EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0733

Skupni ukrep z dne 21. decembra 1998 o kaznivosti udeležbe v hudodelski združbi v državah članicah Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

OJ L 351, 29.12.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2008; razveljavil 32008F0841

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/733/oj

31998F0733



Uradni list L 351 , 29/12/1998 str. 0001 - 0003


Skupni ukrep

z dne 21. decembra 1998

o kaznivosti udeležbe v hudodelski združbi v državah članicah Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

(98/733/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju poročila skupine visokih strokovnjakov za organizirani kriminal, ki ga je potrdil Evropski Svet na zasedanju v Amsterdamu dne 16. in 17. junija, in zlasti priporočila št. 17 akcijskega načrta,

ker Svet meni, da resnost in razvoj nekaterih oblik organiziranega kriminala zahtevata tesnejše sodelovanje med državami članicami Evropske unije, predvsem kar zadeva naslednja kazniva dejanja: promet z mamili, trgovina z ljudmi, terorizem, promet z umetninami, pranje denarja, težji gospodarski kriminal, izsiljevanje in druga nasilna dejanja, ki ogrožajo življenje, telo ali svobodo človeka ali ustvarjajo splošno nevarnost za ljudi;

ker je zaradi odziva na različne grožnje, s katerimi so soočene države članice, potreben skupen pristop k sodelovanju v dejavnostih hudodelskih združb;

ker si bodo države članice pri izvajanju tega skupnega ukrepa prizadevale uporabljati ali pospeševati ukrepe, povezane z zaščito prič in/ali posameznikov, ki sodelujejo s pristojnimi organi v kazenskem postopku v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, določene v resolucijah Sveta z dne 23. novembra 1995 [1] in 20. decembra 1996 [2];

ker ponovno zagotavlja svoje zaupanje v strukturo in delovanje pravnih sistemov držav članic in njihovo sposobnost, da zagotovijo pošteno sojenje;

ker države članice nameravajo zagotoviti, da se tisti, ki sodelujejo v dejavnostih hudodelskih združb, ne bodo izognili preiskavi in sodnemu pregonu v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema ta skupni ukrep; v ta namen bodo države članice olajšale sodelovanje s sodnimi procesi pri preiskovanju in sodnem pregonu takšnih kaznivih dejanj;

upoštevajoč, da Evropska unija spoštuje temeljne pravice, kot so opisane v Evropski konvenciji za o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katere pogodbenice so vse države članice, in zlasti določbe, ki se nanašajo na svobodo izražanja, mirnega zbiranja in svobodo združevanja;

po preučitvi mnenj Evropskega parlamenta po posvetu v skladu s členom K.6 Pogodbe [3],

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

V tem skupnem ukrepu hudodelska združba pomeni strukturirano združenje, ki traja določeno obdobje, več kot dveh ljudi, ki deluje usklajeno z namenom storiti kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti z maksimalnim trajanjem vsaj štiri leta ali s še hujšo kaznijo, ne glede na to, ali so takšna kazniva dejanja sama sebi namen ali pa sredstvo za pridobitev premoženjske koristi in, če je ustrezno, za protipravno vplivanje na delovanje javnih organov.

Kazniva dejanja, omenjena v prvem pododstavku, vključujejo tista, omenjena v členu 2 Konvencije Europol in v Prilogi k njej, ki se kaznujejo z vsaj takšno kaznijo, kot je predvidena v prvem pododstavku.

Člen 2

1. Da bi pomagale v boju proti hudodelskim združbam, se vse države članice zavežejo, da bodo v skladu s postopkom, določenim v členu 6, zagotovile, da se ena ali obe vrsti spodaj opisanega ravnanja kaznujeta z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi:

(a) ravnanje vsake osebe, ki zavestno in poznavajoč bodisi cilj in splošno kaznivo dejavnost združbe bodisi namen združbe, da bo zagrešila zadevna kazniva dejanja, dejavno sodeluje v:

- kaznivih dejavnostih združbe iz člena 1, čeprav ta oseba ni udeležena pri dejanski izvršitvi zadevnih kaznivih dejanj in, ob upoštevanju splošnih načel kazenskega prava zadevne države članice, čeprav zadevna kazniva dejanja niso dejansko izvršena,

- drugih dejavnostih združbe vedoč, da bo to sodelovanje prispevalo k izvršitvi kaznivih dejanj združbe iz člena 1;

(b) ravnanje vsake osebe, ki v dogovoru z eno ali več osebami načrtuje dejavnost, ki bi, če bi bila izvršena, pomenila izvršitev kaznivih dejanj iz člena 1, čeprav ta oseba ni udeležena pri dejanski izvršitvi dejanj.

2. Ne glede na to, ali so se odločile, da bodo vrste ravnanja, opisane v odstavkih l(a) ali (b), obravnavale kot kaznivo dejanje, države članice druga drugi zagotovijo čim bolj celovito pomoč v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema ta člen, kot tudi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema člen 3(4) Konvencije o izročitvi med državami članicami Evropske unije, ki jo je pripravil Svet dne 27. septembra 1996.

Člen 3

Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za kazniva dejanja iz člena 2(1) oziroma kako drugače odgovorne za kazniva dejanja, ki so storjena v skladu s postopki, ki se določijo v nacionalni zakonodaji. Ta odgovornost pravnih oseb ne posega v kazensko odgovornost fizičnih oseb, ki so bile storilci kaznivih dejanj, ali udeleženci. Vsaka država članica predvsem zagotovi, da je pravne osebe mogoče kaznovati na učinkovit, sorazmeren in odvračilen način, in da se jim lahko naložijo premoženjske in gospodarske sankcije.

Člen 4

Vsaka država članica zagotovi, da se vrste ravnanja, opisane v členu 2(1)(a) ali (b), ki potekajo na njenem ozemlju, sodno preganjajo kjer koli na ozemlju držav članic, kjer ima združba sedež ali izvršuje kazniva dejanja, ali kjer koli se izvaja dejavnost, ki jo pokriva dogovor, omenjen v členu 2(1)(b).

Če je v zvezi z dejanji sodelovanja v hudodelski združbi pristojnih več držav članic, se med seboj posvetujejo, da bi uskladile svoje ukrepe učinkovitega pregona, pri čemer predvsem upoštevajo lokacijo različnih delov združbe na ozemlju zadevnih držav članic.

Člen 5

1. V primerih, ko se uporablja Konvencija o izročitvi med državami članicami Evropske unije, ki jo je pripravil Svet dne 27. septembra 1996, ta skupni ukrep na noben način ne vpliva na obveznosti iz Konvencije ali na njeno tolmačenje.

2. Nič v tem skupnem ukrepu državam članicam ne preprečuje, da kaznujejo ravnanje, povezano s hudodelsko združbo, ki je večjega obsega kot tisto, opredeljeno v členu 2(1).

Člen 6

V letu po uveljavitvi tega skupnega ukrepa vsaka država članica pristojnim organom predloži ustrezne predloge za njegovo izvajanje, da bi jih bilo mogoče sprejeti.

Člen 7

Ta skupni ukrep začne veljati na dan objave.

Člen 8

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 21. decembra 1998

Za Svet

Predsednik

M. Bartenstein

[1] UL C 327, 7.12.1995, str. 5.

[2] UL C 10, 11.1.1997, str. 1.

[3] Mnenje podano dne 20. novembra 1997.

--------------------------------------------------

Top