EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0118

Uredba Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 o spremembah in posodobitvah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

OJ L 28, 30.1.1997, p. 1–229 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 7 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/118/oj

31997R0118Uradni list L 028 , 30/01/1997 str. 0001 - 0229


Uredba Sveta (ES) št. 118/97

z dne 2. decembra 1996

o spremembah in posodobitvah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker bi bilo zaradi skladnosti in jasnosti primerno prilagoditi besedilo nekaterih določb Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti [3], in (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti [4], ter črtati nekatere druge določbe, ki so postale neveljavne in odvečne; glede na to, da so te spremembe izključno tehnične narave in namenjene izboljšavi omenjenih uredb;

ker je bilo po zadnji posodobitvi Uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 z Uredbo Sveta (EGS) št. 2001/83 [5] sprejetih še več sprememb; glede na to, da bi bilo torej, če naj postanejo ustrezni predpisi skupnosti preglednejši in dostopnejši, primerno sprejeti novi dopolnjeni različici omenjenih uredb v obliki enotnega besedila tako za Uredbo (EGS) št. 1408/71 kot za Uredbo (EGS) št. 574/72, ki sta navedeni v I. oziroma II. delu Priloge A; glede na to, da bi bilo primerno v dodatku k Delu II te priloge predstaviti besedilo člena 95 Uredbe (EGS) št. 574/72, kot je bilo nazadnje spremenjeno z Uredbo (ES) št. 3095/95 [6], ki se bo uporabljala od 1. januarja 1998 ali, kar zadeva Republiko Francijo, od 1. januarja 2002;

ker je bil člen 106 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti v zvezi s plačilno bilanco črtan s členom G Pogodbe o Evropski uniji, člen 73b(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti pa prepoveduje vse omejitve izplačil med državami članicami;

ker bi bilo za dosego cilja prostega gibanja delavcev na področju socialne varnosti potrebno in primerno, da se pravila z zvezi z uskladitvijo nacionalnih sistemov socialne varnosti dopolnijo s pravnimi instrumentiSkupnosti, ki so zavezujoča in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah;

ker so spremembe, ki jih uvaja ta uredba, v skladu s pogoji, ki jih določa odstavek 3 člena 3 b Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni na naslednji način:

1. Člen 82(4) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"4. Svetovalnemu odboru predseduje predstavnik Komisije. Predsednik ne glasuje."

2. prvi stavek člena 88 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Kjer je to potrebno, se denarna nakazila na podlagi te uredbe, izvedejo v skladu z ustreznimi sporazumi, ki veljajo med državami članicami v času nakazila."

3. Člen 100 se črta.

Člen 2

Naslov, uvodne navedbe, kazalo in določbe Uredbe (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 se nadomestijo z besedilom iz Dela I oziroma II Priloge A, ki upošteva tudi spremembe, uvedene s členom 1 te uredbe.

Priloga B vsebuje seznam predpisov, ki spreminjajo uredbi, omenjeni v prejšnjem odstavku.

Člen 3

Ta uredba začne veljati prvi dan naslednjega meseca po njeni objavi v Uradnem listu Evropskin skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 1996

Za Svet

Predsednik

E. Fitzgerald

[1] UL C 249, 27.8.1996, str. 10.

[2] UL C 362, 2.12.1996.

[3] UL L 149, 5.7.1971, str. 2, kot je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Uredbo (ES) št. 3096/95 (UL L 335, 30.12.1995, str. 10).

[4] UL L 74, 27.3.1972, str. 1, kot je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Uredbo (ES) št. 3096/95 (UL L 335, 30.12.1995, str. 10).

[5] UL L 230, 22.8.1983, str. 6.

[6] UL L 335, 30.12.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGE

PRILOGA A: DEL I: Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

DEL II: Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

Dodatek

PRILOGA B: Seznam aktov, s katerimi se spreminjata Uredbi (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72

--------------------------------------------------

Priloga A

DEL I

Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (8)(9)(10)(11)

KAZALO

NASLOV I: SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 12)

NASLOV II: DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA (člen 13 do 17 a)

NASLOV III: POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI Z RAZLIČNIMI VRSTAMI DAJATEV

Poglavje 1: Bolezen in materinstvo

Oddelek 1: Skupne določbe (člen 18)

Oddelek 2: Zaposlene ali samozaposlene osebe in njihovi družinski člani (členi 19 do 24)

Oddelek 3: Brezposelne osebe in njihovi družinski člani (člen 25)

Oddelek 4: Vlagatelji zahtevkov za pokojnino in njihovi družinski člani (člen 26)

Oddelek 5: Upokojenci in njihovi družinski člani (členi 27 do 34)

Oddelek 6: Razne določbe (člen 35)

Oddelek 7: Povračilo med nosilci (člen 36)

Poglavje 2: Invalidnost

Oddelek 1: Zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere veljajo le zakonodaje, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob (členi 37 do 39)

Oddelek 2: Zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere veljajo le zakonodaje, po katerih je višina invalidskih dajatev odvisna od trajanja zavarovalnih dob ali dob prebivanja, ali podobne zakonodaje in zakonodaje iz Oddelka 1 (člen 40)

Oddelek 3: Poslabšanje invalidnosti (člen 41)

Oddelek 4: Ponovno priznanje dajatev po mirovanju ali odvzemu — Pretvorba dajatev za invalidnost v dajatve za starost — Ponovni izračun dajatev po členu 39 (člena 42 in 43)

Poglavje 3: Starost in smrt (pokojnine) (členi 44 do 51)

Poglavje 4: Nesreče pri delu in poklicne bolezni

Oddelek 1: Pravica do dajatev (členi 52 do 59)

Oddelek 2: Poslabšanje poklicne bolezni, za katero je bila dodeljena dajatev (člen 60)

Oddelek 3: Razne določbe (člena 61 in 62)

Oddelek 4: Povračila med nosilci (člen 63)

Poglavje 5: Pomoči ob smrti (členi 64 do 66)

Poglavje 6: Dajatve za brezposelnost

Oddelek 1: Skupne določbe (člena 67 in 68)

Oddelek 2: Brezposelne osebe, ki odidejo v državo članico, ki ni pristojna država (člena 69 in 70)

Oddelek 3: Brezposelne osebe, ki so med zadnjo zaposlitvijo stalno prebivale v državi članici, ki ni pristojna država (člen 71)

Poglavje 7: Družinske dajatve (členi 72 do 76)

Poglavje 8: Dajatve za vzdrževane otroke upokojencev in za sirote (členi 77 do 79)

NASLOV IV: UPRAVNA KOMISIJA ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV (člena 80 in 81)

NASLOV V: SVETOVALNI ODBOR ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV (člena 82 in 83)

NASLOV VI: RAZNE DOLOČBE (členi 84 do 93)

NASLOV VII: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (člen 94 do 98)

PRILOGE Priloga I: Osebe, ki jih zajema uredba

Priloga II: Posebni sistemi za samozaposlene osebe, ki so na podlagi četrtega pododstavka člena 1(j) izključeni iz področja uporabe uredbe - Posebni dodatki ob rojstvu, ki so na podlagi člena 1(u) izključeni iz področja uporabe uredbe - Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, v smislu člena 4(2b), ki so izključeni iz področja uporabe uredbe

Priloga II a: Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki

Priloga III: Določbe konvencij o socialni varnosti, ki se uporabljajo kljub členu 6 uredbe - Določbe konvencij o socialni varnosti, ki se ne uporabljajo za vse osebe, za katere se uporablja uredba

Priloga IV: Zakonodaje iz člena 37(1) uredbe, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob - Posebni sistemi za samozaposlene osebe v smislu členov 38 (3) in 45 (3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 - Primeri iz člena 46(1)(b) uredbe, v katerih se skladno s členom 46(2) uredbe izračun dajatev lahko opusti — Dajatve in sporazumi iz člena 46b(2) uredbe

Priloga V: Skladnost med zakonodajami držav članic o pogojih v zvezi s stopnjo invalidnosti

Priloga VI: Posebni postopki za uporabo zakonodaj določenih držav članic

Priloga VII: Primeri, v katerih za osebo istočasno velja zakonodaja dveh držav članic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker določbe za koordinacijo nacionalnih zakonodaj na področju socialne varnosti sodijo v okvir svobodnega gibanja delavcev, ki so državljani držav članic, in bi morale prispevati k izboljšanju njihovega življenjskega standarda in pogojev zaposlovanja;

ker prosto gibanje oseb, ki je eden temeljnih stebrov Skupnosti, ni omejeno le na zaposlene osebe, temveč zajema tudi samozaposlene osebe v okviru svobode do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev;

ker je glede na znatne razlike, ki obstajajo med nacionalnimi zakonodajami glede oseb, za katere se uporabljajo, zaželeno prednostno sprejeti načelo, da se ta uredba uporablja za vse osebe, ki so zavarovane v sistemih socialne varnosti kot zaposlene in samozaposlene ali zaradi opravljanja zaposlitve ali samozaposlitve;

ker je treba spoštovati posebne značilnosti nacionalnih zakonodaj na področju socialne varnosti in zato določiti le sistem koordinacije;

ker je v okviru te koordinacije znotraj Skupnosti delavcem, ki živijo v državah članicah, in njihovim vzdrževanim družinskim članom ter preživelim osebam nujno zajamčiti enako obravnavanje v različnih nacionalnih zakonodajah;

ker morajo določbe o koordinaciji jamčiti, da delavci, ki se gibljejo v Skupnosti, in njihovi vzdrževani družinski člani in preživele osebe ohranijo pravice in ugodnosti, ki so jih pridobili ali jih pridobivajo;

ker je treba te cilje doseči, še posebej s seštevanjem vseh dob, upoštevanih po različnih nacionalnih zakonodajah za pridobitev in ohranitev pravice do dajatev in za izračun višine dajatev, in z zagotavljanjem dajatev različnim kategorijam oseb, ki jih zajema ta uredba, ne glede na kraj njihovega stalnega prebivališča znotraj Skupnosti;

ker mora za zaposlene in samozaposlene osebe, ki se gibljejo v Skupnosti, veljati sistem socialne varnosti le ene države članice, da bi se preprečilo prekrivanje nacionalnih zakonodaj, ki se uporabljajo in zapleti, ki lahko iz tega izhajajo;

ker morajo biti primeri, v katerih za osebo kot izjema od splošnega pravila, sočasno velja zakonodaja dveh držav članic, omejeni, kolikor je le mogoče, tako po številu kot po obsegu;

ker bi vsem delavcem, ki delajo na ozemlju ene države članice čimbolj učinkovito zagotovili enako obravnavanje, bi bilo praviloma primerno določiti kot zakonodajo, ki se uporablja, zakonodajo tiste države članice, v kateri je oseba zaposlena ali samozaposlena;

ker je v določenih okoliščinah, ki upravičujejo drugačna merila, mogoče odstopati od tega splošnega pravila;

ker lahko določene dajatve po nacionalni zakonodaji zaradi izvajanja na osebni ravni spadajo obenem na področje socialne varnosti in socialne pomoči, je treba določiti sistem koordinacije, ki bo upošteval posebnosti teh dajatev in bo vključen v to uredbo, da se zavaruje interese delavcev migrantov v skladu z določbami Pogodbe ;

ker bi se morale take dajatve osebam, ki jih zajema ta uredba, dodeljevati le v skladu z zakonodajo države stalnega prebivališča osebe ali njenih družinskih članov, po potrebi s seštevanjem dob prebivanja v drugih državah članicah in brez diskriminacije na podlagi državljanstva;

ker je treba, zlasti na področjih zdravstvenega varstva in brezposelnosti, določiti posebna pravila za obmejne in sezonske delavce, ob upoštevanju posebne narave njihovega položaja;

ker je na področju dajatev za bolezen in materinstvo nujno zagotoviti varstvo oseb, ki živijo ali začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica;

ker posebni položaj vlagateljev pokojninskih zahtevkov in upokojencev ter njihovih družinskih članov terja, da se določbe v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem prilagodijo njihovemu položaju;

ker bi bilo treba določiti sistem koordinacije za invalidske dajatve, ki bi upošteval posebne značilnosti nacionalnih zakonodaj; glede na to, da bi bilo treba razlikovati med zakonodajami, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovanja, in zakonodajami, po katerih je višina odvisna od tega;

ker je zaradi razlik med sistemi v državah članicah treba sprejeti koordinacijska pravila za primere poslabšanja invalidnosti;

ker je primerno izdelati sistem za dodeljevanje dajatev za starost in za preživele osebe, kadar je za zaposlene ali samozaposlene osebe veljala zakonodaja ene ali več držav članic;

ker bi bilo treba določiti višino pokojnine, izračunane v skladu z metodo, ki se uporablja za seštevanje in za sorazmerno izračunavanje in je zajamčena z zakonodajo Skupnosti, kadar je uporaba nacionalne zakonodaje, vključno z določbami glede zmanjšanja, mirovanja ali odvzema, manj ugodna od omenjene metode;

ker bi bilo treba za zaščito delavcev migrantov in njihovih preživelih oseb pred pretirano strogim uveljavljanjem določb nacionalne zakonodaje v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom vključiti tudi določbe, ki določajo stroga pravila za uporabo teh določb;

ker je pri dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni treba določiti pravila, ki bodo zaščitila položaj oseb, ki stalno prebivajo ali začasno bivajo v državi članici, ki ni pristojna država članica;

ker je treba določiti posebne določbe za pomoči ob smrti;

ker bi bilo treba za zagotovitev mobilnosti delovne sile pod boljšimi pogoji zagotoviti tesnejšo koordinacijo med sistemi zavarovanja za primer brezposelnosti in sistemi za pomoč brezposelnim v vseh državah članicah;

ker bi bilo za pospeševanje iskanja zaposlitve v različnih državah članicah še posebej primerno dodeliti brezposelnemu delavcu za omejeno odbobje dajatve za brezposelnost po zakonodaji države članice, ki je zanj nazadnje veljala;

ker pri določanju zakonodaje, ki se uporablja za družinske dajatve, zaposlitev kot merilo zagotavlja enako obravnavanje za vse delavce, za katere velja ista zakonodaja;

ker bi bilo za preprečitev neutemeljenega prekrivanja dajatev treba določiti prednostna pravila v primeru prekrivanja pravice do družinskih dajatev po zakonodaji pristojne države in po zakonodaji države stalnega prebivališča družinskih članov;

ker obstajajo razlike in posebnosti zakonodaj držav članic, bi bilo treba določiti posebna pravila za koordinacijo nacionalnih sistemov, ki določajo dajatve za vzdrževane otroke upokojencev in za sirote;

ker bi bilo treba ustanoviti Upravno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov vlad vseh držav članic, ki bi bila pristojna predvsem za obravnavo vseh administrativnih vprašanj ali razlag, ki izhajajo iz določb te uredbe, in za spodbujanje sodelovanja med državami članicami;

ker bi bilo zaželeno, da v okviru Svetovalnega odbora tudi predstavniki delavcev in delodajalcev obravnavajo zadeve, ki jih obravnava Upravna komisija;

ker je treba določiti posebne določbe, ki bi ustrezale posebnim značilnostim nacionalnih zakonodaj, da bi se olajšala uporaba pravil koordinacije,

SPREJEL TO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1 (10) (15)

Opredelitve

V tej uredbi:

(a) zaposlena oseba in samozaposlena oseba pomeni:

(i) vsako osebo, ki je obvezno zavarovana ali prostovoljno nadaljuje zavarovanje za enega ali več primerov, ki so zajeti v sistem socialne varnosti za zaposlene ali samozaposlene osebe,

(ii) vsako osebo, ki je po sistemu socialne varnosti za vse osebe s stalnim prebivališčem ali za celotno aktivno prebivalstvo obvezno zavarovana za enega ali več primerov, obravnavanih v tej uredbi, po sistemu socialne varnosti iz te uredbe, če je osebo:

- zaradi načina izvajanja ali financiranja tega sistema mogoče opredeliti kot zaposleno ali samozaposleno osebo, ali

- je v primeru, da ne izpolnjuje tega merila, obvezno zavarovana ali prostovoljno nadaljuje zavarovanje za kateri drug primer, določen v Prilogi I, v sistemu za zaposlene ali samozaposlene osebe ali v sistemu iz (iii), oziroma, če tak sistem v državi članici ne obstaja, ustreza definiciji, podani v Prilogi I;

(iii) vsako osebo, ki je obvezno zavarovana za več primerov, ki so zajeti v področja, obravnavana v tej uredbi, v enotnem sistemu socialne varnosti za celotno kmečko prebivalstvo v skladu z merili, določenimi v Prilogi I;

(iv) vsako osebo, ki je prostovoljno zavarovana za enega ali več primerov, ki so zajeti v področja, obravnavana v tej uredbi, v sistemu socialne varnosti države članice za zaposlene ali samozaposlene osebe ali za vse prebivalce ali nekatere kategorije prebivalcev:

- če taka oseba opravlja dejavnost kot zaposlena ali samozaposlena oseba, ali

- če je bila taka oseba prej obvezno zavarovana za enak primer v sistemu za zaposlene ali samozaposlene osebe te države članice;

(b) obmejni delavec pomeni vsako zaposleno ali samozaposleno osebo, ki opravlja svoj poklic na ozemlju ene države članice in stalno prebiva na ozemlju druge države članice, v katero se praviloma vrača vsak dan ali najmanj enkrat na teden; če obmejnega delavca podjetje, ki mu sicer običajno pripada, napoti drugam na ozemlje te ali druge države članice, ali če se ukvarja z dejavnostjo drugod na ozemlju te ali druge države članice, obdrži status obmejnega delavca za dobo, ki ne presega štirih mesecev, tudi če mu je v tej dobi preprečen vsakodnevni ali vsakotedenski povratek v kraj stalnega prebivališča;

(c) sezonski delavec pomeni vsako zaposleno osebo, ki gre na ozemlje države članice, ki ni tista, v kateri ima sicer stalno prebivališče, na delo sezonske narave za podjetje ali delodajalca v tej državi za dobo, ki v nobenem primeru ne sme presegati osmih mesecev, in ki ostane na ozemlju te države ves čas trajanja dela; delo sezonske narave pri tem pomeni delo, ki se v odvisnosti od menjave letnih časov ponovi vsako leto;

(d) izraz begunec ima pomen, ki mu je dodeljen v členu 1 Konvencije o statusu beguncev, podpisane v Ženevi 28. julija 1951;

(e) izraz oseba brez državljanstva ima pomen, ki mu je dodeljen v členu 1 Konvencije o statusu oseb brez državljanstva, podpisane v New Yorku 28. septembra 1954;

(f) (i) družinski član pomeni vsako osebo, ki je opredeljena ali priznana za člana družine ali za člana gospodinjstva z zakonodajo, po kateri se zagotavljajo dajatve, ali, v primerih, iz člena 22 (1) (a) in 31, z zakonodajo države članice, na ozemlju katere taka oseba stalno prebiva; kadar ta zakonodaja kot člana družine ali člana gospodinjstva opredeljuje le osebo, ki stalno prebiva pod isto streho kot zaposlena ali samozaposlena oseba, velja ta pogoj za izpolnjen, če ga slednja pretežno vzdržuje. Kadar zakonodaja države članice pri storitvah za bolezen ali materinstvo ne omogoča razlikovanja članov družine od drugih oseb, za katere se uporablja, ima izraz "družinski član" pomen, ki mu je dan v Prilogi I;

(ii) v primeru dajatev za invalidnost, ki se dodeljujejo po zakonodaji države članice vsem državljanom te države, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izraz "družinski član" pomeni vsaj zakonca zaposlene ali samozaposlene osebe in otroke take osebe, ki so mladoletni ali jih ta oseba vzdržuje;

(g) preživela oseba pomeni vsako osebo, ki je opredeljena ali priznana kot taka po zakonodaji, po kateri se dodeljujejo dajatve; kadar ta zakonodaja opredeljuje kot preživelo osebo le osebo, ki je živela pod isto streho kot pokojni, ta pogoj velja za izpolnjen, če je pokojni pretežno vzdrževal to osebo;

(h) stalno prebivališče pomeni običajno prebivališče;

(i) začasno bivanje pomeni začasno prebivališče;

(j) zakonodaja pomeni vse zakone, predpise in druge določbe ter vse druge sedanje ali prihodnje izvedbene ukrepe vsake države članice, ki se nanašajo na področja socialne varnosti in sisteme socialne varnosti iz člena 4(1) in (2) ali na tiste posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki iz člena 4(2a).

Pojem izključuje določbe obstoječih ali prihodnjih gospodarskih sporazumov, ne glede na to, ali so z odločitvijo organov oblasti postali obvezni ali vsebinsko razširjeni. Kadar pa te določbe:

(i) služijo za uveljavljanje obveznega zavarovanja, ki ga zahtevajo zakoni in predpisi iz prejšnjega pododstavka,

ali

(ii) vzpostavljajo sistem, ki ga izvaja isti nosilec, ki izvaja sisteme, uvedene z zakoni in predpisi iz prejšnjega pododstavka, se lahko omejitev tega pojma kadarkoli prekliče z izjavo države članice, v kateri so opredeljeni sistemi, za katere se uporablja ta uredba. Tako izjavo je treba sporočiti in objaviti v skladu z določbami člena 97.

Določbe prejšnjega pododstavka ne izključujejo iz uporabe te uredbe tistih sistemov, za katere se uporablja Uredba št. 3.

Izraz "zakonodaja" tudi izključuje določbe, ki urejajo posebne sisteme za samozaposlene, katerih ustanovitev je prepuščena pobudam oseb, na katere se nanašajo, ali se uporabljajo le za del ozemlja države članice, ne glede na to, ali so z odločitvijo organov postali obvezni ali vsebinsko razširjeni. Posebni sistemi so določeni v Prilogi II;

(k) konvencija o socialni varnosti pomeni vsako dvostransko ali večstransko listino, ki zavezuje ali bo zavezovala dve ali več držav članic, in vsako drugo večstransko listino, ki zavezuje ali bo zavezovala najmanj dve državi članici in eno ali več drugih držav na področju socialne varnosti za vse ali del področij in sistemov, določenih v členu 4(1) in (2), skupaj z vsemi vrstami sporazumov, ki se sklenejo v skladu s temi listinami;

(l) pristojni organ pomeni za vsako državo članico ministra, ministre ali druge enakovredne organe, odgovorne za sisteme socialne varnosti na celotnem ozemlju ali na delu ozemlja te države;

(m) Upravna komisija pomeni komisijo iz člena 80;

(n) nosilec pomeni za vsako državo članico ustanovo ali organ, ki je odgovoren za uporabo celotne zakonodaje ali njenega dela;

(o) pristojni nosilec pomeni:

(i) nosilca, pri kateri je oseba zavarovana v času vloge za dajatev; ali

(ii) nosilca, od katerega je oseba upravičena ali bi bila upravičena prejemati dajatve, če bi sama ali član oziroma člani njene družine stalno prebivali na ozemlju države članice, na katerem se ta nosilec nahaja; ali

(iii) nosilca, ki ga imenuje pristojni organ v državi; ali

(iv) v primeru sistema, ki se nanaša na obveznost delodajalca v zvezi z dajatvami, določenimi v členu 4(1), bodisi delodajalca ali zavarovalnico oziroma, v odsotnosti obeh, ustanovo ali organ, ki ga imenuje pristojni organ države;

(p) nosilec v kraju stalnega prebivališča in nosilec v kraju začasnega prebivališča pomeni nosilca, ki je pristojen za zagotavljanje dajatev v kraju, kjer oseba stalno prebiva, ali nosilca, ki je pristojen za zagotavljanje dajatev v kraju, kjer oseba začasno biva, po zakonodaji, ki jo uporablja ta nosilec, ali kadar takega nosilca ni, nosilec, ki ga imenuje pristojni organ v državi članici;

(q) pristojna država pomeni državo članico, na ozemlju katere je pristojni nosilec;

(r) zavarovalne dobe pomenijo dobe plačevanja prispevkov ali dobe zaposlitve ali samozaposlitve, kot so opredeljene ali priznane kot zavarovalne dobe po zakonodaji, po kateri so bile dopolnjene ali se štejejo za dopolnjene, ter vsa obdobja, ki so obravnavana kot taka, če jih imenovana zakonodaja obravnava kot enakovredna zavarovalnim dobam;

(s) dobe zaposlitve ali dobe samozaposlitve pomenijo dobe, ki jih kot take opredeljuje ali priznava zakonodaja, po kateri so bile dopolnjene, ter vsa obdobja, ki so obravnavana kot taka, če jih imenovana zakonodaja obravnava kot enakovredna dobam zaposlitve oziroma samozaposlitve;

(sa) dobe prebivanja pomenijo dobe prebivanja, ki jih kot take opredeljuje ali priznava zakonodaja, po kateri so dopolnjene oziroma se štejejo kot dopolnjene;

(t) dajatve in pokojnine pomenijo vse dajatve in pokojnine, vključno z vsemi njihovimi elementi, ki se izplačujejo iz javnih sredstev, z uskladitvami in dopolnilnimi dodatki v skladu z določbami Naslova III, pa tudi pavšalne dajatve, ki se lahko izplačajo namesto pokojnin, in izplačila, ki predstavljajo povračila prispevkov;

(u) (i) izraz družinske dajatve pomeni vse storitve ali denarne dajatve, namenjene kritju družinskih stroškov po zakonodaji iz člena 4(1)(h), razen posebnih dodatkov ob rojstvu otroka oziroma za posvojitev iz Priloge II;

(ii) izraz družinski dodatki pomeni periodične denarne dajatve, ki se dodeljujejo izključno glede na število in, kjer to pride v poštev, glede na starost družinskih članov;

(v) pomoč ob smrti pomeni vsa enkratna izplačila v primeru smrti, razen pavšalnih dajatev, omenjenih v pododstavku (t).

Člen 2

Osebna veljavnost

1. Ta uredba se uporablja za zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in so državljani ene od držav članic ali osebe brez državljanstva ali begunci, ki stalno prebivajo na ozemlju ene od držav članic, pa tudi za njihove družinske člane in preživele osebe.

2. Poleg tega se ta uredba uporablja tudi za preživele osebe zaposlenih ali samozaposlenih oseb, za katere je veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ne glede na državljanstvo takih zaposlenih ali samozaposlenih oseb, kadar so njihove preživele osebe državljani ene od držav članic, osebe brez državljanstva ali begunci, ki stalno prebivajo na ozemlju ene od držav članic.

3. Ta uredba se uporablja za državne uradnike in za osebe, ki so v skladu z veljavno zakonodajo obravnavane kot takšne, kadar zanje velja ali je veljala zakonodaja države članice, za katero se uporablja ta uredba.

Člen 3

Enako obravnavanje

1. V skladu s posebnimi določbami te uredbe imajo osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju ene od držav članic, za katere se uporablja ta uredba, enake pravice in obveznosti po zakonodaji vsake države članice, kot državljani te države članice.

2. Določbe odstavka 1 se uporabljajo za pravico do volitve članov v organe ustanov socialne varnosti ali do sodelovanja pri njihovem imenovanju, ne vplivajo pa na zakonske določbe držav članic v zvezi z načini imenovanja ali primernostjo oseb za imenovanje v te organe.

3. Razen kot je določeno v Prilogi III, se določbe konvencij o socialni varnosti, ki ostanejo v veljavi v skladu s členom 7(2)(c), in določbe konvencij, sklenjenih v skladu s členom 8(1), uporabljajo za vse osebe, za katere se uporablja ta uredba.

Člen 4 (10)

Stvarna veljavnost

1. Ta uredba se uporablja za vso zakonodajo v zvezi z naslednjimi področji socialne varnosti:

(a) dajatve za bolezen in materinstvo;

(b) invalidske dajatve, vključno s tistimi, ki so namenjene vzdrževanju ali izboljševanju možnosti pridobivanja zaslužka;

(c) dajatve za starost ;

(d) dajatve za preživele osebe;

(e) dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni,

(f) pomoči ob smrti;

(g) dajatve za brezposelnost;

(h) družinske dajatve.

2. Ta uredba se uporablja za vse splošne in posebne sisteme socialne varnosti, na podlagi plačevanja prispevkov ali brez njih, in za sisteme, ki se nanašajo na odgovornost delodajalca ali lastnika ladje za dajatve iz odstavka 1.

2a. Ta uredba se uporablja tudi za posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, ki se zagotavljajo po zakonodaji ali sistemih, ki niso omenjeni v odstavku 1 ali izvzeti na podlagi odstavka 4, kadar so te dajatve namenjene:

(a) za dodatno, nadomestno ali pomožno zavarovanje tveganj, ki so zajeta v področja socialne varnosti, iz odstavka 1(a) do (h);

ali

(b) samo za posebno varstvo za invalide.

2b. Ta uredba se ne uporablja za določbe zakonodaje države članice v zvezi s posebnimi dajatvami, za katere se ne plačujejo prispevki iz Priloge II, oddelek III , katerih veljavnost je omejena na del njenega ozemlja.

3. Določbe Naslova III te uredbe ne posegajo v zakonske določbe države članice, ki veljajo za odgovornost lastnikov ladij.

4. Ta uredba se ne uporablja za socialno pomoč, za sisteme dajatev za žrtve vojne ali njenih posledic in za posebne sisteme za državne uradnike in osebe, ki se obravnavajo kot take.

Člen 5 (10)

Izjave držav članic o področju uporabe uredbe

Države članice morajo navesti zakone in sisteme iz člena 4(1) in (2), posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki iz člena 4(2a), minimalne dajatve iz člena 50, in dajatve iz členov 77 in 78, v izjavah, ki se uradno sporočijo in objavijo v skladu s členom 97.

Člen 6

Konvencije o socialni varnosti, ki jih uredba nadomešča

V skladu z določbami členov 7, 8 in 46(4) uredba za osebe in zadeve, ki jih zajema, nadomešča določbe konvencij o socialni varnosti, ki zavezujejo bodisi:

(a) samo dve ali več držav članic, ali

(b) najmanj dve državi članici in eno ali več drugih držav, kadar obravnava primerov ne zadeva nobenega nosilca v kateri od drugih držav.

Člen 7

Mednarodne določbe, na katere uredba ne vpliva

1. Ta uredba ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz:

(a) konvencij, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija dela, ki so začele veljati po ratifikaciji v eni ali več državah članicah;

(b) Evropskih začasnih sporazumov o socialni varnosti z dne 11. decembra 1953, ki so bili sklenjeni med državami članicami Sveta Evrope.

2. Ne glede na določbe člena 6 se še naprej uporabljajo:

(a) določbe Sporazumov z dne 27. julija 1950 in 30. novembra 1979 o socialni varnosti za čolnarje na Renu;

(b) določbe Evropske konvencije z dne 9. julija 1956 v zvezi s socialno varnostjo delavcev v mednarodnem prevozu ;

(c) določbe konvencij o socialni varnosti, navedenih v Prilogi III.

Člen 8

Sklepanje konvencij med državami članicami

1. Dve ali več držav članic lahko med seboj po potrebi sklepajo konvencije na podlagi načel in v duhu te uredbe.

2. Vsaka država članica v skladu z določbami člena 97(1) uradno sporoči o vseh konvencijah, ki jih je sklenila z drugimi državami članicami v skladu z določbami odstavka 1.

Člen 9

Dostop do prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja

1. Določbe zakonodaje držav članic, ki pogojujejo vključitev v prostovoljno ali prostovoljno nadaljevanja zavarovanja s stalnim prebivališčem na ozemlju te države, se ne uporabljajo za osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, pod pogojem, da je zanje nekoč v njihovi pretekli delovni dobi veljala zakonodaja prve države članice kot za zaposlene ali samozaposlene osebe.

2. Če je po zakonodaji države članice vključitev v prostovoljno ali prostovoljno nadaljevanje zavarovanja pogojena z dopolnjeno zavarovalno dobo, se v potrebnem obsegu upoštevajo tudi zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, enako, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji prve države.

Člen 9a (7)

Podaljšanje referenčne dobe

Če je po zakonodaji države članice priznanje upravičenosti do dajatve pogojeno z dopolnitvijo minimalne zavarovalne dobe v določenem obdobju pred nastankom zavarovalnega primera, za katerega je bilo sklenjeno zavarovanje (referenčna doba), in če omenjena zakonodaja določa, da se zaradi obdobij, med katerimi so bile dodeljene dajatve po zakonodaji te države članice, ali obdobij za vzgojo otrok na ozemlju te države članice, podaljša referenčna doba, se omenjena referenčna doba podaljša tudi zaradi obdobij prejemanja invalidske ali starostne pokojnine ali dajatev za bolezen, dajatev za brezposelnost ali dajatev za nesreče pri delu (razen za pokojnine) po zakonodaji druge države članice, in obdobij za vzgojo otrok na ozemlju druge države članice.

Člen 10

Odpoved pogoju stalnega prebivališča — učinek obveznega zavarovanja na povračilo prispevkov

1. Kadar ta uredba ne določa drugače, se denarne dajatve za invalidnost, starost ter za preživele osebe, pokojnine za nesreče pri delu ali poklicne bolezni ter pomoči ob smrti, pridobljene po zakonodaji ene ali več držav članic, ne morejo zmanjšati, spremeniti, začasno ustaviti, odvzeti ali zapleniti zaradi tega, ker prejemnik stalno prebiva na ozemlju druge države članice, kot je tista, v kateri se nahaja nosilec, ki je odgovoren za plačilo.

Prvi pododstavek se uporablja tudi za pavšalne dajatve, dodeljene v primeru ponovne poroke preživelega zakonca, ki je bil upravičen do pokojnine preživele osebe.

2. Kadar je po zakonodaji države članice povračilo dajatev pogojeno s tem, da oseba ni več obvezno zavarovana, ta pogoj ne velja za izpolnjen, dokler je oseba obvezno zavarovana kot zaposlena ali samozaposlena oseba po zakonodaji katere druge države članice.

Člen 10a (10)

Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki

1. Ne glede na določbe člena 10 in Naslova III se osebam, za katere se uporablja uredba, dodelijo posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki iz člena 4 (2a), izključno na ozemlju države članice, v kateri imajo stalno prebivališče, v skladu z zakonodajo te države, pod pogojem, da so te dajatve navedene v Prilogi IIa. Te dajatve dodeljuje nosilec v kraju stalnega prebivališča na svoje stroške.

2. Nosilec države članice, po zakonodaji katere je upravičenost do dajatev iz odstavka 1 pogojena z dopolnitvijo dobe zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, v potrebnem obsegu upošteva tudi dobe zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, dopolnjene na ozemlju druge države članice kot dobe, dopolnjene na ozemlju prve države članice.

3. Kadar je po zakonodaji države članice upravičenost do dajatve iz odstavka 1, ki se dodeljuje v obliki dodatka, pogojena s prejemanjem dajatve iz člena 4(1) (a) do (h), prejemnik pa po tej zakonodaji ni upravičen do nobene take dajatve, se za upravičenost do tega dodatka, vsaka ustrezna dajatev, dodeljena po zakonodaji druge države članice, upošteva kot dajatev po zakonodaji prve države članice.

4. Kadar je po zakonodaji države članice dodelitev dajatve za invalidnost ali prizadetost iz odstavka 1 pogojena s tem, da je bila invalidnost ali prizadetost prvotno ugotovljena na ozemlju te države članice, ta pogoj velja za izpolnjen tudi, če je bila invalidnost ali prizadetost prvotno ugotovljena na ozemlju druge države članice.

Člen 11

Usklajevanje dajatev

Pravila za usklajevanje, ki jih določa zakonodaja države članice, se uporabljajo tudi za dajatve, do katerih je prejemnik upravičen po tej zakonodaji ob upoštevanju določb te uredbe.

Člen 12 (9) (11)

Preprečevanje prekrivanja dajatev

1. Ta uredba ne daje niti ne ohranja pravice do več dajatev iste vrste za isto dobo obveznega zavarovanja. Ta določba pa se ne uporablja za dajatve za invalidnost, starost, smrt (pokojnine) in poklicne bolezni, ki jih dodeljujejo nosilci v dveh ali več državah članicah v skladu z določbami členov 41, 43(2) in (3), 46, 50, 51 in 60 (1)(b).

2. Kadar uredba ne določa drugače, se lahko določbe zakonodaje države članice, ki urejajo zmanjšanje, mirovanje ali odvzem dajatev v primeru prekrivanja z drugimi dajatvami socialne varnosti ali s kako drugo obliko dohodka, uveljavljajo tudi, kadar so te dajatve pridobljene po zakonodaji druge države članice ali kadar je bil tak dohodek pridobljen na ozemlju druge države članice.

3. Določbe zakonodaje države članice o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu dajatev osebi, ki prejema dajatve za starost ali predčasne dajatve za starost in opravlja poklicno dejavnost, se lahko uveljavijo proti taki osebi tudi, če opravlja poklicno dejavnost na ozemlju druge države članice.

4. Invalidska pokojnina, ki se izplačuje po nizozemski zakonodaji, se v primerih, ko je nizozemski nosilec zavezan po določbah člena 57(5) ali 60(29)(b) prispevati tudi k stroškom dajatev za poklicno bolezen, ki se izplačujejo po zakonodaji druge države članice, zmanjša za znesek, ki se izplačuje nosilcu v drugi državi članici, ki je odgovoren za izplačilo dajatev za poklicno bolezen.

NASLOV II

DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA

Člen 13 (9)

Splošna pravila

1. V skladu s členom 14(c) za osebe, za katere se uporablja uredba, velja zakonodaja ene same države članice. Ta zakonodaja se določi v skladu z določbami tega naslova.

2. V skladu s členi 14 do 17:

(a) za osebo, zaposleno na ozemlju ene države članice, velja zakonodaja te države, tudi če stalno prebiva na ozemlju druge države članice ali če je registrirani sedež ali poslovna enota podjetja ali posameznika, ki osebo zaposluje, na ozemlju druge države članice;

(b) za osebo, ki je samozaposlena na ozemlju ene države članice, velja zakonodaja te države, tudi če stalno prebiva na ozemlju druge države članice;

(c) za osebo, zaposleno na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, velja zakonodaja te države članice;

(d) za državne uradnike ali osebe, ki se obravnavajo kot take, velja zakonodaja države članice, v upravi katere so zaposleni;

(e) za osebo, vpoklicano ali ponovno vpoklicano na služenje vojaškega roka ali na civilno služenje v državi članici, velja zakonodaja te države. Če je upravičenost po tej zakonodaji pogojena z dopolnitvijo zavarovalne dobe pred vstopom ali odpustom iz takega vojaškega ali civilnega služenja, se v potrebni meri upoštevajo tudi zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, kot bi bile zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji prve države. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki je vpoklicana ali ponovno vpoklicana na služenje vojaškega roka ali na civilno služenje, pri tem ohrani status zaposlene ali samozaposlene osebe.

(f) za osebo, za katero se zakonodaja države članice preneha uporabljati, ne da bi se začela zanjo uporabljati zakonodaja druge države članice v skladu z enim od pravil, določenih v prejšnjih pododstavkih, ali v skladu z eno od izjem ali posebnih določb, določenih v členih 14 do 17, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere ima stalno prebivališče, samo v skladu z določbami te zakonodaje.

Člen 14

Posebna pravila za zaposlene osebe, ki niso mornarji in opravljajo plačano zaposlitev

Člen 13(2)(a) se uporablja v skladu z naslednjimi izjemami in posebnostmi:

1. (a) Za osebo, zaposleno na ozemlju države članice v podjetju, kateremu običajno pripada, in ki jo to podjetje napoti na ozemlje druge države članice, da tam opravlja delo za to podjetje, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje tega dela ne presega 12 mesecev in če oseba ni poslana da nadomesti drugo osebo, ki ji je potekla napotitev.

(b) Če se trajanje dela, ki ga je treba opraviti, zaradi nepredvidljivih okoliščin podaljša preko prvotno predvidenega časa in preseže 12 mesecev, se zakonodaja prve države članice še naprej uporablja do dokončanja takega dela, če pristojni organ v državi članici, na ozemlje katere je oseba napotena, ali ustanova, ki jo imenuje ta organ, da za to svoje soglasje; za soglasje je treba zaprositi pred koncem prvotnega dvanajstmesečnega obdobja. Takega soglasja pa ni mogoče izdati za obdobje, ki presega 12 mesecev.

2. Za osebo, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic, se veljavna zakonodaja določi na naslednji način:

(a) za oseba, ki je zaposlena kot član potujočega ali letalskega osebja v podjetju, ki za najem ali plačilo ali na lasten račun opravlja storitve mednarodnega prevoza potnikov ali blaga po železnici, cesti, zraku ali celinksih plovnih poteh in ki ima svoj statutarni sedež ali poslovno enoto na ozemlju države članice, velja zakonodaja te države z naslednjimi omejitvami:

(i) kadar ima omenjeno podjetje podružnico ali stalno predstavništvo na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri ima statutarni sedež ali poslovno enoto, za osebo, zaposleno v tej podružnici ali stalnem predstavništvu, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere je podružnica ali stalno predstavništvo;

(ii) kadar je oseba pretežno zaposlena za ozemlju države članice, kjer stalno prebiva , zanjo velja zakonodaja te države, tudi če podjetje, ki jo zaposluje, nima statutarnega sedeža ali poslovne enote ali podružnice ali stalnega predstavništva na tem ozemlju;

(b) Za osebo, ki ni omenjena v (a), velja:

(i) zakonodaja države članice, v kateri stalno prebiva, če opravlja svojo dejavnost deloma na tem ozemlju ali če pripada več podjetjem ali več delodajalcem, ki imajo svoje registrirane sedeže ali poslovne enote na ozemlju različnih držav članic;

(ii) zakonodaja države članice, na ozemlju katere je statutarni sedež ali poslovna enota podjetja ali posameznika, pri katerem je zaposlena, če stalno ne prebiva na ozemlju nobene od držav članic, v katerih opravlja delo.

3. Za osebo, ki je zaposlena na ozemlju ene države članice pri podjetju, ki ima statutarni sedež ali poslovno enoto na ozemlju druge državne članice in posluje na obeh straneh meje teh dveh držav, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere ima podjetje statutarni sedež ali poslovno enoto.

Člen 14a

Posebna pravila za samozaposlene osebe, ki niso mornarji

Člen 13(b) se uporablja v skladu z naslednjimi izjemami in posebnostmi:

1. (a) Za osebo, ki je samozaposlena na ozemlju države članice in opravlja delo na ozemlju druge države članice, še naprej velja zakonodaja prve države članice, če predvideno trajanje tega dela ne presega 12 mesecev.

(b) Če se trajanje dela, ki ga je treba opraviti, zaradi nepredvidljivih okoliščin podaljša preko prvotno predvidenega časa in preseže 12 mesecev, se še naprej uporablja zakonodaja prve države članice do dokončanja takega dela, če pristojni organ v državi članici, na ozemlju katere oseba opravlja delo, ali ustanova, ki jo imenuje ta organ, da za to svoje soglasje; za soglasje je treba zaprositi pred koncem prvotnega dvanajstmesečnega obdobja. Takega soglasja pa ni mogoče izdati za obdobje, ki presega 12 mesecev.

2. Za osebo, ki je običajno samozaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere stalno prebiva, če opravlja kateri koli del svoje dejavnosti na ozemlju te države članice. Če ne opravlja nobene dejavnosti na ozemlju države članice, v kateri stalno prebiva, za osebo velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere opravlja svojo glavno dejavnost. Merila, ki se uporabljajo za določitev glavne dejavnosti, so določena v uredbi iz člena 98.

3. Za osebo, ki je samozaposlena v podjetju, ki ima statutarni sedež ali poslovno enoto na ozemlju ene države članice in posluje na obeh straneh meje teh dveh držav članic, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere ima podjetje statutarni sedež ali poslovno enoto.

4. Če zakonodaja, ki bi veljala za osebo v skladu z odstavkoma 2 ali 3, tej osebi ne omogoča niti prostovoljnega vstopa v sistem pokojninskega zavarovanja, za osebo velja zakonodaja druge države članice, ki bi se uporabljala v odsotnosti teh določb, ali , če bi zanjo veljali zakonodaji dveh ali več držav članic, zakonodaja, ki se določi s skupnim dogovorom držav članic ali njunih pristojnih organov.

Člen 14b

Posebna pravila, ki veljajo za mornarje

Člen 13(2)(c) se uporablja v skladu z naslednjimi izjemami in posebnostmi:

1. Za osebo, zaposleno pri podjetju, ki mu običajno pripada, bodisi na ozemlju države članice bodisi na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, ki jo to podjetje napoti na krov plovila, ki pluje pod zastavo druge države članice, da tam opravlja dela za to podjetje, v skladu s pogoji, določenimi v členu 14(1) še naprej velja zakonodaja prve države članice.

2. Za osebo, ki je običajno samozaposlena bodisi na ozemlju države članice bodisi na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice in opravlja dela za lasten račun na krovu plovila, ki pluje pod zastavo druge države članice, v skladu s pogoji, določenimi v členu 14(1) še naprej velja zakonodaja prve države članice.

3. Za osebo, ki sicer običajno ni zaposlena na morju, vendar pa opravlja delo v ozemeljskih vodah ali v pristanišču države članice na plovilu, ki pluje pod zastavo druge države članice v teh ozemeljskih vodah ali v tem pristanišču, pri tem pa ni član posadke tega plovila, velja zakonodaja prve države članice.

4. Za osebo, ki je zaposlena na krovu plovila, ki pluje pod zastavo države članice, in jo za to zaposlitev plačuje podjetje ali oseba, katere statutarni sedež ali poslovna enota je na ozemlju druge države članice, velja zakonodaja druge države članice, če ima stalno prebivališče na ozemlju te države; podjetje ali oseba, ki plačuje za zaposlitev, se šteje za delodajalca po tej zakonodaji.

Člen 14c (5)

Posebna pravila, ki se uporabljajo za osebe, sočasno zaposlene na ozemlju ene države članice in samozaposlene na ozemlju druge države članice

Za osebo, ki je sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice, velja:

(a) če ni drugače določeno v pododstavku (b), zakonodaja države članice, na ozemlju katere opravlja plačano zaposlitev oziroma, če opravlja to dejavnost na ozemlju dveh ali več držav članic, zakonodaja, ki se jo določi v skladu s členom 14(2) ali (3);

(b) v primerih, omenjenih v Prilogi VII:

- zakonodaja države članice, na ozemlju katere opravlja plačano zaposlitev, ta zakonodaja pa se določi v skladu z določbami člena 14(2) ali (3), če opravlja to dejavnost na ozemlju dveh ali več držav članic;

in

- zakonodaja države članice, na ozemlju katere je samozaposlena, ta zakonodaja pa se določi v skladu z določbami člena 14a(2), (3) ali (4), če opravlja to dejavnost na ozemlju dveh ali več držav članic.

Člen 14d (5)

Razne določbe

1. Oseba iz členov 14(1) in (3), 14a(2), (3) in (4) ter 14c(a), se pri uporabi zakonodaje, določene v skladu s temi določbami, obravnava, kot če bi vso svojo poklicno dejavnost ali dejavnosti opravljala na ozemlju zadevne države članice.

2. Oseba iz člena 14c(b), se pri določitvi prispevnih stopenj za samozaposlene delavce po zakonodaji države članice, na ozemlju katere je samozaposlena, obravnava, kot če bi opravljala svojo plačano zaposlitev na ozemlju te države članice.

3. Določbe zakonodaje države članice, po katerih za upokojenca, ki opravlja poklicno dejavnost, ne velja obveznost zavarovanja na podlagi opravljanja te dejavnosti, se uporabljajo tudi za upokojence, katerih pokojnina je bila pridobljena po zakonodaji druge države članice, razen če oseba za to izrecno ne zaprosi nosilca, ki ga imenuje pristojni organ prve države članice, in ki je imenovan v Prilogi 10 k uredbi iz člena 98.

Člen 15

Pravila o prostovoljnem ali prostovoljnem nadaljevanju zavarovanja

1. Določbe členov od 13 do 14d se ne uporabljajo za prostovoljno zavarovanje ali za prostovoljno nadaljevanje zavarovanja, razen če v državi članici na enem od področij iz člena 4 ne obstaja samo prostovoljni sistem zavarovanja.

2. Kadar bi uporaba zakonodaj dveh ali več držav članic privedla do prekrivanja zavarovanj:

- po sistemu obveznega zavarovanja in po enem ali več sistemih prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, za osebo velja izključno sistem obveznega zavarovanja;

- po dveh ali več sistemih prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja lahko oseba vstopi le v sistem prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, ki ga je izbrala.

3. V primeru invalidnosti, starosti ali smrti (pokojnin) lahko oseba vstopi v sistem prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja v državi članici, tudi če zanjo obvezno velja zakonodaja druge države članice, v obsegu, kolikor tako dvojno zavarovanje izrecno ali molče dopušča prva država članica.

Člen 16

Posebna pravila za osebe, zaposlene v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih ter pomožno osebje Evropskih skupnosti

1. Določbe člena 13(2)(a) se uporabljajo za osebe, zaposlene v diplomatskih in konzularnih predstavništvih, ter za zasebno gospodinjsko osebje zaposlenih v teh predstavništvih.

2. Zaposlene osebe iz odstavka 1, ki so državljani države članice, ki akreditira ali pošilja predstavnike, lahko izberejo, da zanje velja zakonodaja te države. Pravico do izbire lahko znova uveljavijo ob koncu vsakega koledarskega leta in ne velja za nazaj.

3. Pomožno osebje Evropskih skupnosti lahko izbere, da zanje velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere so zaposleni, zakonodaja države članice, ki je zanje nazadnje veljala, ali zakonodaja države članice, državljani katere so, z izjemo določb, ki se nanašajo na družinske dodatke, katerih dodeljevanje je urejeno s pogoji zaposlovanja, ki se uporabljajo za tako osebje. Pravica do izbire se lahko uveljavi le enkrat in začne veljati z dnem nastopa zaposlitve.

Člen 17 (9)

Izjeme od členov 13 do 16

Dve ali več držav članic, pristojni organi teh držav ali ustanove, ki jih ti organi imenujejo, lahko sporazumno določijo izjeme od določb členov 13 do 16, kadar je to v interesu določenih kategorij oseb ali določenih oseb.

Člen 17a (9)

Posebna pravila za prejemnike pokojnin po zakonodaji ene ali več držav članic

Prejemnik pokojnine po zakonodaji ene države članice ali pokojnin po zakonodajah več držav članic, ki stalno prebiva na ozemlju katere druge države članice, je lahko na svojo zahtevo izvzet iz zakonodaje slednje države, razen če zanj ta zakonodaja velja zaradi opravljanja poklicne dejavnosti.

NASLOV III

POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI Z RAZLIČNIMI VRSTAMI DAJATEV

POGLAVJE 1

BOLEZEN IN MATERINSTVO

Oddelek 1

Skupne določbe

Člen 18

Seštevanje zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali dob prebivanja

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da je pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravic do dajatev odvisna od dopolnitve zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali dob prebivanja, mora po potrebi upoštevati zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji katerekoli države članice, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo sam izvaja.

2. Določbe odstavka 1 veljajo za sezonske delavce, tudi za dobe pred prekinitvijo zavarovanja, ki je presegla čas, ki ga dovoljuje zakonodaja pristojne države, če oseba ni prekinila zavarovanja za več kot štiri mesece.

Oddelek 2

Zaposlene ali samozaposlene osebe in njihovi družinski člani

Člen 19

Stalno prebivališče v državi članici, ki ni pristojna država - Splošna pravila

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki stalno prebiva na ozemlju druge države članice, kot je pristojna država, in izpolnjuje pogoje zakonodaje pristojne države za upravičenost do dajatev, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18, v državi, v kateri stalno prebiva, prejema:

(a) storitve, ki jih v imenu pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo ta nosilec uporablja, kot če bi bila oseba zavarovana pri njem;

(b) denarne dajatve, ki jih zagotavlja pristojni nosilec v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. S sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju stalnega prebivališča pa lahko te dajatve nudi tudi slednji nosilec v imenu prvega, v skladu z zakonodajo pristojne države.

2. Določbe odstavka 1 se smiselno uporabljajo za družinske člane, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot je pristojna država, če niso upravičeni do takih dajatev po zakonodaji države, na ozemlju katere stalno prebivajo.

Če družinski člani stalno prebivajo na ozemlju države članice, po zakonodaji katere pravica do storitev ni pogojena z zaposlitvijo ali zavarovanjem, se šteje, da prejemajo storitve v imenu nosilca, pri katerem je zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana, razen če zakonec ali oseba, ki skrbi za otroke, sama opravlja poklicno dejavnost na ozemlju omenjene države članice.

Člen 20

Obmejni delavci in njihovi družinski člani – Posebna pravila

Obmejni delavec lahko pridobi dajatve tudi na ozemlju pristojne države članice. Takšne dajatve dodeljuje pristojni nosilec v skladu z zakonodajo te države, kot če bi oseba stalno prebivala v tej državi. Njegovi družinski člani lahko prejemajo dajatve pod enakimi pogoji, vendar je prejemanje takšnih dajatev, razen v nujnih primerih, odvisno od tega, ali je med državama ali med pristojnimi organi teh držav sklenjen ustrezen sporazum ali v primeru, če tega ni, od predhodne odobritve pristojnega nosilca.

Člen 21

Začasno bivanje ali prenos stalnega prebivališča v pristojno državo

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba iz člena 19(1), ki začasno biva na ozemlju pristojne države, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje te države, kot če bi imela tam stalno prebivališče, tudi če je že pred tem začasnim bivanjem prejemala dajatve za isti primer bolezni ali materinstva.

2. Odstavek 1 se smiselno uporablja tudi za družinske člane iz člena 19(2).

Če pa slednji stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot je država, v kateri stalno prebiva zaposlena ali samozaposlena oseba, storitve nudi nosilec v kraju začasnega prebivališča v imenu nosilca v kraju stalnega prebivališča teh oseb.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za obmejne delavce in njihove družinske člane.

4. Zaposlene ali samozaposlene osebe ter njihovi družinski člani, iz člena 19, ki prenesejo svoje stalno prebivališče na ozemlje pristojne države, prejemajo dajatve v skladu z določbami zakonodaje te države, tudi če so že prejemali dajatve za isti primer bolezni ali materinstva pred prenosom svojega stalnega prebivališča.

Člen 22

Začasno bivanje zunaj pristojne države — Vrnitev ali prenos stalnega prebivališča v drugo državo članico med boleznijo ali materinstvom — Potreba po odhodu v drugo državo članico zaradi ustreznega zdravljenja

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki izpolnjuje pogoje zakonodaje pristojne države za upravičenost do dajatev, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18, in:

(a) katere zdravstveno stanje zahteva nujne storitve med začasnim bivanjem na ozemlju druge države članice,ali

(b) ki ji potem, ko je postala upravičena do dajatev, katerih stroške krije pristojni nosilec, ta nosilec odobri vrnitev na ozemlje države članice, kjer ima stalno prebivališče, ali prenos stalnega prebivališča na ozemlje druge države članice,ali

(c) ki ji pristojni nosilec odobri, da odide na ozemlje druge države članice, da bo prejela zdravljenje, ki ustreza njenemu zdravstvenemu stanju,

je upravičena do:

(i) storitev, ki jih v imenu pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kot če bi bila oseba zavarovana pri njem; trajanje obdobja, v katerem se nudijo te dajatve, pa ureja zakonodaja pristojne države;

(ii) denarnih dajatev, ki jih zagotavlja pristojni nosilec v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. S sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju začasnega ali v stalnega prebivališča pa lahko te dajatve nudi tudi slednji nosilec v imenu prvega v skladu z določbami zakonodaje pristojne države.

2. Odobritev, ki se zahteva po odstavku 1(b), se lahko zavrne le, če se ugotovi, da bi premestitev osebe škodovala njenemu zdravju ali ovirala njeno zdravljenje.

Odobritev, ki se zahteva po odstavku 1(c), se ne sme zavrniti, če tako zdravljenje spada med dajatve, določene v zakonodaji države članice, na ozemlju katere oseba stalno prebiva in na katerem ji ob upoštevanju njenega trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega razvoja bolezni ni možno nuditi takega zdravljenja v časovnem obdobju, ki je v državi, v kateri prebiva, za tako zdravljenje običajno potreben.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo tudi za družinske člane zaposlenih ali samozaposlenih oseb.

Za uporabo odstavka 1(a) in (c) (i) za družinske člane iz člena 19(2), ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot je država, v kateri stalno prebiva zaposlena ali samozaposlena oseba, velja naslednje:

(a) storitve v imenu nosilca v državi članici, na katere ozemlju družinski člani stalno prebivajo, nudi nosilec v kraju začasnega prebivanja v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kot če bi bila zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana pri njej. Trajanje obdobja, v katerem se nudijo te dajatve, pa ureja zakonodaja države članice, na katere ozemlju družinski člani stalno prebivajo.

(b) odobritev, ki je zahtevana v skladu z odstavkom 1(c), izda nosilec države članice, na ozemlju katere družinski člani stalno prebivajo.

4. Dejstvo, da za zaposleno ali samozaposleno osebo uporabljajo določbe odstavka 1, ne vpliva na pravico njenih družinskih članov do dajatev.

Člen 22a (14)

Posebna pravila za določene skupine oseb

Ne glede na člen 2 te uredbe se člen 22 (1)(a) in (c) uporablja tudi za osebe, ki so državljani države članice in so zavarovani po zakonodaji države članice, in za njihove družinske člane, ki stalno prebivajo z njimi.

Člen 22b (15)

Zaposlitev v državi članici, ki ni pristojna država — Začasno bivanje v državi zaposlitve

Za zaposleno ali samozaposleno osebo iz členov 13(2)(d), 14, 14a, 14b, 14c(a) ali 17, in za družinske člane, ki jo spremljajo, veljajo določbe člena 22(1)(a) v vseh primerih, ki zahtevajo prejemanje dajatev med začasnim bivanjem na ozemlju države članice, v kateri je delavec zaposlen ali pod katere zastavo pluje plovilo, na katerem je delavec zaposlen.

Člen 23 (a)

Izračun denarnih dajatev

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da izračun denarnih dajatev temelji na povprečnem zaslužku ali na povprečnih prispevkih, določi povprečne zaslužke ali prispevke izključno glede na zaslužke ali prispevke, plačane po tej zakonodaji.

2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da izračun denarnih dajatev temelji na standardnem zaslužku, upošteva izključno standardne zaslužke oziroma po potrebi povprečje standardnih zaslužkov v obdobjih, dopolnjenih po tej zakonodaji.

3. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da se znesek denarnih dajatev spreminja v odvisnosti od števila družinskih članov, upošteva tudi družinske člane osebe, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju druge države članice, kot če bi stalno prebivali na ozemlju pristojne države članice.

Člen 24

Storitve večje vrednosti

1. Kadar nosilec države članice prizna zaposleni ali samozaposleni osebi ali njenemu družinskemu članu pravico do protez, drugih večjih pripomočkov ali drugih storitev večje vrednosti, še preden se oseba zavaruje pri nosilcu druge države članice, zaposlena ali samozaposlena oseba prejme te dajatve na stroške prvega nosilca, tudi če jih ta dodeli po tem, ko je oseba že zavarovana pri drugem nosilcu.

2. Upravna komisija določi seznam dajatev, za katere se uporabljajo določbe odstavka 1.

Oddelek 3

Brezposelne osebe in njihovi družinski člani

Člen 25

1. Brezposelna oseba, ki je bila pred tem zaposlena ali samozaposlena, za katero se uporabljajo določbe člena 69(1) ali drugega stavka člena 71(1)(b)(ii) in ki po zakonodaji pristojne države izpolnjuje pogoje za upravičenost do storitev in denarnih dajatev, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18, v obdobju, ki ga določa člen 69(1)(c), prejema:

(a) storitve, ki jih v imenu pristojnega nosilca nudi nosilec države članice, v kateri oseba išče zaposlitev, v skladu z določbami zakonodaje, ki jo ta nosilec uporablja, kot če bi bila oseba zavarovana pri njem;

(b) denarne dajatve, ki jih zagotavlja pristojni nosilec v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. S sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem države članice, v kateri brezposelna oseba išče zaposlitev, pa lahko te dajatve nudi tudi slednji nosilec v imenu prvega nosilca v skladu z določbami zakonodaje pristojne države. Dajatve za brezposelnost po členu 69(1) se ne izplačujejo v obdobju prejemanja teh denarnih dajatev.

2. Popolnoma brezposelna oseba, ki je bila pred tem zaposlena in za katero se uporabljajo določbe člena 71(1)(a)(ii) ali prvi stavek 71(1)(b)(ii), prejema storitve ali denarne dajatve v skladu z določbami zakonodaje države članice, na ozemlju katere ima stalno prebivališče, kot če bi ta zakonodaja zanjo veljala v času njene zadnje zaposlitve, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18; stroške takih dajatev krije nosilec države stalnega prebivališča.

3. Kadar brezposelna oseba, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18, izpolnjuje pogoje, določene v zakonodaji države članice, pristojne za dajatve za brezposelnost, za upravičenost do dajatev za primer bolezni in materinstva, prejemajo njeni družinski člani te dajatve v katerikoli državi članici, na ozemlju katere imajo stalno ali začasno prebivališče. Takšne dajatve zagotovi:

(i) kar zadeva storitve, nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, v imenu pristojnega nosilca države članice, ki je odgovoren za stroške dajatev za brezposelnost;

(ii) kar zadeva denarne dajatve, pristojni nosilec države članice, ki je odgovoren za stroške dajatev za brezposelnost, v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja.

4. Brez poseganja v določbe zakonodaje države članice, ki dovoljuje podaljšanje obdobja, v katerem se izplačujejo dajatve za bolezen, lahko pristojni nosilec obdobje iz odstavka 1, v primeru višje sile podaljša v mejah, ki jih določa zakonodaja, ki jo uporablja ta nosilec.

Člen 25a (12)

Prispevki, ki jih plačujejo popolnoma brezposelne osebe

Nosilec države članice, ki je odgovoren za dodeljevanje storitev in denarnih dajatev brezposelnim osebam iz člena 25(2) in uporablja zakonodajo, po kateri brezposelne osebe plačujejo prispevke za kritje dajatev za bolezen in materinstvo, je pooblaščen, da te prispevke odvede v skladu z določbami te zakonodaje.

Oddelek 4

Vlagatelji zahtevkov za pokojnine in njihovi družinski člani

Člen 26

Pravica do storitev v primeru prenehanja pravice do dajatev od nosilca, ki je bil nazadnje pristojen

1. Zaposlene ali samozaposlene osebe, njihovi družinski člani ali preživele osebe, ki v času obravnave zahtevka za pokojnino, prenehajo biti upravičeni do storitev po zakonodaji nazadnje pristojne države, kljub temu prejemajo te storitve pod naslednjimi pogoji: storitve se jim dodelijo v skladu z določbami zakonodaje države članice, na ozemlju katere te osebe stalno prebivajo, če so upravičene do storitev po tej zakonodaji ali kot če bi bile do njih upravičene po zakonodaji druge države članice, če bi stalno prebivale na ozemlju te države, ob ustreznem upoštevanju določb člena 18.

2. Vlagatelj zahtevka za pokojnino, ki je upravičen do storitev po zakonodaji države članice, ki zahteva, da mora v času obravnave zahtevka za pokojnino takšna oseba sama plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, preneha biti upravičen do storitev po preteku drugega meseca po tem, ko ni več plačal zahtevanih prispevkov.

3. Storitve, zagotovljene v skladu z določbami odstavka 1, bremenijo nosilca, ki je prejel prispevke v skladu z določbami odstavka 2; kadar se prispevki po določbah odstavka 2 ne plačujejo, nosilec, ki je odgovoren za stroške storitev po dodelitvi pokojnine v skladu z določbami člena 28, povrne znesek storitev nosilcu v kraju stalnega prebivališča.

Oddelek 5

Upokojenci in njihovi družinski člani

Člen 27

Pokojnine, ki se izplačujejo po zakonodaji več držav, če je pravica do dajatev v državi stalnega prebivališča

Upokojenec, ki je upravičen do pokojnine po zakonodaji dveh ali več držav članic, od katerih je ena tudi država, v kateri stalno prebiva, in ki je upravičen do dajatev po zakonodaji slednje države članice, po potrebi ob upoštevanju določb člena 18 in Priloge VI, skupaj s svojimi družinskimi člani prejema te dajatve od nosilca v kraju stalnega prebivališča in na stroške tega nosilca, kot če bi bil upokojenec, katerega pokojnina je izplačljiva samo po zakonodaji slednje države članice.

Člen 28

Pokojnine, ki se izplačujejo po zakonodaji ene ali več držav članic, kadar ni pravice do dajatev v državi stalnega prebivališča

1. Upokojenec, ki je upravičen do pokojnine po zakonodaji ene države članice ali do pokojnin po zakonodajah dveh ali več držav članic in ki nima pravice do dajatev po zakonodaji države članice, v kateri stalno prebiva, kljub temu skupaj s svojimi družinskimi člani prejema te dajatve, kot če bi bil do njih upravičen, po potrebi ob upoštevanju določbe člena 18 in Priloge VI, po zakonodaji ene države članice ali vsaj ene od držav članic, ki so pristojne za izplačilo pokojnine, če bi imel stalno prebivališče v tej državi. Te dajatve se zagotavljajo pod naslednjimi pogoji:

(a) storitve zagotavlja v imenu nosilca iz odstavka 2 nosilec v kraju stalnega prebivališča, kot da bi bila oseba upokojenec po zakonodaji države, na ozemlju katere stalno prebiva, in bi bil upravičen do teh dajatev;

(b) denarne dajatve po potrebi zagotovlja pristojni nosilec, kot je določeno s pravili v odstavku 2, v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. V skladu s sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju stalnega prebivališča pa lahko take dajatve zagotovi tudi slednji nosilec v imenu prvega v skladu z zakonodajo pristojne države.

2. V primerih, ki so zajeti v odstavku 1, stroške storitev krije nosilec, kot določajo naslednja pravila:

(a) kadar je upokojenec upravičen do omenjenih storitev po zakonodaji ene same države članice, bremenijo stroški pristojnega nosilca te države;

(b) kadar je upokojenec upravičen do omenjenih storitev po zakonodaji dveh ali več držav članic, stroški bremenijo pristojnega nosilca države članice, katere zakonodaja je za upokojenca veljala najdlje; če bi bilo zaradi uporabe tega pravila za stroške storitev odgovornih več nosilcev, stroški bremenijo nosilca, ki uporablja zakonodajo, ki je za upokojenca veljala nazadnje.

Člen 28a

Pokojnine, ki se izplačujejo po zakonodaji ene ali več držav članic, ki niso države stalnega prebivališča, kadar je pravica do dajatev v slednji državi

Kadar upokojenec, ki je upravičen do pokojnine po zakonodaji ene države članice ali do pokojnin po zakonodajah dveh ali več držav članic, stalno prebiva na ozemlju države članice, po zakonodaji katere pravica do prejemanja storitev ni pogojena z zavarovanjem ali zaposlitvijo in po kateri se mu ne izplačuje nobena pokojnina, stroški storitev, ki se nudijo njemu in njegovim družinskim članom, bremenijo nosilca ene od držav članic, pristojnih za pokojnino, ki se določi v skladu s pravili iz člena 28(2), kot da bi bili upokojenec in njegovi družinski člani upravičeni do takih storitev po zakonodaji, ki jo uporablja ta nosilec, če bi imeli stalno prebivališče na ozemlju države članice, v kateri je ta nosilec.

Člen 29

Stalno prebivališče družinskih članov v državi, v kateri upokojenec nima stalnega prebivališča — Prenos stalnega prebivališča v državo, v kateri ima upokojenec stalno prebivališče

1. Družinski člani upokojenca, ki je upravičen do pokojnine po zakonodaji ene države članice ali do pokojnin po zakonodajah dveh ali več držav članic, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice kot upokojenec, prejemajo dajatve, kot če bi upokojenec stalno prebival v isti državi kot oni, če je upokojenec upravičen do dajatev po zakonodaji ene države članice. Dajatve se jim dodelijo pod naslednjimi pogoji:

(a) storitve zagotavlja nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov v skladu z določbami zakonodaje, ki jo ta nosilec uporablja, s tem da stroški bremenijo nosilca v kraju stalnega prebivališča upokojenca;

(b) denarne dajatve, po potrebi zagotovlja pristojni nosilec, ki je določen s členi 27 in 28(2), v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. V skladu s sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju stalnega prebivališča družinskih članov pa lahko dajatve dodeli slednji nosilec v imenu prvega v skladu z določbami zakonodaje pristojne države.

2. Družinski člani iz odstavka 1, ki prenesejo svoje stalno prebivališče na ozemlje države članice, v kateri stalno prebiva upokojenec, prejemajo:

(a) storitve po zakonodaji te države, tudi če so prejemali storitve za isti primer bolezni ali materinstva še preden so prenesli svoje stalno prebivališče;

(b) denarne dajatve, ki jih po potrebi dodeli pristojni nosilec, določen s členi 27 in 28(2), v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. V skladu s sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju stalnega prebivališča upokojenca, lahko te dajatve dodeli slednji nosilec v imenu prvega v skladu z določbami zakonodaje pristojne države.

Člen 30

Storitve večje vrednosti

Določbe člena 24 se smiselno uporabljajo tudi za upokojence.

Člen 31

Začasno bivanje upokojenca in/ali njegovih družinskih članov v državi, v kateri nimajo stalnega prebivališča

Upokojenec, upravičen do pokojnine ali pokojnin po zakonodaji ene države članice ali do pokojnin po zakonodaji dveh ali več držav članic, ki je upravičen do dajatev po zakonodaji ene od teh držav, skupaj s svojimi družinskimi člani, ki začasno bivajo na ozemlju države članice, v kateri nimajo stalnega prebivališča, prejema:

(a) storitve, ki jih zagotovi nosilec v kraju začasnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, pri čemer stroški bremenijo nosilca v kraju stalnega prebivališča upokojenca;

(b) denarne dajatve po potrebi dodeli pristojni nosilec, določen s členi 27 in 28(2), v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. V skladu s sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju začasnega prebivališča upokojenca, lahko te dajatve dodeli slednji nosilec v imenu prvega v skladu z določbami zakonodaje pristojne države.

Člen 32 (15)

Člen 33 (7)

Prispevki, ki jih plačujejo upokojenci

1. Nosilec države članice, ki je odgovoren za izplačevanje pokojnine in ki uporablja zakonodajo, po kateri se prispevki za zavarovanje za primer bolezni ali materinstva plačujejo od pokojnin, je pooblaščen, da opravi te odvedbe, izračunane v skladu s to zakonodajo, od pokojnine, ki jo izplačuje, če stroški dajatev po členih 27, 28, 28a, 29, 31 in 32 bremenijo nosilca te države članice.

2. Kadar je v primerih iz člena 28a, pridobitev dajatev za bolezen in materinstvo po zakonodaji države članice, na ozemlju katere upokojenec stalno prebiva, pogojena s plačevanjem prispevkov ali s podobnimi plačili na podlagi stalnega prebivanja, se ti prispevki ne plačujejo.

Člen 34

Splošne določbe

1. Za namene členov 28, 28a, 29 in 31 se upokojenec, ki prejema dve ali več pokojnin po zakonodaji ene same države članice, obravnava kot upokojenec, upravičen do prejemanja pokojnine po zakonodaji ene države članice v smislu teh določb.

2. Členi 27 do 33 se ne uporabljajo za upokojenca in njegove družinske člane, ki so upravičeni do dajatev po zakonodaji države članice na podlagi opravljanja poklicne dejavnosti. V tem primeru se takšna oseba, za namene izvajanja tega poglavja, šteje za zaposleno ali samozaposleno osebo oziroma za družinskega člana zaposlene ali samozaposlene osebe.

Oddelek 6

Razne določbe

Člen 35

Sistem, ki se uporablja, kadar je v državi stalnega ali začasnega prebivališča več sistemov — Bolezni v preteklosti –– Najdaljše možno obdobje prejemanja dajatev

1. Kadar po zakonodaji države začasnega ali stalnega prebivališča obstoja več sistemov zavarovanja za bolezen ali materinstvo, so, ob upoštevanju odstavka 2, določbe, ki se uporabljajo v skladu s členi 19, 21(1), 22, 25, 26, 28 (1), 29(1) ali 31 določbe sistema, po katerem so zavarovani delavci v jeklarski industriji. Kadar pa ta zakonodaja predvideva posebni sistem za delavce v rudnikih in podobnih podjetjih, se določbe tega sistema uporabljajo za te delavce in njihove družinske člane, če je nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča, na katerega naslavljajo zahtevke, pristojen za izvajanje tega sistema.

2. Kadar po zakonodaji države začasnega ali stalnega prebivališča obstoja eden ali več posebnih sistemov, ki veljajo za vse ali za večino poklicnih skupin samozaposlenih oseb in zagotavljajo ožji obseg storitev, kot je zagotovljen zaposlenim osebam, so določbe, ki se uporabljajo za zadevne osebe in njihove družinske člane v skladu s členi 19(1)(a) in (2), 22(1) (pod (i)) in (3), 28(1)(a) in 31(a), določbe sistema ali sistemov, ki jih določa izvedbena uredba iz člena 98:

(a) kadar je v pristojni državi oseba zavarovana po posebnem sistemu za samozaposlene osebe, ki prav tako zagotavlja ožji obseg storitev, kot je zagotovljen zaposlenim osebam,

ali

(b) kadar je oseba, ki prejema eno ali več pokojnin, po pokojninski zakonodaji pristojne države članice ali držav članic upravičena le do storitev po posebnem sistemu za samozaposlene osebe, ki prav tako zagotavlja ožji obseg storitev, kot so zagotovljene zaposlenim osebam.

3. Kadar je po zakonodaji države članice dodelitev dajatev pogojena z izvorom bolezni, se ta pogoj ne uporabi za zaposlene oziroma samozaposlene osebe in njihove družinske člane, za katere se uporablja uredba, ne glede na državo članico, na ozemlju katere stalno prebivajo.

4. Kadar zakonodaja države članice določa najdaljše možno obdobje prejemanja dajatev, lahko nosilec, ki uporablja to zakonodajo, po potrebi upošteva obdobje, v katerem je dajatev za isti primer bolezni ali materinstva že nudil nosilec druge države članice.

Oddelek 7

Povračilo med nosilci

Člen 36 (15)

1. Stroški storitev, ki jih v skladu z določbami tega poglavja nudi nosilec ene države članice v imenu nosilca druge države članice, se v celoti povrnejo.

2. Povračila, omenjena v odstavku 1, se določijo in izplačajo v skladu s postopkom, določenim v izvedbeni uredbi iz člena 98, bodisi ob predložitvi dokazila o dejanskih stroških ali na podlagi pavšalnih plačil.

V slednjem primeru morajo pavšalna plačila zagotavljati, da povračilo kar najbolj ustreza dejanskim stroškom.

3. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav lahko določijo tudi druge metode povračila ali se odpovejo vsem povračilom med nosilci, ki so v njihovi pristojnosti.

POGLAVJE 2 (11)

INVALIDNOST

Oddelek 1

Zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere velja le zakonodaja, po kateri je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob

Člen 37 (11)

Splošne določbe

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero je zaporedoma ali izmenično veljala zakonodaja dveh ali več držav članic in ki je dopolnila zavarovalne dobe izključno po zakonodaji, v skladu s katero je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob, prejema dajatve v skladu s členom 39. Ta člen ne vpliva na povečanja pokojnine ali na dodatke za otroke, dodeljene v skladu s poglavjem 8.

2. V Prilogi VI, delu A, so navedene ustrezne zakonodaje iz odstavka 1, ki veljajo na ozemlju posameznih držav članic.

Člen 38 (11)

Upoštevanje zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji, ki je veljala za zaposleno ali samozaposleno osebo, pri pridobitvi, ohranitvi ali ponovni pridobitvi pravice do dajatev

1. Kadar zakonodaja države članice pogojuje pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev po sistemu, ki ni poseben sistem v smislu odstavkov 2 in 3, z dopolnitvijo zavarovalnih dob ali dob prebivanja, pristojni nosilec te države članice, kadar je to potrebno, upošteva tudi zavarovalne dobe oziroma dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji katere koli druge države članice, v splošnem sistemu ali v posebnem sistemu kot zaposlena ali samozaposlena oseba.. V ta namen upošteva te dobe, kot da bi bile dopolnjene po njegovi lastni zakonodaji.

2. Kadar zakonodaja države članice pogojuje dodelitev določenih dajatev z dopolnitvijo zavarovalnih dob izključno v poklicu, za katerega velja poseben sistem za zaposlene osebe, ali če je potrebno, v določeni zaposlitvi, se zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, upoštevajo le, če so dopolnjene v ustreznem sistemu oziroma, če tega ni, v enakem poklicu ali, če je potrebno, v enaki zaposlitvi.

Če po upoštevanju tako dopolnjenih dob oseba ne izpolnjuje pogojev za dodelitev teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev po splošnem sistemu oziroma, če tega ni, po sistemu za fizične delavce oziroma uslužbence, odvisno od primera, pod pogojem, da je oseba vključena v enega od teh sistemov.

3. Kadar zakonodaja države članice pogojuje dodelitev določenih dajatev z dopolnitvijo zavarovalne dobe izključno v poklicu, za katerega se uporablja poseben sistem za samozaposlene osebe, se dobe, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, upoštevajo le, če so dopolnjene v ustreznem sistemu oziroma, če tega ni, v enakem poklicu. Posebni sistemi za samozaposlene osebe iz tega odstavka, so za vsako zadevno državo članico navedeni v Prilogi IV, delu B.

Če oseba tudi po upoštevanju vseh tako dopolnjenih dob, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev po splošnem sistemu oziroma, če to ni mogoče, po sistemu, ki velja za delavce ali uslužbence, odvisno od primera, pod pogojem, da je oseba vključena v enega od teh sistemov.

Člen 39 (11) (14)

Dodelitev dajatev

1. Nosilec države članice, katere zakonodaja se je uporabljala v času, ko je nastopila nezmožnost za delo, ki ji je sledila invalidnost, v skladu s to zakonodajo ugotovi, ali oseba izpolnjuje pogoje za upravičenost do dajatev, če je potrebno tudi ob upoštevanju člena 38.

2. Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, prejme dajatve le od omenjenega nosilca v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja.

3. Oseba, ki ni upravičena do dajatev po odstavku 1, prejme dajatve, za katere je še vedno upravičena po zakonodaji druge države članice, če je potrebno ob upoštevanju člena 38.

4. Če zakonodaja iz odstavkov 2 in 3, določa, da se znesek dajatev določi ob upoštevanju družinskih članov, ki niso otroci, pristojni nosilec upošteva tudi družinske člane osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot če bi stalno prebivali na ozemlju pristojne države članice.

5. Če zakonodaja iz odstavkov 2 in 3, določa zmanjšanje, mirovanje, ali odvzem dajatev v primeru prekrivanja dajatev z drugimi dohodki ali z dajatvami druge vrste v smislu člena 46 (2), se smiselno uporabljata člen 46a (3) in člen 46c (5).

6. Popolnoma brezposelna oseba, za katero se uporablja člen 71(1)(a)(ii) ali prvi stavek člena 71(1)(b)(ii), prejema invalidske dajatve, ki jih zagotovi pristojni nosilec države članice, na ozemlju katere stalno prebiva, v skladu z zakonodajo, ki jo ta uporablja, kot če bi se zanjo uporabljala ta zakonodaja že med njeno zadnjo zaposlitvijo, kjer je to potrebno ob upoštevanju člena 38 in/ali člena 25(2). Za izplačevanje teh dajatev je odgovoren nosilec države stalnega prebivališča.

Kadar ta nosilec uporablja zakonodajo, ki določa odvedbo prispevkov, ki jih plačujejo brezposelne osebe za kritje invalidskih dajatev, je pooblaščena, da jih odvede v skladu z določbami te zakonodaje.

Če zakonodaja, ki jo nosilec uporablja, določa, da izračun dajatev temelji na plači, nosilec upošteva plačo, ki jo je oseba prejemala v zadnji državi zaposlitve ter v državi stalnega prebivališča v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. Kadar oseba ne prejema plače v državi stalnega prebivališča, pristojni nosilec po potrebi in v skladu s pravili določenimi v svoji zakonodaji upošteva plače, prejete v zadnji državi zaposlitve.

Oddelek 2

Zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere velja le zakonodaja, po kateri je višina dajatev za invalidnost odvisna od trajanja zavarovalnih dob ali dob prebivanja ali podobna zakonodaja in zakonodaja iz Oddelka 1

Člen 40 (11)

Splošne določbe

1. Zaposlena oseba ali samozaposlena oseba, za katero je zaporedoma ali izmenično veljala zakonodaja dveh ali več držav članic, od katerih vsaj ena ni bila take narave, kot je omenjena v členu 37(1), prejema dajatve po določbah poglavja 3, ki se ustrezno uporabljajo ob upoštevanju določb odstavka 4.

2. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki je nezmožna za delo, kar ima za posledico invalidnost, in za katero velja zakonodaja, navedena v Prilogi IV, delu A, prejema dajatve v skladu z določbami člena 37(1) pod naslednjimi pogoji:

- da izpolnjuje pogoje te zakonodaje ali druge podobne zakonodaje, kadar je to potrebno ob upoštevanju določb člena 38, vendar brez sklicevanja na zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodajah, ki niso navedene v Prilogi IV, delu A, in

- da ne izpolnjuje pogojev, ki so potrebni za pridobitev pravice do invalidskih dajatev po zakonodaji, ki ni navedena v Prilogi IV, delu A, in

- da oseba ne uveljavlja morebitnih zahtevkov za dajatve za starost, ob upoštevanju drugega stavka člena 44(2).

3. (a) Za namene ugotavljanje pravice do dajatev po zakonodaji države članice, ki je navedena v Prilogi IV, delu A, in ki pogojuje dodelitev invalidskih dajatev s tem, da je oseba prejemala denarne dajatve za bolezen ali je bila določen čas nezmožna za delo, se za zaposleno ali samozaposleno oseba, za katero je veljala taka zakonodaja in ki postane nezmožna za delo, kar ima za posledico invalidnost, v času, ko je zanjo veljala zakonodaja druge države članice, brez poseganja v člen 37(1), upošteva:

(i) doba, med katero je v zvezi z nezmožnostjo za delo po zakonodaji druge države članice oseba prejemala dajatve za bolezen ali je namesto njih še naprej prejemala plačo,

(ii) doba, med katero je v zvezi z invalidnostjo, ki je sledila nezmožnosti za delo, oseba prejemala dajatve v smislu poglavja 2 in 3 te uredbe, dodeljene za invalidnost po zakonodaji druge države članice,

kot če bi bila doba, med katero so bile osebi izplačevane denarne dajatve za bolezen po zakonodaji prve države članice ali med katerimi je bila oseba nezmožna za delo v smislu te zakonodaje.

(b) Pravica do invalidskih dajatev po zakonodaji prve države članice se pridobi bodisi po poteku predhodne dobe prejemanja nadomestila za bolezen, kot zahteva ta zakonodaja, bodisi po poteku predhodne dobe nezmožnosti za delo, kot zahteva ta zakonodaja, vendar ne pred:

(i) dnem pridobitve pravice do invalidskih dajatev iz pododstavka (a)(ii) po zakonodaji druge države članice,

ali

(ii) dnem po zadnjem dnevu, ko je oseba še upravičena do denarnih dajatev za bolezen po zakonodaji druge države članice.

4. Odločitev, ki jo sprejme nosilec države članice v zvezi s stopnjo invalidnosti vlagatelja zahtevka, je zavezujoča za nosilca vsake druge zadevne države članice pod pogojem, da je skladnost med zakonodajami teh držav o pogojih v zvezi s stopnjo invalidnosti priznana v Prilogi V.

Oddelek 3

Poslabšanje invalidnosti

Člen 41 (11)

1. V primeru poslabšanja invalidnosti, za katero zaposlena ali samozaposlena oseba prejema dajatve po zakonodaji ene same države članice, se uporabljajo naslednje določbe:

(a) če za osebo od začetka prejemanja dajatev ni veljala zakonodaja druge države članice, ji pristojni nosilec te države ob upoštevanju poslabšanja dodeli dajatve v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja;

(b) če je za osebo od začetka prejemanja dajatev veljala zakonodaja ene ali več drugih držav članic, se ji ob upoštevanju poslabšanja dodelijo dajatve v skladu s členom 37(1) ali 40(1) ali (2), kot je primerno;

(c) če je skupna vsota dajatev, izplačljivih po pododstavku (b), nižja od zneska dajatve, ki bi jo oseba prejemala na stroške nosilca, ki je bil prej dolžan izplačevati dajatev, mu ta nosilec izplačuje dodatek, ki je enak razliki med obema zneskoma;

(d) če je v primeru iz pododstavka (b), pristojni nosilec za prvotno nezmožnost za delo nizozemski nosilec, in če:

(i) je bolezen, ki je povzročila poslabšanje, enaka bolezni, na podlagi katere je bila dodeljena dajatev po nizozemski zakonodaji,

(ii) je ta bolezen poklicna bolezen po zakonodaji države članice, ki je za osebo nazadnje veljala in po kateri je oseba upravičena do izplačila dodatka iz člena 60(1)(b), in

(iii) so zakonodaja ali zakonodaje, ki so veljale za osebo od začetka prejemanja dajatev, navedene v Prilogi IV, del A,

nizozemski nosilec še naprej zagotavlja prvotno dajatev tudi po poslabšanju invalidnosti, dajatev po zakonodaji zadnje države članice, ki je veljala za osebo, pa se zmanjša za znesek nizozemske dajatve;

(e) če v primeru iz pododstavka (b), oseba ni upravičena do dajatev na stroške nosilca druge države članice, pristojni nosilec prve države dodeli dajatve ob upoštevanju poslabšanja v skladu z zakonodajo te države in kadar je to primerno, upoštevaje člen 38.

2. V primeru poslabšanja invalidnosti, za katero zaposlena ali samozaposlena oseba že prejema dajatve po zakonodaji dveh ali več držav članic, se ji dajatve ob upoštevanju poslabšanja dodelijo v skladu s členom 40(1).

Oddelek 4

Ponovno priznanje dajatev po mirovanju ali odvzemu — Pretvorba invalidskih dajatev v dajatve za starost — Ponovni izračun dajatev po členu 39

Člen 42 (11)

Določitev nosilca, ki je odgovoren za dodeljevanje dajatev v primeru ponovnega priznanja invalidskih dajatev

1. Če se dajatve po mirovanju ponovno priznajo, je tako priznanje, brez poseganja v člen 43, dolžnost nosilca ali nosilcev, ki so bili odgovorni za zagotvaljanje dajatev v času pred mirovanjem.

2. Če po odvzemu dajatev stanje osebe zahteva ponovno dodelitev dajatev, se te dodelijo v skladu s členom 37 (1) ali členom 40 (1) ali (2), kot je primerno.

Člen 43 (11)

Pretvorba invalidskih dajatev v dajatve za starost — Ponovni izračun dajatev po členu 39

1. Invalidske dajatve se pretvorijo v dajatve za starost, kjer je to predvideno, po pogojih, določenih v zakonodaji ali zakonodajah, po katerih so bile dodeljene, in v skladu s poglavjem 3.

2. Kadar oseba, ki prejema invalidske dajatve, lahko vloži zahtevek za dajatve za starost po zakonodaji ene ali več držav članic v skladu s členom 49, nosilec, ki je odgovoren za zagotavljanje invalidskih dajatev po zakonodaji države članice, še naprej izplačuje taki osebi invalidske dajatve, do katerih je upravičena po zakonodaji, ki jo uporablja, dokler se za tega nosilca ne začnejo uporabljati določbe odstavka 1 oziroma dokler oseba izpolnjuje pogoje za te dajatve.

3. Kadar se invalidske dajatve, dodeljene v skladu s členom 39, po zakonodaji ene države članice pretvorijo v dajatve za starost in če oseba še ne izpolnjuje pogojev, ki jih za prejemanje teh dajatev določajo zakonodaje ene ali več drugih držav članic, oseba od te oziroma od teh držav članic prejema od dneva pretvorbe dalje invalidske dajatve v skladu s poglavjem 3, kot če bi se to poglavje uporabljalo v času, ko je nastopila njena nezmožnost za delo, ki je imela za posledico invalidnost, dokler oseba ne izpolni potrebnih pogojev za dajatve za starost, določenih v teh zakonodajah ali, kadar taka pretvorba ni predvidena, toliko časa, dokler ima pravico do invalidskih dajatev po zakonodaji oziroma zakonodajah.

4. Invalidske dajatve, dodeljene v skladu s členom 39, se v skladu s poglavjem 3 ponovno izračunajo takoj, ko upravičenec izpolni potrebne pogoje za invalidske dajatve, določene v zakonodaji, ki ni navedena v Prilogi IV, delu A, ali takoj, ko prejme dajatve za starost po zakonodaji druge države članice.

POGLAVJE 3 (11)

STAROST IN SMRT (POKOJNINE)

Člen 44 (11)

Splošne določbe za dodelitev dajatev, če je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala zakonodaja dveh ali več držav članic

1. Pravice do dajatev zaposlenih ali samozaposlenih oseb, za katere je veljala zakonodaja dveh ali več držav članic, ali njihovih preživelih oseb, se določijo v skladu z določbami tega poglavja.

2. Razen če ni v členu 49 določeno drugače, se pri obravnavi zahtevka za dodelitev dajatev, ki ga vloži oseba, upoštevajo vse zakonodaje, ki so veljale za zaposleno ali samozaposleno osebo. To pravilo pa ne velja, če oseba izrecno zaprosi za preložitev dodelitve dajatev za starost, do katerih bi bila upravičena po zakonodaji ene ali več držav članic.

3. To poglavje se ne uporablja za povečanja pokojnin ali za dodatke k pokojninam za otroke ali k pokojninam za sirote, dodeljenih v skladu z določbami poglavja 8.

Člen 45 (11) (14)

Upoštevanje zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodajah, ki so veljale za zaposleno ali samozaposleno osebo, za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev

1. Kadar zakonodaja države članice v sistemu, ki ni posebni sistem v smislu odstavkov 2 in 3, pogojuje pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev z dopolnitvijo zavarovalnih dob ali dob prebivanja, pristojni nosilec te države članice po potrebi upošteva tudi zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice v splošnem ali v posebnem sistemu ali v sistemu za zaposlene ali za samozaposlene osebe. V ta namen upošteva te dobe, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja.

2. Kadar zakonodaja države članice pogojuje dodelitev določenih dajatev z dopolnitvijo zavarovalne dobe izključno v poklicu, za katerega velja posebni sistem za zaposlene osebe, ali celo v določenih zaposlitvah, se zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, upoštevajo le, če so dopolnjene v ustreznem sistemu oziroma, če tega ni, v enakem poklicu ali, kjer je to predvideno, v enaki zaposlitvi. Če po upoštevanju tako dopolnjenih dob oseba ne izpolnjuje pogojev za dodelitev teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev v splošnem sistemu ali, če tega ni, v sistemu za delavce ali uslužbence, odvisno od primera, pod pogojem, da je oseba zavarovana v enem od teh sistemov.

3. Kadar zakonodaja države članice pogojuje dodelitev določenih dajatev z dopolnitvijo zavarovalne dobe izključno v poklicu, za katerega velja posebni sistem za samozaposlene osebe, se zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, upoštevajo le, če so dopolnjene v ustreznem sistemu ali, če tega ni, v enakem poklicu. Posebni sistemi za samozaposlene osebe, omenjeni v tem odstavku, so za vsako zadevno državo članico navedeni v Prilogi IV, delu B. Če po upoštevanju tako dopolnjenih dob oseba ne izpolnjuje pogojev za dodelitev teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev po splošnem sistemu ali, če tega ni, po sistemu za delavce ali uslužbence, odvisno od primera, pod pogojem, da je oseba zavarovana v enem od teh sistemov.

4. Zavarovalne dobe, dopolnjene v posebnem sistemu države članice, se v splošnem sistemu ali, če tega ni, v sistemu, ki velja za delavce ali uslužbence, odvisno od primera, druge države članice upoštevajo za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev pod pogojem, da je bila oseba vključena v enega od teh sistemov, tudi če so bile te dobe že upoštevane v slednji državi v sistemu, omenjenem v odstavku 2 ali v prvem stavku odstavka 3.

5. Kadar zakonodaja države članice pogojuje pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev s tem, da je bila oseba zavarovana ob nastopu zavarovalnega primera, ta pogoj velja za izpolnjen v primeru zavarovanja po zakonodaji druge države članice v skladu s postopki, določenimi v Prilogi VI za vsako državo članico.

6. Dobo popolne brezposelnosti delavca, za katerega se uporablja člen 71(1)(a)(ii) ali (b)(ii), prvi stavek, pristojni nosilec države članice, na ozemlju katere delavec stalno prebiva, upošteva v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, kot če bi se ta zakonodaja uporab ljala zanj v času njegove zadnje zaposlitve.

Kadar nosilec uporablja zakonodajo, ki predvideva odvedbo prispevkov, ki jih brezposelne osebe plačujejo za kritje starostnih in družinskih pokojnin, je pooblaščen, da jih odvede v skladu z določbami te zakonodaje.

Če je mogoče obdobje popolne brezposelnosti v državi stalnega prebivališča osebe upoštevati le, če so bile v tej državi dopolnjene dobe plačevanja prispevkov, ta pogoj velja za izpolnjen, če so bile dobe plačevanja prispevkov dopolnjene v drugi državi članici.

Člen 46 (11)

Dodelitev dajatev

1. Kadar so pogoji, ki jih zahteva zakonodaja države članice za upravičenost do dajatev, izpolnjeni brez uporabe člena 45 ali člena 40(3), se uporabljajo naslednja pravila:

(a) pristojni nosilec izračuna znesek dajatev, ki bi ga bilo treba plačati;

(i) samo po določbah zakonodaje, ki jo uporablja;

(ii) v skladu z odstavkom 2;

(b) pristojni nosilec se lahko odpove izračunu v skladu z (a)(ii), če je rezultat tega izračuna razen razlik, ki izhajajo iz zaokroževanja, enak ali nižji od izračuna, opravljenega v skladu z (a)(i), v primeru, če ta nosilec ne uporablja zakonodaje, ki vsebuje pravila proti prekrivanju dajatev, kot je omenjeno v členih 46b in 46c; v primeru, če ta nosilec uporablja zakonodajo, ki vsebuje pravila proti prekrivanju dajatev, omenjena v členu 46c, pa pod pogojem, da ta zakonodaja določa, da se dajatve različnih vrst upoštevajo zgolj na podlagi razmerja med zavarovalnimi dobami ali dobami prebivanja, dopolnjenimi samo po tej zakonodaji, in zavarovalnimi dobami ali dobami prebivanja, zahtevanimi po tej zakonodaji za pridobitev pravice do polne dajatve.

V prilogi IV, delu C, so za vsako državo članico navedeni primeri, ko bi ta dva izračuna dala takšen rezultat.

2. Kadar so pogoji, ki jih zahteva zakonodaja države članice za upravičenost do dajatev, izpolnjeni šele z uporabo člena 45 in/ali člena 40(3), se uporabljajo naslednja pravila:

(a) pristojni nosilec izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi jo oseba lahko zahtevala, kakor da bi bile vse zavarovalne dobe in/ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji držav članic, ki so za osebo veljale, dopolnjene v tej državi in po zakonodaji, ki jo uporablja na dan dodelitve dajatve. Če po tej zakonodaji znesek dajatve ni odvisen od trajanja dopolnjenih dob, se ta znesek obravnava kot teoretični znesek iz tega odstavka;

(b) pristojni nosilec nato določi dejanski znesek dajatve na podlagi teoretičnega zneska iz prejšnjega pododstavka v sorazmerju med trajanjem zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih pred nastopom zavarovalnega primera po zakonodaji, ki jo uporablja, in med skupnim trajanjem zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodajah vseh držav članic pred nastopom zavarovalnega primera.

3. Oseba je upravičena do najvišjega zneska, ki ga v skladu z odstavkoma 2 in 3 izračuna pristojni nosilec vsake države članice, brez poseganja v uporabo določb v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom, ki jih predpisuje zakonodaja, po kateri naj bi se dajatev izplačevala.

V tem primeru se primerjava izvede med zneski, določenimi po uporabi vseh omenjenih določb.

4. Kadar v primeru invalidske, starostne ali pokojnine preživelih oseb vsota dajatev, ki naj bi jih izplačevali pristojni nosilci v dveh ali več državah članicah po določbah večstranskih konvencij o socialni varnosti iz člena 6(b), ne presega vsote, ki naj bi jo izplačevale te države članice po odstavkih od 1 do 3, veljajo za upravičenca določbe tega poglavja.

Člen 46a (11)

Splošne določbe v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom, ki se uporabljajo za invalidske dajatve, za pomoči ob smrti ali za preživele osebe po zakonodajah držav članic

1. V tem poglavju ima prekrivanje dajatev iste vrste naslednji pomen: vsako prekrivanje invalidskih dajatev, pomoči ob smrti ali za preživele osebe, izračunanih ali zagotovljenih na osnovi zavarovalnih dob in/ali dob prebivanja, ki jih dopolni ena in ista oseba.

2. V tem poglavju prekrivanje dajatev različnih vrst pomeni vsako prekrivanje dajatev, ki se ne morejo obravnavati kot dajatve iste vrste v smislu odstavka 1.

3. Naslednja pravila veljajo za uporabo določb o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu, ki jih določa zakonodaja države članice v primeru prekrivanja dajatev za invalidnost, starost ali dajatve za preživele osebe z dajatvijo iste vrste ali dajatvijo druge vrste ali z drugim dohodkom:

(a) dajatve, pridobljene po zakonodaji druge države članice, ali drugi dohodki, pridobljeni v drugi državi članici, se upoštevajo le v primerih, ko zakonodaja prve države članice predvideva upoštevanje dajatev ali dohodkov, pridobljenih v tujini;

(b) upoštevajo se zneski dajatev, ki naj bi jih izplačevale druge države članice, pred odvedbo davkov, prispevkov za socialno varnost in drugih posameznih davščin ali odbitkov;

(c) ne upoštevajo se zneski dajatev, pridobljenih po zakonodaji drugih držav članic, ki se dodeljujejo na podlagi prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja;

(d) kadar se določbe o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu uporabljajo po zakonodaji zgolj ene države članice, ker oseba prejema dajatve podobne ali različne vrste, izplačljive po zakonodaji drugih držav članic, ali druge dohodke, pridobljene na ozemlju drugih držav članic, se lahko dajatve, izplačljive po zakonodaji prve države članice, zmanjšajo samo do zneska dajatev, izplačljivega po zakonodaji drugih držav članic oziroma dohodka, pridobljenega na ozemlju drugih držav članic.

Člen 46b (11)

Posebne določbe, ki veljajo v primerih prekrivanja dajatev iste vrste po zakonodajah dveh ali več držav članic

1. Določbe o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu, ki jih določa zakonodaja države članice, se ne smejo uporabljati za dajatve, izračunane v skladu s členom 46 (2).

2. Določbe o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu, ki jih predpisuje zakonodaja države članice, se uporabljajo za dajatve, izračunane v skladu s členom 46(1)(a)(i) le, če je dajatev:

(a) bodisi dajatev iz Priloge IV, dela D, katere znesek ni odvisen od dolžine dopolnjenih zavarovalnih dob ali dob prebivanja,

ali

(b) dajatev, katere znesek se določi na podlagi fiktivne dobe, ki velja za dopolnjeno med datumom, ko je zavarovalni primer nastopil, in kasnejšim datumom. V slednjem primeru se omenjene določbe uporabljajo v primeru prekrivanja take dajatve:

(i) bodisi z dajatvijo iste vrste, razen kadar je bil med dvema ali več državami članicami sklenjen sporazum, po katerem se ena in ista fiktivna doba ne more upoštevati dvakrat ali večkrat;

(ii) ali z dajatvijo take vrste, kot je omenjena v (a).

Dajatve, omenjene v (a) in (b) ter sporazumi, so navedeni v Prilogi IV, delu D.

Člen 46c (11)

Posebne določbe, ki se uporabljajo v primeru prekrivanja ene ali več dajatev, iz člena 46a (1), z eno ali več dajatvami drugačne vrste ali z drugimi dohodki, kadar gre za dve ali več držav

1. Če ima prejemanje dajatev različne vrste ali drugih dohodkov za posledico zmanjšanje, mirovanje ali odvzem dveh ali več dajatev iz člena 46(1)(a)(i), se zneski, ki ne bi bili izplačani pri strogi uporabi določb v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom, kot jih predvideva zakonodaja držav članic, delijo s številom dajatev, ki se zmanjšajo, mirujejo ali odvzamejo.

2. Kadar se dajatev izračunava v skladu s členom 46(2), se dajatev ali dajatve drugačne vrste iz drugih držav članic ali drugi dohodki ter vsi drugi elementi, ki jih določa zakonodaja države članice za uporabo določb v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom, upoštevajo v sorazmerju z zavarovanimi dobami in/ali dobami prebivanja iz člena 46(2)(b), in se uporabljajo pri izračunu omenjene dajatve.

3. Če ima prejemanje dajatev različne vrste ali drugih dohodkov za posledico zmanjšanje, mirovanje ali odvzem dveh ali več dajatev iz člena 46(1)(a)(i), in ene ali več dajatev iz člena 46 (2), se uporabljajo naslednja pravila:

(a) v primeru dajatev iz člena 46(1)(a)(i), se zneski, ki ne bi bili izplačani pri strogi uporabi določb v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom dajatev po zakonodaji držav članic, delijo s številom dajatev, ki se zmanjšajo, mirujejo ali odvzamejo;

(b) v primeru dajatev, izračunanih v skladu s členom 46(2), se zmanjšanje, mirovanje ali odvzem opravi v skladu z odstavkom 2.

4. Kadar v primeru iz odstavkov 1 in 3(a), zakonodaja države članice določa, da se pri uporabi določb o zmanjševanju, mirovanju ali odvzemu upoštevajo dajatve različne vrste in/ali drugi dohodki ter vsi drugi elementi v razmerju z zavarovalnimi dobamiiz člena 46(2)(b), se delitev, predvidena v omenjenih odstavkih, za to državo članico ne uporablja.

5. Vse omenjene določbe se ustrezno uporabljajo, kadar zakonodaja ene ali več držav članic določa, da pravice do dajatev ni mogoče pridobiti v primeru, ko oseba prejema dajatev druge vrste, ki se izplačuje po zakonodaji druge države članice, ali drugi dohodek.

Člen 47 (11)

Dodatne določbe za izračun dajatev

1. Za izračun teoretičnih in sorazmernih zneskov iz člena 46(2), se uporabljajo naslednja pravila:

(a) kadar skupno trajanje zavarovalnih dob in dob prebivanja, dopolnjenih pred nastankom zavarovalnega primera po zakonodaji vseh držav članic, presega najdaljšo dobo, ki jo zakonodaja ene od teh držav zahteva za priznanje celotne dajatve, pristojni nosilec te države upošteva to najdaljšo dobo namesto skupne dolžine dopolnjenih dob; ta metoda izračunavanja ne sme imeti za posledico, da bi bil ta nosilec dolžan plačevati višjo dajatev kot je polna dajatev, predvidena po zakonodaji, ki jo uporablja. Te določbe se ne uporabljajo za dajatve, katerih znesek ni odvisen od trajanja zavarovanja;

(b) postopek za upoštevanje prekrivanja dob je določen v izvedbeni uredbi iz člena 98;

(c) kadar se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi povprečnega zaslužka, povprečnega prispevka, povprečnega zvišanja ali razmerja, ki je obstajalo med zavarovalno dobo, med vlagateljevim bruto zaslužkom in povprečnim bruto zaslužkom vseh zavarovancev razen vajencev, pristojni nosilec te države določi te povprečne zneske oziroma razmerja izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji te države, ali bruto zaslužkov, ki jih je oseba prejela samo med temi dobami;

(d) kadar se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi višine zaslužka, prispevkov ali zvišanj, pristojni nosilec v državi določi zaslužek, prispevke in zvišanja, ki se upoštevajo za zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji drugih držav članic, na podlagi povprečnih zaslužkov, prispevkov ali zvišanj, zabeleženih za zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja.

(e) kadar se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi standardnih zaslužkov ali pavšalnega zneska, pristojni nosilec te države šteje kot standardne zaslužke oziroma pavšalne zneske za zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, enakovredne standardne zaslužke in pavšalne zneske oziroma, kjer je to predvideno, povprečne standardne zaslužke ali pavšalne zneske, ki ustrezajo zavarovalnim dobam, dopolnjenim po zakonodaji, ki jo uporablja.

(f) kadar se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo za nekatere dobe na podlagi zaslužka, za druge dobe pa na podlagi standardnega zaslužka ali pavšalnega zneska, pristojni nosilec te države za zavarovalne dobe oziroma dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, upošteva zaslužek ali pavšalni znesek, določen v skladu z določbami omenjenimi v (d) ali (e), ali, če je to primerno, povprečje teh zaslužkov ali pavšalnih zneskov, kadar se dajatve izračunavajo na podlagi standardnega zaslužka ali pavšalnega zneska za vse dobe, dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja, pristojni nosilec šteje, da so zaslužki za zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic, enaki domačim zaslužkom, ki ustrezajo standardnemu zaslužku ali pavšalnim zneskom;

(g) kadar se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi povprečnih prispevkov, pristojni nosilec določi to povprečje izključno z upoštevanjem tistih zavarovalnih dob, ki so bile dopolnjene po zakonodaji te države.

2. Določbe zakonodaje države članice, ki se nanašajo na revalorizacijo elementov, ki se upoštevajo za izračun dajatev, se po potrebi uporabijo tudi za elemente, ki jih pristojni nosilec te države v skladu z odstavkom 1 upošteva za zavarovalne dobe ali dobe prebivanja dopolnjene po zakonodajah drugih držav članic.

3. Če se po zakonodaji države članice znesek dajatev določa ob upoštevanju družinskih članov, ki niso otroci, pristojni nosilec te države članice upošteva tudi družinske člane osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot če bi stalno prebivali na ozemlju pristojne države.

4. Če je po zakonodaji, ki jo uporablja pristojni nosilec države članice, treba pri izračunu dajatev upoštevati plačo, kadar sta bila uporabljena prvi in drugi pododstavek člena 45 (6), in če se v tej državi članici upošteva za izplačevanje pokojnine le doba polne brezposelnosti, v kateri je oseba prejemala dajatev v skladu s členom 71(1)(a)(ii) ali prvim stavkom člena 71(1)(b)(ii), pristojni nosilec te države članici izplača pokojnino na podlagi plače, ki jo je uporabil kot podlago za zagotavljanje dajatev za brezposelnost v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja.

Člen 48 (11)

Zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, krajše od enega leta

1. Ne glede na člen 46(2) nosilcu v državi članici ni treba dodeliti dajatev za dobe, dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja in ki se upoštevajo pri nastopu zavarovalnega primera, če:

- trajanje omenjene dobe ne znaša niti eno leto,

in

- se ob upoštevanju samo te dobe po določbah te zakonodaje ne more pridobiti pravica do dajatev.

2. Pristojni nosilec v vsaki od držav članic upošteva dobe iz odstavka 1, za uporabo člena 46 (2), razen pododstavka (b).

3. Če bi uporaba določb odstavka 1 razbremenila odgovornosti vse nosilce zadevnih držav članic, se dajatve dodelijo izključno po zakonodaji zadnje od teh držav, po kateri so pogoji izpolnjeni, kot da bi bile vse zavarovalne dobe in dobe prebivanja, dopolnjene in upoštevane v skladu s členom 45 (1) do (4), dopolnjene po zakonodaji te države.

Člen 49 (11) (15)

Izračun dajatev, kadar oseba sočasno ne izpolnjuje pogojev, ki jih določajo vse zakonodaje, po katerih so bile dopolnjene zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, ali ko oseba izrecno zahteva preložitev dodelitve dajatev za starost

1. Če ob določenem času oseba ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dajatev po zakonodajah vseh držav članic, ki so zanjo veljale, ob upoštevanju, kadar je to potrebno, člena 45 in/ali člena 40 (3), izpolnjuje pa pogoje samo ene ali nekaterih od teh zakonodaj, se uporabljajo naslednje določbe:

(a) vsak od pristojnih nosilcev, ki uporablja zakonodajo, katere pogoji so izpolnjeni, izračuna znesek dajatev, do katerih je oseba upravičena, v skladu s členom 46;

(b) vendar pa:

(i) če oseba izpolnjuje pogoje po najmanj dveh zakonodajah, ne da bi bilo treba upoštevati zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodajah, katerih pogojev še ne izpolnjuje, se te dobe pri uporabi člena 46(2) ne upoštevajo, razen če bi upoštevanje teh dob omogočilo določitev višjega zneska dajatve;

(ii) če oseba izpolnjuje pogoje po eni zakonodaji, ne da bi bilo treba upoštevati zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodajah, katerih pogojev še ne izpolnjuje, se znesek dajatve, do katerega je oseba upravičena, v skladu s členom 46(1)(a)(i) izračuna le v skladu z določbami zakonodaje, katere pogoje izpolnjuje ob upoštevanju dob, dopolnjenih le po tej zakonodaji, razen če bi upoštevanje dob, dopolnjenih po zakonodajah, katerih pogojev še ne izpolnjuje, v skladu s členom 46(1)(a)(ii) omogočilo določitev višjega zneska dajatve.

Določbe tega odstavka se ustrezno uporabljajo tudi, kadar je oseba izrecno zaprosila za preložitev dodelitve dajatev za starost v skladu z drugim stavkom člena 44 (2).

2. Dajatev ali dajatve, dodeljene po eni ali več zakonodajah v primeru iz odstavka 1, se po uradni dolžnosti ponovno izračunajo v skladu s členom 46 vsakokrat, ko se izpolnijo pogoji, zahtevani po eni ali več drugih zakonodajah, ki so veljale za osebo, po potrebi ob upoštevanju člena 45 in ob ponovnem upoštevanju, kadar je to potrebno, odstavka 1. Ta odstavek se ustrezno uporablja, kadar oseba zahteva dodelitev dajatev za starost, pridobljenih po zakonodaji ene ali več držav članic, ki so bile do tedaj preložene v skladu z drugim stavkom člena 44 (2).

3. Ponovni izračun po uradni dolžnosti se opravi v skladu z odstavkom 1, brez poseganja v člen 40 (2), kadar pogoji, ki jih zahteva ena ali več zakonodaj, niso več izpolnjeni.

Člen 50 (11)

Dodelitev dodatka, kadar skupni znesek dajatev, ki se izplačujejo po zakonodajah različnih držav članic, ne dosega najnižjega zneska, določenega v zakonodaji države, na ozemlju katere prejemnik stalno prebiva

Prejemniku dajatev, za katerega se uporablja to poglavje, se v državi, na ozemlju katere stalno prebiva in po zakonodaji katere se mu dajatve izplačujejo, ne sme dodeliti dajatve, ki bi bila nižja od najnižje dajatve, določene v tej zakonodaji za zavarovalno dobo ali dobo prebivanja, ki je enaka vsem zavarovalnim dobam, upoštevanim za plačilo v skladu z določbami prejšnjih členov. Pristojni nosilec te države mu po potrebi ves čas stalnega prebivanja na njenem ozemlju izplačuje dodatek, ki je enak razliki med vsoto dajatev, ki se izplačuje v skladu s tem poglavjem, in višino najnižje dajatve

Člen 51 (11)

Usklajevanje in ponovni izračun dajatev

1. Če se zaradi rasti življenjskih stroškov ali spremembe ravni plač ali drugih razlogov za usklajevanje, dajatve v določeni državi spremenijo za določen odstotek ali znesek, se ta odstotek ali znesek neposredno uporabi tudi za dajatve, določene po členu 46, ne da bi bil potreben ponoven izračun v skladu s tem členom.

2. V primeru, da se metoda za določanje dajatev ali pravila za izračun dajatev spreminijo, pa se opravi ponoven izračun v skladu s členom 46.

POGLAVJE 4

NESREČE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

Oddelek 1

Pravica do dajatev

Člen 52

Stalno prebivališče v državi članici, ki ni pristojna država — Splošna pravila

Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki utrpi nesrečo pri delu ali zboli za poklicno boleznijo in ki stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, v državi, v kateri stalno prebiva, prejema:

(a) storitve, ki jih v imenu pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kot da bi bila oseba zavarovana pri njem;

(b) denarne dajatve, ki jih zagotavlja pristojni nosilec v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. Po sporazumu med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju stalnega prebivališča pa lahko take dajatve zagotovi tudi slednji nosilec v imenu prvega v skladu z zakonodajo pristojne države.

Člen 53

Obmejni delavci — Posebno pravilo

Obmejni delavec lahko pridobi dajatve tudi na ozemlju pristojne države članice. Takšne dajatve zagotavlja pristojni nosilec v skladu z zakonodajo te države, kot če bi oseba stalno prebivala v tej državi.

Člen 54

Začasno bivanje ali prenos stalnega prebivališča v pristojno državo

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba iz člena 52, ki začasno biva na ozemlju pristojne države, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje te države, tudi če je že prejemala dajatve pred tem začasnim bivanjem. Ta določba pa se ne uporablja za obmejne delavce.

2. Zaposlena ali samozaposlena oseba iz člena 52, ki prenese svoje stalno prebivališče na ozemlje pristojne države, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje te države, tudi če je že prejemala dajatve pred prenosom stalnega prebivališča.

Člen 55

Stalno prebivališče izven pristojne države — Vrnitev v kraj stalnega prebivališča ali prenos stalnega prebivališča v drugo državo članico po nesreči pri delu ali poklicni bolezni — Potreba po odhodu v drugo državo članico zaradi ustreznega zdravljenja

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki utrpi nesrečo pri delu ali zboli za poklicno boleznijo in:

(a) ki začasno biva na ozemlju države članice, ki ni pristojna država;

ali

(b) ki ji po tem, ko je postala upravičena do storitev v breme pristojnega nosilca, ta nosilec odobri vrnitev na ozemlje države članice, v kateri ima stalno prebivališče, ali prenos stalnega prebivališča na ozemlje druge države članice;

ali

(c) ki ji pristojni nosilec odobri, da odide na ozemlje druge države članice, da bo prejela zdravljenje, ki ustreza njenemu zdravstvenemu stanju

je upravičena do:

(i) storitev, ki jih v imenu pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja, kot če bi bila oseba zavarovana pri njem, obdobje zagotavljanja storitev pa ureja zakonodaja pristojne države;

(ii) denarnih dajatev, ki jih zagotavlja pristojni nosilec v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja. V skladu s sporazumom med pristojnim nosilcem in nosilcem v kraju začasnega ali stalnega prebivališča pa lahko take dajatve zagotovi tudi slednji nosilec v imenu prvega v skladu z zakonodajo pristojne države.

2. Odobritev, ki se zahteva po odstavku 1(b), se lahko zavrne le, če se ugotovi, da bi premestitev osebe škodovala njenemu zdravstvenemu stanju ali zdravljenju, ki trenutno poteka.

Odobritev, ki se zahteva po odstavku 1(c), se ne sme zavrniti, kadar ustreznega zdravljenja osebi ni mogoče zagotoviti na ozemlju države članice, v kateri stalno prebiva.

Člen 56

Nesreče med potovanjem

Nesreča med potovanjem, ki se zgodi na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, se obravnava, kot da se je zgodila na ozemlju pristojne države.

Člen 57 (7)

Dajatve za poklicno bolezen, kadar je bila oseba izpostavljena enakemu tveganju v več državah članicah

1. Kadar je oseba, ki je zbolela za poklicno boleznijo, po zakonodaji dveh ali več držav opravljala dejavnost, ki je zaradi svoje narave verjetno povzročila bolezen, se dajatve njej ali njenim preživelim osebam dodelijo izključno po zakonodaji zadnje od teh držav, po kateri so pogoji izpolnjeni, po potrebi ob upoštevanju odstavkov od 1 do 5.

2. Če je po zakonodaji države članice dodelitev dajatev za poklicno bolezen pogojena s tem, da je bila bolezen prvotno ugotovljena na njenem ozemlju, ta pogoj velja za izpolnjen, če je bila bolezen prvotno ugotovljena na ozemlju druge države članice.

3. Če je po zakonodaji države članice dodelitev dajatev za poklicno bolezen pogojena s tem, da se bolezen ugotovi v določenem obdobju po prenehanju opravljanja zadnje dejavnosti, ki bi lahko povzročila to bolezen, pristojni nosilec te države pri preverjanju časa, v katerem se je ta dejavnost opravljala, v potrebni meri upošteva tudi podobne dejavnosti, ki jih je oseba opravljala na ozemlju druge države članice, kot če bi jih opravljala po zakonodaji prve države.

4. Če je po zakonodaji države članice dodelitev dajatev za poklicno bolezen pogojena s tem, da je oseba dejavnost, ki je verjetno povzročila bolezen, opravljala določen čas, pristojni nosilec te države v potrebni meri upošteva tudi obdobja, ko je oseba opravljala to dejavnost po zakonodaji druge države članice, kot če bi jo opravljala po zakonodaji prve države.

5. V primeru sklerogene pnevmokonioze se stroški denarnih dajatev, vključno s pokojninami, razdelijo med pristojnimi nosilci držav članic, na ozemlju katerih je oseba opravljala dejavnost, ki je verjetno povzročila bolezen. Ta razdelitev se opravi na podlagi razmerja med trajanjem zavarovalnih dob za starostno pokojnino ali dob prebivanja iz člena 45(1), dopolnjenih po zakonodaji vsake od držav, in skupnim trajanjem zavarovalnih dob za starostno pokojnino ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji vseh držav članic na dan priznanja dajatve.

6. Svet na predlog Komisije soglasno določi poklicne bolezni, na katere se lahko razširijo določbe odstavka 5.

Člen 58

Izračun denarnih dajatev

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da izračun denarnih dajatev temelji na povprečnem zaslužku, določi povprečni zaslužek izključno na podlagi zaslužkov, ki so potrjeni kot izplačani v dobah, dopolnjenih po tej zakonodaji.

2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da izračun denarnih dajatev temelji na standardnem zaslužku, upošteva izključno standardni zaslužek ali, če to pride v poštev, povprečni standardni zaslužek v dobah, dopolnjenih po tej zakonodaji.

3. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da se znesek denarnih dajatev spreminja glede na število družinskih članov, upošteva tudi družinske člane osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot da bi stalno prebivali na ozemlju pristojne države.

Člen 59

Stroški prevoza osebe, ki je utrpela nesrečo pri delu ali zbolela za poklicno boleznijo

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa pokritje stroškov prevoza osebe, ki je utrpela nesrečo pri delu ali zbolela za poklicno boleznijo, v kraj stalnega prebivališča ali v bolnišnico, pokrije te stroške do kraja na ozemlju druge države članice, kjer ima oseba stalno prebivališče, če ta nosilec tak prevoz predhodno odobri ob upoštevanju razlogov zanj. Ta odobritev ni potrebna v primeru obmejnega delavca.

2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa kritje stroškov prevoza trupla osebe, ki je izgubila življenje v nesreči pri delu, do kraja pokopa, v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, pokrije take stroške do kraja na ozemlju druge države članice, kjer je oseba stalno prebivala v času nesreče.

Oddelek 2

Poslabšanje poklicne bolezni, za katero je bila dodeljena dajatev

Člen 60 (7) (11)

1. V primeru poslabšanja poklicne bolezni, za katero je zaposlena ali samozaposlena oseba prejemala ali prejema dajatev po zakonodaji države članice, se uporabljajo naslednja pravila:

(a) če se oseba med prejemanjem dajatev po zakonodaji druge države članice ni ukvarjala z dejavnostjo, ki bi lahko povzročila ali poslabšala bolezen, je pristojni nosilec prve države članice dolžan pokriti stroške dajatev po določbah zakonodaje, ki jo uporablja, ob upoštevanju poslabšanja;

(b) čeje oseba med prejemanjem dajatev opravljala tako dejavnost po zakonodaji druge države članice, je pristojni nosilec prve države članice dolžan pokriti stroške dajatev po zakonodaji, ki jo uporablja, brez upoštevanja poslabšanja. Pristojni nosilec v drugi državi članici dodeli osebi dodatek, katerega višina ustreza razliki med zneskom dajatev, do katerih je oseba upravičena po poslabšanju bolezni, in zneskom, do katerega bi bila upravičena pred poslabšanjem, po zakonodaji, ki jo uporablja, kot če bi se bolezen pojavila po zakonodaji te države članice;

(c) če v primeru iz pododstavka (b), zaposlena ali samozaposlena oseba, ki je zbolela za sklerogeno pnevmokoniozo ali za boleznijo, določeno po členu 57(6), ni upravičena do dajatev po zakonodaji druge države članice, je pristojni nosilec v prvi državi članici dolžan zagotoviti dajatve po zakonodaji, ki jo uporablja, ob upoštevanju poslabšanja. Pristojni nosilec v drugi državi članici pa mora pokriti stroške razlike med zneskom denarnih dajatev, vključno s pokojninami, ki jih osebi izplačuje prva država članica ob upoštevanju poslabšanja, in zneskom ustreznih dajatev, do katerih je bila oseba upravičena pred poslabšanjem;

(d) določbe o zmanjšanju, mirovanju ali odvzemu, ki jih določa zakonodaja države članice, se ne uporabljajo za osebe, ki prejemajo dajatve, ki jih dodeljujejo nosilci v dveh državah članicah v skladu s pododstavkom (b).

2. V primeru poslabšanja poklicne bolezni, za katero se uporabljajo določbe člena 57(5), se uporabljajo naslednje določbe:

(a) pristojni nosilec, ki je dodelil dajatve v skladu z določbami člena 57(1), je dolžan dodeliti dajatve po zakonodaji, ki jo uporablja, ob upoštevanju poslabšanja;

(b) stroški denarnih dajatev, vključno s pokojninami, se še naprej delijo med nosilcema, ki si delita stroške prejšnjih dajatev v skladu z določbami člena 57(5). Kadar pa je oseba še naprej opravljala dejavnost, ki lahko povzroči ali poslabša poklicno bolezen, bodisi po zakonodaji ene od držav članic, v kateri je že prej opravljala tako dejavnost narave, bodisi po zakonodaji druge države članice, pristojni nosilec te države pokrije stroške razlike med zneskom dajatev, do katerih je oseba upravičena ob upoštevanju poslabšanja, in zneskom dajatev, do katerih je bila upravičena pred poslabšanjem.

Oddelek 3

Razne določbe

Člen 61

Pravila za upoštevanje posebnosti nekaterih zakonodaj

1. Kadar na ozemlju države, v kateri se oseba nahaja, ni zavarovanja za primer nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ali če tako zavarovanje je, vendar pa ni noben nosilec odgovoren za zagotavljanje storitev, te storitve zagotovi nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča, odgovoren za zagotavljanje storitev v primeru bolezni.

2. Kadar zakonodaja pristojne države pogojuje popolnoma brezplačne storitve z uporabo zdravstvene službe, ki jo organizira delodajalec, se storitve, ki se zagotovijo v primerih, iz členov 52 in 55(1), obravnavajo, kot da jih je zagotovila taka zdravstvena služba.

3. Kadar zakonodaja pristojne države predvideva sistem v zvezi z obveznostmi delodajalca, se storitve, ki se zagotovijo v primerih iz členov 52 in 55(1), obravnavajo, kot da so zagotovljene na zahtevo pristojnega nosilca.

4. Kadar narava sistema pristojne države v zvezi z odškodnino za nesreče pri delu ni enaka obveznemu zavarovanju, storitve zagotovi neposredno zadevni delodajalec ali njegova zavarovalnica.

5. Kadar zakonodaja države članice izrecno ali implicitno določa, da se pri oceni stopnje nezmožnosti za delo za določitev pravice do dajatve ali za določitev zneska te dajatve upoštevajo tudi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so se zgodile ali so bile ugotovljene poprej, pristojni nosilec te države članice upošteva tudi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so se zgodile ali so bile ugotovljene poprej po zakonodaji druge države članice, kot če bi se zgodile ali bile ugotovljene po zakonodaji, ki jo uporablja.

6. Kadar zakonodaja države članice izrecno ali implicitno določa, da se pri oceni stopnje nezmožnosti za delo za določitev pravice do dajatev ali za določitev zneska te dajatve upoštevajo tudi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so se zgodile ali so bile ugotovljene naknadno, pristojni nosilec te države članice upošteva tudi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so se zgodile ali so bile ugotovljene naknadno po zakonodaji druge države članice, kot če bi se zgodile ali bile ugotovljene po zakonodaji, ki jo uporablja, vendar samo, kadar:

(1) ni treba izplačati nobene odškodnine za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, ki se je zgodila ali je bila ugotovljena poprej po zakonodaji, ki jo uporablja;

in

(2) kadar ni treba za to nesrečo pri delu ali poklicno bolezen izplačati nobene odškodnine na podlagi zakonodaje druge države članice, po kateri se je nesreča pri delu ali poklicna bolezen zgodila ali bila ugotovljena naknadno, ob upoštevanju določb odstavka 5.

Člen 62

Sistem, ki se uporablja, kadar je v državi začasnega bivanja ali stalnega prebivanja več sistemov — Najdaljše trajanje dajatev

1. Če je po zakonodaji države začasnega bivanja ali stalnega prebivanja več sistemov zavarovanja, so določbe, ki se uporabljajo za zaposlene ali samozaposlene osebe iz člena 52 ali 55(1), določbe sistema za delavce v jeklarski industriji. Če pa je v to zakonodajo vključen tudi posebni sistem za delavce v rudnikih ali podobnih podjetjih, se določbe tega sistema uporabljajo za to kategorijo delavcev, če je nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča, pri katerem vložijo zahtevek, pristojen za uporabo tega sistema.

2. Če zakonodaja države članice določa najdaljšo dobo, v času katere se dodeljujejo dajatve, lahko nosilec, ki uporablja to zakonodajo, upošteva tudi dobe, v katerih je dajatve že zagotovil nosilec v kaki drugi državi članici.

Oddelek 4

Povračila med nosilci

Člen 63

1. Pristojni nosilec je dolžan povrniti stroške storitev, ki jih v skladu z določbami členov 52 in 55(1) v njegovem imenu zagotovi drugi nosilec.

2. Povračila stroškov iz odstavka 1 se določajo in izvajajo v skladu s postopkom, določenim v izvedbeni uredbi iz člena 98, ob predložitvi dokazila o dejanskem izdatku.

3. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav lahko določijo tudi druge metode povračil ali se odpovejo vsem povračilom med nosilci, ki so v njihovi pristojnosti.

POGLAVJE 5

POMOČI OB SMRTI

Člen 64

Seštevanje zavarovalnih dob ali dob prebivanja

Pristojni nosilec države članice, po katere zakonodaji je pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do pomoči ob smrti odvisna od dopolnitve zavarovalnih dob ali dob prebivanja, mora v potrebni meri upoštevati zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji katerekoli druge države članice, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja.

Člen 65

Pravica do pomoči, kadar smrt nastopi ali kadar upravičenec stalno prebiva v državi članici, ki ni pristojna država

1. Kadar zaposlena ali samozaposlena oseba, upokojenec ali vlagatelj zahtevka za pokojnino ali njegov družinski član umre na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, se šteje, kot da je smrt nastopila na ozemlju pristojne države.

2. Pristojni nosilec je dolžan dodeliti pomoč ob smrti, izplačljivo po zakonodaji, ki jo uporablja, tudi v primeru, ko upravičenec stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni pristojna država.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se uporabljajo tudi, kadar je smrt posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni.

Člen 66

Pomoči v primeru smrti upokojenca, ki stalno prebiva v državi članici, ki ni tista, katere nosilec je odgovoren za zagotavljanje storitev

V primeru smrti upokojenca, ki je bil upravičen do pokojnine po zakonodaji ene države članice ali do pokojnin dveh ali več držav članic in je stalno prebival na ozemlju države članice, ki ni tista, katere nosilec je bil odgovoren za zagotavljanje storitev v skladu z določbami člena 28, pomoč ob smrti, izplačljivo po zakonodaji, ki jo uporablja, ta nosilec zagotovi na lastne stroške, kot če bi upokojenec v času svoje smrti prebival na ozemlju države članice tega nosilca.

Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za družinske člane upokojenca.

POGLAVJE 6

DAJATVE ZA BREZPOSELNOST

Oddelek 1

Skupne določbe

Člen 67

Seštevanje zavarovalnih dob in dob zaposlitve

1. Pristojni nosilec države članice, po katere zakonodaji je pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do dajatev odvisna od dopolnitve zavarovalnih dob, mora v potrebni meri upoštevati zavarovalne dobe ali dobe zaposlitve, ki jih je zaposlena oseba dopolnila po zakonodaji katere koli druge države članice, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo sam uporablja, pod pogojem, da bi se te dobe zaposlitve štele kot zavarovalne dobe, če bi bile dopolnjene po njegovi zakonodaji.

2. Pristojni nosilec države članice, po katere zakonodaji je pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do dajatev odvisna od dopolnitve dob zaposlitve, mora v potrebni meri upoštevati zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali dobe prebivanja, ki jih je zaposlena oseba dopolnila po zakonodaji katere koli druge države članice, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo sam uporablja.

3. Razen v primerihiz člena 71(1)(a)(ii) in (b)(ii), je uporaba določb odstavkov 1 in 2 pogojena s tem, da je oseba nazadnje dopolnila:

- v primeru prvega odstavka, zavarovalne dobe,

- v primeru drugega odstavka, dobe zaposlitve,

v skladu z določbami zakonodaje, po kateri je vložila zahtevek za dajatve.

4. Kadar je dolžina dob, za katere se lahko dodeljujejo dajatve, odvisna od dolžine zavarovalnih dob ali dob zaposlitve, se določbe odstavkov 1 in 2 uporabljajo, kot je potrebno.

Člen 68

Izračun dajatev

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da izračun dajatev temelji na višini prejšnje plače, upošteva izključno plačo, ki jo je oseba prejemala za zadnjo zaposlitev na ozemlju te države. Če pa je zadnja zaposlitev osebe na ozemlju te države trajala manj kot štiri tedne, se dajatev izračuna na osnovi običajne plače, ki v kraju, kjer brezposelna oseba stalno ali začasno prebiva, ustreza zaposlitvi, ki je ekvivalentna ali primerljiva z njeno zadnjo zaposlitvijo na ozemlju druge države članice.

2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja določa, da je višina dajatev odvisna od števila družinskih članov, upošteva tudi družinske člane osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, kot če bi stalno prebivali na ozemlju pristojne države. Ta določba se ne uporablja, če je v državi stalnega prebivališča družinskih članov druga oseba upravičena do dajatev za brezposelnost, pri katere izračunu so bili upoštevani ti družinski člani.

Oddelek 2

Brezposelne osebe, ki odidejo v državo članico, ki ni pristojna država

Člen 69

Pogoji in omejitve za ohranitev pravice do dajatev

1. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki je popolnoma brezposelna in izpolnjuje pogoje zakonodaje države članice za upravičenost do dajatev in odide v eno ali več drugih držav članic, da bi si tam poiskala zaposlitev, ohrani upravičenost do takih dajatev pod naslednjimi pogoji in v skladu z naslednjimi omejitvami:

(a) pred odhodom mora biti prijavljena kot oseba, ki išče delo, in mora ostati na voljo službam za zaposlovanje pristojne države najmanj štiri tedne po nastopu brezposelnosti. Pristojna služba ali nosilec pa lahko odobri njen odhod tudi pred iztekom tega roka.

(b) kot oseba, ki išče delo, se mora prijaviti pri službi za zaposlovanje v vsaki od držav članic, v katero gre, in zanjo veljajo v njej organizirani postopki nadzora. Za dobo pred prijavo velja ta pogoj za izpolnjen, če se je oseba prijavila v sedmih dneh po datumu, ko je prenehala biti na razpolago službi za zaposlovanje v državi, ki jo je zapustila. V izjemnih primerih lahko to dobo pristojna služba ali nosilec tudi podaljša.

(c) Upravičenost do dajatev se nadaljuje največ tri mesece po datumu, ko je oseba prenehala biti na razpolago službam za zaposlovanje v državi, ki jo je zapustila, če skupno trajanje prejemanja dajatev ne preseže dobe, za katero bi bila oseba upravičena do dajatev po zakonodaji te države. V primeru sezonskega delavca je to trajanje omejeno na obdobje, ki preostaja do konca sezone, za katero je bil delavec zaposlen.

2. Če se oseba vrne v pristojno državo pred iztekom roka, v katerem je upravičena do dajatev v skladu z določbami odstavka 1(c), se njena upravičenost do dajatev po zakonodaji te države nadaljuje; upravičenost do dajatev po zakonodaji pristojne države pa v celoti izgubi, če se ne vrne do izteka tega roka. V izjemnih primerih lahko pristojna služba ali nosilec ta rok podaljša.

3. Določbe odstavka 1 se lahko uporabijo le enkrat med dvema obdobjema zaposlitve.

4. Če je pristojna država Belgija, brezposelna oseba, ki se vrne vanjo po preteku trimesečnega obdobja, določenega v odstavku 1(c), ne more ponovno uveljavljati dajatev v tej državi, dokler ni zaposlena za najmanj tri mesece.

Člen 70

Zagotavljanje dajatev in povračila

1. V primerih, navedenih v členu 69(1), dajatve zagotovi nosilec v vsaki od držav, v kateri brezposelna oseba išče zaposlitev.

Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala v času njene zadnje zaposlitve, je dolžan povrniti te dajatve.

2. Povračila stroškov iz odstavka 1, se določajo in izvajajo v skladu s postopkom, določenim v izvedbeni uredbiiz člena 98, ob predložitvi dokazila o dejanskem izdatku ali na osnovi pavšalnih zneskov.

3. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav lahko določijo tudi druge metode povračil ali se odpovejo vsem povračilom med nosilci, ki so v njihovi pristojnosti.

Oddelek 3

Brezposelne osebe, ki so med zadnjo zaposlitvijo stalno prebivale v državi članici, ki ni pristojna država

Člen 71

1. Brezposelna oseba, ki je bila prej zaposlena in je med zadnjo zaposlitvijo stalno prebivala na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, prejema dajatve v skladu z naslednjimi določbami:

(a) (i) Obmejni delavec, ki je delno ali občasno brezposeln v podjetju, ki ga zaposluje, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje pristojne države, kot če bi stalno prebival na ozemlju te države; dajatve mu zagotavlja pristojni nosilec.

(ii) Obmejni delavec, ki je popolnoma brezposeln, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje države članice, na ozemlju katere stalno prebiva, kot če bi med njegovo zadnjo zaposlitvijo zanj veljala ta zakonodaja; te dajatve mu zagotovlja nosilec v kraju stalnega prebivališča na svoje lastne stroške.

(b) (i) Zaposlena oseba, ki ni obmejni delavec, ki je delno, občasno ali popolnoma brezposelna in ostane na razpolago svojemu delodajalcu ali službi za zaposlovanje na ozemlju pristojne države, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje te države, kot če bi stalno prebivala na njenem ozemlju; dajatve ji zagotovlja pristojni nosilec.

(ii) Zaposlena oseba, ki ni obmejni delavec, ki je popolnoma brezposelna in je na razpolago za delo pri službi za zaposlovanje na ozemlju države članice, kjer stalno prebiva, prejema dajatve v skladu z zakonodajo te države, kot če bi bila tam nazadnje zaposlena; nosilec v kraju stalnega prebivališča ji zagotovlja dajatve na svoje lastne stroške. Če pa taka oseba postane upravičena do dajatev na stroške pristojnega nosilca države članice, katere zakonodaja je zanjo nazadnje veljala, prejema dajatve po določbah člena 69. Prejemanje dajatev po zakonodaji države, kjer brezposelna oseba stalno prebiva, miruje v času, v katerem lahko brezposelna oseba po določbah člena 69 vloži zahtevek za dajatve po zakonodaji, ki je zanjo nazadnje veljala.

2. Brezposelna oseba ne more vložiti zahtevka za dajatve po zakonodaji države članice, na ozemlju katere stalno prebiva, dokler je upravičena do dajatev po določbah odstavka 1(a)(i) ali 1(b)(i).

POGLAVJE 7 (8)

DRUŽINSKE DAJATVE

Člen 72 (8)

Seštevanje zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali samozaposlitve

Kadar zakonodaja države članice pogojuje pridobitev pravice do dajatev z dopolnitvijo zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve, pristojni nosilec te države članice v potrebni meri upošteva tudi zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene v katerikoli drugi državi članici, kotče bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo izvaja.

Člen 72a (9) (14)

Zaposlena oseba, ki je postala popolnoma brezposelna

Zaposlena oseba, ki je postala popolnoma brezposelna in za katero se uporablja člen 71(1)(a)(ii) ali (b)(ii), prvi stavek, prejema družinske dajatve za svoje družinske člane, ki stalno prebivajo na ozemlju iste države članice kot ona, v skladu z zakonodajo te države, kot če bi med njeno zadnjo zaposlitvijo zanjo veljala ta zakonodaja, kadar je to potrebno ob upoštevanju določb člena 72. Te dajatve ji na lastne stroške zagotovlja nosilec v kraju stalnega prebivališča.

Kadar ta nosilec uporablja zakonodajo, ki predvideva odvedbo prispevkov, ki jih brezposelne osebe plačujejo za kritje družinskih dajatev, je pooblaščen, da jih odvede v skladu z določbami te zakonodaje.

Člen 73 (8)

Zaposlene ali samozaposlene osebe, katerih družinski člani stalno prebivajo v državi članici, ki ni pristojna država

Zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero velja zakonodaja države članice, je za svoje družinske člane, ki stalno prebivajo v drugi državi članici, upravičena do družinskih dajatev, ki jih določa zakonodaja prve države, kot če bi ti stalno prebivali v tej državi, v skladu z določbami Priloge VI.

Člen 74 (8)

Brezposelne osebe, katerih družinski člani stalno prebivajo v državi članici, ki ni pristojna država

Brezposelna oseba, ki je bila prej zaposlena ali samozaposlena in prejema dajatve za brezposelnost po zakonodaji države članice, je za svoje družinske člane, ki stalno prebivajo v drugi državi članici, upravičena do družinskih dajatev, ki jih določa zakonodaja prve države, kot če bi ti stalno prebivali v tej državi, v skladu z določbami Priloge VI.

Člen 75 (8)

Zagotavljanje dajatev

1. Družinske dajatve v primerih iz člena 73, zagotavlja pristojni nosilec države, katere zakonodaja velja za zaposleno ali samozaposleno osebo, in v primerih iz člena 74, pristojni nosilec države, v kateri brezposelna oseba, ki je bila prej zaposlena ali samozaposlena, prejema dajatve za brezposelnost. Dajatve se zagotavljajo v skladu z določbami, ki jih uporabljajo ti nosilci, ne glede na to, ali fizična ali pravna oseba, ki se ji te dajatve izplačujejo, stalno ali začasno prebiva na ozemlju pristojne države ali na ozemlju druge države članice.

2. Če pa oseba, ki naj bi se ji družinske dajatve zagotavljale za vzdrževanje družinskih članov, teh dajatev ne uporablja v ta namen, pristojni nosilec izvrši svoje zakonske obveznosti tako, da na zahtevo in preko nosilca v kraju njihovega stalnega prebivališča ali imenovanega nosilca ali ustanove, ki jo v ta namen imenuje pristojni organ države stalnega prebivališča, zagotavlja omenjene dajatve fizični ali pravni osebi, ki dejansko vzdržuje družinske člane.

3. Dve ali več držav članic se lahko v skladu z določbami člena 8 dogovorijo, da pristojni nosilec zagotavlja družinske dajatve po zakonodaji teh držav ali ene od teh držav fizični ali pravni osebi, ki dejansko vzdržuje družinske člane, bodisi neposredno, bodisi preko nosilca v kraju njihovega stalnega prebivališča.

Člen 76 (8)

Prednostna pravila v primeru prekrivanja upravičenosti do družinskih dajatev po zakonodaji pristojne države in po zakonodaji države članice, kjer imajo družinski člani stalno prebivališče

1. Kadar se v istem obdobju, za istega družinskega člana in zaradi opravljanja poklicne dejavnosti, družinske dajatve dodeljujejo po zakonodaji države članice, na ozemlju katere družinski člani stalno prebivajo, upravičenost do družinskih dajatev v skladu z zakonodajo druge države članice miruje do višine zneska, ki ga določa zakonodaja prve države članice, po potrebi v skladu s členom 73 ali 74.

2. Če v državi članici, na katere ozemlju družinski člani stalno prebivajo, zahtevek za družinske dajatve ni vložen, lahko pristojni nosilec druge države članice uporablja določbe odstavka 1, kot če bi bile dajatve dodeljene v prvi državi članici.

POGLAVJE 8

DAJATVE ZA VZDRŽEVANE OTROKE UPOKOJENCEV IN ZA SIROTE

Člen 77

Vzdrževani otroci upokojencev

1. Izraz "dajatve" v tem členu pomeni družinske dodatke za osebe, ki prejemajo starostno ali invalidsko pokojnino ali pokojnino za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, ter povečanja in dodatke k tem pokojninam za otroke teh upokojencev, z izjemo dodatkov, ki se dodeljujejo po sistemih zavarovanj za nesreče pri delu in poklicne bolezni.

2. Dajatve se dodeljujejo v skladu z naslednjimi pravili, ne glede na državo članico, na ozemlju katere upokojenec ali otroci stalno prebivajo:

(a) upokojencu, ki prejema pokojnino po zakonodaji le ene države članice, v skladu z zakonodajo države članice, ki je pristojna za pokojnino;

(b) upokojencu, ki prejema pokojnino po zakonodaji več kot ene države članice:

(i) v skladu z zakonodajo tiste od držav, v kateri stalno prebiva, če je pravica do ene od dajatev iz odstavka 1, po potrebi ob upoštevanju določb člena 79(1)(a), pridobljena po zakonodaji te države;

ali

(ii) v drugih primerih v skladu z zakonodajo države članice, ki je zanj veljala najdlje, če je pravica do ene od dajatev iz odstavka 1, po potrebi ob upoštevanju določb člena 79(1)(a), pridobljena po tej zakonodaji; če po tej zakonodaji ni pridobljena nobena pravica, se pogoji za pridobitev take pravice po zakonodajah drugih držav članic proučijo v padajočem zaporedju glede na dolžino zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodajah teh držav članic.

Člen 78

Sirote

1. Izraz "dajatve" v tem členu pomeni družinske dodatke in, kjer je to predvideno, nadomestne ali posebne dodatke za sirote ali pokojnine za sirote, razen tistih, ki se dodeljujejo po sistemih zavarovanj za nesreče pri delu in poklicne bolezni.

2. Dajatve za sirote se dodeljujejo v skladu z naslednjimi pravili, ne glede na državo članico, na ozemlju katere sirota ali fizična ali pravna oseba, ki dejansko vzdržuje siroto, stalno prebiva:

(a) za siroto pokojne zaposlene ali samozaposlene osebe, za katero je veljala zakonodaja ene same države članice, v skladu z zakonodajo te države;

(b) za siroto pokojne zaposlene ali samozaposlene osebe, za katero je veljala zakonodaja več držav članic:

(i) v skladu z zakonodajo države članice, na ozemlju katere sirota stalno prebiva, če je pravica do ene od dajatev iz odstavka 1, po potrebi ob upoštevanju določb člena 79(1)(a), pridobljena po zakonodaji te države;

(ii) v drugih primerih v skladu z zakonodajo države članice, ki je za pokojnega veljala najdlje, če je pravica do ene od dajatev iz odstavka 1, po potrebi ob upoštevanju določb člena 79(1)(a), pridobljena po tej zakonodaji; če po tej zakonodaji ni pridobljena nobena pravica, se pogoji za pridobitev take pravice po zakonodajah drugih držav članic proučijo v padajočem zaporedju glede na dolžino zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodajah teh držav članic.

Zakonodaja države članice, ki se uporablja za dajatve iz člena 77, za otroke upokojenca, tudi po smrti tega upokojenca še naprej velja za dajatve za njegove sirote.

Člen 79 (7)

Skupne določbe za dajatve za vzdrževane otroke upokojencev in za sirote

1. Dajatve v smislu členov 77 in 78 v skladu z zakonodajo, določeno z uporabo določb teh členov, zagotavlja nosilec, ki jo izvaja, na svoje lastne stroške, kot če bi za upokojenca ali pokojnika veljala le zakonodaja pristojne države.

Vendar pa:

(a) če ta zakonodaja določa, da je pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do dajatev odvisna od dolžine zavarovalne dobe, dobe zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, se to dolžino določi ob upoštevanju, če je to potrebno, določb člena 45 oziroma odvisno od primera, člena 72;

(b) če ta zakonodaja določa, da se znesek dajatev izračunava na podlagi zneska pokojnine ali da je odvisna od dolžine zavarovalne dobe, se znesek teh dajatev izračuna na podlagi teoretičnega zneska, določenega v skladu z določbami člena 46 (2).

2. V primeru, kadar bi bilo zaradi uporabe pravila, določenega v členih 77(2)(b)(ii) in 78(2)(b)(ii), pristojnih več držav članic, ker so dolžine dob enake, se dajatve v smislu člena 77 oziroma 78, odvisno od primera, dodelijo v skladu z zakonodajo države članice, ki je nazadnje veljala za upokojeneca ali pokojnika.

3. Pravica do dajatev po nacionalni zakonodaji ali po določbah odstavka 2 in po členih 77 ter 78 miruje, če otroci postanejo upravičeni do družinskih dajatev ali družinskih dodatkov po zakonodaji države članice zaradi opravljanja poklicne dejavnosti. V takem primeru se osebe štejejo kot družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe.

NASLOV IV

UPRAVNA KOMISIJA ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV

Člen 80

Sestava in način dela

1. Pri Komisiji se ustanovi Upravna komisija za socialno varnost delavcev migrantov (v nadaljnjem besedilu: "Upravna komisija"), ki jo sestavljajo vladni predstavniki vseh držav članic, ki jim po potrebi pomagajo strokovni svetovalci. Predstavnik Komisije se udeležuje zasedanj Upravne komisije v svetovalni vlogi.

2. Upravni komisiji v tehničnih zadevah pomaga Mednarodni urad za delo v skladu s pogoji , določenimi s sporazumom, sklenjenim v ta namen med Evropsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo za delo.

3. Poslovnik Upravne komisije sporazumno pripravijo njeni člani.

Odločitve o vprašanjih v zvezi z razlago iz člena 81(a), se sprejemajo soglasno. Odločitve se na ustrezen način objavijo.

4. Sekretarske naloge za Upravno komisijo opravljajo službe Komisije.

Člen 81

Naloge Upravne komisije

Upravna komisija ima naslednje dolžnosti:

(a) obravnavanje vseh vprašanj v zvezi z uporabo in razlago, ki izhajajo iz določb te uredbe in kasnejših uredb, sprejetih na njeni podlagi, ali iz sporazumov ali dogovorov, sklenjenih v skladu z njimi, brez poseganja v pravice organov, nosilcev in oseb, da se uveljavljajo te pravice v postopkih in pred sodišči, ki jih predvidevajo zakonodaje držav članic, uredba ali Pogodba;

(b) skrbi za prevajanje dokumentov v zvezi z izvajanjem te uredbe na zahtevo pristojnih organov, nosilcev in sodišč držav članic, še zlasti za prevajanje zahtevkov, ki jih vložijo osebe, ki so lahko upravičene do dajatev po določbah te uredbe;

(c) spodbujanje in razvijanje sodelovanja med državami članicami v zadevah, povezanih s socialno varnostjo, zlasti za zdravstvene in socialne ukrepe v skupnem interesu;

(d) spodbujanje in razvijanje sodelovanja med državami članicami z namenom pospeševanja dodeljevanja dajatev, zlasti tistih, ki se v skladu z določbami te uredbe dodeljujejo za invalidnost, starost in smrt (pokojnine), ob upoštevanju razvoja upravnih postopkov;

(e) zbiranje podlag, ki jih je treba upoštevati pri pripravi obračunov v zvezi s stroški, ki bremenijo nosilce držav članic po določbah te uredbe, in sprejemanje letnih obračunov med omenjenimi nosilci;

(f) opravljanje drugih nalog, ki so v njeni pristojnosti v skladu z določbami te uredbe, kasnejših uredb, ali sporazumov ali dogovorov, sprejetih na podlagi teh uredb;

(g) predlaganje predlogov za pripravo kasnejših uredb in za spremembe te ter kasnejših uredb Komisiji.

NASLOV V

SVETOVALNI ODBOR ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV

Člen 82 (B)

Ustanovitev, sestava in način dela

1. Ustanovi se Svetovalni odbor za socialno varnost delavcev migrantov (v nadaljnjem besedilu: "Svetovalni odbor"), ki ga sestavlja 90 članov, in sicer iz vsake države članice:

(a) po dva predstavnika vlade, od katerih mora biti vsaj eden član Upravne komisije;

(b) po dva predstavnika sindikatov;

(c) po dva predstavnika organizacij delodajalcev.

Za vsako od omenjenih skupin se imenuje tudi namestnik iz vsake države članice.

2. Člane Svetovalnega odbora in njihove namestnike imenuje Svet, ki si pri izboru predstavnikov sindikatov in organizacij delodajalcev prizadeva doseči primerno zastopanost različnih zadevnih področij.

Seznam članov in njihovih namestnikov Svet objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Mandat članov in namestnikov traja dve leti. Lahko so ponovno imenovani. Ob izteku mandata člani in namestniki opravljajo funkcijo še naprej, dokler niso zamenjani ali ponovno imenovani.

4. Svetovalnemu odboru predseduje predstavnik Komisije. Predsedujoči ne glasuje.

5. Svetovalni odbor se sestaja najmanj enkrat na leto. Skliče ga predsedujoči bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi pisnega predloga najmanj tretjine članov. Tak predlog mora vsebovati konkretne predloge za dnevni red.

6. Na predlog predsedujočega lahko Svetovalni odbor v izjemnih primerih odloči, da se posvetuje z osebami ali predstavniki organizacij z veliko izkušnjami na področju socialne varnosti. Poleg tega je Odbor deležen tudi tehnične pomoči Mednarodnega urada za delo pod enakimi pogoji kot Upravna komisija na podlagi sporazuma, sklenjenega med Evropsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo dela.

7. Mnenja in predlogi Svetovalnega odbora morajo navajati razloge, na katerih temeljijo. Sprejemajo se z absolutno večino veljavno oddanih glasov.

Odbor z večino svojih članov pripravi svoj poslovnik, ki ga odbori Svet po tem, ko prejme mnenje Komisije.

8. Sekretarske naloge za Svetovalni odbor opravljajo službe Komisije.

Člen 83

Naloge Svetovalnega odbora

Svetovalni odbor je pooblaščen, da na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti, na zahtevo Upravne komisije ali na lastno pobudo:

(a) proučuje splošna vprašanja ali načelna vprašanja in probleme, ki izhajajo iz izvajanja uredb, sprejetih v okviru določb člena 51 Pogodbe;

(b) oblikuje za Upravno komisijo mnenja o zadevah in predloge za spremembe uredb.

NASLOV VI

RAZNE DOLOČBE

Člen 84 (7)

Sodelovanje med pristojnimi organi

1. Pristojni organi držav članic se medsebojno obveščajo v zvezi z:

(a) ukrepi za izvajanje te uredbe;

(b) spremembami svoje zakonodaje, ki bi lahko vplivale na izvajanje te uredbe.

2. Pri izvajanju te uredbe si organi in nosilci držav članic medsobojno nudijo vso pomoč in ravnajo, kot da izvajajo svojo lastno zakonodajo. Administrativna pomoč, ki jo nudijo omenjeni organi in nosilci, je praviloma brezplačna. Pristojni organi držav članic pa se lahko med seboj dogovorijo za povračilo določenih stroškov.

3. Organi in nosilci držav članic se lahko pri izvajanju te uredbe sporazumevajo neposredno med seboj in z osebami oziroma njihovimi pooblaščenci.

4. Organi, nosilci in sodišča ene države članice ne smejo zavrniti zahtevkov ali drugih dokumentov, ki so jim predloženi, z utemeljitvijo, da so napisani v uradnem jeziku druge države članice. Po potrebi lahko uporabijo določbe člena 81 (b).

5. (a) Kadar po tej uredbi ali po izvedbeni uredbi iz člena 98, organi ali nosilci države članice posredujejo osebne podatke organom ali nosilcem v drugi državi članici, za to posredovanje veljajo zakonske določbe o varovanju podatkov, kot jih predpisuje država članica, ki posreduje podatke.

Za vsa kasnejša posredovanja, pa tudi za shranjevanje, spreminjanje in uničevanje podatkov veljajo določbe zakonodaje o varovanju podatkov države članice, ki podatke prejme.

(b) Uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso povezani s socialno varnostjo, je pogojena z odobritvijo osebe in z drugimi jamstvi, ki jih določa državna zakonodaja.

Člen 85

Oprostitve in znižanja davkov — Oprostitev overjanja

1. Vse oprostitve ali znižanja davkov, upravnih, sodnih ali registracijskih taks, ki jih določa zakonodaja ene države članice za potrdila ali dokumente, ki morajo biti predloženi po zakonodaji te države, veljajo tudi za podobne dokumente, ki jih je treba predložiti pri uporabi zakonodaje druge države članice ali te uredbe.

2. Vse listine, dokumenti in potrdila vseh vrst, ki jih je treba predložiti po tej uredbi, so oproščeni overitve s strani diplomatskih ali konzularnih organov.

Člen 86 (14)

Zahtevki, izjave ali pritožbe, predložene organu, nosilcu ali sodišču države članice, ki ni pristojna država

1. Vsak zahtevek, izjava ali pritožba, ki bi moral biti v skladu z zakonodajo države članice v določenem roku predložen organu, nosilcu ali sodišču te države, se sprejme, če je predložen v enakem roku ustreznemu organu, nosilcu ali sodišču v drugi državi članici. V tem primeru organ, nosilec ali sodišče, ki sprejme zahtevek, izjavo ali pritožbo, slednjega nemudoma posreduje pristojnemu organu, nosilcu ali sodišču v prvi državi, bodisi neposredno bodisi preko pristojnega organa te države. Datum, ko je bil tak zahtevek, izjava ali pritožba vložen pri organu, nosilcu ali sodišču v drugi državi, velja kot datum predložitve pristojnemu organu, nosilcu ali sodišču.

2. Kadar oseba, ki je po zakonodaji države članice upravičena v tej državi vložiti zahtevek za družinske dajatve, čeprav ta država ni pristojna po prednostni pravici, se datum vložitve prvotnega zahtevka šteje kot datum vložitve pri pristojnemu organu, nosilcu ali sodišču, če oseba, ki je upravičena po zakonodaji te države, vloži nov zahtevek v državi članici, ki je pristojna po prednostni pravici. Ta drugi zahtevek mora biti vložen v roku enega leta po obvestilu o zavrnitvi prvega ali po prenehanju izplačevanja dajatev v prvi državi članici.

Člen 87

Zdravstveni pregledi

1. Zdravstvene preglede, ki jih določa zakonodaja ene države članice, lahko na zahtevo pristojnega nosilca na ozemlju druge države članice opravi nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča osebe, ki je upravičena do dajatev, v skladu s pogoji, ki jih določa izvedbena uredba iz člena 98, ali če ti pogoji niso izpolnjeni, v skladu s pogoji, o katerih se dogovorijo pristojni organi držav članic.

2. Zdravstveni pregledi, opravljeni v skladu s pogoji, določenimi v odstavku 1, se štejejo kot opravljeni na ozemlju pristojne države.

Člen 88

Nakazila denarnih zneskov, izplačljivih po tej uredbi, iz ene države članice v drugo

Kadar to pride v poštev, se nakazila denarja, ki jih je treba opraviti v skladu s to uredbo, izvedejo v skladu z ustreznimi sporazumi, ki veljajo med državama članicama v času nakazila. Kadar med dvema državama članicama takega sporazuma ni, pristojni organi v omenjenih državah oziroma organi, odgovorni za mednarodna plačila, sporazumno določijo ukrepe, ki so potrebni za izvedbo teh nakazil.

Člen 89

Posebni postopki za izvajanje določenih zakonodaj

Posebni postopki za izvajanje določenih zakonodaj so navedeni v Prilogi VI.

Člen 90 (8)

Člen 91

Prispevki, ki jih plačujejo delodajalci ali podjetja, ki niso ustanovljena v pristojni državi

Delodajalec ni dolžan plačevati višjih prispevkov zaradi tega, ker je njegova poslovalnica, sedež ali sedež njegovega podjetja na ozemlju države članice, ki ni pristojna država.

Člen 92

Pobiranje prispevkov

1. Prispevki, ki se plačujejo nosilcu v eni državi članici, se lahko pobirajo na ozemlju druge države članice v skladu z upravnim postopkom in z jamstvi in prednostnimi pravicami, ki veljajo za pobiranje prispevkov, ki se plačujejo ustreznemu nosilcu v slednji državi.

2. Postopek za izvajanje določb odstavka 1, kolikor je to potrebno, ureja izvedbena uredba iz člena 98, ali sporazumi, sklenjeni med državama članicama. Ti izvedbeni postopki lahko vključujejo tudi postopke za izterjavo plačila.

Člen 93

Pravice nosilcev, ki so odgovorni za dajatve, proti odgovornim tretjim osebam

1. Če oseba prejema dajatve po zakonodaji ene države članice za poškodbo, ki je posledica dogodka na ozemlju druge države, vse pravice nosilca, ki je odgovoren za dajatve, proti tretji osebi, ki mora plačati odškodnino za poškodbo, urejajo naslednja pravila:

(a) Kadar nosilec, ki je odgovoren za dajatev, v skladu z zakonodajo, ki jo izvaja, prevzame pravice, ki jih ima prejemnik proti tretji osebi, tak prevzem priznavajo vse države članice.

(b) Kadar ima omenjeni nosilec neposredne pravice proti tretji osebi, te pravice priznavajo vse države članice.

2. Če oseba prejema dajatve po zakonodaji ene države članice za poškodbo, ki je posledica dogodka na ozemlju druge države, določbe omenjene zakonodaje, ki določajo, v katerih primerih je civilna odgovornost delodajalcev ali oseb, ki jih ti zaposlujejo, izključena, veljajo za osebo ali za pristojnega nosilca.

Določbe odstavka 1 se uporabljajo tudi za vse pravice nosilca, odgovornega za dajatve, proti delodajalcu ali osebam, ki jih ta zaposluje, v primerih, ko njihova odgovornost ni izključena.

3. Kadar v skladu z določbami člena 36(3) in/ali člena 63(3) dve ali več držav oziroma pristojni organi teh držav sklenejo sporazum, s katerim se odpovejo povračilu stroškom med nosilci, ki so v njihovi pristojnosti, vse pravice proti tretjim osebam urejajo naslednja pravila:

(a) Kadar nosilec države članice začasnega ali stalnega prebivališča dodeli dajatve osebi za poškodbo, do katere je prišlo na njenem ozemlju, ta nosilec v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, uveljavlja pravico do prevzema pravic ali do neposrednega ukrepanja proti tretji osebi , ki je odgovorna za izplačilo odškodnine za poškodbo.

(b) za izvajanje točke (a):

(i) oseba, ki prejema dajatve, velja za zavarovano pri nosilcu v kraju stalnega ali začasnega prebivališča,

in

(ii) ta nosilec velja za nosilca - dolžnika.

(c) Določbe odstavkov 1 in 2 se uporabljajo še naprej za vse dajatve, ki niso zajete v sporazumu o odpovedi, omenjenem v tem odstavku.

NASLOV VII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 94 (7) (8) (11) (12)

Prehodne določbe za zaposlene osebe

1. Po tej uredbi ni mogoče pridobiti nobene pravice za obdobje pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka njene uporabe na ozemlju države članice ali na delu njenega ozemlja.

2. Vse zavarovalne dobe in, kjer je to predvideno, vse dobe zaposlitve ali prebivanja, dopolnjene po zakonodaji države članice pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka njene uporabe na ozemlju ali na delu ozemlja države članice, se upoštevajo pri ugotavljanju pravic, pridobljenih po določbah te uredbe.

3. Ob upoštevanju odstavka 1, se po tej uredbi lahko pridobi pravica, čeprav se nanaša na zavarovalni primer, ki se je nastal pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka njene uporabe na ozemlju ali na delu ozemlja države članice.

4. Vse dajatve, ki niso bile dodeljene ali ki so mirovale zaradi državljanstva ali kraja stalnega prebivališča osebe, se na zahtevo osebe dodelijo oziroma ponovno dodelijo od 1. oktobra 1972 oziroma z datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice pod pogojem, da zaradi že prej zagotovljenih pravic ni bil izplačan pavšalni znesek.

5. Pravice osebe, ki ji je bila dodeljena pokojnina pred 1. oktobrom 1972 oziroma pred datumom začetka uporabe te uredbe na ozemlju države članice ali na delu njenega ozemlja, se na zahtevo osebe ponovno presodijo ob upoštevanju določb te uredbe. Ta določba velja tudi za druge dajatve iz člena 78.

6. Če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži v roku dveh let po 1. oktobru 1972 ali po datumu začetka uporabe te uredbe na ozemlju države članice, začno pravice, pridobljene po tej uredbi, veljati s tem datumom, določbe zakonodaje države članice v zvezi z izgubo ali omejitvijo pravic pa se ne smejo uveljaviti proti tem osebam.

Enake določbe se uporabljajo v zvezi z uporabo te uredbe na ozemljih, ki so postala del Zvezne republike Nemčije 3. oktobra 1990, če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži v dveh letih po 1. juniju 1992.

7. Če se zahtevek, omenjen odstavkih 4 in 5, vloži po izteku obdobja dveh let po 1. oktobru 1972 ali po datumu začetka uporabe te uredbe na ozemlju države članice, pravice, ki niso bile odvzete oziroma izgubljene ali časovno omejene, začno veljati z dnem, ko je bil zahtevek vložen, razen kadar se uporabljajo ugodnejše določbe zakonodaje države članice.

Enake določbe se uporabljajo v zvezi z uporabo te uredbe na ozemljih, ki so postala del Zvezne republike Nemčije 3. oktobra 1990, če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži po preteku obdobja dveh let po 1. juniju 1992.

8. V primeru sklerogene pnevmokonioze se določbe člena 57(5) uporabljajo za denarne dajatve za poklicno bolezen, katerih stroške pa, v kolikor ni sporazuma med nosilcema, ni mogoče razdeliti med tema nosilcema pred 1. oktobrom 1972.

9. Družinski dodatki, ki jih prejemajo zaposlene osebe, zaposlene v Franciji, ali brezposelni delavci, ki prejemajo dajatve za brezposelnost po francoski zakonodaji, za družinske člane, ki stalno prebivajo v drugih državah članicah dne 15. novembra 1989, se še naprej izplačujejo po stopnjah, v mejah in v skladu s postopki, ki se uporabljajo tega dne, dokler taznesek presega znesek, ki bi ga bilo treba izplačevati po 16. novembru 1989, in dokler za osebe velja francoska zakonodaja. Pri tem se ne upoštevajo prekinitve, ki trajajo manj kot en mesec, ali obdobja brezposelnosti oziroma bolezni.

Postopek za izvajanje tega odstavka in zlasti za delitev stroškov teh dodatkov se določi s skupnim sporazumom med državami članicami ali med njihovimi pristojnimi nosilci po tem, ko poda mnenje Upravna komisija.

10. Pravice oseb, ki jim je bila dodeljena pokojnina pred začetkom veljavnosti člena 45(6), se lahko na njihovo zahtevo ponovno presodijo v skladu z določbami člena 45(6).

Člen 95 (6) (12)

Prehodne določbe za samozaposlene osebe

1. Po tej določbi se ne morejo pridobiti pravice za obdobje pred 1. julijem 1982 ali pred datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice.

2. Vse zavarovalne dobe in po potrebi dobe zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, dopolnjene po zakonodaji države članice pred 1. julijem 1982 oziroma pred datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice, se upoštevajo pri ugotavljanju pravic, pridobljenih po tej uredbi.

3. Ob upoštevanju odstavka 1, se pravica po tej uredbi pridobi, tudi če se nanaša na zavarovalni primer, ki se je nastopil pred 1. julijem 1982 oziroma pred datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice.

4. Dajatev, ki ni bila dodeljena ali ki je mirovala zaradi državljanstva ali kraja stalnega prebivališča osebe, se na zahtevo osebe dodeli ali ponovno dodeli s 1. julijem 1982 ali z datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice pod pogojem, da zaradi že prej ugotovljenih pravic ni bil izplačan pavšalni znesek.

5. Pravice osebe, ki ji je bila dodeljena pokojnina pred 1. julijem 1982 ali pred datumom začetka izvajanja te uredbe na ozemlju oziroma na delu ozemlja države članice, se lahko na zahtevo osebe ponovno ugotovijo ob upoštevanju te uredbe. Ta določba se uporablja tudi za druge dajatve, omenjene v členu 78.

6. Če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži v roku dveh let po 1. juliju 1982 ali po datumu začetka izvajanja te uredbe na ozemlju države članice, začno pravice, pridobljene po tej uredbi, veljati s tem datumom, določbe zakonodaje države članice v zvezi z izgubo ali omejitvijo pravic pa se ne smejo uveljaviti proti tem osebam.

Enake določbe se uporabljajo v zvezi z uporabo te uredbe na ozemljih, ki so postala del Zvezne republike Nemčije 3. oktobra 1990, če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži v dveh letih po 1. juniju 1992.

7. Če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži po izteku obdobja dveh let po 1. juliju 1982 ali po datumu začetka izvajanja te uredbe na ozemlju države članice, začno pravice, ki niso bile odvzete oziroma izgubljene ali časovno omejene, veljati z dnem, ko je bil zahtevek vložen, razen kadar se uporabljajo ugodnejše določbe zakonodaje države članice.

Enake določbe se uporabljajo v zvezi z uporabo te uredbe na ozemljih, ki so postala del Zvezne republike Nemčije 3. oktobra 1990, če se zahtevek iz odstavkov 4 in 5, vloži po preteku obdobja dveh let po 1. juniju 1992.

Člen 95a (11)

Prehodne določbe za uporabo Uredbe (EGS) št. 1248/92 [1]

1. V skladu z Uredbo (EGS) št. 1248/92 se ne pridobi nobena pravica za obdobje pred 1. junijem 1992.

2. Vse zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji države članice pred 1. junijem 1992, se upoštevajo pri ugotavljanju pravic do dajatev v skladu z Uredbo (EGS) št. 1248/92.

3. Ob upoštevanju odstavka 1 se pravice pridobijo po Uredbi (EGS) št. 1248/92 tudi, če se nanašajo na zavarovalne primere, nastale pred 1. junijem 1992.

4. Pravice osebe, ki ji je bila dodeljena pokojnina pred 1. junijem 1992, se lahko na zahtevo osebe znova ugotovijo ob upoštevanju določbe Uredbe (EGS) št. 1248/92.

5. Če se zahtevek iz odstavka 4, vloži v roku dveh let po 1. juniju 1992, začno pravice, pridobljene po Uredbi (EGS) št. 1248/92, veljati s tem datumom, določbe zakonodaje države članice v zvezi z izgubo ali omejitvijo pravic pa se ne smejo uveljaviti proti tem osebam.

6. Če se zahtevek, omenjen odstavkih 4 in 5, vloži po izteku obdobja dveh let po 1. juniju 1992, začno pravice, ki niso bile odvzete oziroma izgubljene ali časovno omejene, veljati z dnem, ko je bil zahtevek vložen, razen kadar se uporabijo ugodnejše določbe zakonodaje države članice.

Člen 95b (14)

Prehodne določbe za uveljavljanje Uredbe (EGS) št. 1247/92 [2]

1. Po Uredbi (EGS) št. 1247/92 se ne pridobi nobena pravica za obdobje pred 1. junijem 1992.

2. Dobe prebivanja in dobe zaposlitve oziroma samozaposlitve, dopolnjene na ozemlju države članice pred 1. junijem 1992, se upoštevajo pri ugotavljanju pravic do dajatev v skladu z Uredbo (EGS) št. 1247/92.

3. Ob upoštevanju odstavka 1 se pravice pridobijo po Uredbi (EGS) št. 1247/92 tudi, če se nanašajo na zavarovalne primere, nastale pred 1. junijem 1992.

4. Vse posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, ki niso bile dodeljene ali ki so mirovale zaradi državljanstva osebe, se na zahtevo osebe dodelijo ali ponovno dodelijo s 1. junijem 1992 pod pogojem, da zaradi že prej ugotovljenih pravic ni bil izplačan pavšalni znesek.

5. Pravice osebe, ki ji je bila dodeljena pokojnina pred 1. junijem 1992, se lahko na zahtevo osebe ponovno ugotovijo ob upoštevanju določbe Uredbe (EGS) št. 1247/92.

6. Če se zahtevek iz odstavka 4 ali 5, vloži v roku dveh let po 1. juniju 1992, začno pravice, pridobljene po Uredbi (EGS) št. 1247/92, veljati s tem datumom, določbe zakonodaje države članice v zvezi z izgubo ali omejitvijo pravic pa se ne smejo uveljaviti proti tem osebam.

7. Če se zahtevek iz odstavka 4 ali 5, vloži po izteku obdobja dveh let po 1. juniju 1992, začno pravice, ki niso bile odvzete oziroma izgubljene ali časovno omejene, veljati z dnem, ko je bil zahtevek vložen, razen kadar se uporabijo ugodnejše določbe zakonodaje države članice.

8. Uporaba prvega člena Uredbe (EGS) št. 1247/92 ne sme povzročiti odvzema dajatev, ki jih je pred 1. junijem 1992 dodelil pristojni nosilec države članice po Naslovu III. Uredbe (EGS) št. 1408/71, za katero se uporablja člen 10 slednje uredbe.

9. Uporaba člena 1 Uredbe (EGS) št. 1247/92 ne sme povzročiti zavrnitve zahtevka za posebno dajatev, za katero se ne plačujejo prispevki in se dodeljuje kot dodatek k pokojnini, če je zahtevek vložila oseba, ki je izpolnjevala pogoje za dodelitev te dajatve pred 1. junijem 1992, tudi če oseba stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, če je zahtevek za dajatev vložen v roku petih let po 1. juniju 1992.

10. Ne glede na določbe odstavka 1 se, na zahtevo osebe, vse posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki in se dodeljujejo kot dodatek k pokojnini, ki niso bile dodeljene ali so mirovale zaradi stalnega prebivališča osebe v državi članici, ki ni pristojna država, dodelijo ali ponovno dodelijo s 1. junijem 1992, v prvem primeru od datuma, ko bi morala biti dajatev dodeljena, in v drugem primeru od datuma, ko so dajatve mirovale.

11. Kadar lahko posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki iz člena 4(2a) Uredbe (EGS) št. 1408/71, v istem obdobju in za isto osebo v skladu s členom 10a te uredbe dodeli pristojni nosilec države članice, na ozemlju katere ima ta oseba stalno prebivališče, in v skladu z odstavki od 1 do 10 tega člena pristojni nosilec druge države, se lahko tej osebi sešteje dajatve le do meje najvišjega zneska posebne dajatve, do katere bi bila upravičena po eni od zakonodaj.

12. Podrobna pravila za uporabo odstavka 11, zlasti za uporabo določb o zmanjšanju, mirovanju ali ukinitvi, ki jih določa zakonodaja ene ali več držav članic za dajatve iz tega odstavka, ter za priznavanje dodatnih zneskov za razlike, se določijo s sklepom Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov in, kadar je to predvideno, s soglasjem držav članic ali njihovih pristojnih nosilcev.

Člen 96

Sporazumi o povračilu stroškov med nosilci

Sporazumi, sklenjeni v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) pred 1. julijem 1982, se enako uporabljajo tudi za osebe, na katere se na ta datum razširi veljavnost te uredbe, razen v primeru nasprotovanja ene od držav članic, podpisnice teh sporazumov.

To nasprotovanje se mora upoštevati, če pristojni organ te države članice pisno obvesti pristojni organ druge države članice pred 1. oktobrom 1983. Izvod tega obvestila se pošlje tudi Upravni komisiji.

Člen 97

Obveščanje po nekaterih določbah

1. Uradna obvestila iz člena 1(j), 5 in 8(2), se naslovijo na predsednika Sveta. Navajati morajo datum začetka veljavnosti zakonov in sistemov ali, v primeru obvestil iz člena 1(j), datum, ko se začne ta uredba uporabljati za sisteme, omenjene v izjavah držav članic.

2. Uradna obvestila, prejeta v skladu z določbami odstavka 1, se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 98

Izvedbena uredba

Nadaljnja uredba določa postopek za izvajanje te uredbe.

[1] UL L 136, 19.5.1992, str. 7.

[2] UL L 136, 19.5.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

OSEBE, ZA KATERE VELJA TA UREDBA

I. Zaposlene osebe in/ali samozaposlene osebe (člen 1(a)(ii) in (iii) Uredbe)

A. BELGIJA

Se ne uporablja.

B. DANSKA

1. Oseba, za katero zaradi opravljanja dejavnosti kot zaposlena oseba, velja:

(a) zakonodaja o nesrečah pri delu in poklicnih boleznih za obdobje pred 1. septembrom 1977;

(b) zakonodaja o dopolnilnih pokojninah za zaposlene osebe (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) za obdobje, ki se začne 1. septembra 1977 ali po tem datumu,

se šteje za zaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

2 Oseba, ki je po zakonu o dnevnih denarnih dajatvah v primeru bolezni ali materinstva upravičena do takšnih dajatev na podlagi zaslužka, ki ni plača, se šteje za samozaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

C. NEMČIJA

Če je pristojni nosilec za dodeljevanje družinskih dajatev v skladu s Poglavjem 7 Naslova III uredbe nemški nosilec, potem v smislu člena 1(a)(ii) uredbe:

(a) "zaposlena oseba" pomeni osebo, ki je obvezno zavarovana za primer brezposelnosti, ali osebo, ki na podlagi tega zavarovanja prejema denarne dajatve iz zdravstvenega zavarovanja ali primerljive dajatve;

(b) "samozaposlena oseba" pomeni osebo, ki opravlja samostojno dejavnost, na podlagi katere se mora:

- zavarovati ali plačevati prispevke za zavarovanje za starost v sistemu za samozaposlene osebe;

ali

- zavarovati v sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja.

D. ŠPANIJA

Se ne uporablja.

E. FRANCIJA

Če je francoski nosilec pristojen za dodelitev družinskih dajatev v skladu z Naslovom III, poglavje 7, te uredbe:

1. je "zaposlena oseba" v smislu člena 1(a)(ii) te uredbe oseba, ki je obvezno zavarovana v sistemu socialne varnosti v skladu z L 311-2 Zakonika o socialni varnosti in ki izpolnjuje minimalne pogoje v zvezi z delom ali plačilom, kot so določeni v členu L 313–1 Zakonika o socialni varnosti, tako da ima pravico do denarnih dajatev iz zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za materinstvo in invalidskega zavarovanja, ali oseba, ki prejema te denarne dajatve;

2. je "samozaposlena oseba" v smislu člena 1(a)(ii) te uredbe oseba, ki je opravlja dejavnost kot samozaposlena in ki mora skleniti zavarovanje in plačevati prispevke za starostno zavarovanje v sistemu za samozaposlene osebe.

F. GRČIJA

1. Osebe, zavarovane v sistemu OGA, ki opravljajo izključno dejavnosti kot zaposlene osebe, ali za katere velja ali je veljala zakonodaja druge države članice in ki so ali so bile zato "zaposlene osebe" v smislu člena 1 (a) uredbe, se štejejo za "zaposlene osebe" v smislu člena 1(a)(iii) uredbe.

2. Za dodeljevanje nacionalnih družinskih dodatkov se osebe, na katere se nanaša člen 1(a)(i) in (iii) uredbe, štejejo za zaposlene osebe v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

G. IRSKA

1. Oseba, ki je obvezno ali prostovoljno zavarovana na podlagi določb oddelkov 5 in 37 (konsolidiranega) Zakona o socialni varnosti iz leta 1981 se šteje za zaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

2. Oseba, ki je obvezno ali prostovoljno zavarovana v skladu z določbami Oddelka 17A Zakona o socialni varnosti iz leta 1981, se šteje za samozaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) te uredbe.

H. ITALIJA

Se ne uporablja.

I. LUKSEMBURG

Se ne uporablja.

J. NIZOZEMSKA

Oseba, ki opravlja dejavnost ali poklic brez pogodbe o zaposlitvi se šteje za samozaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

K. AVSTRIJA

Se ne uporablja.

L. PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

M. FINSKA

Oseba, ki je zaposlena ali samozaposlena oseba v smislu zakonodaje o pokojninskem sistemu za zaposlene,se šteje kot zaposlena oziroma samozaposlena oseba v smislu člena 1(a)(ii) te uredbe.

N. ŠVEDSKA

Vsaka oseba, ki je zaposlena ali samozaposlena oseba v smislu zakonodaje o zavarovanju za poškodbo pri delu, se šteje kot zaposlena oziroma samozaposlena oseba v smislu člena 1(a)(ii) te uredbe.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Oseba, ki je "zaposleni prejemnik zaslužka" ali "samozaposleni prejemnik zaslužka" v smislu zakonodaje Združenega kraljestva ali zakonodaje Severne Irske se šteje za zaposleno oziroma samozaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe. Oseba, za katero se plačujejo prispevki kot za "zaposleno" osebo ali "samozaposleno osebo" v skladu z zakonodajo Gibraltarja, se šteje za zaposleno oziroma samozaposleno osebo v smislu člena 1(a)(ii) uredbe.

II. Družinski člani (drugi stavek člena 1(f) uredbe)

A. BELGIJA

Se ne uporablja.

B. DANSKA

Za določanje pravice do storitev za primer bolezni in materinstva na podlagi členov 22(1)(a) in 31 uredbe, izraz "družinski član" pomeni:

1. zakonca zaposlene osebe, samozaposlene osebe ali drugih upravičenih oseb v smislu te uredbe, če niso tudi sami upravičene osebe v smislu te uredbe; ali

2. otroka, mlajšega od 18 let, ki ga vzdržuje upravičena oseba v smislu te uredbe.

C. NEMČIJA

Se ne uporablja.

D. ŠPANIJA

Se ne uporablja.

E. FRANCIJA

Izraz "družinski član" pomeni osebo, omenjeno v členu L-512–3 Zakonika o socialni varnosti.

F. GRČIJA

Se ne uporablja.

G. IRSKA

Za določitev pravice do storitev za primer bolezni in materinstva pri uporabi te uredbe izraz "družinski član" pomeni osebo, ki se šteje za vzdrževano osebo zaposlene ali samozaposlene osebe pri uporabi Zakona o zdravstvenem varstvu od 1947 do 1970.

H. ITALIJA

Se ne uporablja.

I. LUKSEMBURG

Se ne uporablja.

J. NIZOZEMSKA

Se ne uporablja.

K. AVSTRIJA

Se ne uporablja.

I. PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

M. FINSKA

Za določanje upravičenosti do storitev na podlagi določb poglavja 1 Naslova III uredbe "družinski član" pomeni zakonca ali otroka, kot je opredeljen v Zakonu o zdravstvenem zavarovanju.

N. ŠVEDSKA

Za določanje upravičenosti do storitev na podlagi določb poglavja 1 Naslova III uredbe "družinski član" pomeni zakonca ali otroka, mlajšega od 18 let.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Za določanje upravičenosti do storitev izraz "družinski član" pomeni:

1. Kar zadeva zakonodajo Velike Britanije in Severne Irske:

(1) zakonca, pod pogojem:

(a) da oseba, zaposlena ali samozaposlena, ali druga oseba, ki je upravičena po tej uredbi:

(i) stalno prebiva s tem zakoncem; ali

(ii) prispeva k vzdrževanju tega zakonca;

in

(b) da zakonec:

(i) nima dohodkov kot zaposlena ali samozaposlena oseba ali dohodka kot oseba, ki je upravičena po tej uredbi; ali

(ii) ne prejema socialnovarstvenih dajatev ali pokojnine na podlagi lastnega zavarovanja zakonca;

(2) osebo, ki skrbi za otroka, če:

(a) zaposlena ali samozaposlena oseba ali oseba, ki je upravičena po tej uredbi:

(i) živi skupaj s to osebo kot mož ali žena; ali

(ii) prispeva k vzdrževanju te osebe;

in

(b) ta oseba:

(i) nima dohodkov kot zaposlena ali samozaposlena oseba ali dohodka kot oseba, ki je upravičena po tej uredbi; ali

(ii) ne prejema socialnovarstvenih dajatev ali pokojnine na podlagi lastnega zavarovanja zakonca;

(3) otroka, za katerega ta oseba, zaposlena ali samozaposlena oseba ali

2. Kar zadeva zakonodajo Gibraltarja:osebo, ki se obravnava kot vzdrževana v smislu Odloka o skupinski zdravniški praksi iz leta 1973

--------------------------------------------------

PRILOGA II (A) (B) (8) (10) (15)

(Člen 1(j) in (u) Uredbe)

I. Posebni sistemi za samozaposlene osebe, ki so na podlagi četrtega pododstavka člena 1(j) izključene iz področja uporabe uredbe

A. BELGIJA

Se ne uporablja.

B. DANSKA

Se ne uporablja.

C. NEMČIJA

Zavarovalne in socialne ustanove (Versicherungs - und Versorgungswerke) za zdravnike, zobozdravnike, veterinarje, lekarnarje, odvetnike in svetovalce, patentne odvetnike (Patentanwälte), notarje, revizorje (Wirtschaftsprüfer), davčne svetovalce (Steuerbevollmächtigte), pomorske pilote (Seelotsen) in arhitekte, ustanovljene na podlagi zakonodaje dežel, ter druge zavarovalne in socialne ustanove, zlasti socialni skladi (Fürsorgeeinrichtungen) in sistem za širše razdeljevanje honorarjev (erweiterte Honorarverteilung).

D. ŠPANIJA

1. Brezplačni sistemi socialnega skrbstva, ki dopolnjujejo sisteme socialne varnosti in jih izvajajo ustanove, ki jih ureja Splošni zakon o socialni varnosti z dne 6. decembra 1941 in uredba z dne 26. maja 1943:

(a) bodisi v zvezi z dajatvami, ki dopolnjujejo socialnovarstvene dajatve;

ali

(b) v zvezi z vzajemnimi zavarovalnimi združenji , ki za vključevanje v sistem socialne varnosti nimajo podlage v določbah točke 7 šeste prehodne določbe Splošnega zakona o socialni varnosti z dne 30. maja 1974, in ki zato ne nadomeščajo nosilce obveznega sistema socialne varnosti.

2. Socialni sistem in/ali sistem, ki ima naravo socialne pomoči ali dobrodelnosti, ki ga upravljajo ustanove, za katere ne velja Splošni zakon o socialni varnosti ali zakon z dne 6. decembra 1941.

E. FRANCIJA

1. Samozaposlene osebe zunaj kmetijskega področja:

(a) sistemi dodatnega starostnega zavarovanja in sistemi invalidskega in življenjskega zavarovanja za samozaposlene osebe, kot so omenjeni v členih L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 in L 683-1 Zakonika o socialni varnosti;

(b) dodatne dajatve, na katere se nanaša člen 9 Zakona št. 66.509 z dne 12. julija 1966.

2. Samozaposlene osebe v kmetijstvu:

Zavarovanja, določena v členih 1049 in 1234.19 Kmetijskega zakonika, ki se nanašajo po eni strani na bolezen, materinstvo in starost, po drugi strani pa na nesreče pri delu in poklicne bolezni samozaposlenih oseb v kmetijstvu.

F. GRČIJA

Se ne uporablja.

G. IRSKA

Se ne uporablja.

H. ITALIJA

Se ne uporablja.

I. LUKSEMBURG

Se ne uporablja.

J. NIZOZEMSKA

Se ne uporablja.

K. AVSTRIJA

Zavarovalnice in socialne ustanove (Versicherungs- in Versorgungswerke), "socialne sklade" (Fuersorgeeinrichtungen) in sistem širšega razdeljevanja honorarjev (erweiterte Honorarverteilung) za zdravnike, veterinarje, odvetnike in pravne svetovalce ter gradbene inženirje (Ziviltechnicker).

L. PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

M. FINSKA

Se ne uporablja.

N. ŠVEDSKA

Se ne uporablja.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Se ne uporablja.

II. Posebni dodatki ob rojstvu ali posvojitvi otroka, ki so v skladu s pogoji iz člena 1(u)(i) izključeni iz področja uporabe uredbe

A. BELGIJA

(a) dodatek ob rojstvu otroka;

(b) premija za posvojitev.

B. DANSKA

Jih ni.

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

Jih ni.

E. FRANCIJA

(a) dodatek za majhne otroke do starosti treh mesecev;

(b) dodatek za posvojitev.

F. GRČIJA

Jih ni.

G. IRSKA

Jih ni.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

(a) dodatek pred rojstvom otroka;

(b) dodatek ob rojstvu otroka.

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Splošni del dodatka ob rojstvu.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Materinski paket ali pavšalna pomoč za materinstvo na podlagi Zakona o materinskem dodatku.

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

III. Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, v smislu člena 4 (2b), ki so izključene iz področja uporabe te uredbe

A. BELGIJA

Jih ni.

B. DANSKA

Jih ni.

C. NEMČIJA

(a) Dajatve za invalide po zakonodaji dežel, zlasti za slepe.

(b) Socialni dodatek po zakonu z dne 28. junija 1990 o izenačevanju pokojnin.

D. ŠPANIJA

Jih ni.

E. FRANCIJA

Jih ni.

F. GRČIJA

Jih ni.

G. IRSKA

Jih ni.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Dajatve, ki jih zagotavlja zakonodaja zveznih dežel za invalidne osebe in osebe, ki potrebujejo nego.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Jih ni.

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

--------------------------------------------------

PRILOGA IIa (B) (10) (12) (13) (14) (15)

POSEBNE DAJATVE, ZA KATERE SE NE PLAČUJEJO PRISPEVKI

(Člen 10a uredbe)

A. BELGIJA

(a) dodatki za invalide (zakon z dne 27. februarja 1987),

(b) zajamčeni dohodek za ostarele osebe (zakon z dne 1. aprila 1969),

(c) zajamčene družinske dajatve (zakon z dne 20. julija 1971).

B. DANSKA

(a) pavšalna rehabilitacijska dajatev, dodeljena po zakonu o socialni varnosti za vzdrževanje oseb, ki so na rehabilitacijskem zdravljenju,

(b) stanovanjski stroški za upokojence (Zakon o stanovanjski pomoči posameznikom, konsolidiran z Zakonom št. 204 z dne 29. marca 1995).

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

(a) dajatve po zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Zakon št. 13/82 z dne 7. aprila 1982),

(b) denarne dajatve za pomoč ostarelim in invalidom, ki so nesposobni za delo (Kraljevi odlok št. 2620/81 z dne 24. julija 1981).

(c) pokojnine za invalide in upokojence, za katere se ne plačujejo prispevki, ter dajatve za vzdrževane otroke, kot so določene v členih 132(1), 136 a, 137a, 138a, 154a, 155a, 156a, 167, 168(2), 169 in 170 Splošnega zakona o socialni varnosti, kot je bil nazadnje spremenjen z zakonom št. 26/90 z dne 20. decembra 1990 z uvedbo dajatev za socialno varnost, za katere se ne plačujejo prispevki.

E. FRANCIJA

(a) dopolnilni dodatki iz državnega solidarnostnega sklada (zakon z dne 30. junija 1956),

(b) dodatki za odrasle invalide (zakon z dne 30. junija 1975),

(c) posebni dodatki (zakon z dne 10. julija 1952).

F. GRČIJA

(a) posebne dajatve za ostarele (zakon 1296/82),

(b) dodatki za otroke mater, ki niso zaposlene in katerih možje so vpoklicani v vojaško službo (zakon 1483/84, 23 (1)),

(c) dodatki za otroke mater, ki niso zaposlene in katerih možje so v zaporu (zakon 1483/84, člen 23 (2)),

(d) dodatki za osebe, obolele za prirojeno hemolitično anemijo (odlok-zakon 321/69; skupna ministrska odredba G4a/F.222/oik.2204),

(e) dodatki za gluhoneme(izredni zakon 421/37, skupna ministrska odredba G4B/F.422/oik.2205),

(f) dodatki za težje invalidne osebe (odlok-zakon 162/73; skupna ministrska odredba G4a/F.225/oik.161),

(g) dodatki za spazmofilike (odlok-zakon 162/72; skupna ministrska odredba G4a/F.224/oik.2207),

(h) dodatki za težje duševno motene osebe (odlok-zakon 162/73; skupna ministrska odredba G4b/F.423/oik.2208),

(i) dodatki za slepe (zakon 985/79; skupna ministrska odredba G4b/F.421/oik.2209).

G. IRSKA

(a) pomoč za brezposelne (Zakon o socialni varnosti 1981, del III , poglavje 2),

(b) starostne pokojnine in pokojnine za slepe (za katere se ne plačujejo prispevki) (Zakon o socialni varnosti 1981, del III , poglavje 3),

(c) pokojnine za vdove in sirote (za katere se ne plačujejo prispevki) (Zakon o socialni varnosti 1981, del III , poglavje 4),

(d) dodatek za samohranilce (Zakon o socialni varnosti 1990, del III),

(e) dodatek za nego (Zakon o socialni varnosti 1990, del IV),

(f) dodatek k družinskim dohodkom (Zakon o socialni varnosti 1984, del III ),

(g) dodatek za vzdrževanje invalidov (Zakon o zdravstvu 1970, Oddelek 69),

(h) dodatek za mobilnost (Zakon o zdravstvu 1970, Oddelek 61),

(i) dodatek za vzdrževanje oseb z nalezljivimi boleznimi (Zakon o zdravstvu 1947, Oddelek 5 in 44 (5)),

(j) dodatek za nego na domu (Zakon o zdravstvu 1970, Oddelek 61),

(k) dodatek za slepe (Zakon o slepih 1920, poglavje 49),

(l) dodatek za rehabilitacijo invalidov (Zakon o zdravstvu 1970, Razdelki 68, 69 in 72).

H. ITALIJA

(a) socialne pokojnine za osebe brez lastnih sredstev (zakon št. 153 z dne 30. aprila 1969),

(b) pokojnine in dodatki za civilne invalide (zakoni št. 118 z dne 30. marca 1974, št. 18 z dne 11. februarja 1980 in št. 508 z dne 23. novembra 1988),

(c) pokojnine in dodatki za gluhoneme(zakona št. 381 z dne 26. maja 1970 in št. 508 z dne 23. novembra 1988),

(d) pokojnine in dodatki za slepe (zakona št. 382 z dne 27. maja 1970 in št. 508 z dne 23. novembra 1988),

(e) dodatki k minimalnim pokojninam (zakoni št. 218 z dne 4. aprila 1952, št. 638 z dne 11. novembra 1983 in št. 407 z dne 29. decembra 1990)

(f) dajatve, ki dopolnjujejo invalidske dodatke (zakon št. 222 z dne 12. junija 1984),

(g) mesečni dodatki za stalno pomoč za prejemnike pokojnin, upokojenih zaradi nezmožnosti za delo (zakon št. 222 z dne 12. junija 1984).

I. LUKSEMBURG

(a) posebni dodatki za težjo invalidnost (zakon z dne 16 aprila 1979),

(b) materinski dodatki (zakon z dne 30. aprila 1980).

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

(a) Nadomestni dodatek (Zvezni zakon z dne 9. septembra 1955 o splošnem socialnem zavarovanju - ASVG, Zvezni zakon z dne 11. oktobra 1978 o socialnem zavarovanju za trgovce in poslovodje - GSVG in Zvezni zakon z dne 11. oktobra 1978 o Socialnem zavarovanju za kmetovalce - BSGV).

(b) Dodatek za nego (Pflegegeld) po avstrijskem Zveznem zakonu o dodatku za nego (Bundespflegegeldgesetz), razen dodatka za nego, ki ga dodeljujejo zavarovalnice za zavarovanje za nesreče, kadar je invalidnost posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni.

L. PORTUGALSKA

(a) družinski dodatki, za katere se ne plačujejo prispevki (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(b) dodatki za matere, ki negujejo otroke (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(c) dopolnilni dodatek za invalide in mlade (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(d) dodatki za obiskovanje posebnih šol (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(e) pokojnine za sirote, za katere se ne plačujejo prispevki (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(f) invalidske pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki (odlok-zakon št. 464/80 z dne 13. oktobra 1980),

(g) starostne pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki (odlok-zakon št. 464/80 z dne 13. oktobra 1980),

(h) dopolnilna pokojnina za težjo invalidnost (odlok-zakon št. 160/80 z dne 27. maja 1980),

(i) vdovske pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki (regulativni odlok št. 52/81 z dne 11. novembra 1981)

M. FINSKA

(a) Otroški dodatek (Zakon o otroškem dodatku, 444/69).

(b) Invalidski dodatek (Zakon o invalidskem dodatku, 124/88).

(c) Stanovanjski dodatek za upokojence (Zakon o stanovanjskem dodatku za upokojence, 591/78).

(d) Osnovno nadomestilo za primer brezposelnosti (Zakon o nadomestilu za primer brezposlenosti, 602/84) v primerih, kadar oseba ne izpolnjuje ustreznih pogojev za nadomestilo za primer brezposelnosti, ki je odvisno od višine plače.

N. ŠVEDSKA

(a) Občinski stanovanjski dodatki k osnovnim pokojninam (Zakon 1962:392, ponatis 1976:1014).

(b) Invalidski dodatki, ki se prejemnikom pokojnine ne izplačajo (Zakon 1962:381, ponatis 1982:120).

(c) Dodatki za nego otrok s posebnimi potrebami (Zakon 1962:381, ponatis 1982:120).;

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) …

(b) dodatek za nego invalidov (Zakon o socialni varnosti 1975 z dne 20. marca 1975, Oddelek 37, in Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) 1975 z dne 20. marca 1975, Oddelek 37),

(c) družinsko posojilo (Zakon o socialni varnosti 1986 z dne 25. julija 1986, Razdelki 20 do 22, Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) 1986 z dne 5. novembra 1986, členi 21 do 23),

(d) dodatek za pomoč in postrežbo (Zakon o socialni varnosti 1975 z dne 20. marca 1975, Oddelek 35, in Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) 1975 z dne 20. marca 1975, Oddelek 35),

(e) podpora k dohodkom (Zakon o socialni varnosti 1986 z dne 25. julija 1986, Razdelki 20 do 22 in Oddelek 23, Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) 1986 z dne 5. novembra 1986, členi 21 do 24),

(f) dodatek za pomoč invalidom (Zakon o dodatku za pomoč invalidom in dodatku za zaposlene invalide 1991 z dne 27. junija 1991, Oddelek 1, in Odredba o življenjskem dodatku za invalidnost in o delovnem dodatku za invalidnost (Severna Irska) 1991 z dne 24. julija 1991, člen 3),

(g) dodatek za zaposlene invalide (Zakon o dodatku za pomoč invalidom in dodatku za zaposlene invalide 1991 z dne 27. junija 1991, Oddelek 6, in Odredba o dodatku za pomoč invalidom in dodatku za zaposlene invalide (Severna Irska) 1991 z dne 24. julija 1991, člen 8),

(h) dodatki za iskalce zaposlitve, odvisni od dohodka (Zakon o iskalcih zaposlitve 1995, 28. junij 1995, Oddelka 1(2)(d)(ii) in 3, ter Odredbo o iskalcih zaposlitve (Severna Irska) 1995, 18. oktober 1995, člena 3(2)(d)(ii) in 5).

--------------------------------------------------

PRILOGA III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

DOLOČBE KONVENCIJ O SOCIALNI VARNOSTI, KI VELJAJO KLJUB ČLENU 6 UREDBE — DOLOČBE KONVENCIJ O SOCIALNI VARNOSTI, KI SE NE UPORABLJAJAO ZA VSE OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA UREDBA

(Člen 7(2)(c) in 3(3) te uredbe)

Splošne opombe

1. Kolikor določbe iz te priloge vsebujejo sklice na določbe drugih konvencij, se ti sklici nadomestijo s sklici na ustrezne določbe te uredbe, razen če že ta priloga ne vsebuje določb teh konvencij.

2. Končna določba konvencije o socialni varnosti, katere določbe vsebuje ta priloga, še naprej velja v zvezi s temi določbami.

A. Določbe konvencij o socialni varnosti, ki veljajo kljub členu 6 uredbe (člen 7(2)(c) uredbe)

1. BELGIJA-DANSKA

Ni konvencije.

2. BELGIJA-NEMČIJA

(a) člena 3 in 43 Končnega protokola z dne 7. decembra 1957 k Splošni konvenciji istega datuma, v različici Dopolnilnega Protokola z dne 10. novembra 1960.

(b) Dopolnilni sporazum št. 3 z dne 7. decembra 1957 k Splošni konvenciji istega datuma, kot v Dopolnilnem protokolu z dne 10. novembra 1960 (izplačilo pokojnin za obdobje pred uveljavitvijo Splošne konvencije).

3. BELGIJA-ŠPANIJA

Jih ni.

4. BELGIJA-FRANCIJA

(a) Členi 13, 16 in 23 Dopolnilnega sporazuma z dne 17. januarja 1948 k Splošni konvenciji istega datuma (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

(b) Izmenjava pisem z dne 27. februarja 1953 (uporaba člena 4(2) Splošne konvencije z dne 17. januarja 1948).

(c) Izmenjava pisem z dne 29. julija 1953 o dodatkih za starejše zaposlene osebe.

5. BELGIJA-GRČIJA

Členi 15(2), 35(2) in 37 Splošne konvencije z dne 1. aprila 1958.

6. BELGIJA-IRSKA

Ni konvencije.

7. BELGIJA-ITALIJA

Člen 29 Konvencije z dne 30. aprila 1948.

8. BELGIJA-LUKSEMBURG

Člena 2 in 4 Sporazuma z dne 27. oktobra 1971 (socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja).

9. BELGIJA-NIZOZEMSKA

Člena 2 in 4 Sporazuma z dne 4. februarja 1969 (delo za čezmorska ozemlja).

10. BELGIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 4. aprila 1977 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka III Končnega protokola k omenjeni Konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

11. BELGIJA-PORTUGALSKA

Člena 1 in 5 Konvencije z dne 13. januarja 1965 (Socialno zavarovanje za zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi-Urundiju) v besedilu, kot je zapisano v sporazumu, sklenjenem z izmenjavo pisem z dne 18. junija 1982.

12. BELGIJA-FINSKA

Ni konvencije.

13. BELGIJA-ŠVEDSKA

Ni konvencije.

14. BELGIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

15. DANSKA-NEMČIJA

(a) Točka 15 Končnega protokola h Konvenciji o socialnih zavarovanjih z dne 14. avgusta 1953.

(b) Dopolnilni sporazum z dne 14. avgusta 1953 k zgoraj omenjeni konvenciji.

16. DANSKA-ŠPANIJA

Ni konvencije.

17. DANSKA-FRANCIJA

Jih ni.

18. DANSKA-GRČIJA

Ni konvencije.

19. DANSKA-IRSKA

Ni konvencije.

20. DANSKA-ITALIJA

Ni konvencije.

21. DANSKA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

22. DANSKA-NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

23. DANSKA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 16. junija 1987 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka I Končnega protokola k omenjeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

24. DANSKA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

25. DANSKA-FINSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

26. DANSKA-ŠVEDSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

27. DANSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

28. NEMČIJA-ŠPANIJA

Člena 4(1) in 45(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 4. decembra 1973.

29. NEMČIJA-FRANCIJA

(a) Členi 11(1), 16 (drugi odstavek) in 19 Splošne konvencije z dne 10. julija 1950.

(b) Člen 9 Dopolnilnega sporazuma št. 1 z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji istega datuma (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

(c) Dopolnilni sporazum št. 4 z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji istega datuma, kot v dodanem oddelku št. 2 z dne 18. junija 1955.

(d) Naslova I in III dodanega oddelka št. 2 z dne 18. junija 1955.

(e) Točke 6, 7 in 8 Splošnega protokola z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji istega datuma.

(f) Naslovi II, III in IV Sporazuma z dne 20. decembra 1963 (socialna varnost v Posarju).

30. NEMČIJA-GRČIJA

(a) Člen 5(2) Splošne konvencije z dne 25. aprila 1961.

(b) Členi 8(1), (2)(b) in (3), 9 do 11 ter Poglavji I in IV, kolikor zadevajo te člene, Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 31. maja 1961, skupaj z opombo v zapisniku z dne 14. junija 1980.

(c) Protokol z dne 7. oktobra 1991 skupaj s Sporazumom z dne 6. julija 1984 med vladama Nemške demokratične republike in vlado Republike Grčije o poravnavi problemov v zvezi s pokojninami.

31. NEMČIJA-IRSKA

Ni konvencije.

32. NEMČIJA-ITALIJA

(a) Členi 3(2), 23(2), 26 in 36(3) Konvencije z dne 5. maja 1953 (socialno zavarovanje).

(b) Dopolnilni sporazum z dne 12. maja 1953 h Konvenciji z dne 5. maja 1953 (izplačilo pokojnin za obdobje, preden je konvencija začela veljati).

33. NEMČIJA-LUKSEMBURG

Členi 4, 5, 6 in 7 Pogodbe z dne 11. julija 1959 (Ausgleichsvertrag) (poravnava spora med Nemčijo in Luksemburgom).

34. NEMČIJA-NIZOZEMSKA

(a) Člen 3(2) konvencije z dne 29. marca 1951.

(b) Člena 2 in 3 Dopolnilnega sporazuma št. 4 z dne 21. decembra 1956 h Konvenciji z dne 29. marca 1951 (urejanje pravic, ki so jih nizozemski delavci pridobili na podlagi nemškega sistema socialnega zavarovanja med 13. majem 1940 in 1. septembrom 1945).

35. NEMČIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 41 Konvencije o socialni varnosti z dne 22. decembra 1966, spremenjene z Dopolnilnimi konvencijami št. 1 z dne 10. aprila 1969, št. 2 z dne 29. marca 1974 in št. 3 z dne 29. avgusta 1980.

(b) Odstavki 3 (c), 3 (d), 17, 20 (a) in 21 Končnega protokola k navedeni konvenciji.

(c) Člen 3 navedene konvencije, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(d) Odstavek 3(g) Končnega protokola k navedeni konvenciji, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(e) Člen 4(1) Konvencije, glede nemške zakonodaje, po kateri se za nesreče (in poklicne bolezni), do katerih pride zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, in za dobe dopolnjene zunaj tega ozemlja, ne pridobi pravica do dajatev ali se pridobi samo pod določenimi pogoji, kadar imajo upravičenci stalno prebivališče zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, v primerih, ko:

i) je dajatev že odobrena ali je bila lahko odobrena 1. januarja 1994;

ii) si je oseba uredila običajno prebivališče v Avstriji pred 1. januarjem 1994 in ko se izplačevanje pokojnin iz pokojninskega in nezgodnega zavarovanja začne pred 31. decembrom 1994.

To se uporablja tudi za obdobja med katerimi je oseba dobivala drugo pokojnino, vključno s pokojnino za preživele osebe, ki je nadomestila osnovno pokojnino, če si obdobja pridobivanja sledijo brez prekinitve

(f) odstavek 19(b) Končnega protokola k navedeni konvenciji. Ob uporabi št. 3(c) te določbe višina zneska, ki ga upošteva pristojni nosilec, ne sme presegati višine zneska, ki bi ga moral ta nosilec plačati za ustrezna obdobja.

(g) Člen 2 Dopolnilne konvencije št. 1 z dne 10. aprila 1969 k navedeni konvenciji.

(h) Člena 1 (5) in 8 Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 19. julija 1978.

(i) Odstavek 10 Končnega protokola k navedeni konvenciji.

36. NEMČIJA-PORTUGALSKA

Člen 5(2) Konvencije z dne 6. novembra 1964.

37. NEMČIJA-FINSKA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 23. aprila 1979.

(b) Točka 9(a) Končnega protokola k omenjeni konvenciji.

38. NEMČIJA-ŠVEDSKA

(a) Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. februarja 1976.

(b) Točka 8(a) Končnega protokola k omenjeni konvenciji.

39. NEMČIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Člena 3(1) in (6) ter 7(2) do (6) Konvencije o socialni varnosti z dne 20. aprila 1960.

(b) Členi 2 do 7 Končnega protokola h Konvenciji o socialni varnosti z dne 20. aprila 1960.

(c) Člena 2(5) in 5(2) do (6) Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 20. aprila 1960.

40. ŠPANIJA-FRANCIJA

Jih ni.

41. ŠPANIJA-GRČIJA

Ni konvencije.

42. ŠPANIJA-IRSKA

Ni konvencije.

43. ŠPANIJA-ITALIJA

Členi 5, 18(1)(c) in 23 Konvencije o socialni varnosti z dne 30. oktobra 1979.

44. ŠPANIJA-LUKSEMBURG

(a) Člen 5(2) Konvencije z dne 8. maja 1969.

(b) Člen 1 Dogovora o izvajanju z dne 27. junija 1975 za uporabo Konvencije z dne 8. maja 1969 za samozaposlene osebe.

45. ŠPANIJA-NIZOZEMSKA

Člen 23(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 5. februarja 1974.

46. ŠPANIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 6. novembra 1981 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola navedene Konvencije glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

47. ŠPANIJA-PORTUGALSKA

Členi 4(2), 16(2) in 22 Splošne konvencije z dne 11. junija 1969.

48. ŠPANIJA-FINSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 19. decembra 1985.

49. ŠPANIJA-ŠVEDSKA

Člen 5(2) in 16 Konvencije o socialni varnosti z dne 4. februarja 1983.

50. ŠPANIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

51. FRANCIJA-GRČIJA

Člena 16 (četrti pododstavek) in 30 Splošne konvencije z dne 19. aprila 1958.

52. FRANCIJA-IRSKA

Ni konvencije.

53. FRANCIJA-ITALIJA

(a) Člena 20 in 24 Splošne konvencije z dne 31. marca 1948.

(b) Izmenjava pisem z dne 3. marca 1956 (dajatve za bolezene za sezonske delavce, zaposlene v kmetijstvu).

54. FRANCIJA-LUKSEMBURG

Člena 11 in 14 Dopolnilnega sporazuma z dne 12. novembra 1949 k Splošni konvenciji istega datuma (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

55. FRANCIJA-NIZOZEMSKA

Člen 11 Dopolnilnega sporazuma z dne 1. junija 1954 z Splošni konvenciji z dne 7. januarja 1950 (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

56. FRANCIJA-AVSTRIJA

Jih ni.

57. FRANCIJA-PORTUGALSKA

Jih ni.

58. FRANCIJA-FINSKA

Jih ni.

59. FRANCIJA-ŠVEDSKA

Jih ni.

60. FRANCIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Izmenjava pisem z dne 27. in 30. julija 1970 v zvezi s socialno varnostjo učiteljev Združenega kraljestva, ki začasno opravljajo svoj poklic v Franciji na podlagi Kulturne konvencije z dne 2. marca 1948.

61. GRČIJA-IRSKA

Ni konvencije.

62. GRČIJA ITALIJA

Ni konvencije.

63. GRČIJA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

64. GRČIJA-NIZOZEMSKA

Člen 4(2) Splošne konvencije z dne 13. septembra 1966.

65. GRČIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 14. decembra 1979, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 21. maja 1986, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

66. GRČIJA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

67. GRČIJA-FINSKA

Člena 5(2) in 21 Konvencije o socialni varnosti z dne 21. marca 1988.

68. GRČIJA-ŠVEDSKA

Člena 5(2) in 23 Konvencije o socialni varnosti z dne 5. maja 1978, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 14. septembra 1984.

69. GRČIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije.

70. IRSKA-ITALIJA

Ni konvencije.

71. IRSKA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

72. IRSKA-NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

73. IRSKA-AVSTRIJA

Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 30. septembra 1988 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

74. IRSKA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

75. IRSKA-FINSKA

Ni konvencije.

76. IRSKA-ŠVEDSKA

Ni konvencije.

77. IRSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člen 8 Sporazuma o socialni varnosti z dne 14. septembra 1971.

78. ITALIJA-LUKSEMBURG

Člena 18(22) in 24 Splošne konvencije z dne 29. maja 1951.

79. ITALIJA-NIZOZEMSKA

Člen 21(2) Splošne konvencije z dne 28. oktobra 1952.

80. ITALIJA-AVSTRIJA

(a) Člena 5(3) in 9(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. januarja 1981.

(b) Člen 4 navedene Konvencije in drugi odstavek Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

81. ITALIJA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

82. ITALIJA-FINSKA

Ni konvencije.

83. ITALIJA-ŠVEDSKA

Člen 20 Konvencije o socialni varnosti z dne 25. septembra 1979.

84. ITALIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

85. LUKSEMBURG-NIZOZEMSKA

Jih ni.

86. LUKSEMBURG-AVSTRIJA

(a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. decembra 1971, spremenjene z Dopolnilnimi konvencijami št. 1 z dne 16. maja 1973 in št. 2 z dne 9. oktobra 1978.

(b) Člen 3(2) navedene Konvencije glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(c) Točka III Končnega protokola k navedeni konvenciji, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

87. LUKSEMBURG-PORTUGALSKA

Člen 3(2) Konvencije z dne 12. februarja 1965.

88. LUKSEMBURG-FINSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 15. septembra 1988.

89. LUKSEMBURG-ŠVEDSKA

(a) Člena 4 in 29(1) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. februarja 1985 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Člen 30 navedene Konvencije.

90. LUKSEMBURG-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

91. NIZOZEMSKA-AVSTRIJA

(a) Člen 3 Konvencije o socialni varnosti z dne 7. marca 1974, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 5. novembra 1980 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

92. NIZOZEMSKA-PORTUGALSKA

Člena 5(2) in 31 Konvencije z dne 19. julija 1979.

93. NIZOZEMSKA-FINSKA

Ni konvencije.

94. NIZOZEMSKA-ŠVEDSKA

Člena 4 in 24(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 2. julija 1976 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

95. NIZOZEMSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

96. AVSTRIJA-PORTUGALSKA

Jih ni.

97. AVSTRIJA-FINSKA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. decembra 1985, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 9. marca 1993, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

98. AVSTRIJA-ŠVEDSKA

(a) Člena 4 in 24(1) Konvencije o socialni varnosti z dne 11. novembra 1975, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 21. oktobra 1982, kar zadeva osebe s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

99. AVSTRIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Člen 3 Konvencije o socialni varnosti z dne 22. julija 1980, spremenjene z Dopolnilnima konvencijama št. 1 z dne 9. decembra 1985 in št. 2 z dne 13. oktobra 1992, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Protokol o storitvah k navedeni konvenciji, razen člena 2(3) glede oseb, ki ne morejo zahtevati obravnave na podlagi 1. poglavja Naslova III Uredbe.

100. PORTUGALSKA-FINSKA

Ni konvencije.

101. PORTUGALSKA-ŠVEDSKA

Člen 6 Konvencije o socialni varnosti z dne 25. oktobra 1978.

102. PORTUGALSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Člen 2(1) Protokola o zdravljenju z dne 15. novembra 1978.

(b) V zvezi s portugalskimi zaposlenimi in za obdobje od 22. oktobra 1987 do konca prehodnega obdobja, kot ga določa člen 220(1) Akta o pogojih pristopa španije in Portugalske: člen 26 Konvencije o socialni varnosti z dne 15. novembra 1978, spremenjene z izmenjavo pisem z dne 28. septembra 1987.

103. FINSKA-ŠVEDSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

104. FINSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

105. ŠVEDSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člen 4(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 29. junija 1987.

B. Določbe konvencij, ki se ne uporabljajo za vse osebe, za katere se uporablja uredba (Člen 3(3) uredbe)

1. BELGIJA-DANSKA

Ni konvencije.

2. …

3. BELGIJA-ŠPANIJA

Jih ni.

4. BELGIJA-FRANCIJA

(a) Izmenjava pisem z dne 29. julija 1953 o dodatkih za starejše zaposlene osebe.

(b) Izmenjava pisem z dne 27. februarja 1953 (uporaba člena 4(2) Splošne konvencije z dne 17. januarja 1948).

5. BELGIJA-GRČIJA

Jih ni.

6. BELGIJA-IRSKA

Jih ni.

7. BELGIJA-ITALIJA

Jih ni.

8. BELGIJA-LUKSEMBURG

Člena 2 in 4 Sporazuma z dne 22. oktobra 1971 (socialna varnost za čezmorska ozemlja).

9. BELGIJA-NIZOZEMSKA

Člena 2 in 4 Sporazuma z dne 4. februarja 1969 (delo za čezmorska ozemlja).

10. BELGIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 4. aprila 1977 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka III Končnega protokola k navedeni konvenciji, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

11. BELGIJA-PORTUGALSKA

Člena 1 in 5 Konvencije z dne 13. januarja 1965 (socialna varnost za delavce v Belgijskem Kongu in Ruandi-Urundiju) v besedilu, kot je zapisano v Sporazumu, sklenjenem z izmenjavo pisem z dne 18. junija 1982.

12. BELGIJA-FINSKA

Ni konvencije.

13. BELGIJA-ŠVEDSKA

Ni konvencije.

14. BELGIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

15. DANSKA-NEMČIJA

(a) Točka 15 Končnega protokola h Konvenciji o socialnih zavarovanjih z dne 14. avgusta 1953.

(b) Dopolnilni sporazum z dne 14. avgusta 1953 k omenjeni konvenciji.

16. DANSKA-ŠPANIJA

Ni konvencije.

17. DANSKA-FRANCIJA

Jih ni.

18. DANSKA-GRČIJA

Ni konvencije.

19. DANSKA-IRSKA

Ni konvencije.

20. DANSKA-ITALIJA

Ni konvencije.

21. DANSKA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

22. DANSKA-NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

23. DANSKA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 16. junija 1987 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka III Končnega protokola navedene Konvencije glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

24. DANSKA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

25. DANSKA-FINSKA

Jih ni.

26. DANSKA-ŠVEDSKA

Jih ni.

27. DANSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

28. NEMČIJA-ŠPANIJA

Člena 4(1) in 45(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 4. decembra 1973.

29. NEMČIJA-FRANCIJA

(a) Člena 16 (drugi odstavek) in 19 Splošne konvencije z dne 10. julija 1950.

(b) Dopolnilni sporazum št. 4 z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji istega datuma, kot v dodanem oddelku št. 2 z dne 18. junija 1955.

(c) Naslova I in III dodanega oddelka št. 2 z dne 18. junija 1955.

(d) Točke 6, 7 in 8 Splošnega protokola z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji istega datuma.

(e) Naslovi II, III in IV Sporazuma z dne 20. decembra 1963 (socialna varnost v Posarju).

30. NEMČIJA-GRČIJA

Protokol z dne 7. oktobra 1991 skupaj s Sporazumom z dne 6. julija 1984 med vladama Nemške demokratične republike in vlado Republike Grčije o poravnavi problemov v zvezi s pokojninami.

31. NEMČIJA-IRSKA

Ni konvencije.

32. NEMČIJA-ITALIJA

(a) Člena 3(2) in 26 Konvencije z dne 5. maja 1952 (socialno zavarovanje).

(b) Dopolnilni sporazum z dne 12. maja 1953 h Konvenciji z dne 5. maja 1953 (izplačilo pokojnin za obdobje pred uveljavitvijo Konvencije).

33. NEMČIJA-LUKSEMBURG

Členi 4, 5, 6 in 7 Pogodbe z dne 11. julija 1959 (poravnava spora med Nemčijo in Luksemburgom).

34. NEMČIJA-NIZOZEMSKA

(a) Člen 3(2) Konvencije z dne 29. marca 1951.

(b) Člena 2 in 3 Dopolnilnega sporazuma št. 4 z dne 21. decembra 1956 h Konvenciji z dne 29. marca 1951 (ureditev pravic, ki so jih nizozemski delavci pridobili na podlagi nemškega sistema socialnega zavarovanja med 13. majem 1940 in 1. septembrom 1945)

35. NEMČIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 41 Konvencije o socialni varnosti z dne 22. decembra 1966, spremenjene z Dopolnilnimi konvencijami št. 1 z dne 10. aprila 1969, št. 2 z dne 29. marca 1974 in št. 3 z dne 29. avgusta 1980.

(b) Odstavek 20(a) Končnega protokola k navedeni konvenciji.

(c) Člen 3 navedene konvencije, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(d) Odstavek 3(g) Končnega protokola k navedeni konvenciji.

(e) Člen 4(1) Konvencije, glede nemške zakonodaje, po kateri se za nesreče (in poklicne bolezni), do katerih pride zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, in za dobe dopolnjene zunaj tega ozemlja, ne pridobi pravica do dajatev ali se pridobi samo pod določenimi pogoji, kadar imajo upravičenci stalno pre bivališče zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, v primerih, ko:

(i) je dajatev že izplačljiva ali je bila lahko izplačljiva 1. januarja 1994;

(ii) si je oseba uredila običajno prebivališče v Avstriji pred 1. januarjem 1994 in ko se izplačevanje pokojnin iz pokojninskega in nezgodnega zavarovanja začne pred 31. decembrom 1994.

to se uporablja tudi za obdobja med katerimi je oseba dobivala pokojnino, vključno s pokojnino za preživele osebe, ki je nadomestila osnovno pokojnino, če si obdobja pridobivanja sledijo brez prekinitev.

(f) Odstavek 19(b) Končnega protokola k navedeni konvenciji. Ob uporabi št. 3(c) te določbe višina zneska, ki ga upošteva pristojni nosilec, ne sme presegati višine zneska, ki bi ga moral ta nosilec plačati za ustrezna obdobja;

36. NEMČIJA-PORTUGALSKA

Člen 5(2) Konvencije z dne 6. novembra 1964.

37. NEMČIJA-FINSKA

Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 23. aprila 1979.

38. NEMČIJA-ŠVEDSKA

Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. februarja 1976.

39. NEMČIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Členi 3(1) in (6) ter 7(2) do (6) Konvencije o socialni varnosti z dne 20. aprila 1960.

(b) Členi 2 do 7 Končnega protokola h Konvenciji o socialni varnosti z dne 20. aprila 1960.

(c) Členi 2(5) in 5(2) do (6) h Konvenciji o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 20. aprila 1960.

40. ŠPANIJA-FRANCIJA

Jih ni.

41. ŠPANIJA-GRČIJA

Ni konvencije.

42. ŠPANIJA-IRSKA

Ni konvencije.

43. ŠPANIJA-ITALIJA

Členi 5, 18(1) (c) in 23 Konvencije o socialni varnosti z dne 30. oktobra 1979.

44. ŠPANIJA-LUKSEMBURG

(a) Člen 5(2) Konvencije z dne 8. maja 1969.

(b) Člen 1 Dogovora o izvajanju z dne 27. junija 1975 za uporabo Konvencije z dne 8. maja 1969 za samozaposlene osebe.

45. ŠPANIJA-NIZOZEMSKA

Člen 23(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 5. februarja 1974.

46. ŠPANIJA-AVSTRIJA

(a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 6. novembra 1981 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(b) Točka II Končnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi

47. ŠPANIJA-PORTUGALSKA

Členi 4(2), 16(2) in 22 Splošne konvencije z dne 11. junija 1969.

48. ŠPANIJA-FINSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 19. decembra 1985.

49. ŠPANIJA-ŠVEDSKA

Členi 5(2) in 16 Konvencije o socialni varnosti z dne 4. februarja 1983.

50. ŠPANIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

51. FRANCIJA-GRČIJA

Jih ni.

52. FRANCIJA-IRSKA

Ni konvencije.

53. FRANCIJA-ITALIJA

Člena 20 in 24 Splošne konvencije z dne 31. marca 1948.

54. FRANCIJA-LUKSEMBURG

Jih ni.

55. FRANCIJA-NIZOZEMSKA

Jih ni.

56. FRANCIJA-AVSTRIJA

Jih ni.

57. FRANCIJA-PORTUGALSKA

Jih ni.

58. FRANCIJA-FINSKA

Ni konvencije.

59. FRANCIJA-ŠVEDSKA

Jih ni.

60. FRANCIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Izmenjava pisem z dne 27. in 30. julija 1970 v zvezi s socialno varnostjo učiteljev Združenega kraljestva, ki začasno opravljajo svoj poklic v franciji na podlagi kulturne konvencije z dne 2. marca 1948.

61. GRČIJA-IRSKA

Ni konvencije.

62. GRČIJA ITALIJA

Ni konvencije.

63. GRČIJA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

64. GRČIJA-NIZOZEMSKA

Jih ni.

65. GRČIJA-AVSTRIJA

a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 14. decembra 1979, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 21. maja 1986, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

b) ToČka II KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

66. GRČIJA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

67. GRČIJA-FINSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 11. marca 1988

68. GRČIJA-ŠVEDSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 5. maja 1978, kakor je bila spremenjena z Dopolnilno konvencijo z dne 14. septembra 1984.

69. GRČIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije

70. IRSKA-ITALIJA

Ni konvencije.

71. IRSKA-LUKSEMBURG

Ni konvencije.

72. IRSKA-NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

73. IRSKA-AVSTRIJA

Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 30. septembra 1988 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

74. IRSKA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

75. IRSKA-FINSKA

Ni konvencije.

76. IRSKA-ŠVEDSKA

Ni konvencije.

77. IRSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

78. ITALIJA-LUKSEMBURG

Jih ni.

79. ITALIJA-NIZOZEMSKA

Jih ni.

80. ITALIJA-AVSTRIJA

a) Člena 5(3) in 9(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. januarja 1981.

b) Člen 4 Navedene Konvencije in drugi odstavek KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

81. ITALIJA-PORTUGALSKA

Ni konvencije.

82. ITALIJA-FINSKA

Ni konvencije.

83. ITALIJA-ŠVEDSKA

Člen 20 Konvencije o socialni varnosti z dne 25. septembra 1979

84. ITALIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

85. LUKSEMBURG-NIZOZEMSKA

Jih ni.

86. LUKSEMBURG-AVSTRIJA

a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. decembra 1971, spremenjene z Dopolnilnima konvencijama št. 1 z dne 16. maja 1973 in št. 2 z dne 9. oktobra 1978

b) Člen 3(2) navedene Konvencije glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

(c) ToČka III KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

87. LUKSEMBURG-PORTUGALSKA

Člen 3(2) Konvencije z dne 12. februarja 1965.

88. LUKSEMBURG-FINSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 15. septembra 1988.

89. LUKSEMBURG-ŠVEDSKA

Člena 4 in 29(1) Konvencije o socialni varnosti z dne 21. februarja 1985 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi

90. LUKSEMBURG-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

91. NIZOZEMSKA-AVSTRIJA

a) Člen 3 Konvencije o socialni varnosti z dne 7. marca 1974, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 5. novembra 1980, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

b) ToČka II KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

92. NIZOZEMSKA-PORTUGALSKA

Člen 5(2) Konvencije z dne 19. julija 1979

93. NIZOZEMSKA-FINSKA

Ni konvencije.

94. NIZOZEMSKA-ŠVEDSKA

Člena 4 in 24(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 2. julija 1976 glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

95. NIZOZEMSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

96. AVSTRIJA-PORTUGALSKA

Jih ni.

97. AVSTRIJA-FINSKA

a) Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. decembra 1985, spremenjene z Dopolnilno konvencijo z dne 9. marca 1993, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

b) ToČka II KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

98. AVSTRIJA-ŠVEDSKA

a) Člena 4 in 24(1) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. novembra 1975, spremenjene z dopolnilno konvencijo z dne 21. oktobra 1982, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

b) ToČka II KonČnega protokola k navedeni konvenciji glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi

99. AVSTRIJA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

a) Člen 3 Konvencije o socialni varnosti z dne 22. julija 1980, spremenjene z Dopolnilnima konvencijama št. 1 z dne 9. decembra 1985 in št. 2 z dne 13. oktobra 1992, glede oseb s stalnim prebivališčem v tretji državi.

b) Protokol o storitvah k navedeni konvenciji, razen Člena 2(3), glede oseb, ki ne morejo zahtevati obravnave na podlagi 1. poglavja Naslova III Uredbe.

100. PORTUGALSKA-FINSKA

Ni konvencije.

101. PORTUGALSKA-ŠVEDSKA

Člen 6 Konvencije o socialni varnosti z dne 25. oktobra 1978.

102. PORTUGALSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člen 2(1) Protokola o zdravljenju z dne 15. novembra 1978.

103. FINSKA-ŠVEDSKA

Jih ni.

104. FINSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

105. ŠVEDSKA-ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člen 4(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 29. junija 1987.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV (B) (11) (13) (15)

(Členi 37(2), 38(3), 45(3) 46(1) (B) in 46B(2) Uredbe)

A. Zakonodaje navedene v členu 37(1) uredbe, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob

A. BELGIJA

a) Zakonodaja v zvezi s splošnim sistemom invalidskega zavarovanja, posebnim sistemom invalidskega zavarovanja za rudarje in posebnim sistemom za mornarje v trgovski mornarici.

b) Zakonodaja v zvezi z zavarovanjem v primeru nezmožnosti za delo za samozaposlene

c) Zakonodaja v zvezi z invalidnostjo v sistemu socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja in s sistemom invalidskega zavarovanja za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in v Ruandi-Urundiju.

B. DANSKA

Jih ni.

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

Zakonodaja v zvezi z invalidskim zavarovanjem v okviru splošnega sistema in posebnih sistemov.

E. FRANCIJA

1. Zaposlene osebe

Vsa zakonodaja o invalidskem zavarovanju, razen zakonodaje v zvezi z invalidskim zavarovanjem v sistemu socialne varnosti za rudarje.

2 Samozaposlene osebe

Zakonodaja o invalidskem zavarovanju za osebe, samozaposlene v kmetijstvu.

F. GRČIJA

Zakonodaja v zvezi s sistemom kmetijskega zavarovanja.

G. IRSKA

Poglavje 10 Dela II (Konsolidiranega) Zakona o socialni varnosti iz leta 1981.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

a) Zakon z dne 18. februarja 1966 o zavarovanju za primer nezmožnosti za delo, kot je bil nazadnje spremenjen

b) Zakon z dne 11. decembra 1975 o sploŠnem zavarovanju za primer nezmožnosti za delo, kot je bil nazadnje spremenjen.

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Jih ni.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Državne pokojnine za osebe, ki so invalidi od rojstva ali postanejo invalidi v otroštvu (Zakon o nacionalnih pokojninah (547/93)).

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

a) Velika Britanija

Oddelka 15 in 36 Zakona o socialni varnosti iz leta 1975.

Oddelki 14, 15 in 16 Zakona o pokojninah iz socialne varnosti iz leta 1975.

b) Severna Irska

Oddelka 15 in 36 Zakona o socialni varnost (Severna Irska) iz leta 1975.

Oddelki 16, 17 in 18 Odredbe o pokojninah iz socialne varnosti (Severna Irska) iz leta 1975.

B. Posebni sistemi za samozaposlene osebe v smislu členov 38(3) in 45(3) Uredbe št. 1408/71

A. BELGIJA

Jih ni.

B. DANSKA

Jih ni.

C. NEMČIJA

Starostno zavarovanje za kmete (Alterssicherung fuer Landwirte).

D. ŠPANIJA

Sistem za znižanje upokojitvene starosti za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s pomorskimi dejavnostmi, kot je opisan v Kraljevi odredbi št. 2309 z dne 23. julija 1970.

E. FRANCIJA

Jih ni..

F. GRČIJA

Jih ni..

G. IRSKA

Jih ni.

H. ITALIJA

Sistem pokojninskega zavarovanja za (Assicurazione pensioni per):

- zdravnike (medici),

- farmacevte (farmacisti),

- veterinarje (veterinari),

- babice (ostetriche),

- inženirje in arhitekte (ingegneri ed architetti),

- zemljemerce (geometri),

- nižje in višje odvetnike (avvocati e procuratori),

- ekonomiste (dottori commercialisti),

- računovodje in industrijske strokovnjake (ragionieri e periti commerciali)

- zaposlovalske svetovalce (consulenti del lavoro),

- notarje (notai),

- carinske zastopnike (spedizioneri doganali).

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Jih ni.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Jih ni.

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

C. Primeri, navedeni v členu 46(1)(b) uredbe, v katerih se skladno s členom 46(2) uredbe izračun dajatev lahko opusti

A. BELGIJA

Jih ni.

B. DANSKA

Vsi zahtevki za pokojnine, omenjeni v zakonu o socialnih pokojninah, razen za pokojnine, omenjene v Prilogi IV, del D.

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

Jih ni.

E. FRANCIJA

Jih ni.

F. GRČIJA

Jih ni.

G. IRSKA

Vsi zahtevki za pokojnine za upokojitev, starostne pokojnine in vdovske pokojnine, za katere se plačujejo prispevki.

H. ITALIJA

Invalidske, starostne in pokojnine preživelih oseb za zaposlene osebe in za naslednje kategorije samozaposlenih oseb: kmete, spolovinarje, zakupnike, obrtnike in osebe, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

Vsi zahtevki za starostne pokojnine po zakonu z dne 31. maja 1956 o splošnem starostnem zavarovanju, kot je bil nazadnje spremenjen.

K. AVSTRIJA

Jih ni.

L. PORTUGALSKA

Invalidske, starostne in vdovske pokojnine.

M. FINSKA

Jih ni.

N. ŠVEDSKA

Vse vloge za starostne osnovne in dodatne pokojnine razen za pokojnine, navedene v Prilogi IV D.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Vsi zahtevki za pokojnine za upokojitev in vdovske pokojnine, določeni v skladu z določbami Naslova III, poglavja 3 te uredbe, z izjemo tistih, za katere:

(a) je v davčnem letu, ki se začne 6. aprila 1975 ali po njem:

(i) stranka dopolnila zavarovalne dobe oziroma dobe zaposlitve ali prebivanja po zakonodaji Združenega kraljestva in druge države članice; in

(ii) eno davčno leto (ali več davčnih let), omenjeno pod (i), ni bilo ocenjeno kot leto, ki je podlaga za upravičenost, v smislu zakonodaje Združenega kraljestva;

(b) bi se zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji, veljavni v Združenem kraljestvu v obdobju pred 5. julijem 1948, upoštevale pri uporabi člena 46 (2) te uredbe z uporabo zavarovalnih dob oziroma dob zaposlitve ali prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji druge države članice.

D. Dajatve in sporazumi, navedeni v členu 46b(2) uredbe

1. Dajatve, navedene v členu 46b(2)(a) uredbe, katerih višina je neodvisna od dolžine dopolnjenih zavarovalnih dob ali dob prebivanja:

(a) Invalidske dajatve, ki so predvidene v zakonodajah, navedenih v delu A te priloge.

(b) Polna danska državna starostna pokojnina, ki so jo osebe pridobile po 10. letih prebivanja in jim je bila pokojnina dodeljena najpozneje do 1. oktobra 1989.

(c) Španske pomoči ob smrti in pokojnine preživelih oseb, dodeljene po splošnih in posebnih sistemih.

(d) Dodatek za vdove na podlagi zavarovanja za primer ovdovelosti v francoskem splošnem sistemu socialne varnosti ali sistemu za kmetovalce.

(e) Vdovska invalidska pokojnina po francoskem splošnem sistemu socialne varnosti ali sistemu za kmetovalce, kadar je izračunana na podlagi invalidske pokojnine umrlega zakonca, plačane skladno s členom 46(1)(a)(i).

(f) Nizozemska vdovska pokojnina po zakonu z dne 9. aprila 1959, ki ureja splošno zavarovanje za vdove in sirote, kakor je bil naknadno spremenjen.

(g) Finske državne pokojnine, določene skladno z Zakonom o državnih pokojninah z dne 8. junija 1956 in dodeljene skladno s prehodnimi določbami Zakona o državnih pokojninah (547/93).

(h) Polna švedska osnovna pokojnina, dodeljena na podlagi zakonodaje o osnovni pokojnini, ki je bila v veljavi pred 1. januarjem 1993, in polna osnovna pokojnina, dodeljena na podlagi prehodnih določb v zakonodaji, ki velja od tega dne.

2. Dajatve, navedene v členu 46b(2)(b) uredbe in katerih višina se določa glede na fiktivno dobo, ki velja za izpolnjeno med datumom, ko nastopi tveganje in poznejšim datumom:

(a) Danske pokojnine za predčasno upokojitev, katerih višina se določi skladno z zakonodajo, ki je veljala pred 1. oktobrom 1984.

(b) Nemške invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pri katerih se upošteva prišteta doba, in nemške starostne pokojnine, pri katerih se upošteva že pridobljena prišteta doba.

(c) Italijanske pokojnine za popolno nezmožnost za delo (inabilità).

(d) Luksemburške invalidske in pokojnine preživelih oseb.

(e) Finske pokojnine zaposlenih, pri katerih se skladno z nacionalno zakonodajo upošteva prihodnje dobe.

(f) Švedske invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pri katerih se upošteva fiktivne zavarovalne dobe, in švedske starostne pokojnine, pri katerih se upoštevajo že pridobljene fiktivne dobe.

3. Sporazumi iz člena 46b(2)(b)(i) uredbe, katerih namen je preprečiti, da bi se isto fiktivno dobo upoštevalo dva- ali večkrat:

Sporazum z dne 20. julija 1978 med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Zvezne republike Nemčije o socialni varnosti.

Nordijska konvencija o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

--------------------------------------------------

PRILOGA V (15)

SKLADNOST MED ZAKONODAJAMI DRŽAV ČLANIC O POGOJIH

V ZVEZI S STOPNJO INVALIDNOSTI (člen 40 (4) te uredbe)

PRILOGA V (15)

SKLADNOST MED ZAKONODAJAMI DRŽAV ČLANIC O POGOJIH V ZVEZI S STOPNJO INVALIDNOSTI

(Člen 40 (4) Uredbe)

BELGIJA

Države članice | Sistemi, ki jih izvajajo nosilci držav članic, ki so sprejeli odločitev o priznavanju stopnje invalidnosti | Sistemi, ki jih izvajajo belgijski nosilci, za katere je odločitev obvezujoča v primeru skladnosti |

Splošni sistem | Sistem za rudarje | Sistem za pomorščake | Ossom |

Splošna invalidnost | Poklicna invalidnost |

FRANCIJA | 1. Splošni sistem | | |

— Skupina III (stalna pomoč in postrežba) | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— Skupina II |

— Skupina I |

2. Kmetijski sistem: | | | | | |

— Popolna, splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— Dvotretjinska splošna invalidnost |

— Stalna pomoč in postrežba |

3. Sistem za rudarje | | | | | |

— Delna, splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

—Stalna pomoč in postrežba |

— Poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

4. Sistem za pomorščake | | | | | |

— Splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— Stalna pomoč in postrežba |

— Poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

ITALIJA | 1. Splošni sistem | | | | | |

— Invalidnost — delavci | Ni skladnosti | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— Invalidnost — uslužbenci |

2. Sistem za pomorščake | | | | | |

— Nezmožnost za plovbo | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

LUKSEMBURG | Invalidnost — delavci | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

Invalidnost — uslužbenci |

FRANCIJA

Države članice | Sistemi, ki jih izvajajo nosilcidržav članic, ki so sprejeli odločitev o priznavanju stopnje invalidnosti | Sistemi, ki jih izvajajo francoski nosilci, za katere je odločitev obvezujoča v primeru skladnosti |

Splošni sistem | Kmetijski sisitem | Sistem za rudarje | Sistem za pomorščake |

Skupina I | Skupina II | Skupina III Stalna pomoč in postrežba | 2/3 Invalidnost | Popolna invalidnost | Stalna pomoč in postrežba | 2/3 Invalidnost | Stalna pomoč in postrežba | Poklicna invalidnost | 2/3 Splošna invalidnost | Popolna poklicna invalidnost | Stalna pomoč in postrežba |

BELGIJA | 1. Splošni sistem | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

2. Sistem za rudarje: | | | | | | | | | | | | |

— delna splošna invalidnost | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | | | |

3. Sistem za pomorščake | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

ITALIJA | 1. Splošni sistem | | | | | | | | | | | | |

— invalidnost - delavci | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost |

— invalidnost - uslužbenci | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

2. Sistem za pomorščake: | | | | | | | | | | | | |

— nezmožnost za plovbo | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

LUKSEMBURG | Invalidnost - delavci | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Skladnost | Ni skladnosti | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

Invalidnost - uslužbenci | Ni skladnosti | Ni Skladnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

Države članice | Sistemi, ki jih izvajajo nosilci držav članic, ki so sprejeli odločitev o priznavanju stopnje invalidnosti | Sistemi, ki jih izvajajo italijanski nosilci, za katere je odločitev obvezujoča v primeru skladnosti |

Splošni sistem | Pomorščaki Nezmožnost za plovbo |

Delavci | Uslužbenci |

BELGIJA | 1. Splošni sistem | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

2. Sistem za rudarje | | | |

— delna splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

3. Sistem za pomorščake | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

FRANCIJA | 1. Splošni sistem: | | | |

— Skupina III (stalna pomoč in postrežba) | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— Skupina II |

— Skupina I |

2. Kmetijski sistem: | | | |

— popolna splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— delna splošna invalidnost |

— stalna pomoč in postrežba |

3. Sistemi za rudarje | | | |

— delna splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost | Ni skladnosti |

— stalna pomoč in postrežba |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

4. Sistem za pomorščake | | | |

— delna splošna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

— stalna pomoč in postrežba |

— poklicna invalidnost | | | |

LUKSEMBURG

Države članice | Sistemi, ki jih izvajajo nosilci držav članic, ki so sprejeli odločitev o priznavanju stopnje invalidnosti | Sistemi, ki jih izvajajo luksemburški nosilci, za katere je odločitev obvezujoča v primeru skladnosti |

Invalidnost — Delavci | Invalidnost — uslužbenci |

BELGIJA | 1. Splošni sistem | Skladnost | Skladnost |

2. Sistem za rudarje | | |

— delna splošna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

3. Sistem za pomorščake | Skladnost | Skladnost |

FRANCIJA | 1. Splošni sistem | | |

— Skupina III (stalna pomoč in postrežba) | Skladnost | Skladnost |

— Skupina II |

— Skupina I |

2. Kmetijski sistem: | | |

— popolna splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost |

— dvotretjinska splošna invalidnost |

— stalna pomoč in postrežba |

3. Sistemi za rudarje | | |

— dvotretjinska splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost |

— stalna pomoč in postrežba |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

4. Sistem za pomorščake | | |

— delna splošna invalidnost | Skladnost | Skladnost |

— stalna pomoč in postrežba |

— poklicna invalidnost | Ni skladnosti | Ni skladnosti |

--------------------------------------------------

PRILOGA VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

POSEBNI POSTOPKI ZA UPORABO ZAKONODAJ NEKATERIH DRŽAV ČLANIC

(Člen 89 te uredbe)

A. BELGIJA

1. Osebe, katerih upravičenost do storitev iz zdravstvenega zavarovanja izhaja iz določb belgijskega sistema obveznega zadravstvenega in invalidskega zavarovanja, ki se uporablja za samozaposlene osebe, so v skladu z določbami poglavja 1, Naslova III uredbe, vključno s členom 35(1), upravičene do dajatev pod naslednjimi pogoji:

(a) V primeru, da začasno bivajo na ozemlju države članice, ki ni Belgija, so osebe upravičene:

(i) do storitev, ki se nudijo po zakonodaji države članice začasnega prebivališča v zvezi z bolnišnično oskrbo;

(ii) do povračila stroškov, kar zadeva druge storitve, ki ga po belgijskem sistemu zagotavlja pristojni belgijski nosilec po stopnji, ki je določena z zakonodajo države začasnega prebivališča.

(b) V primeru, da imajo stalno prebivališče na ozemlju države članice, ki ni Belgija, so osebe upravičene do storitev, kot jih zagotavlja država članica stalnega prebivališča, če plačujejo ustreznemu belgijskemu nosilcu ustrezen dodatni prispevek, ki ga določajo belgijski predpisi.

2. Ko pristojni belgijski nosilec uporablja določbe poglavij 7 in 8, Naslova III uredbe, se otrok šteje za vzdrževanega v državi članici, na ozemlju katere stalno prebiva.

3. Pri uporabi člena 46(2) uredbe se dobe starostnega zavarovanja, dopolnjene po belgijski zakonodaji pred 1. januarjem 1945, štejejo kot zavarovalne dobe, dopolnjene po belgijski zakonodaji v splošnem invalidskem sistemu in v sistemu za mornarje.

4. Pri uporabi člena 40(3)(a)(ii) se upoštevajo le dobe, med katerimi je bila zaposlena ali samozaposlena oseba nezmožna za delo v smislu belgijske zakonodaje.

5. Za uporabo člena 46(2) uredbe se dobe starostnega zavarovanja, ki jih samozaposlene osebe dopolnijo po belgijski zakonodaji pred začetkom veljavnosti zakonodaje o nezmožnosti samozaposlenih oseb za delo, štejejo tudi kot dobe, dopolnjene po tej zakonodaji.

6. Pri ugotavljanju, ali so zahteve, ki jih določa belgijska zakonodaja za upravičenost do dajatev za brezposelne, izpolnjene, se upoštevajo le dnevi plačane zaposlitve; upoštevajo pa se tudi dnevi, ki se v smislu omenjene zakonodaje štejejo kot enakovredni, vendar le, če so bili delovni dnevi pred njimi dnevi plačane zaposlitve.

7. V skladu s členi 72 in 79(1)(a) uredbe se v primeru, ko je upravičenost do dajatev po belgijski zakonodaji pogojena s tem, da so bili za določeno prejšnje obdobje izpolnjeni pogoji za družinske dajatve v okviru sistema za zaposlene osebe, upoštevajo dobe zaposlitve in/ali zavarovalne dobe, dopolnjene pod zakonodajo druge države članice.

8. Za uporabo členov 14a(2)(3) in (4), 14c(a) in 14d Uredbe (EGS) št. 1408/71 se poslovni prihodki v referenčnem letu, ki se uporabljajo kot osnova za določitev prispevkov, ki izhajajo iz socialnih dogovorov za samozaposlene osebe, izračunavajo z uporabo srednjega letnega tečaja za leto, v katerem je bil dohodek prejet.

Menjalni tečaj je srednji letni menjalni tečaj, objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti v skladu s členom 107(5) Uredbe (EGS) št. 547/72.

9. Pri izračunu teoretičnega zneska invalidske pokojnine iz člena 46 (2) uredbe, pristojni belgijski nosilec upošteva kot osnovo dohodek, prejet v poklicu, ki ga je oseba nazadnje opravljala.

10. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki ni več zavarovana v Belgiji po zakonodaji o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju — ki pravico do dajatev pogojuje tudi s tem, da je oseba zavarovana, kot zavarovalni primer nastopi — se za uporabo poglavja 3 Naslova III uredbe šteje kot še vedno zavarovana, če je zavarovana za enaka tveganja po zakonodaji druge države članice.

11. Če je oseba upravičena do belgijskih invalidskih dajatev po členu 45 te uredbe, se ji ta dajatev dodeli v skladu s pravili, določenimi v členu 46(2) uredbe:

(a) V skladu z določbami zakona z dne 9. avgusta 1963 o ustanovitvi in organizaciji sistema obveznega zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, če je bila ob času pojava nezmožnosti za delo zavarovana za to tveganje po zakonodaji druge države članice kot zaposlena oseba v smislu člena 1(a) uredbe.

(b) V skladu z določbami, določenimi v Kraljevem odloku z dne 20. julija 1971 o ustanovitvi sistema zavarovanja za primer nezmožnosti za delo za samozaposlene osebe, če je v času nastopanezmožnosti za delo ta oseba samozaposlena v smislu člena 1(a) uredbe.

B. DANSKA

1. Dopolnjene zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve v katerikoli državi članici, razen na Danskem, se upoštevajo za sprejetje v članstvo priznanega sklada za zavarovanje za primer brezposelnosti na enak način, kot če bi bile dobe zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene na Danskem.

2. Zaposlene ali samozaposlene osebe, vlagatelji zahtevkov za pokojnino in upokojenci ter njihovi družinski člani iz členov 19, 22(1) in (3), 25(1) in (3), 26(1), 28a, 29 in 31 uredbe, ki stalno ali začasno prebivajo na Danskem, so upravičeni do storitev pod enakimi pogoji, kot so določeni v danski zakonodaji za osebe, ki po zakonu o javni zdravstveni dejavnosti (lov om offentlig sygesikring) spadajo v razred 1.

3. (a) Določbe danske zakonodaje o socialnih pokojninah, ki določajo, da je pravica do pokojnine pogojena s tem, da vlagatelj zahtevka stalno prebiva na Danskem, ne veljajo za zaposlene ali samozaposlene osebe ali njihove preživele osebe, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni Danska.

(b) Pri izračunu pokojnine se dobe zaposlitve ali samozaposlitve, ki jih na Danskem dopolni obmejni ali sezonski delavec, obravnavajo kot dobe prebivanja, ki jih na Danskem dopolni preživeli zakonec, če je bil preživeli zakonec v tem času povezan z obmejnim oziroma sezonskim delavcem z zakonsko zvezo brez ločitve od "mize in postelje" ali dejanske ločitve iz razlogov nezdružljivosti ter če je med temi obdobji zakonec stalno prebival na ozemlju druge države članice.

(c) Pri izračunu pokojnine se dobe zaposlitve ali samozaposlitve, ki jih pred 1. januarjem 1984 na Danskem dopolni zaposlena ali samozaposlena oseba, ki ni obmejni ali sezonski delavec, obravnavajo kot dobe prebivanja, ki jih na Danskem dopolni preživeli zakonec, če je bil preživeli zakonec v tem času povezan z obmejnim oziroma sezonskim delavcem z zakonsko zvezo brez ločitve od "mize in postelje" ali dejanske ločitve iz razlogov nezdružljivosti ter če je med temi obdobji zakonec stalno prebival na ozemlju druge države članice.

(d) Dobe, ki naj bi se upoštevale po točkah (b) in (c), se ne upoštevajo, če se prekrivajo z obdobji, ki se upoštevajo pri izračunu pokojnine za osebo po zakonodaji o obveznem zavarovanju druge države članice, ali z obdobji, med katerimi je oseba prejemala pokojnino po taki zakonodaji.

Te dobe pa se upoštevajo, če letni znesek omenjene pokojnine ne dosega polovice osnovnega zneska socialne pokojnine.

4. Uredba ne posega v začasna pravila po danskih zakonih z dne 7. junija 1972 o pravicah do pokojnin danskih državljanov, ki dejansko prebivajo na Danskem v določenem obdobju neposredno pred datumom vložitve zahtevka. Pokojnina pa se pod temi pogoji, določenimi za danske državljane, dodeli tudi državljanom drugih držav članic, ki dejansko prebivajo na Danskem v letu neposredno pred datumom vložitve zahtevka.

5. (a) Obdobja, med katerimi je obmejni delavec, ki stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni Danska, opravljal poklicno dejavnost na Danskem, se štejejo kot dobe prebivanja za uporabo danske zakonodaje. Enako velja tudi za obdobja, v katerih je bil obmejni delavec napoten na delo oziroma je opravljal storitve v državi članici, ki ni Danska.

(b) Obdobja, v katerih je sezonski delavec, ki stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni Danska, opravljal svoj poklic na Danskem, se štejejo kot dobe prebivanja za uporabo danske zakonodaje. Enako velja tudi za obdobja, v katerih je bil sezonski delavec napoten na delo v državo članico, ki ni Danska.

6. Pri ugotavljanju, ali so pogoji za upravičenost do dnevnega nadomestila v primeru bolezni ali materinstva, kot so določeni v zakonu z dne 20. decembra 1989 o dnevnih nadomestlih v primeru bolezni ali materinstva, izpolnjeni, kadar za osebo v obdobju, ki ga določa omenjeni zakon, ne velja več danska zakonodaja:

(a) se upoštevajo zavarovalne dobe in dobe zaposlitve, dopolnjene po zakonodaji države članice, ki ni Danska, v omenjenih referenčnih obdobjih, med katerimi za osebo ni veljala danska zakonodaja, kot če bi bila ta obdobja dopolnjena po danski zakonodaji,

in

(b) v obdobjih, ki se upoštevajo, se samozaposlene osebe in zaposlene osebe (v primerih, ko se zanje plačilo ne more uporabljati kot podlaga za izračun dnevnega nadomestila) obravnavajo, kot če so prejemale povprečno plačilo ali plačo v znesku, enakemu tistemu, na katerega podlagi se izračunavajo denarna nadomestila za dobe, ki so v teh referenčnih obdobjih dopolnjene pod dansko zakonodajo.

7. Člena 46a(3)(d) in 46c(1) in (3) uredbe in člen 7(1) izvedbene uredbe se ne uporabljajo za pokojnine, dodeljene v okviru danske zakonodaje.

8. Pri uporabi člena 67 uredbe se dajatve za primer brezposelnosti za samozaposlene osebe, zavarovane na Danskem, izračunavajo v skladu z dansko zakonodajo.

9. Kadar je prejemnik danske starostne ali predčasne starostne pokojnine upravičen tudi do pokojnine preživelih oseb iz druge države članice, se te pokojnine pri uporabi danske zakonodaje obravnavajo kot dajatve iste vrste v smislu člena 46a(1) uredbe, pod pogojem, da je oseba, katere zavarovalne dobe ali dobe prebivanja se uporabljajo kot osnova za izračun pokojnine preživelih oseb, dopolnila tudi dobe prebivanja na Danskem.

C. NEMČIJA

1. Določbe člena 10 uredbe ne posegajo v določbe, po katerih nesreče (in poklicne bolezni), ki se zgodijo zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, in dobe, dopolnjene zunaj njenega ozemlja, niso podlaga za dajatve oziroma so podlaga za dajatve samo pod določenimi pogoji, ko osebe stalno prebivajo zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije.

2. (a) Standardni čas za dodelitev (Pauscahle Anrechnungszeit) se določi izključno glede na nemška obdobja.

(b) Pri upoštevanju nemških pokojninskih dob za pokojninsko zavarovanje rudarjev se uporablja le nemška zakonodaja.

(c) Pri upoštevanju nemških nadomestnih dob (Ersatzzeiten) se uporablja le nemška zakonodaja.

3. Če bi uporaba uredbe ali kasnejših uredb o socialni varnosti povzročila izjemne stroške določenim nosilcem zdravstvenega zavarovanja, se ti stroški v celoti ali delno nadomestijo. Zvezno združenje lokalnih splošnih skladov kot organ za zvezo (zdravstveno zavarovanje) sprejema odločitve v zvezi s temi povračili sporazumno z drugimi osrednjimi združenji zdravstvenih skladov. Sredstva, potrebna za povračila, se zagotovljajo iz davkov, ki jih plačujejo vsi nosilci zdravstvenega zavarovanje, v sorazmerju s povprečnim številom članov v prejšnjih letih z izjemo upokojenih članov.

4. Člen 7 Knjige VI Socialnega zakonika se uporablja za državljane drugih držav članic in za osebe brez državljanstva ter begunce, ki stalno prebivajo na ozemljih drugih držav članic, v skladu z naslednjimi pravili.

Če so izpolnjena splošna pravila, se lahko nemškemu sistemu pokojninskega zavarovanja plačujejo prostovoljni prispevki:

(a) če ima oseba bivališče ali stalno prebivališče na ozemlju Zvezne republike Nemčije;

(b) če ima stranka bivališče ali stalno prebivališče na ozemlju druge države članice in je v preteklosti bodisi obvezno bodisi prostovoljno plačevala prispevke v nemški sistem pokojninskega zavarovanja;

(c) če je stranka državljan druge države članice in ima bivališče ali stalno prebivališče na ozemlju tretje države članice, če je prispevala najmanj 60 mesecev v nemški sistem pokojninskega zavarovanja oziroma je bila upravičena do prostovoljnega zavarovanja v skladu s členom 232 Knjige VI Socialnega zakonika, in če ni obvezno ali prostovoljno zavarovana po zakonodaji druge države članice.

5. .…

6. .…

7. .…

8. .…

9. Kadar je treba stroške storitev, ki jih dodeljujejo nemški nosilci v kraju stalnega prebivališča upokojencev oziroma njihovih družinskih članov, ki so zavarovani pri pristojnem nosilcu v drugi državi članici, povrniti na podlagi mesečnih pavšalnih zneskov, se ti stroški pri finančni izenačitvi med nemškimi nosilci zdravstvenega zavarovanja za upokojence obravnavajo kot stroški nemškega zdravstvenega zavarovanja za upokojence. Pavšalni zneski, ki jih nemškim nosilcem v kraju stalnega prebivališča povrnejo pristojni nosilci drugih držav članic, se obravnavajo kot prejemki, ki jih je treba upoštevati pri omenjenih finančnih izenačitvah.

10. V primeru samozaposlenih oseb je dodelitev pomoči za brezposelne (Arbeitslosenhilfe) pogojena s tem, da je oseba, preden se prijavi kot brezposelna, najmanj eno leto delala pretežno kot samozaposlena oseba na ozemlju Zvezne republike Nemčije in da ni le preprosto začasno prenehala s tem delom.

11. Zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge države članice v posebnem sistemu starostnega zavarovanja za kmete oziroma, če takega sistema ni, dobe, ki jih je zavarovanec dopolnil kot kmet v splošnem sistemu, se upoštevajo za izpolnitev pogoja minimalnega trajanja zavarovanja, ki je potrebno za to, da za osebo velja plačevanje prispevkov v smislu člena 27 Zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Gesetz ueber die Alterssicherung der Landwirte - GAL), in sicer vedno pod pogojem:

(a) da je morala biti izjava, ki je podlaga za obveznost plačevanja prispevkov, vložena v predpisanem roku,

in

(b) da je pred vložitvijo izjave za osebo veljala obveznost plačevanja prispevkov po sistemu za starostno zavarovanje kmetov na ozemlju Zvezne republike Nemčije.

12. Dobe obveznega zavarovanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, bodisi v posebnem sistemu za obrtnike bodisi, če takega sistema ni, v posebnem sistemu za samozaposlene osebe ali v splošnem sistemu, se upoštevajo kot dokaz o obstoju 18 let obveznega plačevanja prispevkov, ki so potrebne za izvzetje iz obveznega vstopa v pokojninsko zavarovanje za samozaposlene obrtnike.

13. Pri uporabi nemške zakonodaje o obveznem zdravstvenem zavarovanju upokojencev po členu 5(1)(ii) Knjige V Zakonika o socialnem zavarovanju (Funeftes Sozialgesetzbuch — SGB V) in členu 56 Zakona o reformi zdravstvenega zavarovanja (Gesundheitreformgesetz), se zavarovalne dobe oziroma dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, med katerimi je bila oseba upravičena do zdravstvenih storitev, v potrebni meri upoštevajo kot zavarovalne dobe, dopolnjene po nemški zakonodaji, če se pri tem ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po tej zakonodaji.

14. Za dodelitev denarnih dajatev v skladu s členom 47(1) Knjige 5 Zakonika o socialnem zavarovanju (SGB V) in členov 200(2) ter 561(1) nemškega Zakona o socialnem zavarovanju (Reichversicherungsordnung - RVO) nemški nosilci določijo neto zaslužek, ki se upošteva za izračun dajatev, kot če bi zavarovana oseba stalno prebivala v Zvezni republiki Nemčiji.

15. Grški učitelji, ki imajo status državnih uslužbencev in ki so zaradi tega, ker so poučevali v nemških šolah, plačevali prispevke v nemški sistem obveznega pokojninskega zavarovanja kakor tudi v poseben grški sistem za državne uslužbence in po 31. decembru 1978 zanje obvezno nemško zavarovanje ne velja več, lahko na zahtevo dobijo obvezne prispevke povrnjene v skladu s členom 210 Knjige VI Socialnega zakonika. Zahtevki za vračilo prispevkov se vložijo v roku enega leta, ki sledi datumu začetka veljavnosti te določbe. Stranka lahko vloži svojo zahtevek tudi v šestih koledarskih mesecih po datumu, ko zanjo ni več veljalo obvezno zavarovanje.

Člen 210(6) Knjige VI Socialnega zakonika se uporablja le za dobe, med katerimi so se obvezni prispevki v sistem pokojninskega zavarovanja plačevali poleg prispevkov v posebni grški sistem za državne uslužbence, ter za alokacijska obdobja, ki neposredno sledijo obdobjem, v katerih so se ti obvezni prispevki plačevali.

16. .…

17. Za dodelitev dajatev osebam, ki potrebujejo stalno nego po členih 53 in naslednjih Knjige V nemškega Zakonika o socialnem zavarovanju (SGB V), nosilec v kraju stalnega prebivališča za zagotavljanje pomoči v obliki storitev upošteva zavarovalne dobe oziroma dobe zaposlitve ali prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, kot če bi bile dobe, dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja ta nosilec.

18. Oseba, ki prejema pokojnino po nemški zakonodaji in pokojnino po zakonodaji druge države članice, se pri uporabi člena 27 uredbe obravnava kot upravičena do zdravstvenih storitev in storitev v primeru materinstva, če je po členu 8(1), točki 4, Knjige V nemškega Zakonika o socialnem zavarovanju (SGB V), izvzeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Krankenversicherung).

19. Zavarovalna doba za vzgojo otrok po nemški zakonodaji velja tudi za obdobje, med katerim je zaposlena oseba vzgajala otroka v drugi državi članici, če se ta oseba ni ukvarjala s poklicno dejavnostjo, kot določa člen 6(1) Zakona o zaščiti mater (Mutterscutzgesetz), ali je vzela starševski dopust po členu 15 zveznega Zakona o dodatku za vzgojo otrok (Bundeserziehungsgeldgesetz) in se ni ukvarjala z nobeno manjšo (geringfuegig) zaposlitvijo v smislu člena 8 SGB IV.

20. Kadar se uporabljajo določbe nemškega pokojninskega zakona, ki je veljal 31. decembra 1991, se uporabljajo tudi določbe Priloge VI v različici, ki je veljala 31. decembra 1991.

D. ŠPANIJA

1. Pogoj za nadaljevanje opravljanja dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe ali pogoj o predhodnem obveznem zavarovanju za isti zavarovalni primer v sistemu, ki je organiziran v korist zaposlenih ali samozaposlenih oseb v isti državi članici, kakor je določeno v členu 1(a)(iv) uredbe, ne more veljati za osebe, ki so se v skladu z določbami Kraljeve uredbe št. 2805/1979 z dne 7. decembra 1979 prostovoljno vključile v sistem splošne socialne varnosti kot uradniki ali zaposleni v službi mednarodnih medvladnih organizacij.

2. Določbe Kraljeve uredbe št. 2805/1979 z dne 7. decembra 1979 veljajo za državljane držav članic ter za begunce in osebe brez državljanstva:

(a) kadar imajo stalno prebivališče na španskem ozemlju;

ali

(b) kadar imajo stalno prebivališče na ozemlju druge države članice in kadar so bili nekoč prej obvezno zavarovani v španskem sistemu socialne varnosti;

ali

(c) kadar imajo stalno prebivališče na ozemlju tretje države in so najmanj 1800 dni plačevali prispevke v španski sistem socialne varnosti in kadar niso ne obvezno ne prostovoljno zavarovani na podlagi zakonodaje druge države članice.

3. Zaposlena ali samozaposlena oseba, ki ni več zavarovana po španski zakonodaji, se za uporabo določb poglavja 3, Naslova III uredbe šteje kot še vedno zavarovana, ko nastopi zavarovalni primer, če je v času nastopa zavarovalnega primera zavarovana po zakonodaji druge države članice oziroma če ni, v primeru, da je upravičena do dajatve za isto tveganje po zakonodaji druge države članice. Slednji pogoj velja za izpolnjen v primeru, omenjenem v členu 48(1).

4. (a) Po členu 47 uredbe se izračun teoretične španske dajatve opravi na podlagi dejanskih prispevkov zavarovanca v letih neposredno pred plačilom zadnjega prispevka španskemu sistemu socialne varnosti.

(b) Znesek tako izračunane pokojnine se poveča za znesek zvišanj in uskladitev, izračunanih za vsako leto po letu oziroma do leta pred nastopom zavarovalnega primera za pokojnine iste vrste.

E. FRANCIJA

1. (a) Dodatek za starejše zaposlene osebe, dodatek za starejše samozaposlene osebe in kmetijski starostni dodatek se dodeljujejo pod pogoji, določenimi za francoske delavce v francoski zakonodaji, tudi zaposlenim in samozaposlenim osebam, ki so državljani drugih držav članic in ki imajo v času vložitve zahtevka stalno prebivališče na francoskem ozemlju.

(b) Enako velja tudi za begunce in za osebe brez državljanstva.

(c) Določbe uredbe ne posegajo v določbe francoske zakonodaje, po katerih se le obdobja dela zaposlene osebe ali obdobja, ki so obravnavana kot taka, oziroma, če to pride v poštev, obdobja dela samozaposlene osebe, na ozemljih evropskih departmajev in čezmorskih departmajev (Gvaldelupe, Gvajana, Martinik in Reunion) Francoske republike upoštevajo za pridobitev pravice do dodatka za starejše zaposlene osebe.

2. Posebni dodatek in kumulativno odškodnina po posebni zakonodaji za socialno varnost v rudnikih, se dodeljuje le delavcem, zaposlenim v francoskih rudnikih.

3. Zakon št. 65-555 z dne 10. julija 1965, ki dodeljuje francoskih državljanom, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost v tujini, pravico do vključitve v sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, velja za državljane drugih držav članic pod naslednjimi pogoji:

- poklicna dejavnost, iz katere izhaja prostovoljno zavarovanje po francoskem sistemu, se ne sme oziroma se ni smela izvajati na francoskem ozemlju ali na ozemlju države članice, katere državljan je zaposlena ali samozaposlena oseba;

- zaposlena ali samozaposlena oseba mora ob vložitvi zahtevka predložiti dokazilo, da je stalno prebivala v Franciji najmanj 10 let, zaporednih ali ne, ali da je zanjo v enakem obdobju nepretrgoma veljala francoska zakonodaja na obvezni ali prostovoljni osnovi.

4. Oseba, za katero velja francoska zakonodaja v skladu s členom 14(1) ali 14a(1) uredbe, je za svoje družinske člane, ki jo spremljajo na ozemlju države članice, v kateri opravlja svoj poklic, upravičena do naslednjih družinskih dajatev:

(a) dodatek za majhne otroke do starosti treh mesecev;

(b) družinske dajatve, ki se zagotavljajo v skladu s členom 73 uredbe.

5. Za izračun teoretičnega zneska iz člena 46(2)(a) te uredbe, po sistemih, v katerih se starostne pokojnine izračunavajo na podlagi pokojninskih točk, pristojni nosilec upošteva za vsako leto zavarovanja, dopolnjenega po zakonodaji katerekoli druge države članice, število pokojninskih točk, ki se dobi z deljenjem števila pokojninskih točk, pridobljenih po zakonodaji, ki jo uporablja, s številom let, ki ustrezajo tem točkam.

6. (a) Obmejni delavci, ki opravljajo dejavnost kot zaposlene osebe na ozemlju države članice, ki ni Francija, in ki prebivajo v francoskih departmajih Haut-Rhin, Bas-Rhin in Moselle, so na ozemlju teh departmajev upravičeni do storitev, ki jih dodeljuje lokalni sistem Alzacije in Lorene po zakonih št. 46-1428 z dne 12. junija 1946 in št. 67-814 z dne 25. septembra 1967, v skladu s členom 19 te uredbe.

(b) Te določbe se smiselno uporabljajo za osebe, ki so upravičene po členih 25(2) in (3) ter 28 in 29 uredbe.

7. Ne glede na člena 73 in 74 uredbe se stanovanjski dodatki, dodatek za nego otroka doma in starševski dodatki za vzgojo otrok dodeljujejo le zadevnim osebam in njihovim družinskim članom, ki imajo prebivališče na francoskem ozemlju.

8. Zaposlena oseba, za katero ne velja več francoska zakonodaja, ki ureja vdovsko zavarovanje po francoskem splošnem sistemu socialnega zavarovanja ali po sistemu za delavce v kmetijstvu, se obravnava, kot da ima status zavarovanca po tej zakonodaji, ko nastopi zavarovalni primer, za uporabo določb poglavja 3, Naslova III uredbe, če je ta oseba v času nastopa zavarovalnega primera zavarovana kot zaposlena oseba po zakonodaji druge države članice oziroma, če ni, v primeru, da je upravičena do pokojnine preživelih oseb v skladu z zakonodajo za zaposlene osebe v drugi državi članici. Ta pogoj velja za izpolnjen v primeru iz člena 48(1).

F. GRČIJA

1. .…

2. Zakon št. 1469/84 v zvezi s prostovoljno vključitvijo v sistem pokojninskega zavarovanja za grške državljane in tuje državljane grškega izvora velja tudi za državljane drugih držav članic, osebe brez državljanstva in begunce, ki prebivajo na ozemlju države članice v skladu z drugim pododstavkom.

Po izpolnitvi drugih pogojev tega zakona se lahko prispevki plačujejo:

(a) kadar oseba prebiva za ozemlju države članice in je bila v preteklosti obvezno vključena v grški sistem pokojninskega zavarovanja,

ali

(b) ne glede na kraj bivališča ali stalnega prebivališča, kadar je zadevna oseba bodisi prej prebivala v Grčiji 10 let, zaporedoma ali s prekinitvijo, ali je zanjo obvezno ali prostovoljno veljala grška zakonodaja v obdobju 1500 dni.

3. Ne glede na ustrezne določbe Uredbe OGA se dobe, med katerimi se izplačujejo dajatve za nesreče pri delu ali poklicne bolezni, kot so opredeljene v zakonodaji države članice, ki ima posebne določbe za te zavarovalne primere, če se prekrivajo z dobami zaposlitve v kmetijskem sektorju v Grčiji, obravnavajo kot zavarovalne dobe po zakonodaji, ki jo uporablja OGA, v smislu člena 1(r) te uredbe.

4. V kontekstu grške zakonodaje je uporaba 49 (2) uredbe pogojena s tem, da novi izračun iz zgoraj omenjenega člena, nima negativnega vpliva na interese osebe.

5. Kadar se pravila grških pomožnih pokojninskih skladov ("επχουριχά ταμεία") predvidevajo priznavanje dob obveznega pokojninskega zavarovanja, dopolnjenih pri grških nosilcih obveznega zavarovanja, se ta pravila uporabljajo tudi za dobe obveznega pokojninskega zavarovanja ("χύριας ασφάλισης") , dopolnjene po zakonodaji katerekoli druge države članice, ki sodijo v področje uporabe te uredbe.

6. Zaposlene osebe, ki so bile do 31. decembra 1992 obvezno vključene v sistem pokojninskega zavarovanja v državi članici, ki ni Grčija, in za katere začne prvič po 1. januarju 1993 veljati obvezno grško socialno zavarovanje (osnovni obvezni sistem), se obravnavajo kot "prej zavarovane osebe" v skladu z določbami zakona št. 2084/92.

G. IRSKA

1. Zaposlene ali samozaposlene osebe, brezposelne osebe, vlagatelji zahtevkov za pokojnine in upokojenci, skupaj s svojimi družinskimi člani iz členov 19(1), 22(1) in (3), 25(1) in (3), 26(1), 28a, 29 in 31 uredbe, ki stalno ali začasno prebivajo na Irskem, so brezplačno upravičeni do vseh oblik zdravljenja, kot je določeno v irski zakonodaji, kadar stroške omenjenega zdravljenja krije nosilec katerekoli države članice razen Irske.

2. Družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe, za katere velja zakonodaja države članice, ki ni Irska, in ki izpolnjuje pogoje, določene v tej zakonodaji za upravičenost do dajatev, po potrebi ob upoštevanju člena 18 uredbe, so brezplačno upravičeni do vseh oblik zdravljenja, kot je določeno v irski zakonodaji, če stalno prebivajo na Irskem. Stroške teh dajatev krije nosilec, pri katerem je zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana.

Kadar pa zakonec zaposlene ali samozaposlene osebe ali oseba, ki skrbi za otroke, opravlja na Irskem poklicno dejavnost, dajatve za družinske člane krije irska ustanova, v kolikor so upravičeni do teh dajatev izključno na podlagi določb irske zakonodaje.

3. Če zaposlena oseba, za katero velja irska zakonodaja, zapusti ozemlje države članice in v času svoje zaposlitve odide na ozemlje druge države članice ter pred prihodom v to državo članico doživi nesrečo, se ji prizna upravičenost do dajatev v zvezi z omenjeno nesrečo:

(a) kot da bi se nesreča zgodila na ozemlju Irske in

(b) pri ugotavljanju, ali je bila zaradi svoje zaposlitve zavarovana v skladu z irsko zakonodajo, se ne upošteva dejstva, da v času nesreče ni bila na ozemlju Irske.

4. …

5. Pri izračunu zaslužka za dodelitev dajatev, ki so odvisne od višine plače in se po irski zakonodaji izplačujejo z dajatvami za brezposelnost, se znesek, enak povprečni tedenski plači v tem letu za moške ali ženske zaposlene osebe, kot pride v poštev, ne glede na člena 23(1) in 68(1) uredbe za zaposleno osebo upošteva za vsak teden zaposlitve, ki ga oseba dopolni kot zaposlena oseba po zakonodaji druge države članice v ustreznem dohodninskem letu.

6. Pri uporabi člena 40(3)(a)(ii) se upoštevajo le obdobja, med katerimi je bila zaposlena ali samozaposlena oseba nezmožna za delo v smislu irske zakonodaje.

7. Pri uporabi člena 44(2) se zaposlena oseba obravnava, kot da je izrecno zaprosila za preložitev dodelitve starostne pokojnine, do katere bi bila upravičena po zakonodaji Irske, če se v primeru, ko je upokojitev pogoj za prejem starostne pokojnine, ni upokojila.

8. …

9. Brezposelna oseba, ki se vrne na Irsko ob koncu obdobja treh mesecev, v katerih je prejemala dajatve po zakonodaji Irske z uporabo člena 69(1) uredbe, je upravičena, da zaprosi za dajatev za brezposelnost, ne glede na člen 69(2), če izpolnjuje pogoje, določene v omenjeni zakonodaji.

10. Obdobje veljavnosti irske zakonodaje v skladu s členom 13(2)(f) uredbe ne sme:

(i) biti upoštevano po tej določbi kot obdobje veljavnosti irske zakonodaje za uporabo Naslova III te uredbe,

niti

(ii) določiti Irske kot pristojne države za zagotavljanje dajatev, ki jih določajo členi 18, 38 in 39(1) uredbe.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

1. Ne glede na člen 94(2) uredbe se zavarovalne dobe ali dobe, ki se obravnavajo kot take, ki so jih zaposlene ali samozaposlene osebe dopolnile po luksemburški zakonodaji o pokojninskem zavarovanju za invalidnost, starost ali smrti pred 1. januarjem 1946 ali pred zgodnejšim datumom, ki ga določa dvostranska konvencija, upoštevajo pri uporabi te zakonodaje samo, če oseba izkaže, da je dopolnila šest mesecev zavarovanja v luksemburškem sistemu po tem datumu. Kadar se uporablja več dvostranskih konvencij, se zavarovalne dobe ali dobe, obravnavane kot take, upoštevajo od najzgodnejšega od teh datumov.

2. Za dodelitev pavšalnega dela luksemburške pokojnine se zavarovalne dobe, ki jih po luksemburški zakonodaji dopolnijo zaposlene ali samozaposlene osebe, ki stalno ne prebivajo na ozemlju Luksemburga, od 1. oktobra 1972 obravnavajo kot dobe prebivanja.

3. Drugi pododstavek člena 22(2) uredbe ne vpliva na določbe luksemburške zakonodaje, v skladu s katerimi odobritve zdravstvenega sklada za zdravljenje v tujini ni mogoče zavrniti, kadar potrebnega zdravljenja ni mogoče zagotoviti v Velikem vojvodstvu.

4. Za upoštevanje zavarovalnih dob, ki jih določa člen 171(7) Zakonika o socialnih zavarovanjih (Code des Assurances Sociales), luksemburški nosilec prizna zavarovalne dobe, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji katerekoli druge države članice, kot če bi bile dobe dopolnjene po zakonodji, ki jo izvaja. Uporaba te določbe je pogojena s tem, da je oseba nazadnje dopolnila zavarovalne dobe po luksemburški zakonodaji.

J. NIZOZEMSKA

1. Zavarovanje za zdravstvene stroške

(a) Kar zadeva upravičenost do storitev po nizozemski zakonodaji, so osebe, ki so upravičene do storitev, za uporabo poglavja 1, Naslova III osebe, ki so zavarovane ali pozavarovane v sistemu zavarovanja, ki je zajet z nizozemskim zakonom o zdravstvenem zavarovanju.

(b) …

(c) Za uporabo členov 27 do 34 uredbe se naslednje pokojnine obravnavajo kot pokojnine, izplačljive po zakonskih določbah, omenjenih v pododstavkih (b) (invalidnost) in (c) (starost) deklaracije Kraljevine Nizozemske, po členu 5 uredbe:

- pokojnine, dodeljene po zakonu z dne 6. januarja 1966 (Staatsblad 6) o novi ureditvi za državne uslužbence in njihove preživele osebe(Nizozemski zakon o državnih uslužbencih) (Algemene burgerlijke pensioenwet),

- pokojnine, dodeljene po zakonu z dne 6. oktobra 1966 (Staatsblad 445) o novi ureditvi pokojnin vojaškega osebja in njihovih preživele osebe(Zakon o vojaških pokojninah) (Algemene militaire pensioenwet),

- pokojnine, dodeljene po zakonu z dne 15. februarja 1967 (Staatsblad 138) o novi ureditvi pokojnin zaposlenih v NV Nederlandse Spoorwegen (Nizozemski železniški družbi) in njihovih preživele osebe (Zakon o železničarskih pokojninah) (Spoorwegpensioenwet),

- pokojnine, dodeljene po Uredbi, ki ureja pogoje zaposlovanja v Nizozemski železniški družbi (Reglement Dienvoorwaarden Nederlandse Spoowegen) (RDV 1964 NS), ali - dajatve v zvezi s pokojnino pred 65. letom po pokojninskem sistemu, ustanovljenem za pomoč za starost delavcem in nekdanjim delavcem, ali

- dajatve za pokojnino v primeru predčasne upokojitve iz dela po sistemu za predčasno upokojitev, ki ga je ustanovila država ali je bil ustanovljen s kolektivno pogodbo ali v skladu z njo, ali po sistemu, ki ga določi Svet zdravstvenega sklada.

(d) Družinski člani iz člena 19(2), ki stalno prebivajo na Nizozemskem, ter zaposleni in samozaposleni delavci in njihovi družinski člani iz člena 22(1)(b) in (3) v povezavi s členi 22(1)(b), 25 in 26, ki so upravičeni do dajatev po zakonodaji druge države članice, niso zavarovani po Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Zakon o splošnem zavarovanju za posebne zdravstvene stroške) (AWBZ).

2. Uporaba nizozemske zakonodaje o splošnem pokojninskem zavarovanju (Toepassing van de Medelands Algemene Ouderdomswet) (AOW)

(a) Zmanjšanje iz člena 13 (1) AOW, se ne uporablja za koledarska leta ali dele teh let pred 1. januarjem 1957, med katerimi je prejemnik, ki ne izpolnjuje pogojev, po katerih bi se lahko ta leta obravnavala kot zavarovalne dobe, stalno prebival na ozemlju Nizozemske med 15. in 65. letom starosti ali med katerimi je med stalnim prebivanjem na ozemlju druge države članice opravljal dejavnost zaposlene osebe na Nizozemskem za delodajalca s sedežem v tej državi.

Z odstopanjem od člena 7 AOW se tudi osebe, ki so stalno prebivale ali delale v skladu z omenjenimi pogoji le pred 1. januarjem 1957, obravnavajo kot upravičene do pokojnine.

(b) Zmanjšanje iz člena 13 (1) AOW, se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskih let pred 2. avgustom 1989, med katerimi oseba med 16. in 65. rojstnim dnevom, ki je oziroma je bila poročena, ni bila zavarovana po omenjeni zakonodaji, čeprav je stalno prebivala na ozemlju države članice, ki ni Nizozemska, če se ta koledarska leta ali deli koledarskih let prekrivajo po eni strani z zavarovalnimi dobami, ki jih je zakonec te osebe dopolnil po tej zakonodaji, če je njun zakon trajal to celotno obdobje, in po drugi strani, s koledarskimi leti ali deli koledarskih let, ki se upoštevajo po pododstavku (a).

Z odstopanjem od člena 7 AOW se ta oseba obravnava kot upokojenec.

(c) Zmanjšanje iz člena 13(2) AOW, se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskih let pred 1. januarjem 1957, med katerimi je zakonec upokojenca, ki ne izpolnjuje pogojev, po katerih bi se mu lahko ta leta obravnavala kot zavarovalna doba, stalno prebival na Nizozemskem med zakončevim 15. in 65. rojstnim dnevom oziroma med katerimi je zakonec, čeprav je stalno prebival na ozemlju druge države članice, opravljal dejavnost kot zaposlena oseba na Nizozemskem za delodajalca s sedežem na Nizozemskem.

(d) Zmanjšanje iz člena 13(2) AOW, se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskih let pred 2. avgustom 1989, med katerimi je upokojenčev zakonec med svojim 15. in 65. rojstnim dnevom stalno prebival v državi članici, ki ni Nizozemska, in ni bil zavarovan po omenjeni zakonodaji, če se ta koledarska leta ali deli koledarskih let prekrivajo po eni strani z zavarovalnimi dobami, ki jih je ta zakonec dopolnil po tej zakonodaji, če je njun zakon trajal to celotno obdobje, in po drugi strani, s koledarskimi leti ali deli koledarskih let, ki se upoštevajo po pododstavku (a).

(e) Določbe, omenjene pod (a), (b), (c) in (d) se uporablja samo, če je oseba po starosti 59 let šest let stalno prebivala na ozemlju ene ali več držav članic in za toliko časa, kolikor ta oseba še stalno prebiva na ozemlju ene od teh držav članic.

(f) Z odstopanjem od določb člena 45(1) zakona o splošnem pokojninskem zavarovanju (AOW) in člena 47(1) zakona o splošnem zavarovanju za sirote in vdove (AWW) je zakonec zaposlene ali samozaposlene osebe, ki je zajet v sistem obveznega sistema zavarovanj in ki stalno prebiva v državi članici, ki ni Nizozemska, upravičen skleniti prostovoljno zavarovanje po tej zakonodaji, vendar le za obdobja po 2. avgustu 1989, med katerimi je ali je bila zaposlena ali samozaposlena oseba obvezno zavarovana po tej zakonodaji. To upravičenje preneha na dan izteka obveznega zavarovanja zaposlene ali samozaposlene osebe.

Omenjeno upravičenje ne preneha, če se obvezno zavarovanje zaposlene ali samozaposlene osebe izteče zaradi njene smrti in če vdova te osebe prejema le pokojnino po nizozemski zakonodaji o splošnem zavarovanju za vdove in sirote (AWW).

V vsakem primeru upravičenje do prostovoljnega zavarovanja preneha na dan, ko prostovoljno zavarovana oseba doseže starost 65 let.

Prispevek, ki se plačuje za omenjeno prostovoljno zavarovanje, se za zakonca zaposlene ali samozaposlene osebe, ki je obvezno zavarovan po nizozemski zakonodaji o splošnem pokojninskem zavarovanju (AOW) in nizozemski zakonodaji o splošnem zavarovanju za vdove in sirote (AWW), določi v skladu z določbami o določanju prispevkov za obvezno zavarovanje pod pogojem, da se njegov dohodek obravnava kot prejet na Nizozemskem.

Za zakonca zaposlene ali samozaposlene osebe, ki je obvezno zavarovan 2. avgusta 1989 ali pozneje, se prispevek določi v skladu z določbami o določanju prispevkov za prostovoljno zavarovanje po nizozemski zakonodaji o splošnem pokojninskem zavarovanju in nizozemski zakonodaji o splošnem zavarovanju vdov in sirot.

(g) Upravičenje iz (f), se prizna le, če zakonec zaposlene ali samozaposlene osebe najkasneje eno leto po začetku njegovega obveznega zavarovanja obvesti Sociale Verzekeringsbank (Banko socialnega zavarovanja) o svojem namenu, da sklene prostovoljno zavarovanje.

Za zakonca zaposlene ali samozaposlene osebe, ki je bil obvezno zavarovan 2. avgusta 1989 ali neposredno pred njim, se obdobje enega leta začne z 2. avgustom 1989.

Upravičenje iz točke (f) 4, se ne sme priznati zakoncu zaposlene ali samozaposlene osebe, za katero veljajo določbe členov 14(1), 14a(1) ali 17 uredbe, ki stalno ne prebiva na Nizozemskem , če ta zakonec lahko ali bi lahko v skladu z določbami samo nizozemske zakonodaje sklenil prostovoljno zavarovanje.

(h) Točke (a), (b), (c), (d) in (f) se ne uporabljajo za obdobja, ki se prekrivajo z obdobji, ki se lahko upoštevajo pri izračunu pravic do pokojnine po zakonodaji o pokojninskem zavarovanju države članice, ki ni Nizozemska, ali za obdobja, med katerimi oseba prejema starostno pokojnino po tej zakonodaji.

(i) Za uporabo člena 46(2) uredbe se le zavarovalne dobe, dopolnjene po starosti 15 let po nizozemskem splošnem zakonu o pokojninskem zavarovanju (AOW) upoštevajo kot zavarovalne dobe.

3. (a) Vsaka zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero ne velja več nizozemska zakonodaja, ki ureja vdovsko zavarovanje, se pri izvajanju določb poglavja 3, Naslova III uredbe obravnava kot zavarovana po tej zakonodaji, ko nastopi zavarovalni primer, če je oseba zavarovana po zakonodaji druge države članice za enak zavarovalni primer oziroma, če ni, v primeru, ko je dajatev za preživeloosebo zagotovljena po zakonodaji druge države članice. Slednji pogoj velja za izpolnjen v primeru iz člena 48(1).

(b) Kadar ima vdova v skladu s pododstavkom (a) pravico do pokojnine za vdove po nizozemski zakonodaji o splošnem zavarovanju za vdove in sirote, se ta pokojnina izračunava v skladu s členom 46(2) uredbe.

Za uporabo teh določb se zavarovalne dobe, dopolnjene pred 1. oktobrom 1959, med katerimi je zaposlena ali samozaposlena oseba stalno prebivala na ozemlju Nizozemske, preden je dopolnila starost 15 let, ali med katerimi je, ko je še vedno stalno prebivala na ozemlju druge države članice, opravljala plačano dejavnost na Nizozemskem za delodajalca s sedežem v tej državi, obravnavajo kot zavarovalne dobe, dopolnjene po omenjeni nizozemski zakonodaji.

(c) Dobe, ki se upoštevajo po pododstavku (b), ki se prekrivajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po zakonodaji druge države članice, se ne upoštevajo za pokojnine za preživele osebe.

(d) Za uporabo 46(2) uredbe se kot zavarovalne dobe upoštevajo le zavarovalne dobe, dopolnjene po 15. letu starosti po splošnem zakonu o zavarovanju vdov in sirot (AWW).

4. (a) Vsaka zaposlena ali samozaposlena oseba, ki ni več zavarovana po zakonu z dne 18. februarja 1966 o zavarovanju za primer nezmožnosti za delo (WAO) in/ali po zakonu z dne 11. decembra 1975 o nezmožnosti za delo (AAW), se za uporabo določb poglavja 3, Naslova III uredbe obravnava kot še vedno zavarovana, ko zavarovalni primer nastopi, če je za enak zavarovalni primer zavarovana po zakonodaji druge države članice oziroma, če ni, v primeru, ko dajatev za enak zavarovalni primer zagotavlja po zakonodaji druge države članice. Slednji pogoj velja za izpolnjen v primeru iz člena 48(1).

(b) če je v skladu s pododstavkom (a) oseba upravičena do nizozemskih invalidskih dajatev, se invalidske dajatve dodelijo v skladu s pravili, določenimi v členu 46(2) uredbe:

(i) v skladu z določbami omenjenega zakona z dne 18. februarja 1966 (WAO), če je bila ob času pojava nezmožnosti za delo zavarovana za enak zavarovalni primer po zakonodaji druge države članice kot zaposlena oseba v smislu člena 1(a) uredbe;

(ii) v skladu z določbami omenjenega zakona z dne 11. decembra 1975 (AAW), če je bila, ko je nastopila nezmožnost za delo:

- zavarovana za ta zavarovalni primer po zakonodaji druge države članice, vendar ne kot zaposlena oseba v smislu člena 1(a) uredbe,

ali

- če ni bila zavarovana za ta zavarovalni primer po zakonodaji druge države članice, vendar pa lahko vloži zahtevek za dajatve po zakonodaji druge države članice.

Če je višina dajatev izračunana v skladu z določbami (i), nižja od višine, ki izhaja iz uporabe določb (ii), se izplačujejo slednje dajatve.

(c) Pri izračunavanju dajatev, dodeljenih v skladu z omenjenim zakonom z dne 18. februarja 1966 (WAO) ali v skladu z omenjenim zakonom z dne 11. decembra 1975 (AAW) nizozemski nosilci upoštevajo:

- dobe plačane zaposlitve in dobe, ki se obravnavajo kot take, dopolnjene na Nizozemskem pred 1. julijem 1967,

- zavarovalne dobe, dopolnjene po omenjenem zakonu z dne 18. februarja 1966 (WAP),

- zavarovalne dobe, ki jih oseba dopolni po 15. letu starosti po omenjenem zakonu z dne 11. decembra 1975 (AAW), če se te ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po omenjenem zakonu z dne 18. februarja 1966 (WAO).

(d) Pri izračunu nizozemskih invalidskih dajatev v skladu s členom 40(1) uredbe nizozemski nosilci ne upoštevajo dodatkov, ki se dodeljujejo po določbah zakona o dodatkih. Pravica do tega dodatka in višina le-tega se izračunavata le na podlagi zakona o dodatkih.

5. Uporaba nizozemske zakonodaje o družinskih dajatvah

(a) Zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero nizozemska zakonodaja o družinskih dajatvah začne veljati v četrtletju in za katero je prvi dan tega četrtletja veljala ustrezna zakonodaja druge države članice, se obravnava kot zavarovana od tega prvega dne po nizozemski zakonodaji.

(b) Višina družinske dajatve, za katero lahko vloži zahtevek zaposlena ali samozaposlena oseba, ki se obravnava kot zavarovana po nizozemski zakonodaji o družinskih dajatvah v skladu z (a), se določi v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v izvedbeni uredbi iz člena 98 te uredbe.

6. Uporaba določenih prehodnih določb

Člen 45(1) se ne uporablja za ugotavljanje upravičenosti do dajatev po prehodnih določbah zakonodaje o splošnem pokojninskem zavarovanju (člen 46), o splošnem zavarovanju za vdove in sirote in o splošnem zavarovanju za primer nezmožnosti za delo.

K. AVSTRIJA

1. Za uporabo poglavja 1, Naslova III uredbe se osebo, ki prejema pokojnino državnega uradnika, šteje za upokojenca.

2. Za uporabo člena 46(2) uredbe se po avstrijski zakonodaji zvišanj prispevkov za dodatno zavarovanje in dodatno dajatev za rudarje ne upošteva. V teh primerih se višina zneska, izračunanega skladno s členom 46(2) uredbe, poveča za stopnjo rasti prispevkov za dodatno zavarovanje in dodatno dajatev za rudarje.

3. Za uporabo člena 46(2) Uredbe se pri uporabi avstrijske zakonodaje dan uveljavitve pravice do pokojnine (Stichtag) šteje kot dan nastanka zavarovalnega primera.

4. Uporaba določb Uredbe ne vpliva na zmanjšanje upravičenosti do dajatev na podlagi avstrijske zakonodaje za osebe, ki so bile iz političnih ali verskih razlogov ali zaradi svojega porekla oškodovane na področju socialne varnosti.

L. PORTUGALSKA

Službujoči ali upokojeni državni uslužbenci in njihovi družinski člani, ki so zajeti v poseben sistem zdravstvenega varstva, lahko med bivanjem na ozemlju druge države članice prejemajo nujne storitve v primeru bolezni ali materinstva ali odpotujejo tja, da bi prejele zdravljenje, ki ustreza njihovemu zdravstvenemu stanju, na podlagi predhodne odobritve pristojnega portugalskega nosilca in v skladu s postopki, določenimi v členu 22(1)(a) in (c), drugi stavek drugega odstavka in tretji odstavek, in členu 31(a) Uredbe (EGS) št. 1408/71, pod istimi pogoji kot zaposlene in samozaposlene osebe, ki so zajete v splošni sistem socialnega zavarovanja.

M. FINSKA

1. Za odločitev, ali naj se obdobje med nastankom zavarovalnega primera za pokojnino in starostjo za upokojitev (prihodnje obdobje) upošteva pri izračunavanju višine zneska finske pokojnine za zaposlene, se za izpolnjevanje pogoja prebivanja na Finskem, upošteva zavarovalne dobe ali dobe prebivanja po zakonodaji druge države članice.

2. Kadar je zaposlitev ali samozaposlitev na Finskem končana in se zavarovalni primer zgodi med zaposlitvijo ali samozaposlitvijo v drugi državi članici in kadar pokojnina v skladu s finsko zakonodajo o pokojninah za zaposlene, ne vključuje več obdobja med nastankom zavarovalnega primera in starostjo za upokojitev (prihodnja doba), se za izpolnjevanje zahteve glede prihodnjega obdobja upošteva zavarovalne dobe dopolnjene po zakonodaji druge države članice, kot da gre za zavarovalne dobe dopolnjene na Finskem.

3. Kadar mora po finski zakonodaji nosilec na Finskem zaradi zamude pri obravnavi zahtevka za dodelitev dajatve plačati povišanje, se pri zahtevku, ki je bil predložen nosilcu druge države članice, za uporabo določb finske zakonodaje kot datum vložitve šteje datum, ko je ta zahtevek, skupaj z vsemi potrebnimi prilogami, prejel nosilec na Finskem.

N. ŠVEDSKA

1. Kadar se člen 18(1) uporablja za ugotavljanje upravičenosti osebe do starševskih dajatev, se šteje, da zavarovalna doba, dopolnjena po zakonodaji druge države članice, temelji na enakih povprečnih plačah kot švedske zavarovalne dobe, h katerim se prišteje.

2. Določbe Uredbe o seštevanju zavarovalnih dob ali dob prebivanja ne veljajo za prehodne določbe švedske zakonodaje o pravici do ugodnejšega izračuna osnovnih pokojnin za osebe, ki prebivajo na Švedskem določeno obdobje pred dnevom vložitve zahtevka.

3. Za ugotavljanje upravičenosti do invalidske pokojnine ali pokojnine preživelih oseb, ki deloma temelji na predvidenih prihodnjih zavarovalnih dobah, se šteje, da oseba izpolnjuje zahteve glede zavarovanja in dohodkov po švedski zakonodaji, kadar je kot zaposlena ali samozaposlena oseba vključena v sistem zavarovanja ali prebivanja druge države članice.

4. Skladno s predpisanimi pogoji v švedski zakonodaji se leta za vzgojo otrok štejejo kot zavarovalne dobe za dodatno pokojnino, tudi ko otrok in oseba prebivata v drugi državi članici, če je oseba, ki skrbi za otroka, na starševskem dopustu na podlagi določb Zakona o pravici do dopusta za vzgojo otrok.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1. Ko oseba, ki običajno prebiva na Gibraltarju ali ki je morala po svojem zadnjem prihodu na Gibraltar po zakonodaji Gibraltarja plačevati prispevke kot zaposlena oseba, zaradi nezmožnosti za delo, materinstva ali brezposelnosti zahteva oprostitev plačevanja prispevkov za določeno obdobje ter zaprosi, da se mu prispevki za to obdobje kreditirajo, se vsa obdobja, med katerimi je ta oseba delala na ozemlju države članice, ki ni Združeno kraljestvo, pri njenem zahtevku obravnavajo kot obdobja, med katerimi je bila zaposlena na Gibraltarju in za katera je plačevala prispevke kot zaposlena oseba v skladu z zakonodajo Gibraltarja.

2. Kadar je v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva oseba lahko upravičena do starostne pokojnine:

(a) če se prispevki bivšega zakonca upoštevajo, kot če bi bili lastni prispevki te osebe,

ali

(b) če ustrezne pogoje glede prispevkov izpolnjuje zakonec ali bivši zakonec te osebe,

se pod pogojem, da je oziroma je bil zakonec ali bivši zakonec v vsakem posameznem primeru zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero je veljala zakonodaja dveh ali več držav članic, se določbe poglavja 3, Naslova III uredbe uporabljajo za ugotovljanje upravičenosti po zakonodaji Združenega kraljestva. V tem primeru se sklicevanja na "zavarovalne dobe" v poglavju 3 razlagajo kot sklicevanja na zavarovalne dobe, ki jih dopolni:

(i) zakonec ali bivši zakonec, kadar zahtevek vloži poročena ženska, moški, ki je ovdovel, ali oseba, katere zakon je prenehal kako drugače kot s smrtjo zakonca,

ali

(ii) bivši zakonec, kadar zahtevek vloži vdova, ki ni prejemala pokojnine preživelih oseb neposredno pred dopolnitvijo starosti za upokojitev ali ki prejema le s starostjo povezano vdovsko pokojnino, izračunano v skladu s členom 46(2) uredbe.

3. (a) Če se dajatve za brezposelne po zakonodaji Združenega kraljestva plačujejo osebi v skladu s členom 71(1)(a)(ii) ali (b)(ii) uredbe, potem se za izpolnitev pogojev po zakonodaji Združenega kraljestva glede dajatev za otroke, v zvezi s časom navzočnosti v Veliki Britaniji oziroma, odvisno od primera, na Severnem Irskem, zavarovalne dobe, dobe zaposlitve oziroma samozaposlitve, ki jih ta oseba dopolni po zakonodaji druge države članice, obravnavajo kot čas navzočnosti v Veliki Britaniji oziroma na Severnem Irskem.

(b) Če se v skladu z Naslovom II uredbe, ne glede na člen 13(2)(f), zakonodaja Združenega kraljestva uporablja za zaposleno ali samozaposleno osebo, ki ne izpolnjuje pogoja zakonodaje Združenega kraljestva glede dajatev za otroke v zvezi z:

(i) navzočnostjo v Veliki Britaniji oziroma, odvisno od primera, na Severnem Irskem, se oseba za izpolnjevanje tega pogoja obravnava kot navzoča;

(ii) s časom navzočnosti v Veliki Britaniji oziroma, odvisno od primera, na Severnem Irskem, se zavarovalne dobe, dobe zaposlitve oziroma samozaposlitve, ki jih omenjeni delavec dopolni po zakonodaji druge države članice, za izpolnjevanje teh pogojev, obravnavajo kot čas navzočnosti v Veliki Britaniji oziroma, odvisno od primera, na Severnem Irskem.

(c) Pri zahtevkih za družinske dajatve po zakonodaji Gibraltarja se smiselno uporabljajo prej omenjene določbe pododstavkov (a) in (b).

4. Plačilo za vdove po zakonodaji Združenega kraljestva se za uporabo poglavja 3 uredbe obravnava kot pokojnina preživele osebe.

5. Za namene uporabe člena 10 a(2) za določbe, ki urejajo upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo, dodatka za pomoč invalidom in dodatka za zaposlene invalide, se dobe zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, dopolnjene na ozemlju države članice, ki ni Združeno kraljestvo, upoštevajo, kolikor je to potrebno, za izpolnitev pogojev v zvezi z navzočnostjo v Združenem kraljestvu do dne, ko prvič nastopi upravičenost do teh dajatev.

6. V primeru zaposlene osebe, za katero velja zakonodaja Združenega kraljestva, ki v času svoje zaposlitve postane žrtev nesreče, med potovanjemiz ozemlja ene države članice na ozemlje druge države članice, vendar še preden tja prispe , se njena upravičenost do dajatev za to nesrečo prizna:

(a) kot če bi se nesreča pripetila na ozemlju Združenega kraljestva,

in

(b) pri ugotavljanju, ali je zaposlen prejemnik dohodka po zakonodaji Velike Britanije ali Severne Irske ali zaposlena oseba po zakonodaji Gibraltarja, z zanemaritvijo njegove odsotnosti s teh ozemelj.

7. Ta uredba se ne uporablja za določbe zakonodaje Združenega kraljestva, ki so namenjene uveljavljanju kateregakoli sporazuma o socialni varnosti, sklenjenega med Združenim kraljestvom in tretjo državo.

8. Pri uporabi poglavja 3, Naslova III uredbe se ne upoštevajo progresivni prispevki, ki jih zavarovanec plačuje po zakonodaji Združenega kraljestva, ali progresivne pokojninske dajatve, ki se izplačujejo po tej zakonodaji. Znesek progresivnih dajatev se dodaja znesku dajatev, ki se zagotavljajo po zakonodaji Združenega kraljestva, kot je določen v skladu z omenjenim poglavjem. Skupna vsota teh dveh zneskov predstavlja dajatev, do katere je oseba dejansko upravičena.

9. .…

10. Za uporabo Odredbe o dajatvah socialnega zavarovanja, za katere se ne plačujejo prispevki in o zavarovanju za primer brezposelnosti (Gibraltar) se vsaka oseba, za katero se uporablja uredba, obravnava, kot da običajno prebiva na Gibraltarju, če stalno prebiva v državi članici.

11. Za uporabo členov 10, 27, 28, 28 a, 29, 30 in 31 uredbe se dodatek za pomoč in postrežbo, dodeljen zaposleni ali samozaposleni osebi po zakonodaji Združenega kraljestva, šteje za invalidsko dajatev.

12. Za uporabo člena 10(1) uredbe se vsak prejemnik dajatev po zakonodaji Združenega kraljestva, ki začasno biva na ozemlju druge države članice, med tem bivanjem obravnava, kot če bi stalno prebival na ozemlju te druge države članice.

13.1. Pri izračunavanju dohodkovnega faktorja za določitev pravice do dajatev po zakonodaji Združenega kraljestva v skladu s točko 15, se vsak teden, med katerim je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala zakonodaja druge države članice in ki se je začel med ustreznim dohodninskim letom v smislu zakonodaje Združenega kraljestva, upošteva na naslednji način:

(a) obdobja med 6. aprilom 1975 in 5. aprilom 1987:

(i) oseba se za vsak teden zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja kot zaposlena oseba obravnava, kot da je plačevala prispevke kot zaposlen prejemnik dohodkov na podlagi zaslužka, ki ustreza dvema tretjinama zgornje meje zaslužka za tisto leto;

(ii) oseba se za vsak teden zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja kot samozaposlena oseba obravnava, kot da je plačevala prispevke v razredu 2 kot samozaposleni prejemnik dohodkov.

(b) obdobja od 6. aprila 1987 dalje:

(i) oseba se za vsak teden zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja kot zaposlena oseba obravnava, kot da je prejemala oziroma plačevala prispevke kot zaposlen prejemnik dohodkov za tedenski zaslužek, ki je enak dvema tretjinama zgornje meje zaslužka za tisti teden;

(ii) oseba se za vsak teden zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja kot samozaposlena oseba obravnava, kot da je plačevala prispevke v razredu 2 kot samozaposleni prejemnik dohodkov.

(c) Za vsak polni teden, med katerim je oseba dopolnila dobo, ki se obravnava kot zavarovalna doba, doba zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, se oseba obravnava, kot da so se ji kreditirali prispevki ali zaslužek, kot pride v poštev, vendar le vtoliko, kolikor je potrebno za to, da je skupni faktor zaslužka za dano davčno leto na ravni, ki je potrebna, da to davčno leto postane obračunsko leto v smislu zakonodaje Združenega kraljestva, ki ureja kreditiranje prispevkov ali zaslužka.

13.2. Za uporabo člena 46 (2) (b) uredbe, velja:

(a) če v kateremkoli dohodninskem letu, ki se začne 6. aprila 1975 ali pozneje, zaposlena oseba dopolni zavarovalno dobo, dobo zaposlitve ali dobo prebivanja izključno v državi članici, ki ni Združeno kraljestvo, in ima uporaba odstavka 1(a)(i) in odstavka 1(b)(i) za posledico, da se to leto šteje kot kvalificirajoče leto v smislu zakonodaje Združenega kraljestva za uporabo člena 46(2)(a) uredbe, se oseba obravnava kot zavarovana 52 tednov v tem letu v tej drugi državi članici;

(b) kadar se kako dohodninsko leto, ki se začne 6. aprila 1975 ali pozneje, ne šteje kot kvalificirajoče leto v smislu zakonodaje Združenega kraljestva za uporabo člena 46(2) uredbe, se zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali dobe prebivanja, dopolnjene v tem letu, zanemarijo.

13.3. Za pretvorbo faktorja zaslužka v zavarovalne dobe, se faktor zaslužka, dosežen v tem dohodninskem letu v smislu zakonodaje Združenega kraljestva, deli s spodnjo mejo zaslužka za to leto. Rezultat je lahko izražen kot celo število, pri čemer se preostanek zanemari. Tako izračunano število se obravnava, kot da predstavlja število tednov zavarovanja, dopolnjenega po zakonodaji Združenega kraljestva v tem letu, če število ne presega števila tednov, v katerih je za osebo veljala ta zakonodaja.

14. Pri uporabi člena 40(3)(a)(ii) se upoštevajo le dobe, v katerih je bila zaposlena ali samozaposlena oseba nezmožna za delo v smislu zakonodaje Združenega kraljestva.

15.1. Pri izračunu teoretičnega zneska tistega dela pokojnine, ki vsebuje dodatni del po zakonodaji Združenega kraljestva, po členu 46(2)(a) uredbe:

(a) izraz "zaslužek, prispevki in zvišanja" v členu 47(1)(b) uredbe pomeni presežke v faktorjih zaslužka, kot so opredeljeni v Zakonu o pokojninah iz socialne varnosti 1975 oziroma, odvisno od primera, v Odredbi o pokojninah iz socialne varnosti (Severna Irska) 1975;

(b) povprečje presežkov v faktorjih zaslužka se izračunava v skladu s členom 47(1)(b) uredbe, kot je določeno v pododstavku (a) zgoraj, z deljenjem seštetih presežkov, zabeleženih po zakonodaji Združenega kraljestva, s številom dohodninskih let v smislu zakonodaje Združenega kraljestva (vštevši dele dohodninskih let), dopolnjenih po tej zakonodaji po 6. aprilu 1978, ki so bila zajeta v relevantni zavarovalni dobi.

15.2. Izraz "zavarovalne dobe ali dobe prebivanja" v členu 46(2) uredbe za ocenjevanje zneska tistega dela pokojnine, ki vsebuje dodatno komponento po zakonodaji Združenega kraljestva, pomeni zavarovalne dobe oziroma dobe prebivanja, ki so bile dopolnjene po 6. aprilu 1978.

16. Brezposelna oseba, ki se vrne v Združeno kraljestvo po koncu obdobja treh mesecev, med katerimi je še naprej prejemala dajatve po zakonodaji Združenega kraljestva v skladu s členom 69(1) uredbe, je še naprej upravičena do dajatev za brezposelne, z odstopanjem od člena 69(2), če izpolnjuje pogoje omenjene zakonodaje.

17. Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za težjo invalidnost se zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero velja ali je veljala zakonodaja Združenega kraljestva v skladu z Oddelkom II te uredbe, z izjemo člena 13(2)(f):

(a) za celotno obdobje, v katerem je bila zaposlena ali samozaposlena in je zanjo veljala zakonodaja Združenega kraljestva, medtem ko je bila navzoča ali je prebivala v drugi državi članici, obravnava, kot da je bila navzoča oziroma je prebivala v Združenem kraljestvu;

(b) je upravičena, da se njene zavarovalne dobe kot zaposlene ali samozaposlene osebe, dopolnjene na ozemlju oziroma po zakonodaji druge države članice, obravnavajo kot obdobja navzočnosti oziroma prebivanja v Združenem kraljestvu.

18. Obdobje veljavnosti zakonodaje Združenega kraljestva v skladu s členom 13(2)(f) uredbe ne sme:

(i) biti upoštevano po tej določbi kot obdobje veljavnosti zakonodaje Združenega kraljestva za uporabo Naslova III uredbe,

niti

(ii) določiti Združenega kraljestva kot pristojne države za zagotavljanje dajatev, ki jih določajo členi 18, 38 ali 39(1) uredbe.

19. Ob upoštevanju konvencij, sklenjenihi s posameznimi državami članicami, za uporabo člena 13 (2)(f) uredbe in člena 10 b izvedbene uredbe zakonodaja Združenega kraljestva za osebo, za katero je prej veljala zakonodaja Združenega kraljestva kot za zaposleno ali samozaposleno osebo, preneha veljati ob koncu zadnjega dneva od naslednjih treh dni:

(a) na dan, ko se stalno prebivališče prenese v drugo državo članico iz člena 13 (2)(f);

(b) na dan prenehanja zaposlitve ali samozaposlitve, trajne ali začasne, med katero je za osebo veljala zakonodaja Združenega kraljestva;

(c) na zadnji dan obdobja prejemanja dajatev za primer bolezni ali materinstva v Združenem kraljestvu (vključno s storitvami, za katere je Združeno kraljestvo pristojna država) ali dajatev za brezposelne, ki:

(i) se je začelo pred dnem prenosa stalnega prebivališča v drugo državo članico oziroma, če je to pozneje,

(ii) ki je neposredno sledilo zaposlitvi ali samozaposlitvi v drugi državi članici, medtem ko je za to osebo veljala zakonodaja Združenega kraljestva.

20. Dejstvo, da je za osebo začela veljati zakonodaja druge države članice v skladu s členi 13 (2)(f) uredbe, 10b izvedbene uredbe in točko 19 (zgoraj), ne preprečuje:

(a) da bi zanjo Združeno kraljestvo kot pristojna država uporabljalo določbe v zvezi z zaposlenimi ali samozaposlenimi osebami iz Naslova III, poglavje 1 in 2, Oddelku 1 ali členu 40(2) uredbe, če v te namene ostane zaposlena ali samozaposlena oseba in če je bila nazadnje zavarovana po zakonodaji Združenega kraljestva;

(b) da bi se obravnavala kot zaposlena ali samozaposlena oseba za uporabo poglavja 7 in 8, Naslova III uredbe ali člena 10 oziroma člena 190 a izvedbene uredbe, če se ji v skladu z odstavkom (a) izplačujejo dajatve Združenega kraljestva iz poglavja 1 Naslova III.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII (B) (2) (5) (6) (15)

PRIMERI, KO ZA OSEBA ISTOČASNO VELJA ZAKONODAJA

DVEH DRŽAV ČLANIC (Člen 14c(1)(b) uredbe)

1. Kadar je oseba samozaposlena v Belgiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

2. Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Danskem, samozaposlena na Danskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

3. Za sistem kmetijskega nezgodnega zavarovanja in sistem starostnega zavarovanja kmetov: kadar je oseba samozaposlena v kmetijstvu v Nemčiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

4. Kadar je oseba s stalnim prebivališčem v Španiji, samozaposlena v Španiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

5. Kadar je oseba samozaposlena v Franciji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici, razen v Luksemburgu.

6. Kadar je oseba samozaposlena v kmetijstvu v Franciji in redno zaposlena v Luksemburgu.

7. Za sistem pokojninskega zavarovanja za samozaposlene osebe: kadar je oseba samozaposlena v Grčiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

8. Kadar je oseba samozaposlena v Italiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

9. Kadar je oseba samozaposlena v Avstriji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

10. Kadar je oseba samozaposlena na Portugalskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

11. Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Finskem, samozaposlena na Finskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

12. Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Švedskem, samozaposlena na Švedskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

--------------------------------------------------

DEL II

Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

KAZALO

NASLOV I: SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 4)

NASLOV II: IZVAJANJE SPLOŠNIH DOLOČB UREDBE (členi 5 do 10 a )

NASLOV III: IZVAJANJE DOLOČB UREDBE PRI DOLOČITV IZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA (členi 10 b do 14 )

Poglavje 1: Splošna pravila za seštevanje dob ( člen 15)

Poglavje 2: Bolezen in materinstvo (členi 16 do 34)

Poglavje 3: Invalidnost, starost in smrt (pokojnine) (členi 35 do 59)

Poglavje 4: Nesreče pri delu in poklicne bolezni (členi 60 do 77)

Poglavje 5: Pomoči ob smrti (členi 78 in 79)

Poglavje 6: Dajatve za brezposelnost (členi 80 do 84)

Poglavje 7: Družinske dajatve (členi 85 do 88)

Poglavje 8: Dajatve za vzdrževane otroke upokojencev in za sirote (členi 90 do 92)

NASLOV V: FINANČNE DOLOČBE (členi 93 do 107)

NASLOV VI: RAZNE DOLOČBE (členi 108 do 117)

NASLOV VII: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi 118 do 122)

Priloga 1: Pristojni organi

Priloga 2: Pristojni nosilci

Priloga 3: Nosilci v v kraju stalnega prebivališča in nosilci v kraju začasnega prebivališča

Priloga 4: Organi za zvezo

Priloga 5: Izvajanje določb dvostranskih konvencij, ki ostanejo v veljavi

Priloga 6: Postopek za izplačilo dajatev

Priloga 7: Banke

Priloga 8: Dodelitev družinskih dajatev

Priloga 9: Izračun povprečnih letnih stroškov storitev

Priloga 10: Nosilci in ustanove, ki jih imenujejo pristojni organi

Priloga 11: Sistemi iz člena 35 (2) Uredbe

Priloga: člen 95

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, zlasti člena 98 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko -socialnega odbora,

ker je treba določiti postopek za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71, prilagojen osnovnim pravilom in izkušnjam, pridobljenih pri uporabi teh besedil v preteklih letih;

ker je treba še posebej določiti pristojne organe in nosilce v vsaki državi članici, kakor tudi organe za zvezo, ki so pooblaščeni, da si neposredno izmenjujejo informacije med seboj;

ker je treba določiti dokumente, ki jih morajo predložiti in izpolniti osebe, da pridobijo dajatve ;

ker je treba določiti podroben postopek za izvajanje določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 v zvezi z določitvijo zakonodaje, ki se uporabi, kakor tudi določbe v zvezi z različnimi vrstami dajatev ;

ker je treba določiti tudi pogoje za povračilo dajatev, ki jih zagotavljajo nosilci ene države članice v imenu nosilcev druge države članice, in dolžnosti Revizijskega odbora;

ker je treba določiti način uporabe za postopek, za pretvorbo valut v okviru evropskega denarnega sistema ;

ker je treba za lažje sporazumevanje med organi in nosilci države članice vzpostaviti možnost elektronske obdelave podatkov v zvezi z uporabo Uredbe (EGS) št. 1408/71,

ker je treba predvideti možnost , da se priloge 1, 4, 5, 6, 7 in 8 Uredbe (EGS) 574/72 spremenijo z uredbo, ki jo sprejme Komisija na zahtevo države članice ali držav članic ali njihovih pristojnih organov in po posvetovanju z Upravno komisijo; glede na to, da je edini cilj spreminjanja teh prilog vključitev odločitev, ki jih sprejmejo države članice ali njihovi pristojni organi, v instrumente Skupnosti,

SPREJEL TO UREDBO

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

(a) "Uredba" pomeni Uredbo (EGS) št. 1408/71;

(b) "izvedbena uredba" pomeni to uredbo;

(c) opredelitve v členu 1 te uredbe imajo pomen, ki jim je pripisan v tem členu.

Člen 2

Natisnjeni vzorčni obrazci — Informacije o zakonodajah — Pisna navodila

1. Vzorčne obrazce spričeval, potrdil, izjav, zahtevkov in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje uredbe in izvedbene uredbe, določi Upravna komisija.

Dve državi članici oziroma njuni pristojni organi lahko sporazumno in po prejemu mnenja Upravne komisije sprejmejo poenostavljene obrazce za medsebojno uporabo.

2. V korist pristojnih organov v vsaki državi članici lahko Upravna komisija zbira informacije o določbah nacionalnih zakonodaj, ki spadajo v področje uporabe te uredbe.

3. Upravna komisija pripravi pisna navodila za obveščanje oseb o njihovih pravicah in o administrativnih obveznostih , ki morajo biti izpolnjene za uveljavljanje teh pravic.

Pred določitvijo takih pismenih navodil se je treba posvetovati s Svetovalnim odborom.

Člen 3 (7)

Organi za zvezo — Obveščanje med nosilci ter med upravičenci in nosilci

1. Pristojni organi lahko imenujejo organe za zvezo , ki se lahko neposredno sporazumevajo med seboj.

2. Vsak nosilec države članice in vsaka oseba, ki stalno ali začasno prebiva na ozemlju države članice, lahko vloži zahtevo pri nosilcu v drugi državi članici, bodisi neposredno bodisi prek organov za zvezo.

3. Odločitve in drugi dokumenti nosilca države članice, ki so namenjeni osebam, ki stalno ali začasno prebivajo na ozemlju druge države članice, se lahko pošiljajo neposredno s priporočenim pismom s povratnico.

Člen 4 (9)

Priloge

1. Pristojni organ ali organi vsake države članice so navedeni v Prilogi 1.

2. Pristojni nosilci vsake države članice so navedeni v Prilogi 2.

3. Nosilci v kraju stalnega prebivališča in nosilci v kraju začasnega prebivališča vsake države članice so navedeni v Prilogi 3.

4. Organi za zvezo, imenovani v skladu s členom 3(1) izvedbene uredbe, so navedeni v Prilogi 4.

5. Določbe, iz členov 5, 53(3), 104 , 105(2), 116 in 121 izvedbene uredbe so navedene v Prilogi 5.

6. Postopki za izplačilo dajatev , ki jih izberejo nosilci , odgovorni za izplačilo v vsaki državi članici v skladu s členom 53(1) izvedbene uredbe, so navedeni v Prilogi 6.

7. Imena in statutarni sedeži ali poslovalnice bank iz člena 55(1) izvedbene uredbe so navedeni v Prilogi 7.

8. Države članice, za katere se v njihovem medsebojnem poslovanju uporabljajo določbe člena 10a(1)(d) izvedbene uredbe, so navedene v Prilogi 8.

9. Sistemi, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnega letnega stroška storitev v skladu s členi 94(3)(a) in 95(3)(a) izvedbene uredbe, so navedeni v Prilogi 9.

10. V Prilogi 10 so navedeni nosilci ali organi , ki jih pristojni organi imenujejo predvsem v skladu z naslednjimi določbami:

(a) Uredba: člen 14c, člen 14d(3), člen 17;

(b) izvedbena uredba: členi 6(1), 8, 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(3) in (3), 14(1), (2) in (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 89(1), 91 (2), 102(2), 109 in 110, 113(2).

11. V Prilogi 11 so navedeni sistem ali sistemi iz člena 35(2) Uredbe.

NASLOV II

IZVAJANJE SPLOŠNIH DOLOČB UREDBE

Izvajanje členov 6 in 7 Uredbe

Člen 5

Uporaba izvedbene uredbe namesto dogovorov o izvajanju konvencij

Določbe izvedbene uredbe nadomestijo tiste določbe dogovorov o izvajanju konvencij iz člena 6 uredbe; nadomestijo tudi določbe o izvajanju določb konvencij iz člena 7(2)(c) uredbe, v kolikor niso navedene v Prilogi 5.

Izvajanje člena 9 Uredbe

Člen 6

Vključitev v prostovoljno ali prostovoljno nadaljevanje zavarovanja

1. Če na podlagi členov 9 ali 15(3) uredbe oseba izpolnjuje pogoje za vstop v prostovoljno ali prostovoljno nadaljevanje zavarovanja za primer invalidnosti, starosti in smrti (pokojnine) v več sistemih po zakonodaji ene države članice, in če zanjo ni veljalo obvezno zavarovanje po enem od teh sistemov zaradi njene zadnje zaposlitve ali samozaposlitve, lahko v skladu z omenjenima členoma vstopi v sistem prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, določenega z zakonodajo te države članice ali, če to ni mogoče , v sistem po svoji izbiri.

2. Za uveljavljanje določb člena 9(2) uredbe predloži oseba nosilcu zadevne države članice potrdilo o zavarovalnih dobah ali dobah prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji kake druge države članice. Tako potrdilo izdajo na zahtevo osebe nosilec ali nosilci, ki izvajajo zakonodajo, po kateri je oseba dopolnila te dobe.

Izvajanje člena 12 Uredbe

Člen 7 (11)

Splošna pravila za uporabo določb za preprečevanje prekrivanja dajatev

1. Kadar so izplačljive dajatve po zakonodaji dveh ali več držav članic pogojene z obojestranskim zmanjšanjem , mirovanjem ali odvzamom, se zneski, ki ne bi bili izplačani pri strogi uporabi določb v zvezi z zmanjšanjem, mirovanjem ali odvzemom, kot jih določa zakonodaja držav članic, delijo s številom dajatev, na katere se nanaša zmanjšanje, mirovanje ali odvzem.

2. Za izvajanje člena 12(2), (3) in (4), člena 46a, člena 46b in člena 46c uredbe pristojni nosilci na zahtevo enega od njih drug drugemu predložijo vse ustrezne informacije.

Člen 8 (5)

Pravila, ki se uporabljajo v primeru prekrivanja pravic do dajatev za bolezen ali materinstvo po zakonodaji več držav članic

1. Če je zaposlena ali samozaposlena oseba ali njen družinski član upravičena zahtevati dajatve za materinstvo po zakonodaji dveh ali več držav članic, se te dajatve dodelijo izključno po zakonodaji države članice, na ozemlju katere se porod zgodi, ali , če se ne zgodi na ozemlju ene od teh držav, izključno po zakonodaji države članice, ki je nazadnje veljala za zaposleno ali samozaposleno osebo.

2. Če je zaposlena ali samozaposlena oseba upravičena zahtevati dajatve za bolezen po zakonodaji Irske in Združenega kraljestva za isto obdobje nezmožnosti za delo, se te dajatve dodelijo izključno po zakonodaji države članice, ki je nazadnje veljala za osebo.

3. V primerih iz člena 14c(b) uredbe, ko sta oseba ali njen družinski član upravičena zahtevati storitve za bolezen ali materinstvo po dveh zakonodajah, se uporabijo naslednja pravila:

(a) kadar najmanj ena od teh zakonodaj določa , da se te dajatve dodelijo v obliki povračila stroškov osebi, ki je upravičena do dajatve , je to izključna odgovornost nosilca države članice, na ozemlju katere so bile dajatve dodeljene;

(b) če so bile dajatve dodeljene na ozemlju države članice, ki ni ena od teh dveh držav članic, so izključna odgovornost nosilca tiste države članice, katere zakonodaja velja za osebo na podlagi njene plačane zaposlitve.

Člen 8a

Pravila, ki se uporabijo v primeru prekrivanja pravic do dajatev za bolezen, dajatev za nesreče pri delu ali poklicno bolezen po grški zakonodaji in po zakonodaji ene ali več drugih držav članic

Če je v istem obdobju zaposlena ali samozaposlena oseba ali njen družinski član upravičena zahtevati dajatve za bolezen, dajatve za nesreče pri delu ali poklicno bolezen po grški zakonodaji in po zakonodaji ene ali več drugih držav članic, se te dajatve dodelijo izključno po zakonodaji, ki ji je za osebo nazadnje veljala.

Člen 9 (5)

Pravila, ki se uporabljajo v primeru prekrivanja pravic do pomoči ob smrti po zakonodaji več držav članic

1. Kadar smrt nastopi na ozemlju države članice, se obdrži pravica do pomoči ob smrti, pridobljena le po zakonodaji te države članice, pravice, pridobljene po zakonodajah drugih držav članic, pa preneha veljati.

2. Kadar smrt nastopi na ozemlju ene države članice, kadar je bila pravica do pomoči ob smrti pridobljena po zakonodaji dveh ali več drugih držav članic, ali kadar smrt nastopi izven ozemlja teh držav članic in je bila pravica pridobljena po zakonodaji dveh ali več držav članic, se obdrži le pravica, pridobljena po zakonodaji države članice, ki je nazadnje veljala za pokojnega , pravice, pridobljene po zakonodaji vseh drugih držav članic, pa preneha veljati.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 se v primerih iz člena 14c(b) uredbe se ohrani upravičenost do pomoči ob smrti pridobljenih po zakonodaji obeh držav članic, iz Priloge VII.

Člen 9a

Pravila, ki se uporabijo v primeru prekrivanja pravic do dajatev za brezposelnost

Če zaposlena ali samozaposlena oseba, ki je na podlagi člena 69 uredbe upravičena do dajatev za brezposelnost po zakonodaji države članice, ki ji je zanjo veljala v času njene zadnje zaposlitve ali samozaposlitve, odide v Grčijo, kjer je prav tako upravičena do dajatev za brezposelnost na podlagi zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve, predhodno dopolnjenih po grški zakonodaji, ji pravica do dajatev po grški zakonodaji miruje za obdobje, ki ga določa členu 69(1)(c) uredbe.

Člen 10 (12) (13)

Pravila, ki se uporabljajo v primeru prekrivanja pravic do družinskih dajatev ali družinskih dodatkov za zaposlene ali samozaposlene osebe

1. (a) Upravičenost do družinskih dajatev ali družinskih dodatkov po zakonodaji države članice, v skladu s katero pridobitev pravice do teh dajatev ali dodatkov ni pogojena z zavarovanjem, zaposlitvijo ali samozaposlitvijo, miruje , kadar do zneska teh dajatev obstoji pravica do dajatev v istem obdobju in za istega družinskega člana po nacionalni zakonodaji druge države članice ali z uporabo členov 73, 74, 77 ali 78 uredbe.

(b) Kadar pa se na ozemlju prve države članice opravlja poklicna dejavnost:

(i) v primeru izplačljivih dajatev , ki izhajajo samo iz nacionalne zakonodaje druge države članice ali iz členov 73 ali 74 uredbe, osebi, ki je upravičena do družinskih dajatev , ali osebi, ki se ji morajo dajatve izplačati, pravica do družinskih dajatev , ki izhajajo bodisi samo iz nacionalne zakonodaje te druge države članice bodisi iz omenjenih členov, miruje do zneska družinskih dajatev, določenih z zakonodajo države članice, na ozemlju katere družinski član stalno prebiva. Stroške teh dajatev, ki jih izplačuje država članica, na ozemlju katere družinski član stalno prebiva, krije ta država članica;

(ii) v primeru izplačljivih dajatev, ki izhajajo samo iz nacionalne zakonodaje druge države članice ali in členov 77 ali 78 uredbe, osebi, ki je upravičena do teh dajatev , ali osebi, ki se ji morajo izplačati, pravica do teh družinskih dajatev ali družinskih dodatkov, ki izhajajo bodisi samo iz nacionalne zakonodaje te druge države članice ali iz uporabe omenjenih členov miruje; v tem primeru je oseba upravičena do družinskih dajatev ali družinskih dodatkov države članice, na ozemlju katere stalno prebivajo otroci, stroške krije ta država članica, in kadar to pride v poštev, do dajatev , ki niso družinski dodatki iz členov 77 ali 78 uredbe, stroške krije pristojna država, kot je določeno v teh členih.

2. Če je zaposlena oseba, za katero velja zakonodaja države članice, upravičena do družinskih dodatkov na podlagi zavarovalne dobe ali dobe zaposlitve, predhodno dopolnjenih po grški zakonodaji, ji ta pravica miruje do zneska teh dajatev, kadar je v istem obdobju in za istega družinskega člana, upravičena do družinskih dajatev ali dodatkov po zakonodaji prve države članice na podlagi člena 73 ali 74 uredbe.

3. Kadar so v skladu s členoma 73 in/ali 74 uredbe družinske dajatve izplačljive za isto obdobje in za istega družinskega člana v dveh državah članicah, pristojni nosilec države članice z zakonodajo, ki določa najvišjo dajatev, izplača celotni znesek take dajatve, polovico zneska pa ji povrne pristojni nosilec druge države članice do višine, ki jo določa zakonodaja slednje države članice.

Člen 10a (8)

Pravila, ki se uporabijo, kadar za zaposleno ali samozaposleno osebo zaporedno veljajo zakonodaje več držav članic v istem obdobju ali delu obdobja

Kadar za zaposleno ali samozaposleno osebo zaporedoma velja zakonodaja dveh držav članic v obdobju med dvema datumoma za izplačilo družinskih dajatev, kot sta določena z zakonodajo ene ali obeh držav članic, se uporabljajo naslednja pravila:

(a) Družinske dajatve , ki jih lahko oseba zahteva na podlagi tega, da je zanjo veljala zakonodaja vsake od teh držav, ustrezajo številu izplačljivih dnevnih dajatev, ki izhajajo iz te zakonodaje. Kadar katera od zakonodaj ne določa dnevnih dajatev, se družinske dajatve dodelijo glede na sorazmerni del časa, v katerem je za osebo veljala zakonodaja vsake od držav članic v obdobju, ki ga določa zakonodaja.

(b) Kadar družinske dajatve zagotavlja nosilec v obdobju, ko bi jih moral zagotoviti drugi nosilec , se računi med omenjenima nosilcema ustrezno poravnajo.

(c) Kadar so dobe zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene po zakonodaji ene države članice, izražene v drugačnih enotah kot tiste dobe, ki se uporabljajo za izračun družinskih dajatev po zakonodaji druge države članice, ki je tudi veljala za osebo v istem obdobju, se pretvorba za uporabo pododstavkov (a) in (b) opravi v skladu z določbami člena 15(3) izvedbene uredbe.

(d) Ne glede na določbe pododstavka (a) v zvezi s poslovanjem med državami članicami, navedenimi v Prilogi 8 izvedbene uredbe, nosilec, ki v določenem obdobju krije stroške družinskih dajatev na podlagi prve zaposlitve ali samozaposlitve krije te stroške v tem celotnem obdobju.

NASLOV III

IZVAJANJE DOLOČB UREDBE ZA DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA

Izvajanje členov 13 do 17 Uredbe

Člen 10b (9)

Uradni postopki v skladu s členom 13(2) uredbe

Datum in pogoji, po katerih se zakonodaja države članice preneha uporabljati za osebo iz člena 13(2)(f) uredbe, se določijo v skladu s to zakonodajo. Nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, zakonodaja katere se začne uporabljati za to osebo , zaprosi nosilca, ki ga imenuje pristojni organ prve države članice, da določi ta datum.

Člen 11

Predpisani postopki v primeru napotitve zaposlene osebe v skladu s členom 14(1) in členom 14b(1) uredbe in v primeru sporazumov, sklenjenih po členu 17 uredbe

1. Nosilci, ki jih imenuje pristojni organ države članice, zakonodaja katere ostane v uporabi, izdajo potrdilo z izjavo, da za zaposleno osebo še naprej velja ta zakonodaja do določenega datuma:

(a) na zahtevo zaposlene osebe ali njenega delodajalca v primerih iz členov 14(1) in 14b(1) uredbe;

(b) v primerih, ko se uporablja člen 17 uredbe.

2. Soglasje, določeno za primere iz členov 14(1)(b) in 14b(1) uredbe, zahteva delodajalec.

Člen 11a

Predpisani postopki v skladu s členi 14a(1) in 14b(2) uredbe in v primeru sporazumov, sklenjenih po členu 17 uredbe, v primeru če se delo opravlja na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri je oseba običajno samozaposlena

1. Nosilec , ki ga imenuje pristojni organ države članice, zakonodaja katere ostane v uporabi , izda potrdilo z izjavo, da za samozaposleno osebo do določenega datuma še naprej velja ta zakonodaja:

(a) na zahtevo samozaposlene osebe v primerih iz členov 14a(1) in 14(2) uredbe;

(b) v primerih, ko se uporablja člen 17 uredbe.

2. Soglasje, določeno za primere iz členov 14a(1)(b) in 14b(2) uredbe, zahteva samozaposlena oseba.

Člen 12

Posebne določbe v zvezi z zavarovanjem zaposlenih oseb po nemškem sistemu socialne varnosti

Kadar se za osebo zaposleno pri podjetju ali delodajalcu, katerega registrirani sedež ali poslovalnica ne leži na nemškem ozemlju, na podlagi členov 13(2)(a), 14(1) in (2) ali 14b(1) uredbe ali po sporazumu, sklenjenem v skladu s členom 17 uredbe, uporablja nemška zakonodaja in kadar oseba nima redne zaposlitve na nemškem ozemlju, se ta zakonodaja uporablja , kot če bi bila oseba zaposlena v kraju svojega stalnega prebivališča na nemškem ozemlju.

Če oseba nima stalnega prebivališča na nemškem ozemlju, se nemška zakonodaja uporablja , kot če bi bila oseba zaposlena v kraju, za katerega je pristojen Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Splošna lokalna bolniška blagajna Bonn).

Člen 12a (5)

Pravila, ki se uporabljajo za osebe iz členov 14(2)(b), 14(3), 14a(2) do (4) in 14c uredbe, ki so običajno zaposlene in/ali samozaposlene na ozemlju dveh ali več držav članic

Za izvajanje členov 14(2)(b), 14(3), 14a(2) do (4) in 14c se uporabljajo naslednja pravila:

1. (a) Oseba, ki običajno opravlja svojo dejavnost na ozemlju dveh ali več držav članic ali v podjetju, ki ima svoj registrirani sedež ali poslovalnico na ozemlju ene države članice in posluje prek skupne meje dveh držav, ali oseba ki je sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice, o tem položaju obvesti nosilca, ki ga imenuje pristojni organ v državi članici, na ozemlju katere stalno prebiva.

(b) Kadar se zakonodaja države članice, na ozemlju katere oseba stalno prebiva, zanjo ne uporablja, nosilec, ki ga imenuje pristojni organ te države članice, o položaju obvesti nosilca, ki ga imenuje pristojni organ države članice, katere zakonodaja se za to osebo uporablja.

2. (a) Kadar za osebo, ki je običajno zaposlena ali samozaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic in ki opravlja del svoje dejavnosti v državi članici, na ozemlju katere stalno prebiva, v skladu s členom 14(2)(b)(i) ali prvim stavkom odstavka 2 člena 14 a uredbe, velja zakonodaja te države članice, nosilec , ki ga imenuje pristojni organ te države članice, osebi izda potrdilo z izjavo, da za osebo velja njegova zakonodaja, in izvod potrdila pošlje nosilcu , ki ga imenuje pristojni organ vsake druge države članice:

(i) na ozemlju katere oseba opravlja del svoje dejavnosti,

in/ali

(ii) če je oseba zaposlena na ozemlju, kjer ima podjetje ali delodajalec, ki ga zaposluje, svoj registrirani sedež ali poslovalnico.

(b) Slednji nosilec po potrebi nosilcu, ki ga imenuje pristojni organ v državi članici, zakonodaja katere se za osebo uporablja, pošlje informacije, ki so potrebne za določitev prispevkov, za katere je po tej zakonodaji odgovoren delodajalec ali delodajalci in/ali oseba.

3. (a) Kadar v skladu s členom 14(3) ali 14a(3) uredbe za osebo , ki je zaposlena na ozemlju ene države članice v podjetju, ki ima svoj registrirani sedež ali poslovalnico na ozemlju druge države članice in ki posluje prek skupne meje teh držav, ali ki je samozaposlena pri takem podjetju, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere ima podjetje registriran sedež ali poslovalnico, nosilec , ki ga imenuje pristojni organ slednje države članice, izda osebi potrdilo z izjavo, da za osebo velja njegova zakonodaja , in pošlje izvod potrdila nosilcu , ki ga imenuje pristojni organ vsake druge države članice:

(i) na ozemlju katere je oseba zaposlena ali samozaposlena;

(ii) na ozemlju katere oseba stalno prebiva.

(b) Smiselno se uporablja odstavek 2(b) zgoraj.

4. (a) Kadar v skladu s členom 14(2)(b)(ii) uredbe za zaposleno osebo , ki ne prebiva stalno na ozemlju nobene od držav članic, v katerih opravlja svojo dejavnost, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere ima registriran sedež ali poslovalnico podjetje ali posameznik, ki osebo zaposluje, nosilec , ki ga imenuje pristojni organ slednje države članice, izda zaposleni osebi potrdilo z izjavo, da zanjo velja njegova zakonodaja, in pošlje izvode tega potrdila nosilcu , ki ga imenuje pristojni organ vsake druge države članice:

(i) na ozemlju katere zaposlena oseba opravlja del svojih dejavnosti;

(ii) na ozemlju katere zaposlena oseba stalno prebiva.

(b) Smiselno se uporablja odstavek 2(b) zgoraj.

5. (a) Kadar v skladu z določbami drugega stavka odstavka 2 člena 14 a uredbe za osebo, ki je običajno samozaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic, vendar pa ne opravlja nobenega dela svoje dejavnosti na ozemlju države članice, v kateri stalno prebiva , velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere opravlja svojo glavno dejavnost, nosilec , ki ga imenuje pristojni organ države članice, na ozemlju katere stalno prebiva, nemudoma obvesti nosilca, ki ga imenuje pristojni organ druge države članice.

(b) Pristojni organi držav članic ali nosilci , ki jih imenujejo ti pristojni organi, soglasno določijo zakonodajo, ki velja za osebo, pri čemer upoštevajo določbe pododstavka (d) in, kjer je to predvideno, določbe člena 14a(4) uredbe v roku največ šestih mesecev, ki se šteje od dne, ko je bil položaj osebe sporočen enemu od nosilcev.

(c) Nosilec, ki izvaja zakonodajo, ki je bila določena kot tista, ki se uporablja za osebo, izda tej osebi potrdilo, da za osebo velja ta zakonodaja, in pošlje izvode tega potrdila drugim nosilcem.

(d) Za določanje glavne dejavnosti osebe v skladu s tretjim stavkom člena 14a(2) uredbe se upošteva predvsem kraj, kjer se nahajajo natanko opredeljeni in stalni prostori, v katerih oseba opravlja svojo dejavnost. Če to ni mogoče, se upoštevajo merila, kot so običajna narava ali trajanje opravljanja dejavnosti, število opravljenih storitev in dohodek, ki izhaja iz teh dejavnosti.

(e) Nosilci si izmenjajo vse potrebne informacije za določitev tako glavne dejavnosti osebe kot prispevkov, ki jih mora izplačevati po zakonodaji, ki je bila določena kot zanjo veljavna.

6. (a) Brez poseganja v odstavek 5, zlasti v pododstavek (b), če nosilec , ki ga imenuje pristojni organ države članice, zakonodaja katere se uporabi na podlagi člena 14a(2) ali (3) uredbe, ugotovi, da se za osebo uporabijo določbe odstavka 4 omenjenega člena, o tem obvesti pristojne organe drugih držav članic ali nosilce , ki jih imenujejo ti organi; po potrebi se o zakonodaji, ki se uporabi odloči s soglasjem.

(b) Informacije iz odstavka 2(b) zgoraj, drugi nosilci pošljejo nosilcem, ki jih imenuje pristojni organ države članice, zakonodaja katere se določi kot tista, ki se uporabi.

7. (a) Kadar v skladu s členom 14c(a) uredbe za osebo, ki je sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere opravlja plačano zaposlitev, nosilec , ki ga imenuje pristojni organ slednje države članice izda zaposleni osebi potrdilo z izjavo, da za osebo velja njegova zakonodaja, in pošlje izvod potrdila nosilcu , ki ga imenuje pristojni organ vsake druge države članice:

(i) na ozemlju katere je ta oseba samozaposlena;

(ii) na ozemlju katere ta oseba stalno prebiva.

(b) Smiselno se uporablja odstavek 2(b) zgoraj.

8. Kadar v skladu s členom 14c(b) uredbe za osebo, ki je sočasno zaposlena na ozemlju ene države članice in samozaposlena na ozemlju druge države članice, velja zakonodaja dveh držav članic, se uporabijo določbe točk 1, 2, 3 in 4 za plačano zaposlitev, določbe točk 1, 2, 3, 5 in 6 pa se smiselno uporabljajo za samozaposlitev.

Nosilec, ki ga imenujeta pristojna organa dveh držav članic, katerih zakonodaja je določena kot tista, ki se uporablja , drug drugega ustrezno obveščata.

Člen 13

Uveljavljanje pravice do izbire za osebe, ki so zaposlene v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih

1. Pravica izbire, ki jo določa člen 16(2) uredbe, se mora uveljaviti prvič v treh mesecih po dnevu, ko osebo zaposli diplomatsko ali konzularno predstavništvo ali ko stopi v osebno službo pri predstavnikih takega predstavništva. Izbira začne veljati na dan zaposlitve.

Kadar oseba ponovno uveljavlja svojo pravico izbire ob koncu koledarskega leta, začne izbira veljati prvi dan naslednjega koledarskega leta.

2. Oseba, ki uveljavlja svojo pravico do izbire, obvesti nosilca, ki ga imenuje pristojni organ države članice, katere zakonodajo je izbrala, sočasno pa o tem obvesti tudi svojega delodajalca. Omenjeni nosilec po potrebi posreduje to informacijo vsem drugim nosilcem iste države članice v skladu z navodili, ki jih izda pristojni organ te države.

3. Nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, katere zakonodajo je oseba izbrala, osebi izda potrdilo, da zanjo velja zakonodaja te države članice, dokler je zaposlena pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu ali je v osebni službi pri predstavnikih tega predstavništva.

4. Kadar se oseba odloči za nemško zakonodajo, se določbe te zakonodaje uporabljajo, kot če bi bila zaposlena v kraju, kjer ima svoj sedež nemška vlada. Pristojni organ imenuje pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja.

Člen 14

Uveljavljanje pravice do izbire za pomožno osebje Evropskih skupnosti

1. Pravica do izbire, ki jo določa člen 16(3) uredbe, se mora uveljaviti s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Organ, pooblaščen za sklepanje teh pogodb, obvesti nosilca, ki ga imenuje pristojni organ države članice, zakonodajo katere je član pomožnega osebja izbral. Omenjeni nosilec po potrebi posreduje to informacijo vsem drugim nosilcem v isti državi članici.

2. Nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, zakonodajo katere je član pomožnega osebja izbral, mu izda potrdilo, da zanj velja zakonodaja te države članice, dokler je zaposlen pri Evropskih skupnostih kot član pomožnega osebja.

3. Pristojni organi držav članic lahko, kadar je to potrebno, imenujejo pristojne nosilce za člane pomožnega osebja Evropskih skupnosti.

4. Kadar član pomožnega osebja, zaposlen na ozemlju države članice, ki ni Nemčija, izbere nemško zakonodajo, se določbe te zakonodaje uporabljajo , kot če bi bil član pomožnega osebja zaposlen v kraju, kjer ima svoj sedež nemška vlada. Pristojni organ imenuje pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja.

NASLOV IV

IZVAJANJE POSEBNIH DOLOČB UREDBE V ZVEZI Z RAZLIČNIMI

VRSTAMI DAJATEV

POGLAVJE 1

SPLOŠNA PRAVILA ZA SEŠTEVANJE DOB

Člen 15 (A) (5) (11)

1. V primerih iz členov 18(1), 38, 45(1) do (3), 64 in 67(1) in (2) uredbe, se dobe seštevajo v skladu z naslednjimi pravili:

(a) Zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji ene države članice, se prištejejo zavarovalnim dobam ali dobam prebivanja, dopolnjenim po zakonodaji vsake druge države članice, kolikor je to potrebno, da se dopolnijo zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji prve države članice, za pridobitev,ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev, če se te zavarovalne dobe ali dobe prebivanja ne prekrivajo. Kadar naj bi nosilci dveh ali več držav članic dodelili dajatve za invalidnost, starost ali smrt (pokojnine) v skladu z določbami členom 46(2) uredbe, vsak od nosilcev izvede ločena seštevanja z upoštevanjem celotnih zavarovalnih dob ali dob prebivanja, ki jih je zaposlena ali samozaposlena oseba dopolnila po zakonodaji vseh držav članic, ki so zanjo veljale, ne da bi to vplivalo, kadar to pride v poštev, na določbe členov 45(2) in (3) ter 47(1)(a) uredbe. Kljub temu v primerih iz člena 14c(b) uredbe zgoraj omenjeni nosilci za dodelitev dajatev upoštevajo tudi tiste zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene v sistemu obveznega zavarovanja po zakonodaji dveh držav članic, ki se prekrivajo.

(b) Kadar se zavarovalna doba ali doba prebivanja, dopolnjena v obveznem zavarovanju po zakonodaji ene države članice, prekriva z zavarovalno dobo, dopolnjeno v prostovoljnem ali prostovoljnem nadaljevanju zavarovanja po zakonodaji druge države članice, se upošteva le doba, dopolnjena v obveznem zavarovanju.

(c) Kadar se zavarovalna doba ali doba prebivanja, ki se ne šteje kot taka in ki je dopolnjena po zakonodaji ene države članice, prekriva z dobo, ki se šteje kot taka in je dopolnjena po zakonodaji druge države članice, se upošteva le doba, ki se ne šteje kot taka.

(d) Dobo, ki se šteje kot taka po zakonodajah dveh ali več držav članic, upošteva le nosilec države članice, po zakonodaji katere je bila zavarovana oseba nazadnje obvezno zavarovana pred to dobo; kadar zavarovana oseba ni bila obvezno zavarovana po zakonodaji države članice pred to dobo, slednjo upošteva nosilec države članice, po zakonodaji katere je bila oseba obvezno zavarovana prvič po tej dobi.

(e) Kadar ni mogoče natančno določiti časovnega obdobja, v katerem so bile dopolnjene zavarovalne dobe ali dobe prebivanja po zakonodaji ene države članice, se domneva, da se te dobe niso prekrivale z zavarovalnimi dobami ali dobami prebivanja, dopolnjenimi po zakonodaji druge države članice, in se, kadar je to ugodnejše, ustrezno upoštevajo.

(f) Kadar se po zakonodaji ene države članice določene zavarovalne dobe ali dobe prebivanja upoštevajo le, če so bile dopolnjene v določenem roku, nosilec , ki izvaja tako zakonodajo:

(i) upošteva zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice, le če so bile dopolnjene v omenjenem roku,

(ii) podaljša rok za trajanje zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih v celoti ali deloma znotraj omenjenega roka po zakonodaji druge države članice, kadar iz zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji druge države članice, izhaja le mirovanje roka, v katerem morajo biti zavarovalne dobe ali dobe prebivanja dopolnjene.

2. Zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji države članice, za katero se uredba ne uporablja, ki se upoštevajo pri seštevanju po zakonodaji države članice, v kateri se uredba uporablja, se štejejo kot zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, ki jih je treba upoštevati pri seštevanju.

3. Kadar so zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji ene države članice, izražene v enotah, ki se razlikujejo od enot, ki se uporabljajo po zakonodaji druge države članice, se pretvorba za seštevanje opravi po naslednjih pravilih:

(a) Kadar je oseba zaposlena oseba, ki je delala šestdnevni delovni teden, ali če je samozaposlena oseba:

(i) en dan ustreza osmim uram in obratno;

(ii) šest dni ustreza enemu tednu in obratno;

(iii) 26 dni ustreza enemu mesecu in obratno;

(iv) trije meseci ali 13 tednov ali 78 dni ustreza enemu četrtletju in obratno;

(v) za pretvorbo tednov v mesece in obratno se tedni in meseci pretvorijo v dneve;

(vi) uporaba zgornjih pravil ne sme vplivati na to, da bi končna vsota zavarovalnih dob, dopolnjenih v enem koledarskem letu, presegla 312 dni ali 52 tednov ali 12 mesecev ali štirih četrtletij.

(b) Če je oseba zaposlena oseba, ki je delala petdnevni delovni teden:

(i) en dan ustreza devetim uram in obratno;

(ii) pet dni ustreza enemu tednu in obratno;

(iii) 22 dni ustreza enemu mesecu in obratno;

(iv) trije meseci ali 13 tednov ali 66 dni ustreza enemu četrtletju in obratno;

(v) za pretvorbo tednov v mesece in obratno se tedni in meseci pretvorijo v dneve;

(vi) uporaba zgornjih pravil ne sme vplivati na to , da bi končna vsota zavarovalnih dob, dopolnjenih v enem koledarskem letu, presegla 264 dni ali 52 tednov ali 12 mesecev ali štirih četrtletij.

(c) Če je oseba zaposlena oseba, ki je delala sedemdnevni delovni teden:

(i) en dan ustreza šestim uram in obratno;

(ii) sedem dni ustreza enemu tednu in obratno;

(iii) trideset dni ustreza enemu mesecu in obratno;

(iv) trije meseci ali 13 tednov ali 90 dni ustreza enemu četrtletju in obratno;

(v) za pretvorbo tednov v mesece in obratno se tedni in meseci pretvorijo v dneve;

(vi) uporaba zgornjih pravil ne sme vplivati na to, da bi končna vsota zavarovalnih dob, dopolnjenih v enem koledarskem letu, presegla 360 dni ali 52 tednov ali 12 mesecev ali štirih četrtletij.

Kadar je zavarovalna doba, dopolnjena po zakonih države članice, izražena v mesecih, se dnevi, ki ustrezajo delu meseca v skladu s pravili za pretvorbo, določenimi v tem odstavku, štejejo kot cel mesec.

POGLAVJE 2

BOLEZEN IN MATERINSTVO

Izvajanje člena 18 uredbe

Člen 16

Potrdilo o zavarovalnih dobah

1. Za uveljavljanje določb člena 18 uredbe, zaposlena ali samozaposlena oseba predloži pristojnemu nosilcu potrdilo z navedbo zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji, ki je zanjo nazadnje veljala.

2. To potrdilo na zahtevo zaposlene ali samozaposlene osebe izda nosilec ali nosilci države članice, zakonodaja katere je za osebo nazadnje veljala. Če omenjenega potrdila ne predloži, ga pristojni nosilec pridobi od nosilca ali nosilcev.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo, če je treba, zato, da se izpolnijo pogoji po zakonodaji pristojne države, upoštevati zavarovalne dobe predhodno dopolnjene po zakonodaji kake druge države članice.

Izvajanje člena 19 uredbe

Člen 17 (14)

Storitve v primeru stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna država

1. Če naj zaposlena ali samozaposlena oseba prejme storitve v skladu s členom 19 uredbe, mora prijaviti sebe in svoje družinske člane pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča s predložitvijo potrdila, da je ona in njeni družinski člani upravičena do omenjenih storitev. To potrdilo, ki temelji na informacijah, ki jih izda delodajalec, po potrebi izda pristojni nosilec. Če zaposlena ali samozaposlena oseba ali njeni družinski člani ne predložijo omenjenega potrdila, ga nosilec v kraju stalnega prebivališča pridobi od pristojnih nosilcev.

2. Potrdilo velja, dokler nosilec v kraju stalnega prebivališča ne prejme obvestila o njegovem preklicu. Če pa omenjeno potrdilo izda nemški, francoski, italijanski ali portugalski nosilec, velja le za čas enega leta od dne, ko je bilo izdano, in ga je treba vsako leto obnoviti.

3. Če je oseba sezonski delavec, potrdilo iz odstavka 1 velja celoten čas predvidenega trajanja sezonskega dela, razen če vmes pristojni nosilecobvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o njegovem preklicu.

4. Nosilec v kraju stalnega prebivališča obvesti pristojnega nosilca o vsaki prijavi, opravljeni v skladu z določbami odstavka 1.

5. Ob vsaki zahtevi za storitve oseba predloži potrdila, ki so potrebna za dodelitev storitev po zakonodaji države članice, na ozemlju katere oseba stalno prebiva.

6. V primeru bolnišničnega zdravljenja nosilec v kraju stalnega prebivališča v treh dneh po datumu, ko je bil obveščen o hospitalizaciji, obvesti pristojnega nosilca o datumu sprejema v bolnišnico, predvidenem trajanju bolnišničnega zdravljenja in o datumu odpusta iz bolnišnice. Obvestilo ni potrebno, kadar se stroški storitev povrnejo nosilcu v kraju stalnega prebivališča povrnejo v pavšalnem znesku.

7. Nosilec v kraju stalnega prebivališča vnaprej obvesti pristojnega nosilca o vsaki odločitvi v zvezi z odobritvijo storitev, kadar predvideni ali dejanski stroški presegajo pavšalni znesek, ki ga določi in občasno prouči Upravna komisija. Pristojni nosilec ima na voljo 15 dni od dne, ko so informacije poslane, da vloži ugovor in navedei razloge za utemeljitev ugovora; če ob izteku roka ni ugovora, nosilec v kraju stalnega prebivališča nudi storitve. Kadar je treba take storitve nuditi v primeru skrajne nujnosti, nosilec v kraju stalnega prebivališča o tem nemudoma obvesti pristojnega nosilca. Obvestilo o ugovoru z navedbo razlogov za njegovo utemeljitev ni potrebno, kadar se stroški storitev povrnejo v pavšalnem znesku nosilcu v kraju stalnega prebivališča.

8. Zaposlena ali samozaposlena oseba ali njen družinski član obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o vsaki spremembi okoliščin, ki bi lahko vplivale na njihovo upravičenost do storitev, zlasti o prekinitvi ali spremembi zaposlitve ali samozaposlitve osebe ali o prenosu stalnega prebivališča ali kraja začasnega prebivališča zaposlene ali samozaposlene osebe ali njenega družinskega člana. Tudi v primeru, če zaposlena ali samozaposlena oseba preneha biti zavarovana ali preneha biti upravičena do storitev , pristojni nosilec ustrezno obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča. Nosilec v kraju stalnega prebivališča lahko kadarkoli zahteva od pristojnega nosilca, da mu predloži vse informacije v zvezi z zavarovanjem zaposlene ali samozaposlene osebe ali o njeni upravičenosti do storitev.

9. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo tudi o drugih izvedbenih pravilih.

Člen 18

Denarne dajatve v primeru stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna država

1. Za prejem denarnih dajatev po členu 19(1)(b) uredbe se mora zaposlena ali samozaposlena oseba v treh dneh po začetku nezmožnosti za delo prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča s predložitvijo obvestila o prenehanju dela ali spričevalo o nezmožnosti za delo, ki ga izda lečeči zdravnik, če tako določa zakonodaja, ki jo uporablja pristojni nosilec ali nosilec v kraju stalnega prebivališča.

2. Kadar lečeči zdravnik v državi stalnega prebivališča ne izdaja potrdil o nezmožnosti za delo, se oseba obrne neposredno na nosilca v kraju stalnega prebivališča v roku, določenem z zakonodajo , ki jo ta uporablja.

Ta nosilec da nezmožnost za delo nemudoma zdravniško potrditi in izda potrdilo iz odstavka 3. Tako potrdilo mora navajati predvideno trajanje nezmožnosti in se nemudoma pošlje pristojnemu nosilcu.

3. V primerih, ko se odstavek 2 ne uporablja, nosilec v kraju stalnega prebivališča čim hitreje, v vsakem primeru pa v roku treh dni po dnevu, ko se je oseba obrnila nanj, osebo zdravstveno pregleda, kot če bi bila zavarovana pri tem nosilcu. Poročilo zdravnika, ki opravi pregled, mora navajati predvsem predvideno trajanje nezmožnosti za delo, nosilec v kraju stalnega prebivališča pa ga pošlje pristojnemu nosilcu v roku treh dni po dnevu pregleda.

4. Nosilec v kraju stalnega prebivališča po tem izpelje vsa administrativna preverjanja ali zdravniške preglede osebe, kot če bi bila ta zavarovana pri tem nosilcu. Takoj ko ugotovi, da je oseba spet sposobna za delo, o tem nemudoma obvesti osebo in pristojnega nosilca in navede datum, ko je nezmožnost za delo prenehala. Brez poseganja v določbe odstavka 6 se uradno obvestilo osebi upošteva kot odločitev, sprejeta v imenu pristojnega nosilca.

5. V vseh primerih si pristojni nosilec pridrži pravico, da osebo napoti na pregled k zdravniku po lastni izbiri.

6. Če se pristojni nosilec odloči, da zadrži denarne dajatve , ker oseba še ni izpolnila vseh predpisanih postopkov, določenih z zakonodajo države stalnega prebivališča, ali če ugotovi, da je oseba sposobna, da nadaljuje delo, o svoji odločitvi obvesti osebo in obenem pošlje izvod te odločitve nosilcu v kraju stalnega prebivališča.

7. Ko oseba ponovno začne z delom, o tem obvesti pristojnega nosilca , če tako obvestilo zahteva zakonodaja, ki jo uporablja ta nosilec.

8. Pristojni nosilec izplača denarne dajatve na primeren način, običajno z mednarodnim denarnim nakazilom, in o tem obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča in osebo. Kadar denarne dajatve izplačuje nosilec v kraju stalnega prebivališča v imenu pristojnega nosilca , slednji obvesti osebo o njenih pravicah in nosilca v kraju stalnega prebivališča pa o znesku denarnih dajatev , o datumih izplačil in o najdaljšem obdobju, v katerem je mogoče dajatve zagotavljati v skladu z zakonodajo pristojne države.

9. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo tudi o drugih izvedbenih pravilih.

Izvajanje člena 20 uredbe

Člen 19

Posebne določbe za obmejne delavce in njihove družinske člane

Obmejnim delavcem in njihovim družinskim članom se lahko izdajajo medicinski izdelki, povoji, očala in pripomočki manjših vrednosti ter opravljajo laboratorijske analize in preiskave samo na ozemlju države članice, v kateri so bili predpisani, v skladu z določbami zakonodaje te države članice, razen kadar je zakonodaja, ki jo izvaja pristojni nosilec, ali sporazum, sklenjen med državama članicama ali pristojnimi organi obeh držav, ugodnejši.

Izvajanje druge alinee člena 21(2) uredbe

Člen 19a (15)

Storitve v primeru začasnega bivanja v pristojni državi — Družinski člani, ki stalno prebivajo v državi članici, ki ni tista, v kateri stalno prebiva zaposlena ali samozaposlena oseba

1. Za prejemanje storitev po določbah člena 21 uredbe družinski člani predložijo nosilcu v kraju stalnega prebivališča potrdilo, da so upravičeni do omenjenih storitev. To potrdilo, izda nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskega člana, če je to mogoče preden zapusti ozemlje države članice, v kateri stalno prebivajo, in kadar je to potrebno navaja najdaljše obdobje zagotavljanja storitev, določeno v zakonodaji te države članice. Če družinski člani ne predložijo omenjenega potrdila, nosilec v kraju začasnega prebivališča stopi v stik z nosilcem v kraju stalnega prebivališča, da pridobi to potrdilo.

2. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe. V tem primeru se nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskega člana šteje za pristojnega nosilca.

Izvajanje člena 22 uredbe

Člen 20

Storitve v primeru začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država — Posebni primeri oseb, zaposlenih v mednarodnem prometu, in njihovih družinskih članov

1. Za prejemanje storitev zase ali za svoje družinske člane, ki jo spremljajo, mora oseba, zaposlena v mednarodnem prometu, ki je zajeta v člen 14(2)(a) uredbe in zaradi svoje zaposlitve odide na ozemlje države članice, ki ni pristojna država, čim hitreje predložiti nosilcu v kraju začasnega prebivališča posebno potrdilo, ki ga izda delodajalec ali njegov zastopnik v tekočem koledarskem mesecu ali dveh koledarskih mesecih pred predložitvijo. To potrdilo mora predvsem navajati datum zaposlitve osebe pri omenjenem delodajalcu, ter ime in naslov pristojnega nosilca; če pa po zakonodaji pristojne države delodajalcu ni treba poznati pristojnega nosilca, oseba pisno predloži ime in naslov tega nosilca, ko predloži svojo prijavo nosilcu v kraju začasnega prebivališča. Oseba, ki predloži tako potrdilo, se obravnava, kot da izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do storitev. Če oseba ne more stopiti v stik z nosilcem v kraju začasnega prebivališča pred zdravljenjem, kljub temu prejme ob predložitvi omenjenega potrdila tako zdravljenje, kot če bi bila zavarovana pri tem nosilcu.

2. Nosilec v kraju začasnega prebivališča v treh dneh poizve pri pristojnem nosilcu, ali oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do storitev. Nosilec v kraju začasnega prebivališča nudi storitve, dokler ne prejme odgovora od pristojnega nosilca, vendar ne več kot 30 dni.

3. Pristojni nosilec pošlje svoj odgovor nosilcu v kraju začasnega prebivališča v roku 10 dni po prejemu zahteve tega nosilca. Če je odgovor pritrdilen, pristojni nosilec po potrebi navede tudi najdaljši čas, v katerem se lahko zagotavljajo storitve v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, in nosilec v kraju začasnega prebivališča nadalje nudi omenjene storitve.

4. Namesto potrdila iz odstavka 1, lahko oseba, ki je zajeta v ta odstavek, predloži nosilcu v kraju začasnega prebivališča tudi potrdilo, da so pogoji za pridobitev pravic do storitev izpolnjeni. To potrdilo, ki ga izda pristojni nosilec, po potrebi navaja zlasti najdaljše obdobje, v katerem se lahko zagotavljajo storitve v skladu z zakonodajo pristojne države. V takem primeru se odstavki 1, 2 in 3 ne uporabljajo.

5. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe.

6. Stroški storitev, ki se zagotavljajo na podlagi predpostavke iz odstavka 1, se povrnejo, kot določa člen 36(1) uredbe.

Člen 21

Storitve v primeru začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država — Zaposlene osebe, ki niso zajete v členu 20 izvedbene uredbe, ali samozaposlene osebe

1. Za prejemanje storitev po določbah člena 22(1)(a)(i) uredbe, razen v primeru iz člena 20 izvedbene uredbe, zaposlena ali samozaposlena oseba nosilcu v kraju začasnega prebivališča predloži potrdilo, da je upravičena do omenjenih storitev. V tem potrdilu, ki ga izda pristojni nosilec na zahtevo osebe, po možnosti preden ta zapusti ozemlje države članice, v kateri stalno prebiva, in, kjer je to potrebno, zlasti točno določeno obdobje zagotavljanja storitev, določeno v zakonodaji pristojne države. Če oseba ne predloži omenjenega potrdila, ga nosilec v kraju začasnega prebivališča pridobi od pristojnega nosilca.

2. Smiselno se uporabljajo členi 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe.

člen 22

Storitve za zaposlene ali samozaposlene osebe, ki prenesejo svoje stalno prebivališče ali ki se vrnejo v državo stalnega prebivališča, ali za zaposlene ali samozaposlene osebe, z dovoljenjem, da odidejo v drugo državo članico na zdravljenje

1. Za prejemanje storitev po določbah člena 22(1)(b)(i) uredbe zaposlena ali samozaposlena oseba nosilcu v kraju stalnega prebivališča predloži potrdilo, da je upravičena do nadaljnjega prejemanja omenjenih storitev. V potrdilu, ki ga izda pristojni nosilec je, kadar je to potrebno, v skladu z zakonodajo pristojne države, zlasti točno določeno obdobje zagotavljanja storitev. Potrdilo se lahko na zahtevo osebe izda po njenem odhodu, če ga zaradi višje sile ni bilo mogoče izdati vnaprej.

2. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe.

3. Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata tudi za določbe glede storitev v primeru, iz člena 22(1)(c)(i) uredbe.

Člen 23

Storitve za družinske člane

Določbe členov 21 ali 22 izvedbene uredbe se po potrebi smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje storitev družinskim članom, kot je določeno v členu 22(3) uredbe.

V primerih iz drugega pododstavka člena 22(3) uredbe se za namene členov 17(6), (7) in (9) ter 21 in 22 izvedbene uredbe, za pristojnega nosilca oziroma za zakonodajo pristojne države štejeta nosilec v kraju stalnega prebivališča in zakonodaja države stalnega prebivališča družinskega člana.

Člen 24

Denarne dajatve za zaposlene ali samozaposlene osebe v primeru začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država

Določbe člena 18 izvedbene uredbe se smiselno uporabljajo tudi za prejemanje denarnih dajatev po členu 22(1)(a)(ii) uredbe. Vendar pa, zaposleni ali samozaposleni osebi, ki začasno biva na ozemlju države članice, ne da bi tam opravljala dejavnost v okviru zaposlitve oziroma samozaposlitve, ni treba predložiti obvestila o prenehanju dela, ne glede na obveznost predložitve potrdila o nezmožnosti za delo iz člena 18(1) izvedbene uredbe.

Izvajanje člena 23 (3) uredbe

Člen 25

Potrdilo o družinskih članih, ki se upoštevajo pri izračunu denarnih dajatev

1. Za prejemanje dajatev po določbah člena 23(3) uredbe zaposlena ali samozaposlena oseba predloži pristojnemu nosilcu potrdilo o svojih družinskih članih, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri ima sedež omenjen nosilec.

2. To potrdilo izda nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov.

Potrdilo velja 12 mesecev od dne izdaje. Mogoče ga je podaljšati; v tem primeru velja od dne podaljšanja.

Oseba nemudoma obvesti pristojnega nosilca o vsakem pojavu, zaradi katerega bi bilo potrebno spremeniti omenjeno potrdilo. Sprememba začne veljati z dnem navedenega pojava.

3. Namesto potrdila, ki je omenjeno v odstavku 1, lahko pristojni nosilec zahteva od osebe, da predloži najnovejše dokumente o osebnem stanju družinskih članov, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri ima sedež omenjen nosilec.

Izvajanje člena 25(1) uredbe

Člen 26

Dajatve za brezposelne osebe, ki odidejo v državo članico, ki ni pristojna država, da bi tam iskale zaposlitev

1. Za prejemanje denarnih dajatev in storitev po členu 25(1) uredbe, brezposelna oseba, zase in za svoje družinske člane, predloži nosilcu zdravstvenega zavarovanja v kraju, kamor je prišla, potrdilo, za katero zaprosi pred odhodom pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja. Če brezposelna oseba omenjenega potrdila ne predloži, ga nosilec v kraju, kamor je oseba prišla, pridobi od pristojnega nosilca.

To potrdilo mora dokazovati obstoj pravice do omenjenih dajatev pod pogoji, določenimi v členu 69(1)(a) uredbe; ob upoštevanju določb člena 69(1)(c) mora navajati trajanje take pravice in znesek denarnih dajatev, ki se po potrebi zagotavljajo iz zdravstvenega zavarovanja med zgoraj omenjenim obdobjem v primeru nezmožnosti za delo ali bolnišničnega zdravljenja.

2. Nosilec zavarovanja za brezposelnost v kraju, kamor je brezposelna oseba prišla, mora na izvodu potrdila, iz člena 83 izvedbene uredbe, ki ga pošlje nosilcu zdravstvenega zavarovanja v istem kraju, navesti, da so pogoji, določeni v členu 69(1)(b) uredbe izpolnjeni in navesti datum njihove izpolnitve in datum, od katerega dalje brezposelna oseba prejema dajatve za brezposelnost na stroške pristojnega nosilca.

To potrdilo velja za obdobje, določeno v členu 69(1)(c) uredbe, dokler so izpolnjeni pogoji. Nosilec zavarovanja za brezposelnost v kraju, kamor je brezposelna oseba prišla, v treh dneh obvesti omenjenega nosilca zdravstvenega zavarovanja, če pogoji niso več izpolnjeni.

3. Smiselno se uporabljajo določbe člena 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe.

4. Za prejemanje denarnih dajatev, ki jih določa zakonodaja pristojne države, brezposelna oseba v roku treh dni pošlje potrdilo o nezmožnosti za delo nosilcu zdravstvenega zavarovanja v kraju, kamor je prišla. Navesti mora tudi datum, do katerega je prejemala dajatve iz zdravstvenega zavarovanja in svoj naslov v državi, v kateri začasno biva.

5. Nosilec zdravstvenega zavarovanja v kraju, v katerega je brezposelna oseba prišla, obvesti pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja, pa tudi nosilca, pri kateri je brezposelna oseba prijavljena kot iskalec zaposlitve, v roku treh dni od datuma, ko je nezmožnost za delo nastopila in se končala.

6. V primerih, opredeljenih v členu 25(4) uredbe, nosilec zdravstvenega zavarovanja v kraju, kamor je brezposelna oseba prišla, obvesti pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja in pristojnega nosilca zavarovanja za brezposelnost o svojem mnenju, da šteje pogoje, ki upravičujejo podaljšanje dobe, v kateri se lahko dodeljujejo denarne dajatve in nudijo storitve, za izpolnjene, z navedbo podlage, na kateri to mnenje temelji; sporočilu, ki ga pošlje pristojnemu nosilcu zdravstvenega zavarovanja, pa priloži tudi podrobno poročilo zdravnika, ki je pregledal bolnika, o stanju bolnika z navedbo predvidenega obdobja, v katerem bodo obstajali pogoji za uporabo člena 25(4) uredbe. Pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja potem sprejme odločitev o podaljšanju dobe, v kateri se lahko bolni brezposelni osebi dodeljujejo dajatve.

7. Smiselno se uporablja tudi člen 18(2), (3), (4), (5), (6), (8) in (9) izvedbene uredbe.

Izvajanje člena 25(3) uredbe

Člen 27

Storitve za družinske člane brezposelnih oseb v primeru stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna država

Določbe člena 17 izvedbene uredbe se smiselno uporabljajo za zagotavljanje storitev družinskim članom brezposelnih oseb, kadar imajo ti družinski člani stalno prebivališče na ozemlju države članice, ki ni pristojna država. Ob času prijave družinskih članov brezposelne osebe, ki prejemajo dajatve po določbah člena 69(1) uredbe, je treba predložiti potrdilo, iz člena 26(1) izvedbene uredbe. To potrdilo mora biti veljavno v obdobju, med katerim se lahko dodeljujejo dajatve po členu 69(1) te uredbe.

Izvajanje člena 26 uredbe

Člen 28

Storitve za vlagatelje zahtevkov za pokojnino in njihove družinske člane

1. Za prejemanje storitev na ozemlju države članice, v kateri stalno prebiva, po členu 26(1) uredbe se mora vlagatelj zahtevka in njegovi družinski člani prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča s predložitvijo potrdila, da je oseba zase in za svoje družinske člane po zakonodaji druge države članice upravičena do omenjenih storitev. To potrdilo izda nosilec druge države članice, ki je odgovoren za storitve.

2. Nosilec v kraju stalnega prebivališča obvesti nosilca , ki je izdal potrdilo, o vsaki prijavi, opravljeni v skladu z odstavkom 1.

Izvajanje členov 28 in 28 a uredbe

Člen 29

Storitve za upokojence in njihove družinske člane, ki nimajo stalnega prebivališča v državi članici, po zakonodaji katere prejemajo pokojnino in so upravičeni do dajatev

1. Za prejemanje storitev po členih 28(1) in 28 a uredbe na ozemlju države članice, v kateri stalno prebivajo, se morajo upokojenec in njegovi družinski člani prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča s predložitvijo potrdila, da je oseba zase in za svoje družinske člane po zakonodaji druge države članice upravičena do omenjenih storitev po zakonodaji ali eni od zakonodaj, po katerih se izplačuje pokojnina.

2. To potrdilo na zahtevo upokojenca izda nosilec ali eden od nosilcev, ki so odgovorni za izplačilo pokojnine, ali, kadar to pride v poštev, nosilec, ki je pooblaščen za ugotavljanje upravičenosti do dajatev, takoj ko upokojenec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do teh dajatev. Če upokojenec ne predloži potrdila, ga nosilec v kraju stalnega prebivališča pridobi od nosilca ali nosilcev, odgovornih za izplačilo pokojnine, ali, kadar pride to v poštev, od nosilca, ki je pooblaščen za izdajo takih potrdil. Med čakanjem na prejem potrdila lahko nosilec v kraju stalnega prebivališča na podlagi dokumentacije, ki jo prejme, upokojenca in njegove družinske člane začasno registrira. Ta registracija zavezuje nosilca, ki je odgovoren za plačilo storitev le, če slednji nosilec izda potrdilo, določeno v odstavku 1.

3. Nosilec v kraju stalnega prebivališča obvesti nosilca , ki je izdal potrdilo, določeno v odstavku 2, o vsaki prijavi, opravljeni v skladu z določbami omenjenega odstavka.

4. Kadar se vloži zahtevek za storitve, je treba nosilcu v kraju stalnega prebivališča s pomočjo računa ali odrezka denarnega nakazila zadnjega opravljenega plačila dokazati, da je upokojenec še vedno upravičen do pokojnine.

5. Upokojenec ali družinski člani obvestijo nosilca v kraju stalnega prebivališča o vsaki upravičenosti do storitev, zlasti o vsakem mirovanju ali odvzemu pokojnine in o vsakem prenosu stalnega prebivališča. Tudi nosilci, odgovorni za pokojnino, obveščajo nosilca v kraju upokojenčevega stalnega prebivališča o vsaki taki spremembi.

6. Upravna komisija v meri, kolikor je to potrebno, določi postopek za določanje nosilca , ki krije stroške storitev v primeru iz člena 28(2)(b) uredbe.

Izvajanje člena 29 uredbe

Člen 30 (14)

Storitve za družinske člane, ki stalno prebivajo v državi članici, ki ni država, v kateri ima stalno prebivališče upokojenec

1. Za prejemanje storitev po členu 29(1) uredbe na ozemlju države članice, kjer stalno prebivajo, se morajo družinski člani prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča s predložitvijo dokumentacije, ki jo zahteva zakonodaja, ki jo ta nosilec izvaja, za dodelitev dajatev družinskim članom upokojenca, skupaj s potrdilom, da je upokojenec upravičen do storitev zase in za svoje družinske člane. To potrdilo, ki ga izda nosilec v kraju stalnega prebivališča upokojenca, je veljavno, dokler nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov ni obveščen o njegovem preklicu. Kadar pa to potrdilo izda nemški, francoski, italijanski ali portugalski nosilec , je veljavno le eno leto od dneva izdaje in ga je treba vsako leto podaljšati.

2. Kadar se vlaga zahtevek za storitve, družinski člani predložijo nosilcu v kraju stalnega prebivališča potrdilo iz odstavka 1, če zakonodaja, ki jota nosilec izvaja, določa, da je treba takemu zahtevku priložiti dokazilo o upravičenosti do pokojnine.

3. Nosilec v kraju upokojenčevega stalnega prebivališča obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča družinskih članov o mirovanju ali odvzemu pokojnine in o vsakem prenosu stalnega prebivališča upokojenca. Nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov lahko kadarkoli zahteva od nosilca v kraju upokojenčevega stalnega prebivališča, da mu sporoči vse informacije, povezane z upravičenostjo do storitev.

4. Družinski člani obvestijo nosilca v kraju stalnega prebivališča o vsaki spremembi okoliščin, ki bi lahko vplivale na njihovo upravičenost do storitev, zlasti o vsakem prenosu stalnega prebivališča.

Izvajanje člena 31 uredbe

Člen 31

Storitve za upokojence in njihove družinske člane, ki začasno bivajo v državi članici, ki ni tista, v kateri imajo stalno prebivališče

1. Za prejemanje storitev po členu 31 uredbe upokojenec predloži nosilcu v kraju začasnega prebivališča potrdilo, ki dokazuje, da je upravičen do omenjenih storitev. To potrdilo izda nosilec v kraju upokojenčevega stalnega prebivališča, če je to mogoče preden zapusti državo članico, v kateri stalno prebiva, in kadar je to potrebno navede najdaljše dobo, v kateri se lahko zagotavljajo storitve v skladu z zakonodajo te države članice. Če upokojenec ne predloži omenjenega potrdila, ga nosilec v kraju začasnega prebivališča pridobi od nosilca v kraju stalnega prebivališča.

2. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 17(6), (7) in (9) izvedbene uredbe. V tem primeru se nosilec v kraju upokojenčevega stalnega prebivališča šteje za pristojnega nosilca.

3. Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata tudi za zagotavljanje storitev družinskim članom, zajetim v členu 31 uredbe.

Izvajanje člen 35 (1) uredbe

Člen 32

Nosilec, pri katerem se lahko prijavijo delavci v rudnikih in podobnih podjetjih ter njihovi družinski člani, ko začasno ali stalno prebivajo v državi članici, ki ni pristojna država

1. V primerih iz člena 35(1) uredbe in kadar so v državi začasnega ali stalnega prebivališča dajatve, ki se dodeljujejo po sistemu zavarovanja za bolezen ali materinstvo, ki zajema delavce v jeklarski industriji, enake tistim, ki se dodeljujejo po posebnem sistemu za delavce v rudnikih in podobnih podjetjih, se lahko delavci, ki spadajo v slednjo kategorijo, in njihovi družinski člani prijavijo pri najbližjem nosilcu na ozemlju države članice, v kateri začasno ali stalno prebivajo, ki je navedena v Prilogi 3 izvedbene uredbe, tudi če gre za nosilca sistema, ki se uporablja za delavce v jeklarski industriji; ta nosilec potem zagotavlja te dajatve.

2. Kadar so dajatve, zagotovljene v posebnem sistemu za delavce v rudnikih, ugodnejše, imajo taki delavci ali njihovi družinski člani možnost, da se prijavijo bodisi pri nosilcu, ki je odgovoren za izvajanje tega sistema, bodisi pri najbližjem nosilcu na ozemlju države članice, v kateri imajo začasno ali stalno prebivališče, ki izvaja sistem za delavce v jeklarski industriji. V slednjem primeru nosilec opozori osebo na to, da bo s prijavo pri nosilcu, ki je odgovoren za izvajanje zgoraj omenjenega posebnega sistema , pridobila ugodnejše dajatve; obvestiti ga mora tudi o imenu in naslovu tega nosilca.

Izvajanje člena 35(2) uredbe

Člen 32a

Posebni sistemi , ki se uporabljajo za določene samozaposlene osebeV

Prilogi 11 so navedeni sistemi iz člena 35(2) uredbe.

Izvajanje člena 35(4) uredbe

Člen 33

Upoštevanje dobe , v kateri je dajatev že zagotavljal nosilec v drugi državi članici

Za izvajanje določb člena 35(4) uredbe lahko nosilec države članice, kidodeli dajatev , od nosilca v drugi državi članici zahteva, da mu predloži informacije o dobi , v kateri je ta nosilec že zagotovil dajatve za isti primer bolezni ali materinstva.

Povračilo stroškov, nastalih med začasnim bivanjem v drugi državi članici, s strani pristojnega nosilca

Člen 34 (12)

1. Če med začasnim bivanjem zaposlene ali samozaposlene osebe v državi članici, ki ni pristojna država, ni mogoče dokončati predpisanih postopkov, ki jih določajo členi 20(1) in (4), 21, 23 in 31 izvedbene uredbe, stroške teh dajatev na podlagi prošnje osebe povrne pristojni nosilec v skladu s stopnjami povračil, ki jih uporablja nosilec v kraju začasnega prebivališča.

2. Nosilec v kraju začasnega prebivališča na zahtevo pristojnega nosilca predloži vse potrebne informacije o teh stopnjah.

Če nosilca v kraju začasnega prebivališča in pristojnega nosilca zavezuje sporazum, ki ne predvideva povračil ali predvideva povračilo v pavšalnem znesku, mora nosilec v kraju začasnega prebivališča poleg tega pristojnemu nosilcu nakazati tudi znesek, ki ga je treba povrniti osebi v skladu z določbami odstavka 1.

3. Kadar gre za večje stroške, lahko pristojni nosilec plača ustrezen predujem osebi, takoj ko ta oseba predloži omenjenemu nosilcu zahtevek za povrnitev.

4. Ne glede na odstavke 1, 2 in 3 lahko pristojni nosilec izvede povračilo nastalih stroškov po stopnjah, ki jih uporablja sam, v kolikor je mogoče opraviti povračilo v skladu s temi stopnjami, če stroški, ki naj bi se povrnili, ne presegajo s strani Upravne komisije določene ravni, in če se zaposlena ali samozaposlena oseba ali upokojenec strinja z uporabo te določbe. V vsakem primeru znesek povračila ne sme presegati zneska dejansko nastalih stroškov.

5. Če nosilec v državi članici stalnega prebivališča ne določi stopenj za povračila, lahko pristojni nosilec opravi povračilo po pogojih, določenih v odstavku 4, ne da bi bilo potrebno soglasje osebe.

POGLAVJE 3

INVALIDNOST, STAROST IN SMRT (POKOJNINE)

Vložitev in proučitev zahtevkov za dajatve

Člen 35 (11)

Zahtevek za invalidske dajatve, kadar je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala le zakonodaja, omenjena v delu A priloge IV uredbe, in v primeru, iz člena 40(2) uredbe

1. Za prejemanje dajatev po členih 37, 38 in 39 uredbe, vključno s primeri iz členov 40(2), 41(1) in 42(2) uredbe, lahko zaposlena ali samozaposlena oseba vloži zahtevek bodisi pri nosilcu države članice, zakonodaja katere je zanjo veljala v času nastopa nezmožnosti za delo, ki ji je sledila invalidnost ali poslabšanje invalidnosti, bodisi pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča, ki potem posreduje zahtevek prvemu nosilcu z navedbo datuma vložitve ; ta datum veljaza datum vložitve zahtevka pri prvem nosilcu. Če pa so bile osebi dodeljene denarne dajatve iz zdravstvenega zavarovanja, se datum, ko se niso več izplačevale, po potrebi šteje kot datum vložitve zahtevka za pokojnino.

2. V primeru iz člena 41(1)(b) uredbe, nosilec, pri katerem je bila zaposlena ali samozaposlena oseba nazadnje zavarovana, sporoči znesek in datum začetka zagotavljanja dajatev po zakonodaji, ki jo izvaja, nosilcu , ki je prvotno odgovoren za izplačilo dajatev. S tem datumom se dajatve , ki so bile dodeljene pred poslabšanjem invalidnosti, ukinejo ali zmanjšajo na znesek, ki ne presega dodatka iz člena 41(1) uredbe.

3. Določbe odstavka 2 se ne uporabljajo v primeru iz člena 41(1)(d) uredbe. V tem primeru se nosilec, pri katerem je bil vlagatelj zahtevka nazadnje zavarovan, obrne na nizozemskega nosilca, da ugotovi znesek, do katerega je vlagatelj upravičen od tega nosilca.

Člen 36

Zahtevki za dajatve za starost , dajatve za preživele osebe (izvzete so dajatve za sirote) in invalidske dajatve v primerih, ki niso omenjeni v členu 35 izvedbene uredbe

1. Za prejemanje dajatev po členih 40 do 51, razen v primerih iz člena 35 izvedbene uredbe, osebe vložijo zahtevek pri nosilcu v kraju stalnegaprebivališča v skladu s postopkom, določenem z zakonodajo, ki jo ta nosilec izvaja. Če za zaposleno ali samozaposleno osebo ni veljala ta zakonodaja, nosilec v kraju stalnega prebivališča posreduje zahtevek nosilcu države članice, zakonodaja katere je za osebo nazadnje veljala, in navede datum, ko je bil zahtevek vložen. Ta datum šteje kot datum vložitve zahtevka slednjemu nosilcu.

2. Kadar vlagatelj zahtevka stalno prebiva na ozemlju države članice, zakonodaja katere za zaposleno ali samozaposleno osebo ni veljala, lahko vloži zahtevek pri nosilcu države članice, zakonodaja katere je za zaposleno ali samozaposleno osebo nazadnje veljala.

3. Kadar vlagatelj zahtevka stalno prebiva na ozemlju države, ki ni članica, vloži ta zahtevek pri pristojnemu nosilcu v tisti državi članici, zakonodaja katere je za zaposleno ali samozaposleno osebo nazadnje veljala.

Če vlagatelj vloži zahtevek pri nosilcu v državi članici, katere državljan je, slednja posreduje zahtevek pristojnemu nosilcu.

4. Zahtevek za dajatve, poslan nosilcu ene države članice, ima za posledico istočasno dodelitev dajatev po zakonodajah vseh držav članic, v katerih vlagatelj izpolnjuje pogoje, razen če vlagatelj v skladu s členom 44(2) zaprosi za odložitev vseh dajatev za starost , do katerih bi bil upravičen po zakonodaji ene ali več držav članic.

Člen 37

Dokumenti in informacije, ki morajo biti priloženi zahtevkom za dajatve iz člena 36 izvedbene uredbe

Za vložitev zahtevkov iz člena 36 izvedbene uredbe, veljajo naslednja pravila:

(a) zahtevku morajo biti priložena potrebna dodatna dokumentacija in mora biti napisan na obrazcu, ki ga določa zakonodaja:

(i) države članice, na ozemlju katere vlagatelj stalno prebiva, v primeru iz člena 36(1),

(ii) države članice, ki je za zaposleno ali samozaposleno osebo nazadnje veljala , v primerih iz člena 36(2) in (3);

(b) točnost informacij, ki jih predloži vlagatelj, se ugotovi na podlagi uradnih dokumentov, ki so priloženi obrazcu zahtevka, ali jih potrdijo pristojni organi v državi članici, na ozemlju katere vlagatelj stalno prebiva;

(c) vlagatelj zahtevka mora navesti, če je to mogoče, bodisi nosilca ali nosilce, ki izvajajo zavarovanje za invalidnost, starost ali smrt (pokojnine) v vseh državah članicah, v katerih je bila zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana, bodisi, v primeru zaposlene osebe, delodajalca ali delodajalce, za katere je delala na ozemlju vseh držav članic, s predložitvijo potrdil o zaposlitvi, ki jih ima v posesti;

(d) če po členu 44(2) uredbe vlagatelj zahtevka zaprosi za preložitev dodelitve dajatev za starost, do katerih bi bil upravičen po zakonodaji ene ali več držav članic, mora navesti zakonodajo, po kateri uveljavlja dajatve.

Člen 38

Potrdila o družinskih članih, ki se upoštevajo za ugotavljanje višine dajatev

1. Za prejemanje dajatev po določbah členov 39(4) ali 47(3) uredbe vlagatelj predloži potrdilo o članih njegove družine, razen njegovih otrok, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri ima sedež nosilec, odgovoren za dodelitev dajatev.

To potrdilo izda nosilec zdravstvenega zavarovanja v kraju stalnega prebivališča družinskih članov ali drug nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, na ozemlju katere stalno prebivajo. Smiselno se uporabljajo določbe drugega in tretjega pododstavka člena 25(2) izvedbene uredbe.

Namesto potrdila, omenjenega v prvem pododstavku, lahko nosilec, odgovoren za dodelitev dajatev , zahteva od vlagatelja zahtevka, da predloži dokumente o osebnem stanju njegovih družinskih članov, razen njegovih otrok, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri ima sedež nosilec.

2. V primeru iz odstavka 1, če zakonodaja, ki jo izvaja nosilec, določa , da morajo družinski člani živeti pod isto streho kot upokojenec, se dejstvo, da so družinski člani, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, kljub temu pretežno odvisni od vlagatelja, ugotovi na podlagi dokumentov, ki dokazujejo redno nakazovanje dela vlagateljevih prihodkov.

člen 39 (11)

Proučitev zahtevkov za invalidske dajatve , kadar je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala samo zakonodaja iz dela A priloge IV uredbe

1. Če je zaposlena ali samozaposlena oseba vložila zahtevek za invalidske dajatve in če nosilec ugotovi, da se uporabljajo določbe člena 37(1), ta nosilec po potrebi pridobi od nosilca , pri katerem je bila oseba nazadnje zavarovana, potrdilo o zavarovalnih dobah, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji, ki jo izvaja slednji nosilec.

2. Določbe odstavka 1 se smiselno uporabijo, kadar je treba, zato da bi bili izpolnjeni pogoji po zakonodaji pristojne države, upoštevati zavarovalne dobe, pred tem dopolnjene po zakonodaji druge države članice.

3. V primeru iz člena 39(3) uredbe, nosilec, ki je proučil vlagateljev primer, posreduje njegov spis nosilcu , pri katerem je bila oseba nazadnje zavarovana.

4. Pri proučevanju zahtevkov iz odstavkov 1, 2 in 3, se ne uporabljajo členi 41 do 50 izvedbene uredbe.

Člen 40

Ugotavljanje stopnje invalidnosti

Za ugotovitev stopnje invalidnosti nosilec države članice upošteva dokumente in zdravniške izvide ter informacije administrativne narave, ki jih pridobi od nosilca katerekoli druge države članice. Vsak nosilec pa si pridrži pravico, da vlagatelja zahtevka napoti na zdravniški pregled k zdravniku po lastni izbiri, razen kadar se uporablja člen 40(4) uredbe.

Proučevanje zahtevkov za invalidske dajatve ali starost ali za preživele osebe iz člena 36 izvedbene uredbe

Člen 41

Določitev nosilca, ki prouči zahtevek

1. Zahtevke za dajatve prouči nosilec, pri katerem je bil zahtevek vložen ali kateremu je bil posredovan v skladu z določbami člena 36 izvedbene uredbe. Ta nosilec se v nadaljnjem besedilu imenuje "nosilec, ki prouči zahtevek".

2. Nosilec, ki proučuje zahtevek, nemudoma obvesti o zahtevku za dajatev vse nosilce na posebnem obrazcu, tako da lahko zahtevke sočasno in brez zamude proučijo vsi ti nosilci.

Člen 42

Obrazci, ki se uporabljajo pri proučevanju zahtevkov za dajatve

1. Pri proučevanju zahtevkov za dajatve nosilec , ki preuči zahtevek, uporabi obrazec, ki vsebuje predvsem navedbo in povzetek zavarovalnih dob ali dob prebivanja, ki jih je zaposlena ali samozaposlena oseba dopolnila po zakonodaji vseh držav članic.

2. Kadar se ti obrazci pošljejo nosilcu katerekoli druge države članice, prevzamejo vlogo dokaznih dokumentov..

Člen 43

Postopek, po katerem nosilec proučevanju zahtevek

1. Nosilec, ki prouči zahtevek, vnese v obrazec, določen v členu 42(1) izvedbene uredbe, zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji, ki jo izvaja, in pošlje izvod tega obrazca nosilcem, ki izvajajo zavarovanje za invalidnost, starost ali smrt (pokojnine) vseh držav članic, v katerih je bila zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana, pri čemer po potrebi priloži potrdila o zaposlitvi, ki jih je predložil vlagatelj.

2. Kadar zahtevek zadeva samo enega nosilca, ta nosilec izpolni omenjeni obrazec z navedbo:

(a) zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji, ki jo izvaja;

(b) zneska dajatev, ki bi ga vlagatelj lahko zahteval samo za te zavarovalne dobe ali dobe prebivanja;

(c) teoretičnega zneska in dejanskega zneska dajatev, izračunanega v skladu z določbami člena 46(2) uredbe.

Tako izpolnjen obrazec se vrne nosilcu, ki prouči zahtevek.

Če je mogoče pravico do dajatev pridobiti že ob upoštevanju zgolj zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji, ki jo izvaja nosilec druge države članice, in če je mogoče znesek dajatev, ki ustreza tem dobam, določiti nemudoma, medtem ko bi izračun, omenjen v pododstavku (c) terjal znatno več časa, se obrazec vrne nosilcu , ki proučuje zahtevek, z informacijami iz pododstavkov (a) in (b); informacije, omenjene v pododstavku (c), se posredujejo nosilcu, ki proučuje zahtevek, takoj ko je to mogoče.

3. Kadar se zahtevek nanaša na dva ali več nosilcev, vsak od teh nosilcev izpolni omenjeni obrazec z navedbo zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji, ki jo izvaja, in vrne obrazec nosilcu , ki proučuje zahtevek.

Če je mogoče pravico do dajatev pridobiti že ob upoštevanju zgolj zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji, ki jo izvaja eden ali več nosilcev, in če je mogoče znesek dajatev, ki ustreza tem dobam, določiti nemudoma, se nosilca , ki proučuje zahtevek, sočasno obvesti o tem znesku in o zavarovalnih dobah ali dobah prebivanja; če pa določitev tega zneska potreben daljši čas, se nosilca , ki proučuje zahtevek, obvesti, takoj ko se znesek določi.

Ob prejemu vseh obrazcev z informacijami o zavarovalnih dobah ali dobah prebivanja in, če to pride v poštev, z informacijami o znesku ali zneskih po zakonodaji ene ali več držav članic, nosilec, ki proučuje zahtevek, posreduje izvod tako izpolnjenih obrazcev vsakemu od nosilcev, ki na njih navedejo teoretični znesek in dejanski znesek dajatev, izračunan v skladu z določbami člena 46(2) uredbe, in vrnejo obrazec nosilcu , ki proučuje zahtevek.

4. Takoj ko nosilec, ki proučuje zahtevek, po prejemu informacij iz odstavkov 2 in 3, ugotovi dejstvo, da se uporabljajo določbe členov 40(2) ali 48(2) ali (3) uredbe, o tem obvesti druge nosilce.

5. V primeru iz člena 37(d) izvedbene uredbe, nosilci držav članic, zakonodaje katerih so za vlagatelja veljale, vendar pa je po njih zaprosil za preložitev dodelitve dajatev, v obrazec, določen v členu 42(1) izvedbene uredbe, vnesejo le zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, ki jih je vlagatelj zahtevka dopolnil po zakonodaji, ki jo izvajajo.

Člen 44

Nosilec, pooblaščen za odločanje o stopnji invalidnosti

1. Ob upoštevanju določb odstavkov 2 in 3 je le nosilec, ki proučuje zahtevek, pooblaščen za sprejemanje odločitev iz člena 40(4) uredbe v zvezi s stopnjo invalidnosti vlagatelja zahtevka. To odločitev sprejme, takoj ko je mogoče ugotoviti, ali so, po potrebi ob upoštevanju člena 45 uredbe, izpolnjeni pogoji za upravičenost, določeni z zakonodajo, ki jo nosilec izvaja. O tej odločitvi nemudoma obvesti druge zadevne nosilce.

2. Če po upoštevanju člena 45 uredbe pogoji za upravičenost, razen tistih v zvezi s stopnjo invalidnosti, določenih z zakonodajo, ki jo izvaja nosilec, ki proučuje zahtevek, niso izpolnjeni, ta nosilec nemudoma obvesti pristojnega nosilca za invalidnost druge države članice, zakonodaja katere je za zaposleno ali samozaposleno osebo nazadnje veljala. Ta nosilec je, če so pogoji za upravičenost, določeni z zakonodajo, ki jo izvaja, izpolnjeni, pooblaščen, da sprejme odločitev o stopnji invalidnosti vlagatelja zahtevka; o tej odločitvi nemudoma obvesti druge zadevne nosilce.

3. Po potrebi se lahko zadeva pod enakimi pogoji posreduje nazaj nosilcu , pristojnemu za invalidnost države članice, zakonodaja katere je za zaposleno ali samozaposleno osebo najprej veljala.

Člen 45

Začasno izplačevanje dajatev in predujem izplačila dajatev

1. Če nosilec, ki proučuje zahtevek, ugotovi, da je vlagatelj zahtevka upravičen do dajatev po zakonodaji, ki jo izvaja nosilec, ne da bi bilo treba upoštevati zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji drugih držav članic, te dajatve začne nemudoma izplačevati na začasni podlagi.

2. Če vlagatelj zahtevka ni upravičen do dajatev po odstavku 1, vendar pa iz informacij, ki jih v skladu s členom 43(2) ali (3) izvedbene uredbe prejme nosilec, ki proučuje zahtevek, izhaja, da se pridobi pravica po zakonodaji druge države članice ob upoštevanju zgolj zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po tej zakonodaji, nosilec, ki izvaja to zakonodajo, izplača dajatve, kot začasne, takoj ko ga je nosilec, ki proučuje zahtevek, obvestil o obveznosti, da to stori.

3. Če se v primeru iz odstavka 2, pravica do dajatev pridobi po zakonodaji več kot ene države članice ob upoštevanju zgolj zavarovalnih dob ali dob prebivanja, dopolnjenih po vsaki o teh zakonodaj, je začasno izplačilo dajatev dolžnost nosilca, ki je prvi obvestil nosilca, ki proučuje zahtevek, o taki pravici; dolžnost nosilca, ki preuči zahtevek, je, da obvesti druge zadevne nosilce.

4. Nosilec, ki mora izplačati dajatve odstavkih 1, 2 in 3, o tem nemudoma obvesti vlagatelja zahtevka, pri čemer ga izrecno opozori na začasno naravo sprejetega ukrepa in na dejstvo, da pritožba ni mogoča.

5. Če po odstavkih 1, 2 ali 3 vlagatelju zahtevka ni začasno izplačljiva nobena dajatev, vendar pa iz pridobljenih informacij izhaja, da se pravica pridobi po členu 46(2) uredbe, mu nosilec , ki proučuje zahtevek, izplača ustrezen predujem, ki ga je treba povrniti in katerega znesek je čim bližji znesku, ki mu bo verjetno dodeljen po členu 46(2) uredbe.

6. Dve državi članici ali pristojni organi teh držav članic se lahko dogovorijo tudi o uporabi drugih načinov izplačila dajatev na začasni osnovi v primerih, ki se nanašajo le na nosilce teh držav. O vseh teh dogovorih se obvesti Upravno komisijo.

Člen 46 (11)

Zneski, na podlagi dob prostovoljnega zavarovanja ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, ki se ne smejo upoštevati po členu 15(1)(b) izvedbene uredbe

Za izračun teoretičnega zneska in dejanskega zneska dajatev v skladu s členom 46(2)(a) in (b) uredbe se uporabljajo pravila, določena v členu 15(1)(b), (c) in (d) izvedbene uredbe.

Dejansko izplačljiva dajatev, izračunana v skladu s členom 46(2) uredbe, se poveča za znesek, ki ustreza dobam prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, ki niso bile upoštevane po členu 15(1)(b) izvedbene uredbe. To povečanje se izračuna v skladu z določbami zakonodaje države članice, po kateri so bile dopolnjene dobe prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja.

Primerjava iz člena 46(3) uredbe, se opravi ob upoštevanju zgoraj omenjenega povečanja.

Člen 47 (11)

Izračun zneskov, izplačljivih glede na dobe prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja

V skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, nosilec vsake države članice izračuna znesek, ki ustreza dobam prostovoljnega ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja, za katere po členu 46a(3)(c) uredbe ne veljajo določbe o odvzemu , zmanjšanju ali mirovanju v drugih državah članicah.

Člen 48 (11)

Obveščanje vlagatelja zahtevka o odločitvah nosilcev

1. Končna odločitev vsakega od nosilcev se uradno sporoči nosilcu , ki proučuje zahtevek. Vsaka od teh odločitev mora navajati tudi razloge in roke za pritožbo, kot jih določa zakonodaja. Ko nosilec, ki proučuje zahtevek, prejme vse odločitve, jih posreduje vlagatelju zahtevka v njegovem jeziku v obliki povzetka, s priloženimi zgoraj omenjenimi odločitvami. Roki za pritožbo začnejo teči šele na dan, ko vlagatelj zahtevka prejme povzetek odločitev.

2. Ko nosilec, ki proučuje zahtevek, vlagatelju pošlje povzetek, določen v odstavku 1, hkrati pošlje po en izvod vsakemu od zadevnih nosilcev, ki mu priloži po en izvod odločitev drugih nosilcev.

Člen 49 (11)

Ponovni izračun dajatev

1. Za izvajanje členov 43(3) in (4), 49(2) in (3) in 51(2) uredbe se smiselno uporabljajo določbe člena 45 izvedbene uredbe.

2. V primeru ponovnega izračuna, odvzema ali mirovanja dajatve nosilec , ki je sprejel tako odločitev, nemudoma obvesti osebo in vse druge nosilce, pri katerih je oseba vložila zahtevek, po potrebi prek nosilca, ki proučuje zahtevek. V odločitvi morajo biti navedeni razlogi in roki za pritožbo, kot jih določa zakonodaja. Roki za pritožbo začno teči šele na dan, ko odločitev prejme oseba.

Člen 50

Ukrepi za hitrejšo dodelitev dajatev

1. (a) (i) Kadar za zaposleno ali samozaposleno osebo, ki je državljan ene države članice, začne veljati zakonodaja druge države članice, za pokojnine pristojni nosilec v slednji državi članici, z vsemi razpoložljivimi sredstvi v času prijave osebe, posreduje ustanovi , ki jo imenuje pristojni organ iste države članice, vse informacije o identifikaciji osebe, ime imenovanega pristojnega nosilca ter številko zavarovanja, ki mu jo je ta dodelil.

(ii) Poleg tega pristojni nosilec iz pododstavka (i) ustanovi , ki je imenovana po določbah pododstavka (i), kolikor je to mogoče, posreduje tudi vse druge informacije, ki bi lahko bile v pomoč oziroma bi pospešile dodelitev pokojnine.

(iii) Take informacije se pod pogoji, ki jih določi Upravna komisija, posredujejo ustanovi, ki jo imenuje pristojni organ države članice.

(iv) Za izvajanje določb pododstavkov (i), (ii) in (iii) se osebe brez državljanstva in begunci obravnavajo kot državljani države članice, zakonodaja katere je za njih najprej veljala.

(b) Na zahtevo osebe ali nosilca, pri kateri je ta trenutno zavarovana, nosilci izdelajo pregled zavarovanja z začetkom najmanj leto pred datumom, ko bo oseba dosegla starost za upokojitev.

2. Upravna komisija določi postopke za izvajanje določb odstavka 1.

Administrativna preverjanja in zdravstveni pregledi

Člen 51

1. Ko oseba, ki prejema dajatve , zlasti:

(a) invalidske dajatve

(b) dajatve za starost, dodeljene v primeru nezmožnosti za delo;

(c) dajatve za starost, dodeljene starejšim brezposelnim osebam;

(d) dajatve za starost, dodeljene v primeru prekinitve poklicne dejavnosti;

(e) dajatve za preživele osebe, dodeljene v primeru invalidnosti ali nezmožnosti za delo;

(f) dajatve, dodeljene pod pogojem, da premoženje prejemnika ne presega določene višine,

začasno ali stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri je nosilec , ki je odgovoren za izplačilo, se na zahtevo tega nosilca opravljajo administrativna preverjanja in zdravstveni pregledi, ki jih opravi nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča prejemnika v skladu s postopki določenimi z zakonodajo, ki jo izvaja slednji nosilec. Nosilec odgovoren za izplačilo, pa si pridržuje pravico, da naroči pregled prejemnika pri zdravniku po lastni izbiri.

2. Če se ugotovi, da je prejemnik iz odstavka 1, zaposlena ali samozaposlena oseba ali da ima sredstva, ki presegajo določeno višino za prejemanje dajatev, nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča pošlje poročilo nosilcu, odgovornemu za izplačilo in ki je naročil preverjanje ali pregled. To poročilo mora navajati zlasti naravo zaposlitve ali samozaposlitve, ki jo opravlja oseba, višino zaslužka ali sredstev, ki jih je oseba imela v zadnjem celem četrtletju, običajni zaslužek, ki ga na istem območju prejemajo zaposlene ali samozaposlene osebe v poklicu, ki je primerljiv s poklicem, ki ga je opravljala ta oseba, preden je postala invalid, v referenčnem obdobju, ki ga določi nosilec , odgovoren za izplačilo, in po potrebi tudi mnenje zdravstvenega strokovnjaka o zdravstvenem stanju osebe.

Člen 52

Ko oseba po mirovanju dajatev, ki jih je prejemala, znova pridobi pravico do dajatev, medtem ko stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, si zadevni nosilci izmenjajo vse potrebne informacije za ponovno priznanje navedenih dajatev.

Izplačilo dajatev

Člen 53

Načini izplačil dajatev

1. Če nosilec, odgovoren za izplačilo v državi članici, osebam, ki so upravičene do dajatev in ki stalno prebivajo na ozemlju druge države članice, dajatev, do katerih so le-te upravičene ne izplačuje neposredno, take dajatve na zahtevo nosilca, odgovornega za izplačilo, izplačuje organ za zvezo v slednji državi članici, ali pa nosilec v kraju stalnega prebivališča navedene osebe, ki je upravičena do dajatev, v skladu s postopkom, ki je določen v členih 54 do 58 izvedbene uredbe; če nosilec, odgovoren za izplačilo, izplačuje dajatve neposredno osebi, ki je upravičena do njih, o tem obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča. Postopek izplačila, ki ga uporabljajo nosilci v državah članicah, je naveden v Prilogi 6.

2. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav se lahko dogovorijo tudi o drugačnem postopku za izplačilo dajatev v primerih, ki se nanašajo le na pristojne nosilce teh držav članic. O vseh sklenjenih dogovorih je treba obvestiti Upravno komisijo.

3. Določbe dogovorov o izplačilu dajatev, ki se uporabljajo na dan pred začetkom veljavnosti uredbe, se uporabljajo še naprej, če so navedene v Prilogi 5.

Člen 54

Obvestilo organu za izplačilo o podrobnem razporedu izplačil

Nosilec, odgovoren za izplačilo dajatev, pošlje v dvojniku organu za zvezo v državi članici, na ozemlju katere stalno prebiva oseba, ki je upravičena do dajatev, ali nosilcu v kraju stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: "organ za izplačilo") podroben časovni razpored izplačil, ki jih je treba opraviti; razpored mora organ za izplačilo prejeti najmanj 20 dni pred datumom zapadlosti dajatev.

Člen 55

Plačilo zapadlih zneskov na račun organa za izplačilo

1. Deset dni pred dnem, ko dajatev zapade, nosilec odgovoren za izplačilo, v valuti države članice, na ozemlju katere je, izplača znesek, potreben za izplačilo, določeno v razporedu, ki ga določa člen 54 izvedbene uredbe. Izplačilo se opravi prek državne banke ali prek druge banke v državi članici, na ozemlju katere je nosilec odgovoren za izplačilo, na račun, odprt v imenu državne banke ali druge banke v državi članici, na ozemlju katere je organ za izplačilo, v korist tega organa. To izplačilo pomeni izpolnitev vseh obveznosti. Nosilec odgovoren za izplačilo, obenem pošlje ustanovi za izplačilo tudi obvestilo o izplačilu.

2. Banka, na račun katere je bilo nakazano plačilo, knjiži v dobro organa za izplačilo vrednost plačila po menjalnem tečaju v valuti države članice, na ozemlju katere je organ.

3. Imena in registrirani sedeži in poslovalnice bank iz odstavka 1 so našteti v Prilogi 7.

Člen 56

Izplačila zapadlih zneskov osebam, ki so upravičene do dajatev, opravljena s strani organa za izplačilo

1. Izplačila, navedena v razporedu, določenem v členu 54 izvedbene uredbe, izplača osebam, ki so upravičene do dajatev, organ za izplačilo v imenu nosilca odgovornega za izplačilo. Izplačila se opravijo v skladu s postopkom, določenim v zakonodaji, ki jo izvaja organ za izplačilo.

2. Takoj ko organ za izplačilo ali kaka druga ustanova, ki jo slednji imenuje, izve za kakršnokoli okoliščino, ki upravičuje mirovanje ali odvzem dajatev, se vsa izplačila ustavijo. To se zgodi tudi, kadar oseba, upravičena do dajatev, prenese svoje stalno prebivališče na ozemlje druge države.

3. Organ za izplačilo sporoči nosilcu odgovornemu za izplačilo dajatev, razlog za ustavitev izplačevanja. V primeru smrti upravičenca do dajatev, ali njegovega zakonca, ali v primeru ponovne poroke vdove ali vdovca ustanova za izplačilo obvesti navedenega nosilca o datumu tega dogodka.

Člen 57

Poravnava računov za izplačila iz člena 56 izvedbene uredbe

1. Vsi računi za izplačila iz člena 56 izvedbene uredbe, se poravnajo ob koncu vsakega plačilnega obdobja, da se ugotovijo zneski, ki so bili dejansko izplačani osebi, upravičeni do dajatev, ali njenemu zakonitemu ali pooblaščenemu predstavniku, kakor tudi neizplačani zneski.

2. Skupni znesek, izražen v številkah in besedah v valuti države članice, na ozemlju katere je nosilec, odgovoren za izplačilo, se potrdi kot skladen z izplačili, ki jih je opravil organ za izplačilo, s potrdilom, ki ga podpiše predstavnik tega organa.

3. Organ za izplačilo jamči, da so bila tako ugotovljena izplačila pravilno opravljena.

4. Razlika med vsotami, ki jih je izplačal nosilec, odgovoren za izplačilo, izraženimi v valuti države članice, na ozemlju katere je ta nosilec, in vrednostjo izplačil, izraženo v isti valuti, ki jih je opravil organ za izplačilo, se prenese v breme nosilca, odgovornega za izplačila iz istega naslova v naslednjem obdobju

Člen 58

Povrnitev stroškov, nastalih pri izplačilu dajatev

Stroške, ki nastanejo pri izplačilu dajatev, zlasti poštnine in bančne provizije, lahko od prejemnikov izterja organ za izplačilo po pogojih, ki jih določa zakonodaja, ki jo izvaja ta organ.

Člen 59

Obvestilo o prenosu stalnega prebivališča osebe, ki je upravičena do dajatev

Kadar oseba, ki je upravičena do dajatev po zakonodaji ene ali več držav članic, prenese stalno prebivališče z ozemlja ene države na ozemlje druge, o tem obvesti nosilca ali nosilce, odgovorne za izplačilo dajatev, in organ za izplačilo.

POGLAVJE 4

NESREČE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

Izvajanje členov 52 in 53 uredbe

Člen 60

Storitve v primeru stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna država

1. Za prejemanje storitev po členu 52(a) uredbe mora zaposlena ali samozaposlena oseba predložiti nosilcu v kraju stalnega prebivališča potrdilo, da je upravičena do storitev. To potrdilo, ki po potrebi temelji na informacijah, ki jih predloži delodajalec, izda pristojni nosilec. Poleg tega, če tako določa zakonodaja pristojne države, zaposlena ali samozaposlena oseba predloži nosilcu v kraju stalnega prebivališča tudi potrdilo pristojnega nosilca o prejemu obvestila o nesreči pri delu ali o poklicni bolezni. Če oseba ne predloži teh dokumentov, jih nosilec v kraju stalnega prebivališča pridobi od pristojnega nosilca, do njihovega prejema pa osebi nudi storitve po sistemu zdravstvenega zavarovanja, če izpolnjuje pogoje za upravičenost do njih.

2. Potrdilo velja, dokler nosilec v kraju stalnega prebivališča ne prejme obvestila o njegovem preklicu. Kadar pa navedeno potrdilo izda francoski nosilec, velja za dobo enega leta od dneva izdaje in ga je treba vsako leto podaljšati.

3. Če je oseba sezonski delavec, potrdilo iz odstavka 1, velja celoten čas predvidenega trajanja sezonskega dela, razen če v vmesnem času pristojni nosilec obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o njegovem preklicu.

4. Ob vsakem zahtevku za storitev oseba predloži dodatno dokumentacijo za nudenje storitev po zakonodaji države članice, na ozemlju katere stalno prebiva.

5. V primeru bolnišničnega zdravljenja nosilec v kraju stalnega prebivališča v treh dneh po tem, ko je seznanjen s tem, obvesti pristojnega nosilca o datumu sprejema v bolnišnico, o predvidenem trajanju bolnišničnega zdravljenja in o datumu odpusta iz bolnišnice.

6. Nosilec v kraju stalnega prebivališča pristojnega nosilca vnaprej obvesti o vsaki odločitvi v zvezi s storitvami , kadar bi predvideni ali dejanski stroški presegli pavšalni znesek, ki ga določi in v določenem roku ponovno potrdi Upravna komisija.

Pristojni nosilec lahko v 15 dneh od dne, ko so take informacije poslane, vloži ugovor in navede razloge, na katerih ugovor temelji; če ob koncu tega roka ni prispel noben tovrsten ugovor, nosilec v kraju stalnega prebivališča nudi storitve. Kadar je treba tovrstne storitve nuditi v primeru skrajne nujnosti, nosilec v kraju stalnega prebivališča o tem nemudoma obvesti pristojnega nosilca.

7. Oseba obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na njeno upravičenost do dajatev, zlasti o vsaki prekinitvi ali spremembi zaposlitve ali samozaposlitve ali o prenosu stalnega ali začasnega prebivališča. Podobno tudi v primeru, ko oseba preneha biti zavarovana ali preneha biti upravičena do storitev, pristojni nosilec ustrezno obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča. Nosilec v kraju stalnega prebivališča lahko kadarkoli zahteva od pristojnega nosilca, da mu zagotovi informacije o zavarovanju osebe ali o njeni upravičenosti do storitev..

8. V primeru obmejnih delavcev se lahko izdajajo medicinski izdelki, povoji, očala in pripomočki manjših vrednosti ter opravljajo laboratorijske analize in preiskave le na ozemlju države članice, v kateri so bile predpisane v skladu z določbami te države članice.

9. Dve ali več držav članic ali pristojnih organov teh držav se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovori tudi o drugačnih izvedbenih določbah.

Člen 61

Denarne dajatve, ki niso pokojnine, v primeru stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna država

1. Za prejemanje dajatev, ki niso pokojnine, po členu 52(b) uredbe zaposlena ali samozaposlena oseba v treh dneh po nastopu nezmožnosti za delo vloži zahtevek pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča, predloži obvestilo o prenehanju dela ali, če tako določa zakonodaja, ki jo izvaja pristojni nosilec ali nosilec v kraju stalnega prebivališča, potrdilo o nezmožnosti za delo, ki ga izda lečeči zdravnik osebe.

2. Če lečeči zdravnik v državi stalnega prebivališča ne izda potrdilo o nezmožnosti za delo, oseba vloži zahtevek neposredno pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča v roku, ki ga določa zakonodaja, ki jo ta izvaja.

Nosilec nemudoma zagotovi zdravniško potrditev nezmožnost za delo in izda potrdilo iz odstavka 1. Tako potrdilo mora navajati predvideno trajanje nezmožnosti za delo in se nemudoma pošlje pristojnemu nosilcu.

3. V primeru, v katerih se odstavek 2 ne uporablja, nosilec v kraju stalnega prebivališča čim prej, v vsakem primeru pa v roku treh dni po dnevu, ko je oseba vložila zahtevek, zagotovi zdravniški pregled osebe , kot če bi bila zavarovana pri tem nosilcu. Poročilo zdravnika, ki opravi pregled, navaja zlasti predvideno trajanje nezmožnosti za delo in se pošlje pristojnemu nosilcu v kraju stalnega prebivališča v roku treh dni od dne pregleda.

4. Nosilec v kraju stalnega prebivališča potem opravi vsa potrebna administrativna preverjanja ali zdravniške preglede osebe, kot če bi bila ta zavarovana pri njej. Takoj ko ugotovi, da je oseba sposobna za nadaljevanje dela, o tem obvesti osebo in pristojnega nosilca in navede datuma prenehanja nezmožnosti za delo. Brez poseganja v določbe odstavka 6 se obvestilo osebi šteje kot odločitev, sprejeta v imenu pristojnega nosilca.

5. V vseh primerih si pristojni nosilec pridržuje pravico, da naroči pregled osebe pri zdravniku po svoji izbiri.

6. Če se pristojni nosilec odloči, da zadrži denarne dajatve, ker oseba ni upoštevala postopkov, ki jih določa zakonodaja države stalnega prebivališča, ali če ugotovi, da je oseba sposobna nadaljevati delo, o svoji odločitvi obvesti osebo in obenem pošlje izvod te odločitve nosilcu v kraju stalnega prebivališča.

7. Ko oseba ponovno začne delati, o tem ustrezno obvesti pristojnega nosilca, če tako obvestilo zahteva zakonodaja, ki jo izvaja ta nosilec.

8. Pristojni nosilec izplača denarne dajatve na ustrezen način, predvsem z mednarodnim denarnim nakazilom in o tem ustrezno obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča in osebo. Kadar denarne dajatve izplača nosilec v kraju stalnega prebivališča v imenu pristojnega nosilca, slednji obvesti osebo o njenih pravicah in nosilca v kraju stalnega prebivališča o znesku denarnih dajatev, o datumih izplačil in o najdaljši dobi, v kateri se lahko dajatve dodelijo v skladu z zakonodajo pristojne države.

9. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o drugih izvedbenih določbah.

Izvajanje člena 55 uredbe

Člen 62

Storitve v primeru začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država

1. Za prejemanje storitev oseba, ki je zaposlena v mednarodnem prometu, ki je zajeta s členom 14(2)(a) uredbe in ki med svojo zaposlitvijo odide na ozemlje države članice, ki ni pristojna država, čim prej predloži nosilcu v kraju začasnega prebivališča posebno potrdilo, ki ga izda delodajalec ali njegov zastopnik v tekočem koledarskem mesecu ali v dveh koledarskih mesecih pred predložitvijo. Tako potrdilo mora navajati predvsem datum zaposlitve osebe pri navedenem delodajalcu, ter ime in naslov pristojnega nosilca. Če je oseba predložila tako potrdilo, se šteje, kot da izpolnjuje pogoje za pridobitev pravic do storitev. Če oseba ne more stopiti v stik z nosilcem v kraju začasnega prebivališča pred zdravljenjem, tako zdravljenje kljub temu prejme ob predložitvi omenjenega potrdila, kot če bi bila zavarovana pri tem nosilcu.

2. Nosilec v kraju začasnega prebivališča v treh dneh poizve pri pristojnem nosilcu, ali oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do storitev. Nosilec v kraju začasnega prebivališča nudi storitve, dokler ne prejme odgovora pristojnega nosilca, vendar ne več kot 30 dni.

3. Pristojni nosilec pošlje svoj odgovor nosilcu v kraju začasnega prebivališča v 10 dneh po prejemu zahteve tega nosilca. Če je odgovor pritrdilen, pristojni nosilec po potrebi navede tudi najdaljšo dobo, v kateri se lahko zagotavljajo storitve v skladu z zakonodajo, ki jo izvaja, nosilec v kraju začasnega prebivališča pa še naprej nudi navedene storitve.

4. Stroški storitev, ki se zagotavljajo na podlagi predpostavke iz odstavka 1, se povrnejo, kot določa člen 36(1) uredbe.

5. Namesto potrdila, določenega v odstavku 1, lahko zaposlena oseba iz tega odstavka predloži nosilcu v kraju začasnega prebivališča potrdilo, kot ga določa odstavek 6.

6. Za prejemanje storitev po členu 55(1)(a)(i) uredbe, razen v primerih, ko na podlagi predpostavke iz odstavka 1, zaposlena ali samozaposlena oseba predloži nosilcu v kraju začasnega prebivališča potrdilo z navedbo, da je upravičena do storitev. Tako potrdilo, ki ga izda pristojni nosilec, če je mogoče preden oseba zapusti ozemlje države članice, v kateri stalno prebiva, po potrebi navaja predvsem najdaljšo dobo , v kateri je mogoče nuditi storitve v skladu z zakonodajo pristojne države. Če oseba ne predloži omenjenega potrdila, ga nosilec v kraju začasnega prebivališča pridobi od pristojnega nosilca.

7. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 60(5), (6) in (9) izvedbene uredbe.

Člen 63

Storitve za zaposlene ali samozaposlene osebe, ki prenesejo stalno prebivališče ali se vrnejo v državo svojega stalnega prebivališča, in za zaposlene ali samozaposlene osebe, z odobritvijo, da odidejo v drugo državo članico na zdravljenje

1. Za prejemanje storitev po določbah člena 55(1)(b)(i) uredbe zaposlena ali samozaposlena oseba nosilcu v kraju stalnega prebivališča predložipotrdilo, da je upravičena do nadaljnjega prejemanja navedenih storitev. To potrdilo, ki ga izda pristojni nosilec, mora po potrebi navajati zlasti najdaljšo dobo zagotavljanja storitev v skladu z določbami zakonodaje pristojne države. Če potrdila zaradi višje sile ni mogoče izdati vnaprej, se lahko na zahtevo osebe izda po njenem odhodu.

2. Smiselno se uporabljajo tudi določbe člena 60(5), (6) in (9) izvedbene uredbe.

3. Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata tudi za zagotavljanje storitev v primeru iz člena 55(1)(c)(i) uredbe.

Člen 64

Denarne dajatve , ki niso pokojnine, v primeru začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država

Določbe člena 61 izvedbene uredbe se smiselno uporabljajo za denarne dajatve, ki niso pokojnine po členu 55(1)(a)(ii) uredbe. Brez poseganja v obveznost predložitve potrdila o nezmožnosti za delo pa zaposleni ali samozaposleni osebi, ki začasno biva na ozemlju države članice, ne da bi tam opravljala poklicno dejavnost, ni treba predložiti obvestila o prenehanju dela iz člena 61(1) izvedbene uredbe.

Izvajanje členov 52 do 56 uredbe

Člen 65

Izjave, poizvedbe in izmenjava informacij med nosilci pri nesrečah pri delu ali poklicnih bolezni , do katerih pride v državi članici, ki ni pristojna država

1. Kadar se nesreča pri delu zgodi ali se diagnoza poklicne bolezni prvič postavi na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, je treba izdati izjavo o nesreči pri delu ali o poklicni bolezni v skladu z določbami zakonodaje pristojne države brez poseganja v zakonske določbe, ki veljajo na ozemlju države članice, v kateri se nesreča pri delu zgodi oziroma v kateri je bila prvič postavljena diagnoza poklicne bolezni, in ki se v takem primeru uporablja naprej. Ta izjava mora biti poslana pristojnemu nosilcu, izvod pa se pošlje nosilcu v kraju stalnega ali začasnega prebivališča.

2. Nosilec države članice, na ozemlju katere se je zgodila nesreča pri delu ali je bila prvič postavljena diagnoza poklicne bolezni, pristojnemu nosilcu v dvojniku posreduje zdravniško potrdilo, izdano na njenem ozemlju, in vse potrebne informacije, ki jih lahko zahteva slednji nosilec.

3. Če v primeru nesreče, ki se je zgodila med potovanjem po ozemlju države članice, ki ni pristojna država, obstaja razlog za preiskavo na ozemlju prve države članice, lahko pristojni nosilec imenuje zdravnika, ki bo osebo pregledal, in o tem obvesti organe te države članice. Ti organi pomagajo pri pregledu, predvsem tako, da imenujejo osebo, ki pomaga pri proučevanju uradnih poročil in drugih dokumentov, povezanih z nesrečo.

4. Ob koncu zdravljenja se pristojnemu nosilcu posreduje podrobno poročilo skupaj z zdravniškimi potrdili v zvezi s trajnimi posledicami nesreče ali bolezni, predvsem pa o trenutnem stanju osebe in o okrevanju po poškodbah ali o stanju po zdravljenju poškodb. Nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča izplača ustrezne honorarje v skladu s stopnjami, ki jih uporablja, vendar za to izstavi račun pristojnemu nosilcu.

5. Pristojni nosilec na zahtevo obvesti nosilca v kraju stalnega ali začasnega prebivališča o odločitvi glede datuma okrevanja po poškodbah ali datuma zaključka zdravljenja ter, kjer je to predvideno, o odločitvi v zvezi z dodelitvijo pokojnine.

Člen 66

Dvom glede narave nesreče pri delu ali poklicne bolezni

1. Kadar v primerih iz členov 52 ali 55(1) uredbe, pristojni nosilec ugovarja uporabi zakonodaje o nesrečah pri delu ali poklicnih boleznih, o tem nemudoma obvesti nosilca v kraju stalnega ali začasnega prebivališča, ki je zagotovil storitve; za te storitve se potem šteje, kot da izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja in se še naprej zagotavljajo na tej osnovi ob predložitvi potrdila iz členov 20 in 21 izvedbene uredbe.

2. Ko je o zadevi dosežena končna odločitev, pristojni nosilec o tem nemudoma obvesti nosilca v kraju stalnega ali začasnega prebivališča , ki je zagotovil storitev. Kadar ne gre za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, ta nosilec še naprej zagotavlja navedene storitve iz zdravstvenega zavarovanja, če je zaposlena ali samozaposlena oseba do njih upravičena. V drugih primerih se storitve, ki jih je oseba prejela iz zdravstvenega zavarovanja, štejejo kot dajatve za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen.

Izvajanje člena 57 uredbe

Člen 67 (7)

Postopek v primeru izpostavljenosti tveganju poklicne bolezni v več državah članicah

1. V primeru zajetem v člen 57(1) uredbe, se obvestilo o poklicni bolezni pošlje bodisi pristojnemu nosilcu za poklicne bolezni v državi članici, po zakonodaji katere je oseba, ki ima bolezen, nazadnje opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila to bolezen, bodisi nosilcu v kraju stalnega prebivališča, ki posreduje obvestilo navedenemu nosilcu.

2. Če pristojni nosilec iz odstavka 1, ugotovi, da je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila to poklicno bolezen, v drugi državni članici, posreduje obvestilo in spremno dokumentacijo ustreznemu nosilcu te države članice.

3. Kadar nosilec v državi članici, po zakonodaji katere je oseba, ki ima poklicno bolezen , nazadnje opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila poklicno bolezen, ugotovi, da ta oseba ali preživela oseba ne izpolnjuje pogojev po zakonodaji, ki jo nosilec izvaja, ob upoštevanju določb člena 57(2), (3) in (4) uredbe, ta nosilec:

(a) nosilcu države članice, po zakonodaji katere je oseba , ki ima bolezen, prej opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila to bolezen, posreduje obvestilo in vso spremno dokumentacijo, vključno z ugotovitvami in poročili o zdravniških pregledih, ki jih je naročil prvi nosilec in izvod odločitve, omenjene v (b);

(b) sočasno obvesti osebo o svoji odločitvi z navedbo razlogov za zavrnitev dajatev, utemeljitve in rokov za pritožbo ter datuma, ko je bil spis poslan nosilcu , omenjenem pod (a).

4. Kadar je to potrebno, se lahko zadeva po enakem postopku pošlje nazaj ustreznemu nosilcu države članice, po zakonodaji katere je osebo, ki ima bolezen, prvič opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila to poklicno bolezen.

Člen 68 (7)

Izmenjava informacij med nosilci v primeru pritožbe na odločitev o zavrnitvi zahtevka — Izplačilo predujmov v primeru pritožbe

1. Kadar se vloži pritožba zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka, ki jo sprejeme nosilec ene države članice, po zakonodaji katere je oseba, ki trpi za boleznijo, opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila to poklicno bolezen, ta nosilec o tem obvesti nosilca, ki mu je bilo obvestilo posredovano v skladu s postopkom, določenim v členu 67(3) izvedbene uredbe, kasneje pa ga obvesti tudi o sprejeti končni odločitvi.

2. Če je bila pravica do dajatev ob upoštevanju določb člena 57(2), (3) in (4) uredbe pridobljena po zakonodaji, ki jo izvaja slednji nosilec, ta nosilec izplača predujem v znesku, ki se po potrebi ugotovi s posvetovanjem z nosilcem, proti odločitvi katerega je bila vložena pritožba. Slednji nosilec povrne znesek predujma, če ima pritožba za posledico, da mora zagotoviti dajatve. Znesek se potem odšteje od skupnega zneska dajatev, do katerih je oseba upravičena.

Člen 69 (7)

Poazdelitev stroškov denarnih dajatev v primeru sklerogene pnevmokonioze

Za izvajanje člena 57(5) uredbe se uporabljajo naslednja pravila:

(a) pristojni nosilec države članice, po zakonodaji katere se dodelijo denarne dajatve v skladu s členom 57(1) uredbe, (v nadaljnjem besedilu "nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev") uporabi obrazec, ki vsebuje predvsem potrdilo in povzetek vseh zavarovalnih dob (starostno zavarovanje) ali dob prebivanja, ki jih je dopolnila oseba, ki ima bolezen, po zakonodaji vsake od držav članic;

(b) nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev, posreduje ta obrazec nosilcem za starostno zavarovanje v državah članicah, v katerih je bila oseba, ki ima bolezen, zavarovana; vsak od teh nosilcev vpiše v obrazec zavarovalne dobe (starostno zavarovanje) ali dobe prebivanja, ki so bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo izvaja, in vrne obrazec nosilcu , odgovornemu za izplačilo denarnih dajatev;

(c) nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev, potem porazdeli stroške med sabo in drugimi nosilci; slednjim pošlje v odobritev obvestilo o njihovem deležu skupaj z ustreznimi dokazili, zlasti glede skupne vsote dodeljenih denarnih dajatev in izračuna odstotnih deležev;

(d) ob koncu vsakega koledarskega leta nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev, posreduje vsakemu od pristojnih nosilcev potrdilo o denarnih dajatvah, izplačanih v upoštevanem finančnim letu, innavede znesek, ki ga mora izplačati vsak od njih v skladu z deležem, določenim po točki (c); vsak od teh nosilcev povrne znesek dolga nosilcu, odgovornemu za izplačilo denarnih dajatev, čim hitreje, najkasneje pa v roku treh mesecev.

Izvajanje člena 58(3) uredbe

Člen 70

Potrdilo o družinskih članih, ki se upoštevajo pri izračunu denarnih dajatev, vključno s pokojninami

1. Za prejemanje dajatev po določbah člena 58(3) uredbe vlagatelj zahtevka predloži potrdilo o družinskih članih, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri je nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev.

To potrdilo izda nosilec zdravstvenega zavarovanja v kraju stalnega prebivališča družinskega člana ali drug nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, na ozemlju katere imajo stalno prebivališče. Določbe drugega in tretjega pododstavka člena 25(2) izvedbene uredbe se uporabljajo smiselno.

Namesto potrdila, navedenega v prvem pododstavku, lahko nosilec , odgovoren za dodelitev denarnih dajatev, zahteva od vlagatelja zahtevka, da predloži dokumente o osebnem stanju družinskih članov , ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri je naveden nosilec.

2. Če v primeru iz odstavka 1, zakonodaja, ki jo izvaja nosilec, zahteva, da morajo družinski člani živeti pod isto streho kot vlagatelj zahtevka, se dejstvo, da so družinski člani, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, kljub temu pretežno odvisni od vlagatelja, ugotovi na podlagi dokumentov, ki dokazujejo redno nakazovanje dela vlagateljevih zaslužkov.

Izvajanje člena 60 uredbe

Člen 71

Poslabšanje poklicne bolezni

1. V primerih, zajetih v členu 60(1) uredbe, vlagatelj zahtevka predloži nosilcu države članice, od katerega zahteva pravico do dajatev, vse informacije o dajatvah, ki so bile že prej dodeljene za to poklicno bolezen. Ta nosilec lahko zaprosi vsakega drugega nosilca, ki je bil prej pristojen, da pridobi vse informacije, za katere meni, da so potrebne.

2. V primeru, zajetem v členu 60(1) uredbe, pristojni nosilec, odgovoren za izplačilo denarnih dajatev, obvesti drugega nosilca in ga zaprosi za odobritev zneska stroškov, ki jih bo kril slednji nosilec glede na poslabšanje, skupaj z ustreznimi dokazili. Ob koncu vsakega koledarskega leta prvi nosilec pošlje drugemu potrdilo o denarnih dajatvah, izplačanih v upoštevanem finančnem letu in navede znesek, ki ga mora plačati slednji nosilec, ki opravi izplačilo prvemu nosilcu čim hitreje, najkasneje pa v roku treh mesecev.

3. V primeru iz prvega stavka člena 60(2)(b) uredbe, nosilec odgovoren za izplačilo denarnih dajatev, obvesti pristojne nosilce in jih zaprosi za odobritev sprememb prejšnjega deleža stroškov skupaj z ustreznimi dokazili.

4. V primeru iz drugega stavka člena 60(2)(b) uredbe, se smiselno uporabljajo določbe odstavka 2.

Izvajanje člena 61(5) in (6)

Člen 72

Ocena stopnje nezmožnosti za delo v primeru nesreče pri delu, ki se zgodi prej ali kasneje, ali poklicne bolezni, diagnoza katere je postavljena prej ali kasneje

1. Za oceno stopnje nezmožnosti, za ugotovitev pravice do dajatev ali za določitev zneska take dajatve v primerih iz člena 61(5) in (6) uredbe, vlagatelj zahtevka predloži pristojnemu nosilcu države članice, zakonodaja katere je zanj veljala v času, ko se je zgodila nesreča pri delu ali ko je bila prvič postavljena diagnoza poklicne bolezni, vse informacije o prejšnjih ali kasnejših nesrečah pri delu ali poklicnih bolezni, ko je zanj veljala zakonodaja kake druge države članice, ne glede na stopnjo nezmožnosti, ki so jo povzročili ti prejšnji ali kasnejši primeri.

2. V skladu z zakonodajo, ki jo izvaja, pristojni nosilec za pridobitev pravice do dajatev in za določitev zneska dajatve upošteva stopnjo nezmožnosti, ki so jo povzročili ti prejšnji in kasnejši primeri.

3. Pristojni nosilec lahko zaprosi kateregakoli prej ali kasneje pristojnega nosilca, da ji posreduje informacije, za katere meni, da so potrebne.

Kadar je prejšnjo ali kasnejšo nezmožnost za delo povzročila nesreča, ki se je zgodila, ko je za osebo veljala zakonodaja države članice, ki ne razlikuje med vzroki za nastanek nezmožnosti za delo, nosilec, pristojen za to prejšnjo ali kasnejšo nezmožnost za delo, ali ustanova, ki jo imenuje pristojni organ države članice, na zahtevo pristojnega nosilca druge države članice posreduje informacije o stopnji prejšnje ali kasnejše nezmožnosti za delo in, kolikor je to mogoče, vse informacije, s katerimi bi bilo mogoče ugotoviti, ali je nezmožnost posledica nesreče pri delu v smislu zakonodaje, ki jo izvaja nosilec druge države članice. Kadar je tako, se smiselno uporabljajo določbe odstavka 2.

Izvajanje člena 61(1) uredbe

Člen 73

Nosilci, pri katerih se lahko delavci v rudnikih in podobnih podjetjih prijavijo med začasnim ali stalnim prebivanjem v državi članici, ki ni pristojna država

1. V primerih iz člena 62(1) uredbe, in kadar so v državi začasnega ali stalnega prebivališča dajatve po sistemu zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki vključujejo delavce v jeklarski industriji, enakovredne tistim, ki se dodeljujejo po posebnem sistemu za delavce v rudnikih in podobnih podjetjih, se lahko delavci, ki spadajo v slednjo kategorijo, prijavijo pri najbližjem nosilcu na ozemlju države članice, v kateri začasno ali stalno prebivajo, ki je navedena v Prilogi 3 izvedbene uredbe, tudi če je slednji nosilec v sistemu, ki se uporablja za delavce v jeklarski industriji, in ta nato zagotovi dajatve.

2. Kadar so dajatve, ki se zagotavljajo po posebnem sistemu za delavce v rudnikih in podobnih podjetjih, ugodnejše, imajo ti delavci možnost, da se prijavijo bodisi pri nosilcu, ki je odgovoren za izvajanje tega sistema, bodisi pri najbližjem nosilcu na ozemlju države članice, v kateri začasno ali stalno prebivajo, ki izvaja sistem za delavce v jeklarski industriji. V slednjem primeru nosilec opozori osebo na dejstvo, da bi s prijavo pri nosilcu odgovornemu za izvajanje zgoraj omenjenega posebnega sistema, pridobil ugodnejše dajatve; obvestiti ga mora tudi o imenu in naslovu tega nosilca.

Izvajanje člena 62(2) uredbe

Člen 74

Upoštevanje dobe , v kateri je dajatve že zagotovil nosilec druge države članice

Za namene člena 61(2) uredbe lahko nosilec države članice, ki je bil določen za zagotavljanje dajatev, zaprosi nosilca v drugi državi članici, da mu posreduje informacije o dobi, v kateri je slednji nosilec že zagotavljal dajatve za isti primer nesreče pri delu ali poklicne bolezni.

Predložitev in proučitev zahtevkov za pokojnine, razen pokojnin za poklicne bolezni, zajetih v členu 57 uredbe

Člen 75

1. Za prejemanje pokojnine ali dopolnilnega dodatka po zakonodaji države članice, zaposlena ali samozaposlena oseba ali njegove preživele osebe, ki stalno prebiva na ozemlju druge države članice, vložijo zahtevek bodisi pri pristojnemu nosilcu bodisi pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča, ki posreduje zahtevek pristojnemu nosilcu. Za vložitev zahtevka veljajo sledeča pravila:

(a) zahtevku morajo biti priložena zahtevana potrdila in mora biti vložen z obrazcem, določenim z zakonodajo, ki jo izvaja pristojni nosilec;

(b) točnost informacij, ki jih predloži vlagatelj, se ugotovi na podlagi uradnih dokumentov, priloženih obrazcu zahtevka, ali jo morajo potrditi pristojni organi države članice, na ozemlju katere vlagatelj stalno prebiva.

2. Pristojni nosilec obvesti vlagatelja o svojih odločitvah neposredno ali prek organa za zvezo pristojne države; izvod te odločitve pošlje tudi organu za zvezo države članice, na ozemlju katere vlagatelj stalno prebiva.

Administrativna preverjanja in zdravniški pregledi

Člen 76

1. Administrativna preverjanja in zdravstveni pregledi, vključno z zdravstvenemi pregledi v primeru ponovnega ugotavljanja pravice dopokojnine, na zahtevo pristojnega nosilca opravi nosilec v državi članici, na ozemlju katere je oseba, upravičena do dajatev, v skladu s postopki, ki jih določa zakonodaja, ki jo izvaja slednji nosilec. Pristojni nosilec si pridržuje pravico, da naroči pregled upravičenca pri zdravniku po svoji izbiri.

2. Oseba, ki prejema pokojnino zase ali za siroto, obvesti nosilca, odgovornega za izplačilo, o vsaki spremembi njenega položaja ali položaja sirote, ki bi lahko vplivala na pravico do pokojnine.

Izplačevanje pokojnin

Člen 77

Izplačevanje pokojnin, za katere je odgovoren nosilec ene države članice, upokojencem, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju druge države članice, se izvede v skladu z določbami členov 53 do 58 izvedbene uredbe.

POGLAVJE 5

POMOČI OB SMRTI

Izvajanje členov 64, 65 in 66 uredbe

Člen 78

Predložitev zahtevka za pomoč ob smrti

Za prejemanje pomoči ob smrti po zakonodaji države članice, ki ni tista, v kateri ima oseba stalno prebivališče, mora vlagatelj predložiti zahtevek bodisi pri pristojnemu nosilcu bodisi pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča.

Zahtevku mora biti priložena spremna dokumentacija, ki je zahtevana po zakonodaji, ki jo izvaja pristojni nosilec.

Točnost informacij, ki jih predloži vlagatelj, se ugotovi na podlagi uradnih dokumentov, priloženih zahtevku, ali jih morajo potrditi pristojni organi države članice, na ozemlju katere vlagatelj stalno prebiva.

Člen 79

Potrdilo o dobah

1. Za uporabo določb člena 64 uredbe mora vlagatelj predložiti pristojnemu nosilcu potrdilo z navedbo zavarovalnih dob ali dob prebivanja, ki jih je zaposlena ali samozaposlena oseba dopolnila po zakonodaji, ki je zanjo nazadnje veljala.

2. To potrdilo na zahtevo vlagatelja izda nosilec zdravstvenega ali starostnega zavarovanja, odvisno od primera, pri katerem je bila zaposlena ali samozaposlena oseba nazadnje zavarovana. Če vlagatelj ne predloži tega potrdila, ga pristojni nosilec pridobi od enega od omenjenih nosilcev.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo, če je za izpolnitev pogojev določenih z zakonodajo pristojne države, treba upoštevati zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice.

POGLAVJE 6

DAJATVE ZA BREZPOSELNOST

Izvajanje člena 67 uredbe

Člen 80

Potrdilo o zavarovalnih dobah ali dobah zaposlitve

1. Za uporabo določb člena 67(1), (2) ali (4) uredbe mora oseba predložiti pristojnemu nosilcu potrdilo z navedbo zavarovalnih dob ali dob zaposlitve, ki jih je kot zaposlena oseba dopolnila po zakonodaji, ki je nazadnje zanjo veljala, skupaj z vsemi drugimi informacijami, zahtevanimi po zakonodaji, ki jo izvaja ta nosilec.

2. To potrdilo na zahtevo vlagatelja izda bodisi pristojni nosilec, odgovoren za brezposelnost v državi članici, zakonodaja katere je za osebo nazadnje veljala, bodisi kak drug nosilec, ki ga imenuje pristojni organ v tej državi članici. Če vlagatelj ne predloži potrdila, ga pristojni nosilec pridobi od enega od omenjenih nosilcev.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo, če je za izpolnitev pogojev določenih z zakonodajo pristojne države treba upoštevati zavarovalne dobe ali dobe zaposlitve, pridobljene po zakonodaji druge države članice.

Izvajanje člena 68 uredbe

Člen 81

Potrdilo za izračun dajatev

Kadar je za izračun dajatev odgovoren nosilec, zajet v členu 68(1) uredbe, in kadar oseba ni opravljala svoje zadnje zaposlitve najmanj štiri tedne na ozemlju države članice, v kateri je ta nosilec, oseba predloži temu nosilcu potrdilo z navedbo narave zadnje zaposlitve, ki jo je opravljala najmanj štiri tedne na ozemlju druge države članice, in gospodarsko panogo, v kateri je opravljala to zaposlitev. Če oseba ne predloži potrdila, ga ta nosilec pridobi bodisi od pristojnega nosilca za brezposelnost države članice, v kateri je bila oseba nazadnje zavarovana, bodisi od drugega nosilca , ki ga imenuje pristojni organ te države članice.

Člen 82

Potrdilo o družinskih članih, ki se upoštevajo pri izračunu dajatev

1. Za uporabo določb člena 68(2) uredbe mora vlagatelj predložiti pristojnemu nosilcu potrdilo o družinskih članih, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri je ta nosilec.

2. To potrdilo izda nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, na ozemlju katere stalno prebivajo ti družinski člani. Potrdilo mora dokazovati, da se družinskih članov ne upošteva pri izračunu dajatev za brezposelnost, do katerih je upravičena kaka druga oseba po zakonodaji te države članice.

To potrdilo velja 12 mesecev od dneva izdaje. Mogoče ga je podaljšati; v tem primeru velja od datuma podaljšanja. Oseba nemudoma obvesti pristojnega nosilca o vsakem dogodku, zaradi katerega bi bilo treba spremeniti to potrdilo. Taka sprememba začne veljati z dnem, ko se ta dogodek zgodi.

3. Kadar nosilec, ki je izdal potrdilo iz odstavka 1, ne more potrditi, da se družinskih članov ne upošteva že pri izračunu dajatev za brezposelnost za kako drugo osebo po zakonodaji države članice, na ozemlju katere stalno prebivajo, oseba ob predložitvi potrdila pristojnemu nosilcu priloži potrdilo z izjavo o tem.

Določbe drugega pododstavka drugega odstavka se smiselno uporabljajo za to izjavo.

Izvajanje člena 69 uredbe

Člen 83

Pogoji in omejitve za ohranitev pravice do dajatev v primeru, če brezposelna oseba odide v drugo državo članico

1. Za ohranitev pravice do dajatev brezposelna oseba, zajeta v členu 69(1) uredbe, predloži nosilcu v kraju, kamor je odšla, potrdilo, v katerem pristojni nosilec potrjuje, da je oseba še vedno upravičena do dajatev po pogojih, določenih v odstavku 1(b) omenjenega člena. Pristojni nosilec v tem potrdilu navede predvsem:

(a) znesek dajatev, ki se izplačujejo brezposelni osebi po zakonodaji pristojne države;

(b) datum, ko je brezposelna oseba prenehala biti na razpolago službam za zaposlovanje pristojne države;

(c) rok iz člena 69(1)(b) uredbe za prijavo iskalca zaposlitve v državi članici, kamor je brezposelna oseba odpotovala;

(d) najdaljšo dobo v skladu s členom 69(1)(c) uredbe, v kateri se lahko ohrani pravica do dajatev ;

(e) dejstva, ki lahko vplivajo na upravičenost do dajatev.

2. Brezposelna oseba, ki namerava oditi v drugo državo članico, da bi si tam poiskala zaposlitev, mora pred odhodom zaprositi za potrdilo iz odstavka 1. Če brezposelna oseba ne predloži navedenega potrdila, ga nosilec v kraju, kamor je oseba odšla, pridobi od pristojnega nosilca. Službe za zaposlovanje pristojne države morajo zagotoviti, da je brezposelna oseba obveščena o svojih obveznostih iz člena 69 uredbe in iz tega člena.

3. Nosilec v kraju, kamor je brezposelna oseba odšla, obvesti pristojnega nosilca o datumu, ko se je brezposlena oseba prijavila, kot tudi o datumu začetka izplačila dajatev, in izplačuje dajatve pristojne države v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja države članice, v katero je brezposelna oseba odšla.

Nosilec v kraju, kamor je brezposelna oseba odšla, opravi preverjanja ali poskrbi, da se ta izvajajo, kot če bi obravnavala brezposelno osebo, ki je upravičena do dajatev po zakonodaji, ki jo izvaja. Pristojnega nosilca obvesti o vse dogodkih, ki spadajo v okvir odstavka 1(e) zgoraj, takoj ko zanje izve; v primerih, ko pride do mirovanja ali odvzema dajatev, pa nemudoma prekine njihovo izplačevanje. Pristojni nosilec ga nemudoma obvesti, v kolikšni meri in od katerega datuma vpliva to dejstvo na upravičenost osebe do dajatev. Izplačevanje dajatev se lahko ponovno nadaljuje, kadar to pride v poštev, šele po prejemu teh informacij. Kadar je treba dajatve zmanjšati, nosilec v kraju, kamor je brezposelna oseba odšla, še naprej izplačuje zmanjšani znesek dajatev, ki se prilagodi, po prejemu odgovora od pristojnega nosilca.

4. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo tudi o drugih izvedbenih določbah.

Izvajanje člena 71 uredbe

Člen 84

Brezposelne osebe, ki so bile prej zaposlene in so med svojo zadnjo zaposlitvijo stalno prebivale v državi članici, ki ni pristojna država

1. V primerih iz členov 71(1)(a)(ii) in v prvem stavku člena 71(1)(b)(ii) uredbe, se nosilec v kraju stalnega prebivališča za izvajanje določb člena 80 izvedbene uredbe šteje kot pristojni nosilec.

2. Z zahtevkom za dajatve po določbah člena 71(1)(b)(ii) uredbe brezposelna oseba, ki je bila prej zaposlena, predloži nosilcu v kraju stalnega prebivališča poleg potrdila iz člena 80 izvedbene uredbe, tudi potrdilo nosilca države članice, zakonodaja katere je zanjo nazadnje veljala, z navedbo, da nima pravice do dajatev po členu 69 uredbe.

3. Za namene člena 71(2) uredbe nosilec v kraju stalnega prebivališča zaprosi pristojnega nosilca za vse informacije v zvezi z upravičenostjo brezposelne osebe, ki je bila prej zaposlena oseba, od slednjega nosilca.

POGLAVJE (8) 7

DRUŽINSKE DAJATVE

Izvajanje člena 72 uredbe

Člen 85 (A)

Potrdilo o dobi zaposlitve ali samozaposlitve

1. Za uporabo določb člena 72 uredbe predloži oseba pristojnemu nosilcu potrdilo z navedbo zavarovalne dobe ali dobe zaposlitve oziroma samozaposlitve, določene po zakonodaji, ki je zanjo nazadnje veljala.

2. To potrdilo na zahtevo osebe izda bodisi pristojni nosilec za družinske dajatve države članice, v kateri je bila oseba nazadnje zavarovana, bodisi drug nosilec, ki ga imenuje pristojni organ v navedeni državi članici. Če oseba ne predloži tega potrdila, ga pristojni nosilec pridobi od enega ali drugega zgoraj omenjenega nosilca, razen če lahko nosilec zdravstvenega zavarovanja posreduje izvod potrdila, določenega v členu 16 (1) izvedbene uredbe.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo, če je za izpolnitev pogojev določenih z zakonodajo pristojne države treba upoštevati zavarovalne dobe oziroma dobe zaposlitve ali samozaposlitve, pred tem dopolnjene po zakonodaji druge države članice.

Izvajanje členov 73 in 75(1) in (2) uredbe (8)

Člen 86 (8)

1. Za prejemanje družinskih dajatev po členu 73 uredbe zaposlena oseba vloži zahtevek pri pristojnemu nosilcu, po potrebi preko svojega delodajalca.

2. V utemeljitev svojega zahtevka zaposlena oseba predloži potrdilo za svoje družinske člane, ki stalno prebivajo na ozemlju države članice, ki ni tista, v kateri je pristojni nosilec. Tako potrdilo izda bodisi organ, pristojen za matične zadeve v državi stalnega prebivališča teh družinskih članov, bodisi pristojen nosilec zdravstvenega zavarovanja v kraju stalnega prebivališča teh družinskih članov, bodisi kak drug nosilec, ki ga imenuje pristojen organ države članice, na ozemlju katere imajo družinski člani stalno prebivališče. Tako potrdilo je treba vsako leto obnoviti.

3. Kadar zakonodaja pristojne države določa, da se družinske dajatve lahko izplačajo ali se morajo izplačati drugi osebi, kot je zaposlena oseba, slednja v utemeljitev svojega zahtevka predloži tudi informacije o posamezniku, ki se mu bodo družinske dajatve izplačevale v državi stalnega prebivališča (ime, priimek, popoln naslov).

4. Pristojni organi dveh ali več držav članic se lahko dogovorijo o posebnih postopkih za izplačilo družinskih dajatev, predvsem z namenomolajšanja izvajanja člena 75(1) in (2) uredbe. Tak dogovor se posreduje Upravni komisiji.

5. Zaposlena oseba obvesti pristojnega nosilca, po potrebi prek svojega delodajalca:

- o vsaki spremembi položaja družinskih članov, ki bi lahko vplivala na upravičenost do družinskih dajatev,

- o vsaki spremembi števila družinskih članov, ki so upravičeni do dajatev,

- o vsakem prenosu stalnega ali začasnega prebivališča teh družinskih članov,

- o vsakem opravljanju poklicne dejavnosti, na podlagi katere so družinske dajatve pridobijo tudi po zakonodaji države članice, na ozemlju katere stalno prebivajo družinski člani.

Člen 87 (8)

Izvajanje člena 74 uredbe

Člen 88 (8)

Določbe člena 86 izvedbene uredbe se smiselno uporabljajo tudi za brezposelne osebe, ki so bile prej zaposlene ali samozaposlene in so zajete v členu 74 uredbe.

Člen 89 (8)

POGLAVJE 8

DAJATVE ZA VZDRŽEVANE OTROKE UPOKOJENCEV IN ZA SIROTE

Izvajanje členov 77, 78 in 79 uredbe

Člen 90

1. Za prejemanje dajatev iz členov 77 ali 78 uredbe vlagatelj zahtevka vloži zahtevek pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča v skladu s postopki, določenimi v zakonodaji, ki jo izvaja ta nosilec.

2. Če vlagatelj zahtevka ne prebiva stalno na ozemlju države članice, v kateri je pristojni nosilec, lahko vloži zahtevek bodisi pri pristojnem nosilcu bodisi pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča, ki potem posreduje zahtevek pristojnemu nosilcu in navede datum, ko je bil vložen. Ta datum šteje kot datum vložitve zahtevka pri pristojnemu nosilcu.

3. Če pristojni nosilec iz odstavka 2 ugotovi, da oseba ni upravičena do dajatev po zakonodaji, ki jo izvaja, nemudoma posreduje zahtevek skupaj z vso potrebno dokumentacijo in informacijami nosilcu države članice, zakonodaja katere je za zaposleno ali samozaposleno osebo veljala najdlje.

Po potrebi se lahko zadeva pod enakimi pogoji posreduje tudi nazaj nosilcu države članice, po zakonodaji katere je oseba dopolnila najkrajšo zavarovalno dobo ali dobo prebivanja.

4. Upravna komisija po potrebi določi vse dodatne postopke potrebne za vložitev zahtevka za dajatve.

Člen 91

1. Izplačilo dajatev po členih 77 ali 78 uredbe se izvede v skladu z določbami členov 53 do 58 izvedbene uredbe.

2. Pristojni organi držav članic lahko po potrebi imenujejo nosilca pristojnega za plačilo dajatev po členih 77 ali 78 uredbe.

Člen 92

Oseba, ki se ji izplačujejo dajatve po členih 77 ali 78 uredbe za otroke ali sirote upokojenca, obvesti nosilca, ki je odgovoren za izplačilo takih dajatev:

- o vsaki spremembi v položaju otrok ali sirot, ki bi lahko vplivala na upravičenost do dajatev,

- o vsaki spremembi števila otrok ali sirot, za katere se izplačujejo dajatve,

- o vsakem prenosu stalnega prebivališča otrok ali sirot,

- o vsakem opravljanju poklicne dejavnosti, iz katere izhaja upravičenost do družinskih dajatev ali družinskih dodatkov za take otroke ali sirote.

NASLOV V

FINANČNE DOLOČBE

Člen 93

Povračilo dajatev zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo, ki niso določene v členih 94 in 95 izvedbene uredbe

1. Dejanski stroški storitev, ki se zagotovijo po členu 19(1) in (2) uredbe zaposlenim in samozaposlenim osebam ter njihovim družinskim članom, ki stalno prebivajo na ozemlju iste države članice, ter storitve, ki se zagotovijo po členih 21(2), 22, 25(1), (3) in (4), 26, 29(1) ali 31 uredbe, povrne pristojni nosilec nosilcu, ki je nudil te storitve, kot je prikazano v računovodskih izkazih tega nosilca.

2. V primerih iz drugega pododstavka člena 21(2), drugega pododstavka člena 22(3) in v členih 29(1) ter 31 uredbe, ter za izvajanje odstavka 1 se nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov ali upokojenca šteje kot pristojni nosilec.

3. Če dejanski stroški dajatev iz odstavka 1, niso prikazani v računovodskih izkazih nosilca, ki jih je zagotovil, in če ni bil sklenjen po odstavku 6 noben dogovor, se stroški, ki jih je treba povrniti, določijo na osnovi pavšalnega izplačila, izračunanega iz vseh ustreznih referenc na podlagi razpoložljivih podatkov. Upravna komisija oceni podlage, ki se uporabijo pri izračunu pavšalnih plačil, in sprejme odločitev o njihovi višini.

4. Za povračila dajatev se ne smejo upoštevati stopnje, ki bi bile višje od tistih, ki se uporabljajo za storitve, ki se zagotavljajo zaposlenim ali samozaposlenim osebam, za katere velja zakonodaja , ki jo izvaja nosilec, ki je zagotavljal dajatve iz odstavka 1.

5. Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo tudi za povrnitev denarnih dajatev, ki se izplačujejo v skladu z določbami drugega stavka člena 18(8) izvedbene uredbe.

6. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o drugih načinih ocenjevanja zneskov, ki jih je treba povrniti, zlasti na osnovi pavšalnih zneskov.

Člen 94

Povračilo storitev zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo za družinske člane zaposlene ali samozaposlene osebe, ki ne prebivajo stalno v isti državi članici kot ta oseba

1. Znesek storitev, ki se zagotavljajo po členu 19(2) uredbe družinskim članom zaposlene ali samozaposlene osebe, ki ne prebivajo stalno na ozemlju iste države članice kot oseba, pristojni nosilec povrne nosilcem, ki so zagotovili te storitve, na osnovi pavšalnega zneska za vsako koledarsko leto, ki je kar najbliže dejansko nastalim stroškom.

2. Pavšalno plačilo se določi z množenjem povprečnih letnih stroškov na družino s povprečnim letnim številom družin, ki se upoštevajo, in z znižanjem rezultata za 20 odstotkov.

3. Faktorji, potrebni za izračun navedenega pavšalnega zneska, se določijo na naslednji način:

(a) povprečni letni strošek na družino se za vsako državo članico pridobi z deljenjem letnih izdatkov za vse storitve, ki jih zagotavljajo nosilci v tej državi članici vsem družinskim članom zaposlenih in samozaposlenih oseb, za katere velja zakonodaja omenjene države članice, po upoštevanih sistemih socialne varnosti, s povprečnim letnim številom takih zaposlenih ali samozaposlenih oseb z družinskimi člani; sistemi socialne varnosti, ki se upoštevajo v ta namen, so navedeni v Prilogi 9 izvedbene uredbe;

(b) pri poslovanju med nosilcema dveh držav članic je povprečno letno število družin, ki se upoštevajo, enako povprečnemu letnemu številu zaposlenih ali samozaposlenih oseb, za katere velja zakonodaja ene od teh držav članic in katerih družinski člani so upravičeni do storitev, ki jih zagotavlja nosilec druge države članice.

4. Število družin, ki se upošteva v skladu z določbami odstavka 3(b), se določi s pomočjo seznama, ki ga v ta namen vodi nosilec v kraju stalnega prebivališča na podlagi dokumentacije, ki jo izda pristojni nosilec o pravicah oseb. V primeru spora se pripombe nosilcev posredujejo Revizijskemu odboru, ki ga določa člen 101(3) izvedbene uredbe.

5. Upravna komisija določi načine in postopke za določanje faktorjev potrebnih za izračun, omenjenih v odstavkih 3 in 4.

6. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o drugih načinih ocenjevanja zneskov, ki jih je treba povrniti.

Člen 95 [1]

Povračilo storitev zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo za upokojence in njihove družinske člane, ki ne prebivajo stalno v državi članici, po zakonodaji katere prejemajo pokojnino in so upravičeni do dajatev

1. Znesek storitev, ki se zagotavljajo po členih 28(1) in 28a uredbe, povrne pristojni nosilec nosilcu , ki je zagotovil te dajatve, na podlagi pavšalnega zneska, čim bližjega dejansko nastalim stroškom.

2. Pavšalni znesek se določi z množenjem povprečnih letnih stroškov na upokojenca s povprečnim letnim številom upokojencev, ki se upoštevajo, in z znižanjem rezultata za 20 %.

3. Faktorji, potrebni za izračun tega pavšalnega zneska, se določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a) povprečni letni strošek na upokojenca se dobi za vsako državo članico z deljenjem letnih izdatkov za vse storitve, ki jih zagotavljajo nosilci v tej državi članici vsem upokojencem, katerih pokojnine so izplačljive po zakonodaji te države članice po upoštevanih sistemih socialne varnosti, in za njihove družinske člane, s povprečnim letnim številom upokojencev; sistemi socialne varnosti, ki se upoštevajo v ta namen, so navedeni v Prilogi 9;

(b) pri poslovanju med nosilcema v dveh državah članicah je povprečno letno število upokojencev, ki se upoštevajo, enako povprečnemu letnemu številu upokojencev, omenjenem v členu 28(2) uredbe, ki so med stalnim prebivanjem na ozemlju ene od držav članic upravičeni do storitev, ki jih zagotavlja nosilec druge države članice.

4. Število upokojencev, ki se upošteva v skladu z določbami odstavka 3(b), se določi s pomočjo seznama, ki ga v ta namen vodi nosilec v kraju stalnega prebivališča na podlagi dokumentacije, ki jo izda pristojni nosilec o pravicah oseb. V primeru spora se pripombe nosilcev posredujejo Revizijskemu odboru, ki ga določa člen 101(3) izvedbene uredbe.

5. Upravna komisija določi načine in postopke za določanje faktorjev potrebnih za izračun, omenjenih v odstavkih 3 in 4.

6. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o drugih načinih ocenjevanja zneskov, ki jih je treba povrniti.

Izvajanje člena 63(2) uredbe

Člen 96

Povračilo storitev, ki jih po sistemih zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni zagotavlja nosilec ene države članice v imenu nosilca druge države članice

Za namene člena 63(2) uredbe se smiselno uporabljajo določbe člena 93 izvedbene uredbe.

Izvajanje člena 70(2) uredbe

Člen 97

Povračilo dajatev za brezposelnost, ki se izplačajo brezposelnim osebam, ki odidejo v drugo državo članico, da bi si tam poiskale zaposlitev

1. Znesek dajatev, izplačanih po členu 69 uredbe, povrne pristojni nosilec nosilcu, ki je izplačal te dajatve, kot je prikazano v računovodskih izkazih slednjega nosilca.

2. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav se lahko:

- po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o drugih načinih določanja zneskov, ki jih je treba povrniti, zlasti pavšalnih zneskov, ali o drugih načinih plačila,

ali

- odpovejo vsem povračilom med nosilci.

Člen 98 (8)

Skupne določbe o povračilih

Člen 99

Administrativni stroški

Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav se lahko v skladu z določbami tretjega stavka člena 84(2) uredbe dogovorijo o povišanju zneska dajatev iz členov 93 do 98 izvedbene uredbe za določen odstotek zato, da se upoštevajo tudi administrativni stroški. Ta odstotek se lahko spreminja glede na dajatve.

Člen 100

Zapozneli zahtevki

1. Pri poravnavanju računov med nosilci držav članic nosilcu, odgovornemu za izplačilo, ni treba upoštevati zahtevkov za povračilo dajatev, ki so bile zagotovljene v koledarskem letu pred tremi ali več leti pred datumom vložitve zahtevkov, ne glede na to, ali so vloženi pri nosilcu za zvezo ali pri nosilcu, odgovornemu za izplačilo v pristojni državi.

2. Za zahtevke v zvezi s pavšalnimi plačili triletno obdobje teče od dne objave povprečnih letnih stroškov storitev, kot se določijo v skladu s členi 94 in 95 izvedbene uredbe, v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 101 (8)

Poročilo o zahtevkih

1. Upravna komisija na podlagi členov 36, 63 in 70 uredbe pripravi poročilo o zahtevkih za vsako koledarsko leto.

2. Upravna komisija lahko poskrbi za vsa preverjanja, za proučitev statističnih in računovodskih podatkov, ki so potrebni za pripravo poročila o zahtevkih iz odstavka 1, zlasti za zagotovitev njihove skladnost s pravili, določenimi v tem naslovu.

3. Upravna komisija sprejme odločitve iz tega člena, na podlagi poročila Revizijskega odbora, ki posreduje svoje mnenje z navedbo razlogov, na katerih tako mnenje temelji. Upravna komisija določi načine delovanja in sestavo Revizijskega odbora.

Člen 102 (8)

Naloge Revizijskega odbora — Postopek povračil

1. Revizijski odbor:

(a) zbira potrebne podatke o plačilih in skrbi za izračune, potrebne za izvajanje tega naslova;

(b) Upravni komisiji posreduje periodične obračune na podlagi izvajanja uredbe, predvsem glede finančnih vidikov;

(c) Upravni komisiji posreduje predloge o v zvezi z določbami pododstavkov (a) in (b);

(d) Upravni komisiji predloži predloge in ugotovitve, ki se ji pošiljajo v skladu s členi 94(4) in 95(4) izvedbene uredbe;

(e) Upravni komisiji posreduje predloge v zvezi z izvajanjem člena 101 izvedbene uredbe;

(f) opravlja delo, študije in naloge, ki mu jih posreduje Upravna komisija.

2. Povračila, določena v členih 36, 63 in 70 uredbe za vse pristojne nosilce države članice nosilcem - upnikom druge države članice se opravljajo prek ustanov, ki jih imenujejo pristojni organi držav članic. Ustanove, preko katerih se opravljajo povračila, obveščajo Upravno komisijo o zneskih, povrnjenih v rokih in v skladu s postopki, ki jih določi ta Komisija.

3. Kadar so povračila določena na osnovi dejanskih zneskov zagotovljenih dajatev, kot je prikazano v računovodskih izkazih nosilcev, se ta opravijo za vsako koledarsko polovico leta v naslednji koledarski polovici leta.

4. Kadar so povračila določena na pavšalni osnovi, se opravijo za vsako koledarsko leto; v takem primeru pristojni nosilci izplačajo predujem nosilcem — upnikom prvi dan vsake koledarske polovice leta v skladu s postopkom, ki ga določi Upravna komisija.

5. Pristojni organi dveh ali več držav članic se lahko dogovorijo za drugačne roke povračil ali drugačne postopke za izplačilo predujmov.

Člen 103

Zbiranje statističnih in računovodskih podatkov

Pristojni organi držav članic sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje tega naslova , zlasti tiste, ki so potrebni za zbiranje statističnih in računovodskih podatkov.

Člen 104 (8)

Vnos sporazumov o povračilih med državami članicami ali pristojnimi organi držav članic v Prilogo 5

1. Določbe, ki so podobne določbam v členih 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe ter členih 93(6), 94(6) in 95(6) izvedbene uredbe in veljajo dan pred začetkom veljavnost uredbe, se uporabljajo še naprej, če so vključene v Prilogo 5 izvedbene uredbe.

2. Določbe, ki so podobne določbam iz odstavka 1, in se začno uporabljati za poslovanje med dvema ali več državami članicami po začetku veljavnosti uredbe, se vnesejo v Prilogo 5 izvedbene uredbe. Enako velja tudi za določbe, dogovorjene po členu 97(2) izvedbene uredbe.

Stroški administrativnih preverjanj in zdravniških pregledov

Člen 105

1. Stroške, nastale pri administrativnih preverjanjih in zdravniških pregledih, opazovanjih, zdravniških obiskih in preverjanjih vseh vrst, potrebnih za dodelitev, prejemanje ali ponovno ugotavljanje dajatev, povrne nosilec, v imenu katerega so bila ta preverjanja opravljena, nosilcu, ki je bil odgovoren zanje, na podlagi cenika, ki ga uporablja slednji nosilec.

2. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav se lahko dogovorijo o drugačnih načinih povračil, zlasti na pavšalni osnovi, lahko pa se tudi odrečejo vsem povračilom med nosilci.

Taki dogovori se vnesejo v Prilogo 5 izvedbene uredbe. Dogovori, ki veljajo na dan pred začetkom veljavnosti uredbe, se uporabljajo še naprej, če so vključeni v to prilogo.

Skupne določbe za izplačevanje denarnih dajatev

Člen 106

Pristojni organi vsake države članice v predpisanem roku in v skladu s postopki, ki jih določi Upravna komisija, obvestijo to Komisijo o znesku denarnih dajatev, ki so jih izplačali nosilci v njihovi pristojnosti, prejemnikom, ki stalno ali začasno prebivajo na ozemlju druge države članice.

Člen 107 (9) (11) (12) (14)

Pretvorbe valut

1. Pri uporabi naslednjih določb:

(a) Uredba: člen 12(2), (3) in (4), člen 14d(1), člen 19(1)(b), zadnji stavek, člen 22(1)(ii), zadnji stavek, člen 25(1)(b), predzadnji stavek, člen 41(1)(c) in (d), člen 46(4), člen 46a(3), člen 50 , člen 52(b), zadnji stavek, člen 55(1)(ii), zadnji stavek, člen 70(1), prvi pododstavek, člen 71(1)(a)(ii) in (b)(ii), predzadnji stavek;

(b) izvedbena uredba: člen 34(1), (4) in (5);

se kot tečaj za pretvorbo zneskov, izraženih v tujih valutah, v domačo valuto uporablja tečaj, ki ga izračuna Komisija in temelji na mesečnem povprečju v referenčnem obdobju, iz odstavka 2, menjalnih tečajev za te valute, ki se ji posredujejo za uporabo evropskega denarnega sistema.

2. Referenčno obdobje je:

- januar za menjalne tečaje, ki se uporabljajo od 1. aprila naprej,

- april za menjalne tečaje,ki se uporabljajo od 1. julija naprej,

- julij za menjalne tečaje, ki se uporabljajo od 1. oktobra naprej,

- oktober za menjalne tečaje, ki se uporabljajo od 1. januarja naprej.

3. Menjalni tečaji, ki se uporabljajo na podlagi odstavka 1, so tečaji, o katerih Komisijo v tem času obvesti osrednja banka za izračun ECU v okviru evropskega denarnega sistema.

4. Datum, ki se upošteva za določanje menjalnih tečajev, ki se uporabi v primerih iz odstavka 1, določi Upravna komisija na predlog Revizijskega odbora.

5. Menjalni tečaji, ki se uporabljajo v primerih iz odstavka 1, se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti v predzadnjem mesecu pred mesecem, od prvega dne meseca od katerega dalje se uporabljajo.

6. V primerih, ki jih odstavek 1 ne zajema, se pretvorba opravi po uradnem menjalnem tečaju na dan plačila tako za izplačilo kot za povračilo dajatev.

NASLOV VI

RAZNE DOLOČBE

Člen 108

Dokazilo o statusu sezonskega delavca

Zaposlena oseba, zajeta v členu 1(c) uredbe, dokaže, da je sezonski delavec, s predložitvijo svoje pogodbe o zaposlitvi, ki jo žigosa služba za zaposlovanje države članice, na ozemlju katere dela ali je delal. Če oseba na ozemlju te države članice ni sklenila pogodbe o zaposlitvi, nosilec v kraju zaposlitve v primeru zahtevka za dajatve po potrebi izda potrdilo, da je na podlagi informacij, ki jih je predložila oseba, delo, ki ga opravlja ali ga je opravljala, sezonske narave.

Člen 109

Dogovor o plačevanju prispevkov

Delodajalec, ki nima poslovalnice v državi članici, na ozemlju katere je zaposlena oseba zaposlena, se lahko s to osebo dogovori, da bo prevzela dolžnosti delodajalca, kar zadeva plačevanje prispevkov.

Delodajalec o takem dogovoru obvesti pristojnega nosilca ali, če je to potrebno, nosilca, ki ga imenuje pristojni organ omenjene države članice.

Člen 110

Medsebojna administrativna pomoč v zvezi s povračilom dajatev, ki niso bile dolgovane

Če nosilec države članice, ki je zagotovil dajatev, namerava ukrepati proti osebi, ki je prejemala dajatve, do katerih ni bila upravičena, nosilec v kraju stalnega prebivališča take osebe ali nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, na ozemlju katere ta oseba stalno prebiva, nudi vso pomoč prvemu nosilcu.

Člen 111

Povračilo neupravičeno izplačanih dajatev nosilcu socialne varnosti in terjatve ustanov, ki nudijo denarno pomoč

1. Če je pri dodelitvi ali ponovni ugotovitvi dajatev za invalidnost, starost ali smrt (pokojnine) v skladu s Poglavjem 3 Naslova III uredbe nosilec države članice izplačal prejemniku dajatev v znesku, ki presega znesek, do katerega je upravičen, lahko ta nosilec zahteva od nosilca druge države članice, ki je odgovoren za izplačilo ustreznih dajatev temu prejemniku, da preplačani znesek odšteje od preostalih dajatev, ki jih še izplačuje temu prejemniku. Slednji nosilec nakaže odšteti znesek nosilcu — upniku. Kadar preplačanega zneska ni mogoče odšteti od preostalih dajatev, se uporabljajo določbe odstavka 2.

2. Kadar nosilec države članice izplača prejemniku dajatve v znesku, ki presega znesek, do katerega je upravičen, lahko ta nosilec v skladu s pogoji in roki, določenimi v zakonodaji, ki jo izvaja, zahteva od nosilca druge države članice, ki je odgovoren za izplačilo dajatev temu prejemniku, da odšteje preplačani znesek od zneskov, ki jih izplačuje temu prejemniku. Slednji nosilec opravi to odštevanje po pogojih in v rokih, ki jih za to določa zakonodaja, ki jo izvaja, kot če bi znesek preplačal sam, odšteti znesek pa nakaže nosilcu - upniku.

3. Kadar oseba, za katero se uredba uporablja, prejme denarno pomoč na ozemlju države članice v obdobju, ko je bila upravičena do dajatev po zakonodaji druge države članice, lahko ustanova, ki je nudila denarno pomoč, v kolikor je zakonsko upravičena do povračila dajatev, ki jih prejema navedena oseba, zahteva od nosilca druge države članice, ki jeodgovoren za izplačilo dajatev tej osebi, da odšteje znesek izplačane denarne pomoči od zneskov, ki jih izplačuje navedeni osebi.

Kadar je družinski član osebe, za katero se uporablja uredba, prejemal denarno pomoč na ozemlju države članice v času, ko je bila ta oseba upravičena do dajatev po zakonodaji druge države članice za tega družinskega člana, lahko ustanova , ki je zagotovila denarno pomoč, če je zakonsko upravičena do povračila dajatev, ki jih prejema omenjena oseba za tega družinskega člana, zahteva od nosilca druge države članice, ki je odgovorna za plačilo dajatev v korist te osebe, da odšteje znesek izplačane denarne pomoči od zneskov, ki jih izplačuje omenjeni osebi za družinskega člana.

Nosilec, odgovoren za izplačilo, opravi to odštevanje po pogojih in v rokih, ki so predvideni za to v zakonodaji, ki jo izvaja, in nakaže odšteti znesek ustanovi — upnici.

Člen 112

Kadar nosilec opravi izplačila, ki niso upravičena, bodisi neposredno bodisi prek drugega nosilca, in ko jih je nemogoče povrniti, ti zneski končno bremenijo prvega nosilca, razen kadar je neupravičeno izplačani znesek posledica goljufije.

Člen 113

Povrnitev neupravičeno zagotovljenih storitev osebam, zaposlenim v mednarodnem prometu

1. Če pristojni nosilec ne prizna pravice do storitev, stroške storitev, ki jih je osebi, zaposleni v mednarodnem prometu, že zagotovil nosilec v kraju začasnega prebivališča na podlagi predpostavke iz členov 20(1) ali 62(1) izvedbene uredbe, povrne pristojni nosilec.

2. Stroški, povzročeni nosilcu v kraju začasnega prebivališča glede osebe, zaposlene v mednarodnem prometu, ki se ni predhodno prijavila pri nosilcu v kraju začasnega prebivališča in ni upravičena do storitev , vendar je kljub temu prejemala storitve po predložitvi potrdila iz členov 20(1) ali 62(1) izvedbene uredbe, povrne nosilec , ki ga kot pristojnega nosilca navede v potrdilu, ali drug nosilec, ki ga v ta namen imenuje pristojni organ države članice.

3. Pristojni nosilec ali v primeru iz odstavka 2, nosilec, naveden kot pristojni, ali nosilec, ki je imenovan v ta namen, bremeni prejemnika dajatev za vrednost storitev, ki so mu bile zagotovljene, vendar do njih ni bil upravičen. Omenjeni nosilec o tem dolgu obvesti Revizijski odbor iz člena 101(3) izvedbene uredbe, ki o tem izda poročilo.

Člen 114

Začasno plačevanje dajatev v primeru spora glede zakonodaje, ki se uporabi ali glede nosilca, ki bi moral zagotoviti dajatve

V primeru spora med nosilci ali pristojnimi nosilci dveh ali več držav članic glede tega, katera zakonodaja naj se uporabi po Naslovu II uredbe, ali glede tega, kateri nosilec naj zagotavlja dajatve, oseba, ki bi bila upravičena do dajatev , če ne bi bilo tega spora, začasno prejema dajatve, določene z zakonodajo, ki jo izvaja nosilec v kraju stalnega prebivališča oziroma, če ta oseba ne prebiva stalno na ozemlju ene od držav članic, dajatve po zakonodaji, ki jo izvaja nosilec, pri katerem je prvotno vložila zahtevek.

Člen 115

Postopki za zdravniške preglede, opravljene v državi, ki ni pristojna država

Nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča, ki mora po členu 87 uredbe opraviti zdravniški pregled, ravna v skladu s postopki, določenimi z zakonodajo, ki jo izvaja.

Če takih postopkov ni, zaprosi pristojnega nosilca za informacije o postopkih, ki jih mora upoštevati.

Člen 116

Sporazumi o povračilu prispevkov

1. Sporazumi, sklenjeni v skladu s členom 92(2) uredbe, se vnesejo v Prilogo 5 izvedbene uredbe.

2. Sporazumi, sklenjeni za izvajanje člena 51 uredbe, se še naprej uporabljajo, če so vključeni v Prilogo 5 izvedbene uredbe.

Člen 117

Obdelava podatkov

1. Ena ali več držav članic ali njihovi pristojni organi lahko po prejemu mnenja Upravne komisije za obdelavo podatkov prilagodijo vzorčna potrdila, potrdila, izjave, zahtevke in druge dokumente, skupaj s postopki in načini prenosa podatkov, določenimi za izvajanje uredbe in izvedbene uredbe.

2. Kadar razvoj obdelave podatkov v državah članicah to omogoča, Upravna komisija opravi raziskave, potrebne za standardizacijo in za splošno uporabo načinov prilagajanja, ki izhajajo iz določb odstavka 1.

NASLOV VII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 118 (6) (12)

Prehodne določbe v zvezi s pokojninami za zaposlene osebe

1. Kadar je zavarovalni primer nastopil pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice in kadar pokojnina do takrat še ni bila dodeljena, se na podlagi takega zahtevka dajatev v skladu s tem zavarovalnim primerom za obdobje do tega datuma izračuna dvakrat:

(a) za obdobje pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice v skladu z uredbo ali sporazumi, ki so v uporabi med državami članicami.

(b) za obdobje, ki se začne s 1. oktobrom 1972 ali na dan začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice, v skladu z uredbo.

Če pa je znesek, izračunan v skladu z določbami, omenjenimi v (a), večji od zneska, izračunanega v skladu z določbami, omenjenimi v (b), je oseba še naprej upravičena do zneska, izračunanega po določbah, omenjenimi v (a).

2. Pri zahtevku za dajatve za invalidnost, starost ali za dajatve za preživele osebe, vloženem pri nosilcu države članice po 1. oktobru 1972 ali po datumu začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice ali na delu ozemlja te države, je treba po uradni dolžnosti ponovno ovrednotiti dajatve , ki jih je za isti zavarovalni primer pred tem datumom dodelil nosilec ali nosilci v eni ali več državah članicah, v skladu z uredbo; po takem ponovnem ovrednotenju se višina dodeljene dajatve ne sme znižati.

Člen 119 (6) (12)

Prehodne določbe v zvezi s pokojninami za samozaposlene osebe

1. Kadar je zavarovalni primer nastopil pred 1. oktobrom 1972 ali pred datumom začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice in kadar pokojnina do takrat še ni bila dodeljena, se na podlagi takega zahtevka dajatev v skladu s tem zavarovalnim primerom za obdobje do tega datuma izračuna dvakrat:

(a) za obdobje pred 1. julijem 1982 ali pred datumom začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice v skladu z uredbo ali sporazumi, ki so v uporabi med državami članicami pred tem datumom;

(b) za obdobje, ki se začne s 1. julijem 1982 ali na dan začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice, v skladu z uredbo.

Če pa je znesek, izračunan v skladu z določbami, omenjenimi v (a), večji od zneska, izračunanega v skladu z določbami, omenjenimi v (b), je oseba še naprej upravičena do zneska, izračunanega po določbah, omenjenimi v (a).

2. Pri zahtevku za dajatve za invalidnost ali starost ali preživele osebe, vloženem pri nosilcu države članice po 1. juliju 1982 oziroma po datumu začetka uporabe izvedbene uredbe na ozemlju države članice ali na delu ozemlja te države, je treba po uradni dolžnosti ponovno ovrednotiti dajatve, ki jih je za isti zavarovalni primer pred tem datumom dodelil nosilec ali nosilci v eni ali več državah članicah v skladu z uredbo; po takem ponovnem ovrednotenju se višina dodeljene dajatve ne sme znižati.

Člen 119a (5)

Prehodne določbe v zvezi s pokojninami za uporabo zadnjega dela člena 15 (1) (a) izvedbene uredbe

1. Kadar je datum nastopa zavarovalnega primera pred 1. januarjem 1987 in kadar po tem zahtevku pokojnina do tega datuma še ni bila dodeljena, iz takega zahtevka v zvezi z dajatvami na podlagi tega zavarovalnega primera za obdobje do tega datuma jo je treba izračunati dvakrat.

(a) za obdobje pred 1. januarjem 1987, v skladu z določbami uredbe ali sporazumov, ki veljajo med državami članicami

(b) za obdobje, ki se začne 1. januarja 1987, v skladu z določbami uredbe.

Če pa je znesek, izračunan v skladu z določbami, omenjenimi v (a), večji od zneska, izračunanega v skladu z določbami točke (b), je oseba še naprej upravičena do zneska, izračunanega po določbah točke (a).

2. Pri zahtevku za dajatve za invalidnost ,starost ali za preživele osebe, vložene pri nosilcu države članice po 1. januarju 1987, je treba po uradni dolžnosti v skladu z določbami uredbe ponovno ovrednotiti dajatve , ki jih je pred tem datumom že dodelil za isti zavarovalni primer nosilec ali nosilci v eni ali več drugih držav članic, brez poseganja v določbe člena 3.

3. Vse pravice oseb, ki so jim bile dodeljene pokojnine pred 1. januarjem 1987 na ozemlju države članice, se lahko na njihovo zahtevo ponovno preučijo glede na določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 3811/86 [2].

4. Če je zahteva iz odstavka 3, vložena v roku enega leta po 1. januarju 1987, se upravičenost do pravic po Uredbi (EGS) št. 3811/86 pridobi od 1. januarja 1987 ali od datuma upravičenosti do pokojnine, kadar je slednji datum poznejši od 1. januarja 1987; v takem primeru se ni mogoče sklicevati na določbe zakonodaje države članice v zvezi z odvzemom ali omejitvijo pravic proti tem osebam.

5. Če je zahteva iz odstavka 3, vložena po izteku roka enega leta po 1. januarju 1987, se upravičenost do pravic, pridobljenih po Uredbi (EGS) št. 3811/86, ki niso bile odvzete ali časovno omejene , pridobi z datumom vložitve zahteve, razen če se lahko uporabljajo ugodnejše določbe zakonodaje katere od držav članic.

Člen 120 (8)

Člen 121

Dopolnilni izvedbeni sporazumi

1. Dve ali več držav članic ali pristojni organi držav članic lahko po potrebi sklenejo sporazume za dopolnitev administrativnega postopka za uporabo uredbe. Taki sporazumi so navedeni v Prilogi 5 izvedbene uredbe.

2. Sporazumi, podobni tistim, ki so omenjeni v odstavku 1, ki veljajo na dan pred 1. oktobrom 1972, se uporabljajo še naprej, če so vključeni v Prilogo 6 izvedbene uredbe.

Člen 122

Posebne določbe v zvezi s spremembami določenih prilog

Priloge 1, 4, 5, 6, 7 in 8 izvedbene uredbe se lahko dopolnijo z uredbo Komisije na zahtevo države članice ali držav članic ali njihovih pristojnih organov po pridobitvi mnenja Upravne komisije.

[1] Ta člen se uporablja od 1. januarja 1998. Za Francosko republiko pa se uporablja od 1. januarja 2002.

[2] UL L 355, 16.12.1986, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

PRISTOJNI ORGANI

(Člen 1(1) Uredbe in člena 4(1) in 122 izvedbene uredbe)

A. BELGIJA | 1.Ministre de la prévoyance sociale, BruxellesMinister van Sociale Voorzorg, Brussel (Minister za socialne zadeve), Bruselj2.Ministre des classes moyennes, BruxellesMinister van Middenstand, Brussel (Minister za mala podjetja in trgovce), Bruselj |

B. DANSKA | 1.Socialministeren (Minister za socialne zadeve), Kopenhagen2.Arbejdsministeren (Minister za delo), Kopenhagen3.Sundhedsministeren (Minister za zdravje), Kopenhagen… |

C. NEMČIJA | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Zvezni minister za delo in socialne zadeve), Bonn |

D. ŠPANIJA | Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Minister za delo in socialne zadeve), Madrid |

E. FRANCIJA | 1.Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (Minister za socialne zadeve in nacionalno solidarnost, Pariz2.Ministre de l'agriculture (Minister za kmetijstvo). |

F GRČIJA | 1.Υπουργός Κοινωνιχών Υπηρεσιών, Αθήνα (minister za socialne zadeve), Atene2.Υπουργός Εργασίας, Αθήνα (Minister za delo), Atene3.Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Minister za trgovsko mornarico), Pirej |

G. IRSKA | 1.Minister of Social Welfare (Minister za socialno varnost), Dublin2.Minister of Health (Minister za zdravje), Dublin |

H. ITALIJA | 1.Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Minister za delo in socialne zadeve), Rim2.Ministro della Sanità (Minister za zdravje), Rim3.Ministro di Grazia e Giustizia (Minister za notranje zadeve), Rim4.Ministro della Finanze (Minister za finance), Rim |

I. LUKSEMBURG | 1.Ministre du travail et de la sécurité sociale (Minister za delo in socialno varnost), Luxembourg2.Ministre de la famille (Minister za družino), Luxembourg |

J. NIZOZEMSKA | 1.Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Minister za socialne zadeve in zaposlovanje), Haag2.Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Minister za socialne zadeve, zdravje in okolje), Rijswik |

K. AVSTRIJA | 1.Bundesminister für Arbeit und Soziales (Zvezni minister za delo in socialne zadeve), Dunaj2.Bundesminister für Jugend und Familie (Zvezni minister za mladino in družino), Dunaj |

L. PORTUGALSKA | 1.Ministro do Trabalho e Segurança Social (Minister za delo in socialno varnost), Lizbona2.Ministro da Saúde (Minister za zdravje), Lizbona3.Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Regionalni sekretar za socialne zadeve avtonomne regije Madeira), Funchal4.Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Regionalni sekretar za socialne zadeve avtonomne regije Azori), Angra do Heroísmo |

M. FINSKA. | Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje), Helsinki |

N. ŠVEDSKA | Regeringen (Socialdepartementet) (Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve), Stockholm |

O.ZDRUŽENO KRALJESTVO | 1.Secretary of State for Social Security (Državni sekretar za socialno varnost), London1a.Secretary of State for Health (Državni sekretar za zdravje), London2.Secretary of State for Scotland (Državni sekretar za Škotsko), Edinburg3.Secretary of State for Wales (Državni sekretar za Wales), Cardiff4.Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Ministrstvo za zdravje in socialne službe za Severno Irsko), Belfast5.Director of the Department of Labour and Social Security (Direktor oddelka za delo in socialno varnost), Gibraltar6.Director of the Gibraltar Health Authority (Direktor gibraltarske zdravstvene oblasti) |

--------------------------------------------------

PRILOGA 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

PRISTOJNE USTANOVE

(Člen 1(o) Uredbe in člen 4(2) izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

1.Bolezen in materinstvo:

(a)za namene uporabe členov 16 do 29 izvedbene uredbe: | |

(i)praviloma: | zavarovalni organ, pri katerem je delavec zavarovan |

(ii)za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden onder Belgische vlag — (Sklad za socialno pomoč mornarjem, ki plujejo po belgijsko zastavo), Antwerpen |

(iii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja, Bruselj) |

(iv)nekdaj zaposleni v Belgijskem Kongu in Ruandi — Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)za namene izvajanja Naslova V izvedbene uredbe: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, v imenu zavarovalnih organov ali Sklada za socialno pomoč mornarjem, ki plujejo po belgijsko zastavo |

2.Invalidnost:

(a)splošna invalidnost (fizični delavci, pisarniško osebje in rudarji) in invalidnost samozaposlenih oseb: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, skupaj z zavarovalnim organom, pri katerem je delavec zavarovan ali je bila zavarovan |

(b)posebni invalidnostni program za rudarje: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel (Državni pokojninski sklad za rudarje), Bruselj |

(c)invalidnostni program za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden onder Belgische vlag (Sklad za socialno pomoč mornarjem, ki plujejo pod belgijsko zastavo), Antwerpen |

(d)invalidnost oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja, Bruselj) |

(e)invalidnost bivših zaposlenih v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

3.Starost, smrt (pokojnine):

(a)splošni sistem (fizični delavci, pisarniško osebje, rudarji in mornarji): | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel —(Državni pokojninski urad), Bruselj |

(b)neplačni pokojninski sistem | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih), Bruselj |

(c)sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(d)sistem za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

4.Nesreče pri delu:

(a)Do izteka obdobja za ponovno ugotavljanje, predvidenega z zakonom z dne 10. aprila 1971 (člen 72): | |

(i)storitve: | |

— podaljšanje in vzdrževanje protez: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

— druge storitve: | zavarovalnica, pri kateri je zavarovan delodajalec |

(ii)dajatve | |

— dajatve: | zavarovalnica, pri kateri je zavarovan delodajalec |

— dodatne dajatve, predvidene v Kraljevem odloku z dne 21. decembra 1971: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

(b)po izteku obdobja za ponovno ugotavljanje, predvidenega z zakonom z dne 10. aprila 1971 (člen 72) | |

(i)storitve: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

(ii)dajatve: | |

— pokojnine: | imenovano telo za pokojnine |

— dodatne dajatve: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

(c)sistem za mornarje in ribiče: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

(d)za primere, ko ni zavarovanja: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

(e)sistem za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

5.Poklicne bolezni:

(a)praviloma: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Sklad za poklicne bolezni), Bruselj |

(b)sistem za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

6.Pomoči ob smrti:

(a)zdravstveno in invalidsko zavarovanje: | |

(i)praviloma: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, skupaj z zavarovalnico, pri kateri je bil zaposleni zavarovan |

(ii)za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden (Sklad za socialno pomoč mornarjem, ki plujejo pod belgijsko zastavo), Antwerpen |

(iii)za osebe, vključene v sistem socialnega zvarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iv)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)nesreče pri delu: | |

(i)splošno: | zavarovalnica |

(ii)za mornarje: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu, Bruselj) |

(iii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(c)poklicne bolezni | |

(i)splošno pravilo: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel —(Sklad za poklicne bolezni), Bruselj |

(ii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

7.Brezposelnost:

(i)praviloma: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel —(Državni urad za zaposlovanje), Bruselj |

(ii)za mornarje: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij —(Sklad trgovske mornarice), Antwerpen pri katerem je delodajalec zavarovan |

8.Družinske dajatve:

(a)sistem za zaposlene osebe: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel —(Sklad za družinske dodatke za zaposlene osebe), Bruselj |

(b)sistem za samozaposlene osebe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje za samozaposlene osebe), Bruselj |

(c)sistem za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

B. DANSKA

1.Bolezen in materinstvo

a)bolezen: | |

— storitve | pristojni (regionalna uprava). V občini Kopenhagen: Magistraten (občinska uprava). V občini Frederiksberg: občinska uprava |

— dajatve: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus: Magistraten (občinska uprava) |

b)materinstvo | |

— storitve: | pristojni amtskommune (regionalna uprava). V občini Kopenhagen: Magistraten (občinska uprava). V občini: občinska uprava |

— dajatve: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus: Magistraten (občinska uprava) |

2.Invalidnost:

(i)dajatve po zakonodaji o socialnih pokojninah: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

(ii)dajatve za rehabilitacijo: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus Magistraten (občinska uprava) |

3.Starost in smrt (pokojnine):

a)pokojnine po zakonodaji o socialnih pokojninah: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

a)pokojnine po zakonu o dodatnih pokojninah za zaposlene osebe | Arbejdsmarkedets Tillægspension (Urad za dodatne pokojnine za zaposlene osebe), Hillerød |

4.Nesreče pri delu in poklicne bolezni

a)storitve in pokojnine: | Arbejdsskadestyrelsen (Nacionalni urad za nesreče pri delu in poklicne bolezni), Kopenhagen |

b)dnevna nadomestila: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus: Magistraten (občinska uprava) |

5.Pomoči ob smrti: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus: Magistraten (občinska administracija) |

6Brezposelnost: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Nacionalni urad za zavarovanje za primer brezposelnosti), Kopenhagen |

7.Družinske dajatve (družinski dodatki): | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in Århus Magistraten (občinska uprava) |

C. NEMČIJA

Pristojnost nemških ustanov urejajo določbe nemške zakonodaje, če ni v nadaljevanju drugače določeno.

1.Zdravstveno zavarovanje:

Za namene uporabe člena 25(1) Uredbe:

(a)kadar zadevna oseba stalno prebiva na ozemlju Zvezne republike Nemčije: | pristojni Allgemeine Ortskrankenkasse (splošna lokalna bolniška blagajna) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

(b)kadar zadevna oseba stalno prebiva na ozemlju druge države članice: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (splošna lokalna bolniška blagajna Bonn), Bonn |

(c)kadar so bili člani družine zadevne osebe pred njegovim vpoklicem ali ponovnim vpoklicem v vojaško službo ali civilno služenje vojaškega roka zavarovani pri nemškem nosilcu v skladu s členom 17(1) izvedbene uredbe: | nosilec zdravstvenega zavarovanja, pri katerem so zavarovani družinski člani |

Za uporabo člena 25(1) Uredbe: | nosilec zdravstvenega zavarovanja, pri katerem je bila brezposelna oseba zavarovana na dan, ko je zapustila ozemlje Zvezne republike Nemčije |

Za zdravstveno zavarovanje prosilcev pokojnine ter upokojencev in njihovih družinskih članov po določbah oddelkov 4 in 5 Poglavja 1 Naslova III Uredbe: | |

i)kadar je zadevna oseba zavarovana pri Allgemeine Ortskrankenkasse (Krajevni splošni bolniški blagajni) ali kadar ni zavarovana pri nobenem nosilcu zdravstvenega zavarovanja: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Krajevna splošna bolniška blagajna Bonn), Bonn |

ii)v vseh drugih primerih: | nosilec zdravstvenega zavarovanja, pri katerem je prosilec ali upokojenec zavarovan |

2.Pokojninsko zavarovanje za fizične delavce, pisarniško osebje in rudarje:

Za sprejem v prostovoljno zavarovanje in za odločanje o zahtevkih za dajatve ter dodelitvi dajatev na podlagi določb Uredbe:

(a)osebam, ki so bile zavarovane ali se obravnavajo kot takšne izključno v skladu z nemško zakonodajo ali po nemški zakonodaji in zakonodaji ene ali več držav članic in njihovim preživelim družinskim članom, če imajo te osebe: | |

— stalno prebivališče na ozemlju druge države članice | |

ali | |

— so državljani druge države članice s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | |

(i)če je bil zadnji prispevek vplačan v program pokojninskega zavarovanja fizičnih delavcev: | |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče na Nizozemskem ali je nizozemski državljan s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Območna zavarovalnica Vestfalija), Münster |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče v Belgiji ali Španiji ali je državljan Belgije ali Španije s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Območna zavarovalnica Renska provinca), Düsseldorff |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče v Italiji ali je državljan Italije s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Območna zavarovalnica Švabska), Augsburg |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče v Franciji ali Luksemburgu ali je državljan Francije ali Luksemburga s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje–Falško), Speyer |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče na Danskem ali je državljan Danske s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Območna zavarovalnica Schleswig Holstein), Lübeck |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče na Irskem ali v Združenem kraljestvu ali je državljan Irske ali Združenega kraljestva s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Območna zavarovalnica Hamburg), Hamburg |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče v Grčiji ali je državljan Grčije s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Območna zavarovalnica Wurtemberg), Stuttgart |

— če ima zadevna oseba stalno prebivališče na Portugalskem ali je državljan Portugalske s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Območna zavarovalnica Unterfranken), Würzburg |

Če pa je bil zadnji prispevek vplačan pri | |

— Landesversicherungsanstalt Saarland (Območni zavarovalnici Posarja), Saarbrücken ali Bundesbahnversicherungsanstalt (Zvezni železničarski zavarovalnici), Frankfurt am Main: | ustanova, pri kateri je bil vplačan zadnji prispevek |

— Seekasse –(Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg ali če so bili prispevki plačani za najmanj 60 mesecev v Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten (Zavarovalni sklad za mornarje) (sistem pokojninskega zavarovanja za fizične delavce ali pisarniško osebje), Hamburg: | Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg |

(ii)če je bil zadnji prispevek vplačan v program pokojninskega zavarovanja za pisarniško osebje: | |

— če v Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg, ni bil vplačan noben prispevek ali če zadnji prispevek ni bil vplačan v Bahnversicherungsanstalt (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Frankfurt na Maini: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin |

— če prispevek ni bil vplačan v Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten (Zavarovalni sklad za mornarje) (sistem pokojninskega zavarovanja za fizične delavce ali pisarniško osebje), Hamburg; | Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg |

— če je bil zadnji prispevek vplačan v Bahnversicherungsanstalt (Železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini: | Bahnversicherungsanstalt (Železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini |

(iii)če je bil zadnji prispevek vplačan v program pokojninskega zavarovanja za rudarje ali če je doba, ki se zahteva za pridobitev rudarske pokojnine, izplačljive zaradi zmanjšane zmožnosti opravljanja dejavnosti rudarja (Bergmannsrente), dopolnjena ali se šteje za dopolnjeno: | Bundesknappschaft (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje), Bochum. |

(b)za osebe, ki so bile zavarovane ali se obravnavajo kot da so bile zavarovane po nemški zakonodaji ali zakonodaji ene ali več drugih držav članic, in za njihove preživele družinske člane, če zadevna oseba: | |

— stalno prebiva na ozemlju Nemčije, razen v Posarju | |

ali | |

— je državljan Nemčije s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice: | |

(i)če je bil zadnji prispevek po nemški zakonodaji vplačan po programu pokojninskega zavarovanja za fizične delavce: | |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri nizozemskem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Območna zavarovalnica Vestafalije), Münster |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri belgijskem ali španskem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Območna zavarovalnica Renska provinca), Düsseldorf |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri italijanskem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Območna zavarovalnica Švabska), Augsburg |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri francoskem ali luksemburškem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje–Pfalza), Speyer |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri danskem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Območna zavarovalnica Schleswig-Holstein), Lűbeck |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri irskem nosilcu pokojninskega zavarovanja ali nosilcu v Združenem kraljestvu: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Območna zavarovalnica Hamburg |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri grškem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Območna zavarovalnica |

— če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice vplačan pri portugalskem nosilcu pokojninskega zavarovanja: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Območna zavarovalnica |

Če pa ima zadevna oseba stalno prebivališče na ozemlju Zvezne republike Nemčije v Posarju aliče je nemški državljan s stalnim prebivališčem na ozemlju države nečlanice in je bil zadnji prispevek v skladu z nemško zakonodajo vplačan pri ustanovi v Posarju: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Območna zavarovalnica Posarje), Saarbrücken |

Če pa je bil zadnji prispevek po nemški zakonodaji vplačan pri | |

— Seekasse (Zavarovalnem skladu za mornarje), Hamburg, ali če so bili prispevki zaradi zaposlitve v nemški mornarici ali mornarici druge države plačani za najmanj 60 mesecev: | Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg |

— Bahnversicherungsanstalt (Zvezni železničarski zavarovalnici), Frankfurt na Maini: | Bahnversicherungsanstalt (Zvezna železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini |

(ii)Če je bil zadnji prispevek vplačan v program pokojninskega zavarovanja za pisarniško osebje: | |

— če ni bil vplačan noben prispevek v Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg, ali če je bil zadnji prispevek vplačan v Bahnversicherungsanstalt (Zvezna železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin |

— če je bil prispevek vplačan v Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten (Zavarovalni sklad za mornarje (sistem pokojninskega zavarovanja za fizične delavce in pisarniško osebje), Hamburg: | Seekasse (Zavarovalni sklad za mornarje), Hamburg |

— če je bil zadnji prispevek vplačan v Bahnversicherungsanstalt (Zvezna železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini: | Bahnversicherungsanstalt Zvezna železničarska zavarovalnica), Frankfurt na Maini |

(iii)če je bil zadnji prispevek po nemški zakonodaji vplačan v program pokojninskega zavarovanja za rudarje ali če je doba, ki se zahteva za pridobitev pravice do rudarske pokojnine na podlagi zmanjšane zmožnosti za opravljanje rudarske dejavnosti (Bergmannsrente) dopolnjena ali velja za dopolnjeno: | Bundesknappschaft (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje), Bochum. |

(c)V primeru spremembe države stalnega prebivališča po tem, ko je dajatev dodeljena v primerih iz pododstavkov (a)(i) in (b) (i) se ustrezno spremeni pristojni nosilec. | |

3.Starostno zavarovanje za kmete: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Kmetijski sklad za starost Porenje-Falško), Speyer. |

4.Dodatno zavarovanje za delavce v železarski in jeklarski industriji: | Landesversicherungsanstalt für Saarland (Območna zavarovalnica Posarje), Saarbrücken. |

5.Nezgodno zavarovanje (nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Ustanova, pristojna za nezgodno zavarovanje v zadevnem primeru. |

6.Dajatve za brezposelnost in družinske dajatve: | Bundesanstalt für Arbeit (Zvezni urad za delo), Nürnberg. |

D. ŠPANIJA

1.Vsi sistemi, razen sistema za mornarje:

(a)za vse primere, razen za brezposelnost: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Regionalni direktorati nacionalnega zavoda za socialno varnost) |

(b)za brezposelnost: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Regionalni direktorati nacionalnega zavoda za zaposlovanje) |

2.Sistem za mornarje: | Instituto Social de la Marina (Socialni zavod za mornarje), Madrid |

3.Za starostne in invalidske pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Nacionalni zavod za socialne storitve), Madrid |

E. FRANCIJA

1.Za namene uporabe členov 93(1), 94 in 95 izvedbene uredbe:

A.Sistem za zaposlene osebe:

(a)splošni sistem: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Državni sklad zdravstvenega zavarovanja), Pariz |

(b)sistem za kmetijstvo: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Osrednji kmetijski sklad za vzajemno pomoč), Pariz |

(c)sistem za rudarje: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti rudarjev), Pariz |

(d)sistem za mornarje: | Établissement national des invalides de la marine (Državni zavod za mornarje invalide), Pariz |

B.Sistem za samozaposlene osebe:

(a)sistem za samozaposlene osebe, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom: | Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Nacionalni sklad za bolezen in materinstvo za samozaposlene osebe, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom), Saint-Denis |

(b)sistem za kmetijstvo: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Osrednji kmetijski sklad za vzajemno pomoč), Pariz, Caisse centrale des mutuelles agricoles (Osrednji kmetijski sklad za vzajemno pomoč), Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Francosko združenje zavarovalnih družb (Ramex in Gamex)), Fédération nationale de la mutualité française (Nacionalno združenje francoskih združenj za vzajemno pomoč) |

2.Za namene uporabe člena 96 izvedbene uredbe:

(a)splošni sistem: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Državni sklad zdravstvenega zavarovanja), Pariz |

(b)sistem za rudarje: | Caisse de mutualité sociale agricole (Sklad za vzajemno socialno zavarovanje v kmetijstvu) |

(c)sistem za rudarje: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti za rudarje), Pariz |

(d)sistem za mornarje: | Établissement national des invalides de la marine (Državni zavod za mornarje invalide), Pariz |

3.Druge pristojne ustanove so ustanove, določene v francoski zakonodaji, in sicer:

I.MATIČNA FRANCIJA

A.sistem za zaposlene osebe:

(a)splošni sistem: | |

(i)bolezen, materinstvo, smrt (dajatev) | Caisse primaire d'assurance maladie (lokalni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

(ii)invalidnost: | |

(aa)splošno, razen za Pariz in njegovo območje: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

za Pariz in njegovo območje: | Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Pariz |

(bb)posebni sistem, predviden v členih L 365 do L 382 Zakonika o socialni varnosti: | Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Strasbourg |

(iii)starost: | |

(aa)praviloma, razen za Pariz in njegovo območje: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja (Starostni oddelek)) |

za Pariz in njegovo območje: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Državni sklad za starostno zavarovanje zaposlenih ose(b), Pariz |

(bb)posebni program, predviden v členih L 365 do L 382 Zakonika o socialni varnosti: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Območni sklad starostnega zavarovanja), Strasbourg |

| ali |

| Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Strasbourg |

(iv)nesreče pri delu: | |

(aa)začasna delovna nezmožnost: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

(bb)trajna delovna nezmožnost: | |

— pokojnine: | |

— nezgode, ki so se zgodile po 31. decembru 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

— nezgode, ki so se zgodile pred 1. januarjem 1947: | delodajalec ali zavarovalnica, ki deluje v njegovem imenu |

— zvišanja pokojnin: | |

— nezgode, ki so se zgodile po 31. decembru 1946: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

— nezgode, ki so se zgodile pred 1. januarjem 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Depozitni in konsignacijski urad) |

(v)družinske dajatve: | Caisse d'allocations familiales (Sklad za družinske dodatke) |

(vi)brezposelnost: | Direction départementale du travail et de la main–d'oeuvre (Direktorat za delo in delovno silo) |

— za registracijo kot iskalec zaposlitve: | lokalni urad za zaposlovanje v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

— za izdajo obrazcev E 301, E 302, E 303 | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90 rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

(b)Sistem za kmetijstvo: | |

(i)bolezen, materinstvo, smrt (dajatev), družinske dajatve: | Caisse de mutualité sociale agricole (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč) |

(ii)invalidnostno in starostno zavarovanje ter dajatve za preživelega zakonca: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Osrednji kmetijski sklad za vzajemno pomoč), Pariz |

(iii)Nesreče pri delu: | |

(aa)praviloma: | — delodajalec ali zavarovalnica, ki deluje v njegovem imenu, za nesreče pred 1. julijem 1973, |

— Caisse de mutualité sociale agricole (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč) za nesreče po 30. juniju 1973; |

(bb)za zvišanja pokojnin | — Caisse des dépôts et consignations (Depozitni in konsignacijski urad), Arceuil (94), za nesreče pred 1. julijem 1973, |

— Caisse de mutualité sociale agricole Kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč) za nesreče po 30. juniju 1973 |

(iv)brezposelnost: | |

— za registracijo kot iskalec zaposlitve: | lokalni urad za zaposlovanje v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

— za izdajo obrazcev E 301, E 302, E 303 | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90 rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

(c)sistem za rudarje: | |

(i)bolezen, materinstvo, smrt (dajatev): | Société de secours minière (Društvo za socialno pomoč rudarjem) |

(ii)invalidnost, starost, smrt (pokojnine): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti rudarjev), Pariz |

(iii)nesreče pri delu: | |

(aa)začasna delovna nezmožnost: | Société de secours minière (Društvo za socialno pomoč rudarjem) |

(bb)trajna delovna nezmožnost: | |

— pokojnine: | |

— nezgode, ki so se zgodile po 31. decembru 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Območna zveza društev za socialno pomoč rudarjem) |

— nezgode, ki so se zgodile pred 1. januarjem 1947: | delodajalec ali zavarovalnica, ki deluje v njegovem imenu |

— zvišanja pokojnin: | |

— nezgode, ki so se zgodile po 31. decembru 1946: | Union régionale des sociétés de secours minières (Območna zveza društev za socialno pomoč rudarjem) |

— nezgode, ki so se zgodile pred 1. januarjem 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Depozitni in konsignacijski urad) |

(iv)družinske dajatve: | Union régionale des sociétés de secours minières (Območna zveza društev za socialno pomoč rudarjem) |

(v)brezposelnost: | Direction départementale du travail et de la main–d'oeuvre (Direktorat za delo in delovno silo) |

— za registracijo kot iskalec zaposlitve | lokalni urad za zaposlovanje v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

— za izdajo obrazcev E 301, E 302, E 303 | Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (Nacionalni zavod za zaposlovanje (posebni oddelek za socialno varnost delavcev migrantov), 9, rue Sextius Michel, F-75015 Paris; |

(d)sistem za mornarje: | |

(i)bolezen, materinstvo, invalidnost, nesreče pri delu, smrt (dajatev) in pokojnine za preživele družinske člane invalidov ali oseb, ki so doživele nezgodo pri delu: | Oddelek Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Splošni sklad za socialno varnost mornarjev, Služba za pomorske zadev) |

(ii)starost, smrt (pokojnine): | Oddelek "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Pokojninski sklad za mornarje, Služba za pomorske zadeve) |

(iii)družinske dajatve: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Državni sklad družinskih dajatev za mornarje v trgovski mornarici), ali Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Državni sklad za družinske dodatke v pomorskem ribištvu), kot je ustrezno |

(iv)brezposelnost: | |

— za registracijo kot iskalec zaposlitve | lokalni urad za delo v kraju stalnega prebivališča ali v običajnem pristanišču vkrcanja Bureau central de la main d'œuvre maritime (centralni urad za pomorščake) |

— za izdajo obrazcev E 301, E 302, E 303 | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F-92537 Levallois-Perret. |

B.Sistem za samozaposlene osebe:

(a)sistem za zaposlene osebe, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom: | |

(i)bolezen, materinstvo: | Caisse mutuelle régionale (Regionalni sklad vzajemne pomoči) |

(ii)starost: | |

(aa)sistem za obrtnike: | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Nacionalni neodvisni sklad zavarovanja za starost za samozaposlene osebe, ki opravljajo obrtniški poklic) |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (lokalni poklicni ali medpoklicni sklad) |

(bb)sistem za proizvajalce in trgovce | — Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Nacionalni neodvisni sklad za zavarovanje za starost samozaposlenih oseb v proizvodnih ali trgovskih poklicih) |

— Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (lokalni poklicni ali medpoklicni sklad) |

(cc)sistem za poklice: | Caisse nationale d'asssurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Nacionalni sklad za zavarovanje za starost za poklice - stroke) |

(dd)sistem za odvetnike: | Caisse nationale des barreaux français (Nacionalni sklad za člane francoske odvetniške zbornice) |

(b)sistem za kmetijstvo: | |

(i)bolezen, materinstvo, invalidnost: | Organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (imenovana zavarovalnica, pri kateri je zavarovana samozaposlena oseba, ki se ukvarja s kmetijstvom) |

(ii)starost, zavarovanje in dajatve za preživelega zakonca: | Caisse de mutualité sociale agricole (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč) |

(iii)nesreče, nesreče pri delu in poklicne bolezni: | — Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (imenovan organ, pri katerem je zavarovana samozaposlena oseba, ki se ukvarja s kmetijstvom) |

— Caisse nationale des barreaux français (Nacionalni sklad za člane francoske odvetniške zbornice); za departmaje Caisse d'assurance accidents agricoles (Kmetijski sklad za zavarovanje za nesreče) |

II.ČEZMORSKI DEPARTMAJI

A.Sistemi za zaposlene osebe (vsi sistemi razen sistema za mornarje in vsa tveganja, razen družinskih dajatev):

(i)splošno: | Caisse générale de sécurité sociale (Sklad za splošno socialno varnost) |

(ii)za zvišanja pokojnin za nesreče pri delu, ki so se zgodile v čezmorskih departmajih pred 1. januarjem 1952: | Direction départementale de l'enregistrement (Območna uprava za prijave). |

B.Sistem za samozaposlene osebe:

(i)bolezen, materinstvo: | Caisse mutuelle régionale (Regionalni sklad za vzajemno pomoč) |

(ii)starost: | |

— sistem za obrtnike: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Nacionalni neodvisni sklad za zavarovanje za starost za samozaposlene osebe v obrtnih poklicih) |

— sistem za proizvajalce in trgovce: | Caisse interprofesionelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Medpoklicni sklad zavarovanja za starost za proizvajalce in trgovce v Alžiriji in čezmorskih ozemljih) |

— sistem za poklice: | Caisse nationale d'asssurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Nacionalni sklad za zavarovanje za starost za poklice - stroke) |

— sistem za odvetnike: | Caisse nationale des barreaux français (Nacionalni sklad za člane francoske odvetniške zbornice) |

C.Družinske dajatve: | Caisse d'allocations familiales (Sklad za družinske dodatke) |

D.Sistem za mornarje:

(i)vsa tveganja, razen dajatev za starost in družinskih dajatev: | Oddelek Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Splošni sklad za socialno varnost mornarjev, Služba za pomorske zadeve) |

(ii)starost: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Pokojninski sklad za mornarje, Služba za pomorske zadeve) |

(iii)družinske dajatve: | Caisse d'allocations familiales (Sklad za družinske dodatke) |

F. GRČIJA

1.Bolezen in materinstvo:

(i)splošno pravilo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene, ali zavarovalnica, pri kateri je ali je bil zavarovan delavec |

(ii)za mornarje: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom pomorcev), Pirej |

(iii)sistem za kmetijstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Nacionalni zavod za zavarovanje v kmetijstvu) Atene |

2.Invalidnost, starost, smrt (pokojnine):

(i)splošno pravilo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje) Atene, ali zavarovalnica, pri kateri je ali je bil zavarovan delavec |

(ii)sistem za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej |

(iii)sistem za kmetijstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Nacionalni zavod za zavarovanje v kmetijstvu) Atene |

3.Nesreče pri delu, poklicne bolezni

(i)splošno pravilo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje) Atene, ali zavarovalnica, pri kateri je ali je bil zavarovan delavec |

(ii)sistem za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej |

(iii)sistem za kmetijstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Nacionalni zavod za zavarovanje v kmetijstvu) Atene |

4.Pomoči ob smrti (pogrebni stroški):

(i)splošno pravilo: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje) Atene, ali zavarovalnica, pri kateri je ali je bil zavarovan delavec |

(ii)sistem za mornarje: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom pomorščakov), Pirej |

(iii)sistem za kmetijstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Nacionalni zavod za zavarovanje v kmetijstvu, Atene) |

5.Družinske dajatve:

(i)sistem za zaposlene osebe, vključno s sistemi podjetij: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje) Atene |

(ii)sistem za kmetijstvo: | Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Nacionalni zavod za zavarovanje v kmetijstvu) Atene |

(iii)za mornarje: | Εστία Ναυτικών (Dom pomorščakov), Pirej |

6.Brezposelnost:

(i)splošno pravilo: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje) Atene |

(ii)sistem za mornarje: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom pomorščakov), Pirej |

(iii)sistem za zaposlene v časopisni industriji, ki ga upravljata: | 1.Ταμείο Ασφαλίσεοως Εργατών Τύπου, Αθήνα (Zavarovalni sklad za zaposlene v tisku) Atene2.Ταμείον Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλονίκης, Αθήνα (Pokojninski sklad za zaposlene v tisku v Atenah in Solunu) Atene |

G. IRSKA

1.Storitve: | Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - vzhod), Dublin 8Midland Health Board (Zdravstvena uprava - notranjost), Tullamore, grofija OffalyMid-Western Health Board (Zdravstvena uprava - srednji zahod), LimerickNorth-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - severovzhod), Caenannus Mor, grofija MeathNorth-Western Health Board (Zdravstvena uprava - severozahod), Manorhamiltom, grofija LeitrimSouth-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - jugovzhod), KilkenySouthern Health Board (Zdravstvena uprava - jug), CorkWestern Health Board (Zdravstvena uprava - zahod), Galway |

2.Dajatve: | |

(a)dajatve za brezposelnost: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin, vključno z regionalnimi uradi, pristojnimi za dajatve za brezposelnost |

(b)starost in smrt (pokojnine): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Ministrstvo za socialno varnost, Urad za pokojnine), Sligo |

(c)družinske dajatve: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Ministrstvo za socialno varnost, Sektor za dajatve za otroke), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal |

(d)druge dajatve: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin |

H. ITALIJA

1.Bolezen (tudi tuberkuloza), materinstvo:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | |

(i)praviloma: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota, pri kateri je zadevna oseba registrirana) |

(ii)za nekatere kategorije javnih uslužbencev, oseb zaposlenih v zasebnem sektorju in oseb, ki se štejejo za take, upokojencev in njihove družinske člane: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim |

(iii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), ustrezen zdravstveni urad za trgovsko mornarico ali civilno letalstvo |

(b)Dajatve: | |

(i)praviloma: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Cassa marittima (Pomorski sklad, pri katerem je zadevna oseba registrirana) |

(c)potrdila o zavarovalnih dobah: | |

(i)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Cassa marittima (Pomorski sklad, pri katerem je zadevna oseba registrirana) |

B.Samozaposlene osebe:

Storitve: | |

splošno: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota, pri kateri je zadevna oseba registrirana) |

2.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | |

(i)praviloma: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota, pri kateri je zadevna oseba registrirana) |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje, ustrezen zdravstveni urad za trgovsko mornarico ali civilno letalstvo) |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, medicinsko-pravne dajatve in s tem povezani pregledi ter potrdila: | |

(i)praviloma: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Cassa marittima (Pomorski sklad, pri katerem je zadevna oseba registrirana) |

(c)dajatve: | |

(i)praviloma: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Cassa marittima (Pomorski sklad, pri katerem je zadevna oseba registrirana) |

(iii)tudi za kmetijske delavce in delavce v gozdarstvu, če se zahteva: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za kmetijske delavce) |

B.Samozaposlene osebe (samo za radiologe v zdravstvu):

(a)storitve: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota, pri kateri je zadevna oseba registrirana) |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, medicinsko-pravne dajatve in s tem povezani pregledi ter potrdila: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

(c)dajatve: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

3.Invalidnost, starost, preživele osebe (pokojnine):

A.Zaposlene osebe:

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah |

(b)za delavce v zabavni industriji: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za delavce v zabavni industriji), Rim |

(c)za nadzorno osebje v industrijskih podjetjih: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Državni zavod socialnega skrbstva za nadzorno osebje v industriji), Rim |

(d)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje ), Rim |

B.Samozaposlene osebe:

(a)za zdravnike: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za zdravnike) |

(b)za farmacevte: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za farmacevte) |

(c)za veterinarje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za veterinarje) |

(d)za babice: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za babice) |

(e)za inženirje in arhitekte: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Nacionalni sklad za socialno varnost inženirjev in arhitektov) |

(f)za geodete: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za godete) |

(g)za nižje in višje odvetnike: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za nižje in višje odvetnike) |

(h)za ekonomiste: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za ekonomiste) |

(i)za računovodje: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za računovodje) |

(j)za strokovnjake za zaposlovanje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za strokovnjake za zaposlovanje) |

(k)za notarje: | Cassa nazionale notariato (Nacionalni sklad za notarje) |

(l)za carinske uslužbence: | Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Sklad socialne varnosti za carinske uslužbence) |

4.Pomoči ob smrti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah Cassa marittima (Pomorski sklad, pri katerem je zadevna oseba registrirana) |

5.Brezposelnost (za zaposlene osebe):

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod socialnega skrbstva), podeželski uradi |

(b)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje ), Rim |

6.Družinski dodatki (za zaposlene osebe):

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod socialnega skrbstva), podeželski uradi |

(b)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje ), Rim |

I. LUKSEMBURG

1.Bolezen in materinstvo:

(a)storitve: | Caisse de maladie compétente et/ou union des caisses de maladie (pristojni zdravstveni sklad in/ali združenje zdravstvenih skladov) |

(b)dajatve: | Caisse de maladie compétente (pristojni zdravstveni sklad) |

2.Invalidnost, starost, smrt (pokojnine):

(a)za fizične delavce: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Zavod za starostno in invalidsko zavarovanje), Luxembourg |

(b)za pisarniško osebje in samozaposlene, ki opravljajo poklicno dejavnost: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Pokojninski sklad za pisarniško osebje in privatni sektor), Luxembourg |

(c)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo z obrtno dejavnostjo, trgovino ali proizvodnjo: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Pokojninski sklad za obrtnike, trgovce in proizvajalce), Luxembourg |

(d)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Kmetijski pokojninski sklad), Luxembourg |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)za zaposlene in samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali gozdarstvom: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Združenje za nezgodno zavarovanje, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo), Luxembourg |

(b)za druge primere obveznega ali prostovoljnega zavarovanja: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Združenje nezgodnega zavarovanja, Oddelek za gospodarstvo), Luxembourg |

4.Brezposelnost: | Administration de l'emploi (Urad za zaposlovanje), Luxembourg |

5.Družinske dajatve: | Caisse nationale des prestations familiales (Nacionalni sklad za družinske dajatve), Luxembourg |

(b)drugi primeri: | Caisse d'allocations familiales des employés pres la Caisse de pension des employés privés (Sklad za družinske dodatke za pisarniško osebje pri Pokojninskem skladu za pisarniško osebje), Luxembourg |

6.Pomoči ob smrti:

Za namene izvajanja člena 66 Uredbe: | Union des caisses de maladie (Združenje zdravstvenih skladov) |

J. NIZOZEMSKA

1.Bolezen, materinstvo:

(a)storitve: | Ziekenfonds (Zdravstveni sklad), pri katerem je zadevna oseba zavarovana |

(b)denarne dajatve: | Bedrijfsvereniging (Strokovno in poslovno združenje), pri katerem je zavarovan delodajalec zavarovane osebe |

2.Invalidnost:

(a)kjer pravica do dajatve obstaja zunaj področja uporabe Uredbe samo v skladu z nizozemsko zakonodajo: | |

(i)za zaposlene osebe: | Bedrijfsvereniging (Strokovno in poslovno združenje), pri katerem je zavarovan delodajalec zavarovane osebe |

(ii)za samozaposlene osebe: | Bedrijfsvereniging (Strokovno in trgovinsko združenje), pri katerem bi bil zavarovan zavarovanec, če bi zaposloval osebje |

(b)drugi primeri: | |

za zaposlene in samozaposlene osebe: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo strokovno in trgovinsko združenje), Amsterdam |

3.Starost, smrt (pokojnine):

(a)splošni sistem: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen |

(b)za rudarje: | Algemeen Mijnwerkersfonds (Splošni sklad za rudarje), Heerlen |

4.Brezposelnost: | Bedrijfsvereniging (Poklicno in trgovsko združenje), pri katerem je zavarovan delodajalec zavarovane osebe |

5.Družinske dajatve:

(a)kadar ima oseba s pravico do dajatev stalno prebivališče na Nizozemskem: | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (lokalni urad Banke socialnega zavarovanja), na območju katere ima stalno prebivališče |

(b)kadar ima oseba s pravico da dajatev stalno prebivališče izven Nizozemske, vendar ima njen delodajalec na Nizozemskem stalno prebivališče ali je ustanovljen: | Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (lokalni urad Banke socialnega zavarovanja), na območju katere ima delodajalec stalno prebivališče ali kjer je ustanovljen |

(c)drugi primeri: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen |

6.Poklicne bolezni, za katere se uporabljajo določbe člena 57(3) Uredbe:

za namene uporabe člena 57(3)(c) Uredbe: | |

(a)kadar je dodeljena dajatev z veljavnostjo od datuma pred 1. julijem 1967: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen |

(b)kadar je dodeljena dajatev z veljavnostjo od datuma po 30. juniju 1967: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo splošno poklicno in trgovsko združenje), Amsterdam |

K. AVSTRIJA

Pristojnost avstrijskih nosilcev urejajo določbe avstrijske zakonodaje, razen če ni v nadaljevanju določeno drugače

1.Zdravstveno zavarovanje:

(a)kadar zadevna oseba stalno prebiva na ozemlju druge države članice in je za zavarovanje pristojen Gebietskrankenkasse (Regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje) ter po avstrijski zakonodaji ni mogoče odločiti o krajevni pristojnosti, se ta določi, kakor sledi: | Gebietskrankenkasse (Regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), pristojen za zadnjo zaposlitev v Avstriji aliGebietskrankenkasse (Regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), pristojen za zadnje stalno prebivališče v Avstriji aliče nikdar ni bilo zaposlitve, za katero bi bil pristojen Gebietskrankenkasse (Regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), ali če nikdar ni bilo stalnega prebivališča v Avstriji Wiener Gebietskrankenkasse (Regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje, Dunaj), Dunaj |

(b)za uporabo oddelka 5 poglavja 1 dela III Uredbe v povezavi s členom 95 izvedbene uredbe glede povračila stroškov dajatev osebam, upravičenim do pokojnine po zveznem zakonu z dne 9. septembra 1955 o splošnem socialnem zavarovanju (ASVG): | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj, pri čemer se razume, da se stroški povrnejo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki jih prejme omenjeno osrednje združenje. |

2.Pokojninsko zavarovanje:

(a)pri določitvi nosilca, odgovornega za izplačilo dajatve, se upoštevajo le zavarovalne dobe po avstrijski zakonodaji. | |

(b)za uporabo člena 45(6) Uredbe, če po avstrijski zakonodaji ni bilo dopolnjeno nobeno obdobje plačevanja prispevkov: | Pensionversicherungsanstalt der Angestellten (Zavod za pokojninsko zavarovanje zaposlenih oseb), Dunaj |

3.Zavarovanje za primer brezposelnosti

(a)za prijavo brezposelnosti: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (lokalni urad službe za trg dela), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe |

(b)za izdajo obrazcev Nos E 301, E 302 in E 303: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (lokalni urad službe za trg dela), pristojen za kraj zaposlitve zadevne osebe |

4.Družinske dajatve:

(a)družinske dajatve, razen Karenzurlaubsgeld (poseben materinski dodatek): | Finanzamt (Finančni urad) |

(b)Karenzurlaubsgeld (poseben materinski dodatek): | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (lokalni urad službe za trg dela), pristojen za kraj stalnega ali začasnega bivališča zadevne osebe |

L. PORTUGALSKA

1.Celinski del

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve: | Centro Regional de Segurança Social (Regionalni center za socialno varnost), katerega članica je zadevna oseba |

2.Invalidnost, starost in smrt: | Centro Nacional de Pensões (Nacionalni center za pokojnine), Lizbona in Centro Regional de Segurança Social (Regionalni center za socialno varnost), katerega članica je zadevna oseba |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za poklicne bolezni), Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Centro de Emprego (center za zaposlovanje), kjer zadevna oseba prebiva |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost), kjer zadevna oseba stalno prebiva |

5.Dajatve iz sistema socialne varnosti, za katere se ne plačujejo prispevki: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost), kjer zadevna oseba stalno prebiva |

II.Avtonomna regija Madeira

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

2.(a) invalidnost, starost in smrt: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

(b)invalidnost, starost in smrt po posebnem sistemu socialne varnosti za kmetijske delavce: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za poklicne bolezni), Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Direcção Regional de Emprego (regionalni direktorat za zaposlovanje), Funchal |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

5.Dajatve iz sistema socialne varnosti, za katere se ne plačujejo prispevki: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

III.Avtonomna regija Azori

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

2.(a) invalidnost, starost, smrt: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

2. (b)invalidnost, starost in smrt po posebnem sistemu socialne varnosti za kmetijske delavce: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za poklicne bolezni), Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Centro de Emprego (Center za zaposlovanje), kjer zadevna oseba stalno prebiva |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (Center za dajatve iz socialne varnosti), katerega članica je zadevna oseba |

5.Dajatve iz sistema socialne varnosti, za katere se ne plačujejo prispevki: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

M. FINSKA

1.Bolezen in materinstvo:

(a)dajatve: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali zaposlitveni sklad, pri katerem je zadevna oseba zavarovana |

(b)storitve: | |

(i)povračila iz zdravstvenega zavarovanja: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali zaposlitveni sklad, pri katerem je zadevna oseba zavarovana |

(ii)javno zdravje in bolnišnične storitve: | lokalne enote, ki zagotavljajo storitve iz tega sistema |

2.Starost, invalidnost, smrt (pokojnine):

(a)državne pokojnine: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali |

(b)pokojnine zaposlenih: | zavod za pokojnine zaposlenih, ki dodeljuje in izplačuje pokojnine |

3.Nesreče pri delu, poklicne bolezni: | nosilec zavarovanja, ki je pristojen za nezgodno zavarovanje zadevne osebe |

4.Pomoči ob smrti: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali nosilec zavarovanja, ki je pristojen za izplačevanje dajatev v primeru nezgodnega zavarovanja |

5.Brezposelnost:

(a)osnovni sistem: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali |

(b)dohodkovni sistem: | pristojni sklad za brezposelnost |

6.Družinske dajatve: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

N. ŠVEDSKA

1.Za vse primere razen za dajatve za brezposelnost:

(a)splošno pravilo: | urad socialnega zavarovanja, pri katerem je zadevna oseba zavarovana |

(b)za mornarje, ki nimajo stalnega prebivališča na Švedskem: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Urad socialnega zavarovanja v Göteborgu, Oddelek za mornarje) |

(c)za uporabo členov 35 do 59 izvedbene uredbe za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča na Švedskem: | Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Urad socialnega zavarovanja v Stockholmu, Oddelek za tujce) |

(d)za uporabo členov 60 do 77 izvedbene uredbe za osebe, razen za mornarje, ki nimajo stalnega prebivališča na Švedskem: | urad socialnega zavarovanja v kraju, kjer se je zgodila nesreča pri delu ali kjer je prišlo do poklicne bolezni aliStockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Urad socialnega zavarovanja v Stockholmu, Oddelek za tujce) |

2.Za dajatve za brezposelnost: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Nacionalna uprava za trg dela) |

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1.Storitve:

— Velika Britanija in Severna Irska: | oblasti, ki dodeljujejo dajatve iz nacionalne zdravstvene dejavnosti |

— Gibraltar: | zdravstvene oblasti Gibraltarja |

2.Storitve:

— Velika Britanija: | (Ministrstvo za socialno varnost), London |

— Severna Irska: | (Ministrstvo za zdravje in socialne storitve severne Irske), Belfast |

— Gibraltar: | (Ministrstvo za delo in socialno varnost), Gibraltar |

--------------------------------------------------

PRILOGA 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

NOSILCI V KRAJU STALNEGA PREBIVALIŠČA IN NOSILCI V KRAJU ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

(Člen 1(p) Uredbe in člen 4(3) izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

I.NOSILCI V KRAJU STALNEGA PREBIVALIŠČA

1.Bolezen, materinstvo:

(a)za namene uporabe členov 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 in 32 izvedbene uredbe: | |

(i)splošno: | zavarovalni organi |

(ii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)za namene uporabe člena 31 izvedbene uredbe: | |

(i)splošno: | zavarovalni organi |

(ii)za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden —(Sklad za socialno pomoč mornarjem), Antwerpen |

ali |

zavarovalni organi |

(iii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iv)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

2.Invalidnost:

(a)splošna invalidnost (fizični delavci, pisarniško osebje, rudarji) in invalidnost samozaposlenih oseb: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, skupaj z zavarovalnimi organi |

za namene uporabe člena 105 izvedbene uredbe: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(b)poseben sistem invalidskega zavarovanja za rudarje: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel —(Državni pokojninski sklad za rudarje), Bruselj |

(c)sistem invalidskega zavarovanja za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Sklad za socialno pomoč mornarjem), Antwerpen |

(d)invalidnost oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(e)invalidnost bivših zaposlenih v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

3.Starost, smrt (pokojnine):

(a)splošni sistem (fizični delavci, pisarniško osebje, rudarji in mornarji): | Office national des pensions, Bruxelles Rijksdienst voor pensioenen, Brussel —(Nacionalni pokojninski urad), Bruselj |

(b)neplačni pokojninski sistem: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih oseb), Bruselj |

(c)sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja, Bruselj) |

(d)sistem za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

4.Nesreče pri delu (storitve): | zavarovalni organi |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

5.Poklicne bolezni: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles Fonds voor beroepsziekten, Brussel —(Sklad za poklicne bolezni), Bruselj |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

6.Pomoči ob smrti:

(i)splošno: | zavarovalni organi, skupaj z Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(ii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

7.Brezposelnost:

(a)splošno: | Office national de l'emploi, Bruxelles Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Državni urad za zaposlovanje), Bruselj |

(b)za mornarje: | Pool des marins de la marine marchande Pool van de zeelieden ter koopvardij —(Sklad trgovske mornarice), Antwerpen |

8.Družinske dajatve:

(a)zaposlene osebe: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — ( Državni urad za družinske dodatke zaposlenim osebam), Bruselj |

(b)samozaposlene osebe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih oseb), Bruselj |

(c)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

II.NOSILCI V KRAJU ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:

1.Bolezen, materinstvo: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel —(Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, prek zavarovalnih organov |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

2.Nesreče pri delu: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Državni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj, prek zavarovalnih organov |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

3.Poklicne bolezni: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles Fonds voor beroepsziekten, Brussel —(Sklad za poklicne bolezni), Bruselj |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

B. DANSKA

I.NOSILCI V KRAJU STALNEGA PREBIVALIŠČA

(a)bolezen in materinstvo:

(i)za uporabo členov 17, 22, 28, 29 in 30 izvedbene uredbe: | pristojni (pristojna regionalna uprava). V občini Kopenhagen: Magistraten (občinska uprava). V občini Frederiksberg: občinska uprava |

(ii)za uporabo členov 18 in 25 izvedbene uredbe: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. V občinah Magistraten (občinska uprava) |

(b)invalidnost (pokojnina): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

(c)starost in smrt (pokojnina):

(i)pokojnina dodeljena po zakonodaji o socialnih pokojninah: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

(ii)pokojnine dodeljene po zakonu o dodatnih pokojninah za zaposlene osebe | Arbejdsmarkedets Tillægspension (Urad za dodatne pokojnine za zaposlene osebe), |

(d)nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(i)za uporabo poglavja 4 naslova IV izvedbene uredbe, razen člena 61: | Arbejdsskadestyrelsen Nacionalni urad za nesreče pri delu in poklicne bolezni, Kopenhagen |

(ii)za uporabo člena 61 izvedbene uredbe: | socialna komisija občine, v kateri upravičenec stalno prebiva. V občinah Magistraten (občinska uprava) |

(e)pomoči ob smrti:

za uporabo člena 78 izvedbene uredbe: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Kopenhagen |

II.NOSILCI V KRAJU ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

(a)bolezen in materinstvo:

(i)za uporabo členov 20, 21 in 31 izvedbene uredbe: | pristojna (regionalna uprava). V občini Kopenhagen: Magistraten (občinska uprava). V občini Frederiksberg: občinska uprava |

(ii)za uporabo člena 24 izvedbene uredbe: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. v občinah Magistraten (občinska uprava) |

(b)nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(i)za uporabo poglavja 4 naslova IV izvedbene uredbe, razen člena 64: | Arbejdsskadestyrelsen (Nacionalni urad za nesreče pri delu in poklicne bolezni, Kopenhagen |

(ii)za uporabo člena 64 izvedbene uredbe: | socialna komisija občine, v kateri stalno prebiva upravičenec. v občinah Magistraten (občinska uprava) |

(c)brezposelnost:

(i)za uporabo poglavja 6 naslova VI izvedbene uredbe, razen člena 83: | pristojni sklad za brezposelnost |

(ii)za uporabo člena 83 izvedbene uredbe: | lokalni urad za zaposlovanje |

C. NEMČIJA

1.Zdravstveno zavarovanje:

(a)v vseh primerih, razen za uporabo člena 19(2) Uredbe in člena 17 izvedbene uredbe: | Pristojna Allgemeine Ortskrankenkasse (Krajevna splošna bolniška blagajna) v kraju stalnega prebivališča ali v kraju začasnega prebivališča zadevne osebe |

za osebe, zavarovane po sistemu za rudarje in njihove družinske člane: | Bundesknappschaft (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje), Bochum |

(b)za uporabo člena 19 (2) Uredbe in člena 17 izvedbene uredbe: | nosilec, pri katerem je bila delavec nazadnje zavarovan |

Če takšna ustanova ne obstaja ali če je bila zadevna oseba nazadnje zavarovana pri "Allgemeine Ortskrankenkasse", pri "Landwirtschaftliche Krankenkasse" ali pri "Bundesknappschaft": | pristojni nosilec v kraju stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča zadevne osebe, naveden pod (a) |

2.Nezgodno zavarovanje:

V vseh primerih | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zveza poklicnih in trgovskih združenj v industriji), St. Augustin |

3.Pokojninsko zavarovanje:

(a)Pokojninsko zavarovanje za fizične delavce: | |

(i)posli z Belgijo in Španijo: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Območna zavarovalnica Renska provinca), Düsseldorff |

(ii)posli s Francijo: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje–Falško), Speyer, ali kot pristojna ustanova po Prilogi 2 Landesversicherungsanstalt Saarland (Območna zavarovalnica Posarje), Saarbrücken |

(iii)posli z Italijo: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Območna zavarovalnica Švabska), Augsburg |

(iv)posli z Luksemburgom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje–Falško), Speyer |

(v)posli z Nizozemsko: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Območna zavarovalnica Vestafalija), Münster |

(vi)posli z Dansko: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Območna zavarovalnica Schleswig-Holstein), Lübeck |

(vii)posli z Irsko in Veliko Britanijo: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Območna zavarovalnica Svobodno in hanzeatsko mesto Hamburg), Hamburg |

(viii)posli z Grčijo: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Območna zavarovalnica Würtemberg) Stuttgart |

(ix)posli s Portugalsko: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Območna zavarovalnica Unterfranken), Würzburg |

(b)Pokojninsko zavarovanje za pisarniško osebje: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin |

(c)Pokojninsko zavarovanje za rudarje: | Bundesknappschaft (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje), Bochum |

4.Starostno zavarovanje za kmete: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Kmetijski starostni sklad Porenje-Falško) Speyer |

5.Dajatve za brezposelnost in družinske dajatve: | Pristojni urad za zaposlovanje v kraju stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe |

D. ŠPANIJA

1.Storitve

(a)vsi sistemi razen sistema za mornarje: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (regionalni direktorati nacionalnega zdravstvenega zavoda) |

(b)sistem za mornarje: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (regionalni direktorati socialnega zavoda za mornarje) |

2.Dajatve:

(a)vsi sistemi razen sistema za mornarje in vsi zavarovalni primeri razen brezposelnosti: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (regionalni direktorati nacionalnega zavoda za socialno varnost) |

(b)sistem za mornarje, za vse kategorije: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (regionalni direktorati socialnega zavoda za mornarje) |

(c)brezposelnost, razen za mornarje: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (regionalni direktorati nacionalnega zavoda za zaposlovanje) |

E. FRANCIJA

I.MATIČNA FRANCIJA

A.Sistem za zaposlene osebe:

1.Tveganja, razen dajatev za brezposelnost in družinskih dajatev: | |

(a)splošno: | caisse primaire d'assurance maladie (lokalni sklad zdravstvenega zavarovanja) v kraju stalnega ali začasnega prebivališča |

(b)za skupno uporabo členov 19(1) in (2) ter 35(1) Uredbe v primeru storitev iz sistema zavarovanja mornarjev za bolezen, materinstvo, invalidnost in smrt (dajatve) | société de secours minière (Družba za pomoč rudarjem) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

(c)za namen uporabe člena 35 izvedbene uredbe: | |

(i)splošni program: | |

(aa)praviloma, razen za Pariz in njegovo območje: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

(bb)poseben sistem, predviden v členih L 365 do L 382 Zakonika o socialni varnosti: | Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Strasbourg |

(ii)sistem za kmetijstvo: | Caisse de mutualité sociale agricole (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč) |

(iii)sistem za rudarje: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti rudarjev), Pariz |

(d)za namene uporabe člena 36 izvedbene uredbe za invalidske pokojnine: | |

(i)splošno, razen za Pariz in njegovo območje: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

za Pariz in njegovo območje: | Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Pariz |

(ii)poseben sistem, predviden v členih L 365 do L 382 Zakonika o socialni varnosti: | Caisse régionale d'assurance maladie (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja), Strasbourg |

(e)za namene uporabe člena 36 izvedbene uredbe za starostne pokojnine: | |

(i)splošni sistem: | |

(aa)praviloma, razen za Pariz in njegovo območje: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Območni sklad zdravstvenega zavarovanja (Starostni oddelek)) |

za Pariz in njegovo območje: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Državni sklad za starostno zavarovanje zaposlenih oseb), Pariz |

(bb)poseben sistem, predviden v členih L 365 do L 382 Zakonika o socialni varnosti: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Območni sklad starostnega zavarovanja), Strasbourg |

(ii)sistem za kmetijstvo: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Osrednji kmetijski sklad za vzajemno pomoč), Pariz |

(iii)sistem za rudarje: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti rudarjev), Pariz |

(f)za namene uporabe člena 75 izvedbene uredbe: | Caisse primaire d'assurance maladie (Krajevni sklad zdravstvenega zavarovanja) |

2.Brezposelnost: | |

(a)za namene uporabe členov 80, 81 in 82 (2) izvedbene uredbe: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (departmajska uprava za delo in delovno silo) v kraju, kjer se je opravljala zaposlitev, za katero se zahteva overjena izjava |

Agence nationale pour l'emploi Krajevna izpostava (Državni urad za zaposlovanje) |

Mestna hiša v kraju stalnega prebivališča družinskih članov |

(b)za namene uporabe člena 83(1) in (2) ter člena 97 izvedbene uredbe: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Združenje za delo v industriji in trgovini (ASSEDIC)) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

(c)za namene uporabe člena 84 izvedbene uredbe: | |

(i)popolna brezposelnost: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Združenje za delo v industriji in trgovini (ASSEDIC)) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

(ii)delna brezposelnost: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Oddelčna uprava za delo in delovno silo) v kraju zaposlitve zadevne osebe |

(d)za namene uporabe člena 189 izvedbene uredbe: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Oddelčna uprava za delo in delovno silo) |

B.Sistem za samozaposlene osebe:

1.Bolezen in materinstvo: | Caisse primaire d'assurance maladie (lokalni sklad zdravstvenega zavarovanja v kraju stalnega ali začasnega prebivališča) |

2.za uporabo člena 35 izvedbene uredbe glede sistema za kmetijstvo: | Caisse de mutualité sociale agricole (Kmetijski sklad za vzajemno pomoč in vsa druga pooblaščeni zavarovalni organi) |

3.za uporabo člena 36 izvedbene uredbe glede starostnih pokojnin: | |

(a)sistem za obrtnike: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Nacionalni neodvisni sklad starostnega zavarovanja za samozaposlene osebe, ki opravljajo obrtniške poklice (Cancava)) |

Caisses de base professionnelles (lokalni poklicni skladi) |

(b)sistem za proizvajalce in trgovce: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Nacionalni neodvisni sklad starostnega zavarovanja za samozaposlene osebe v proizvodnih ali trgovskih poklicih (Organic)) |

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (lokalni poklicni ali medpoklicni skladi) |

(c)sistem za poklice: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Nacionalni sklad starostnega zavarovanja za poklice - stroke (CNAVPL)) |

(d)sistem za odvetnike: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Nacionalni sklad za člane francoske odvetniške zbornice (CNBF)) |

(e)sistem za kmetijstvo: | Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Nacionalni kmetijski sklad starostnega zavarovanja) |

C.Sistem za mornarje:

(a)za uporabo člena 27 Uredbe glede sistema za mornarje: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Splošni sklad za socialno varnost mornarjev, Oddelek za pomorske zadeve) |

(b)za uporabo člena 35 izvedbene uredbe: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Splošni sklad za socialno varnost mornarjev, Oddelek za pomorske zadeve) |

D.Družinske dajatve: | Caisse d'allocations familiales (Sklad za družinske dodatke) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

II.ČEZMORSKI DEPARTMAJI:

A.Sistem za zaposlene osebe:

splošna tveganja razen družinskih dajatev: | Caisse générale de sécurité sociale (Splošni sklad za socialno varnost) |

B.Sistem za samozaposlene osebe:

(a)bolezen in starost: | Caisse générale de sécurité sociale (Splošni sklad za socialno varnost v kraju stalnega ali začasnega prebivališča) |

(b)starostne pokojnine: | |

— sistem za obrtnike: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Nacionalni neodvisni sklad starostnega zavarovanja za samozaposlene osebe v obrtnih poklicih (Cancava)) |

— sistem za proizvajalce in trgovce: | Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Medpoklicni sklad starostnega zavarovanja za proizvajalce in trgovce v Alžiriji in čezmorskih ozemljih (Cavicorg)) |

— sistem za poklice: | Sections professionnelles (poklicni oddelki) |

— sistem za odvetnike: | Caisse nationale des barreaux français (Nacionalni sklad za člane francoske odvetniške zbornice (CNBF)) |

C.Mornarji:

(i)invalidske pokojnine: | Ministrstvo Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Splošni sklad za socialno varnost mornarjev, Služba za pomorske zadeve) |

(ii)starostne pokojnine: | Ministrstvo Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (Pokojninski sklad za mornarje, Služba za pomorske zadeve) |

D.Družinske dajatve: | Caisse d'allocations familiales (Sklad za družinske dodatke) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe |

F. GRČIJA

1.Brezposelnost, družinske dajatve: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje, Atene) |

2.Druge dajatve: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje, Atene) |

G. IRSKA

1.Storitve: | Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - vzhod, Dublin), Dublin 8Midland Health Board (Zdravstvena uprava - notranjost), Tullamore, grofija OffalyMid-Western Health Board (Zdravstvena uprava - srednji zahod), LimerickNorth-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - severovzhod), Caenannus Mor, grofija MeathNorth-Western Health Board (Zdravstvena uprava - severozahod), Manorhamiltom, grofija LeitrimSouth-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - jugovzhod), KilkenySouthern Health Board (Zdravstvena uprava - jug), CorkWestern Health Board (Zdravstvena uprava - zahod), Galway |

2.Dajatve:

(a)dajatve za brezposelnost: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin, vključno z regionalnimi uradi, pristojnimi za dajatve za brezposelnost |

(b)starost in smrt (pokojnine): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Ministrstvo za socialno varnost, sektor za pokojnine), Sligo |

(c)družinske dajatve: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Ministrstvo za socialno varnost, Sektor za dajatve za otroke), St. Oliver Plunket Road, Letterkenny, Co Donegal |

(d)druge dajatve: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin |

H. ITALIJA

1.Bolezen (tudi tuberkuloza), materinstvo:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | |

(i)splošno: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota) |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje) - ustrezen zdravstveni urad za trgovsko mornarico ali civilno letalstvo |

(b)dajatve: | |

(i)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Cassa marittima (pomorski sklad, pristojen za področje) |

B.Samozaposlene osebe:

storitve: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota) |

3.Nesreče pri delu, poklicne bolezni:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | |

(i)splošno: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota) |

(ii)za mornarje in posadke v civilnem letalstvu: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje) - ustrezen zdravstveni urad za trgovsko mornarico ali civilno letalstvo |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, medicinsko-pravne dajatve in s tem povezani pregledi ter potrdila in dajatve: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

B.Samozaposlene osebe (samo za radiologe v zdravstvu):

(a)storitve: | Unità sanitaria locale (pristojna lokalna zdravstvena enota) |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, medicinsko-pravne dajatve in s tem povezani pregledi in potrdila: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje v primeru nesreče pri delu), regionalni urad |

(c)dajatve: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje v primeru nesreče pri delu), uradi v pokrajinah |

3.Invalidnost, starost, preživele osebe (pokojnine):

A.Zaposlene osebe:

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod socialnega skrbstva), podeželski uradi |

(b)za delavce v zabavni industriji: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Državni urad za socialno skrbstvo in pomoč delavcem v zabavni industriji), Rim |

(c)za nadzorno osebje: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Državni zavod socialnega skrbstva za nadzorno osebje v industriji), Rim |

(d)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje), Rim |

B.Za samozaposlene osebe:

(a)za zdravnike: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za zdravnike) |

(b)za farmacevte: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za farmacevte) |

(c)za veterinarje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za veterinarje) |

(d)za babice: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za babice) |

(e)za inženirje in arhitekte: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Nacionalni sklad za socialno varnost inženirjev in arhitektov) |

(f)za geodete: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za godete) |

(g)za nižje in višje odvetnike: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za nižje in višje odvetnike) |

(h)za ekonomiste: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za ekonomiste) |

(i)za računovodje: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za računovodje) |

(j)za strokovnjake za zaposlovanje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za strokovnjake za zaposlovanje) |

(k)za notarje: | Cassa nazionale notariato (Nacionalni sklad za notarje) |

(l)za carinske uslužbence: | Fondo di previdenza a favore degli spedizioneri doganali (Sklad socialne varnosti za carinske uslužbence) |

4.Pomoči ob smrti: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah. |

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za primer nesreče pri delu), uradi v pokrajinah. |

Cassa marittima (Pomorski sklad, pristojen za področje). |

5.Brezposelnost za zaposlene osebe:

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod socialnega skrbstva), podeželski uradi |

(b)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje "G. Amendola"), Rim |

6.Družinski dodatki za zaposlene osebe:

(a)splošno: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod socialnega skrbstva), podeželski uradi |

(b)za novinarje: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Državni zavod socialnega skrbstva za italijanske novinarje ), Rim |

I. LUKSEMBURG

1.Bolezen, materinstvo:

(a)za uporabo členov 19, 22, 28(1), 29(1) in 31 Uredbe in členov 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 in 31 izvedbene uredbe | Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (zdravstveni sklad za fizične delavce in/ali združenje zdravstvenih skladov) |

(b)za uporabo člena 27 Uredbe: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (zdravstveni sklad, ki je po luksemburški zakonodaji pristojen za luksemburško delno pokojnino in/ali združenje zdravstvenih skladov) |

2.Invalidnost, starost, smrt (pokojnina):

(a)za fizične delavce: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Zavod za starostno in invalidsko zavarovanje), Luxembourg |

(b)za pisarniško osebje in tiste, ki opravljajo poklicno dejavnost: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Pokojninski sklad za pisarniško osebje in zasebni sektor), Luxembourg |

(c)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo z obrtno dejavnostjo, trgovino ali proizvodnjo: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Pokojninski sklad za obrtnike, trgovce in proizvajalce), Luxembourg |

(d)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Kmetijski pokojninski sklad), Luxembourg |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)za zaposlene in samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali gozdarstvom: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Združenje za nezgodno zavarovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo), Luxembourg |

(b)za vse druge primere obveznega ali prostovoljnega zavarovanja: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Združenje nezgodnega zavarovanja, Ministrstvo za gospodarstvo), Luxembourg |

4.Brezposelnost: | Administration de l'emploi (Urad za zaposlovanje), Luxembourg |

5.Družinske dajatve: | Caisse nationale des prestations familiales (Nacionalni sklad za družinske dajatve), Luxembourg |

J. NIZOZEMSKA

1.Bolezen, materinstvo, nesreče pri delu, poklicne bolezni:

(a)storitve: | |

(i)nosilci v kraju stalnega prebivališča: | eden od pristojnih zdravstvenih skladov v kraju stalnega prebivališča, po izbiri zadevne osebe |

(ii)nosilci v kraju začasnega prebivališča: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Splošni zdravstveni sklad Nizozemske), Utrecht |

(b)denarne dajatve: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo splošno strokovno in poslovno združenje), Amsterdam |

2.Invalidnost:

(a)kadar je zadevna oseba upravičena tudi do dajatve samo v skladu z nizozemsko zakonodajo zunaj področja uporabe Uredbe | pristojni Bedrijfsvereniging (Strokovno in poslovno združenje) |

(b)v vseh drugih primerih: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo splošno strokovno in poslovno združenje), Amsterdam |

3.Starost in smrt (pokojnine):

za namene uporabe člena 36 izvedbene uredbe:

(a)splošno: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen |

(b)posli z Belgijo: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Ministrstvo za zadeve belgijske socialne varnosti), Breda |

(c)posli z Nemčijo: | Bureau voor Duitse zaken (Ministrstvo za nemške zadeve Združenja delovnih svetov), Nijmegen |

4.Brezposelnost:

(a)dajatve zavarovanja za primer brezposelnosti: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo splošno strokovno in poslovno združenje), Amsterdam |

5Družinski dodatki:

Za namene uporabe členov 73(2) in 74(2) Uredbe: | (lokalni urad Banke socialnega Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank zavarovanja), na območju katerega imajo družinski člani stalno prebivališče |

K. AVSTRIJA

1.Zdravstveno zavarovanje:

(a)v vseh primerih, razen za uporabo členov 27 in 29 Uredbe in členov 30 in 31 izvedbene uredbe, glede na nosilca v kraju stalnega prebivanja upokojenca iz člena 27 Uredbe: | Gebietskrankenkasse (regionalni sklad zdravstvenega zavarovanja), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe |

(b)za uporabo členov 27 in 29 Uredbe in členov 30 in 31 izvedbene uredbe glede na nosilca v kraju stalnega prebivališča upokojenca iz člena 27 Uredbe: | pristojni nosilec |

2.Pokojninsko zavarovanje:

(a)če za zadevno osebo velja avstrijska zakonodaja, razen za uporabo člena 53 izvedbene uredbe: | pristojni nosilec |

(b)v vseh drugih primerih, razen za uporabo člena 53 izvedbene uredbe: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Zavod za pokojninsko zavarovanje zaposlenih), Dunaj |

(c)za uporabo člena 53 izvedbene uredbe: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj |

3.Nezgodno zavarovanje:

(a)storitve: | Gebietskrankenkasse (regionalni sklad za socialno zavarovanje), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebeAllgemeine Unfallversicherungsanstalt — ali (Zavod za splošno nezgodno zavarovanje), Dunaj, lahko dodeli dajatve |

(b)storitve: | |

(i)v vseh primerih, razen za uporabo člena 53 v zvezi s členom 77 izvedbene uredbe: | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Zavod za splošno nezgodno zavarovanje), Dunaj |

(ii)za uporabo člena 53 v zvezi s členom 77 izvedbene uredbe: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj |

4.Zavarovanje za primer brezposelnosti: | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (lokalni urad službe za trg dela), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe |

5.Družinske dajatve:

(a)družinske dajatve, razen Karenzurlaubsgeld (poseben materinski dodatek): | Finanzamt (finančni urad), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča upravičenca |

(b)Karenzurlaubsgeld (poseben materinski dodatek): | Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (lokalni urad službe trga dela), pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe |

L. PORTUGALSKA

I.Celinski del

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve (za storitve za bolezen in materinstvo glej tudi Prilogo 10): | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost) v kraju stalnega prebivališča ali nastanitve zadevne osebe |

2.Invalidnost, starost in smrt: | Centro Nacional de Pensoes (Nacionalni center za pokojnine), Lizbona, in Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost), kjer ima zadevna oseba stalno prebivališče |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za poklicne bolezni, Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Centro de Emprego (center za zaposlovanje) kjer ima zadevna oseba stalno prebivališče |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost) kjer ima zadevna oseba stalno prebivališče |

5.Dajatve iz sistema socialne varnosti, za katere se ne plačujejo prispevki: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost) kjer ima zadevna oseba stalno prebivališče |

II.Avtonomna regija Madeira

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve (za storitve za bolezen in materinstvo glej tudi Prilogo 10): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

2.(a) invalidnost, starost in smrt: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

(b) invalidnost, starost in smrt po posebnem sistemu socialne varnosti za kmetijske delavce: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za poklicne bolezni, Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Direcção Regional de Emprego (regionalni direktorat za zaposlovanje), Funchal |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

5.Dajatve iz sistema socialne varnosti, za katere se ne plačujejo prispevki | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal |

III.Avtonomna regija Azori

1.Bolezen, materinstvo in družinske dajatve (za storitve za bolezen in materinstvo glej tudi Prilogo 10): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

2.(a) invalidnost, starost in smrt: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

(b) invalidnost, starost in smrt po posebnem sistemu socialne varnosti za kmetijske delavce: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Nacionalni zavarovalni sklad za nesreče pri delu), Lizbona |

4.Dajatve za brezposelnost: | |

(a)sprejem vloge in preverjanje zaposlitvenega stanja (npr. potrditev dob zaposlitve, razvrstitev brezposelnosti, preverjanje stanja): | Centro de Prestaçoes Pecuniarias de Segurança Social (center za dajatve iz socialne varnosti) kjer ima zadevna oseba stalno prebivališče |

(b)dodelitev in izplačilo dajatev za brezposelnost (npr. preverjanje pogojev upravičenosti do dajatev, določitev višine in trajanja, preverjanje stanja za ohranitev, začasno ustavitev ali prenehanje izplačila): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo |

M. FINSKA

1.Bolezen in materinstvo:

(a)dajatve: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

(b)storitve: | |

(i)povračila iz zdravstvenega zavarovanja: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

(ii)javno zdravje in bolnišnične storitve: | lokalne enote, ki zagotavljajo storitve iz tega sistema |

2.Starost, invalidnost, smrt (pokojnine):

(a)državne pokojnine: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki ali |

(b)pokojnine zaposlenih: | Eläketurvakeskus/Pensionskyddscentralen (Centralni zavod za pokojninsko zavarovanje), Helsinki |

3.Pomoči ob smrti:splošne dajatve ob smrti: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

4.Brezposelnost:

(a)osnovni sistem: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

(b)dohodkovni sistem: | |

(i)v primeru člena 69: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

(ii)v drugih primerih: | pristojni sklad za brezposelnost, pri katerem je zadevna oseba zavarovana |

5.Družinske dajatve: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

N. ŠVEDSKA

1.Za vse zavarovalne primere razen za dajatve za brezposelnost: | urad socialnega zavarovanja v kraju stalnega ali začasnega prebivališča |

2.Za dajatve za brezposelnost: | okrajna komisija za delo v kraju stalnega ali začasnega prebivališča |

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1.Storitve:

— Velika Britanija in Severna Irska | oblasti, ki dodeljujejo dajatve iz nacionalne zdravstvene dejavnosti |

— Gibraltar | Gibraltar Health Authority |

2.Dajatve (razen za družinske dajatve):

— Velika Britanija: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (MinistrstvoMinistrstvo za socialno varnost), (agencija za dajatve), (mednarodna služba), Newcastle upon Tyne NE98 1YX |

— Severna Irska: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministrstvo Ministrstvoza zdravje in socialne storitve, agencija Severne Irske za socialno varnost, čezmorska ozemlja), Belfast BT 1 1DX |

— Gibraltar: | (Ministrstvo Ministrstvoza delo in socialno varnost), Gibraltar |

3.Družinske dajatve:

za uporabo členov 73 in 74 Uredbe: | |

— Velika Britanija: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Ministrstvo Ministrstvoza socialno varnost, agencija za dajatve, center za dajatve za otroke), Newcastle upon Tyne NE88 1AA |

— Severna Irska: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Ministrstvo Ministrstvoza zdravje in socialno varnost, agencija Severne Irske za socialno varnost, urad za dajatve za otroke), Belfast BT1 1SA |

— Gibraltar: | (Ministrstvo Ministrstvoza delo in socialno varnost), Gibraltar |

--------------------------------------------------

PRILOGA 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ORGANI ZA ZVEZO

(Členi 3(1) in člen 4(4) in 122 izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

1.Bolezen in materinstvo:

(a)splošno: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(b)za mornarje: | Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden — (Sklad za socialno pomoč mornarjem), Antwerpen |

(c)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(d)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi — Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

2.Invalidnost:

(a)splošna invalidnost: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(b)poseben sistem invalidskega zavarovanja za rudarje: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel —(Nacionalni pokojninski sklad za rudarje), Bruselj |

(c)sistem invalidskega zavarovanja za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden —(Sklad za socialno pomoč mornarjem), Antwerpen |

(d)invalidnost oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(e)invalidnost bivših zaposlenih v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

3.Starost, smrt (pokojnine):

(a)za uporabo členov 41 do 43 in 45 do 50 izvedbene uredbe: | |

(i)za fizične delavce, pisarniško osebje, rudarje in pomorščake: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel —(Nacionalni urad za pokojnine, Bruselj) |

(ii)za samozaposlene osebe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih oseb), Bruselj |

(iii)za osebe, vključene v socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iv)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)za uporabo členov 45 (nosilec izplačevalec), 53(1), 110(1) in (2) izvedbene uredbe: | |

(i)za fizične delavce, pisarniško osebje, rudarje, pomorščake in samozaposlene osebe: | Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel —(Nacionalni urad za pokojnine), Bruselj |

(ii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

4.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)nesreče pri delu: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel —(Sklad za nesreče pri delu), Bruselj |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)poklicne bolezni: | Ministère de la prévoyance sociale (ministrstvo za socialne zadeve), Bruselj |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

5.Pomoči ob smrti:

(a)splošno: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel —(Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(b)za mornarje: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden —(Sklad za socialno pomoč mornarjem), Antwerpen |

(c)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(d)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi — Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel —(Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

6.Brezposelnost:

(a)splošno: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel —(Nacionalni urad za zaposlovanje), Bruselj |

(b)za mornarje: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij —(Sklad trgovske mornarice), Antwerpen |

7.Družinske dajatve:

(a)za zaposlene osebe: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel —(Nacionalni urad za družinske dajatve za zaposlene osebe), Bruselj |

(b)za samozaposlene osebe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel —(Nacionalni zavod za socialno zavarovanje za samozaposlene osebe), Bruselj |

(c)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

B. DANSKA

1.(a) Bolezen, materinstvo in storitve ob rojstvu: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Kopenhagen |

(b) bolezen, materinstvo in dajatve ob rojstvu: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

2.Pokojnine in dajatve po zakonodaji o socialnih pokojninah: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

3.Dajatve za rehabilitacijo: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

4.Dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Arbejdsskadestyrelsen (Nacionalni urad za nesreče pri delu in poklicne bolezni), Kopenhagen |

5.Družinske dajatve (družinski dodatki): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

6.Pomoči ob smrti: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Kopenhagen |

7.Pokojnine po (zakon o dodatnih pokojninah za zaposlene osebe): | Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve), Kopenhagen |

8.Dajatve za brezposelnost: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Nacionalni urad za zavarovanje za primer brezposelnosti), Kopenhagen |

C. NEMČIJA

1.Zdravstveno zavarovanje: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Nemški center za zvezo za zdravstveno zavarovanje - tuje), Bonn |

2.Nezgodno zavarovanje: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Združenje poklicnih in trgovskih zvez), St. Augustin |

3.Pokojninsko zavarovanje za fizične delavce: | |

(a)za uporabo člena 3(2) izvedbene uredbe: | Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Zveza nemških zavodov za pokojninsko zavarovanje), Frankfurt na Majni |

(b)za uporabo členov 51 in 53(1) izvedbene uredbe in iz naslova "nosilec izplačevalec" iz člena 55 izvedbene uredbe: | |

(i)poslovanje z Belgijo in Španijo: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Območna zavarovalnica Renske province), |

(ii)poslovanje z Dansko: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Območna zavarovalnica Schleswig-Holstein), |

(iii)poslovanje s Francijo: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje-Falško), Speyer ali kot pristojni nosilec Landesversicherungsanstalt Saarland po Prilogi 2 (Območna zavarovalnica Posarje), |

(iv)poslovanje z Grčijo: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Območna zavarovalnica Wűrtemberg), Stuttgart |

(v)poslovanje z Italijo: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Območna zavarovalnica Švabska), Augsburg |

(vi)poslovanje z Luksemburgom: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Območna zavarovalnica Porenje–Falško), Speyer |

(vii)poslovanje z Nizozemsko: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Območna zavarovalnica Vestafalija), Münster |

(viii)poslovanje z Irsko in Združenim kraljestvom: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Območna zavarovalnica |

(ix)poslovanje s Portugalsko: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Območna zavarovalnica Spodnja Saška), |

4.Pokojninsko zavarovanje za uslužbence | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za uslužbence), Berlin |

5.Pokojninsko zavarovanje rudarjev: | Bundesknappschaft Zvezni zavarovalni sklad za rudarje), Bochum. |

6.Starostno zavarovanje kmetov: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Sklad starostnega zavarovanja kmetov, Porenje-Falško), Speyer |

7.Dodatno zavarovanje za delavce v železarski in jeklarski industriji: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Območna zavarovalnica Posarje, Ministrstvo za pokojninsko zavarovanje delavcev v železarski in jeklarski industriji), Saarbrücken |

8.Dajatve za brezposelnost in družinske dajatve: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit Uprava Zveznega inštituta za delo), Nürnberg |

D. ŠPANIJA

1.Za vse sisteme, ki so del sistema socialne varnosti, razen sistema za mornarje, in za vse zavarovalne primere, razen za brezposelnost: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Nacionalni zavod za socialno varnost), Madrid |

2.Za poseben sistem za mornarje in za vse zavarovalne primere: | Instituto Social de la Marina (Socialni zavod za mornarje), Madrid |

3.Za dajatve za brezposelnost, razen za mornarje: | Instituto Nacional de Empleo (Nacionalni zavod za zaposlovanje), Madrid |

4.Za starostne in invalidske pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Nacionalni zavod za socialne storitve), Madrid |

E. FRANCIJA

1.Splošno: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Center za socialno varnost delavcev migrantov), Pariz |

2.Sistem za rudarje za invalidnost, starost in smrt (pokojnine): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Državni neodvisni sklad socialne varnosti rudarjev), Pariz |

F. GRČIJA

1.Splošno: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene) |

2.Brezposelnost, družinske dajatve: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje, Atene) |

3.Za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje, Pirej) |

G. IRSKA

1.Storitve: | Department of Health (MinistrstvoMinistrstvo za zdravje, Dublin) |

2.Dajatve:

(a)starost in smrt (pokojnine): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (MinistrstvoMinistrstvo za socialno varnost, urad za pokojnine), Sligo |

(b)družinske dajatve: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (MinistrstvoMinistrstvo za socialno varnost, sektor za dajatve za otroke) |

(c)druge dajatve: | Department of Social Welfare (MinistrstvoMinistrstvo za socialno varnost), Dublin |

H. ITALIJA

1.Bolezen (tudi tuberkuloze), materinstvo:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim |

(b)dajatve: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (generalni direktorat nacionalnega zavoda za socialno varnost), Rim |

B.Samozaposlene osebe:

storitve: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim |

2.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

A.Zaposlene osebe:

(a)storitve: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, zakonske zdravstvene dajatve, pregledi in potrjena potrdila v zvezi z njimi ter dajatve: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (generalni direktorat nacionalnega zavoda za zavarovanje v primeru nesreč pri delu), Rim |

B.Samozaposlene osebe (samo za radiologe v zdravstvu):

(a)storitve: | Ministero della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim |

(b)proteze in pripomočki večje vrednosti, medicinsko-pravne dajatve in s tem povezani pregledi in potrdila: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (generalni direktorat nacionalnega zavoda za zavarovanje za primere nesreč pri delu), Rim |

(c)dajatve: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (generalni direktorat nacionalnega zavoda za zavarovanje za primere nesreč pri delu), Rim |

3.Invalidnost, starost, preživeli družinski člani, brezposelnost, družinske dajatve: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (generalni direktorat nacionalnega zavoda za socialno varnost), Rim |

I. LUKSEMBURG

I.ZA DODELJEVANJE DAJATEV

1.Bolezen, materinstvo: | Union des caisses de maladie (združenje zdravstvenih skladov), Luxembourg |

2.Invalidnost, starost, smrt (pokojnine):

(a)za fizične delavce: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Zavod za starostno in invalidsko zavarovanje), Luxembourg |

(b)za pisarniško osebje in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Pokojninski sklad za pisarniško osebje v zasebnem sektorju), Luxembourg |

(c)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino ali proizvodnjo: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels (Pokojninski sklad za obrtnike, trgovce in proizvajalce), Luxembourg |

(d)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom: | Caisse de pension agricole (Kmetijski pokojninski sklad), Luxembourg |

3.Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)za zaposlene in samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali gozdarstvom: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Združenje za nezgodno zavarovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo), Luxembourg |

(b)za vse druge primere obveznega ali prostovoljnega zavarovanja: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Združenje za nezgodno zavarovanje, Ministrstvo za industrijo), Luxembourg |

4.Brezposelnost: | Administration de l'emploi (Zavod za zaposlovanje), Luxembourg |

5.Družinski dodatki: | Caisse nationale des prestations familiales (Nacionalni sklad za družinske dajatve), Luxembourg |

6.Pomoči ob smrti:

(a)za namene izvajanja člena 66 Uredbe: | Union des caisses de maladie (združenje zdravstvenih skladov), Luxembourg |

(b)za druge primere: | Ustanove iz 1 ali 3 glede na zavarovalnico, ki je odgovorna za izplačilo dajatve |

II.DRUGI PRIMERI: | Inspection générale de la sécurité sociale (generalni inšpektorat za socialno varnost), Luxembourg |

J. NIZOZEMSKA

1.Bolezen, materinstvo, invalidnost, nesreče pri delu, poklicne bolezni in brezposelnost:

(a)storitve: | Ziekenfondsraad (Svet skladov zdravstvenega zavarovanja), Amstelveen |

(b)dajatve: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo splošno poklicno in poslovno združenje), Amsterdam |

2.Starost, smrt (pokojnine), družinske dajatve:

(a)splošno: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen |

(b)poslovanje z Belgijo: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Urad za belgijske zadeve socialne varnosti), Breda |

(c)poslovanje z Nemčijo: | Bureau voor Duitse zaken (Urad za nemške zadeve Zveze Delovnih svetov), Nijmegen. |

K. AVSTRIJA

1.Bolezen, nesreče in pokojninsko zavarovanje: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Združenje avstrijskih zavarovalnic), Dunaj |

2.Zavarovanje za primer brezposelnosti:

(a)poslovanje z Nemčijo: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe za trg dela Salzburg), Salzburg |

(b)v vseh drugih primerih: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarketservice (regionalni urad službe za trg dela Dunaj), Dunaj |

3.Družinske dajatve:

(a)družinske dajatve razen (posebni materinski dodatek) | Bundesministerium für Jugend und Familie (Zvezno ministrstvo za mladino in družino), Dunaj |

(b)Karenzurlaubsgeld (poseben materinski dodatek): | |

(i)odnosi z Nemčijo: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe trga dela Salzburg), Salzburg |

(ii)v vseh drugih primerih: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe trga dela Dunaj), Dunaj |

L. PORTUGALSKA

Glede vse zakonodaje, vseh sistemov in vseh področij socialnega zavarovanja iz člena 4 Uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Ministrstvo za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona |

M. FINSKA

1.Zavarovanje za bolezen in materinstvo, državne pokojnine, družinske dajatve, dajatve za brezposelnost in dajatve ob smrti: | Kansaneläkelaitos / Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki |

2.Pokojnina iz zaposlitve: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Centralni zavod za pokojninsko zavarovanje), Helsinki |

3.Nesreče pri delu, poklicne bolezni: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Zveza zavodov za nezgodno zavarovanje), Helsinki |

N. ŠVEDSKA

1.Za vse zavarovalne primere razen za dajatve za brezposelnost: | Riksförsäkringsverket (Nacionalna uprava za socialno varnost) |

2.Za dajatve za brezposelnost: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Nacionalna uprava za trg dela) |

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Velika Britanija:

(a)prispevki in storitve za napotene delavce: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Ministrstvo Ministrstvoza socialno varnost, agencija za prispevke, prispevki za čezmorska ozemlja), Newcastle upon Tyne NE98 1YX |

(b)vse druge zadeve: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministrstvo za socialno varnost, agencija za dajatve, mednarodna služba), Newcastle upon Tyne NE98 1YX |

Severna Irska: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (MinistrstvoMinistrstvo za zdravje in socialne storitve, agencija za socialno varnost Severne Irske, mednarodna služba), Belfast |

Gibraltar: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (MinistrstvoMinistrstvo za socialno varnost, agencija za dajatve, mednarodna služba) |

--------------------------------------------------

PRILOGA 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DOLOČBE O UPORABI DVOSTRANSKIH KONVENCIJ, KI OSTANEJO V VELJAVI

(Členi 4(5), 5, 53(3), 104, 105(2), 116, 121 in 122 izvedbene uredbe)

Splošne opombe

I. Kadar koli se določbe iz te priloge sklicujejo na določbe konvencij ali Uredb št. 3, št. 4 ali št. 36/63/EGS, se ta sklicevanja nadomestijo s sklicevanji na ustrezne določbe Uredbe ali izvedbene uredbe, razen če določbe navedenih konvencij ostanejo v veljavi, ker so vključene v Prilogo II k Uredbi.

II. Odpovedna klavzula iz konvencije, katere nekatere določbe so vključene v to Prilogo, ostane v veljavi v zvezi z navedenimi določbami.

1. BELGIJA - DANSKA

Dogovor z dne 23. novembra 1978 o vzajemni odpovedi povračilu na podlagi člena 36(3) (storitve za bolezen in materinstvo) Uredbe in člena 105(2) (stroški administrativnega preverjanja ali zdravstvenih pregledov) izvedbene uredbe.

2. BELGIJA - NEMČIJA

(a) Dogovor o izvajanju št. 2 z dne 20. julija 1965 o izvajanju Dopolnilnega sporazuma št. 3 k Splošni konvenciji z dne 7. decembra 1957 (izplačilo pokojnin za obdobje pred uveljavitvijo Konvencije).

(b) Člen 9(1) Sporazuma z dne 20. julija 1965 o izvajanju Uredb št. 3 in št. 4 Sveta Evropske gospodarske skupnosti glede socialne varnosti delavcev migrantov.

(c) Sporazum z dne 6. oktobra 1964 o povračilu stroškov storitev za upokojence, ki so bili obmejni delavci, s katerim se izvaja člen 14(3) Uredbe št. 36/63/EGS in člen 73(4) Uredbe št. 4 Sveta Evropske gospodarske skupnosti.

(d) Sporazum z dne 29. januarja 1969 o povračilu prispevkov za socialno varnost.

(e) Sporazum z dne 4. decembra 1975 o odpovedi povračilu zneskov dajatev, zagotovljenih brezposelnim osebam.

3. BELGIJA - ŠPANIJA

Jih ni.

4. BELGIJA - FRANCIJA

(a) Dogovor z dne 22. decembra 1951 o izvajanju člena 23 Dopolnilnega sporazuma z dne 17. januarja 1948 (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

(b) Dogovor o izvajanju z dne 21. decembra 1959 o dopolnitvi Dogovora o izvajanju z dne 22. decembra 1951, pripravljen na podlagi člena 23 Dopolnilnega sporazuma z dne 17. januarja 1948 (delavci v rudnikih in podobnih podjetjih).

(c) Sporazum z dne 8. julija 1964 o povračilu stroškov storitev za upokojence, ki so bili obmejni delavci, s katerim se izvaja člen 14(3) Uredbe št. 36/63/EGS in člen 73(4) Uredbe št. 4 Sveta Evropske gospodarske skupnosti.

(d) Sporazum z dne 4. julija 1984 o zdravstvenih pregledih obmejnih delavcev, ki stalno prebivajo v eni državi in delajo v drugi.

(e) Sporazum z dne 14. maja 1976 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov, sprejet na podlagi člena 105(2) izvedbene uredbe.

(f) Sporazum z dne 3. oktobra 1977 o izvajanju člena 92 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo prispevkov za socialno varnost).

(g) Sporazum z dne 29. junija 1979 o vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členu 70(3) Uredbe (stroški dajatve za brezposelnost).

(h) Dogovor o izvajanju z dne 6. marca 1979 o postopkih za izvajanje Dodatne konvencije z dne 12. oktobra 1978 o socialni varnosti med Belgijo in Francijo glede določb, ki se nanašajo na samozaposlene osebe.

(i) Izmenjava pisem z dne 21. novembra 1994 in 8. februarja 1995 o postopkih za poravnavo vzajemnih zahtevkov na podlagi členov 93, 94, 95 in 96 izvedbene uredbe.

5. BELGIJA - GRČIJA

Jih ni.

6. BELGIJA - IRSKA

Izmenjava pisem z dne 19. maja in 28. julija 1981 o členih 36(3) in 70(3) Uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev in dajatev za brezposelnost po določbah poglavij 1 in 6 naslova III Uredbe) in členu 105(2) izvedbene uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

7. BELGIJA - ITALIJA

(a) Členi 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, drugi in tretji odstavek člena 24 in člen 28(4) Dogovora o izvajanju z dne 20. oktobra 1950, spremenjenega s popravkom 1 z dne 10. aprila 1952, popravkom 2 z dne 9. decembra 1957 in popravkom 3 z dne 21. februarja 1963.

(b) Členi 6, 7, 8 in 9 Sporazuma z dne 21. februarja 1963, v kolikor se nanašajo na izvajanje Uredb št. 3 in št. 4 Sveta Evropske gospodarske skupnosti o socialni varnosti delavcev migrantov.

(c) Sporazum z dne 12. januarja 1974 za izvajanje člena 105(2) izvedbene uredbe.

(d) Sporazum z dne 31. oktobra 1979 za namene člena 18(9) izvedbene uredbe.

(e) Izmenjava pisem z dne 10. decembra 1991 in 10. februarja 1992 o povračilu vzajemnih zahtevkov po členu 93 izvedbene uredbe.

8. BELGIJA - LUKSEMBURG

(a) …

(b) …

(c) Sporazum z dne 28. januarja 1961 o povračilu prispevkov za socialno varnost.

d) Sporazum z dne 1. avgusta 1975 o odpovedi povračilu, predvideni v členu 36(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971, v primeru stroškov storitev iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo za člane družine delavca, ki nimajo stalnega prebivališča v isti državi kot delavec.

(e) Sporazum z dne 16. aprila 1976 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov, sprejet na podlagi člena 105(2) izvedbene uredbe.

(f) …

9. BELGIJA - NIZOZEMSKA

(a) Členi 9 do 15 in 17(4) Sporazuma z dne 7. februarja 1964 o družinskih dodatkih in dodatkih ob rojstvu.

(b) Sporazum z dne 21. marca 1968 o pobiranju in povračilu prispevkov za socialno varnost in Dogovor o izvajanju z dne 25. novembra 1970, pripravljen na podlagi navedenega sporazuma.

(c) Sporazum z dne 24. decembra 1980 o zdravstvenem zavarovanju (zdravstveno varstvo), spremenjen.

(d) Sporazum z dne 12. avgusta 1982 o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za materinstvo in invalidskem zavarovanju.

10. BELGIJA - AVSTRIJA

Jih ni.

11. BELGIJA - PORTUGALSKA

Jih ni.

12. BELGIJA - FINSKA

Se ne uporablja.

13. BELGIJA - ŠVEDSKA

Se ne uporablja.

14. BELGIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Izmenjava pisem z dne 4. maja in 14. junija 1976 glede člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

(b) Izmenjava pisem z dne 18. januarja in 14. marca 1977 glede člena 36(3) Uredbe (dogovor o povračilu ali odpovedi povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavja 1 naslova III Uredbe), spremenjena z izmenjavo pisem z dne 4. maja in 23. julija 1982 (dogovor o povračilu stroškov nastalih po členu 22(1)(a) Uredbe).

15. DANSKA - NEMČIJA

(a) Členi 8 do 14 Dogovora z dne 4. junija 1954 o izvajanju Konvencije z dne 14. avgusta 1953.

(b) Sporazum z dne 27. aprila 1979 v zvezi z:

(i) delno vzajemno odpovedjo stroškom povračila, predvideno v členih 36(3) in 63(3) Uredbe in vzajemno odpovedjo povračilu, predvideno v členu 70(3) Uredbe in členu 105(2) izvedbene uredbe (delna odpoved stroškom povračila storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter odpoved stroškom povračila za dajatev za brezposelnost in administrativno preverjanje in zdravstvene preglede);

(ii) členom 93(6) izvedbene uredbe (način ocenjevanja zneska, ki ga je treba povrniti za storitve za bolezen in materinstvo).

16. DANSKA - ŠPANIJA

Sporazum z dne 1. julija 1980 o delni vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členih 36(3) in 63(3) Uredbe, in vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členu 105(2) izvedbene uredbe. (Delna odpoved povračilu za storitve za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter odpoved povračilu za administrativno preverjanje in zdravstvene preglede).

17. DANSKA - FRANCIJA

Sporazum z dne 29. junija 1979 o odpovedi povračilu za storitve za bolezen, materinstvo in nesreče pri delu, razen za storitve na podlagi členov 28, 28a, 29 in 31 Uredbe, Sporazum z dne 29. junija 1979 o odpovedi povračilu za dajatev za brezposelnost in Sporazum z dne 29. junija 1979 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov.

18. DANSKA - GRČIJA

Sporazum z dne 8. maja 1986 o delni vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členih 36(3) in 63(3) Uredbe, in vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členu 105(2) izvedbene uredbe. (Delna odpoved povračilu za storitve za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter odpoved povračilu za administrativno preverjanje in zdravstvene preglede).

19. DANSKA - IRSKA

Izmenjava pisem z dne 22. decembra 1980 in 11. februarja 1981 o vzajemni odpovedi povračilu stroškov storitev iz zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost in stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov (členi 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe in člen 105(2) izvedbene uredbe).

20. DANSKA - ITALIJA

Izmenjava pisem z dne 12. novembra 1982 in 12. januarja 1983 glede člena 36(3) Uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev za bolezen in materinstvo, zagotovljenih pod pogoji iz poglavja 1 naslova III Uredbe, razen iz člena 22(1)(c) Uredbe).

21. DANSKA - LUKSEMBURG

Sporazum z dne 19. junija 1978 o vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členih 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe in členu 105(2) izvedbene uredbe (stroški storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni, stroški dajatev za brezposelnost in stroški administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

22. DANSKA- NIZOZEMSKA

(a) Izmenjava pisem z dne 30. marca in 25. aprila 1979 glede člena 36(3) in 63(3) Uredbe (delna vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni).

(b) Izmenjava pisem z dne 30. marca in 25. aprila 1979 glede člena 70(3) Uredbe in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov dajatev, plačanih na podlagi člena 69 uredbe in stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

23. DANSKA - AVSTRIJA

Sporazum z dne 13. februarja 1995 o povračilu izdatkov na področju socialne varnosti.

24. DANSKA - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

25. DANSKA -FINSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992:

Sporazum o vzajemni odpovedi povračilom na podlagi členov 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe (stroški storitev za bolezen in materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost) in člena 105(2) izvedbene uredbe (stroški administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

26. DANSKA - ŠVEDSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992:

Sporazum o vzajemni odpovedi povračilom na podlagi členov 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe (stroški storitev za bolezen in materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost) in člena 105(2) izvedbene uredbe (stroški administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

27. DANSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

1. Izmenjava pisem z dne 30. marca in 19. aprila 1977, spremenjena z izmenjavo pisem z dne 8. novembra 1989 in 10. januarja 1990, se po 19. aprilu 1977 doda točki 1 glede členov 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov za:

(a) storitve, zagotovljene pod pogoji iz poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe;

(b) …

(c) administrativno preverjanje in zdravstvene preglede iz člena 105 izvedbene uredbe).

2 Izmenjava pisem z dne 5. marca in 10. septembra 1984 o tem, da se za samozaposlene osebe ne uporabljajo sporazumi o odpovedi povračilu dajatev za brezposelnost, izplačanih na podlagi člena 69 Uredbe, pri poslovanju z Gibraltarjem.

28. NEMČIJA - ŠPANIJA

Sporazum z dne 25. junija 1990 glede povračila stroškov storitev v primeru bolezni.

29. NEMČIJA- FRANCIJA

(a) Členi 2 do 4 in 22 do 28 Dogovora o izvajanju št. 2 z dne 31. januarja 1952 o izvajanju Splošne konvencije z dne 10. julija 1950.

(b) Člen 1 Sporazuma z dne 27. junija 1963 o izvajanju člena 74(5) Uredbe št. 4 (povračilo za storitve, zagotovljene članom družin zavarovanih oseb).

(c) Sporazum z dne 14. oktobra 1977 o odpovedi povračilu, predvideni v členu 70(3) Uredbe (stroški dajatve za brezposelnost).

(d) Sporazum z dne 26. maja 1981 o členu 36(3) Uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev za primer bolezni, zagotovljenih upokojencem, ki so bili obmejni delavci, članom njihovih družin ali preživelim družinskim članom po členu 32 Uredbe).

(e) Sporazum z dne 26. maja 1981 o izvajanju člena 92 Uredbe (pobiranje in povračilo prispevkov za socialno varnost).

(f) Sporazum z dne 26. maja 1981 o izvajanju člena 105(2) izvedbene uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov administrativnih in zdravstvenih kontrol).

30. NEMČIJA - GRČIJA

(a) Členi 1 in 3 do 6 Dogovora o izvajanju z dne 19. oktobra 1962 in Drugega dogovora o izvajanju z dne 23. oktobra 1972 glede konvencije o zavarovanju za brezposelnost z dne 31. maja 1961.

(b) Sporazum z dne 11. maja 1981 o povračilu družinskih dodatkov.

(c) Sporazum z dne 11. marca 1982 o povračilu stroškov storitev za bolezen.

31. NEMČIJA - IRSKA

Sporazum z dne 20. marca 1981 o členih 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost) in člena 105(2) izvedbene uredbe (vzajemna odpoved povračilu stroškov administrativnih in zdravstvenih kontrol).

32. NEMČIJA - ITALIJA

(a) Člen 14, člen 17(1), člena 18 in 42, člen 45(1) in člen 46 Dogovora o izvajanju z dne 6. decembra 1953 o izvajanju Konvencije z dne 5. maja 1953 (izplačevanje pokojnin).

(b) Člena 1 in 2 Sporazuma z dne 27. junija 1963 o izvajanju člena 73(4) in 74(5) Uredbe št. 4 (povračilo za storitve, zagotovljene članom družin zavarovanih oseb).

(c) Sporazum z dne 5. novembra 1968, da nemški nosilec povrne stroške, ki jih ima italijanski nosilec zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju storitev v Italiji članom družin italijanskih delavcev, zavarovanih v Zvezni republiki Nemčiji.

33. NEMČIJA - LUKSEMBURG

(a) Člena 1 in 2 Sporazuma z dne 27. junija 1963 o izvajanju členov 73(4) in 74(5) Uredbe št. 4 (povračilo za storitve, zagotovljene članom družin zavarovanih oseb).

(b) Sporazumi z dne 9. decembra 1969 o odpovedi povračilu stroškov, predvideni v členu 14(2) Uredbe št. 36/63/EGS, nastalih pri zagotavljanju storitev za bolezen upokojencu, ki je bodisi bivši obmejni delavec ali preživeli družinski član obmejnega delavca in članu njegove družine.

(c) Sporazum z dne 14. oktobra 1975 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov, sprejet na podlagi člena 105(2) izvedbene uredbe.

(d) Sporazum z dne 14. oktobra 1975 o pobiranju in povračilu prispevkov za socialno varnost.

e) Sporazum z dne 25. januarja 1990 v zvezi z uporabo členov 20 in 22(1)(b) in (c) Uredbe.

34. NEMČIJA - NIZOZEMSKA

(a) Členi 9, 10(2) do (5), 17, 18, 19 in 21 Dogovora o izvajanju št. 1 z dne 18. junija 1954 o Konvenciji z dne 29. marca 1951 (zdravstveno zavarovanje in izplačilo pokojnin).

(b) Dogovor z dne 27. maja 1964 o odpovedi povračilu stroškov, nastalih pri zdravstvenih pregledih in administrativnem preverjanju glede zavarovanja za invalidnost, starost in preživele družinske člane (pokojninsko zavarovanje).

(c) Sporazum z dne 21. januarja 1969 o povračilu prispevkov za socialno varnost.

(d) Sporazum z dne 3. septembra 1969 o odpovedi povračilu stroškov, predvideni v členu 14(2) Uredbe št. 36/63/EGS, nastalih pri zagotavljanju storitev za bolezen upokojencu, ki je bodisi bivši obmejni delavec ali preživeli družinski član obmejnega delavca in članu njegove družine.

(e) Sporazum z dne 22. julija 1976 o odpovedi povračilu dajatev za brezposelnost.

(f) Sporazum z dne 11. oktobra 1979 o izvajanju člena 92 Uredbe (najnižji zneski, določeni za povračilo prispevkov za socialno varnost).

(g) Sporazum z dne 1. oktobra 1981 glede povračila stroškov storitev iz členov 93, 94 in 95 izvedbene uredbe.

(h) Sporazum z dne 15. februarja 1982 o izvajanju člena 20 Uredbe v zvezi s člani družin obmejnih delavcev.

35. NEMČIJA - AVSTRIJA

Ministrstvo II, številka 1 in Ministrstvo III Sporazuma z dne 2. avgusta 1979 o izvajanju Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 19. julija 1978.

36. NEMČIJA - PORTUGALSKA

Jih ni.

37. NEMČIJA - FINSKA

Jih ni.

38. NEMČIJA - ŠVEDSKA

Jih ni.

39. NEMČIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Členi 8, 9, 25 do 27 in 29 do 32 Dogovora z dne 10. decembra 1964 o izvajanju Sporazuma z dne 20. aprila 1960.

(b) Sporazum z dne 29. aprila 1977 o odpovedi povračilu stroškov storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni, stroškov dajatev za brezposelnost in stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov.

(c) Izmenjava pisem z dne 18. julija in 28. septembra 1983 o tem, da se za samozaposlene osebe ne uporabljajo sporazumi o odpovedi povračilu dajatev za brezposelnost, izplačanih na podlagi člena 69 Uredbe, pri poslovanju z Gibraltarjem.

40. ŠPANIJA - FRANCIJA

Jih ni.

41. ŠPANIJA - GRČIJA

Se ne uporablja.

42. ŠPANIJA - IRSKA

Se ne uporablja.

43. ŠPANIJA - ITALIJA

Jih ni.

44. ŠPANIJA - LUKSEMBURG

Jih ni.

45. ŠPANIJA - NIZOZEMSKA

Jih ni.

46. ŠPANIJA - AVSTRIJA

Jih ni.

47. ŠPANIJA - PORTUGALSKA

Členi 42, 43 in 44 Dogovora o izvajanju z dne 22. maja 1970.

48. ŠPANIJA - FINSKA

Jih ni.

49. ŠPANIJA - ŠVEDSKA

Jih ni.

50. ŠPANIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

51. FRANCIJA - GRČIJA

Ni konvencije.

52. FRANCIJA - IRSKA

Izmenjava pisem z dne 30. julija in 26. septembra 1980 o vzajemni odpovedi povračilu dajatev za brezposelnost (člen 70(3) Uredbe).

53. FRANCIJA - ITALIJA

(a) Členi 2 do 4 Dogovora o izvajanju z dne 12. aprila 1950 o izvajanju Splošne konvencije z dne 31. marca 1948 (povišanje francoskih pokojnin za nesreče pri delu).

(b) Izmenjava pisem z dne 14. maja in 2. avgusta 1991 o pogojih za poračunavanje vzajemnih zahtevkov po členu 93 izvedbene uredbe.

(c) Dopolnilna izmenjava pisem z dne 22. marca in 15. aprila 1994 o postopkih za poračunavanje medsebojnih dolgov pod pogoji iz členov 93, 94, 95 in 96 izvedbene uredbe.

54. FRANCIJA - LUKSEMBURG

(a) Sporazum z dne 24. februarja 1962, sklenjen na podlagi člena 51 Uredbe št. 3, in Dogovor o izvajanju z istega dne, pripravljen na podlagi navedenega sporazuma.

(b) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu, predvideni v členu 36(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971, stroškov storitev iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo, zagotovljenih članom družine delavca, ki nimajo stalnega prebivališča v isti državi kot delavec.

(c) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu, predvideni v členu 36(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971, stroškov storitev iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo, zagotovljenih bivšim obmejnim delavcem, članom njihovih družin ali preživelim družinskim članom.

(d) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov, predvideni v členu 105(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972.

55. FRANCIJA - NIZOZEMSKA

(a) …

(b) Sporazum z dne 28. aprila 1977 o odpovedi povračilu stroškov zdravljenja, zagotovljenega vlagateljem zahtevkov za pokojnine in članom njihovih družin ter članom družin upokojencev v okviru te uredbe.

(c) Sporazum z dne 28. aprila 1977 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov na podlagi člena 105 izvedbene uredbe.

56. FRANCIJA - AVSTRIJA

Jih ni.

57. FRANCIJA - PORTUGALSKA

Jih ni.

58. FRANCIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Izmenjava pisem z dne 25. marca in 28. aprila 1977 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe (dogovor za povračilo odpovedi povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji iz poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe).

(b) …

(c) Izmenjava pisem z dne 25. marca in 28. aprila 1977 glede člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

59. GRČIJA - IRSKA

Ni konvencije.

60. GRČIJA - ITALIJA

Ni konvencije.

61. GRČIJA - LUKSEMBURG

Ni konvencije.

62. GRČIJA - NIZOZEMSKA

Izmenjava pisem z dne 8. septembra 1992 in 30. junija 1993 glede metod povračil med nosilci.

63. GRČIJA - AVSTRIJA

Jih ni.

64. GRČIJA - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

65. GRČIJA - FINSKA

Jih ni.

66. GRČIJA - ŠVEDSKA

Jih ni.

67. GRČIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije.

68. IRSKA - ITALIJA

Ni konvencije.

69. IRSKA - LUKSEMBURG

Izmenjava pisem z dne 26. septembra 1975 in 5. avgusta 1976 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov storitev, zagotovljenih na podlagi poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe, in stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov iz člena 105 izvedbene uredbe).

70. IRSKA - NIZOZEMSKA

(a) Izmenjava pisem z dne 28. julija in 10. oktobra 1978 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe (delna vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni.

(b) Izmenjava pisem z dne 22. aprila in 27. julija 1987 glede člena 70(3) Uredbe (odpoved stroškom povračila za dajatve, dodeljene pri uporabi člena 69 Uredbe) in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov iz člena 105 izvedbene uredbe).

71. IRSKA - AVSTRIJA

Jih ni.

72. IRSKA - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

73. IRSKA - FINSKA

Se ne uporablja.

74. IRSKA - ŠVEDSKA

Se ne uporablja.

75. IRSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Izmenjava pisem z dne 9. julija 1975 o členih 36(3) in 63(3) Uredbe (dogovor o povračilu ali odpovedi povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe) in členu 105(2) izvedbene uredbe (odpoved plačilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

76. ITALIJA - LUKSEMBURG

Člen 4(5) in (6) Dogovora o izvajanju z dne 19. januarja 1955 o izvajanju določb Splošne konvencije o socialni varnosti (zdravstveno zavarovanje kmetijskih delavcev).

77. ITALIJA - NIZOZEMSKA

(a) Tretji odstavek člena 9 in tretji odstavek člena 11 Dogovora o izvajanju z dne 11. februarja 1955 o izvajanju Splošne konvencije z dne 28. oktobra 1952 (zdravstveno zavarovanje).

(b) Sporazum z dne 27. junija 1963 o izvajanju člena 75(3) Uredbe št. 4 (povračilo za storitve, zagotovljene upokojencem in članom njihovih družin).

78. ITALIJA - AVSTRIJA

Jih ni.

79. ITALIJA - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

80. ITALIJA - FINSKA

Se ne uporablja.

81. ITALIJA - ŠVEDSKA

Jih ni.

82. ITALIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Izmenjava pisem z dne 1. in 16. februarja 1995 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe (povračilo za odpoved povračilu stroškov dajatev) in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

83. LUKSEMBURG - NIZOZEMSKA

(a) Sporazum z dne 1. novembra 1976 o odpovedi povračilu stroškov administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov, sprejet na podlagi člena 105(2) izvedbene uredbe.

(b) Sporazum z dne 3. februarja 1977 o odpovedi povračilu stroškov storitev iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer materinstva, zagotovljenih na podlagi členov 19(2), 26, 28 in 29(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971.

(c) Sporazum z dne 20. decembra 1978 o zaznavanju in povračilu prispevkov za socialno zavarovanje.

84. LUKSEMBURG - AVSTRIJA

Sporazum z dne 22. junija 1995 o povračilu izdatkov na področju socialne varnosti.

85. LUKSEMBURG - PORTUGALSKA

Jih ni.

86. LUKSEMBURG - FINSKA

Povračilo — dogovor z dne 24. februarja 1994 po členih 36(3) in 63(3) Uredbe.

87. LUKSEMBURG - ŠVEDSKA

Jih ni.

88. LUKSEMBURG - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Izmenjava pisem z dne 28. novembra in 18. decembra 1975 glede člena 70(3) Uredbe (odpoved povračilu dajatev, izplačanih na podlagi člena 69 Uredbe).

(b) Izmenjava pisem z dne 18. decembra 1975 in 20. januarja 1976 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe in člena 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji iz poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe, in tudi stroškov, ki nastanejo zaradi administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov iz člena 105 izvedbene uredbe).

(c) Izmenjava pisem z dne 18. julija in 27. oktobra 1983 o tem, da se za samozaposlene osebe, ki se gibajo med Luksemburgom in Gibraltarjem, ne uporablja dogovor iz (a).

89. NIZOZEMSKA - AVSTRIJA

Sporazum z dne 17. novembra 1993 o povračilu stroškov za socialno varnost.

90. NIZOZEMSKA - PORTUGALSKA

(a) Člena 33 in 34 Dogovora o izvajanju z dne 9. maja 1980.

(b) Sporazum z dne 11. decembra 1987 glede povračila za storitve v primeru bolezni in materinstva.

91. NIZOZEMSKA - FINSKA

Povračilo — dogovor z dne 26. januarja 1994 po členih 36(3) in 63(3) Uredbe.

92. NIZOZEMSKA - ŠVEDSKA

Jih ni.

93. NIZOZEMSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Drugi stavek člena 3 Dogovora o izvajanju z dne 12. junija 1956 o izvajanju Konvencije z dne 11. avgusta 1954.

(b) Izmenjava pisem z dne 8. in 28. januarja 1976 glede člena 70(3) Uredbe (odpoved povračilu dajatev, zagotovljenih na podlagi člena 69 Uredbe).

(c) Izmenjava pisem z dne 18. julija in 18. oktobra 1983 o tem, da se za samozaposlene osebe, ki se gibajo med Nizozemsko in Gibraltarjem, ne uporabi dogovor iz (b).

(d) Izmenjava pisem z dne 25. aprila in 26. maja 1986 glede člena 36(3) Uredbe (povračilo ali odpoved povračilu stroškov za storitve), spremenjena.

94. AVSTRIJA - PORTUGALSKA

Jih ni.

95. AVSTRIJA - FINSKA

Sporazum z dne 23. junija 1994 o povračilu izdatkov na področju socialne varnosti.

96. AVSTRIJA - ŠVEDSKA

Dogovor z dne 22. decembra 1993 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.

97. AVSTRIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Člen 18(1) in (2) Dogovora z dne 10. novembra 1980 za izvajanje Konvencije o socialni varnosti z dne 22. julija 1980, kakor je bila spremenjena z Dopolnilnim dogovorom št. 1 z dne 26. marca 1986 in št. 2 z dne 4. junija 1993, v zvezi z osebami, ki ne morejo zahtevati obravnave na podlagi poglavja 1 naslova III Uredbe.

(b) Člen 18(1) navedenega dogovora v zvezi z osebami, ki lahko zahtevajo obravnavo na podlagi poglavja 1 naslova III Uredbe, ob dogovoru, da za avstrijske državljane, ki stalno prebivajo na ozemlju Avstrije in za državljane Združenega kraljestva, ki stalno prebivajo na ozemlju Združenega kraljestva (razen na Gibraltarju), veljavni potni list nadomesti obrazec E 111 za vse dajatve, ki jih ta obrazec pokriva.

(c) Sporazum z dne 30. novembra 1994 glede povračila izdatkov za dajatve iz socialne varnosti.

98. PORTUGALSKA - FINSKA

Se ne uporablja.

99. PORTUGALSKA - ŠVEDSKA

Jih ni.

100. PORTUGALSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člena 3 in 4 Priloge k Dogovoru o izvajanju z dne 31. decembra 1981 za uporabo Protokola o zdravljenju z dne 15. novembra 1978.

101. FINSKA - ŠVEDSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992:

Sporazum o vzajemni odpovedi povračilu na podlagi členov 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe (stroški storitev za bolezen in materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost) in člena 105(2) izvedbene uredbe (stroški administrativnega preverjanja in zdravstvenih pregledov).

102. FINSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

103. ŠVEDSKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

--------------------------------------------------

PRILOGA 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

POSTOPEK ZA IZPLAČILO DAJATEV

(Členi 4(6), 53(1) in 122 izvedbene uredbe)

Splošne opombe

Plačila za nazaj in druga enkratna izplačila se opravijo prek organov za zvezo. Tekoča in razna druga plačila se opravijo v skladu s postopki, določenimi v tej Prilogi.

A. BELGIJA

Neposredno plačilo.

B. DANSKA

Neposredno plačilo.

C NEMČIJA

1 Pokojninsko zavarovanje za fizične delavce (invalidnost, starost, smrt):

(a) posli z Belgijo, Dansko, Španijo, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburgom, Portugalsko in Združenimi kraljestvom: neposredno plačilo;

(b) posli z Nizozemsko: plačilo prek organov za zvezo (skupno izvajanje členov 53 do 58 izvedbene uredbe in določb iz Priloge 5)

2. Pokojninsko zavarovanje za uslužbence in rudarje (invalidnost, starost, smrt):

(a) v poslih z Belgijo, Dansko, Grčijo, Španijo, Francijo, Irsko, Italijo, Luksemburgom, Portugalsko in Združenimi kraljestvom: neposredno plačilo;

(b) v poslih z Nizozemsko: plačilo prek organov za zvezo (skupno izvajanje členov 53 do 58 izvedbene uredbe in določb iz Priloge .5).

3. Starostno zavarovanje za kmete.

4. Nezgodno zavarovanje:

(a) posli s Španijo, Grčijo, Italijo, Nizozemsko in Portugalsko: plačilo prek organov za zvezo (skupno izvajanje členov 53 do 58 izvedbene uredbe in določb iz Priloge 5);

(b) posli z Belgijo, Dansko, Francijo, Irsko, Luksemburgom in Združenim kraljestvom: neposredno plačilo, razen če ni za posebne primere drugače določeno.

D. ŠPANIJA

Neposredno plačilo.

E. FRANCIJA

1. Vsi programi razen programa za mornarje: neposredno plačilo.

2. Program za mornarje: plačilo s strani izplačilnega organa države članice, kjer ima oseba, upravičena do dajatev, stalno prebivališče.

F. GRČIJA

Neposredno plačilo.

G. IRSKA

Neposredno plačilo.

H. ITALIJA

(a) Zaposlene osebe:

1. Pokojnine za invalidnost, starost in preživele osebe:

(a) posli z Belgijo, Dansko, Španijo, Francijo (razen Francoskega sklada za rudarje), Grčijo, Irsko, Luksemburgom, Nizozemsko, Portugalsko in Združenim kraljestvom: neposredno plačilo;

(b) posli z Zvezno republiko Nemčijo in Francoskim skladom za rudarje: plačilo prek organov za zvezo;

2. Pokojnine za nezgode pri delu ali poklicne bolezni: neposredno plačilo;

(b) Samozaposlene osebe: neposredno plačilo:

I. LUKSEMBURG

Neposredno plačilo

J. NIZOZEMSKA

1. Posli z Belgijo, Dansko, Španijo, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburgom, Portugalsko in Združenim kraljestvom: neposredno plačilo;

2. Posli z Zvezno republiko Nemčijo: plačilo prek organov za zvezo (izvajanje določb iz Priloge 5)

K. AVSTRIJA

Neposredno plačilo.

L. PORTUGALSKA

Neposredno plačilo.

M. FINSKA

Neposredno plačilo.

N. ŠVEDSKA

Neposredno plačilo.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Neposredno plačilo.

--------------------------------------------------

PRILOGA 7 (A)(B)

BANKE

(Členi 4(7), 55(3) in 122 izvedbene uredbe)

A.BELGIJA: | ne obstajajo. |

B.DANSKA | Danmarks Nationalbank (Narodna banka Danske), Kopenhagen. |

C.ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA: | Deutsche Bundesbank (Narodna Banka Zvezne Republike Nemčije), Frankfurt am Main. |

D.ŠPANIJA | Banco Exterior de España (Zunanja banka Španije), Madrid. |

E.FRANCIJA: | Banque de France (Banka Francije), Pariz. |

F.GRČIJA | Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα (Banka Grčije), Atene |

G.IRSKA | Central Bank of Ireland (Centralna banka Irske), Dublin. |

H.ITALIJA: | Banca Nazionale del Lavoro (Narodna delavska banka), Rim. |

I.LUKSEMBURG: | Caisse d'épargne (Mednarodna banka), Luxembourg. |

J.NIZOZEMSKA: | ne obstajajo. |

K.AVSTRIJA | Österreichische Nationalbank (Narodna banka Avstrije), Dunaj. |

L.PORTUGALSKA | Banco de Portugal (Banka Portugalske), Lizbona. |

M.FINSKA | Postipankki Oy, Helsinki/ Helsinki/Postbanken Ab Helsingfors (Postipankki d.o.o., Helsinki). |

N.ŠVEDSKA | ne obstajajo. |

Velika Britanija: | Bank of England (Banka Anglije), London |

Severna Irska | Northern Bank Limited Belfast |

Gibraltar | Barclays Bank Gibraltar |

|

--------------------------------------------------

PRILOGA 8 (B) (12) (13)

DODELITEV DRUŽINSKIH DAJATEV

(Členi 4(8), 10a(d) in 122 izvedbene uredbe)

Člen 10a(d) izvedbene uredbe velja za odnose med:

A. Zaposlenimi in samozaposlenimi osebami

(a) za referenčno obdobje enega koledarskega meseca pri poslih med

- Belgijo in Nemčijo,

- Belgijo in Španijo,

- Belgijo in Francijo,

- Belgijo in Grčijo,

- Belgijo in Irsko,

- Belgijo in Luksemburgom,

- Belgijo in Avstrijo,

- Belgijo in Portugalsko,

- Belgijo in Finsko,

- Belgijo in Švedsko,

- Belgijo in Združenim kraljestvom,

- Nemčijo in Španijo,

- Nemčijo in Francijo,

- Nemčijo in Grčijo,

- Nemčijo in Islandijo,

- Nemčijo in Luksemburgom,

- Nemčijo in Avstrijo,

- Nemčijo in Portugalsko,

- Nemčijo in Finsko,

- Nemčijo in Švedsko,

- Nemčijo in Združenim kraljestvom,

- Španijo in Avstrijo,

- Španijo in Finsko,

- Španijo in Švedsko,

- Francijo in Luksemburgom,

- Francijo in Avstrijo,

- Francijo in Finsko,

- Francijo in Švedsko,

- Irsko in Avstrijo,

- Irsko in Švedsko,

- Luksemburgom in Avstrijo,

- Luksemburgom in Finsko,

- Luksemburgom in Švedsko,

- Nizozemsko in Avstrijo,

- Nizozemsko in Finsko,

- Nizozemsko in Švedsko,

- Avstrijo in Portugalsko,

- Avstrijo in Finsko,

- Avstrijo in Švedsko,

- Avstrijo in Združenim kraljestvom,

- Portugalsko in Francijo,

- Portugalsko in Irsko,

- Portugalsko in Luksemburgom,

- Portugalsko in Finsko,

- Portugalsko in Švedsko,

- Portugalsko in Združenim kraljestvom,

- Finsko in Švedsko,

- Finsko in Združenim kraljestvom,

- Švedsko in Združenim kraljestvom,

(b) za referenčno obdobje četrtine koledarskega leta pri poslih med:

- Dansko in Nemčijo,

- Nizozemsko in Nemčijo, Dansko, Luksemburgom, Portugalsko.

B. Samozaposlene osebe

Za referenčno obdobje četrtine koledarskega leta pri poslih med:

- Belgijo in Nizozemsko.

C. Zaposlene osebe

Za referenčno obdobje enega koledarskega meseca pri poslih med:

- Belgijo in Nizozemsko.

--------------------------------------------------

PRILOGA 9 (A) (B) (2) (12) (14)

IZRAČUN POVPREČNIH LETNIH STROŠKOV STORITEV

(Členi 4(9), 94(3)(a) in 95(3)(a) izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju splošnega sistema socialne varnosti.

Vendar pa za namen uporabe členov 94 in 95 izvedbene uredbe za primere, ko se uporablja člen 35(2) uredbe, se pri izračunu povprečnega letnega stroška storitev upošteva sistem obveznega zavarovanja za samozaposlene osebe.

B. DANSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju sistemov, vzpostavljenih v skladu z zakonodajo o javnih zdravstvenih službah, zakonodajo o bolnišnicah ter - glede stroškov za rehabilitacijo - zakonodajo o socialnem zavarovanju.

C. NEMČIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju naslednjih ustanov.

1. Za namen uporabe člena 94(3)(a) izvedbene uredbe:

(a) (Lokalni sklad za boleznine)

(b) (Sklad za boleznine za podjetij)

(c) (Sklad za boleznine obrtniških združenj)

(d) (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje)

(e) (Zavarovalni sklad za pomorščake)

(f) (Nadomestni sklad za fizične delavce)

(g) (Nadomestni sklad za pisarniško osebje)

(h) (Podeželski sklad za boleznine)

glede na sklad, ki je zagotovil storitve.

2. Za namen uporabe člena 95(3)(a) izvedbene uredbe:

(a) (Lokalni sklad za boleznine)

(b) (Zvezni zavarovalni sklad za rudarje)

glede na sklad, ki je zagotovil storitve.

D. ŠPANIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju državne zdravstvene službe Španije.

E. FRANCIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju splošnega sistema socialne varnosti.

F. GRČIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju splošnega sistema socialne varnosti, ki ga upravlja

(IKA) (Zavod za socialno zavarovanje).

G. IRSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju storitev (zdravstvena dejavnost), ki jih nudijo zdravstveni odbori iz Priloge 2, v skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu od 1947 do 1970.

H. ITALIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju državne službe za zdravstveno zavarovanje

E. LUKSEMBURG

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju vseh skladov za boleznine in združenja skladov za boleznine.

F. NIZOZEMSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju splošnega sistema socialne varnosti.

Vseeno pa se uporabi znižanje za upoštevanje učinkov:

1. Invalidskega zavarovanja (

, WAO)

2. Zavarovanja za primer posebnih zdravstvenih stroškov (

, A.W.B.Z.).

K. AVSTRIJA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju

(Regionalni skladi za zdravstveno zavarovanje).

I. PORTUGALSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju uradne službe zdravstvenega zavarovanja.

M. FINSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju splošnih sistemov zdravstvenega in bolnišničnega zavarovanja in povračil v skladu s sistemi za zdravstveno in rehabilitacijsko zavarovanje v okviru

(Zavod za socialno zavarovanje) Helsinki.

N. ŠVEDSKA

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju državnega sistema socialnega zavarovanja.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Povprečni letni strošek storitev se izračuna ob upoštevanju državne zdravstvene službe Združenega kraljestva.

--------------------------------------------------

PRILOGA 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

NOSILCI IN ORGANI, KI JIH IMENUJEJO PRISTOJNE OBLASTI

(Člen 4(10) izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

Za uporabo člena 10b izvedbene uredbe |

zaposlene osebe: | zavarovalnica, pri kateri je bila zaposlena oseba zavarovana; |

samozaposlene osebe | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih), Bruselj |

1.Za uporabo člena 14 Uredbe in členov 11(1)(a) in (2) ter 12a, 13 in 14 izvedbene uredbe: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel (Nacionalni urad za socialno varnost), Bruselj |

2.Za uporabo člena 14b(1) Uredbe in člena 11 izvedbene uredbe: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Sklad za socialno pomoč in skrbstvo za mornarje), Antwerpen |

3.Za uporabo člena 14a Uredbe in člena 11a(1)(a) in 12a izvedbene uredbe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih), Bruselj |

3a.Za uporabo člena 14c Uredbe in člena 12a izvedbene uredbe: | |

zaposlene osebe: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel (Nacionalni urad za socialno varnost), Bruselj |

samozaposlene osebe: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Nacionalni zavod za socialno zavarovanje samozaposlenih), Bruselj |

4.Za uporabo člena 17 Uredbe in: | |

— člena 11(1)(b) izvedbene uredbe: | Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales, BruxellesMinisterie van Sociale Voorzorg, Secretariaat-General, Dienst Internationale Betrekkingen, Brussel (Ministrstvo za socialno varnost, generalni sekretariat, Ministrstvo za mednarodne odnose), Bruselj |

— člena 11a(1)(b) izvedbene uredbe: | Ministère des classes moyennes — Administration des affaires sociales, BruxellesMinisterie van Middenstand, Administratie Sociale Zaken, Brussel (Ministrstvo za mala podjetja in trgovce — socialne zadeve), Bruselj |

5.Za uporabo členov 80(2), 81, 82(2), 85(2) in 88 izvedbene uredbe: | |

a)praviloma: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Brussel — (Nacionalni urad za zaposlovanje), Bruselj |

b)za mornarje: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij (Sklad trgovske mornarice), Antwerpen |

6.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | |

(a)bolezen, materinstvo in nesreče pri delu: | |

(i)splošno: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

(ii)za osebe, vključene v sistem socialnega zavarovanja za čezmorska ozemlja: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(iii)za bivše zaposlene v Belgijskem Kongu in Ruandi - Urundiju: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Urad za socialno zavarovanje za čezmorska ozemlja), Bruselj |

(b)poklicne bolezni: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Sklad za poklicne bolezni), Bruselj |

(c)brezposelnost: | |

(i)splošno: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Nacionalni urad za zaposlovanje), Bruselj |

(ii)za mornarje: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Sklad trgovske mornarice), Antwerpen. |

7.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Nacionalni zavod za zdravstveno in invalidsko zavarovanje), Bruselj |

B. DANSKA

1.Za uporabo člena 11(1), člena 11a(1), člena 12a, člena 13(2) in (3) ter člena 14(1), (2) in (3) izvedbene uredbe: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), København. |

Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), København |

2.Za namene členov 14(1)(b), 14a(1)(b) in 14(1) in (2) Uredbe: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), København |

3.Za namene člena 17 Uredbe in člena 10b izvedbene uredbe: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), København. |

4.Za uporabo člena 38(1), 70(1) in 82(2) izvedbene uredbe: | socialna komisija občine, v kateri prebiva upravičenec. V občinah Kopenhagen, Odense, Ålborg in), Bruselj Århus: Magistraten (občinska administracija) |

5.Za uporabo člena 80(2), 81 in 85(2) izvedbene uredbe: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Nacionalni urad za zavarovanje za primer brezposelnosti), Kopenhagen |

6.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | |

(a)povračila na podlagi členov 36 in 63 Uredbe: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Kopenhagen. |

(b)povračila na podlagi člena 70(2) Uredbe: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Nacionalni urad za zavarovanje za primer brezposelnosti), Kopenhagen |

7.Za uporabo člena 110 izvedbene uredbe: | |

(a)dajatve po poglavju 1 in 5 naslova III Uredbe: | Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Kopenhagen |

(b)denarne dajatve po naslovu III, poglavje 1 Uredbe in dajatve po naslovu III, poglavja 2, 3, 7 in 8 Uredbe: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalni urad za socialno varnost in blaginjo), Kopenhagen |

(c)dajatve na podlagi poglavja 4 naslova III Uredbe: | Arbejdsskadestyrelsen (Nacionalni urad za nesreče pri delu in poklicne bolezni), Kopenhagen |

(d)dajatve na podlagi poglavja 6 naslova III Uredbe: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Urad za zavarovanje za primer brezposelnosti), Kopenhagen |

C. NEMČIJA

1.Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe:

(a)glede na vrsto dejavnosti, ki se je nazadnje opravljala: | nosilci pokojninskega zavarovanja za fizične delavce in pisarniško osebje, opredeljeni v Prilogi 2 za različne države članice |

(b)kadar ni mogoče določiti vrste zadnje dejavnosti: | nosilci pokojninskega zavarovanja za fizične delavce, opredeljeni v Prilogi 2 za različne države članice |

(c)osebe, ki so bile na podlagi nizozemske zakonodaje zavarovane po splošnem sistemu zavarovanja za starost (Algemene Ouderdomswet), v času, ko so opravljale dejavnost, za katero po nemški zakonodaji ne velja obvezno zavarovanje: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin |

2.Za uporabo:

(a)členov 14(1)(a), 14b(1) Uredbe in v primeru sporazumov na podlagi člena 17 Uredbe, v povezavi s členom 11 izvedbene uredbe, | |

(b)členov 14a(1)(a), 14b(2) in v primeru sporazumov na podlagi člena 17 Uredbe, v povezavi s členom 11a izvedbene uredbe, | |

(c)členov 14(2)(b), 14(3), 14a(2) do (4) in 14c(a) in v primeru sporazumov na podlagi člena 17 Uredbe, v povezavi s členom 12a izvedbene uredbe: | |

(i)osebe, zavarovane z zdravstvenim zavarovanjem: | nosilec, pri katerem je zavarovana |

(ii)osebe, ki niso zavarovane z zdravstvenim zavarovanjem: | |

— zaposlene osebe: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za pisarniško osebje), Berlin |

— za fizične delavce: | pristojni nosilec pokojninskega zavarovanja za fizične delavce |

3.Za uporabo členov 14(1)(b), 14a(1)(b) in 14b(1) (v povezavi s členom 14(1)(b), členom 14b(2) (v povezavi s členom 14a(1)(b)) in člena 17 Uredbe: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland Nemški center za zvezo za zdravstveno zavarovanje - tujina), Bonn |

4.Za uporabo:( a) členov 13(2) in (3) ter 14(1), (2) in (3) izvedbene uredbe: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (splošni lokalni sklad za boleznine), Bonn |

(b) členi 13(4) in 14(4) izvedbene uredbe: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (splošni lokalni sklad za boleznine Bon), Bonn, razen za zavarovanje pri nadomestnem skladu (Ersatzkasse) |

5.Za uporabo člena 80(2), 81 in 82(2) izvedbene uredbe: | Arbeitsamt (urad za delo) okraja v Nemčiji, v katerem je delavec nazadnje stalno ali začasno prebival ali če delavec v času dela v Nemčiji tam ni niti stalno niti začasno prebival, Arbeitsamt okraja v Nemčiji, v katerem je bil delavec nazadnje zaposlen |

6.Za uporabo člena 85(2) izvedbene uredbe: | Arbeitsamt okraja, v katerem je bil delavec nazadnje zaposlen |

7.Za uporabo člena 91(2) izvedbene uredbe:

(a)družinske dajatve na podlagi členov 77 in 78 Uredbe: | Arbeitsamt Nürnberg (urad za delo), Nürnberg |

(b)dodatki k pokojninam za otroke, izplačani po zakonskih sistemih pokojninskega zavarovanja: | nosilci pokojninskega zavarovanja za fizične delavce, pisarniško osebje in rudarje, imenovani kot pristojni nosilci v odstavku 2 oddelka C Priloge 2 |

8.Za uporabo:

(a)člena 36 Uredbe in člena 102(2) izvedbene uredbe: | AOK-Bundesverband (Nacionalna zveza lokalnih skladov za boleznine), Bonn 2 |

(b)člena 63 Uredbe in člena 102(2) izvedbene uredbe: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zveza poklicnih in trgovskih združenj), St. Augustin |

(c)člena 75 Uredbe in člena 102(2) izvedbene uredbe: | Bundesanstalt für Arbeit (Zvezni urad za delo), Nürnberg |

9.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe:

(a)povračilo za storitve, nepravilno zagotovljene delavcem ob predložitvi overjene izjave, predvidene v členu 20(2) izvedbene uredbe: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Nemški center za zvezo za zdravstveno zavarovanje — tujina), Bonn, preko sklada za nadomestila, predvidenega v odstavku 5 oddelka C Dodatka VI Uredbe |

(b)povračilo za storitve, nepravilno zagotovljene delavcem ob predložitvi overjene izjave, predvidene v členu 62(2) izvedbene uredbe: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Zveza poklicnih in trgovskih združenj), St. Augustin |

10.Za uporabo člena 14d(3) Uredbe: | nosilec, kateremu se plačujejo prispevki ali nosilec, ki proučuje zahtevek, ki se vloži skupaj ali po zahtevku za pokojnino |

D. ŠPANIJA

1.Za uporabo člena 6(1) (razen za posebni sporazum z Instituto Social de la Marina (socialni zavod za mornarje)), člena 13(2) in (3), člena 14 Uredbe, člena 11(1), člena 11a, člena 12a in člena 109 izvedbene uredbe: | Tesorería General de la Seguridad Social (Splošni sklad socialnega zavarovanja). |

2.Za uporabo člena 102(2) (razen za mornarje in dajatve za brezposelnost), člena 110 in člena 113(2) izvedbene uredbe: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Nacionalni zavod za socialno varnost), Madrid. |

3.Za uporabo člena 38(1), člena 70(1), člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe, razen za mornarje: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (regionalni direktorati nacionalnega zavoda za socialno varnost). |

4.Za uporabo člena 6(1) (posebni sporazum za mornarje), člena 38(1) (glede mornarjev), člena 70(1), člena 80(2), člena 81, člena 82(2), člena 85(2), člena 86(2) in člena 102(2) (razen za dajatve za brezposelnost) izvedbene uredbe: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (regionalni direktorati socialnega zavoda za mornarje). |

5.Za uporabo člena 102(2) glede dajatev za brezposelnost: | Instituto Nacional de Empleo (Nacionalni zavod za zaposlovanje), Madrid. |

6.Za uporabo člena 80(2), člena 81 in člena 82(2) izvedbene uredbe za dajatve za brezposelnost, razen za mornarje: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (regionalni direktorati nacionalnega zavoda za zaposlovanje). |

E. FRANCIJA

1.Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe: | Direction régionale de la sécurité sociale (regionalni direktorat za socialno varnost). |

2.Za uporabo člena 11(1)(a) in 12a izvedbene uredbe:

(a)celinska Francija: | |

(i)splošno: | Caisse primaire d'assurance maladie (lokalni sklad zdravstvenega zavarovanja), |

(ii)sistem za kmetijstvo: | Caisse de mutualité sociale agricole (kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč), |

(iii)sistem za rudarje: | Société de secours minière (družba za socialno pomoč rudarjem), |

(iv)sistem za mornarje: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Pokojninski sklad za mornarje, oddelek za pomorske zadeve); |

(b)čezmorski departmaji: | |

(i)splošno: | Caisse générale de sécurité sociale (Splošni sklad za socialno varnost), |

(ii)za mornarje: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Pokojninski sklad za mornarje, Ministrstvo za pomorske zadeve). |

3.Za uporabo člena 11a(1) in 12a izvedbene uredbe: | Caisses mutuelles régionales (regionalni skladi za vzajemno pomoč). |

4.Za uporabo člena 13(2) in (3) in 14(3) izvedbene uredbe: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (lokalni sklad zdravstvenega zavarovanja pariške regije). |

4a.Za uporabo člena 14c Uredbe in člena 12a(7) in (8) izvedbene uredbe:

(a)člen 12a(7) izvedbene uredbe: | |

(i)zaposlitev v Franciji in samozaposlitev, ne v kmetijstvu, v drugi državi članici: | Caisse mutuelle régionale (regionalni sklad za vzajemno pomoč), |

(ii)zaposlitev v Franciji in samozaposlitev v kmetijstvu v drugi državi članici: | Caisse de mutualité sociale agricole (kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč); |

(b)člen 12a(8) izvedbene uredbe: | |

(i)samozaposlitev, ne v kmetijstvu, v Franciji: | Caisse mutuelle régionale (regionalni sklad za vzajemno pomoč), |

(ii)samozaposlitev v kmetijstvu v Franciji: | Caisse de mutualité sociale agricole (kmetijski sklad socialnega zavarovanja za vzajemno pomoč); |

(c)v primeru samozaposlitve, ne v kmetijstvu, v Franciji in zaposlitve v Luksemburgu: | obrazec E 101 se izda zadevni osebi, ki ga predloži regionalnemu skladu za vzajemno pomoč. |

5.Za uporabo člena 17 v povezavi s členi 14(1) in 14a(1) Uredbe:

(i)sistemi, razen sistemov za kmetijstvo: | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (regionalni direktorat za zdravje in socialno varnost); |

(ii)sistemi za kmetijstvo: | Direction régionale de l'agriculture et de la forêt — (regionalni direktorat za kmetijstvo in gozdarstvo) Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole (regionalni Ministrstvo za inšpekcijo, delo, zaposlovanje in socialno politiko v kmetijstvu), Pariz. |

6.Za uporabo členov 80, 81, 82(2) in 85(2) izvedbene uredbe: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (direktorat oddelka za delo in delovno silo) v kraju, kjer opravlja dejavnost, za katero zahteva overjeno izjavo; |

| lokalna izpostava Agence nationale pour l'emploi (Nacionalnega urada za zaposlovanje); |

| mestna hiša v kraju stalnega prebivališča družinskih članov. |

7.Za uporabo člena 84 izvedbene uredbe:

(a)popolna brezposelnost: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedie) (Zveza za zaposlovanje v industriji in trgovini) v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe; |

(b)delna brezposelnost: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (direktorat oddelka za delo in delovno silo) v kraju zaposlitve zadevne osebe. |

8.Za skupno uporabo členov 36 in 63 Uredbe in člena 102 izvedbene uredbe: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centre za socialno varnost delavcev migrantov), Pariz; |

| Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedie) (Zveza za zaposlovanje v industriji in trgovini). |

9.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Center za socialno varnost delavcev migrantov), Pariz. |

F. GRČIJA

1.Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

2.Za uporabo členov 14(1) in 14b(1) Uredbe v povezavi s členom 11(1)(a) izvedbene uredbe:

(a)splošno: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene; |

(b)za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej. |

3.Za uporabo členov 14(2)(b)(i) Uredbe in člena 12a(1) izvedbene uredbe: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

4.Za uporabo členov 14a(1) in 14b(2) Uredbe v povezavi s členom 11a(1)(a) izvedbene uredbe:

(a)splošno: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene; |

(b)za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej. |

4a.Za uporabo členov 14c Uredbe (EGS) št. 1408/71 in 12a Uredbe (EGS) št. 574/72:

(a)splošno: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene; |

(b)za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej. |

5.Za uporabo člena 14d(3) Uredbe:

(a)splošno: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene; |

(b)za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej. |

6.Za uporabo člena 13(2) in (3) in 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

7.Za uporabo členov 80(2) in 85(2) izvedbene uredbe: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje), Atene. |

8.Za uporabo člena 81 izvedbene uredbe: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

9.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)družinske dajatve, brezposelnost: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje), Atene; |

(b)dajatve za mornarje: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom pomorcev), Pirej; |

(c)druge dajatve: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

9a.Za uporabo člena 110 izvedbene uredbe:

(a)družinske dajatve, brezposelnost: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje), Atene; |

(b)dajatve za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje) Pirej; |

(c)druge dajatve: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

10.Za uporabo člena 82(2) izvedbene uredbe: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Urad za zaposlovanje), Atene. |

11.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe:

(a)dajatve za mornarje: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Pokojninski sklad za mornarje), Pirej; |

(b)druge dajatve: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Zavod za socialno zavarovanje), Atene. |

G. IRSKA

1.Za uporabo člena 14c Uredbe, členov 6(1), 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3), 38(1), 70(1), 85(2), 86(2) in 91(2) izvedbene uredbe: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin. |

2.Za uporabo člena 80(2), 81 in 82(2) izvedbene uredbe: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin, vključno z regionalnimi uradi, pristojnimi za dajatve za brezposelnost. |

3.(a) Za uporabo členov 36 in 63 Uredbe in člena 102 izvedbene uredbe: | Department of Health (Ministrstvo za zdravje), Dublin; |

(b) za uporabo člena 70 Uredbe in člena 102(2) izvedbene uredbe: | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin. |

4.(a) Za uporabo člena 110 izvedbene uredbe (za denarne dajatve): | Department of Social Welfare (Ministrstvo za socialno varnost), Dublin; |

(b) za uporabo člena 110 (za storitve) in 113(2) izvedbene uredbe: | Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - vzhod), Dublin 8, Midland Health Board (zdravstvena uprava - notranjost), Tullamore, grofija Offaly, Mid-Western Health Board (Zdravstvena uprava - srednji zahod), Limerick, North-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava severovzhod), Ceanannus Mor, grofija Meath, North-Western Health Board (Zdravstvena uprava - severozahod), Manorhamilton, grofija Leitrim, South-Eastern Health Board (Zdravstvena uprava - jugovzhod), Kilkenny, Southern Health Board (Zdravstvena uprava - jug), Cork, Western Health Board (Zdravstvena uprava - zahod), Galway. |

H. ITALIJA

1.Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe: | Ministerio del lavoro e della previdenza sociale (Ministrstvo za delo in socialne zadeve), Rim. |

2.Za uporabo členov 11(1), 13(2) in (3) ter 14(1) in (2) in (3) izvedbene uredbe: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah. |

3.Za uporabo člena 11a in 12a izvedbene uredbe:

za zdravnike: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za zdravnike), |

za farmacevte: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za farmacevte), |

za veterinarje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za veterinarje), |

za babice: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za babice), |

za inženirje in arhitekte: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Nacionalni sklad za socialno varnost inženirjev in arhitektov), |

za geodete: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za godete), |

za nižje in višje odvetnike: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za nižje in višje odvetnike), |

za ekonomiste: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za ekonomiste), |

za računovodje: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalni sklad za socialno varnost in socialno pomoč za računovodje), |

za strokovnjake za zaposlovanje: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalni urad za socialno varnost in socialno pomoč za strokovnjake za zaposlovanje), |

za notarje: | Cassa nazionale notariato (Nacionalni sklad za notarje), |

za carinske uslužbence: | Fondo di previdenza a favore degli spedizioneri doganali (Sklad socialne varnosti za carinske uslužbence). |

4.Za uporabo člena 38(1) izvedbene uredbe: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah. |

5.Za uporabo členov 80(2), 81, 82(2), 85(2), 88 in 91(2) izvedbene uredbe: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), uradi v pokrajinah. |

6.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)povračila po členu 36 Uredbe: | Ministerio della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim; |

(b)povračila po členu 63 Uredbe: | |

(i)storitve: | Ministerio della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim, |

(ii)proteze in pripomočki večje vrednosti: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za nesreče pri delu), Rim; |

(c)povračila po členu 70 Uredbe: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalni zavod za socialno varnost), Rim. |

7.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe:

(a)bolezen (tudi tuberkuloza): | Ministerio della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim; |

(b)nesreče pri delu in poklicne bolezni: | |

(i)storitve: | Ministerio della sanità (Ministrstvo za zdravje), Rim, |

(ii)proteze in pripomočki večje vrednosti: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalni zavod za zavarovanje za nesreče pri delu), Rim. |

I. LUKSEMBURG

1.Za uporabo člena 14d(3) Uredbe: | pristojni organ za ustrezno vrsto dejavnosti, ki se opravlja. |

2.Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe: | ustrezen sistem za vrsto zaposlitve ali samozaposlitve, ki se je nazadnje opravlja v Velikem vojvodstvu. |

3.Za uporabo členov 11(1), 11a, 13(2) in (3) ter 14(1) in (2) in (3) izvedbene uredbe: | Inspection générale de la sécurité sociale (Generalni inšpektorat za socialno varnost), Luxembourg. |

4.Za uporabo člena 10b in 12a izvedbene uredbe: | Centre commun de la sécurité sociale (skupni center za socialno varnost), Luxembourg. |

5.Za uporabo člena 80(2), 81 in 82(2) izvedbene uredbe: | Administration de l'emploi (Urad za zaposlovanje), Luxembourg. |

6.Za uporabo člena 85(2) izvedbene uredbe: | zdravstveni sklad, pri katerem je bila zadevna oseba nazadnje zavarovana. |

7.Za uporabo člena 91(2) izvedbene uredbe:

(a)invalidnost, starost, smrt (pokojnine): | |

(i)za fizične delavce: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Zavod za starostno in invalidsko zavarovanje), Luxembourg; |

(ii)za pisarniško osebje in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost: | Caisse de pension des employés privés (Pokojninski sklad za pisarniško osebje in samozaposlene, ki opravljajo poklicno dejavnost), Luxembourg; |

(iii)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo z obrtno dejavnostjo, trgovino ali proizvodnjo: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Pokojninski sklad za obrtnike, trgovce in proizvajalce), Luxembourg; |

(iv)za samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Kmetijski pokojninski sklad), Luxembourg; |

(b)Družinske dajatve: | Caisse nationale des prestations familiales (Nacionalni sklad za družinske dajatve), Luxembourg. |

8.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)bolezen in materinstvo: | Union des caisses de maladie (združenje zdravstvenih skladov), Luxembourg; |

(b)nesreče pri delu: | Association d'assurance contre les accidents, section indutrielle (združenje nezgodnega zavarovanja, oddelek za industrijo), Luxembourg; |

(c)brezposelnost: | Administration de l'emploi (Urad za zaposlovanje), Luxembourg. |

9.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe:

(a)bolezen in materinstvo: | Union des caisses de maladie (združenje zdravstvenih skladov), Luxembourg; |

(b)nesreče pri delu: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (združenje nezgodnega zavarovanja, oddelek za industrijo), Luxembourg. |

J. NIZOZEMSKA

1.Za uporabo člena 17 Uredbe in členov 6(1), 10b, 11(1) in (2), 11a(1) in (2), 12a, 13(2) in (3) in 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Amstelveen. |

2.Za uporabo člena 14(3) izvedbene uredbe glede pomožnega osebja Evropskih skupnosti, ki nima stalnega prebivališča na Nizozemskem (samo za storitve): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Splošni sklad za dajatve za bolezen Nizozemske), Utrecht. |

3.Za uporabo člena 82(2) izvedbene uredbe: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (novo splošno strokovno in trgovsko združenje), Amsterdam. |

4.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe:

(a)povračila, predvidena v členih 36 in 63 Uredbe: | Ziekenfondsraad (svet skladov zdravstvenega zavarovanja), Amstelveen; |

(b)povračila, predvidena v členu 70 Uredbe: | Algemeen Werkloosheidsfond (splošni sklad za brezposelnost), Zoetermeer. |

K. AVSTRIJA

1.… | |

2.Za uporabo členov 14(1)(b) in 17 Uredbe: | Bundesminister für Arbeit und Soziales (zvezni minister za delo in socialne zadeve), Dunaj, v soglasju z Bundesminister für Jugend und Familie (zvezni minister za mladino in družino), Dunaj. |

Za uporabo člena 14d(3) Uredbe: | pristojni nosilec. |

3.Za uporabo člena 11, 11(a) in 12a, 13 in 14 izvedbene uredbe:

(a)kadar za zadevno osebo velja avstrijska zakonodaja in je vključena v zdravstveno zavarovanje: | pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja; |

(b)kadar za zadevno osebo velja avstrijska zakonodaja in ni vključena v zdravstveno zavarovanje: | pristojni nosilec nezgodnega zavarovanja; |

(c)v vseh drugih primerih: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (osrednje združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj. |

4.Za uporabo člena 38(1) in 70(1) izvedbene uredbe: | Gebietskrankenkasse (regionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), pristojen za kraj stalnega prebivališča družinskih članov. |

5.Za uporabo člena 80(2), 81 in 82(2) izvedbene uredbe: | Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe za trg dela), pristojen za zadnji kraj stalnega ali začasnega prebivališča zaposlene osebe ali za zadnji kraj zaposlitve. |

6.Za uporabo členov 85(2) in 86(2) izvedbene uredbe glede Karenzurlaubsgeld (posebnega materinskega dodatka): | Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe za trg dela), pristojen za zadnji kraj stalnega ali začasnega prebivališča zaposlene osebe ali za zadnji kraj zaposlitve. |

7.Za uporabo:

(a)člena 102(2) izvedbene uredbe glede na člena 36 in 63 Uredbe: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (osrednje združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj. |

(b)člena 102(2) izvedbene uredbe glede na člen 70 Uredbe: | Landgeschäftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (regionalni urad službe za trg dela), Dunaj. |

8.Za uporabo člena 110 izvedbene uredbe: | pristojni nosilec aliče ni avstrijskega pristojnega nosilca, nosilec v kraju stalnega bivanja. |

9.Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (osrednje združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje), Dunaj, pri čemer se razume, da se stroški povrnejo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki jih prejme omenjeno osrednje združenje. |

L. PORTUGALSKA

I.CELINSKI DEL

1.Za uporabo člena 17 Uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in socialno varnost), Lizbona. |

2.Za uporabo člena 11(1) in 11a izvedbene uredbe: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni centre za socialno varnost) pri katerem je zavarovan napoteni delavec. |

3.Za uporabo člena 12a izvedbene uredbe: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost) v kraju, kjer ima delavec stalno prebivališče ali kjer je zavarovan, kakor je primerno. |

4.Za uporabo člena 13(2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in socialno varnost), Lizbona. |

5.Za uporabo člena 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in socialno varnost), Lizbona. |

6.Za uporabo člena 14(3) izvedbene uredbe: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni center za socialno varnost), Lizbona. |

7.Za uporabo členov 28(1), 29(2) in (5), 30(1) in (3) ter 31(1) (drugi stavek) izvedbene uredbe (glede izdaje potrdil). | Centro Nacional de Pensões (nacionalni pokojninski center), Lizbona. |

8.Za uporabo člena 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) in 86(2) izvedbene uredbe: | upravni organ v kraju stalnega prebivališča družinskih članov. |

9.Za uporabo člena 17(6) in (7), 18(3), (4) in (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (prvi stavek) ter 34(1) in (2) (prvi pododstavek) izvedbene uredbe (glede nosilca v kraju stalnega prebivališča ali nosilca v kraju začasnega bivanja, kakor je primerno): | Administração Regional de Sańde (regionalna zdravstvena uprava) v kraju stalnega ali začasnega prebivališča zadevne osebe. |

10.Za uporabo člena 80(2), 81 in 85(2) izvedbene uredbe: | Centro Regional de Segurança Social (regionalni centre za socialno varnost) pri katerem je bil zadevni delavec prej nazadnje zavarovan. |

11.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

II.AVTONOMNA REGIJA MADEIRA

1.Za uporabo člena 17 Uredbe: | Secretário Regional dos Assuntos Sociais (regionalni sekretarjat za socialne zadeve), Funchal. |

2.Za uporabo člena 11(1) in 11a izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal. |

3.Za uporabo člena 12a izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal. |

4.Za uporabo člena 13(2) in (3) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

5.Za uporabo člena 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

6.Za uporabo člena 14(3) izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal. |

7.Za uporabo členov 28(1), 29(2) in (5), 30(1) in (3) ter 31(1) (drugi stavek) izvedbene uredbe (glede izdaje potrdil). | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal. |

8.Za uporabo člena 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) in 86(2) izvedbene uredbe: | upravni organ v kraju stalnega prebivališča družinskih članov. |

9.Za uporabo člena 17(6) in (7), 18(3), (4) in (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (prvi stavek) ter 34(1) in (2) (prvi pododstavek) izvedbene uredbe (glede nosilca v kraju stalnega prebivališča ali nosilca v kraju začasnega bivanja, kakor je primerno): | Direcção Regional de Saúde Pública (regionalni direktorat za javno zdravje), Funchal. |

10.Za uporabo člena 80(2), 81 in 85(2) izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Funchal. |

11.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

III.AVTONOMNA REGIJA AZORI

1.Za uporabo člena 17 Uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

2.Za uporabo člena 11(1) in 11a izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

3.Za uporabo člena 12a izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

4.Za uporabo člena 13(2) in (3) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

5.Za uporabo člena 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

6.Za uporabo člena 14(3) izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

7.Za uporabo členov 28(1), 29(2) in (5), 30(1) in (3) ter 31(1) (drugi stavek) izvedbene uredbe (glede izdaje potrdil): | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

8.Za uporabo člena 25(2), 38(1), 70(1), 82(2) in 86(2) izvedbene uredbe: | upravni organ v kraju stalnega prebivališča družinskih članov. |

9.Za uporabo člena 17(6) in (7), 18(3), (4) in (6), 20, 21(1), 22, 31(1) (prvi stavek) ter 34(1) in (2) (prvi pododstavek) izvedbene uredbe (glede nosilca v kraju stalnega prebivališča ali nosilca v kraju začasnega bivanja, kakor je primerno): | Direcção Regional de Saúde (regionalni zdravstveni direktorat), Angra do Heroísmo. |

10.Za uporabo člena 80(2), 81 in 85(2) izvedbene uredbe: | Direcção Regional de Segurança Social (regionalni direktorat za socialno varnost), Angra do Heroísmo. |

11.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose in konvencije o socialni varnosti), Lizbona. |

M. FINSKA

1.Za uporabo členov 14(1) b, 14a(1)(b) Uredbe in členov 11(1),11a(1), 12a, 13(2) in (3) ter 14(1) in (2) izvedbene uredbe: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Centralni zavod za pokojninsko zavarovanje), Helsinki. |

2.Za uporabo člena 10b izvedbene uredbe: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki. |

3.Za uporabo člena 36 in 90 izvedbene uredbe: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki, in Työeläkelaitokset (zavodi za poklicne pokojnine) in Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Centralni zavod za pokojninsko zavarovanje), Helsinki. |

4.Za uporabo členov 37(b) in 38(1), 70(1), 82(2), 85(2) in 86(2) izvedbene uredbe: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki. |

5.Za uporabo členov 41 do 59 izvedbene uredbe: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki, in Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Centralni zavod za pokojninsko zavarovanje), Helsinki. |

6.Za uporabo člena 60 do 67, 71, 75, 76 in 78 izvedbene uredbe: | nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča, ki Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Zveza nezgodnih zavarovalnic), Helsinki. |

7.Za uporabo člena 80 in 81 izvedbene uredbe: | pristojni sklad za brezposelnost v primeru dajatev za brezposlenost, ki so povezane z dohodki. Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki, v primeru osnovnih dajatev za brezposelnost. |

8.Za uporabo členov 102 in 113 izvedbene uredbe: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki. Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Zveza nezgodnih zavarovalnic), Helsinki, v primeru nezgodnega zavarovanja. |

9.Za uporabo člena 110 izvedbene uredbe: | |

(a)pokojnine iz zaposlitve: | Eläketurvakeskus — Pensionsskydscentralen (Centralni pokojninski sklad), Helsinki, v primeru pokojnin iz zaposlitve; |

(b)nesreča pri delu, poklicne bolezni: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Zveza nezgodnih zavarovalnic), Helsinki, v primeru nezgodnega zavarovanja. |

(c)v drugih primerih: | Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socialno zavarovanje), Helsinki. |

N. ŠVEDSKA

1.Za uporabo členov 14(1), 14a(1), 14b(1) in (2) Uredbe in členov 11(1)(a) in 11a(1) izvedbene uredbe: | urad socialnega zavarovanja, pri katerem je zadevna oseba zavarovana. |

2.Za uporabo členov 14(1)(b) in 14a(1)(b) v primerih, ko je zadeva napotena na Švedsko: | urad socialnega zavarovanja v kraju, kjer se opravlja delo. |

3.Za uporabo členov 14b(1) in (2) v primerih, kadar je oseba napotena na Švedsko za več kakor 12 mesecev: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Urad socialnega zavarovanja Göteborg, oddelek za mornarje). |

4.Za uporabo člena 14(2) in (3), 14a(2) in (3) Uredbe: | urad socialnega zavarovanja v kraju stalnega prebivališča. |

5.Za uporabo členov 14a(4) Uredbe in členov 11(1)(b), 11a(1)(b) in 12a(5), (6) in (7)(a) izvedbene uredbe: | urad socialnega zavarovanja v kraju, kjer se opravlja delo. |

6.Za uporabo člena 17 Uredbe: | (a)urad socialnega zavarovanja v kraju, kjer se ali se bo opravljalo delo; in(b)Riksförsäkringsverket (nacionalni svet za socialno zavarovanje) za kategorije zaposlenih ali samozaposlenih oseb. |

7.Za uporabo člena 102(2) Uredbe: | (a)Riksförsäkringsverket (nacionalni svet za socialno varnost);(b)Arbedsmarknadsstyrelsen (nacionalni svet za trg dela), za dajatve za brezposelnost. |

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1.Za uporabo členov 14c, 14d(3) in 17 Uredbe in členov 6(1), 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3) ter členov 80(2), 81, 82(2) in 109 izvedbene uredbe: | |

Velika Britanija: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Ministrstvo za socialno varnost, agencija za prispevke, prispevki za čezmorska ozemlja), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX. |

Severna Irska: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministrstvo za zdravje in socialne storitve, agencija za socialno varnost Severne Irske, izpostava za čezmorska ozemlja), Belfast BT1 1DX. |

2.Za uporabo členov 36 in 63 Uredbe in členov 8, 38(1), 70(1), 91(2), 102(2), 110 in 113(2) izvedbene uredbe: | |

Velika Britanija: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Ministrstvo za socialno varnost, agencija za dajatve, izpostava za čezmorska ozemlja), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX. |

Severna Irska: (razen za člene 36 in 63 Uredbe in člen 102(2) ter člen 113(2) izvedbene uredbe, za katere glej Ministrstvo za Veliko Britanijo): | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministrstvo za zdravje in socialne storitve, agencija za socialno varnost Severne Irske, izpostava za čezmorska ozemlja), Belfast BT1 1DX. |

3.Za uporabo člena 85(2), 86(2) in člena 89(1) izvedbene uredbe: | |

Velika Britanija: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Ministrstvo za socialno varnost, agencija za dajatve, center za dajatve za otroke), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA. |

Severna Irska: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Ministrstvo za zdravje in socialne storitve, agencija za socialno varnost Severne Irske, urad za dajatve za otroke), Belfast BT1 1SA. |

--------------------------------------------------

PRILOGA 11 (A) (B) (7)

SISTEMI IZ ČLENA 35(2) UREDBE

(Člen 4(11) izvedbene uredbe)

A. BELGIJA

Sistem, ki razširja zavarovanje za zdravljenje (storitev) na samozaposlene osebe.

B. DANSKA

Jih ni.

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

Jih ni.

E. FRANCIJA

Jih ni.

F. GRČIJA

1. Zavarovalni sklad za obrtnike in male trgovce (TEBE)

2. Zavarovalni sklad za trgovce

3. Sklad zdravstvenega zavarovanja za odvetnike:

(a) Sklad dodatnega zavarovanja Atene,

(b) Sklad dodatnega zavarovanja Pirej,

(c) Sklad dodatnega zavarovanja Solun,

(d) Zdravstveni sklad za podeželske odvetnike (TYAE).

4. Sklad za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zdravstveno osebje

G. IRSKA

Jih ni.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Jih ni.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Jih ni.

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.

--------------------------------------------------

Dodatek [1]

Člen 95 (14)

Povračilo stroškov storitev, zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za materinstvo za upokojence in njihove družinske člane, ki ne prebivajo stalno v državi članici, po zakonodaji katere prejemajo pokojnino in so upravičeni do storitev

1. Znesek storitev, ki se zagotavljajo po členih 28(1) in 28a uredbe, povrne pristojni nosilec nosilcu, ki je zagotovil te dajatve, na podlagi pavšalnega zneska, čim bližjega dejansko nastalim stroškom.

2. Pavšalni znesek se določi z množenjem povprečnih letnih stroškov na upokojenca s povprečnim letnim številom upokojencev in njihovih družinskih članov, ki se upoštevajo, in z znižanjem rezultata za 20 %.

3. Faktorji, potrebni za izračun tega pavšalnega zneska, se določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a) povprečni letni strošek na upokojenca se dobi za vsako državo članico z deljenjem letnih izdatkov za vse storitve , ki jih zagotavljajo nosilci v tej državi članici vsem upokojencem, katerih pokojnine so izplačljive po zakonodaji te države članice po upoštevanih sistemih socialne varnosti, in za njihove družinske člane, s povprečnim letnim številom upokojencev in njihovih družinskih članov; sistemi socialne varnosti, ki se upoštevajo v ta namen, so navedeni v Prilogi 9

(b) pri poslovanju med nosilcema v dveh državah članicah je povprečno letno število upokojencev in njihovih družinskih članov, ki se upoštevajo, enako povprečnemu letnemu številu upokojencev in njihovih družinskih članov, omenjenem v členu 28(2) uredbe, ki so med stalnim prebivanjem na ozemlju ene od držav članic upravičeni do storitev, ki jih zagotavlja nosilec druge države članice.

4. Število upokojencev, ki se upošteva v skladu z določbami tretjega odstavka 3(b), se določi s pomočjo seznama, ki ga v ta namen vodi nosilec v kraju stalnega prebivališča na podlagi dokumentacije, ki jo izda pristojni nosilec o pravicah oseb. V primeru spora se pripombe nosilcev posredujejo Revizijskemu odboru, ki ga določa člen 101(3) izvedbene uredbe.

5. Upravna komisija določi načine in postopke za določanje faktorjev potrebnih za izračun, omenjenih odstavkih 3 in 4.

6. Dve ali več držav članic ali pristojni organi teh držav članic se lahko po prejemu mnenja Upravne komisije dogovorijo o uvedbi drugih načinov ocenjevanja zneskov, ki jih je treba povrniti.

[1] Ta člen se uporablja od 1. januarja 1998. Za Francosko republiko pa se uporablja od 1. januarja 2002.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM AKTOV, S KATERIMI SE SPREMINJATA UREDBI (EGS) št. 1408/71 IN (EGS) št. 574/72

A. Akt o pristopu Španije in Portugalske (UL L 302, 15.11.1985, str. 23)

B. Akt o pristopu Avstrije, Finske in Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 9), prilagojen s Sklepom Sveta 95/1/ES (UL L 1, 1.1.1995, str. 1)

1. dopolnjen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2001/83 z dne 2. junija 1983 (UL L 230, 22.8.1983, str. 6)

2. Uredba Sveta (EGS) št. 1660/85 z dne 13. junija 1985 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 160, 20.6.1985, str. 1; špansko besedilo:

; portugalsko besedilo:

; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

3. Uredba Sveta (EGS) št. 1661/85 z dne 13. junija 1985 o tehničnih prilagoditvah predpisom Skupnosti o socialni varnosti za delavce migrante v zvezi z Grenlandijo (UL L 160, 20.6.1985, str. 7; špansko besedilo:

; portugalsko besedilo:

; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

4. Uredba Komisije (EGS) št. 513/86 z dne 26. februarja 1986 o spremembah Prilog 1, 4, 5 in 6 k Uredbi Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL L 51, 28.2.1986, str. 44; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

5. Uredba Sveta (EGS) št. 3811/86 z dne 11. decembra 1986 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 355, 16.12.1986, str. 5; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

6. Uredba Sveta (EGS) št. 1305/89 z dne 11. maja 1989 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 131, 13.5.1985, str. 1; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

7. Uredba Sveta (EGS) št. 2332/89 z dne 18. julija 1989 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 224, 2.8.1989, str. 1; švedsko besedilo: str. 154; finsko besedilo:

)

8. Uredba Sveta (EGS) št. 3427/89 z dne 30. oktobra 1989 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 331, 16.11.1989, str. 1; švedsko besedilo:

; finsko besedilo: str.

)

9. Uredba Sveta (EGS) št. 2195/91 z dne 25. junija 1991 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 206, 29.7.1991, str. 2; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

10. Uredba Sveta (EGS) št. 1247/92 z dne 30. aprila 1992 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 136, 19.5.1992, str. 1; švedsko besedilo:

; finsko besedilo: str.

)

11. Uredba Sveta (EGS) št. 1248/92 z dne 30. aprila 1992 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 136, 19.5.1992, str. 7; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

12. Uredba Sveta (EGS) št. 1249/92 z dne 30. aprila 1992 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 136, 19.5.1992, str. 28; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

13. Uredba Sveta (EGS) št. 1945/92 z dne 30. junija 1993 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 1247/92 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 181, 23.7.1993, str. 1; švedsko besedilo:

; finsko besedilo:

)

14. Uredba Sveta (EGS) št. 3095/95 z dne 22. decembra 1995 o spremembah Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71, Uredbe (EGS) št. 1247/92 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 1945/93 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1247/92 (UL št. L 335, 30.12.1995, str. 1)

15. Uredba Sveta (ES) št. 3096/95 z dne 22. decembra 1995 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL L 335, 30.12.1995, str. 10)

--------------------------------------------------

Top