EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0062

Direktiva Sveta 97/62/ES z dne 27. oktobra 1997 o prilagoditvi Direktive 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst znanstvenemu in tehničnemu napredku

OJ L 305, 8.11.1997, p. 42–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/62/oj

31997L0062Uradni list L 305 , 08/11/1997 str. 0042 - 0065


Direktiva Sveta 97/62/ES

z dne 27. oktobra 1997

o prilagoditvi Direktive 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst znanstvenemu in tehničnemu napredku

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 92/43/EGS [1] in zlasti prvega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker naj bi se določeni habitatni tipi in vrste v prilogah I in II k Direktivi 92/43/EGS prilagodili znanstvenemu in tehničnemu napredku;

ker Interpretation Manual of European Union Habitats (različica EUR 15, april 1996) vključuje nove kode Natura 2000, ki določajo vsak naravni habitatni tip; ker se kode Corine v Prilogi I k Direktivi 92/43/EGS nadomestijo s kodami Natura 2000,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 92/43/EGS se nadomestita z besedilom Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 31. decembrom 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 27. oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

R. Goebbels

[1] UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, spremenjena 1994 z Aktom o pristopu.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

NARAVNI HABITATNI TIPI, POMEMBNI ZA SKUPNOST, ZA KATERIH OHRANITEV JE POTREBNA RAZGLASITEV POSEBNIH OHRANITVENIH OBMOČIJ

Razlaga

Smernice za razlago habitatnih tipov so v priročniku "Interpretation Manual of European Habitats", kot ga je odobril odbor, ustanovljen v členu 20 ("Odbor za habitate"), in ga je objavila Evropska Komisija [1]

Kode ustrezajo kodam Natura 2000.

Znak "*" označuje prednostne habitatne tipe.

1. OBALNI IN PRIOBALNI HABITATI

11. Odprto morje in območja plimovanja

1110 Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode

1120 * Podmorski travniki z rodom Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130 Izlivi rek, Estuariji

1140 Muljaste in peščene plitvine, ki ob oseki niso pokrite z vodo

1150 * Obalne lagune

1160 Veliki plitvi zatoki in zalivi

1170 Morski grebeni

1180 Podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja plinov

12. Obmorski klifi in prodnata ali kamnita obrežja

1210 Združbe enoletnic na obalnem drobirju

1220 Združbe trajnic na kamnitih obrežjih

1230 Porasli obmorski klifi atlantskih in baltiških obal

1240 Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium spp.

1250 Porasli obmorski klifi makaroneških obal z endemičnim rastlinstvom

13. Atlantska in celinska slana močvirja in slani travniki

1310 Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku

1320 Sestoji vrst rodu Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Atlantski slani travniki (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Celinski slani travniki

14. Slana močvirja in slani travniki sredozemskih in zmerno-atlantskih območij

1410 Sredozemski slani travniki (Juncetalia maritimi)

1420 Halofilna grmišča sredozemskih in zmerno-atlantskih območij (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Halofilno-nitrofilna grmišča (Pegano-Salsoletea)

15. Celinske stepe na slanih in sadrastih tleh

1510 * Sredozemske slane stepe (Limonietalia)

1520 * Iberske združbe na sadrastih tleh (Gypsophiletalia)

1530 * Panonske slane stepe in slana močvirja

16. Otočje, obale in območja dviga zemeljske skorje v borealnem Baltiku

1610 Baltiški otoki eskerji z združbami peščenih, kamnitih in prodnatih obrežij in sublitoralnimi združbami

1620 Otočki in manjši otoki borealnega Baltika

1630 * Obalni travniki borealnega Baltika

1640 Peščena obrežja borealnega Baltika z združbami trajnic

1650 Ozki zatoki borealnega Baltika

2. OBALNE PEŠČENE SIPINE IN CELINSKE SIPINE

21. Obmorske sipine na obalah Atlantika, Severnega morja in Baltika

2110 Nastajajoče premične sipine

2120 Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto Ammophila arenaria ("bele sipine")

2130 * Ustaljene obalne sipine z zelnatimi združbami ("sive sipine")

2140 * Razapnene ustaljene sipine z vrsto Empetrum nigrum

2150 * Atlantske razapnene ustaljene sipine (Calluno-Ulicetea)

2160 Sipine z vrsto Hyppophaë rhamnoides

2170 Sipine s podvrsto Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Gozdnate sipine atlantske, celinske in borealne regije

2090 Vlažne sipinske doline

21A0 Machair (* na Irskem)

22. Obmorske sipine sredozemske obale

2210 Ustaljene obalne sipine z združbo Crucianellion maritimae

2220 Sipine z vrsto Euphorbia terracina

2230 Sipinska travišča Malcolmietalia

2240 Sipinska travišča Brachypodietalia z enoletnicami

2250 * Obalne sipine z vrstami Juniperus spp.

2260 Sipinska sklerofilna grmišča Cisto-Lavenduletalia

2270 * Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali vrsto Pinus pinaster

23. Celinske sipine, stare in razapnene

2310 Suhe peščene resave z vrstami rodov Calluna in Genista

2320 Suhe peščene resave z vrstami rodu Calluna in vrsto Empetrum nigrum

2330 Celinske sipine z odprtimi travišči z vrstami iz rodov Corynephorus in Agrostis

2340 * Panonske celinske sipine

3. SLADKOVODNI HABITATI

31. Stoječe vode

3110 Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, na peščenih ravnicah (Littorelletalia uniflorae)

3120 Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, večinoma na peščenih tleh v zahodnem Sredozemlju z vrstami Isoetes spp.

3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z združbami Littorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea

3140 Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami z vrstami Chara spp.

3150 Naravna evtrofna jezera z združbami tipa Magnopotamion ali Hydrocharition

3160 Naravna distrofna jezera in ribniki

3170 * Sredozemski občasni ribniki

3180 * Presihajoča jezera (turloughs na Irskem)

32. Tekoče vode — deli vodotokov z naravno ali polnaravno dinamiko (majhne, srednje in velike struge), kjer se kakovost vode ni znatno poslabšala

3210 Fenoskandijske naravno ohranjene reke

3220 Alpske reke in zelnate združbe vzdolž njihovih bregov

3230 Alpske reke in njihove lesnate združbe z vrsto Myricaria germanica

3240 Alpske reke in njihove lesnate združbe z vrsto Salix elaeagnos

3250 Stalne sredozemske reke z vrsto Glaucium flavum

3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z združbami Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

3270 Reke z muljastimi obrežji z združbami zvez Chenpodium rubri p.p. in Bidention p.p.

3280 Stalne sredozemske reke z vrstami združb Paspalo-Agrostidion in viseči zastori vrst rodu Salix in vrste Populus alba

3290 Presihajoče sredozemske reke z združbami Paspalo-Agrostidion

4. RESAVE IN GRMIŠČA ZMERNIH OBMOČIJ

4010 Severnoatlantske vlažne resave z vrsto Erica tetralix

4020 * Vlažne resave zmerno-atlantskih območij z vrstama Erica ciliaris in Erica tetralix

4030 Evropske suhe resave

4040 * Suhe atlantske obalne resave z vrsto Erica vagans

4050 * Endemične makaroneške resave

4060 Alpske in borealne resave

4070 * Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Subarktična grmičevja z vrstami Salix spp.

4090 Endemične oromediteranske resave z uleksom

5. SKLEROFILNA GRMIŠČA (MATORRAL)

51. Grmišča submediteranskih in zmernih območij

5110 Stabilni ksero-termofilni sestoji z vrsto Buxus sempervirens na skalnatih pobočjih (Berberidion p.p.)

5120 Gorski sestoji vrste Cytisus purgans

5130 Sestoji vrste Juniperus communis na resavah ali traviščih na karbonatnih tleh

5140 * Sestoji vrste Cistus palhinhae na vlažnih obmorskih resavah

52. Sredozemski drevesasti matorral

5210 Drevesasti matorral z vrstami Juniperus spp.

5220 * Drevesasti matorral z vrstami iz rodu Zyziphus

5230 * Drevesasti matorral z vrsto Laurus nobilis

53. Grmišča zmerno-sredozemskih in predstepskih območij

5310 Grmišča s prevladujočo vrsto Laurus nobilis

5320 Nizki sestoji vrst rodu Euphorbia ob klifih

5330 Grmišča zmerno-sredozemskih in predpuščavskih območij

54. Frigana

5410 Zahodnosredozemske frigane na vrhu klifov (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Frigana Sarcopoterium spinosum

5430 Endemične frigane Euphorbio-Verbascion

6. NARAVNA IN POLNARAVNA TRAVIŠČA

61. Naravna travišča

6110 * Skalna travišča na karbonatnih ali bazičnih tleh Alysso-Sedion albi

6120 * Suha travišča na peščenih karbonatnih tleh

6130 Travišča z velikim deležem težkih kovin Violetalia calaminariae

6140 Pirenejska travišča na silikatnih tleh s prevladujočo vrsto Festuca eskia

6150 Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh

6160 Oroiberska travišča s prevladujočo vrsto Festuca indigesta

6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh

6180 Makaroneška mezofilna travišča

62. Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi

6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

6220 * Psevdostepe s travami in enoletnicami združb Thero-Brachypodietea

6230 * Vrstno bogata travišča s prevladujočimi vrstami rodu Nardus na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

6240 * Subpanonska stepska travišča

6250 * Panonska stepska travišča na puhličastih tleh

6260 * Panonske stepe na peščenih tleh

6270 * Vrstnobogata fenoskandijska nižinska suha do zmerno vlažna travišča

6280 * Nordijski alvar in predkambrijske karbonatne ravnine

63. Sklerofilni pašni gozdovi (deheze)

6310 Deheze z zimzelenimi vrstami Quercus spp.

64. Polnaravni vlažni travniki z visokim steblikovjem

6410 Travniki s prevladujočimi vrstami iz rodu Molinia na karbonatnih, šotnih ali glineno -muljastih tleh (Molinion caeruleae)

6420 Sredozemski vlažni travniki z visokim steblikovjem Molinio-Holoschoenion

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem

6440 Aluvialni travniki rečnih dolin zveze Cnidion dubii

6450 Severni borealni aluvialni travniki

65. Mezofilna travišča

6510 Nižinski gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Gorski gojeni travniki

6530 * Fenoskandijski gozdnati travniki

7. VISOKA, PREHODNA IN NIZKA BARJA

71. Kisla šotna barja

7110 * Aktivna visoka barja

7120 Okrnjena visoka barja, ki se še vedno lahko sama obnavljajo

7130 Barja na velikih ravnih površinah (* če so aktivna)

7140 Prehodna barja

7150 Uleknine na šotni podlagi z združbami Rhynchosporion

7160 Fenoskandijski izviri in izviri nizkih barij, bogati z minerali

72. Karbonatna nizka barja

7210 * Karbonatna nizka barja z vrsto Cladium mariscus in vrstami združbe Caricion davallianae

7220 * Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)

7230 Bazična nizka barja

7240 * Alpske pionirske združbe Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Borealna barja

7310 * Barja aapa

7320 * Barja palsa

8. SKALNATI HABITATI IN JAME

81. Melišča

8110 Silikatna melišča montanskega pasu do snežne meje (Androsacetalia alpinae in Galeopsietalia ladani)

8120 Karbonatna melišča montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Zahodnosredozemska in termofilna melišča

8140 Vzhodnosredozemska melišča

8150 Silikatna melišča hribovite srednje Evrope

8160 * Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

82. Skalnata pobočja z rastlinjem skalnih razpok

8210 Karbonatna skalnata pobočja z rastlinjem skalnih razpok

8220 Silikatna skalnata pobočja z rastlinjem skalnih razpok

8230 Silikatno skalovje s pionirskimi združbami zveze Sedo-Scleranthion ali Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Apnenčasti podi

83. Drugi skalnati habitati

8310 Jame, ki niso odprte za javnost

8320 Polja lave in naravne jame

8330 Potopljene ali delno potopljene morske jame

8340 Stalni ledeniki

9. GOZDOVI

Naravne in naravnim podobne gozdne združbe z domorodnimi vrstami v gozdovih z visokimi drevesi in značilno podrastjo, ki izpolnjujejo naslednja merila: so redke ali reliktne in/ali vključujejo vrste, pomembne za Skupnost

90. Evropski borealni gozdovi

9010 * Zahodna tajga

9020 * Fenoskandijski hemiborealni naravni stari listopadni gozdovi (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ali Ulmus), bogati z epifiti

9030 * Naravni gozdovi primarnih sukcesij na obalah, kjer se je zemeljska skorja dvignila

9040 Nordijski subalpinski/subarktični gozdovi s podvrsto Betula pubescens spp. czerepanovii

9050 Fenoskandijski gozdovi z vrsto Picea abies in bogato zelnato floro

9060 Iglasti gozdovi na glaciofluvialnih eskerijh ali povezani z njimi

9070 Fenoskandijski gozdnati pašniki

9080 * Fenoskandijski listopadni močvirni gozdovi

91. Gozdovi evropskega zmernega pasu

9110 Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum

9120 Atlantski kisloljubni bukovi gozdovi z vrstami rodu Ilex in včasih tudi rodu Taxus v grmovnati podrasti (Quercion robori-petraeae ali Ilici-Fagenion)

9130 Bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum

9140 Srednjeevropski subalpinski bukovi gozdovi z vrstami rodu Acer in vrsto Rumex arifolius

9150 Srednjeevropski bukovi gozdovi Cephalanthero-Fagion na apnenčastih tleh

9160 Subatlantski in srednjeevropski hrastovi ali hrastovo-belogabrovi gozdovi Carpinion betuli

9170 Hrastovo-belogabrovi gozdovi Galio-Carpinetum

9180 * Gozdovi Tilio-Acerion na pobočjih in meliščih ter v grapah

9190 Stari kisloljubni hrastovi gozdovi z vrsto Quercus robur na peščenih ravnicah

91A0 Stari hrastovi gozdovi z vrstami rodov Ilex in Blechnum na Britanskem otočju

91B0 Termofilni gozdovi s prevladujočo vrsto Fraxinus angustifolia

91C0 * Kaledonski gozdovi

91D0 * Barjanski gozdovi

91E0 * Aluvialni gozdovi z vrstama Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Obrežni mešani gozdovi z vrstami Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia, vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)

91G0 * Panonski gozdovi z vrstama Quercus petraea in Carpinus betulus

91H0 * Panonski gozdovi z vrsto Quercus pubescens

91I0 * Evropsko-sibirski stepski gozdovi z vrstami Quercus spp.

91J0 * Gozdovi s prevladujočo vrsto Taxus baccata na Britanskem otočju

92. Sredozemski listopadni gozdovi

9210 * Apeninski bukovi gozdovi z vrstami rodov Taxus in Ilex

9220 * Apeninski bukovi gozdovi z vrsto Abies alba in bukovi gozdovi z vrsto Abies nebrodensis

9230 Galicijsko-portugalski hrastovi gozdovi z vrstama Quercus robur in Quercus pyrenaica

9240 Iberski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus faginea ali Quercus canariensis

9250 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus trojana

9260 Gozdovi s prevladujočo vrsto Castanea sativa

9270 Grški bukovi gozdovi z vrsto Abies borisii-regis

9280 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus frainetto

9290 Gozdovi z vrstami rodu Cupressus (Acero-Cupression)

92A0 Galerijski sestoji vrst Salix alba in Populus alba

92B0 Obrežni sestoji ob presihajočih sredozemskih vodotokih z vrsto Rhododendron ponticum, vrstami rodu Salix in drugimi

92C0 Gozdovi s prevladujočo vrsto Platanus orientalis ali Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea in Securinegion tinctoriae)

93. Sredozemski sklerofilni gozdovi

9310 Egejski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus brachyphylla

9320 Gozdovi z vrstami iz rodov Olea in Ceratonia

9330 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus suber

9340 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus ilex ali Quercus rotundifolia

9350 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus macrolepis

9360 * Makaroneški lovorjevi gozdovi (Laurus, Ocotea)

9370 * Palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix

9380 Gozdovi s prevladujočo vrsto Ilex aquifolium

94. Gorski iglasti gozdovi zmernega območja

9410 Acidofilni gozdovi z vrstami iz rodu Picea montanskega do alpinskega pasu (Vaccineo-Piceetea)

9420 Alpinski gozdovi s prevladujočima vrstama Larix decidua in/ali Pinus cembra

9430 Subalpinski in montanski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus uncinata (* če na sadrastih ali apnenčastih tleh)

95. Sredozemski in makaroneški gorski iglasti gozdovi

9510 * Juožnoapeninski gozdovi s prevladujočo vrsto Abies alba

9520 Gozdovi s prevladujočo vrsto Abies pinsapo

9530 * (Sub-)mediteranski borovi gozdovi z endemičnimi črnimi bori

9540 Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi primorskimi bori

9550 Kanarski endemični borovi gozdovi

9560 * Endemični gozdovi z vrstami rodu Juniperus SPP.

9570 * Gozdovi s prevladujočo vrsto Tetraclinis articulata

9580 * Sredozemski gozdovi s prevladujočo vrsto Taxus baccata

PRILOGA II

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE, POMEMBNE ZA SKUPNOST, ZA KATERIH OHRANITEV JE POTREBNA RAZGLASITEV POSEBNIH OHRANITVENIH OBMOČIJ

Razlaga

(a) Priloga II je nadaljevanje Priloge I za vzpostavitev skladnega omrežja posebnih ohranitvenih območij.

(b) Vrste so v tej prilogi navedene:

- z imenom vrste ali podvrste, ali

- kot vse vrste višjega taksona ali določenega dela tega taksona.

Okrajšava "spp." za imenom družine ali rodu, določa vse vrste te družine ali rodu.

(c) Simboli

Zvezdica (*) pred imenom vrste označuje, da je ta vrsta prednostna vrsta.

Večina vrst iz te priloge je navedena tudi v Prilogi IV. Če je vrsta navedena v tej prilogi, ni pa navedena v Prilogi IV ali Prilogi V, imenu vrste sledi znak (o); če je vrsta navedena v tej prilogi in v Prilogi V, ni pa navedena v Prilogi IV, imenu vrste sledi znak (V).

(a) ŽIVALI

VRETENČARJI

SESALCI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber — bober (razen finskih in švedskih populacij)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus | — volk (španske populacije: le tiste južno od Duera; grške populacije: le tiste južno od 39. vzporednika; finske populacije so izvzete) |

Ursidae

* Ursus arctos — rjavi medved (razen finskih in švedskih populacij)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra — vidra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx ris (razen finskih populacij)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (naravne populacije)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naravne populacije — Korzika in Sardinija)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

PLAZILCI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

DVOŽIVKE

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (vključno z vrsto Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RIBE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (razen finskih in švedskih populacij)

Lampetra planeri (o) (razen finskih in švedskih populacij)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (razen švedskih populacij)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho — sulec (naravne populacije) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (le v sladkih vodah) (V) (razen finskih populacij)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadromne populacije v določenih predelih Severnega morja)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) — bolen (razen finskih populacij)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (vključno z vrsto C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (razen finskih populacij)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata in Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) razen Zingel asper in Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (razen finskih populacij)

Cottus petiti (o)

NEVRETENČARJI

ČLENONOŽCI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MEHKUŽCI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

(b) RASTLINE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Nižje rastline

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

VRSTE ZA MAKARONEZIJO

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE — METLIKOVKE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Nižje rastline

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

"

[1] "Interpretation manual of European Union habitats, version EUR 15", ki ga je sprejel Odbor za habitate dne 25. aprila 1996, Evropska Komisija, DG XI.

--------------------------------------------------

Top