EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0070

Direktiva 96/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o spremembi Direktive Sveta 80/777/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod

OJ L 299, 23.11.1996, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 46 - 48
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 46 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 46 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/70/oj

31996L0070Uradni list L 299 , 23/11/1996 str. 0026 - 0028


Direktiva 96/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 28. oktobra 1996

o spremembi Direktive Sveta 80/777/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3],

(1) ker so bili z Direktivo 80/777/EGS [4] usklajeni predpisi držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod;

(2) ker je temeljni namen vseh pravil o naravnih mineralnih vodah varovanje zdravja potrošnikov, preprečevanje njihovega zavajanja in zagotovitev poštene trgovine;

(3) ker naj se Direktiva 80/777/EGS spremeni, da se upošteva tehnični in znanstveni napredek od leta 1980; ker je prav tako primerno uskladiti določbe navedene direktive z drugimi določbami zakonodaje Skupnosti o živilih;

(4) ker je treba podaljšati obdobje za priznavanje naravnih mineralnih vod s poreklom iz tretjih držav, da se poenostavijo upravni postopki;

(5) ker je treba točno določiti pogoje, pod katerimi je dovoljena uporaba zraka, obogatenega z ozonom, da se iz naravnih mineralnih vod izločijo neobstojne sestavine pod pogoji, ki zagotavljajo, da se sestava vode, kar zadeva njene značilne sestavine, ne spremeni;

(6) ker bi morala biti navedba kemijske sestave naravne mineralne vode na označbi obvezna, da se zagotovi obveščenost potrošnikov;

(7) ker je primerno določiti predpise za izvirske vode;

(8) ker je priporočljivo zaradi zagotovitve nemotenega delovanja notranjega trga za naravne mineralne vode uvesti postopek, ki v nujnih situacijah, ko bi bilo lahko ogroženo javno zdravje, omogoča koordinirano delovanje držav članic;

(9) ker je treba uvesti postopek za določitev podrobnih določb o naravnih mineralnih vodah, zlasti glede mejnih vrednosti za vsebnost nekaterih sestavin naravnih mineralnih vod; ker je treba sprejeti tudi pravila o navedbi visokih vsebnosti nekaterih sestavin na označbah; ker je treba določiti analizne metode, vključno s spodnjimi mejami detekcije za dokazovanje odsotnosti nečistoč v naravnih mineralnih vodah, postopke vzorčenja in analizne metode za preverjanje mikrobioloških lastnosti naravnih mineralnih vod;

(10) ker se je treba pred sprejetjem kakršne koli odločbe o naravnih mineralnih vodah, ki bi lahko vplivala na javno zdravje, posvetovati z Znanstvenim odborom za prehrano,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 80/777/EGS se spremeni:

1. Tretji pododstavek člena 1(2) se nadomesti:

"Potrdilo iz drugega pododstavka velja največ pet let. Postopka priznavanja iz prvega pododstavka ni treba ponoviti, če se potrdilo obnovi pred potekom navedenega roka."

2. Člen 4 se nadomesti:

"Člen 4

1. Naravna mineralna voda na izviru ne sme biti obdelana z nobenim postopkom, razen:

(a) z izločanjem njenih neobstojnih sestavin, kakor so železove in žveplove spojine, s postopkom filtracije ali dekantiranja, ki lahko vključuje tudi postopek poprejšnje oksidacije, če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin;

(b) z izločanjem železovih, manganovih in žveplenih spojin in arzena iz nekaterih mineralnih vod z uporabo zraka, obogatenega z ozonom, če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin in če:

- je obdelava v skladu s pogoji uporabe, določenimi po postopku iz člena 12, in po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano, ustanovljenim s Sklepom Komisije 95/273/ES [5],

- so o obdelavi obveščeni pristojni organi, ki jo tudi posebej nadzirajo;

(c) z izločanjem drugih nezaželenih sestavin, razen tistih, navedenih v (a) in (b), če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin in če:

- je obdelava v skladu s pogoji uporabe, določenimi po postopku iz člena 12, in po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano,

- so o obdelavi obveščeni pristojni organi, ki jo tudi posebej nadzirajo;

(d) s popolnim ali delnim odvzemom prostega ogljikovega dioksida z izključno fizikalnimi postopki.

2. Naravni mineralni vodi na izviru se ne sme dodajati ničesar, razen uvajanja ali ponovnega uvajanja ogljikovega dioksida pod pogoji, določenimi v Prilogi I, oddelek III.

3. Prepovedan je vsak postopek obdelave, ki bi lahko spremenil število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, kakor je zlasti razkuževanje s katerimi koli sredstvi in ob upoštevanju odstavka 2 dodajanje bakteriostatičnih sredstev.

4. Odstavek 1 ni ovira za uporabo mineralnih in izvirskih vod pri proizvodnji brezalkoholnih osvežilnih pijač."

3. Člen 7(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Na označbah naravnih mineralnih vod se navedejo naslednji obvezni podatki:

(a) navedba kemijske sestave, ki navaja značilne sestavine;

(b) kraj izkoriščanja izvira in ime izvira;

(c) navedba vsakršnih obdelav iz člena 4(1)(b) in (c).

2a. Če ni predpisov Skupnosti o navedbi obdelav iz odstavka 2(c), lahko države članice ohranijo svoje nacionalne predpise."

4. Člen 7(3) se črta.

5. Členu 9 se dodajo naslednji odstavki:

"4a Izraz "izvirska voda" je pridržan za vodo, ki je v svojem naravnem stanju namenjena za prehrano ljudi in se polni na izviru in ki:

- izpolnjuje pogoje za izkoriščanje, določene v Prilogi II, odstavka 2 in 3, ki v celoti veljajo tudi za izvirske vode,

- izpolnjuje mikrobiološke zahteve, določene v členu 5,

- izpolnjuje pogoje o označevanju iz členov 7(2)(b) in (c) in člena 8,

- ni bila obdelana po nobenem postopku, razen po postopkih iz člena 4. Druge obdelave se lahko dovolijo po postopku iz člena 12.

Poleg tega morajo izvirske vode ustrezati določbam Direktive Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi [6].

4b. Če ni predpisov Skupnosti o obdelavi izvirskih vod iz četrte alinee člena 9(4a), lahko države članice ohranijo svoje nacionalne predpise o obdelavi."

6. Člen 10(2) se črta.

7. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 10a

1. Če ima država članica tehtne razloge za domnevo, da neka naravna mineralna voda ne ustreza določbam te direktive ali da ogroža javno zdravje, čeprav je v prostem prometu v eni ali več državah članicah, lahko zadevna država članica začasno omeji ali ustavi trgovino s tem proizvodom na svojem ozemlju. O tem mora takoj obvestiti Komisijo in druge države članice ter obrazložiti svojo odločitev.

2. Na prošnjo katere koli države članice ali Komisije mora država članica, ki je priznala vodo, predložiti vse pomembne podatke o priznavanju vode, vključno z rezultati rednih preverjanj.

3. Komisija v okviru Stalnega odbora za živila takoj, ko je to mogoče, preveri od države članice navedene razloge iz odstavka 1 in nato nemudoma poda mnenje ter sprejme ustrezne ukrepe.

4. Če Komisija meni, da so zaradi varovanja javnega zdravja potrebne spremembe te direktive, za sprejetje navedenih sprememb sproži postopek iz člena 12. Država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, jih v tem primeru lahko ohrani do sprejetja sprememb."

8. Člen 11 se nadomesti:

"Člen 11

1. V skladu s postopkom iz člena 12 se določijo:

- mejne vrednosti sestavin naravnih mineralnih vod,

- vse potrebne določbe glede navedb o visoki vsebnosti nekaterih sestavin na označbi,

- pogoji za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, iz člena 4(1)(b),

- navedbe o obdelavi iz člena 7(2)(c).

2. Po postopku iz člena 12 se lahko določijo:

- analizne metode, vključno z mejami zaznavnosti, za določitev odsotnosti nečistoč v naravnih mineralnih vodah,

- postopki vzorčenja in analizne metode, potrebne za nadzor mikrobioloških lastnosti naravnih mineralnih vod."

9. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 11a

Pred sprejetjem kakršne koli odločbe, ki bi lahko vplivala na javno zdravje, se Komisija posvetuje z Znanstvenim odborom za prehrano."

Člen 2

Države članice po potrebi spremenijo svoje zakone in druge predpise, tako da se:

- najpozneje od 28. oktobra 1997 dovoli trgovina s proizvodi, ki so v skladu s to direktivo,

- z 28. oktobrom 1998 prepove trgovina s proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo. Vendar se lahko proizvodi, ki so že bili dani na trg ali označeni pred tem datumom in niso v skladu s to direktivo, prodajajo do porabe zalog.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 28. oktobra 1996

Za Evropski parlament

Predsednik

K. Hänsch

Za Svet

Predsednik

I. Yates

[1] UL C 314, 11.11.1994, str. 4, in UL C 33, 6.2.1996, str. 15.

[2] UL C 110, 2.5.1995, str. 55.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. oktobra 1995 (UL C 287, 30.10.1995, str. 101), skupno stališče Sveta z dne 22. decembra 1995 (UL C 59, 28.2.1996, str. 44) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 1996 (UL C 166, 10.6.1996, str. 61). Sklep Sveta z dne 26. julija 1996.

[4] UL L 229, 30.8.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 167, 18.7.1995, str. 22.

[6] UL L 229, 30.8.1980, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top