Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2965

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije

OJ L 314, 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 7 - 11

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 17/11/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

31994R2965Uradni list L 314 , 07/12/1994 str. 0001 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0208
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0208


Uredba Sveta (ES) št. 2965/94

z dne 28. novembra 1994

o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker so na podlagi Sklepa z dne 29. oktobra 1993 o dodelitvi sedežev organov in oddelkov Evropskih skupnosti in Europola [1], ki so ga soglasno sprejeli predstavniki vlad držav članic na sestanku na ravni šefov držav in vlad, predstavniki vlad držav članic soglasno sprejeli izjavo o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Unije v okviru prevajalskega oddelka Komisije v Luxembourgu za zagotovitev potrebnih prevajalskih storitev za delo organov, katerih sedeži so bili določeni s Sklepom z dne 29. oktobra 1993, razen Evropskega monetarnega inštituta,

ker ustanovitev enotnega specializiranega centra ponuja praktične rešitve za zadovoljevanje prevajalskih potreb številnih organov, ki se nahajajo v različnih krajih v Uniji,

ker morajo pravila, ki urejajo delovanje Prevajalskega centra, slednjemu omogočiti, da zagotavlja storitve organom, ki so upravno neodvisne pravne osebe in imajo svoj proračun, in ob tem ohraniti aktivno povezavo s Komisijo,

ker Pogodba ne določa posebnih pooblastil za ukrepe za sprejetje te uredbe, razen tistih iz člena 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ustanovi se Prevajalski center za organe Unije (v nadaljnjem besedilu "center").

Člen 2

1. Center zagotavlja potrebne prevajalske storitve za delo naslednjih organov:

- Evropske agencije za okolje,

- Evropske fundacije za usposabljanje,

- Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti,

- Evropske agencije za ocenjevanje zdravil,

- Evropske agencije za zdravje in varstvo pri delu,

- Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke, vzorci, modeli),

- Evropskega policijskega urada (Europol) in Europolove enote za droge.

Center z vsakim zgoraj navedenim organom sklene dogovore o načinih sodelovanja.

2. Organi, ki jih ustanovi Svet in niso navedeni v odstavku 1, imajo lahko dostop do storitev centra na podlagi dogovorov s centrom.

Člen 3

1. Center je pravna oseba.

2. Za izvajanje svojih nalog ima center v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava njihova zakonodaja.

Člen 4

1. Center ima upravo sestavljeno iz:

(a) predstavnika iz vsakega organa, navedenega v členu 2(1); vsak dogovor iz člena 2(2) lahko predvideva zastopanje organa, ki je stranka v tem dogovoru;

(b) predstavnika iz vsake države članice Evropske unije; in

(c) dveh predstavnikov Komisije.

2. Namestniki predstavnikov iz odstavka 1 so imenovani za nadomeščanje predstavnikov v odsotnosti.

3. Upravi predseduje eden izmed predstavnikov Komisije.

Člen 5

1. Člani uprave so imenovani za tri leta.

2. Člani uprave so lahko ponovno imenovani.

Člen 6

1. Predsednik skliče sejo uprave najmanj dvakrat letno in če tako zahteva najmanj tretjina članov, navedenih v členu 4(1)(a).

2. Uprava odloča z dvotretjinsko večino.

3. Vsak član uprave ima en glas.

4. Predsednik ne glasuje.

Člen 7

Uprava sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1. Uprava sprejme letni delovni program centra na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor.

2. Program se lahko med letom prilagodi v skladu s postopkom iz odstavka 1.

3. Najkasneje do 31. januarja vsako leto uprava sprejme letno poročilo o delu centra. Direktor poročilo posreduje organom, navedenim v členu 2, ter Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

Člen 9

1. Center vodi direktor, ki ga imenuje uprava na predlog Komisije za obdobje petih let; direktor je lahko ponovno imenovan.

2. Direktor je pravni zastopnik centra. Pristojen je za:

- ustrezno pripravo in izvrševanje delovnega programa in sklepov, ki jih sprejme uprava,

- upravljanje,

- opravljanje nalog, dodeljenih centru,

- izvrševanje proračuna,

- vse zadeve v zvezi z osebjem, in

- pripravo sej uprave.

3. Direktor odgovarja upravi.

Člen 10

1. Pripravi se ocena vseh prihodkov in odhodkov centra za vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, in se vključi v proračun centra.

2. (a) Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu centra, morajo biti uravnoteženi.

(b) Ob upoštevanju določb iz pododstavka (c) prihodki izhajajo iz plačil organov, ki jim center nudi svoje storitve, za delo, ki ga zanje opravlja.

(c) V začetnem obdobju, ki ne presega treh proračunskih let:

- organi, ki jim center nudi svoje storitve, prispevajo povprečni znesek v višini določenega odstotka svojega proračuna, izračunanega na podlagi najboljših možnih izkazov usklajenih z vidika dejansko opravljenega dela,

- iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti se centru lahko nameni prispevek za zagotovitev njegovega dela.

3. Odhodki centra vključujejo prejemke osebja, stroške administracije in infrastrukture ter stroške poslovanja.

Člen 11

1. Pred pregledom, opredeljenim v členu 19, se lahko vsak organ, naveden v členu 2(1), ki ima težave glede zagotavljanja storitev centra, obrne na center, da bi poiskal najprimernejšo rešitev.

2. Če se izkaže, da do takih rešitev ni možno priti v treh mesecih, lahko organ Komisiji pošlje ustrezno utemeljeno sporočilo, da lahko Komisija sprejme potrebne ukrepe in, kjer je to primerno, pod pokroviteljstvom centra in z njegovo pomočjo organizira bolj sistematičen dostop do pomoči tretjih pri prevajanju dokumentov.

Člen 12

V skladu z dogovori sklenjenimi s centrom, Komisija proti povračilu stroškov centru nudi naslednjo pomoč:

1. podporne storitve: terminologija, baze podatkov, dokumentacija, strojno prevajanje, usposabljanje in evidenca svobodnih prevajalcev ter premestitev uradnikov na delovna mesta v centru;

2. vodenje osnovnih administrativnih storitev: izplačevanje osebnih dohodkov, zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja, pokojninske sheme, organizacija storitev socialnega skrbstva.

Člen 13

1. Do 31. marca vsako leto direktor pripravi osnutek poročila o oceni prihodkov in odhodkov centra za naslednje proračunsko leto in ga posreduje upravi skupaj z organigramom.

2. Uprava sprejme poročilo o oceni prihodkov in odhodkov skupaj z organigramom in ga takoj posreduje Komisiji, ta pa na njegovi podlagi določi načrte, ki ustrezajo denarni pomoči za organe, navedene v členu 2, ki je predvidena v predhodnem osnutku proračuna, ki ga predstavi Svetu na podlagi člena 203 Pogodbe.

3. Uprava sprejme proračun centra pred začetkom proračunskega leta in ga po potrebi usklajuje s plačili organov, navedenih v členu 2.

Člen 14

1. Proračun centra izvršuje direktor.

2. Spremljanje prevzetih obveznosti in plačil centra ter ustvarjanja in izterjave vseh dohodkov centra opravlja finančni inšpektor Komisije.

3. Do 31. marca vsako leto direktor pošlje Komisiji, upravi in Računskemu sodišču računovodske izkaze vseh dohodkov in odhodkov centra za prejšnje finančno leto. Računsko sodišče jih pregleda v skladu s členom 188c Pogodbe.

4. Uprava da direktorju centra razrešnico glede izvrševanja proračuna.

Člen 15

Po posvetovanju s Komisijo in Računskim sodiščem uprava sprejme notranje finančne določbe, ki predvsem podrobno določajo postopek za določitev in izvrševanje proračuna centra.

Člen 16

Za center velja Protokol o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 17

1. Za osebje centra veljajo pravila in predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

2. Kar zadeva njegovo osebje, center uresničuje pooblastila, ki mu jih je podelil organ za imenovanje.

3. Uprava v dogovoru s Komisijo sprejme potrebne izvedbene določbe, da bi med drugim zagotovila zaupnost določenega dela.

Člen 18

1. Pogodbeno odgovornost centra določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

Sodišče Evropskih skupnosti ima pristojnost za odločanje na podlagi vsake arbitražne klavzule, ki jo vsebujejo pogodbe, ki jih je sklenil center.

2. V primeru nepogodbene odgovornosti pa center v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročili njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno v vseh sporih, ki se nanašajo na povračilo navedene škode.

3. Osebno odgovornost uslužbencev centra urejajo določbe, ki se uporabljajo zanje.

Člen 19

Postopke za delovanje centra, določene v tej uredbi, lahko pregleda Svet na predlog Komisije in po izdaji mnenja Evropskega parlamenta najkasneje tri leta po koncu začetnega obdobja centra, ki ne presega treh proračunskih let.

Člen 20

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 1994

Za Svet

Predsednik

K. Kinkel

[1] UL C 323, 30.11.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

Top