EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1848

Uredba Komisije (EGS) št. 1848/93 z dne 9. julija 1993 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 o certifikatih o posebnih lastnostih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 168, 10.7.1993, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 252 - 253
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 252 - 253
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 45 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 45 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2007; razveljavil 32007R1216 . Latest consolidated version: 19/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1848/oj

31993R1848Uradni list L 168 , 10/07/1993 str. 0035 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0252
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0252


Uredba Komisije (EGS) št. 1848/93

z dne 9. julija 1993

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 o certifikatih o posebnih lastnostih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih kmetijskih proizvodov in živil [1] in zlasti člena 20 Uredbe,

ker je treba natančno določiti skrajne roke za postopek registracije, da se zagotovi enotna uporaba Uredbe (EGS) št. 2082/92;

ker se lahko sprejme ugovor, ki je podan v skladu s členom 8 Uredbe (EGS) št. 2082/92, katerega izreče skupina posameznikov, povezana s skupnimi interesi, da se upoštevajo razlike v pravni ureditvi držav članic;

ker je treba zbrati vse potrebne informacije, da se lahko izvede ocena, da lahko Komisija določi znak Skupnosti in označbo, predvideno s členoma 12 in 15 Uredbe(EGS) 2082/92;

ker te ureditve vzpostavljajo nov sistem Skupnosti kot odgovor na zahteve potrošnikov po podatkih o posebnih tradicionalnih proizvodih; ker je nujno pojasniti javnosti pomen znaka Skupnosti in označbe, ne da bi s tem odstranili potrebo po tem, da proizvajalci in/ali predelovalci reklamirajo svoje proizvode;

ker Uredba (EGS) 2082/92 ne izključuje obstoja nacionalnega sistema potrjevanja za kmetijske proizvode in živila; ker je, kjer je primerno, treba dovoliti uporabo državnega znaka skupaj z znakom Skupnosti pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju takih proizvodov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Regulativnega odbora za certifikate o posebnih lastnostih,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Šestmesečno obdobje iz člena 9(1) Uredbe (EGS) št. 2082/92 začne teči z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti iz drugega pododstavka člena 8(1) navedene uredbe.

2. Šestmesečno obdobje je sestavljeno iz:

- petmesečnega obdobja, v času katerega ima lahko katera koli fizična ali pravna oseba, ki jo registracija zadeva, ugovore v zvezi z načrtovano registracijo v skladu s členom 8(3) Uredbe (EGS) št. 2082/92, in

- obdobja enega meseca ali več, dokler se upošteva obdobje, predvideno z odstavkom 1, v katerem lahko pristojni organi držav članic posredujejo take ugovore Komisiji.

Člen 2

Za pošiljanje s strani pristojnih organov držav članic v določenem roku, za

- obveščanje o ugovorih v smislu člena 9(1) Uredbe (EGS) št. 2082/92 in

- obveščanje o ugovorih in izjavah v smislu člena 11(4) Uredbe 2082/92,

se upošteva datum pošiljanja, ki je enak datumu na poštnem žigu, ali datum prejema na Komisiji, če so dokumenti poslani neposredno Komisiji ali s teleksom ali telefaksom.

Člen 3

Kjer se po nacionalnem pravu skupino posameznikov, ki ni pravna oseba, obravnava kot pravno osebo, je navedena skupina pooblaščena za vpogled v zahtevek v skladu v pomenu in glede na pogoje iz člena 8(2) Uredbe (EGS) št. 2082/92 in za podajo ugovorov v pomenu in glede na pogoje iz člena 8(3) navedene uredbe.

Člen 4

1. Znak Skupnosti iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2082/92 in označba iz člena 15 navedene uredbe se določita v najkrajšem možnem času v skladu s postopki iz člena 19 navedene uredbe.

2. Komisija bo za obdobje petih let po začetku veljavnosti te uredbe, sprejela ustrezne ukrepe za obveščanje javnosti o pomenu označbe in znaka Skupnosti. Navedeni ukrepi niso namenjeni pomoči proizvajalcem in/ali predelovalcem.

Člen 5

Istočasna uporaba znaka Skupnosti in nacionalnih znakov se dovoli za kmetijske proizvode in živila, ki ustrezajo zahtevam Uredbe (EGS) št. 2082/92 in nacionalnim zahtevam za navedene proizvode.

Člen 6

Po registraciji iz člena 9(1) Uredbe (EGS) št. 2082/92 pristojni organi zagotovijo, da se lahko vsak posameznik seznani s specifikacijo kmetijskega proizvoda ali živila, ki je bil tako registriran.

Člen 7

Ta uredba začne veljati 26. julija 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 9.

--------------------------------------------------

Top