EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0479

Council Regulation (EEC) No 479/92 of 25 February 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

OJ L 55, 29.2.1992, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 8 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 8 - 10
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 356 - 358
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 102 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 102 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2009; razveljavil 32009R0246 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/479/oj

31992R0479Uradni list L 055 , 29/02/1992 str. 0003 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 2 str. 0008
švedska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 2 str. 0008


Uredba Sveta (EGS) št. 479/92

z dne 25. februarja 1992

o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 87 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker se lahko člen 85(1) Pogodbe v skladu s členom 85(3) Pogodbe razglasi za neuporabljivega za tiste skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 85(3);

ker je treba določbe za uporabo člena 85(3) Pogodbe sprejeti z uredbo v skladu s členom 87 Pogodbe; ker mora taka uredba v skladu s členom 87(2)(b) določati podrobnosti uporabe člena 85(3) ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitega nadzora na eni strani in po čim večji poenostavitvi upravljanja na drugi; ker je v skladu s členom 87(2)(d) taka uredba potrebna za opredelitev nalog Komisije in Sodišča;

ker je linijski prevoz po morju kapitalsko intenzivna industrija; ker je kontejnerizacija povečala pritisk za sodelovanje in racionalizacijo; ker mora industrija ladijskih prevozov Skupnosti doseči ekonomije obsega, potrebne za uspešno konkurenco na svetovnem trgu linijskih prevozov po morju;

ker sporazumi o skupnem opravljanju storitev med prevozniki v linijskem prevozu po morju, katerih namen je racionalizirati poslovanje s tehničnimi, poslovnimi in/ali komercialnimi sporazumi (v pomorskih krogih znanih kot konzorciji), lahko prispevajo k zagotovitvi sredstev, potrebnih za izboljšanje produktivnosti linijskih prevozov po morju ter k pospeševanju tehničnega in gospodarskega napredka;

ob upoštevanju pomena pomorskega prevoza za razvoj trgovine Skupnosti in vloge, ki jo ti sporazumi med konzorciji ob upoštevanju posebnosti mednarodnih linijskih prevozov po morju lahko odigrajo;

ker je legalizacija teh sporazumov ukrep, ki lahko ugodno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti ladijskega prevoza v Skupnosti;

ker uporabniki storitev ladijskega prevoza, ki jih ponujajo konzorciji, lahko uživajo delež koristi, ki izhajajo iz izboljšanja produktivnosti in storitev, med drugim tudi s točnostjo zvez, znižanjem stroškov zaradi višjih stopenj izrabe zmogljivosti in boljšo kakovostjo storitev zaradi izboljšanih plovil in opreme;

ker je treba Komisiji omogočiti, da določbe člena 85(1) Pogodbe z uredbo razglasi za neuporabljive za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med konzorciji, da bi se podjetjem olajšalo sodelovanje, ki je gospodarsko zaželeno in nima škodljivih posledic z vidika politike konkurence;

ker je treba Komisiji v tesnem in stalnem sodelovanju s pristojnimi organi držav članic omogočiti, da natančno opredeli področje uporabe teh izjem in pogoje, ki se nanje nanašajo;

ker so konzorciji v linijskih prevozih po morju specializirana in zapletena oblika mešane družbe; ker obstaja vrsta raznih sporazumov med konzorciji, ki delujejo v različnih okoliščinah; ker se področje uporabe, stranke, dejavnosti in pogoji konzorcijev pogosto spreminjajo; ker je zato treba Komisiji dodeliti pristojnost, da občasno opredeli, za katere konzorcije bi se morale uporabljati skupinske izjeme;

ker je za zagotovitev izpolnitve vseh pogojev člena 85(3) Pogodbe treba navezati pogoje na skupinske izjeme, da bi zagotovili zlasti prenos pravičnega deleža koristi na vkrcevalce in da ne bi izključili konkurence;

ker po členu 11(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 4056/86 z dne 22. decembra 1986 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom [4] Komisija lahko predvidi, da se odločitev, sprejeta v skladu s členom 85(3) Pogodbe, uporablja z učinkom za nazaj; ker je zaželeno, da se Komisiji dodeli pristojnost, da določbe v ta namen sprejme z uredbo;

ker uradna prijava sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki sodijo na področje uporabe te uredbe, ne sme biti zavezujoča; ker so zlasti podjetja odgovorna, da pazijo na usklajenost s pravili o konkurenci in zlasti s pogoji, določenimi s poznejšo uredbo Komisije, sprejeto za izvajanje te uredbe;

ker izjem ni mogoče dodeliti, če pogoji iz člena 85(3) Pogodbe niso izpolnjeni; ker je zato treba pooblastiti Komisijo za sprejem ustreznih ukrepov, če se izkaže, da je sporazum nezdružljiv s členom 85(3) Pogodbe; ker mora Komisija najprej na stranke nasloviti priporočila in šele nato sprejeti odločitev,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Brez poseganja v uporabo Uredbe (EGS) št. 4056/86 lahko Komisija z uredbo in v skladu s členom 85(3) Pogodbe razglasi, da se člen 85(1) Pogodbe ne uporablja za nekatere skupine sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj in usklajenih ravnanj, namenjenih za pospeševanje ali vzpostavljanje sodelovanja pri skupnem opravljanju pomorskih prevoznih storitev med prevozniki v linijskem prevozu po morju, zato da se njihovo poslovanje racionalizira s tehničnimi, poslovnimi in/ali komercialnimi sporazumi - razen določanja cen (konzorciji).

2. Uredba, sprejeta na podlagi odstavka 1, opredeljuje skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, za katere se uporablja, ter določa pogoje in obveznosti, pod katerimi se v skladu s členom 85(3) Pogodbe ti sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja izvzamejo iz uporabe člena 85(1) Pogodbe.

Člen 2

1. Uredba, sprejeta na podlagi člena 1, velja pet let od dneva začetka veljavnosti.

2. Uredbo je mogoče razveljaviti ali spremeniti, če se spremenijo okoliščine glede dejstev, na podlagi katerih je bila sprejeta.

Člen 3

Uredba, sprejeta na podlagi člena 1, lahko vsebuje določbo, ki se uporablja z učinkom za nazaj za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki so obstajali na dan začetka veljavnosti take uredbe, če so v skladu s pogoji iz navedene uredbe.

Člen 4

Pred sprejetjem uredbe Komisija objavi njen osnutek, da vsem zadevnim osebam in organizacijam omogoči predložitev njihovih pripomb v razumnem roku, ki ga določi Komisija in ki v nobenem primeru ni krajši od enega meseca.

Člen 5

1. Pred objavo osnutka uredbe in pred sprejetjem uredbe se Komisija posvetuje s Svetovalnim odborom za sporazume in prevladujoče položaje v pomorskem prometu, ustanovljenim s členom 15(3) Uredbe (EGS) št. 4056/86.

2. Odstavka 5 in 6 člena 15 Uredbe (EGS) št. 4056/86 v zvezi s posvetovanjem s Svetovalnim odborom se uporabljata, pri čemer se razume, da skupni sestanki s Komisijo potekajo ne prej kakor en mesec po odposlanem vabilu.

Člen 6

1. Če zadevne osebe kršijo pogoje ali obveznosti, ki se navezujejo na izjeme, dodeljene z uredbo, sprejeto na podlagi člena 1, lahko Komisija za odpravo takšnih kršitev:

- na zadevne osebe naslovi priporočila, in

- če te osebe ne upoštevajo teh priporočil in glede na težo zadevne kršitve, tem osebam prepove izvajanje nekaterih ravnanj oziroma jih od njih zahteva, jim pri odvzemu koristi skupinske izjeme, ki so jo uživale, dodeli posamično izjemo v skladu s členom 11(4) Uredbe (EGS) št. 4056/86 ali v celoti odvzame koristi skupinske izjeme, ki so jo uživale.

2. Kadar Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice ali fizičnih ali pravnih oseb, ki uveljavljajo svoj upravičeni interes, ugotovi, da ima v posameznem primeru sporazum, sklep ali usklajeno ravnanje, ki mu je bila po uredbi, sprejeti na podlagi člena 1, dodeljena skupinska izjema, kljub temu učinke, ki so nezdružljivi s členom 85(3) Pogodbe ali s prepovedjo iz člena 86 Pogodbe, lahko odvzame korist skupinske izjeme za te sporazume, sklepe ali usklajena ravnanja in v skladu s členom 13 Uredbe (EGS) št. 4056/86 sprejme ukrepe, ki so potrebni za odpravo teh kršitev.

3. Komisija lahko pred sprejetjem odločbe iz odstavka 2 na zadevnega kršitelja naslovi priporočila za odpravo kršitve.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 1992

Za Svet

Predsednik

Vitor Martins

[1] UL C 167, 10.7.1990, str. 9.

[2] UL C 305, 25.11.1991, str. 39.

[3] UL C 69, 18.3.1991, str. 16.

[4] UL L 378, 31.12.1986, str. 4.

--------------------------------------------------

Top