EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0034

Direktiva Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

OJ L 157, 10.6.1992, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 042 P. 117 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 042 P. 117 - 125
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 12 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 12 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; razveljavil 32008L0090 . Latest consolidated version: 17/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/34/oj

31992L0034Uradni list L 157 , 10/06/1992 str. 0010 - 0018
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 42 str. 0117
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 42 str. 0117


Direktiva Sveta 92/34/EGS

z dne 28. aprila 1992

o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker ima pridelava sadja pomembno vlogo v kmetijstvu Skupnosti;

ker so zadovoljivi rezultati pri pridelavi sadja v veliki meri odvisni od kakovosti in zdravstvenega stanja materiala, uporabljenega za razmnoževanje, in od kakovosti in zdravstvenega stanja sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja; ker so nekatere države članice zato sprejele predpise za zagotavljanje kakovosti in zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, danih na trg;

ker lahko različno obravnavanje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v različnih državah članicah povzroča ovire pri trgovanju in tako moti prosti pretok tega blaga v Skupnosti; ker bi za vzpostavitev notranjega trga morali te ovire odstraniti s sprejetjem predpisov Skupnosti, ki bi nadomestili tiste, ki so jih sprejele države članice;

ker bo uvedba usklajenih pogojev na ravni Skupnosti zagotovila, da bodo kupci v vsej Skupnosti dobili zdrav in kakovosten razmnoževalni material in sadne rastline;

ker morajo biti ti usklajeni pogoji, v kolikor se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin, v skladu z Direktivo Sveta 77/93/EGS, z dne 21. decembra 1976 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice [4];

ker je primerno določiti predpise Skupnosti najprej za tiste rodove in vrste sadnih rastlin, ki so zelo pomembne za gospodarstvo Skupnosti, skupaj s postopkom Skupnosti za nadaljnje dodajanje rodov in vrst;

ker brez poseganja v predpise o zdravstvenem varstvu rastlin v Direktivi 77/93/EGS, predpisov Skupnosti o trženju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin ni primerno uporabljati, kadar je izkazano, da so takšni proizvodi namenjeni izvozu v tretje države, saj so tam veljavni predpisi lahko drugačni od predpisov v tej direktivi;

ker določanje rastlinskih zdravstvenih in kakovostnih standardov za vsak rod in vrsto sadnih rastlin zahteva dolgotrajno in podrobno tehnično in znanstveno preučevanje; ker bi bilo treba v ta namen določiti postopek;

ker je predvsem naloga dobaviteljev razmnoževalnega materiala in/ali sadnih rastlin zagotoviti, da njihovi proizvodi izpolnjujejo pogoje, določene v tej direktivi;

ker morajo pristojni organi držav članic pri izvajanju nadzora in inšpekcijskih pregledov zagotoviti, da dobavitelji izpolnjujejo pogoje, ki se nanašajo na razmnoževalni material ali sadne rastline kategorije CAC (Conformitas Agraria Communitatis);

ker je treba nujno predpisati druge kategorije razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, za katere morajo biti ta razmnoževalni material in rastline uradno potrjeni;

ker bi bilo treba uvesti nadzorne ukrepe Skupnosti, s katerimi bi v vseh državah članicah zagotovili enotno uporabo standardov, določenih v tej direktivi;

ker je v skladu s sedanjo kmetijsko prakso potrebno, da se določeni razmnoževalni material in sadne rastline uradno pregledajo in priznajo ali kot brezvirusni, kar pomeni, da so prosti vseh znanih virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, ali kot na viruse testirani, kar pomeni, da so prosti določenih virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin;

ker je v prid kupcev razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, da so imena sort znana in da se jamči njihova istovetnost;

ker je zgoraj navedeni cilj najlaže doseči s splošnim poznavanjem sorte ali z dosegljivostjo opisa, ki ga sestavi in vzdržuje dobavitelj; ker se v drugem primeru razmnoževalni material ali sadne rastline ne morejo uvrstiti v kategorije, ki so predmet uradnega potrjevanja;

ker je treba zato, da se zagotovi istovetnost razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin ter trženje le-teh v skladu s predpisi, določiti predpise Skupnosti o ločevanju partij in označevanju; ker bi morale etikete vsebovati podatke, potrebne tako pri uradnem nadzoru kot za uporabnika;

ker bi bilo treba sprejeti predpise, ki bi ob morebitnih začasnih težavah z dobavo dovoljevala trženje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, za katere veljajo manj stroge zahteve od zahtev v tej direktivi;

ker bi bilo treba, kot prvi korak k usklajenim pogojem, za rodove in vrste, iz Priloge II in za katere bodo sestavljeni načrti, državam članicam prepovedati določanje novih pogojev ali omejitev, razen tistih, predpisanih v tej direktivi;

ker bi bilo treba predpisati določbe za odobritev trženja razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, pridelanih v tretjih državah, znotraj Skupnosti, vendar le, če dajejo enaka zagotovila kot razmnoževalni material in sadne rastline, ki so pridelane v Skupnosti in so v skladu s predpisi Skupnosti;

ker bi bilo treba za uskladitev tehničnih metod preverjanja, ki jih uporabljajo države članice, in za primerjanje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, pridelanih v Skupnosti, s tistimi, pridelanimi v tretjih državah, opravljati primerjalne poskuse, s katerimi bi preverili skladnost teh proizvodov z zahtevami te direktive;

ker bi bilo treba za lažje uspešno izvajanje te direktive Komisijo pooblastiti za sprejemanje ukrepov za njeno izvajanje in za spreminjanje njene priloge; v ta namen določiti tudi postopek, in vključiti tesno sodelovanje Komisije in držav članic v okviru Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva ureja trženje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja v Skupnosti.

2. Členi 2 do 20 in člen 24 veljajo za rodove in vrste, naštete v Prilogi II, in tudi za hibride teh rodov in vrst.

Zgoraj navedeni členi veljajo tudi za podlage in druge dele rastlin drugih rodov ali vrst ali za hibride le-teh, vendar le, če so ali če bodo cepljeni z materialom katerega izmed navedenih rodov ali vrst ali hibridov le-teh.

3. Spremembe seznama rodov in vrst iz Priloge II se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22.

Člen 2

Ta direktiva se ne uporablja za razmnoževalni material in sadne rastline, ki so namenjeni za izvoz v tretje države, če so primerno označeni in izolirani, brez poseganja v določbe o zdravstvenem varstvu rastlin iz Direktive 77/93/EGS.

Izvedbene ukrepe v zvezi s prvim odstavkom, predvsem glede identifikacije in izolacije, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 3

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) razmnoževalni material: seme, deli rastlin in cele rastline, vključno s podlagami, namenjeni za razmnoževanje in pridelavo sadik sadnih rastlin;

(b) sadne rastline: rastline, namenjene sajenju ali presajanju, potem ko so dane na trg;

(c) pred-bazni material: razmnoževalni material:

(i) ki je bil pridelan v skladu s splošno priznanimi metodami, ki se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21, tako, da se ohranja istovetnost sorte, vključno z ustreznimi pomološkimi lastnostmi, in preprečujejo bolezni;

(ii) ki je namenjen za pridelovanje baznega materiala;

(iii) ki izpolnjuje pogoje za pred-bazni material, predpisane za določeno vrsto v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4; in

(iv) za katerega je na podlagi uradnega inšpekcijskega pregleda potrjeno, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

(d) bazni material: razmnoževalni material:

(i) ki je bil pridelan neposredno ali v znanem številu stopenj na vegetativen način iz pred-baznega materiala, v skladu s splošno priznanimi metodami, ki se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21, tako, da se ohranja istovetnosti sorte, vključno z ustreznimi pomološkimi lastnostmi, in preprečujejo bolezni;

(ii) ki je namenjen za pridelovanje certificiranega materiala;

(iii) ki izpolnjuje pogoje za bazni material, predpisane za določeno vrsto v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4; in

(iv) za katerega je bilo na podlagi uradnega inšpekcijskega pregleda potrjeno, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

(e) certificiran material: razmnoževalni material in sadne rastline:

(i) ki so bili pridelani neposredno ali v znanem številu stopenj na vegetativen način iz baznega materiala;

(ii) ki izpolnjujejo pogoje za certificiran material, predpisane za določeno vrsto v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4;

(iii) za katere je bilo na podlagi uradnega inšpekcijskega pregleda potrjeno, da izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje;

(f) CAC (Conformitas Agraria Communitatis) material: razmnoževalni material in sadne rastline, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, določene za to vrsto in kategorijo v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4;

(g) brezvirusni (b.v.) material: material, ki je bil testiran in spoznan kot neokužen v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami, material, ki je bil na podlagi pregleda med rastjo spoznan kot prost simptomov katerih koli virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki je bil vzdrževan v razmerah, v katerih okužba ni mogoča, in za katerega velja, da je prost vseh virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, za katere je znano, da se pojavljajo v Skupnosti pri določeni vrsti. Kot brezvirusni se šteje tudi material, ki je bil v znanem številu stopenj na vegetativen način pridobljen neposredno iz takšnega materiala, in za katerega je bilo na podlagi pregleda med rastjo ugotovljeno, da je prost simptomov katerih koli virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ter je bil pridelan in vzdrževan v razmerah, v katerih okužba ni mogoča. Število stopenj mora biti za določeno vrsto navedeno v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4;

(h) na viruse testiran (v.t.) material: material, ki je bil testiran in spoznan kot neokužen v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami, material, ki je bil na podlagi pregleda med rastjo spoznan kot prost simptomov katerih koli virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki je bil vzdrževan v razmerah, v katerih okužba ni mogoča, in za katerega velja, da je prost določenih pomembnih virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, za katere je znano, da se pojavljajo v Skupnosti pri določeni vrsti in da lahko zmanjšajo uporabnost materiala. Kot na viruse testiran material se šteje tudi material, ki je bil v znanem številu stopenj na vegetativen način pridobljen neposredno iz takšnega materiala, in za katerega je bilo na podlagi pregleda med rastjo ugotovljeno, da je prost simptomov katerih koli virusov ali virusom podobnih organizmov ter je bil pridelan in vzdrževan v razmerah, v katerih okužba ni mogoča. Število stopenj mora biti za določeno vrsto navedeno v načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4;

(i) dobavitelj: katera koli fizična ali pravna oseba, ki poklicno opravlja vsaj eno izmed naslednjih dejavnosti povezanih z razmnoževalnim materialom ali s sadnimi rastlinami: razmnoževanje, pridelovanje, vzdrževanje in/ali obdelovanje in trženje;

(j) trženje: imeti na razpolago ali na zalogi, razstavljanje ali ponujanje v prodajo, prodaja in/ali dobava razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin v kakršnikoli obliki drugim osebam;

(k) odgovorni uradni organ:

(i) edini in osrednji organ, ki ga ustanovi ali določi država članica pod nadzorom nacionalne vlade in je odgovoren za vprašanja glede kakovosti;

(ii) kateri koli državni organ, ustanovljen:

- na nacionalni ravni,

- ali na regionalni ravni, pod nadzorom državnih organov, v mejah, ki jih določi zakonodaja zadevne države članice.

Organi, navedeni v (i) in (ii), lahko, v skladu z nacionalno zakonodajo, določijo, da naloge iz te direktive izvaja po njihovem pooblastilu in pod njihovim nadzorom katerakoli pravna oseba javnega ali zasebnega prava, oseba, ki je v skladu z uradno potrjenim statutom pristojna le za posebne javne funkcije, pod pogojem, da ta oseba in člani te osebe nimajo osebnih koristi, povezanih z ukrepi, ki jih sprejme.

Države članice poskrbijo za to, da organi iz točk (ii) in (i) tesno sodelujejo.

Poleg tega je lahko v skladu s postopkom iz člena 21 pooblaščena vsaka druga pravna oseba, ki je ustanovljena v imenu katerega izmed organov iz točk (i) in (ii) in ki deluje pod nadzorom takšnega organa, pod pogojem, da ta oseba nima osebnih koristi povezanih z ukrepi, ki jih sprejme.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojih odgovornih uradnih organih. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam;

(l) uradni ukrepi: ukrepi, ki jih sprejme odgovorni uradni organ;

(m) uradni inšpekcijski pregled: inšpekcijski pregled, ki ga opravi odgovorni uradni organ;

(n) uradna izjava: izjava, ki jo poda odgovorni uradni organ sam ali je podana pod njegovo pristojnostjo;

(o) partija: število enot določenega blaga, razpoznavnega po homogenosti sestave in izvoru;

(p) laboratorij: javni ali zasebni organ, ki opravlja analize in postavlja pravilne diagnoze, ki pridelovalcu omogočajo spremljanje kakovosti pridelave.

Člen 4

1. V skladu s postopkom iz člena 22, se v Prilogi I določi načrt za vsak rod ali vrsto iz Priloge II, ki se glede zdravstvenega varstva rastlin, sklicuje na pogoje, predpisane za zadevne rodove in/ali vrste v Direktivi 77/93/EGS, in predpisuje:

(i) pogoje, ki jih mora glede kakovosti in zdravstvenega stanja izpolnjevati CAC material, predvsem tiste, ki se nanašajo na uporabljeni sistem razmnoževanja, na čistost nasada med rastjo in na sortnost, razen pri podlagah, ki ne pripadajo določeni sorti;

(ii) pogoje, ki jih mora pred-bazni, bazni in certificiran material izpolnjevati glede kakovosti, zdravstvenega stanja, uporabljanih metod in postopkov preizkušanja, glede uporabljenega sistema razmnoževanja ter glede sortnosti, razen pri podlagah, ki ne pripadajo določeni sorti;

(iii) pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podlage in drugi deli rastlin drugih rodov ali vrst, če je razmnoževalni material teh rodov in vrst cepljen nanje.

2. Če se načrt sklicuje na oznako "brezvirusen (b.v.)" ali "na viruse testiran (v.t.)", morajo biti virusi in virusom podobni škodljivi organizmi v načrtu navedeni.

Ta določba se smiselno uporablja tudi, če gre za sklicevanje na oznaki neokužen z ali testiran na druge škodljive organizmi, kot na viruse ali virusom podobne patogene.

Za material iz pododstavka 1(i) se sklicevanje na b.v. ali v.t. ne sme uporabljati.

Za material iz pododstavka 1(ii) se lahko sklicevanje na prej navedene oznake uporabi le takrat, kadar je takšno sklicevanje za določen rod ali vrsto relevantno.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da dobavitelji izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje izpolnjevanja standardov, določenih s to direktivo, na vseh stopnjah pridelave in trženja razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin.

2. Za namene odstavka 1 opravljajo dobavitelji sami ali po pooblaščenem dobavitelju ali po odgovornem uradnem organu preglede, ki temeljijo na naslednjih načelih:

- prepoznavanje kritičnih točk v njihovem pridelovalnem procesu na podlagi uporabljenih pridelovalnih metod,

- določitev in izvajanje metod za spremljanje in nadziranje kritičnih točk, iz prve alinee,

- jemanje vzorcev za analizo v laboratoriju, ki ga pooblasti odgovorni uradni organ, zaradi preverjanja skladnosti s standardi, določenimi v tej direktivi,

- vodenje pisne evidence ali evidence, ki je ni mogoče izbrisati, o podatkih, navedenih v prvi, drugi in tretji alinei, pa tudi evidence o pridelavi in trženju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki morajo biti na voljo odgovornemu uradnemu organu. Dokumente je treba hraniti najmanj tri leta.

Vendar se od dobaviteljev, katerih s tem povezana dejavnost, je omejena le na distribucijo razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, pridelanih in pakiranih na zemljišču, ki ni njihova last, zahteva le vodenje pisne evidence ali evidence, ki je ni mogoče izbrisati, o nakupu in prodaji in/ali dostavi razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin.

Ta odstavek se ne uporablja za dobavitelje, katerih s tem povezana dejavnost je omejena na dobavo majhnih količin razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin nepoklicnim končnim porabnikom.

3. Če dobavitelji, navedeni v prvem odstavku, pri svojem lastnem nadzoru ali na podlagi katerih koli razpoložljivih podatkov ugotovijo navzočnost enega ali več škodljivih organizmov, navedenih v Direktivi 77/93/EGS, ali da je količina škodljivih organizmov, določenih v ustreznih načrtih, ki se sprejmejo v skladu s členom 4, večja od normalno dovoljenega odstopanja pri izpolnjevanju standardov, to takoj sporočijo odgovornemu uradnemu organu in izvedejo ukrepe, ki jih določi ta organ, ali katerekoli druge ukrepe, potrebne za zmanjšanje nevarnosti širjenja teh škodljivih organizmov. Dobavitelj vodi evidenco o vseh pojavih škodljivih organizmov na svoji posesti in o vseh ukrepih, izvedenih v povezavi s takšnimi pojavi.

4. Podrobna pravila za izvajanje drugega pododstavka odstavka 2 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 6

1. Odgovorni uradni organ izda dobaviteljem pooblastilo, potem ko je preveril, da njihove pridelovalne metode in obrati glede na naravo dejavnosti, ki jo opravljajo, ustrezajo zahtevam te direktive. Pooblastilo je treba izdati na novo, če se dobavitelj odloči, da bo opravljal druge dejavnosti od tistih, za katere velja pooblastilo.

2. Odgovorni uradni organ izda laboratorijem pooblastilo, potem ko potrdi, da laboratoriji, njihove metode, objekti in osebje glede na testiranja, ki jih izvajajo, ustrezajo zahtevam te direktive, določenim v skladu s postopkom, iz člena 21. Pooblastilo je treba izdati na novo, če se laboratorij odloči, da bo opravljal druge dejavnosti od tistih, za katere velja pooblastilo.

3. Odgovorni uradni organ mora sprejeti potrebne ukrepe, če zahteve, navedene v odstavku 1 in 2, niso več izpolnjene. V ta namen mora upoštevati predvsem rezultate vsakega preverjanja, izvedenega v skladu s členom 7.

4. Nadzor in spremljanje dobaviteljev, obratov in laboratorijev redno opravlja odgovorni uradni organ ali druga oseba z njegovim pooblastilom, ki mora imeti ves čas prost dostop do vseh delov obratov z namenom, da se zagotovi skladnost z zahtevami te direktive. Če je potrebno, se v skladu s postopkom iz člena 21, sprejmejo izvedbeni ukrepi, povezani z nadzorom in s spremljanjem.

Če takšen nadzor in spremljanje pokažeta, da zahteve iz te direktive niso izpolnjene, mora odgovorni uradni organ primerno ukrepati.

Člen 7

1. Strokovnjaki Komisije lahko v sodelovanju z odgovornimi uradnimi organi držav članic opravijo pregled na kraju samem, če je to potrebno za zagotavljanje enotne uporabe te direktive, predvsem pa zato, da preverijo, ali dobavitelji dejansko izpolnjujejo zahteve te direktive. Država članica, na ozemlju katere se opravlja pregled, mora strokovnjakom zagotoviti vso potrebno pomoč pri opravljanju njihovih nalog. Komisija obvesti države članice o rezultatih preiskav.

2. Podrobna pravila za izvajanje odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 8

1. Razmnoževalni material ali sadne rastline lahko tržijo le pooblaščeni dobavitelji pod pogojem, da so izpolnjene zahteve, predpisane za material CAC v načrtu iz člena 4.

2. Pred-bazni, bazni in certificiran material se lahko potrdi le, če pripada sorti iz člena 9(2)(i) in če izpolnjuje zahteve, določene za zadevno kategorijo v načrtu, navedenem v členu 4. Kategorija se navede na uradnem dokumentu, navedenem v členu 11.

V načrtu, ki se sprejme v skladu s členom 4, je mogoče v primeru podlag določiti izjemo glede sortnosti, če material ne pripada nobeni določeni sorti.

3. Brez poseganja v določbe Direktive 77/93/EGS se prejšnja odstavka ne nanašata na razmnoževalni material ali sadne rastline, namenjene za:

(a) preizkuse ali znanstvene namene; ali

(b) selekcijo; ali

(c) ukrepe za ohranitev genske raznolikosti.

V skladu s postopkom, navedenim v členu 21, se po potrebi sprejmejo podrobna pravila za izvajanje točk (a) in (b). Podrobna pravila za izvajanje točke (c) se, po možnosti, sprejmejo pred 1. januarjem 1993 v skladu z istim postopkom.

Člen 9

1. Razmnoževalni material in sadne rastline se tržijo s sklicevanjem na sorto, ki ji pripadajo. Če v primeru podlag material ne pripada nobeni sorti, se je treba sklicevati na vrsto ali medvrstni hibrid, ki mu pripada.

2. Sorte, na katere se je treba sklicevati v skladu z odstavkom 1, so:

(i) splošno znane in zavarovane v skladu z določbami o varstvu novih sort rastlin ali na prostovoljni osnovi ali drugače uradno registrirane;

(ii) ali vpisane v sezname, ki jih vodijo dobavitelji, s podrobnimi opisi in ustreznim poimenovanjem. Ti seznami morajo biti na zahtevo na voljo odgovornemu uradnemu organu zadevne države članice.

Vsako sorto je treba opisati in, kolikor je to mogoče, enako poimenovati v vseh državah članicah, v skladu s priznanimi mednarodnimi smernicami.

3. Sorte se lahko uradno registrirajo, če se ugotovi, da izpolnjujejo določene uradno sprejete zahteve in so uradno opisane. Uradno se lahko registrirajo tudi, če se je njihov material tržil na območju določene države članice pred 1. januarjem 1993, pod pogojem da imajo uraden opis. V tem zadnjem primeru poteče registracija najpozneje 30. junija 2000, razen če so bile zadevne sorte do tega datuma:

- v skladu s postopkom iz člena 21, potrjene skupaj s podrobnim opisom, če so bile uradno registrirane vsaj v dveh državah članicah,

- ali registrirane v skladu s prvim stavkom.

4. Odstavka (1) in (2) za odgovorni uradni organ ne pomenita nobene dodatne odgovornosti, razen takrat, kadar je sortnost posebej navedena v načrtih, navedenih v členu 4.

5. Zahteve za uradno registracijo, navedene v odstavku 2(i), je treba določiti v skladu s postopkom iz člena 21, ob upoštevanju najnovejših spoznanj v znanosti in tehniki, zajemajo pa:

(a) pogoje za uradno sprejetje, ki vključujejo zlasti različnost, nespremenljivosti in zadostno izenačenost;

(b) lastnosti, ki jih je najmanj treba ugotoviti pri preizkušanju različnih sadnih vrst;

(c) minimalne zahteve za izvajanje preizkušanja;

(d) najdaljše obdobje veljave uradnega sprejetja sorte.

6. V skladu s postopkom, iz člena 21:

- se lahko predpiše sistem sporočanja o sortah, vrstah ali medvrstnih hibridih odgovornim uradnim organom držav članic,

- se lahko sprejmejo dodatne izvedbene določbe za odstavek 2(ii),

- se lahko odloči, da se lahko vzpostavi in objavi skupni katalog sort.

Člen 10

1. Med pridelavo ter med izkopom ali odvzemom s starševskega materiala je treba razmnoževalni material in sadne rastline hraniti v ločenih partijah.

2. Če se razmnoževalni material in sadne rastline različnega izvora med pakiranjem, skladiščenjem, transportom ali dostavo združi ali pomeša, vodi dobavitelj o tem evidenco z naslednjimi podatki: sestava partije in izvor posameznih sestavin.

3. Države članice z opravljanjem uradnih inšpekcijskih pregledov zagotovijo skladnost z zahtevami iz odstavkov 1 in 2.

Člen 11

Brez poseganja v člen 10(2) se razmnoževalni material in sadne rastline tržijo le v zadostno homogenih partijah in če:

(i) izpolnjujejo zahteve za CAC material in so opremljene z dokumentom, ki ga izda dobavitelj v skladu s pogoji, navedenimi v načrtu, sprejetim v skladu s členom 4. Če ta dokument vsebuje uradno izjavo, mora biti ta jasno ločena od drugih podatkov v dokumentu; ali

(ii) izpolnjujejo zahteve za pred-bazni, bazni ali certificiran material in jih je kot take priznal odgovorni uradni organ v skladu s pogoji, navedenimi v načrtu iz člena 4.

Zahteve glede označevanja in/ali pečatenja in pakiranja razmnoževalnega materiala in/ali sadnih rastlin je treba določiti v načrtu iz člena 4.

V primeru dobave na drobno razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin nepoklicnemu končnemu porabniku se lahko zahteve glede označevanja omejijo na ustrezne podatke o proizvodu.

Člen 12

Države članice lahko oprostijo:

- Uporabe člena 11 majhne pridelovalce, katerih pridelava in prodaja razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin sta namenjeni končnim uporabnikom na lokalnem trgu, ki se s pridelavo rastlin ne ukvarjajo poklicno ("lokalni promet"),

- kontrol in uradnih inšpekcijskih pregledov, predpisanih v členu 18, razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v lokalnem prometu, ki jih pridelajo takšne oproščene osebe.

Izvedbene predpise, ki se nanašajo na druge zahteve glede oprostitev iz prve in druge alinee, še posebej glede "malih pridelovalcev" in "lokalnega trga", in s tem povezane postopke je treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 13

Ob začasnih težavah pri oskrbi z razmnoževalnim materialom in s sadnimi rastlinami, ki izpolnjujejo zahteve te direktive, se lahko v skladu s postopkom iz člena 21, sprejmejo ukrepi, povezani s trženjem razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki izpolnjujejo manj stroge zahteve, brez vpliva na predpise o zdravstvenem varstvu rastlin iz Direktive 77/93/EGS.

Člen 14

Za razmnoževalni material in sadne rastlin, ki izpolnjujejo zahteve in pogoje te direktive, ne veljajo tržne omejitve glede dobavitelja, zdravstvenega varstva rastlin, rastnega substrata in ureditve inšpekcijskih pregledov, razen tistih, predpisanih v tej direktivi.

Člen 15

Glede proizvodov, navedenih v Prilogi II, države članice ne bodo uvajale strožjih pogojev ali tržnih omejitev, razen tistih, predpisanih v načrtih iz člena 4, ali tistih, veljavnih na dan sprejetja te direktive.

Člen 16

1. V skladu s postopkom iz člena 21, je potrebno odločiti, ali so razmnoževalni material in sadne rastline, ki so pridelani v tretji državi in dajejo enaka zagotovila glede obveznosti dobavitelja, istovetnosti, lastnosti, zdravstvenega stanja, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja, v vseh teh pogledih enakovredni razmnoževalnemu materialu in sadnim rastlinam, ki so pridelani v Skupnosti in izpolnjujejo zahteve in pogoje te direktive.

2. Do sprejetja odločitve, navedene v odstavku 1, lahko države članice do 1. januarja 1993 in brez vpliva na določbe Direktive 77/93/EGS uporabljajo pri uvozu razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin iz tretjih držav pogoje, ki so vsaj enakovredni tistim, ki so začasno ali za stalno predpisani v načrtih, sprejetih v skladu s členom 4. Če takšni pogoji v načrtih niso predpisani, morajo biti pogoji za uvoz vsaj enakovredni tistim, ki se pri pridelavi uporabljajo v zadevni državi članici.

V skladu s postopkom iz člena 21, je mogoče datum, naveden v prvem pododstavku, za različne tretje države podaljšati do sprejetja odločitve, navedene v odstavku 1.

Za razmnoževalni material in sadne rastline, ki jih država članica uvozi v skladu s svojo odločitvijo, sprejeto v skladu s prvim pododstavkom, ne veljajo v drugih državah članicah nobene tržne omejitve glede zadev, navedenih v odstavku 1.

Člen 17

Države članice zagotovijo, da so razmnoževalni material in sadne rastline med pridelavo in trženjem uradno inšpekcijsko pregledani, v primeru CAC materiala pa z naključnimi pregledi, z namenom, da se preveri skladnost z zahtevami, določenimi v tej direktivi.

Člen 18

Podrobna pravila za izvrševanje nadzora, predvidenega v členu 5, in za uradne inšpekcijske preglede, predvidene v členih 10 in 17, vključno z metodami vzorčenja, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 19

1. Če se med nadzorom in spremljanjem, predvidenim v členu 6(4), med uradnim inšpekcijskim pregledom iz člena 17, ali v preizkusih, navedenih v členu 20, ugotovi, da razmnoževalni material ali sadne rastline niso v skladu z zahtevami te direktive, sprejme odgovorni uradni organ države članice ustrezne ukrepe, da tako zagotovi skladnost z določili te direktive, ali pa, če to ni mogoče, prepove trženje tega razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin v Skupnosti.

2. Če se ugotovi, da razmnoževalni material ali sadne rastline, ki jih trži določen dobavitelj, ne izpolnjujejo zahtev in pogojev te direktive, zadevna država članica zagotovi, da se proti temu dobavitelju sprejmejo primerni ukrepi. Če se dobavitelju prepove tržiti razmnoževalni material in sadne rastline, država članica o tem obvesti Komisijo in pristojne državne organe v državah članicah.

3. Vsi ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 2, se umaknejo takoj, ko se dovolj zanesljivo ugotovi, da bodo razmnoževalni material in sadne rastline, ki jih dobavitelj trži, v prihodnje ustrezali zahtevam in pogojem te direktive.

Člen 20

1. V državah članicah se na vzorcih opravljajo preizkusi ali, kadar je to primerno, testi, z namenom, da se preveri skladnost razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin z zahtevami in pogoji te direktive, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Komisija lahko organizira nadzor preizkusov s predstavniki držav članic in Komisije.

2. V skladu s postopkom iz člena 21, se lahko odloči, da je potrebno iz istih razlogov, kot so navedeni v odstavku 1, opraviti preskuse ali teste Skupnosti. Komisija lahko organizira nadzor preizkusov Skupnosti s predstavniki držav članic in Komisije.

3. Preizkusi ali testi, navedeni v odstavkih 1 in 2, se uporabijo za uskladitev tehničnih metod, uporabljenih pri pregledih razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin. O poteku preizkusov ali testov je treba sestaviti poročila in jih kot zaupna poslati državam članicam in Komisiji.

4. Komisija zagotovi, da Odbor, določen v členu 21, kadar je to potrebno, sprejme dogovor glede usklajevanja, izvajanja in nadzora preizkusov, navedenih v odstavku 1 in 2, ter za ovrednotenje njihovih rezultatov. Če se pojavijo težave glede zdravstvenega varstva rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin. Če je potrebno, se sprejmejo posebne ureditve. V preizkuse se vključi razmnoževalni material in sadne rastline, pridelane v tretjih državah.

Člen 21

1. Komisiji pomaga odbor, imenovan "Stalni odbor za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst", ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži Stalnemu odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Stalni odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsedujoči lahko določi v skladu z nujnostjo zadeve. Mnenje poda z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe v primeru odločitev, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, naveden v prej navedenem členu. Predsedujoči ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo izvajati takoj.

Če ti ukrepi niso v skladu z mnenjem Stalnega odbora, jih Komisija takoj sporoči Svetu. V tem primeru, lahko Komisija odloži uresničevanje sprejetih ukrepov za čas, ki ni daljši od enega meseca od datuma takšnega sporočila.

Svet lahko s kvalificirano večino svojo odločitev spremeni v času, navedenem v prejšnjem odstavku.

Člen 22

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst, ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsedujoči lahko določi v skladu z nujnostjo zadeve. Mnenje poda z večino, predpisano v členu 148(2) Pogodbe v primeru odločitev, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, naveden v prej omenjenem členu. Predsedujoči ne glasuje.

3. Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora ali mnenje ni podano, Komisija Svetu nemudoma predloži predlog glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet se odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne ukrepa v času treh mesecev od datuma posredovanja obvestila, Komisija sprejme predlagane ukrepe.

Člen 23

Spremembe načrtov, sestavljenih v skladu s členom 4, pogojev in podrobnih pravil, sprejetih za izvajanje te direktive, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

Člen 24

1. Države članice zagotovijo, da razmnoževalni material in sadne rastline, pridelani na njihovem ozemlju in namenjeni trženju, izpolnjujejo zahteve te direktive.

2. Če se med uradnimi inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da se razmnoževalni material ali sadne rastline ne morejo tržiti, ker ne izpolnjujejo zahtev glede zdravstvenega stanja, zadevna država članica sprejme ustrezne uradne ukrepe za odstranitev vsakršnega dodatnega tveganja za zdravstveno varstvo rastlin.

Člen 25

Komisija v petih letih od sprejetja te direktive prouči rezultate izvajanja te direktive in Svetu predloži poročilo, skupaj z morebitnimi potrebnimi predlogi za spremembe.

Člen 26

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktive, najpozneje do 31. decembra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih, sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Glede členov 5 do 11, 14, 15, 17, 19 in 24 je treba datum izvajanja za vsak rod ali vrsto, iz Priloge II, določiti v skladu s postopkom, predvidenem v členu 21, kadar se sestavi načrt, iz člena 4.

Člen 27

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 28. aprila 1992

Za Svet

Predsednik

Arlindo Marques Cunha

[1] UL C 52, 3.3.1990, str. 16 inUL C 307, 27.11.1991, str. 15.

[2] UL C 240, 16.9.1991, str. 197.

[3] UL C 182, 23.7.1990, str. 21.

[4] UL L 26, 31.1.1977, str. 20. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 92/10/EGS (UL L 70, 17.3.1992, str. 27).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Načrti, navedeni v skladu s členom 4

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam rodov in vrst, za katere se ta direktiva uporablja

—Citrus sinensis (L.) Osbeck | pomarančevec |

—Citrus limon (L.) Burm. f. | limonovec |

—Citrus reticulata Blanco | mandarinovec |

—Citrus paraidisi Macf. | grenivka |

—Citrus aurantifolia (Christm.) Swing | citronka |

—Corylus avellana L. | navadna leska |

—Fragaria x ananassa Duch. | vrtni jagodnjak |

—Juglans regia L. | navadni oreh |

—Malus Mill. | jablana |

—Prunus amygdalus Batsch | mandeljevec |

—Prunus armeniaca L. | marelica |

—Prunus avium L. | češnja |

—Prunus cerasus | višnja |

—Prunus domestica L. | sliva, češplja |

—Prunus persica (L.) Batsch | breskev |

—Pyrus communis L. | navadna hruška |

—Prunus Salicina | kitajsko-japonska sliva |

—Cydonia Mill. | kutina |

—Ribes | ribez |

—Rubus | robida |

—Pistacia vera | pistacija |

—Olea europaea | oljka |

--------------------------------------------------

Top