EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Uredba Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti

UL L 293, 24.10.1990, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

31990R3037Uradni list L 293 , 24/10/1990 str. 0001 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0152
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0152


Uredba Sveta (ES) št. 3037/90

z dne 9. oktobra 1990

o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so za delovanje notranjega trga potrebni statistični standardi, ki bi se uporabljali pri zbiranju, prenosu in objavi nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da se lahko podjetjem, finančnim institucijam, vladam in vsem drugim subjektom na enotnem trgu zagotovijo zanesljivi in primerljivi statistični podatki;

ker so te informacije potrebne, da podjetjem omogočijo oceno lastne konkurenčnosti, in koristne za institucije Skupnosti pri preprečevanju motenja konkurence;

ker bo mogoče zanesljivo, hitro, prožno in podrobno, kolikor je treba za obvladovanje notranjega trga, strnjene informacije zagotoviti samo, če bodo države članice uporabljale klasifikacije dejavnosti povezano s klasifikacijo Skupnosti;

ker bi bilo treba državam članicam omogočiti, da za izpolnjevanje nacionalnih zahtev zadržijo ali vključijo v njihove nacionalne klasifikacije dodatne pododdelke, ki bi temeljili na statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti;

ker je za mednarodno združljivost gospodarskih statističnih podatkov potrebno, da države članice in institucije Skupnosti uporabljajo klasifikacije gospodarskih dejavnosti, ki so neposredno povezane z Mednarodno standardno klasifikacijo gospodarskih dejavnosti (ISIC);

ker je za uporabo klasifikacij gospodarskih dejavnosti v Skupnosti treba pri problemih v zvezi z uporabo te uredbe, zlasti glede razlage te klasifikacije, njenih manjših sprememb, sestavljanja in posodabljanja opomb in določitve smernic za klasifikacijo statističnih enot, skladno z navedeno klasifikacijo, Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom [4];

ker je nujno, da se vsebina različnih vrst klasifikacije dejavnosti v Evropski skupnosti razlaga enotno v vseh državah članicah;

ker je za uvedbo nove klasifikacije potrebno prehodno obdobje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Namen te uredbe je določiti skupno statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v okviru Evropske skupnosti, da bi zagotovili primerljivost med nacionalnimi klasifikacijami in klasifikacijami Skupnosti in nacionalnimi statističnimi podatki ter statističnimi podatki Skupnosti.

2. Ta uredba velja samo za uporabo klasifikacij v statistične namene.

3. Ta uredba sama po sebi ne zavezuje držav članic, da zbirajo, objavijo ali posredujejo podatke in je ne zanima stopnja podrobnosti in vrsta statističnih enot, uporabljenih v statističnih raziskavah in analizah.

Člen 2

1. Določi se skupna podlaga za statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, v nadaljevanju klasifikacija "NACE Rev. 1", ki vključuje:

- prvo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s šiframi po abecednem redu (področja),

- vmesno raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s šiframi iz dveh črk po abecednem redu (podpodročja),

- drugo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih z dvomestno numerično šifro (oddelki),

- tretjo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s trimestno numerično šifro (skupine),

- četrto raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s štirimestno numerično šifro (razredi).

2. Klasifikacija NACE Rev.1 je priložena tej uredbi.

Člen 3

1. Komisija uporabi klasifikacijo NACE Rev.1 za vse statistične podatke, razvrščene po gospodarskih dejavnostih.

2. Statistični podatki držav članic, razvrščeni po gospodarskih dejavnostih, se zberejo z uporabo NACE Rev.1 ali nacionalne klasifikacije, ki je v skladu z naslednjimi predpisi:

(a) nacionalna klasifikacija ima ravni, ki ustrezajo ravnem NACE Rev.1, tako da je vsaka raven sestavljena iz enakih poglavij kot ustrezna raven NACE Rev. 1 ali iz poglavij, ki predstavljajo natančno razčlenitev po NACE;

(b) uvedejo se lahko dodatne ravni;

(c) vsaka raven, razen najvišje, se natančno vključi v naslednjo višjo raven klasifikacije NACE Rev.1;

(d) šifriranje je lahko različno.

3. Pred objavo države članice posredujejo Komisiji v odobritev osnutke, ki opredeljujejo ali spreminjajo njihove nacionalne klasifikacije. Komisija preveri ustreznost teh osnutkov z odstavkom 2 tega člena. Nacionalna klasifikacija, ki jo odobri Komisija, se pošlje v informacijo drugim državam članicam. Objave držav članic vključujejo tabelo ujemanja med nacionalnimi klasifikacijami in NACE Rev. 1.

4. Države članice, ki želijo uporabiti nacionalno klasifikacijo, ki je izpeljana iz NACE Rev.1 sprejmejo čimprej, a najpozneje do 31. decembra 1992, potrebne ukrepe za določitev nacionalne klasifikacije na podlagi tega člena.

Člen 4

Razen določil iz člena 3 lahko Komisija ob neskladnosti nekaterih postavk NACE Rev.1 in nacionalno gospodarsko strukturo, pooblasti državo članico, da na zadevni ravni za specifično področje združijo postavke NACE Rev.1.

Za pridobitev takega pooblastila mora zadevna država članica priskrbeti Komisiji vse potrebne informacije za preučitev zahteve.

Ne glede na določila člena 3(2)(a) to pooblastilo zadevni državi članici ne daje pravice razčleniti združena poglavja drugače od NACE Rev.1.

Komisija skupaj z zadevno državo članico v rednih časovnih presledkih pregleda uporabo teh določil, da preveri, če so še utemeljena.

Člen 5

Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja in obvladovanja NACE Rev. 1.

Člen 6

Na zahtevo države članice ali na lastno pobudo in po posvetu z Odborom, predvidenim v členu 7, Komisija sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev enotne uporabe NACE Rev.1.

Člen 7

Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljevanju besedila "Odbor", ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, in mu predseduje predstavnik Komisije.

Člen 8

Odbor lahko preuči vsa vprašanja glede NACE Rev. 1, ki jih sproži njegov predsedujoči na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice, ki se nanašajo na uporabo te uredbe, zlasti glede:

(a) razlage NACE Rev.1;

(b) manjših sprememb v NACE Rev.1:

- uskladitve s tehnološkim in gospodarskim razvojem,

- prilagoditve in razjasnitve besedila,

- spremembe v drugih gospodarskih klasifikacijah, zlasti v ISIC Rev.3.;

(c) priprave in usklajevanje dela pri revidiranju NACE Rev.1;

(d) sestavljanja in posodabljanja pojasnil k NACE Rev.1;

(e) izdelave smernic za klasifikacijo statističnih enot v skladu z NACE Rev.1;

(f) pregleda težav pri uporabi NACE Rev.1 v klasifikacijah gospodarskih dejavnosti v državah članicah;

(g) prizadevanj, da se po potrebi pripravi skupno stališče glede dela mednarodnih organizacij na klasifikacijah gospodarski dejavnosti, zlasti v ISIC in pojasnilih v opombah v ISIC.

Ukrepi od (a) do (g) se sprejmejo skladno s postopkom, opredeljenim v členu 9.

Člen 9

1. Predstavnik Komisije predloži Odboru v sprejetje osnutek ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga določi predsedujoči glede na nujnost zadeve. Mnenje poda večina, določena v členu 148(2) Pogodbe za odločitve, ki jih mora na predlog Komisije sprejeti Svet. Glasovi predstavnikov držav članic v okviru Odbora se pretehtajo na način, ki je opisan v tem členu.

2. Komisija sprejme ukrepe, ki začnejo veljati takoj. Če ti ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, Komisija o tem nemudoma obvesti Svet. V tem primeru Komisija preloži izvajanje ukrepov za tri mesece od datuma sporočila.

3. Svet lahko s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev v roku iz odstavka 2.

Člen 10

1. Statistični podatki v zvezi s klasifikacijo po gospodarskih dejavnostih, ki jih države članice zberejo po 1. januarju 1993, se zberejo z uporabo NACE Rev.1 ali državne klasifikacije, ki je izpeljana iz NACE Rev.1, skladno s členom 3.

2. Za statistične podatke po gospodarskih dejavnostih, zbrane po 1. januarju 1993, ki jih posredujejo Komisiji, države članice uporabijo NACE Rev.1.

Člen 11

1. Prehodno obdobje se začne 1. januarja 1993 in konča 31. decembra 1994. V tem času lahko za nekatere podatke, zbrane po 1. januarju 1993, Komisija pooblasti državo članico, da na podlagi utemeljenih tehničnih ali operativnih razlogov uporabi drugačno klasifikacijo, kakor jo predvideva v členu 3.

2. Na zahtevo države članice lahko Komisija podaljša prehodno obdobje.

Člen 12

1. Če država članica posreduje Komisiji podatke iz člena 11, se na zahtevo Komisije potrudi, da jih posreduje v obliki, ki je prilagojena NACE Rev.1.

2. Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) potrebne informacije o tabelah ujemanja, uporabljenih za te podatke. Komisija objavi te tabele.

Člen 13

Komisija objavi tabelo ujemanja med zadnjo NACE in NACE Rev. 1 v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 14

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 9. oktobra 1990

Za Svet

Predsednik

P. Romita

[1] UL C 58, 8.3.1990, str. 25.

[2] UL C 175, 16.7.1990, str. 84 in Sklep z dne 12. septembra 1990 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[3] UL C 182, 23.7.1990, str. 1.

[4] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Klasifikacija

NACE Rev.1

Glej: Uredba Komisije (ES) št. 29/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

--------------------------------------------------

Top