EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0424

Odločba Sveta z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine

OJ L 224, 18.8.1990, p. 19–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; razveljavil 32009D0470 . Latest consolidated version: 01/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj

31990D0424Official Journal L 224 , 18/08/1990 P. 0019 - 0028
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0136
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0136
12EM


Odločba Sveta

z dne 26. junija 1990

o odhodkih na področju veterine

(90/424/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so žive živali in proizvodi živalskega izvora na seznamu v Prilogi II k Pogodbi; ker živinoreja in dajanje proizvodov živalskega izvora na trg predstavljata vir dohodka za velik del kmečkega prebivalstva;

ker se lahko racionalni razvoj tega sektorja in njegova večja produktivnost dosežeta s sprejetjem veterinarskih ukrepov, namenjenih varovanju in izboljšanju zdravja ljudi in živali v Skupnosti;

ker je za doseganje tega cilja nujno potrebna pomoč Skupnosti za ukrepe, ki se že izvajajo ali se bodo izvajali;

ker mora Skupnost sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili postopno vzpostavitev notranjega trga do 31. decembra 1992;

ker mora glede na to Skupnost odobriti finančni prispevek za čimprejšnje izkoreninjenje vsakega izbruha nevarne nalezljive bolezni;

ker je treba sprejeti tudi ustrezne nadzorne ukrepe za preprečevanje in zatiranje zoonoz, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;

ker nova strategija nadzora predvideva odpravo nadzora na notranjih mejah in uskladitev sistema nadzora nad proizvodi, ki prihajajo iz tretjih držav; ker bi bilo primerno olajšati izvajanje te strategije s finančnim prispevkom Skupnosti, namenjenim uvedbi in razvoju nove strategije;

ker uskladitev bistvenih zahtev v zvezi z varovanjem zdravja ljudi, varovanjem zdravja živali in varstvom živali predvideva določitev povezovalnih in referenčnih laboratorijev Skupnosti in izvajanje znanstveno-tehničnih ukrepov; ker bi bilo primerno poskrbeti za finančni prispevek Skupnosti; ker je zlasti na področju varstva živali zaželeno, da se oblikuje podatkovna baza za zbiranje, shranjevanje in razširjanje potrebnih informacij;

ker so ukrepi Skupnosti za izkoreninjenje nekaterih živalskih bolezni že upravičeni do finančne pomoči Skupnosti; ker zadevne določbe vključujejo tiste, ki so bile sprejete z Direktivo Sveta 77/391/EGS z dne 17. maja 1977 o uvedbi ukrepov Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze pri govedu [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [5], Direktivo Sveta 82/400/EGS z dne 14. junija 1982 o spremembi Direktive 77/391/EGS in o uvedbi dopolnilnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze pri govedu [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85, Odločbe Sveta 89/145/EGS z dne 20. februarja 1989 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje pljučne kuge pri govedu (PKG) na Portugalskem [7], Odločbe Sveta 80/1096/EGS z dne 11. novembra 1980 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 87/488/EGS [9], Odločbe Sveta 86/649/EGS z dne 16. decembra 1986 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje afriške prašičje kuge na Portugalskem [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 89/577/EGS [11], Odločbe Sveta 86/650/EGS z dne 16. decembra 1986 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje afriške prašičje kuge v Španiji [12], Odločbe Sveta 89/455/EGS z dne 24. julija 1989 o uvedbi ukrepov Skupnosti za pripravo pilotnih projektov za obvladovanje stekline z namenom njenega izkoreninjenja ali preprečevanja [13]; ker je priporočljivo, da finančne prispevke Skupnosti za izkoreninjenje zgoraj navedenih bolezni še naprej ureja odločba, ki se nanaša nanje; ker bi bilo, kar zadeva dodatni ukrep za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze pri govedu, predviden z Odločbo 87/58/EGS [14], upravičeno poskrbeti za možnost povečanja finančnega prispevka Skupnosti v višini do 50 % stroškov, ki jih imajo države članice pri zakolu goveda;

ker je treba predvideti finančni ukrep Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni; ker je treba vse finančne ukrepe Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni, ki vključujejo obvezne izdatke proračuna Skupnosti, zbrati pod enim naslovom;

ker je primerno, da se sprejetje potrebnih ukrepov za izvajanje poveri Komisiji,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za:

- posebne veterinarske ukrepe,

- nadzorne ukrepe na področju veterine,

- programe za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni.

Ta odločba ne vpliva na možnost, po kateri so lahko nekatere države članice upravičene do finančnega prispevka Skupnosti v višini več kakor 50 % na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2052/88 z dne 24. junija 1988 o nalogah in uspešnosti strukturnih skladov ter o njihovem medsebojnem usklajevanju dejavnosti in usklajevanju z dejavnostmi Evropske investicijske banke in drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti [15].

NASLOV 1

POSEBNI VETERINARSKI UKREPI

Člen 2

Posebni veterinarski ukrepi vključujejo:

- izredne ukrepe,

- boj proti slinavki in parkljevki,

- ukrepe za varstvo živali,

- prispevek k nacionalnim programom za izkoreninjenje nekaterih bolezni,

- znanstveno-tehnične ukrepe.

Poglavje 1

Izredni ukrepi

Člen 3

1. Določbe tega člena se uporabljajo, če se na ozemlju države članice pojavi ena od naslednjih bolezni:

- pljučna kuga goveda,

- kuga drobnice,

- vezikularna bolezen prašičev,

- bolezen modrikastega jezika,

- nalezljiva ohromelost prašičev,

- kokošja kuga,

- osepnice ovc ali koz,

- mrzlica doline Rift,

- vozličasti dermatitis,

- konjska kuga,

- vezikularni stomatitis,

- venezuelski encefalomielitis kopitarjev.

2. Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje bolezni pod pogojem, da takojšnji ukrepi ob sumu bolezni vključujejo najmanj izolacijo gospodarstva in, po uradni potrditvi bolezni, še naslednje:

- zakol za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, in njihovo uničenje ter pri kokošji kugi uničenje jajc,

- uničenje okužene krme in okužene opreme, če slednje ni mogoče razkužiti v skladu s tretjo alineo,

- čiščenje, dezinsekcijo in razkuževanje gospodarstev in njihove opreme,

- ustanovitev zaščitenih con,

- ustrezne ukrepe za preprečevanje nevarnosti širjenja okužbe,

- določitev čakalne dobe za obnovo staleža živine na gospodarstvu po zakolu,

- takojšnjo primerno odškodnino za živinorejce.

3. Zadevna država članica brez odlašanja obvesti Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo Skupnosti na področju prijavljanja in izkoreninjenja živalskih bolezni ter o rezultatih ukrepov. Položaj se čim prej preuči v okviru Stalnega veterinarskega odbora, v nadaljevanju "odbor", ustanovljenega s Sklepom 68/361/EGS [16]. O posebnem finančnem prispevku Skupnosti se odloči v skladu s postopkom, določenim v členu 41 brez poseganja v ukrepe, predvidene v okviru skupne ureditve zadevnih trgov.

4. Če se glede na razvoj razmer v Skupnosti izkaže za potrebno, da se ukrepi, predvideni v odstavku 2, izvajajo še naprej, se lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 40, na novo odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 50 %, določenih v prvi alinei odstavka 5. Pri tem se lahko določijo katerikoli ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica za zagotavljanje uspešnosti delovanja, in zlasti ukrepi, ki niso navedeni v odstavku 2.

5. Brez poseganja v ukrepe za subvencioniranje trga, sprejete v okviru skupne ureditve trgov, mora finančni prispevek Skupnosti, po potrebi razdeljen na več obrokov, znašati:

- 50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplačevanja odškodnin lastnikom za zakol, uničenje živali in, kjer je to primerno, njihovih proizvodov, za čiščenje, dezinsekcijo in razkuževanje gospodarstev in opreme ter za uničenje okužene krme in opreme iz druge alinee odstavka 2,

- 100 % stroškov dobave cepiva in 50 % stroškov cepljenja, če je bil v skladu z odstavkom 4 sprejet sklep o cepljenju.

Člen 4

1. Ob pojavu afriške prašičje kuge ali pljučne kuge goved na ozemlju ali delu ozemlja države članice, v kateri se ne izvaja načrt za izkoreninjenje te bolezni v skladu z določbami Skupnosti, se uporablja člen 3.

2. Ob pojavu atipične kokošje kuge na ozemlju države članice se uporablja člen 3.

Vendar pa se pri tem finančni prispevek Skupnosti za dobavo cepiva ali cepljenje ne dodeli, razen kadar Komisija skladno s postopkom, predvidenim v členu 41, sprejme sklep, s katerim odobri cepljenje pod določenimi pogoji ter za omejeno časovno obdobje in za omejeno območje.

Člen 5

1. V skladu s postopkom, določenim v členu 41, Komisija na zahtevo države članice eksotično bolezen, ki se mora prijaviti in ki lahko predstavlja nevarnost za Skupnost, doda na seznam iz člena 3(1).

2. V skladu s postopkom, določenim v členu 41, se lahko seznam iz člena 3(1) glede na razvoj razmer dopolni z boleznimi, ki se morajo prijaviti v skladu z Direktivo 82/894/EGS, in boleznimi, ki se lahko prenašajo na ribe, oziroma spremeni ali skrajša, tako da upošteva napredek pri ukrepih, določenih na ravni Skupnosti z namenom obvladovanja nekaterih bolezni, zlasti klasične prašičje kuge.

3. Člen 3(2) se lahko dopolni ali spremeni v skladu s postopkom, določenim v členu 41, tako da upošteva zlasti nove bolezni, vključene na seznam iz člena 3(1), pridobljene izkušnje ali določbe Skupnosti v zvezi z obvladovanjem bolezni.

Člen 6

1. Kadar je država članica neposredno ogrožena zaradi pojava ali razvoja ene od bolezni iz členov 3(1), 4(1) in (2) ali 11(1) na ozemlju sosednje tretje države ali države članice, o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za svojo zaščito, obvesti Komisijo in druge države članice.

2. Položaj se čim prej preuči v okviru odbora iz člena 41. V skladu s postopkom, določenim v navedenem členu, se lahko sklepa o sprejetju katerih koli ustreznih ukrepov, zlasti uvedbe varnostnega pasu cepljenja, in o dodelitvi finančnega prispevka Skupnosti za ukrepe, ki se zdijo za uspešno delovanje še zlasti potrebni.

3. S sklepom iz odstavka 2 se določijo upravičeni stroški in višina finančnega prispevka Skupnosti.

Člen 7

1. Skupnost lahko na zahtevo države članice sklene, da države članice uvedejo zaloge bioloških materialov za obvladovanje bolezni iz člena 3(1), člena 4(1) (cepiva, standardne serotipe virusov, diagnostične serume) in brez poseganja v sklepe, predvidene v členu 14(2) Direktive 85/511/EGS, iz člena 11(1) te odločbe.

2. Ukrep iz odstavka 1 in pravila za njegovo izvajanje, zlasti kar zadeva izbiro, pridobivanje, shranjevanje, prevoz in uporabo takšnih zalog, ter višina finančnega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

Člen 8

1. Če je Skupnost ogrožena zaradi pojava ali razvoja ene od bolezni iz členov 3(1), 4(1), 5(1) ali 11(1) v tretji državi, lahko z dobavo ali financiranjem cepiva prispeva k izvajanju ukrepov nadzora nad to boleznijo.

2. Ukrep iz odstavka 1, pravila za njegovo izvajanje, morebitni pogoji izvajanja ukrepa in višina finančnega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

Člen 9

1. Komisija v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi na kraju samem opravlja preverjanja, s katerimi se z veterinarskega stališča prepriča, ali se sprejeti ukrepi izvajajo.

2. Države članice storijo vse potrebno, da takšna preverjanja potekajo kar se da gladko, in izvedencem zagotovijo dostop do vseh podatkov in dokumentov, potrebnih za ugotavljanje, ali se ukrepi izvajajo.

3. Splošna pravila za uporabo tega člena, zlasti glede pogostosti in načinov opravljanja preverjanj iz odstavka 1, imenovanja veterinarskih izvedencev in postopka, po katerem ti sestavijo poročila, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 41.

Člen 10

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega poglavja, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Poglavje 2

Boj proti slinavki in parkljevki

Člen 11

1. Določbe tega člena se uporabljajo, kadar se na ozemlju države članice pojavi slinavka in parkljevka.

2. Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje slinavke in parkljevke pod pogojem, da se ukrepi, predvideni v členu 3(2), in ustrezne določbe Direktive Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke 1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/423/EGS 2, izvajajo takoj.

3. Uporablja se člen 3(3).

4. Brez poseganja v ukrepe, ki se sprejmejo v okviru skupne ureditve trga za subvencioniranje trga, znaša posebni finančni prispevek na podlagi te odločbe 60 % stroškov, ki jih ima država članica zaradi:

(a) izplačevanja odškodnin lastnikom za:

(i) zakol in uničenje živali,

(ii) uničenje mleka,

(iii) čiščenje in razkuževanje gospodarstev,

(iv) uničenje okužene krme in okužene opreme, če slednje ni mogoče razkužiti,

(v) izgubo, ki so jo utrpeli kmetje zaradi omejevanja trženja živine in pašno rejenih živali zaradi ponovne uvedbe cepljenja v izrednih situacijah v skladu s predzadnjim pododstavkom člena 13(3) Direktive 85/511/EGS;

(b) kjer je primerno, prevoza trupov do predelovalnih obratov;

(c) katerih koli drugih ukrepov, nujno potrebnih za izkoreninjenje izbruha bolezni.

Komisija v skladu s postopkom, predvidenim v členu 41, opredeli naravo ukrepov iz točke (c), ki so lahko upravičeni do enakega finančnega prispevka Skupnosti, in primere, v katerih se uporablja točka (a) (v).

5. Prvič se najpozneje v 45 dneh po uradni potrditvi prvega izbruha slinavke in parkljevke, pozneje pa, kakor in kadar to zahteva razvoj dogodkov, položaj znova preuči v okviru odbora iz člena 42. Ponovna preučitev zajema veterinarski položaj in oceno odhodkov, ki so že ali ki bodo nastali. Po takšni ponovni preučitvi se lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 42, na novo odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 60 %, določenih v odstavku 4. S to odločitvijo se določijo upravičeni stroški in višina finančnega prispevka Skupnosti. Poleg tega se po sprejetju navedene odločitve lahko sprejmejo katerikoli ukrepi, ki jih mora izvajati zadevna država članica za zagotavljanje uspešnosti delovanja, zlasti tisti, ki niso navedeni v odstavku 2.

6. Vendar znaša z odstopanjem od odstavka 4 posebni finančni prispevek Skupnosti za ukrepe iz navedenega odstavka do 1. januarja 1995 70 %.

Člen 12

Finančni prispevek Skupnosti lahko prejme katerikoli ukrep, ki ga določi Skupnost za boj proti slinavki in parkljevki v državi zunaj Skupnosti, zlasti ukrepi, sprejeti v skladu s členoma 6 in 8.

Člen 13

Ukrepi in pravila za izvajanje ukrepov iz člena 12, morebitni pogoji izvajanja ukrepov ter višina finančnega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 42.

Člen 14

Pomoč Skupnosti se lahko dodeli za oblikovanje zalog cepiva proti slinavki in parkljevki v Skupnosti, kakor je predvideno v členu 14(2) Direktive 85/511/EGS.

Višina finančne udeležbe Skupnosti in morebitni pogoji zanjo se določijo v skladu s postopkom, predvidenim v členu 42.

Člen 15

Sredstva, potrebna za ukrepe iz členov 12, 13 in 14, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Če resen izbruh slinavke in parkljevke zahteva, da so odhodki, predvideni v tem poglavju, višji od sredstev, določenih v skladu s prvim pododstavkom, Komisija v okviru svojih pristojnosti sprejme potrebne ukrepe ali organu za izvajanje proračuna poda potrebne predloge, da bi tako zagotovila izpolnjevanje finančnih obveznosti iz člena 11.

Ukrepi, predvideni v členu 11, se štejejo za intervencijo v smislu člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 729/70.

Poglavje 3

Varstvo živali

Člen 16

Skupnost odobri finančni prispevek za oblikovanje informacijske politike na področju varstva živali, in sicer za:

- postavitev in razvoj sistema, ki vključuje ustrezno podatkovno bazo, namenjeno zbiranju in shranjevanju vseh informacij v zvezi z zakonodajo Skupnosti na področju zaščite živali, rejenih v kmetijske namene, zaščite živali med prevozom in zaščite klavne živine ter razširjanje takšnih informacij pristojnim organom, proizvajalcem in potrošnikom,

- izvedbo študij, potrebnih za pripravo in oblikovanje zakonodaje na področju varstva živali.

Člen 17

Ukrepi iz člena 16, pravila za njihovo izvajanje in višina finančnega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

Člen 18

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega poglavja, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Poglavje 4

Znanstveno-tehnični ukrepi

Člen 19

Skupnost izvaja ali pomaga državam članicam pri izvajanju znanstveno-tehničnih ukrepov, potrebnih za oblikovanje veterinarske zakonodaje Skupnosti.

Člen 20

Ukrepi iz člena 19, pravila za njihovo izvajanje in višina finančnega prispevka Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

Člen 21

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega poglavja, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

NASLOV II

Program za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni

Člen 22

1. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju bruceloze, tuberkuloze in levkoze goved se - brez poseganja v določbe člena 25(1) - določi z:

- Direktivo 77/391/EGS,

- Direktivo 82/400/EGS,

- Odločbo 87/58/EGS.

2. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju pljučne kuge goved se določi z Odločbo 89/145/EGS.

Člen 23

1. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju klasične prašičje kuge se določi z Odločbo 80/1096/EGS.

2. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju afriške prašičje kuge se določi z:

- Odločbo 86/649/EGS,

- Odločbo 86/650/EGS,

- Odločbo Sveta 90/217/EGS z dne 25. aprila 1990 o finančni pomoči Skupnosti za izkoreninjenje afriške prašičje kuge na Sardiniji [17].

3. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju bruceloze ovc se določi z Odločbo Sveta 90/242/EGS z dne 21. maja 1990 o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz [18].

4. Finančna udeležba Skupnosti pri izkoreninjenju infekciozne hematopoetske nekroze se pred 31. decembrom 1990 določi v okviru odločbe Sveta o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje infekciozne hematopoetske nekroze salmonidov v Skupnosti.

Člen 24

1. Za izkoreninjenje in spremljanje bolezni s seznama v Prilogi se uvede finančni ukrep Skupnosti. Glede na razvoj zdravstvenega stanja v Skupnosti lahko Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije odloči o dopolnitvi ali spremembi seznama.

2. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije pred 1. oktobrom 1990 določi merila Skupnosti za ukrep iz odstavka 1. Vendar pa lahko pri boleznih, za katere je Skupnost že določila merila za izvajanje ukrepa, države članice po razglasitvi te odločbe predložijo Komisiji program skladno z odstavkom 3.

3. Ob predložitvi programa Komisiji zadevna država članica sporoči vse ustrezne finančne podatke in zlasti navede oceno skupnih letnih stroškov izvajanja programa. Ta program, ki se po preverjanju Komisije lahko spremeni, se odobri v skladu s postopkom, določenim v členu 41.

4. Za vsak program se višina finančnega prispevka Skupnosti in morebitni pogoji zanj določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

5. Zahteve za plačilo se nanašajo na odhodke, ki jih ima zadevna država članica v koledarskem letu, in se predložijo Komisiji pred 1. julijem naslednjega leta.

6. Komisija po posvetovanju z Odborom sklepa o pomoči.

7. Komisija v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi na kraju samem opravlja preverjanje izvajanja programov, ki prejemajo finančni prispevek Skupnosti.

8. Na podlagi informacij organov zadevnih držav članic, ki Komisiji skupaj z zahtevami za plačilo pripravijo izčrpno poročilo, in, kjer je primerno, na podlagi poročil izvedencev, ki jih je imenovala Komisija in so v imenu Skupnosti opravili preverjanje na kraju samem, Komisija v okviru odbora redno, vsaj enkrat na leto, države članice obvesti o rezultatih preverjanja.

9. Podrobna navodila za izvedbo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 41.

Člen 25

1. Ne glede na člene 22, 23 in 24 višino finančnega prispevka Skupnosti za programe v zvezi z boleznimi iz navedenih členov določi Komisija skladno s postopkom, predvidenim v členu 41, v višini 50 % stroškov, ki so v državi članici nastali iz odškodnin lastnikom za zakol živine zaradi ene od teh bolezni.

2. Na zahtevo države članice Komisija v okviru Stalnega veterinarskega odbora ponovno preuči položaj v zvezi z boleznimi iz členov 22, 23 in 24. Ponovna preučitev zajema veterinarski položaj in oceno odhodkov, ki so že ali ki bodo nastali. Po takšni preučitvi se lahko v skladu s postopkom, predvidenim v členu 42, sprejme nov sklep o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odškodnin lastnikom za zakol živine zaradi ene od teh bolezni.

Po sprejetju takšnega sklepa se lahko sprejmejo katerikoli ukrepi, ki jih mora izvajati zadevna država članica za zagotavljanje uspešnosti delovanja.

Člen 26

Predvidena letna pomoč v breme proračuna Skupnosti s področja porabe za kmetijstvo znaša za ukrepe, predvidene v tem naslovu, 70 milijonov ECU.

NASLOV III

VETERINARSKI NADZOR

Člen 27

Skupnost prispeva k izboljšanju učinkovitosti veterinarskega nadzora, tako da:

- dodeli finančno pomoč povezovalnim in referenčnim laboratorijem,

- je finančno udeležena pri izvajanju nadzora, usmerjenega v preprečevanje zoonoz,

- je finančno udeležena pri izvajanju nove strategije nadzora, ki se začne uporabljati po dokončnem oblikovanju notranjega trga.

Poglavje 1

Povezovalni in referenčni laboratoriji

Člen 28

1. Pomoč Skupnosti lahko prejme vsak povezovalni ali referenčni laboratorij, ki je kot tak opredeljen v skladu z veterinarsko zakonodajo Skupnosti ter izpolnjuje dolžnosti in zahteve, ki jih ta nalaga.

2. Merila za dodeljevanje pomoči, predvidene v odstavku 1, ter morebitni pogoji in višina pomoči se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

3. Sredstva, potrebna za ukrepe, predvidene v tem poglavju, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Poglavje 2

Nadzor, usmerjen v preprečevanje zoonoz

Člen 29

Po uvedbi pravil Skupnosti za nadzorovanje zoonoz lahko države članice v okviru nacionalnega programa, ki ga odobri Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 41, zaprosijo za finančni prispevek Skupnosti, namenjen programom za obvladovanje bolezni.

Člen 30

Ob predložitvi programa za obvladovanje bolezni Komisiji zadevna država članica sporoči vse ustrezne finančne podatke, zlasti pa navede oceno skupnih letnih stroškov izvajanja programa.

Člen 31

Za vsak nacionalni program za obvladovanje bolezni se višina finančnega prispevka Skupnosti in morebitni pogoji zanj določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

Člen 32

V tem poglavju se uporabljajo odstavki 5 do 8 člena 24.

Člen 33

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega poglavja, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

Poglavje 3

Nova strategija nadzora

Člen 34

1. Vsaka država članica sestavi program izmenjave uradnikov, ki delujejo na področju veterine.

2. Komisija skupaj z državami članicami v okviru Stalnega veterinarskega odbora usklajuje programe izmenjave.

3. Zadevna država članica sprejme vse potrebne ukrepe za izvajanje usklajenih programov izmenjave.

4. Izvajanje programov izmenjave se na podlagi poročil držav članic vsako leto preuči v okviru odbora.

5. Za izboljšavo in razširitev programov izmenjave države članice upoštevajo pridobljene izkušnje.

6. Finančna pomoč Skupnosti se lahko dodeli za spodbujanje nemotenega delovanja programov izmenjave, predvsem z dodatnimi tečaji usposabljanja iz člena 36(1). Višina finančnega prispevka Skupnosti in morebitni pogoji zanj se določijo v skladu s postopkom iz člena 41.

7. Člena 20 in 21 se uporabljata ustrezno.

Člen 35

Za organiziranje veterinarskega nadzora na zunanjih mejah nad proizvodi, ki v Skupnost prihajajo iz tretjih držav, se pri programih, ki se uvedejo na podlagi sklepa, predvidenega v členu 19 Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovanju znotraj Skupnosti zaradi uresničevanja notranjega trga [19], uporablja člen 34(6) in (7).

Člen 36

1. Komisija lahko bodisi neposredno ali po pristojnih nacionalnih organih organizira osvežitvene tečaje ali sestanke za uslužbence iz držav članic, zlasti za tiste, ki so odgovorni za preglede iz člena 35.

2. Podrobne predpise za izvajanje ukrepov, predvidenih v odstavku 1, in višino finančnega prispevka Skupnosti določi Komisija v skladu s postopkom, predvidenim v členu 41.

Člen 37

1. Finančna pomoč Skupnosti se lahko dodeli za uvedbo sistemov identifikacije živali in prijavljanja bolezni v okviru zakonodaje s področja veterinarskih pregledov, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z živimi živalmi.

2. Podrobne predpise za izvajanje ukrepov, predvidenih v odstavku 1, in višino finančnega prispevka Skupnosti določi Komisija po posvetovanju z odborom.

Člen 38

1. Če država članica pri izvajanju nove strategije nadzora v sklopu uresničevanja notranjega trga z živimi živalmi in proizvodi živalskega izvora naleti na kadrovske ali infrastrukturne težave, ki so bodisi strukturne bodisi geografske narave, lahko za prehodno obdobje prejema finančno pomoč, ki se postopoma zmanjšuje.

2. Zadevna država članica predloži Komisiji nacionalni program za izboljšanje sistema nadzora, skupaj z vsemi ustreznimi finančnimi podatki.

3. V tem členu se uporablja člen 24(3) in (5) do (8).

Člen 39

Sredstva, potrebna za ukrepe iz tega poglavja, se določijo vsako leto v okviru proračunskega postopka.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 40

Člena 8 in 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [20], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2048/88 [21], se smiselno uporabljata.

Člen 41

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo države članice zadevo brez odlašanja predloži odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe, pri odločanju Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso skladni z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija in jih začne takoj izvajati.

Člen 42

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo države članice zadevo brez odlašanja predloži odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku dveh dni. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe, pri odločanju Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v petnajstih dneh po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija in jih začne takoj izvajati.

Člen 43

1. Odločba Sveta 77/97/EGS z dne 21. decembra 1976 o finančnem prispevku Skupnosti za nekatere izredne ukrepe s področja zdravja živali [22], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85, se razveljavi z dnevom uradnega obvestila o tej odločbi.

Komisija v skladu s postopkom iz člena 41 določi podrobnosti prevzema stroškov ukrepov, ki se v zvezi s cepljenjem proti konjski kugi izvajajo od 1. septembra 1989.

2. Določbe za izvajanje, sprejete na podlagi Odločbe 77/97/EGS, ostanejo v veljavi.

Člen 44

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxmbourgu, 26. junija 1990

Za Svet

Predsednik

M. O'Kennedy

PRILOGA

SEZNAM BOLEZNI

Skupina 1

Endemične bolezni, pri katerih se izvaja obvezni ali prostovoljni nadzor in/ali ukrepi za njihovo izkoreninjenje na podlagi črede ali jate

- goveja tuberkuloza

- goveja bruceloza

- IBR/IPV (umetno osemenjevanje + serije zarodkov)

- bruceloza ovc in koz (B. melitensis)

- enzootska goveja levkoza (EGL)

- bolezen Aujeszkega

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- vranični prisad

- maedi-visna in kozji virusni artritis/encefalitis

- IBR/IPV (druga podjetja)

- paratuberkuloza

- mikoplazmoza

Skupina 2

Zoonoze ali epizootske bolezni, ki niso zajete drugod

- steklina

- ehinokokoza

- goveja spongiformna encefalopatija (BSE) ali katera koli druga počasi razvijajoča se bolezen.

[1] UL C 84, 2.4.1990, str. 1.

[2] UL C 149, 18.6.1990.

[3] UL C 168, 10.7.1990, str. 5.

[4] UL L 145, 13.6.1977, str. 14.

[5] UL L 362, 31.12.1985, str. 9.

[6] UL L 173, 19.6.1982, str. 18.

[7] UL L 53, 25.2.1989, str. 55.

[8] UL L 325, 1.12.1980, str. 5.

[9] UL L 280, 3.10.1987, str. 26.

[10] UL L 382, 31.12.1986, str. 5.

[11] UL L 322, 7.11.1989, str. 21.

[12] UL L 382, 31.12.1986, str. 9.

[13] UL L 223, 2.8.1989, str. 19.

[14] UL L 24, 27.1.1987, str. 51.

[15] UL L 185, 15.7.1988, str. 9.

[16] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

1 UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

2 UL L 224, 18.8.1990, str. 13.

[17] UL L 116, 8.5.1990, str. 24.

[18] UL L 140, 1.6.1990, str. 123.

[19] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[20] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

[21] UL L 185, 15.7.1988, str. 1.

[22] UL L 26, 31.1.1977, str. 78.

Top