EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2919

Uredba Sveta (EGS) št. 2919/85 z dne 17. oktobra 1985 o določitvi pogojev za dostop do ureditve po Revidirani konvenciji o plovbi po Renu za plovila, pooblaščena za opravljanje prevozov po Renu

OJ L 280, 22.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2919/oj

31985R2919Uradni list L 280 , 22/10/1985 str. 0004 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0106
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 4 str. 0005
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0106
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 4 str. 0005


Uredba Sveta (EGS) št. 2919/85

z dne 17. oktobra 1985

o določitvi pogojev za dostop do ureditve po Revidirani konvenciji o plovbi po Renu za plovila, pooblaščena za opravljanje prevozov po Renu

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je šest držav pogodbenic Revidirane konvencije o plovbi po Renu, to je pet držav članic Evropskih skupnosti (Belgija, Nemčija, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo) in Švica, spremenilo Konvencijo z Dodatnim protokolom 2, podpisanim 17. oktobra 1979 v Strasbourgu;

ker navedeni dodatni protokol določa, da so samo plovila, ki so pooblaščena za opravljanje prevozov po Renu, pooblaščena za prevoz blaga in oseb med dvema točkama na celinskih plovnih poteh iz prvega odstavka člena 3 Konvencije; ker štejejo plovila za pooblaščena za opravljanje prevozov po Renu, če je na njih listina, ki jo je izdal pristojni organ;

ker Protokol o podpisu k zgoraj navedenemu dodatnemu protokolu določa, da listino, ki potrjuje, da je plovilo pooblaščeno za opravljanje prevozov po Renu, izda pristojni organ zadevne države samo plovilom, ki imajo s to državo dejansko povezavo, katere značilnosti se določajo na podlagi enakopravnega obravnavanja med državami pogodbenicami Konvencije; ker je treba po pogojih Protokola o podpisu zagotoviti enako obravnavanje plovil, ki imajo dejansko povezavo s katero koli državo članico; ker se zato tem državam članicam zagotovi enak status kakor državam pogodbenicam Konvencije;

ker so države pogodbenice Konvencije v Centralni Komisiji za plovbo po Renu (CCR) sestavile izvedbene predpise o določitvi pogojev za izdajo zgoraj navedene listine; ker je Svet s sklepom z dne 8. novembra 1984 na predlog Komisije opredelil skupne ukrepe, v okviru katerih so države članice, pogodbenice Konvencije, sprejele te predpise kot resolucijo CCR;

ker je za zagotovitev uveljavitve izvedbenih predpisov v celotni Skupnosti te treba vključiti v pravo Skupnosti z uredbo Sveta, sprejeto na podlagi člena 75 Pogodbe, ki določa podrobna pravila, potrebna za upoštevanje pravil in postopkov Skupnosti;

ker bi bilo treba za države članice predvideti, da Komisiji pošiljajo izvod informacij, ki jih pošiljajo CCR v skladu s to uredbo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predpisi iz Priloge se v Skupnosti uporabljajo v skladu s to uredbo.

Člen 2

1. Zaradi izvajanja členov 2(4) in 8(1) Priloge vse države članice sočasno pošljejo Komisiji informacije, ki jih morajo poslati CCR pod pogoji teh določb.

2. Zaradi izvajanja prvega stavka člena 3(4) Priloge zadevna država članica pošlje Komisiji tudi izvod dosjeja o svoji zahtevi za posvetovanje s CCR.

Člen 3

Če bi CCR predvidel določitev splošnih pogojev iz drugega stavka člena 3(4) Priloge, Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije odloči o skupnem stališču, ki naj ga znotraj CCR sprejmejo države članice, ki so tudi pogodbenice Konvencije.

Te pogoje bo ustrezno predstavil Svet na ravni Skupnosti po postopkih iz prvega odstavka.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7(2) Priloge pa se ne uporablja do 1. februarja 1987.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 17. oktobra 1985

Za Svet

Predsednik

J. F. Poos

[1] UL C 262, 14.10.1985.

[2] UL C 169, 8.7.1985, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

--------------------------------------------------

Top