Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0548

Direktiva Sveta z dne 12. junija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o sistemu za ogrevanje prostora za potnike v motornih vozilih

OJ L 168, 26.6.1978, p. 40–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 125 - 129
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 190 - 194
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 190 - 194
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 140 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 140 - 144
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 92 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2004; se razveljavijo in nadomestijo z 32001L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/548/oj

31978L0548Uradni list L 168 , 26/06/1978 str. 0040 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0140
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 7 str. 0125
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0140
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0190
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 8 str. 0190


Direktiva Sveta

z dne 12. junija 1978

o približevanju zakonodaje držav članic o sistemu za ogrevanje prostora za potnike v motornih vozilih

(78/548/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker so tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati motorna vozila na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim povezane tudi s sistemi za ogrevanje prostora za potnike v motornih vozilih;

ker se te zahteve v posameznih državah članicah razlikujejo; ker je zato potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih pravil ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, da bi bilo tako mogoče uvesti postopek EGS-homologacije na podlagi Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [3], nazadnje spremenjene z Direktivo 78/547/EGS [4], za vsak tip vozila;

ker približevanje nacionalne zakonodaje držav članic o motornih vozilih zajema tudi vzajemno priznavanje pregledov, ki jih opravi vsaka izmed držav članic na podlagi skupnih zahtev,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V tej direktivi "vozilo" pomeni vsako motorno vozilo kategorije M1 (kakor je opredeljena v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS), namenjeno uporabi na cesti, z vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 25 km/h.

Člen 2

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije oziroma nacionalne homologacije vozila zaradi razlogov v zvezi s sistemom za ogrevanje prostora za potnike, če ta sistem ustreza zahtevam, opredeljenim v Prilogi I.

Člen 3

Nobena država članica ne sme zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi razlogov v zvezi s sistemom za ogrevanje prostora za potnike, če ta sistem ustreza zahtevam, opredeljenim v Prilogi I.

Člen 4

Morebitne spremembe, potrebne za uskladitev zahtev iz prilog tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 13 Direktive 70/156/EGS.

Ta postopek se uporablja tudi za uvajanje zahtev za pomožne sisteme za ogrevanje, določene za trajno vgradnjo v vozilu, v to direktivo.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo predpise potrebne za uskladitev s to direktivo v 18 mesecih od notifikacije te direktive in o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxemburgu, 12. junija 1978

Za Svet

Predsednik

K. Olesen

[1] UL C 118, 16.5.1977, str. 29.

[2] UL C 114, 11.5.1977, str. 6.

[3] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[4] Glej stran UL L 168, 26.6.1978, str. 39.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. OPREDELITEV POJMOV

V tej direktivi "sistem za ogrevanje prostora za potnike v vozilu" pomeni vsako napravo, ki lahko z odvečno toploto motorja zviša temperaturo v prostoru, rezerviranem za osebe v vozilu.

2. ZAHTEVE

2.1 Vsa vozila morajo biti opremljena s sistemom za ogrevanje prostora za potnike.

2.2 Če so vozila opremljena s sistemom za ogrevanje prostora za potnike, ki uporablja toploto izpušnih plinov ali zraka za hlajenje motorja, mora biti ta sistem načrtovan tako, da:

2.2.1 segreti zrak, ki prihaja v prostor za potnike, ne vsebuje več izpušnih plinov kot zrak okolja pri vhodni odprtini za zrak na zunanji strani vozila;

2.2.2 med normalnim obratovanjem vozila v cestnem prometu osebe v vozilu ne pridejo v stik z deli te naprave, ki bi lahko povzročili opekline. Da je ta pogoj izpolnjen, se šteje, če temperatura teh delov ne doseže 80 °C;

2.2.3 vroč zrak, vstopajoč v prostor za potnike, ne dosega temperatur, ki bi lahko povzročile opekline pri osebah v vozilu. Da je ta pogoj izpolnjen, se šteje, če razlika med temperaturo vročega zraka, ki se uvaja v prostor za potnike, in temperaturo okolja ne presega 110 °C.

2.3 Pri ogrevanju s toplotnim izmenjevalnikom, skozi katerega primarni tok se pretakajo izpušni plini ali onesnažen zrak, se šteje, da so izpolnjene zahteve iz 2.2.1, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

2.3.1 zagotovljena mora biti neprepustnost sten primarnega toka izmenjevalnika do tlaka 2 barov;

2.3.2 stene primarnega toka toplotnega izmenjevalnika ne smejo imeti ločljivih spojev;

2.3.3 del stene toplotnega izmenjevalnika izpušnih plinov, kjer prihaja do izmenjave toplote, mora biti debel najmanj 2 mm, če je izdelan iz nelegiranega jekla;

2.3.3.1 pri uporabi drugih materialov (vključno s sestavljenimi ali prevlečenimi materiali) mora debelina zidu toplotnega izmenjevalnika zagotoviti enako vzdržljivost kot v primeru iz 2.3.3;

2.3.3.2 če je del toplotnega izmenjevalnika, kjer prihaja do izmenjave toplote, emajliran, mora biti stena, obložena z emajlom, debela najmanj 1 mm. Prevleka mora biti brez por, trpežna in neprepustna;

2.3.4 cev, ki prevaja izpušne pline, mora imeti neposredno za toplotnim izmenjevalnikom v smeri toka plinov najmanj 30 mm dolgo cono za korozijski preskus. Ta cona mora biti odkrita in lahko dostopna;

2.3.4.1 stena te cone ne sme biti debelejša od sten cevi za izpušne pline v toplotnem izmenjevalniku in mora biti z le-temi primerljiva po materialu in lastnostih površine;

2.3.4.2 če toplotni izmenjevalnik in dušilnik zvoka izpušnih plinov tvorita eno enoto, je treba zunanjo steno slednjega šteti za cono, za katero se upoštevajo zahteve iz 2.3.4.1, kjerkoli bi se lahko pojavila korozija.

2.4 Pri sistemih za ogrevanje, pri katerih se za ogrevanje uporablja zrak za hlajenje motorja, se šteje, da so izpolnjeni pogoji iz 2.2.1, če so upoštevane naslednje zahteve:

2.4.1 zrak za hlajenje motorja, ki prihaja v stik samo s tistimi površinami motorja, na katerih ni ločljivih spojev, se lahko uporablja kot zrak za ogrevanje brez uporabe toplotnega izmenjevalnika; priključki sten toka zraka za hlajenje s površinami, ki se uporabljajo za prenos toplote, morajo biti neprepustni za plin in za olje (mazivo). Šteje se, da so ti pogoji izpolnjeni, zlasti če:

2.4.1.1 ščitnik okrog vsake vžigalne svečke odvaja pri morebitnih prepustnih točkah plin iz obtoka vročega zraka;

2.4.1.2 je spoj glave motorja in izpušne cevi nameščen zunaj obtoka zraka za ogrevanje;

2.4.1.3 je med glavo motorja in valjem dvojno tesnjenje, ki odvaja morebitna puščanja iz prvega spoja iz obtoka zraka za ogrevanje,

ali:

tesnjenje med glavo motorja in valjem je zagotovljeno tudi, če se pritrdilne matice glave motorja pritegnejo na mrzlem motorju z eno tretjino navora, kakor ga je določil proizvajalec,

ali:

če je spoj glave motorja in valja zunaj obtoka zraka za ogrevanje.

3. VLOGA ZA PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE

3.1 Vlogo za podelitev EGS-homologacije za tip vozila glede na sistem ogrevanja prostora za potnike mora vložiti proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik.

3.2 Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente v trojniku s podatki:

3.2.1 za sistem za ogrevanje, pri katerem se uporablja toplota tekočine za hlajenje motorja:

- kratek opis tipa vozila glede na sistem za ogrevanje prostora za potnike; navesti je treba tip motorja in sistem ogrevanja;

3.2.2 za sistem za ogrevanje, pri katerem se uporablja toplota izpušnih plinov ali zraka za hlajenje motorja:

- natančen opis tipa vozila glede na sistem za ogrevanje prostora za potnike; navesti je treba tip motorja in sistem za ogrevanje,

- načrt sistema za ogrevanje, ki kaže njegovo namestitev v vozilu.

3.3 Za sistem za ogrevanje, kakor je opredeljen v 2.3, tehnična služba lahko zahteva vzorec toplotnega izmenjevalnika, uporabljenega v tej vrsti sistema, in/ali katerikoli dokument, ki dokazuje, da izmenjevalnik izpolnjuje zahteve iz 2.3.

3.4 Za sistem za ogrevanje, kakor je opredeljen v 2.3 in 2.4, je treba tehnični službi, pristojni za opravljanje preskusov za homologacijo, dati v postopek vozilo, ki je predstavnik tipa, za katerega je treba podeliti homologacijo.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

VZOREC

(Največji format: A4 (210 x 297 mm))

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top