Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0055

Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1977 o spremembah direktiv 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 69/208/EGS, 70/458/EGS in 70/457/EGS o trženju semena pese, semena krmnih rastlin, semena žit, materiala za vegetativno razmnoževanje trte, semena oljnic in predivnic, zelenjadnic ter o skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin

OJ L 16, 20.1.1978, p. 23–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 253 - 259
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/55/oj

31978L0055Uradni list L 016 , 20/01/1978 str. 0023 - 0029
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0253
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0185
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 13 str. 0185
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0158
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0158


Direktiva Sveta

z dne 19. decembra 1977

o spremembah direktiv 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 69/208/EGS, 70/458/EGS in 70/457/EGS o trženju semena pese, semena krmnih rastlin, semena žit, materiala za vegetativno razmnoževanje trte, semena oljnic in predivnic, zelenjadnic ter o skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin

(78/55/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker morajo biti, zaradi spodaj navedenih razlogov, določene direktive o trženju semena in razmnoževalnega materiala spremenjene;

ker sedanje določbe teh direktiv, ki se nanašajo na trženje semena in razmnoževalnega materiala, ne upoštevajo tehničnega napredka na področju postopkov označevanja; ker bi zato morale biti spremenjene;

ker je pri nekaterih direktivah treba uvesti hitri postopek za spreminjanje seznama vrst glede na opise in glede na hibride, ki nastanejo pri križanju vrst;

ker mora biti seme, namenjeno za potrjevanje kot "certificirano seme", načeloma pridelano iz osnovnega semena; ker navedene direktive z odstopanjem v primeru semena določenih vrst dovoljujejo potrditev kot "certificirano seme" tudi, če je bilo seme pridelano iz uradno pregledanega predosnovnega semena; ker ta možnost pri nekaterih vrstah ne zadošča, zlasti ne pri tistih vrstah, za katere je dovoljena potrditev kot "certificirano seme druge množitve"; ker mora biti torej ta možnost razširjena pod pogojem, da se predpišejo zadostna jamstva;

ker so izkušnje pri oskrbi s semenom lanu za vlakna pokazale, da je treba ohraniti kategorijo "certificirano seme tretje množitve" še za prihodnja štiri leta; ker to podaljšanje omogoča državam članicam tudi sprejetje vseh potrebnih ukrepov, da se v bližnji prihodnosti zagotovi primerna oskrba s semenom lanu za vlakna kategorij "certificirano seme prve množitve" in "certificirano seme druge množitve";

ker Direktiva Sveta 70/457/EGS z dne 29. septembra 1970 o skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 73/438/EGS [4], in Direktiva Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semen zelenjadnic [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/307/EGS [6], predpisujeta, da od 1. julija 1977 naprej države članice ne morejo več na nacionalni ravni ugotavljati enakovrednosti uradnih preizkušanj sort in nadzora nad postopki vzdrževanja sort v tretjih državah; ker določa Direktiva 70/458/EGS, da od 1. julija 1977 naprej države članice ne morejo več na nacionalni ravni ugotavljati enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah;

ker je verjetno, da pregledi glede priznanja enakovrednosti na ravni Skupnosti v vseh tistih primerih, v katerih se je enakovrednost priznavala na državni ravni, ne bodo končani v zgoraj omenjenem roku; ker je treba zato, da ne bi ovirali tradicionalnih trgovinskih tokov, omogočiti, da se o možnem podaljšanju rokov v določenih primerih odloči po hitrem postopku,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva Sveta 66/400/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/331/EGS [8], se spremeni:

1) Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Države članice zahtevajo, da pakiranja osnovnega semena in certificiranega semena, razen v primeru, ko je seme slednje kategorije v obliki majhnih pakiranj EGS:

(a) so na zunanji strani označena s prvič uporabljeno uradno etiketo, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi III(A), in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je bela za osnovno seme in modra za certificirano seme. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Če v primerih, določenih v členu 4(a), osnovno seme glede kalivosti ne izpolnjuje pogojev, določenih v Prilogi I, mora biti to na etiketi navedeno. Uporaba uradnih samolepilnih etiket mora biti odobrena. V skladu s postopkom iz člena 21 se lahko odobri, pod uradnim nadzorom, neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etiket neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni dokument v barvi etikete, ki navaja vsaj podatke iz Priloge III(A)(I)(3), (4), (5), (10) in (11). Ta dokument se sestavi tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na embalaži ali če se v skladu z določbami iz (a) uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki ga ni mogoče raztrgati.

2. Države članice lahko določijo izjeme k odstavku 1 za majhna pakiranja osnovnega semena, če se le-ta označijo s: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"."

2) V členu 11b se besedilo "uradno zapečateno in označeno" nadomesti z besedilom "zaprto in označeno uradno ali pod uradnim nadzorom".

3) V prvi alinei člena 14(1) se besedilo "uradno označeno in zapečateno" nadomesti z besedilom "označeno in zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom".

4) V Prilogi III(A)(I) se doda naslednje:

"12. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

Člen 2

Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 75/444/EGS [10], se spremeni:

1) V členu 2 se dodata naslednja odstavka:

"1a. Spremembe, ki jih je treba opraviti v seznamu vrst iz odstavka 1(A) zaradi znanstvenega ali tehničnega razvoja, kar zadeva opise in hibride, nastale pri križanju vrst, zajetih v tej direktivi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

1b. Države članice se v skladu s postopkom iz člena 21 lahko pooblasti, da z odstopanjem od odstavka 1(C)(a) dovolijo, da se kot certificirano seme potrdi seme samoprašnih ali apomiktičnih vrst, ki je bilo prijavljeno v potrditev kot osnovno seme in pridelano neposredno iz množitve pred osnovnim semenom, ki pa ni bilo uradno pregledano. Ta določba se ne uporablja za hibridna semena. Seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če to zahteva prijavitelj potrjevanja v soglasju z žlahtniteljem in če testiranje uradno odvzetih vzorcev, izvedeno v uradni naknadni kontroli najpozneje v rastni dobi, ko je bilo seme prijavljeno, pokaže, da seme prejšnje množitve glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve za osnovno seme. V tem primeru mora žlahtnitelj ob odvzemu vzorcev navesti celotno površino, na kateri je bilo pridelano seme prejšnje množitve. Te zahteve se lahko spremenijo glede na znanstveni ali tehnični razvoj, v skladu s postopkom iz člena 21.

Države članice zahtevajo, da se za seme, ki se trži v skladu s pooblastilom, navedenim v prvem pododstavku, na uradnih etiketah označi: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"; države članice lahko v tem primeru zahtevajo tudi, da se na uradnih etiketah označi "namenjeno le za nadaljnje razmnoževanje"."

2) Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Države članice zahtevajo, da pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena, razen v primeru, ko je seme zadnjih dveh kategorij v obliki majhnih pakiranj EGS B:

(a) so na zunanji strani označena s prvič uporabljeno uradno etiketo, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi IV(A), in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je bela za osnovno seme, modra za certificirano seme prve množitve iz osnovnega semena, rdeča za certificirano seme naslednjih množitev in rjava za trgovsko seme. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Če v primerih, določenih v členu 4(a), osnovno seme ali certificirano seme glede kalivosti ne izpolnjujeta pogojev, določenih v Prilogi II, mora biti to na etiketi navedeno. Uporaba uradnih samolepilnih etiket mora biti odobrena. V skladu s postopkom iz člena 21 se lahko odobri, pod uradnim nadzorom, neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etikete neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni dokument v barvi etikete, ki navaja vsaj podatke iz Priloge IV(A)(I)(a)(3), (4) in (5), v primeru trgovskega semena pa iz (b)(2), (4) in (5). Ta dokument se sestavi tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na embalaži ali če se v skladu z določbami pod (a) uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki ga ni mogoče raztrgati.

2. Države članice lahko določijo izjeme od odstavka 1 za majhna pakiranja osnovnega semena, če se le-ta označijo z: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"."

3) V členu 10(b) se besedilo "uradno zapečateno in označeno" nadomesti z besedilom "zaprto in označeno uradno ali pod uradnim nadzorom".

4) V prvi in drugi alinei člena 14(1) se besedilo "uradno označeno in zapečateno" nadomesti z besedilom "označeno in zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom".

5) V Prilogi IV(A)(I) se pod (a) doda naslednje:

"12. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

6) V Prilogi IV(A)(I) se pod (b) doda naslednje:

"9. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

7) V Prilogi IV(A)(I) se pod (c) doda naslednje:

"7. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost vseh sestavin mešanice, se lahko navede "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

Člen 3

Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 75/444/EGS, se spremeni:

1) V členu 2 se dodata naslednja odstavka:

"1a. Spremembe, ki jih je treba opraviti v seznamu vrst iz odstavka 1(A) zaradi znanstvenega ali tehničnega razvoja, kar zadeva opise in hibride, nastale pri križanju vrst, zajetih v tej direktivi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21.

1b. Države članice se v skladu s postopkom iz člena 21 lahko pooblasti, da z odstopanjem od odstavka (1) pod (F)(a) ali (G)(a) dovolijo, da se kot certificirano seme prve množitve ali kot certificirano seme druge množitve potrdi seme samoprašnih ali apomiktičnih vrst, ki je bilo prijavljeno v potrditev kot osnovno seme in pridelano neposredno iz množitve pred osnovnim semenom, ki pa ni bilo uradno pregledano. Ta določba se ne uporablja za hibridna semena. Seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če to zahteva prijavitelj potrjevanja v soglasju z žlahtniteljem in če testiranje uradno odvzetih vzorcev, izvedeno v naknadni kontroli najpozneje v rastni dobi, ko je bilo seme prijavljeno, pokaže, da seme prejšnje množitve glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve za osnovno seme. V tem primeru mora žlahtnitelj ob odvzemu vzorcev navesti celotno površino, na kateri je bilo pridelano seme prejšnje množitve. Te zahteve se lahko spremenijo ali dopolnijo glede na znanstveni ali tehnični razvoj, v skladu s postopkom iz člena 21.

Države članice zahtevajo, da se za seme, ki se trži v skladu s pooblastilom, navedenim v prvem pododstavku, na uradnih etiketah označi: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"; države članice lahko v tem primeru zahtevajo tudi, da se na uradnih etiketah označi "namenjeno le za nadaljnje razmnoževanje"."

2) Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Države članice zahtevajo, da vse vrste pakiranj osnovnega in certificiranega semena:

(a) so na zunanji strani označene s prvič uporabljeno uradno etiketo, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi IV, in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je bela za osnovno seme, modra za certificirano seme in certificirano seme prve množitve ter rdeča za certificirano seme druge množitve. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Če v primerih, določenih v členu 4(1)(a) in (2), osnovno seme ali seme koruze glede kalivosti ne izpolnjujeta pogojev, določenih v Prilogi II, mora biti to na etiketi navedeno. Uporaba uradnih samolepilnih etiket mora biti odobrena. V skladu s postopkom iz člena 21 se lahko odobri, pod uradnim nadzorom, neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etikete neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni dokument v barvi etikete, ki navaja vsaj podatke iz Priloge IV(A)(a)(3), (4) in (5). Ta dokument se sestavi tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na embalažo ali če se v skladu z določbami iz (a) uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki ga ni mogoče raztrgati.

2. Države članice lahko določijo izjeme od odstavka 1 za majhna pakiranja, če se le-ta označijo z: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)".

3. V skladu s postopkom iz člena 21 se lahko države članice pooblasti, da do 30. junija 1980 obdržijo določbe, ki dovoljujejo trženje semena žit, katerih embalaža vsebuje predpisane podatke, a v drugačni obliki od tiste, ki jo določa šesti stavek odstavka 1(a)."

3) V členu 14(1) se besedilo "uradno označeno in zapečateno" nadomesti z besedilom "označeno in zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom".

4) V Prilogi IV(A) se pod (a) doda naslednje:

"10. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede: "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

5) V Prilogi IV(A) se pod (b) doda naslednje:

"7. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost vseh sestavin mešanice, se lahko navede: "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

Člen 4

V členu 10 Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju z materialom za vegetativno razmnoževanje trte [12], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 74/648/EGS [13], se doda naslednji odstavek 1a:

"1a. Kljub temu pa lahko države članice dovolijo, da se 10 pakiranj ali snopov ukoreninjenih trsnih cepljenk enakih lastnosti ali 5 pakiranj ali snopov ukoreninjenih potaknjencev enakih lastnosti označi le z eno etiketo, ki ustreza specifikaciji iz Priloge IV. V tem primeru morajo biti pakiranja ali snopi povezani tako, da se vez pri njihovem ločevanju poškoduje in je ni mogoče ponovno uporabiti. Etiketa se pritrdi s to vezjo. Ponovno pakiranje se ne odobri."

Člen 5

Direktiva Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic [14], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 75/444/EGS, se spremeni:

1) V členu 2 se dodata naslednja odstavka:

"1a. Spremembe, ki jih je treba opraviti v seznamu vrst iz odstavka 1(A) zaradi znanstvenega ali tehničnega razvoja, kar zadeva opise in hibride, nastale pri križanju vrst, zajetih v tej direktivi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 20.

1b. Države članice se lahko v skladu s postopkom iz člena 20 pooblasti, da z odstopanjem od odstavka 1D(a) ali E(a) dovolijo, da se kot certificirano seme prve množitve ali kot certificirano seme druge množitve potrdi seme samoprašnih vrst, ki je bilo prijavljeno v potrditev kot osnovno seme in pridelano neposredno iz množitve pred osnovnim semenom, ki pa ni bilo uradno pregledano. Ta določba se ne uporablja za hibridna semena. Seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če to zahteva prijavitelj potrjevanja v soglasju z žlahtniteljem in če testiranje uradno odvzetih vzorcev, izvedeno v naknadni kontroli najpozneje v rastni dobi, ko je bilo seme prijavljeno, pokaže, da seme prejšnje množitve glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve za osnovno seme. V tem primeru mora žlahtnitelj ob odvzemu vzorcev navesti celotno površino, na kateri je bilo pridelano seme prejšnje množitve. Te zahteve se lahko spremenijo glede na znanstveni ali tehnični razvoj, v skladu s postopkom iz člena 20.

Države članice zahtevajo, da se za seme, ki se trži v skladu s pooblastilom, navedenim v prvem pododstavku, na uradnih etiketah označi: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"; države članice lahko v tem primeru zahtevajo tudi, da se na uradnih etiketah označi "namenjeno le za nadaljnje razmnoževanje"."

2) V členu 2(2)(c) se datum "30. junij 1978" nadomesti z datumom "30. junij 1982".

3) V členu 10 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjima odstavkoma:

"1. Države članice zahtevajo, da pakiranja osnovnega semena in certificiranega semena vseh vrst ter komercialnega semena:

(a) so na zunanji strani označena s prvič uporabljeno uradno etiketo, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi IV, in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je bela za osnovno seme, modra za certificirano seme prve množitve iz osnovnega semena, rdeča za certificirano seme naslednjih množitev in rjava za trgovsko seme. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Če v primerih, določenih v členu 4(a), osnovno seme glede kalivosti ne izpolnjuje pogojev, določenih v Prilogi II, mora biti to na etiketi navedeno. Uporaba uradnih samolepilnih etiket mora biti odobrena. V skladu s postopkom iz člena 20 se lahko odobri, pod uradnim nadzorom, neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etikete neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni dokument v barvi etikete, ki navaja vsaj podatke iz Priloge IV(A)(a)(4), (5) in (6), v primeru trgovskega semena pa iz (b), (2), (5) in (6). Ta dokument se sestavi tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na embalažo ali če se v skladu z določbami iz (a) uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki ga ni mogoče raztrgati.

2. Države članice lahko določijo izjeme od odstavka 1 za majhna pakiranja, če se le-ta označijo s: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"."

4) V členu 13(1) se besedilo "uradno označeno in zapečateno" nadomesti z "označeno in zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom".

5) V Prilogi IV(A) se pod (a) doda naslednje:

"11. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede: "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

6) V Prilogi IV(A) se pod (b) doda naslednje:

"10. Če je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, se lahko navede: "ponovno preskušeno … (mesec in leto)" in službo, odgovorno za ponovno preskušanje. Ta podatek se lahko navede na uradni nalepki, ki se jo nalepi na uradno etiketo."

Člen 6

V členu 21(2) Direktive 70/457/EGS se doda naslednji stavek:

"V skladu s postopkom iz člena 23 se lahko to obdobje podaljša za tretje države, če razpoložljivi podatki ne dopuščajo odločitve v skladu z odstavkom 1, in za tako dolgo, dokler ne dopustijo takšne odločitve."

Člen 7

Direktiva Sveta 70/458/EGS se spremeni:

1) V členu 2 se dodata naslednja odstavka:

"1a. Spremembe, ki jih je treba opraviti v seznamu vrst iz odstavka 1(A) zaradi znanstvenega ali tehničnega razvoja, kar zadeva opise in hibride, nastale pri križanju vrst, zajetih v tej direktivi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 40.

1b. Države članice se v skladu s postopkom iz člena 40 lahko pooblasti, da z odstopanjem od odstavka 1(C)(a) dovolijo, da se kot certificirano seme potrdi seme samoprašnih vrst, ki je bilo prijavljeno v potrditev kot osnovno seme in pridelano neposredno iz množitve pred osnovnim semenom, ki pa ni bilo uradno pregledano. Ta določba se ne uporablja za hibridna semena. Seme se lahko potrdi kot certificirano seme le, če to zahteva prijavitelj potrjevanja v soglasju z žlahtniteljem in če testiranje uradno odvzetih vzorcev, izvedeno najpozneje v rastni dobi, ko je bilo seme prijavljeno, pokaže, da seme prejšnje množitve glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve za osnovno seme. V tem primeru mora žlahtnitelj ob odvzemu vzorcev navesti celotno površino, na kateri je bilo pridelano seme prejšnje množitve. Te zahteve se lahko spremenijo glede na znanstveni ali tehnični razvoj, v skladu s postopkom iz člena 40.

Države članice zahtevajo, da se za seme, ki se trži v skladu s pooblastilom, navedenim v prvem pododstavku, na uradnih etiketah označi: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"; države članice lahko v tem primeru zahtevajo tudi, da se na uradnih etiketah označi "namenjeno le za nadaljnje razmnoževanje"."

2) Člen 26(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Države članice zahtevajo, da pakiranja osnovnega semena in certificiranega semena, razen v primeru, kadar je zadnja kategorija v obliki majhnih pakiranj:

(a) so na zunanji strani označena s prvič uporabljeno uradno nalepko, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi IV(A), in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Etiketa se lahko namesti v notranjost pakiranja, če je embalaža prozorna in je etiketo mogoče prebrati. Barva etikete je bela za osnovno seme in modra za certificirano seme. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Če v primerih, določenih v členu 21, osnovno seme glede kalivosti ne izpolnjuje pogojev, določenih v Prilogi II, mora biti to na etiketi navedeno. Uporaba uradnih samolepilnih etiket mora biti odobrena. V skladu s postopkom iz člena 40 se lahko odobri, pod uradnim nadzorom, neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etikete neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni dokument v barvi etikete, ki navaja vsaj podatke iz Priloge IV(A)(a)(4), (5), (6) in (7). Ta dokument se sestavi tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na embalaži ali če se v skladu z določbami iz (a) uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki ga ni mogoče raztrgati."

3) V členu 26 se doda naslednji odstavek:

"1a. Države članice lahko določijo izjeme od odstavka 1 za majhna pakiranja osnovnega semena, če se le-ta označijo z: "trženje dovoljeno le v … (ime države članice)"."

4) V členu 30(1) se besedilo "uradno označeno in zapečateno" nadomesti z besedilom: "označeno in zaprto uradno ali pod uradnim nadzorom".

5) V členu 32(2) se doda naslednji stavek:

"V skladu s postopkom iz člena 40 se lahko to obdobje podaljša za tretje države, če razpoložljivi podatki ne dopuščajo odločitve v skladu z odstavkom 1, in za tako dolgo, dokler ne dopustijo takšne odločitve."

Člen 8

Države članice morajo uveljaviti zakone in druge predpise, potrebne za izpolnitev:

- člena 6 in člena 7(5) do 1. julija 1977,

- člena 5(2) do 1. julija 1978,

- drugih zahtev te direktive najpozneje do 1. julija 1979.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 1977

Za Svet

Predsednik

H. Simonet

[1] UL L 183, 1.8.1977, str. 64.

[2] UL C 180, 28.7.1977, str. 29.

[3] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

[4] UL L 356, 27.12.1973, str. 79.

[5] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

[6] UL L 72, 18.3.1976, str. 16.

[7] UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66.

[8] UL L 83, 30.3.1976, str. 34.

[9] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[10] UL L 196, 26.7.1975, str. 6.

[11] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[12] UL L 93, 17.4.1968, str. 15.

[13] UL L 352, 28.12.1974, str. 43.

[14] UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

--------------------------------------------------

Top