Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0098

Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1976 o spremembi direktiv 64/432/EGS, 72/461/EGS in 72/462/EGS o problemih zdravstvenega varstva in veterinarskih problemih

OJ L 26, 31.1.1977, p. 81–84 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 56 - 59
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 170 - 173
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 170 - 173
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 52 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 52 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 3 - 6

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 23/12/1976

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/98/oj

31977L0098Uradni list L 026 , 31/01/1977 str. 0081 - 0084
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0052
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 17 str. 0056
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0052
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 11 str. 0170
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 11 str. 0170


Direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1976

o spremembi direktiv 64/432/EGS, 72/461/EGS in 72/462/EGS o problemih zdravstvenega varstva in veterinarskih problemih

(77/98/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je bilo ob širitvi Skupnosti Danski, Irski in Združenemu kraljestvu z odstopanjem od obstoječih pravil Skupnosti, odobreno, da do neke mere obdržijo svoje nacionalne predpise o veterinarskih zadevah;

ker je bila posebna ureditev za te tri države članice vključena v določbe členov 104 in 105 Akta o pristopu [3]; ker so bile v pozneje sprejeto zakonodajo Skupnosti vključene podobne določbe, ki so logično nadaljevanje izvirnih določb; ker sta bila v ta namen sprejeta člen 13 Direktive Sveta 72/461/EGS z dne 12. decembra 1972 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom med državami članicami Skupnosti [4], in člen 33 Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [5], navedeni direktivi pa sta bili nazadnje spremenjeni z Direktivo 75/379/EGS [6];

ker so člen 106 Akta o pristopu in druge navedene določbe predvideli, da Komisija najpozneje do 1. julija 1976 Svetu predloži poročilo in po potrebi ustrezne predloge za rešitve težav s temi odstopanji;

ker sprejete rešitve ne smejo ogroziti že pridobljenega standarda zdravstvenega varstva in morajo, kolikor je to mogoče, zagotoviti prosti pretok živali in mesa;

ker je tveganje širjenja bolezni pri sveži govedini in teletini nedvomno manjše kakor pri trgovini z živimi živalmi; ker poleg tega pogoji trgovanja z mesom po obstoječih direktivah izključujejo potrebo po nadaljnjih posebnih jamstvih;

ker je treba za žive živali postopno vpeljati enoten sistem za vse države članice, ki razlikuje med posameznimi živalskimi vrstami glede na njihovo morebitno nevarnost in upošteva potrebo za širitev trgovanja na podlagi obstoječih vzorcev; ker je treba ustrezno spremeniti Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 75/379/EGS;

ker mora biti mogoče, da za uvoz iz tretjih držav v nekatere države članice še naprej veljajo vsaj tako stroge določbe kot tiste, ki se trenutno uporabljajo v teh državah članicah;

ker morajo pravila Skupnosti zlasti v zvezi s slinavko in parkljevko ter prašičjo kugo omogočati iskanje skupne in popolne rešitve za vse navedene probleme;

ker je upravičeno predvideti posebno prehodno obdobje za Irsko in Združeno kraljestvo glede Severne Irske, kar navedenima državama omogoča uveljavitev sprememb, ki jih zahteva izvajanje določb Skupnosti;

ker se zaradi pridobljenih izkušenj zdi primerno razširiti uporabo hitrega in učinkovitega postopka za uvajanje tehničnih sprememb nekaterih določb ali določitev pravil za izvajanje,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

S 1. januarjem 1977 se besedilo člena 13 Direktive 72/461/EGS nadomesti z:

"Člen 13

Do 31. decembra 1982 se Irski in Združenemu kraljestvu glede Severne Irske za uvoz svežega mesa odobri ohranitev nacionalnih predpisov v zvezi z zaščito pred slinavko in parkljevko, pri čemer izpolnjujeta splošne določbe Pogodbe.

Do 31. decembra 1977 se Danski, Irski in Združenemu kraljestvu za uvoz svežega mesa odobri ohranitev nacionalnih predpisov v zvezi z zaščito pred prašičjo kugo, pri čemer izpolnjujejo splošne določbe Pogodbe."

Člen 2

Direktivi 64/432/EGS se doda naslednji člen 4a:

"Člen 4a

Do 31. decembra 1982 se Irski in Združenemu kraljestvu glede Severne Irske za uvoz živali za razplod, rejo in zakol iz drugih držav članic odobri ohranitev nacionalnih predpisov v zvezi z zaščito pred slinavko in parkljevko, pri čemer izpolnjujeta splošne določbe Pogodbe.

Na predlog Komisije, ki bo predložen pred 1. julijem 1977, Svet pred 1. januarjem 1978 soglasno sprejme kakršne koli spremembe prilog A, B in C k Direktivi 64/432/EGS ali druge ukrepe, vključno z določbami v zvezi s tradicionalno trgovino med Irsko in Združenim kraljestvom."

Člen 3

Od 1. januarja 1978 se Direktivi 64/432/EGS doda naslednji člen 4b:

"Člen 4b

Brez poseganja v člen 4a države članice, ki so več kot dve leti proste slinavke in parkljevke, ki ne izvajajo rutinskega cepljenja in, ki z odstopanjem od zahtev te direktive, na svoje ozemlje ne dovoljujejo živalim, cepljenim proti navedeni bolezni, v obdobju, določenem v skladu s postopkom iz člena 12, lahko do 31. decembra 1982 in ob izpolnjevanju splošnih določb Pogodbe, postavljajo naslednje pogoje za vstop živali za razplod, rejo in zakol na svoje ozemlje:

A. če živali prihajajo iz države članice, ki je vsaj dve leti prosta slinavke in parkljevke:

(1) ne izvaja cepljenja proti slinavki in parkljevki in živalim, cepljenim proti navedeni bolezni, ne dovoljuje vstopa na svoje ozemlje, morajo živali izpolnjevati zahteve te direktive, z izjemo določb v zvezi z obveznim cepljenjem proti slinavki in parkljevki;

(2) izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki in živalim, cepljenim proti navedeni bolezni, dovoljuje vstop na svoje ozemlje, za živali veljajo zahteve te direktive, z izjemo določb v zvezi s cepljenjem proti slinavki in parkljevki, ki jih zamenjajo naslednja jamstva:

- govedo je moralo opraviti test na virus slinavke in parkljevke, opravljen po metodi laringo-faringealnega ostružka (znane kot "probang test"), ki je pokazal negativno reakcijo,

- govedo in prašiči so morali opraviti serološki test za ugotavljanje protiteles proti virusu slinavke in parkljevke, ki je pokazal negativno reakcijo,

- govedo in prašiči so morali biti v državi izvoznici 14 dni izolirani na izvornem gospodarstvu ali karantenski postaji pod nadzorom uradnega veterinarja,

ob upoštevanju naslednjega:

(i) nobena žival na izvornem gospodarstvu ali karantenski postaji (po potrebi) se v 21 dneh pred izvozom ne sme cepiti proti slinavki in parkljevki in v tem istem obdobju se ne sme na gospodarstvo ali karantensko postajo vnesti nobena žival, razen tistih, ki se bodo izvozile;

(ii) če se testi, potrebni za izvajanje tega člena, opravljajo na gospodarstvu, morajo biti živali, namenjene izvozu, do izvoza ločene od drugih živali.

Za živali poleg tega velja 21-dnevna karantena v državi uvoznici;

B. če živali prihajajo iz države članice, ki ni vsaj dve leti prosta slinavke in parkljevke:

(1) ne izvaja cepljenja proti slinavki in parkljevki in živalim, cepljenim proti navedeni bolezni, ne dovoljuje vstopa na svoje ozemlje, za živali veljajo zahteve te direktive, z izjemo določb v zvezi s cepljenjem proti slinavki in parkljevki, ki jih zamenjajo naslednja jamstva:

- govedo je moralo opraviti test na virus slinavke in parkljevke, opravljen po metodi laringo-faringealnega ostružka (znane kot "probang test"), ki je pokazal negativno reakcijo,

- govedo in prašiči so morali opraviti serološki test za ugotavljanje protiteles proti virusu slinavke in parkljevke, ki je pokazal negativno reakcijo,

- govedo in prašiči so morali biti v državi izvoznici 14 dni izolirani na karantenski postaji pod nadzorom uradnega veterinarja,

ob upoštevanju naslednjega:

(i) nobena žival na izvornem gospodarstvu ali karantenski postaji (po potrebi) se v 30 dneh pred izvozom ne sme cepiti proti slinavki in parkljevki in v tem istem obdobju se ne sme na gospodarstvo ali karantensko postajo vnesti nobena žival razen tistih, ki se bodo izvozile;

(ii) če se testi, potrebni za izvajanje tega člena, opravljajo na gospodarstvu, morajo biti živali, namenjene izvozu, do izvoza ločene od drugih živali.

Za živali poleg tega velja 21-dnevna karantena v namembni državi;

(2) izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki in živalim, cepljenim proti navedeni bolezni, dovoljuje vstop na svoje ozemlje, za živali veljajo zahteve, določene v B(1) in katere koli dodatne zahteve, ki se lahko sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členih 12 ali 13.

Postopek v členu 12 se uporablja za določanje podrobnih pravil za uporabo tega člena, zlasti pa za razvrščanje držav članic v kategorije iz prvih pododstavkov A ali B, ter pravil za vstop v navedene kategorije."

Člen 4

Pododstavek (b) člena 7(1)(A) Direktive 64/432/EGS se črta.

V členu 7(1)(C) Direktive 64/432/EGS se datum "31. december 1977" nadomesti z datumom "31. december 1979".

Člen 5

S 1. januarjem 1978 se člen 8(2) Direktive 72/462/EGS dopolni z:

"Pri živalih za razplod in rejo se zahteve iz tega odstavka lahko med posameznimi državami članicami razlikujejo, da se upoštevajo posebne določbe, ki jih uživajo države članice v okviru trgovanja med državami članicami Skupnosti."

Člen 6

S 1. januarjem 1978 se besedilo člena 33 Direktive 72/462/EGS nadomesti z:

"Člen 33

Pri uporabi členov 8 in 16 morajo biti pogoji, določeni v skladu s postopkom iz člena 29 za uvoz nekaterih držav članic, vsaj tako strogi kot pogoji, ki jih ista država članica uporablja v okviru trgovanja med državami članicami Skupnosti."

Člen 7

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo:

(a) najpozneje 1. januarja 1977, kar zadeva določbe člena 1;

(b) najpozneje 1. januarja 1978, kar zadeva vse druge določbe.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1976

Za Svet

Predsednik

A. P. L. M. M. van der Stee

[1] UL C 6, 10.1.1977, str. 141.

[2] Mnenje, podano dne 27. oktobra 1976 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 73, 27.3.1972, str. 14.

[4] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[5] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[6] UL L 172, 3.7.1975, str. 17.

[7] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

--------------------------------------------------

Top