Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3279

Uredba Sveta (EGS) št. 3279/75 z dne 16. decembra 1975 o poenotenju režimov, ki jih uporabljajo posamezne države članice za uvoz živih dreves in drugih rastlin, čebulic, korenin in podobnega, rezanega cvetja in okrasnega listja iz držav nečlanic

OJ L 326, 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 130 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; razveljavil 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

31975R3279



Uradni list L 326 , 18/12/1975 str. 0001 - 0003
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 14 str. 0130
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 9 str. 0220
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 9 str. 0220


Uredba Sveta (EGS) št. 3279/75

z dne 16. decembra 1975

o poenotenju režimov, ki jih uporabljajo posamezne države članice za uvoz živih dreves in drugih rastlin, čebulic, korenin in podobnega, rezanega cvetja in okrasnega listja iz držav nečlanic

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št 234/68 [1] z dne 27. februarja 1968 o skupni ureditvi trga za živa drevesa in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 8(2) Uredbe (EGS) št 234/68 določa sprejetje potrebnih določb za uskladitev in poenotenje uvoznih postopkov, ki jih posamezne države članice uporabljajo za uvoz iz držav nečlanic;

ker vzpostavitev skupnega uvoznega režima za živa drevesa in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje iz zgoraj navedene uredbe zahteva, da se pri uvozu iz držav nečlanic odpravijo količinske omejitve, ukrepi z enakovrednim učinkom in dajatve, ki imajo učinek, enakovreden carinam;

ker pa je kljub temu treba zmanjšati tveganje, ki bi lahko nastalo zaradi odprave vseh količinskih omejitev ali ukrepov z enakovrednim učinkom v trgovini z državami nečlanicami; ker je zato treba te proizvode vključiti v okvir Uredbe Sveta (EGS) št. 109/70 [2] z dne 19. decembra 1969 o določitvi skupnih pravil za uvoz iz držav z državno trgovino in Uredbe Sveta (EGS) št. 1439/74 [3] z dne 4. junija 1974 o skupnih pravilih za uvoz iz držav nečlanic;

ker je poleg tega treba za posebno občutljive proizvode predvideti sistem uvoznih dovoljenj, ki zahteva predložitev varščine, s katero se jamči, da bo uvoz izveden v času veljavnosti dovoljenja,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Če ni drugače določeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 234/68 in v tej uredbi ali če Svet na predlog Komisije v skladu s postopkom glasovanja iz člena 43(2) Pogodbe ne odloči drugače, je za proizvode iz poglavja 6 skupne carinske tarife, ki se uvažajo iz držav nečlanic, prepovedano:

- obračunavati dajatve z učinkom, enakovrednim carinskim dajatvam,

- uporabljati kakršne koli količinske omejitve ali ukrepe z enakovrednim učinkom.

2. Države članice lahko do 31. decembra 1977 za vrtnice in nageljne pod tarifno podštevilko ex 06.03 A skupne carinske tarife obdržijo ukrepe, ki so za uvoz teh proizvodov s poreklom iz držav nečlanic veljali 1. januarja 1974, vendar teh ukrepov ne smejo dodatno zaostriti.

3. Države članice lahko za neukoreninjene potaknjence in cepiče trte in za trte, cepljene ali ukoreninjene, pod tarifno številko ex 06.02 skupne carinske tarife obdržijo ukrepe, ki so za uvoz teh proizvodov s poreklom iz držav nečlanic veljali 1. januarja 1974, vendar teh ukrepov ne smejo dodatno zaostriti. Ta določba se uporablja do roka, do katerega morajo države članice uveljaviti potrebne ukrepe za uskladitev z Direktivo Sveta 74/649/EGS [4] z dne 9. decembra 1974 o prometu z materiali za vegetativno razmnoževanje trte, uvoženimi iz tretjih držav.

4. Države članice, ki nameravajo obdržati ukrepe iz odstavkov 2 in 3, o tem obvestijo Komisijo pred začetkom veljavnosti teh ukrepov.

Člen 2

1. Priloga k Uredbi (EGS) št. 109/70 se razširi na vse proizvode iz poglavja 6 skupne carinske tarife, ki se uvažajo iz katere koli države, navedene v tej prilogi, razen proizvodov iz Priloge k tej uredbi, do rokov, ki so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

2. Proizvodi iz poglavja 6 skupne carinske tarife, razen proizvodov iz Priloge k tej uredbi, do rokov, ki so navedeni v Uredbi, se vključijo v skupni seznam liberaliziranih proizvodov iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 1439/74.

3. Brez vpliva na ukrepe, ki jih države članice obdržijo v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 1, se za proizvode iz Priloge k tej uredbi do navedenih rokov uporabljata naslova II in III uredb (EGS) št. 109/70 in (EGS) št. 1439/74. Če pa se v državo članico uvaža proizvod, za katerega v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 1 veljajo nacionalne omejitve, v tej državi članici uvozni dokumenti, izdani v skladu z uredbama (EGS) št. 109/70 in (EGS) št. 1439/74, veljajo samo ob predložitvi nacionalnega dokumenta, ki ustreza poprejšnjemu uvoznemu dovoljenju.

Člen 3

1. Za ves uvoz proizvodov, za katere veljajo nadzorni ukrepi iz naslova III uredb (EGS) št. 109/70 in (EGS) št. 1439/74, v Skupnost se v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EGS) 234/68 lahko določi, da je potrebno uvozno dovoljenje, izdano od države članice vsaki zainteresirani osebi, ki zanj zaprosi, ne glede na njen sedež v Skupnosti. Takšna dovoljenja veljajo samo za en posel, ki se izvede v Skupnosti. Vendar pa za uvoz proizvoda, za katerega v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 1 veljajo nacionalne omejitve v državi članici, v tej državi članici uvozno dovoljenje velja samo ob predložitvi nacionalnega dokumenta, ki ustreza poprejšnjemu uvoznemu dovoljenju.

2. Uvozno dovoljenje se lahko izda samo ob predložitvi varščine, ki jamči, da se bo uvoz izvedel v roku veljavnosti dovoljenja. Varščina se zadrži v celoti ali deloma, če se v tem roku izvoz ne izvede ali se izvede samo deloma.

3. Ob uporabi odstavka 1 se nadzorni ukrepi, ki za proizvod veljajo v skladu z uredbama (EGS) št. 109/70 in (EGS) št. 1439/74, ne uporabljajo.

Člen 4

Roki veljavnosti dovoljenj in druga pravila za uporabo člena 3 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 234/68.

Člen 5

Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uredba se uporablja od 1. januarja 1976.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 1975

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] UL L 55, 2.3.1968, str. 1.

[2] UL L 19, 26.1.1970, str. 1.

[3] UL L 159, 15.6.1974, str. 1.

[4] UL L 352, 28.12.1974, str. 45.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Številka SCT | Opis blaga | Obdobje |

ex 06.03 A | vrtnice | do 31. decembra 1977 |

ex 06.03 A | nageljni | do 31. decembra 1977 |

ex 06.02 A | neukoreninjeni potaknjenci in cepiči trt | do roka, v državah članicah določenega za začetek veljavnosti ukrepov, potrebnih za potrditev Direktive 74/649/EGS |

06.02 B | trte, cepljene ali ukoreninjene | |

--------------------------------------------------

Top