Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2759

Uredba Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso

OJ L 282, 1.11.1975, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 3 - 11
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 86 - 94
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 86 - 94
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 170 - 178
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 170 - 178
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 84 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 84 - 92

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; razveljavil 32007R1234 . Latest consolidated version: 02/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2759/oj

31975R2759Uradni list L 282 , 01/11/1975 str. 0001 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0170
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 14 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0170
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 9 str. 0086
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 9 str. 0086


Uredba Sveta (EGS) št. 2759/75

z dne 29. oktobra 1975

o skupni ureditvi trga za prašičje meso

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti njenih členov 42 in 43,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker so bile temeljne določbe o ureditvi trga za prašičje meso od svojega sprejetja večkrat spremenjene; ker se ta besedila zaradi svoje številčnosti, zapletenosti in razpršenosti po različnih Uradnih listih težko uporabljajo, s tem pa jim manjka jasnost, ki bi morala biti bistvena lastnost vsake zakonodaje; ker jih je zato treba pripraviti v obliki prečiščenega besedila;

ker mora delovanje in razvoj skupnega trga za kmetijske proizvode spremljati vzpostavitev skupne kmetijske politike, ki naj zlasti vključuje skupno ureditev kmetijskih trgov, ki lahko prevzamejo različne oblike, odvisno od proizvodov;

ker je namen skupne kmetijske politike doseganje ciljev, določenih v členu 39 Pogodbe; ker je za stabilizacijo trgov in za zagotovitev primernega življenjskega standarda kmečkega prebivalstva v sektorju prašičjega mesa treba predvideti ukrepe, s katerimi bi se poenostavila prilagoditev ponudbe tržnim zahtevam in s katerimi bi se sprejeli intervencijski ukrepi; ker se intervencijski ukrepi lahko izvajajo v obliki odkupov s strani intervencijskih agencij; ker je treba prav tako ponuditi pomoč za zasebno skladiščenje, ker takšna pomoč najmanj ovira običajno trženje proizvodov in lahko pomaga pri zmanjšanju obsega odkupa s strani intervencijskih agencij; ker je v ta namen treba predvideti zlasti določitev bazne cene, pri kateri lahko pride do intervencijskih ukrepov, določiti pa je treba tudi pogoje, ki veljajo pri intervenciji;

ker vzpostavitev enotnega trga Skupnosti za prašičje meso vključuje uvedbo enotnega trgovinskega sistema na zunanjih mejah Skupnosti; ker trgovinski sistem vključno z prelevmani in izvoznimi nadomestili v povezavi z intervencijskimi ukrepi prav tako služi za stabilizacijo trga Skupnosti, še zlasti tako, da prepreči, da bi cenovna nihanja na svetovnem trgu vplivala na cene, ki veljajo znotraj Skupnosti;

ker za doseganje tega cilja načeloma zadošča, da se za uvoz iz tretjih držav uvedejo prelevmani, ki upoštevajo posledice razlik med cenami za krmno žito v Skupnosti in na svetovnem trgu na stroške krmljenja, ter potrebo, da se zaščiti predelovalna industrija Skupnosti;

ker je treba preprečiti motnje na trgu Skupnosti, ki jih povzročajo ponudbe na svetovnem trgu po izjemno nizkih cenah; ker je zato treba določiti pragovne cene, prelevmani pa se naj povišajo za dodatni znesek, če so ponudbene cene franko meja nižje od omenjenih cen; ker sistem pragovnih cen ne bo deloval pri tistih proizvodih, pri katerih je težko določiti dovolj reprezentativno ponudbeno ceno za vse proizvode, ki se uvrščajo v eno tarifno oznako; ker je zato za takšne primere potrebno predvideti metodo za izračun dodatnega zneska;

ker je zaradi kontrole obsega uvoza treba predvideti sistem uvoznih dovoljenj, ki vključuje predložitev varščine, s katero se jamči, da bo uvozni posel izpeljan;

ker možnost nadomestila pri izvozu v tretje države, ki je enako razliki med ceno v Skupnosti in na svetovnem trgu, služi za zaščito Skupnosti pri udeležbi v mednarodni trgovini s prašičjim mesom; ker je treba izvoznikom Skupnosti omogočiti določeno stabilnost glede nadomestil, je treba predvideti možnost, da se nadomestila v sektorju prašičjega mesa določijo vnaprej;

ker je poleg zgoraj opisanega sistema treba predvideti, da se uporaba aktivnega oplemenitenja v celoti ali delno prepove, če položaj na trgu to zahteva;

ker sistem prelevmanov omogoča, da se odpravijo vsi ostali varstveni ukrepi na zunanjih mejah Skupnosti; ker pa se lahko mehanizem skupnih cen in prelevmanov pod določenimi pogoji izkaže kot neprimeren; ker v želji, da v takšnih primerih tržišče Skupnosti ne bi ostalo brez zaščite pred motnjami, ki bi nastale potem, ko so bile odstranjene prejšnje uvozne ovire, mora imeti Skupnost možnost, da nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe;

ker omejitve prostega pretoka zaradi uporabe ukrepov, s katerimi se naj prepreči širitev živalskih bolezni, lahko povzročijo težave na trgu ene ali več držav članic; ker je treba predvideti uvedbo posebnih ukrepov za stabilizacijo trga, s katerimi se naj popravi takšen položaj;

ker je zaradi poenostavitve izvajanja predlaganih ukrepov potrebno predvideti postopek, s katerim se naj vzpostavi tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Upravljalnega odbora;

ker bi bila vzpostavitev enotnega trga na osnovi sistema skupnih cen ogrožena z odobritvijo nekaterih pomoči; ker naj zato za prašičje meso veljajo tiste določbe Pogodbe, ki omogočajo oceno pomoči, ki so jih odobrile države članice, in prepoved tistih, ki so nezdružljive s skupnim trgom;

ker mora skupna ureditev trga za prašičje meso istočasno in na ustrezen način upoštevati cilje, določene v členih 39 in 110 Pogodbe;

ker izdatke, ki so jih imele države članice zaradi obveznosti, ki izhajajo iz uporabe te uredbe, nosi Skupnost skladno z določbami členov 2 in 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 [2] z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1566/72 [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Skupna ureditev trgov za prašičje meso vključuje cenovni in trgovinski sistem in zajema naslednje proizvode:

Tarifna številka skupne carinske tarife | Opis blaga |

(a)01.03. A II | živi prašiči domačih pasem, razen plemenskih živali |

(b)02.01 A III a) | meso prašičev domačih pasem, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno |

02.01 B II c) | drobovina prašičev domačih pasem, sveža, ohlajena ali zamrznjena |

02.05 A in B | svinjska maščoba brez pustega mesa (netopljena ali brez izločanja s topili), sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena, v slanici, sušena ali prekajena |

02.06 B | meso in užitna mesna drobovina prašičev domačih pasem, soljena, v slanici, sušena ali prekajena |

15.01 A | svinjska mast in ostale svinjske maščobe, topljene ali izločene s topili |

(c)16.01 | klobase in podobno, mesna drobovina ali živalska kri |

16.02 A II | ostalo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesna drobovina, ki vsebuje jetra, razen gosjih in račjih jeter |

16.02 B III a) | ostalo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesna drobovina, ki ni specificirano, in vsebuje meso ali drobovino prašičev domačih pasem |

2. Za potrebe te uredbe pomeni "četrtletje" obdobje treh mesecev, ki se začne 1. februarja, 1. maja, 1. avgusta ali 1. novembra.

NASLOV I

Cene

Člen 2

Da bi vzpodbudili dejavnost trgovine in skupnih trgovinskih združenj, ki bi pospešila prilagoditev ponudbe tržnim zahtevam, se lahko za izdelke iz člena 1(1) sprejmejo naslednji ukrepi Skupnosti:

- ukrepi za pospešitev boljše organizacije proizvodnje, predelave in trženja,

- ukrepi za izboljšanje kakovosti,

- ukrepi, ki bi omogočili izdelavo kratko- in dolgoročnih napovedi na osnovi uporabljenih proizvodnih sredstev,

- ukrepi za enostavnejše beleženje razvoja tržnih cen.

Splošna pravila glede teh ukrepov bodo sprejeta skladno po postopku iz člena 43(2) Pogodbe.

Člen 3

Sprejmejo se lahko naslednji intervencijski ukrepi, da se prepreči ali omili bistven padec cen:

- pomoč za zasebno skladiščenje,

- odkupi s strani intervencijskih agencij.

Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko odobri za proizvode, ki se določijo po pravilih iz člena 5.

Intervencijske agencije odkupujejo trupe ali polovice trupov, sveže ali ohlajene (skupna carinska tarifa, podštevilka ex 02.01 A III a) 1); odkupujejo lahko prašičja prsa s potrebušino sveža ali ohlajena (skupna carinska tarifa, podštevilka ex 02.01 A III a) 5), ter netopljeno svinjsko mast, svežo ali ohlajeno (skupna carinska tarifa, podštevilka ex 02.05 A I).

Člen 4

1. Pred 1. avgustom vsakega leta se določi bazna cena, ki velja od 1. novembra istega leta, za meso domačega prašiča v trupih ali polovicah (v nadaljevanju imenovani "prašičji trupi") standardne kakovosti, ki je bila določena glede na lestvico Skupnosti za klasificiranje prašičjih trupov.

Pri določanju bazne cene se upošteva naslednje:

- pragovna cena in prelevman, ki velja v četrtletju, ki se prične 1. avgusta vsakega leta;

- potreba, da se ta cena določi tako, da prispeva k stabiliziranju tržnih cen, ne da bi vodila k ustvarjanju strukturnih presežkov v Skupnosti.

2. Intervencijski ukrepi se lahko sprejmejo, ko tržna cena Skupnosti za prašičje trupe, ugotovljena z upoštevanjem cen, zabeleženih v vsaki državi članici na reprezentativnih trgih Skupnosti, in tehtanih s koeficienti, ki odsevajo relativno velikost prašičje črede v vsaki državi članici, znaša in bo verjetno še naprej znašala manj kot 103 % bazne cene.

3. Intervencijske agencije, ki jih imenujejo države članice, sprejmejo intervencijske ukrepe pod pogoji iz členov 5 do 7.

4. Postopek, določen v členu 43(2) Pogodbe, se uporablja za potrebe:

- določanja bazne cene,

- določanja standardne kakovosti prašičjih trupov.

5. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije,

- sprejme seznam reprezentativnih trgov,

- določi lestvico Skupnosti za klasificiranje prašičjih trupov.

6. Postopek iz člena 24 se uporablja za namene:

- odločanja o izvajanju intervencijskih ukrepov in o datumu, ko bodo ti nehali veljati,

- sprejemanju podrobnih pravil za uporabo tega člena.

Člen 5

1. Odkupna cena za prašičje trupe standardne kakovosti ne sme biti višja od 92 % ali nižja od 85 % bazne cene.

2. Za proizvode standardne kakovosti, razen prašičjih trupov, se odkupna cena izpelje iz odkupne cene za prašičje trupe na osnovi razmerja, ki velja med vsako posamezno pragovno ceno za te proizvode in med pragovno ceno za prašičje trupe.

3. Odkupne cene za proizvode, ki niso standardne kakovosti, se izpeljejo iz tistih, ki veljajo za zadevne proizvode standardne kakovosti, ob upoštevanju razlike v kakovosti glede na standardno kakovost. Te cene veljajo za določene kakovosti.

4. Postopek iz člena 24, se uporablja za naslednje potrebe:

(a) določanje proizvodov, za katere naj veljajo intervencijski ukrepi, in določanje kakovosti, ki se lahko odkupuje; poleg tega so lahko na nekaterih območjih Skupnosti nekatere kategorije mase izključene iz intervencije, če niso reprezentativne za proizvodnjo prašičjega mesa na tistem območju;

(b) določanje odkupnih cen in zneska pomoči za zasebno skladiščenje;

(c) sprejemanje podrobnih pravil za uporabo tega člena, še zlasti pogojev, ki veljajo za odkup in skladiščenje proizvodov, pri katerih se uporabljajo intervencijski ukrepi, predvideni v členu 3.

Člen 6

1. Prodaja proizvodov, odkupljenih s strani intervencijskih agencij skladno s členi 3, 4 in 5, poteka na takšen način, da se prepreči kakršna koli motnja na trgu, in da se omogoči enak dostop do blaga in enakopravno obravnavanje kupcev.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena, še zlasti glede prodajnih cen, pogojev za sprostitev iz skladišča in po potrebi predelave proizvodov, odkupljenih s strani intervencijskih agencij, se sprejmejo po postopku iz člena 24.

Člen 7

1. Svet kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme splošna pravila za odobritev pomoči za zasebno skladiščenje.

2. Podrobna pravila za uporabo se sprejmejo po postopku iz člena 24.

NASLOV II

Trgovina s tretjimi državami

Člen 8

Prelevman, določen vnaprej za vsako četrtletje po postopku iz člena 24, se pobira pri uvozu proizvodov iz člena 1(1) v Skupnost.

Člen 9

1. Prelevman za prašičje trupe sestoji iz naslednjega:

(a) ena komponenta, ki je enaka razliki med cenami v Skupnosti in na svetovnem trgu za količino krmnega žita, ki je potrebno za pridelavo enega kilograma prašičjega mesa v Skupnosti.

Cene krmnega žita v Skupnosti se določijo enkrat letno za obdobje 12 mesecev, ki se začne 1. avgusta, na osnovi najnižje dopustne cene za takšno vrsto žita in mesečnega povišanja za žito.

Cene krmnega žita na svetovnem trgu se določijo četrtletno na osnovi cen za takšno vrsto žita v šestih mesecih pred četrtletjem, v katerem se izračunava omenjena komponenta.

Vendar pa se pri določanju prelevmanov, ki veljajo od 1. novembra, 1. februarja in 1. maja, trendi cen za krmno žito na svetovnem trgu upoštevajo samo, če se istočasno določi tudi nova pragovna cena.

(b) ena komponenta, ki je enaka 7 % povprečne pragovne cene, ki velja za štiri četrtletja pred 1. majem vsakega leta.

Ta komponenta se izračuna enkrat letno za obdobje 12 mesecev in se začne 1. avgusta.

2. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije

- določi količino krmnega žita, ki je potrebno za pridelavo enega kilograma prašičjega mesa v Skupnosti ter odstotke različnih vrst krmnih žit, ki so zajete v tej količini,

- sprejme določbe za uporabo tega člena.

Člen 10

1. Pri proizvodih, naštetih v členu 1(1) (a) in (b), razen prašičjih trupov, se prelevman izpelje iz prelevmana za prašičje trupe na osnovi razmerja, ki velja v Skupnosti med cenami za takšne proizvode in cenami za prašičje trupe.

2. Pri proizvodih, naštetih v členu 1(1) (c), je prelevman enak vsoti naslednjih komponent:

(a) prva komponenta je izpeljana iz prelevmana za prašičje trupe na osnovi razmerja v Skupnosti med cenami za takšne proizvode in cenami za prašičje trupe;

(b) druga komponenta je enaka 7 % povprečne ponudbene cene, določene na osnovi realiziranih uvozov v 12 mesecih pred 1. majem vsakega leta. Vendar pa pri proizvodih, ki se uvrščajo v tarifno št. ex 16.02. skupne carinske tarife, zgoraj navedeni odstotek znaša 10 %.

Ta komponenta se izračuna enkrat letno za obdobje 12 mesecev, začenši s 1.avgustom.

3. Z odstopanjem od določb odstavkov 1 in 2 so pri proizvodih, ki se uvrščajo v podštevilko ex 02.01 B II, ex 15.01. A, ex 16.01. A in ex 16.02 A II skupne carinske tarife, za katere je bila stopnja dajatve konsolidirana v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini GATT, prelevmani omejeni na znesek, ki izhaja iz te konsolidacije.

4. Koeficienti, ki odražajo razmerje, navedeno v odstavkih 1 in 2, se določijo po postopku iz člena 24.

Člen 11

Če se na trgu Skupnosti ugotovi bistveno zvišanje cene in se lahko predvideva, da bo ta položaj trajal in bi lahko s tem prišlo do motenj na trgu ali do nevarnosti, da bi se motnje pojavile, se lahko sprejmejo potrebni ukrepi.

Svet, ki odloča s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme splošna pravila za uporabo tega člena.

Člen 12

1. Pragovne cene se določijo vnaprej za vsako četrtletje po postopku iz člena 24.

2. Pragovna cena za prašičje trupe sestoji iz:

(a) zneska, ki je enak vrednosti količine krmnega žita na svetovnem trgu, ki je enakovredna količini krme, potrebne za proizvodnjo enega kilograma prašičjega mesa v tretjih državah;

(b) pavšalnega zneska, ki ustreza dodatnim stroškom, v razmerju do vrednosti krmnega žita, za krmo, razen žit, ki so potrebni za proizvodnjo enega kilograma prašičjega mesa;

(c) pavšalni znesek, ki predstavlja splošne stroške proizvodnje in trženja.

Vrednost količine krmnega žita se določi četrtletno na osnovi cen za žita na svetovnem trgu, zabeleženih v obdobju šestih mesecev pred četrtletjem, v katerem se določi pragovna cena.

Vendar pa se pri določanju pragovne cene, ki velja od 1. novembra, 1. februarja in 1. maja, razvoj pri cenah za krmno žito na svetovnem trgu upošteva samo, če se vrednost količine krmnega žita razlikuje vsaj za določen minimum v razmerju do tiste, ki je bila uporabljena pri izračunu pragovne cene za predhodno četrtletje.

3. Pragovne cene se določijo samo za nekatere proizvode, razen prašičjih trupov, navedenih v členu 1(1). Te pragovne cene se izpeljejo iz pragovne cene za prašičje trupe na osnovi razmerja, določenega za takšne proizvode v členu 10(4).

4. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije

- določi količino krmnih žit, navedenih v odstavku 2(a), in odstotke različnih vrst krmnih žit, vključenih v to količino,

- sprejme seznam proizvodov, za katere je treba določiti pragovne cene,

- sprejme pravila za izračun pragovne cene za prašičje trupe.

Člen 13

1. Če pade ponudbena cena franko meja za nek proizvod pod pragovno ceno, se prelevman za ta proizvod poveča za dodatni znesek, ki je enak razliki med pragovno ceno in ponudbeno ceno franko meja.

Za nekatere proizvode, za katere ni določena pragovna cena, se vzpostavi sistem "pilotskih proizvodov" in "izvedenih proizvodov", da se omogoči določanje dodatnih zneskov.

2. Vendar se prelevman ne poveča za zgoraj omenjeni dodatni znesek pri tretjih državah, ki so pripravljene in sposobne jamčiti, da cena za uvoz proizvodov v Skupnost, ki izvirajo in prihajajo iz njihovega državnega ozemlja, ne bo nižja od pragovne cene za zadevni proizvod, in da ne bo prišlo do nobenih trgovinskih odklonov.

3. Ponudbena cena franko meja se določi za vsak uvoz iz vsake tretje države.

Vendar, če se izvoz iz ene ali več tretjih držav izvrši po neobičajno nizkih cenah, nižjih od cen, ki veljajo v drugih državah, se določi druga ponudbena cena franko meja za izvoz iz teh drugih držav.

4. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme splošna pravila za sistem, predviden z drugim pododstavkom odstavka 1.

5. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po postopku iz člena 24.

Če so potrebni dodatni zneski, se le-ti določijo po enakem postopku.

Člen 14

1. Za uvoz katerega koli proizvoda iz člena 1(1) v Skupnost se lahko zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, ki ga izda država članica vsakemu prosilcu, ne glede na kraj njegovega sedeža v Skupnosti.

Takšno dovoljenje velja za uvoz kamor koli v Skupnost.

Izdaja dovoljenja je odvisna od predložitve varščine, s katero se jamči, da bo uvoz izvršen v času veljavnosti dovoljenja; varščina se v celoti ali deloma zaseže, če uvoz v tem obdobju ni izvršen ali pa je izvršen samo deloma.

2. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme seznam proizvodov, za katere so potrebna uvozna dovoljenja.

3. Trajanje veljavnosti dovoljenj in ostala podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po postopku iz člena 24.

Člen 15

1. Da bi se lahko proizvodi iz člena 1(1) izvozili na osnovi kotacij ali cen za te proizvode na svetovnem trgu, se lahko razlika med omenjenimi kotacijami ali cenami in cenami v Skupnosti izravna z izvoznim nadomestilom.

2. Nadomestilo je enako za celotno Skupnost. Razlikuje se lahko glede na uporabo ali namembni kraj.

Nadomestilo se odobri na prošnjo stranke.

3. Pri določanju nadomestila se še zlasti upošteva potreba, da se vzpostavi ravnovesje med uporabo osnovnih proizvodov iz Skupnosti pri izdelavi predelanih proizvodov, ki so namenjeni za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov iz tretjih držav, ki so bili vneseni v državo v okviru sporazuma o aktivnem oplemenitenju.

4. Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme splošna pravila za odobritev in vnaprejšnje določanje izvoznih nadomestil ter kriterije za določanje višine takšnih nadomestil.

5. Nadomestilo se določi v rednih časovnih razmakih po postopku iz člena 24. Po potrebi lahko Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo v vmesnem obdobju spremeni nadomestila.

6. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po postopku iz člena 24.

Člen 16

Če je za ustrezno delovanje skupne ureditve trga s prašičjim mesom to potrebno, lahko Svet, ki odloča s kvalificirano večino, na predlog Komisije v celoti ali deloma prepove uporabo sporazumov o aktivnem oplemenitenju za izdelke iz člena 1(1), ki so namenjeni za proizvodnjo drugih proizvodov, naštetih v navedenem odstavku.

Člen 17

1. Splošna pravila za razlago skupne carinske tarife in posebna pravila za njeno uporabo veljajo za razvrščanje blaga po usklajenem sistemu carinske tarife, ki ga zajema ta uredba; tarifna nomenklatura, ki izhaja iz uporabe te uredbe, predstavlja del skupne carinske tarife.

2. Razen če ta uredba določa drugače ali če je Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije odločil za odstopanje od uredbe, je prepovedano naslednje:

- pobiranje carin ali drugih dajatev, ki imajo enak učinek,

- uporaba količinskih omejitev ali ukrepov, ki imajo enak učinek.

Kakršen koli ukrep, ki omejuje izdajo uvoznih dovoljenj določeni kategoriji oseb, se šteje kot ukrep, ki ima enak učinek kot količinska omejitev.

Člen 18

1. Če je zaradi uvozov ali izvozov trg Skupnosti za enega ali več proizvodov iz člena 1(1) izpostavljen resnim motnjam ali mu grozijo motnje, katere bi lahko ogrozile cilje, določene v členu 39 Pogodbe, se lahko uporabijo ustrezni ukrepi pri trgovini s tretjimi državami, dokler takšne motnje ali grožnje z motnjami ne prenehajo.

Svet s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejme podrobna pravila za uporabo tega odstavka in določi, v katerih primerih in znotraj katerih omejitev lahko države članice sprejmejo varstvene ukrepe.

2. V primeru iz odstavka 1, Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo sprejme potrebne ukrepe; ukrepi se sporočijo državam članicam in se začnejo takoj uporabljati. Če prejme Komisija zahtevo od države članice, odloči o njej v roku 24 ur po prejemu zahteve.

3. Vsaka država članica lahko predloži Svetu ukrepe Komisije v treh delovnih dneh po dnevu, ko so bili sporočeni. Svet se nemudoma sestane. Svet lahko s kvalificirano večino spremeni ali razveljavi zadevni ukrep.

NASLOV III

Splošne določbe

Člen 19

Proizvodi, navedeni v členu 1(1), ki so proizvedeni ali pridobljeni iz proizvodov, ki ne spadajo v člena 9(2) in 10(1) Pogodbe, se ne smejo sprostiti v prost promet znotraj Skupnosti.

Člen 20

Da bi se upoštevale omejitve prostega pretoka blaga, ki so bile uvedene kot posledica ukrepov, da se prepreči širjenje živalskih bolezni, se lahko sprejmejo izredni ukrepi po postopku iz člena 24, da se stabilizira trg, ki so ga prizadele takšne omejitve. Ti ukrepi se lahko sprejmejo samo v takšnem obsegu in za takšno obdobje, ki sta nujno potrebna za stabilizacijo tega trga.

Člen 21

Razen če je v tej uredbi določeno drugače, veljajo členi 92 do 94 Pogodbe za proizvodnjo in trgovino s proizvodi, določenimi v členu 1(1).

Člen 22

Države članice in Komisija si medsebojno posredujeta informacije, potrebne za izvajanje te uredbe.

Pravila za sporočanje in posredovanje takšnih informacij se sprejmejo po postopku iz člena 24.

Člen 23

1. S tem se ustanovi Upravljalni odbor za prašičje meso (v nadaljevanju imenovan "Odbor"), ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic s predstavnikom Komisije kot predsednikom.

2. Glasovi držav članic v odboru se ponderirajo na način, ki je določen v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

Člen 24

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika države članice preda zadevo odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenja se sprejmejo z večino 41 glasov.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki začnejo veljati takoj. Vendar pajih, če ti ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, Komisija takoj sporoči Svetu. V tem primeru lahko Komisija odloži uporabo sprejetih ukrepov za največ en mesec od dneva sporočila.

Svet, ki odloča s kvalificirano večino, lahko v roku enega meseca sprejme drugačno odločitev.

Člen 25

Odbor lahko obravnava vsako drugo vprašanje, ki mu ga je posredoval predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Člen 26

Ta uredba se uporablja tako, da se ustrezno in istočasno upoštevajo tudi cilji, določeni v členih 39 in 110 Pogodbe.

Člen 27

Če bi Italija uporabljala določbe člena 23 Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 [4] z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita, bo Svet, ki odloča s kvalificirano večino, na predlog Komisije sprejel potrebne ukrepe, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

Člen 28

1. Uredba Sveta št. 121/67/EGS [5] z dne 13. junija 1967 o skupni ureditvi trga za prašičje meso, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1861/74 [6], se razveljavi.

2. Sklicevanje na uredbo, razveljavljeno z odstavkom 1, se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Sklicevanje na člene zgoraj navedene uredbe se bere skladno s korelacijo v Prilogi.

Člen 29

Ta uredba začne veljati 1. novembra 1975.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. oktobra 1975

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] UL C 60, 13.3.1975, str. 42.

[2] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

[3] UL L 167, 25.7.1972, str. 5.

[4] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[5] UL 117, 19.6.1967, str. 2283/67.

[6] UL L 197, 19.7.1974, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Korelacija

Uredba št. 121/67/EGS | Ta uredba |

Člen 27 | Člen 26 |

Člen 29 | Člen 27 |

--------------------------------------------------

Top