EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

Uredba Sveta (EGS) št. 1107/70 z dne 4. junija 1970 o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; razveljavil 32007R1370 . Latest consolidated version: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107Uradni list L 130 , 15/06/1970 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0097
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1970(II) str. 0309
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0097
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1970(II) str. 0360
grška posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 1 str. 0135
španska posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 1 str. 0164
portugalska posebna izdaja poglavje 08 zvezek 1 str. 0164


Uredba Sveta (EGS) št. 1107/70

z dne 4. junija 1970

o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti členov 75, 77 in 94 Pogodbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta z dne 13. maja 1965 [1] o usklajevanju nekaterih določb, ki vplivajo na konkurenco v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh, zlasti njenega člena 9,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je odpravljanje neenakosti, ki bi lahko izkrivljale pogoje konkurence na trgu prevoznih storitev, glavni cilj skupne prometne politike;

ker je zato primerno, da se določijo nekatera pravila o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh, če se pomoči nanašajo posebej na dejavnosti tega sektorja;

ker člen 77 določa, da so pomoči združljive s Pogodbo, če so potrebne za usklajevanje prevoza ali če so nadomestilo za opravljanje določenih storitev, ki so del javne službe;

ker sta Uredbi Sveta (EGS) št. 1192/69 in (EGS) št. 1191/69 [4] z dne 26. junija 1969 določili skupna pravila in postopke za nadomestila, ki izhajajo iz normalizacije računov v železniških podjetjih, in za nadomestila v zvezi s finančnimi obremenitvami, ki izhajajo iz obveznosti opravljanja javnih storitev v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh;

ker je zato treba določiti primere in okoliščine, v katerih države članice lahko sprejmejo ukrepe za uskladitev ali določijo obveznosti, ki so del javne službe, in vključujejo dodeljevanje pomoči na podlagi člena 77 Pogodbe, ki jih prej omenjena uredba ne zajema;

ker morajo skladno s členom 8 Odločbe Sveta z dne 13. maja 1965 države in javni organi plačila železnicam izvesti po pravilih Skupnosti; ker naj bi bila plačila, izvršena zaradi dejstva, da uskladitev iz člena 8 še ni bila izvedena, izvzeta iz določb te uredbe o razmejitvi pristojnosti držav članic glede sprejetja ukrepov za uskladitev ali določitve obveznosti, ki so del javne službe in vključujejo dodelitev pomoči na podlagi člena 77 Pogodbe;

ker je zaradi posebne narave teh plačil primerno, da se skladno s členom 94 Pogodbe določi poseben postopek za obveščanje Komisije o takih plačilih;

ker je zaželeno, da se nekatere določbe te uredbe ne uporabljajo za ukrepe, ki jih je katera koli država članica sprejela pri izvajanju sistema pomoči, o katerem se je Komisija na podlagi členov 77, 92 in 93 Pogodbe že izrekla;

ker je zaželeno, da Komisiji pri pregledovanju pomoči, dodeljenih na področju prevoza, pomaga svetovalni odbor, sestavljen iz strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba se uporablja za pomoči, dodeljene za železniški in cestni prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh, če se te pomoči nanašajo posebej na dejavnosti v tem sektorju.

Člen 2

Za pomoči, dodeljene za železniški in cestni prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh, se uporabljajo členi od 92 do 94 Pogodbe.

Člen 3

Brez poseganja v določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 z dne 26. junija 1969 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij in Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69 z dne 26. junija 1969 o ukrepanju držav članic glede obveznosti javne službe v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh, države članice ne sprejmejo usklajevalnih ukrepov niti ne določijo obveznosti, ki so del javne službe in vključujejo dodeljevanje pomoči na podlagi člena 77 Pogodbe, razen v naslednjih primerih ali okoliščinah:

1. V zvezi z usklajevanjem prevoza:

(a) kadar so pomoči, ki se dodelijo železniškim podjetjem, za katera se Uredba (EGS) št. 1192/69 ne uporablja, namenjene kot nadomestilo za dodatna finančna bremena, ki jih ta podjetja nosijo v primerjavi z drugimi prevoznimi podjetji iz naslova ene od postavk normalizacije, naštetih v tej uredbi;

(b) do začetka veljavnosti skupnih pravil o razporeditvi stroškov za infrastrukturo, kadar se dodeli pomoč podjetjem, ki morajo nositi stroške za infrastrukturo, ki jo uporabljajo, medtem ko drugim podjetjem tega bremena ni treba nositi.Višino tako dodeljenih pomoči se določi ob upoštevanju stroškov za infrastrukturo, ki jih konkurenčnim načinom prevoza ni treba nositi;

(c) kadar je namen pomoči spodbujati:

- raziskovanje prevoznih sistemov in tehnologij, ki so na splošno bolj gospodarni za Skupnost, ali

- razvoj prevoznih sistemov in tehnologij, ki so na splošno bolj gospodarni za Skupnost.

Taka pomoč je omejena na raziskovalno-razvojno raven in ne sme zajemati komercialne uporabe teh prevoznih sistemov in tehnologij;

(d) do začetka veljavnosti pravil Skupnosti o dostopu na trg prevoznih storitev, kjer se pomoč dodeljuje kot izjemen in začasen ukrep zato, da se kot del načrta reorganizacije odpravijo presežne zmogljivosti, ki povzročajo resne strukturne težave, in se s tem prispeva k bolj učinkovitemu zadovoljevanju potreb na trgu prevoznih storitev.

2. V zvezi s povračilom za izpolnjevanje obveznosti, ki so del javne službe:

do začetka veljavnosti ustreznih pravil Skupnosti, kadar se plačila prevoznim podjetjem v železniškem in cestnem prevozu ter v prevozu po celinskih plovnih poteh izvedejo kot nadomestilo za obveznosti javnih storitev, ki jim jih je naložila država ali so jim jih naložili javni organi in zajemajo:

- carinske obveznosti, ki niso opredeljene v členu 2(5) Uredbe (EGS) št. 1191/69, ali

- prevozna podjetja ali prevozne dejavnosti, za katere se prej navedena uredba ne uporablja.

3. Brez poseganja v določbe člena 75(3) Pogodbe lahko Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino spremeni seznam iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Člen 4

Do začetka veljavnosti predpisov Skupnosti, sprejetih na podlagi člena 8 Odločbe Sveta z dne 13. maja 1965, in brez poseganja v določbe Uredbe (EGS) št. 1191/69 in Uredbe (EGS) 1192/69 se določbe člena 3 ne uporabljajo za plačila držav in javnih organov železniškim podjetjem, ker ni bila, kot to določa omenjeni člen 8, opravljena uskladitev s predpisi, ki urejajo finančne odnose med železniškimi podjetji in državami, katere namen je zagotoviti finančno neodvisnost teh podjetij.

Člen 5

1. Ko države članice obvestijo Komisijo o načrtih za dodelitev ali spremembo pomoči skladno s členom 93(3) Pogodbe, predložijo tudi vse potrebne podatke za ugotovitev, da je taka pomoč skladna z določbami te uredbe.

2. Pomoči iz člena 4 so izvzete iz postopka po členu 93(3) Pogodbe. Podrobnosti o teh pomočeh se Komisiji posredujejo na začetku vsakega leta kot pavšalne ocene in pozneje, po zaključku vsakega poslovnega leta, v obliki poročila.

Člen 6

Ustanovi se svetovalni odbor Komisije, ki Komisiji pomaga pri pregledovanju dodeljenih pomoči za železniški in cestni prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh. Odbor je sestavljen iz predsednika, ki je predstavnik Komisije, in predstavnikov, ki jih imenuje vsaka država članica. Obvestilo o sestanku odbora s podrobnim dnevnim redom se predloži najmanj deset dni pred sestankom. V nujnih primerih se ta rok lahko skrajša. Odbor deluje v skladu z določbami člena 83 Pogodbe.

Odbor lahko pregleda in izrazi svoje mnenje o vseh vprašanjih v zvezi s to uredbo in z drugimi določbami, ki urejajo dodeljevanje pomoči v prevoznem sektorju.

Odbor je obveščen o vrsti in znesku pomoči, dodeljenih prevoznim podjetjem, in na splošno o vseh pomembnih podrobnostih v zvezi s takimi pomočmi takoj, ko je z njimi seznanjena Komisija v skladu z določbami te uredbe.

Člen 7

Določbe člena 3 se ne uporabljajo za ukrepe, ki jih sprejmejo države članice za izvajanje sistema pomoči, o katerih se je Komisija skladno s členi 77, 92 in 93 Pogodbe že izrekla.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1971.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. junija 1970

Za Svet

Predsednik

A. Bertrand

[1] UL 88, 24.5.1965, str. 1500/65.

[2] UL 103, 2.6.1967, str. 2050/67.

[3] UL 178, 2.8.1967, str. 18.

[4] UL L 156, 28.6.1969, str. 1.

--------------------------------------------------

Top