Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0060

Direktiva Sveta z dne 18. februarja 1969 o spremembi Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit

OJ L 48, 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 44 - 46
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 49 - 51
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 79 - 82
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060Uradni list L 048 , 26/02/1969 str. 0001 - 0003
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1969(I) str. 0044
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1969(I) str. 0049
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0079
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0062
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 3 str. 0062
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0003


Direktiva Sveta

z dne 18. februarja 1969

o spremembi Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit

(69/60/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker je treba spremeniti nekatere določbe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 [2] o trženju semena žit;

ker je primerno razširiti začasne ukrepe in dovoliti uporabo semena množitev pred osnovnim semenom;

ker je v direktivo treba vključiti novo vrsto žita in zanjo določiti minimalne zahteve;

ker je treba v primeru, da se seme določenih vrst običajno ne razmnožuje ali trži na ozemlju države članice, omogočiti, da se to državo v skladu s postopkom Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo izvzame iz obveznosti uporabe direktive v zvezi z zadevnimi vrstami;

ker bi bilo treba za seme, za katerega veljajo manj stroge zahteve, omiliti nekatere zahteve glede označevanja in spremeniti barvo etikete,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit se spremeni, kot je določeno v naslednjih členih.

Člen 2

1. V členu 2(1)(A) se za besedilom "Oryza sativa L. Riž" doda besedilo "Phalaris canariensis L. Kanarska čužka".

2. Za besedama "sevka, rž" v členu 2(1)(C) in za besedama "rž, koruza" v členu 2(1)(E) se dodata vejica in besedilo "kanarska čužka".

3. "(a) ki izhaja neposredno iz osnovnega semena, ali če tako zahteva žlahtnitelj, iz semena množitve pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje, in za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II za osnovno seme;"

.

4. "(a) ki izhaja neposredno iz osnovnega semena, ali če tako zahteva žlahtnitelj, iz semena množitve pred osnovnim semenom, za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II za osnovno seme;"

.

5. "(a) ki izhaja neposredno iz osnovnega semena, iz certificiranega semena prve množitve, ali če tako zahteva žlahtnitelj, iz semena množitve pred osnovnim semenom, za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II za osnovno seme;"

.

6. "(c) v prehodnem obdobju največ treh let po začetku veljavnosti zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo, in z odstopanjem od odstavka 1 (E), (F) in (G), kot certificirano seme potrdijo seme, ki izhaja neposredno iz semena, ki je bilo uradno pregledano v državi članici v okviru takrat veljavnega sistema in ki nudi enaka jamstva kot osnovno seme, potrjeno v skladu z načeli te direktive; ta določba se smiselno uporablja tudi za certificirano seme prve množitve iz odstavka 1(G)."

Člen 3

V členu 4(1)(b) se beseda "koruza" črta.

Člen 4

V členu 8(1) se beseda "pošiljke" nadomesti z besedo "partije".

Člen 5

"2. Pakiranja, ki so bila uradno zapečatena, se ne sme ponovno zapečatiti, bodisi enkrat ali večkrat, drugače kot uradno. Če so pakiranja ponovno zapečatena, se na etiketi iz člena 10(1) navede dejstvo, da so ponovno zapečatena, datum ponovnega zapečatenja in organ, ki je za to odgovoren."

Člen 6

"(b) opremijo z uradnim dokumentom v barvi etikete, ki navaja iste podatke, kot jih za etiketo zahteva Priloga IV(A)(a)(3), (4) in (5); ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju."

Člen 7

"Člen 15

1. Države članice določijo, da se lahko seme žit, ki izhaja neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena prve množitve, potrjenega v eni državi članici in proizvedenega v drugi državi članici ali v tretji državi, potrdi v državi, ki je proizvedla osnovno seme ali certificirano seme prve množitve, če je bilo to seme pregledano na terenu v skladu s pogoji iz Priloge I in če je uradni pregled pokazal, da so izpolnjeni pogoji iz Priloge II za certificirano seme.

2. Odstavek 1 se na enak način uporablja za potrditev certificiranega semena, proizvedenega neposredno iz semena množitve pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje, in za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II za osnovno seme."

Člen 8

Datum, naveden v zadnjem stavku člena 16(2), se nadomesti z datumom "1. julij 1970".

Člen 9

V členu 17(2) se beseda "temno rumen" nadomesti z besedo "rjav".

Člen 10

"Člen 23a

Na zahtevo države članice, ki se obravnava v skladu s členom 21, se lahko ta država članica v celoti ali delno izvzame iz obveznosti izvajanja te direktive v zvezi z določenimi vrstami, če se na njenem ozemlju seme teh vrst običajno ne razmnožuje ali trži."

Člen 11

V Prilogi I(2)(A) in (4) se za besedo "rž" dodajo vejica in besedi "kanarska čužka".

Člen 12

1. "V primeru osnovnega semena se tolerira en delček Claviceps purpurea na 500 gramov, v primeru certificiranega semena pa se tolerirajo trije celi kosi ali delčki Claviceps purpurea na 500 gramov."

2. V sedmem stolpcu Priloge II(3)(A)(a)(bb) in (cc), in (c)(bb) se številka "5" nadomesti s številko "7".

3. Sedmi stolpec Priloge II(3)(A)(b) se spremeni, kot sledi:

(a) pod (aa): besedilo "1 seme rdeče barve" se nadomesti z besedilom "2 semeni rdeče barve";

(b) pod (bb): število "2" se nadomesti s številom "5";

(c) pod (cc): število "3" se nadomesti s številom "5".

4. V šestem stolpcu Priloge II(3)(A)(d)(aa) se za številko "0" doda besedilo "(v 250 g)".

"(e)Kanarska čužka | (aa)Osnovno seme | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena fatua, Avena sterilis |

| (bb)Certificirano seme | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana ali Lolium temulentum" |

5. 6. "C. Posebni pogoji glede največje vsebnosti semen vrst Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana in Lolium temulentum:

Prisotnost enega semena vrste Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ali Lolium temulentum v 500-gramskem vzorcu se ne šteje za nečistočo, če drugi vzorec ne vsebuje sledi Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ali Lolium temulentum."

Člen 13

1. "1. Pravila in standardi EGS‘

2. Certifikacijski organ in država članica ali njune začetnice."

2. Etikete s podatki v skladu s Prilogo IV(A)(a)(1) Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit se lahko uporabljajo najpozneje do 30. junija 1970.

Člen 14

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1969. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 15

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 1969

Za Svet

Predsednik

J.P. Buchler

[1] UL C 108, 19.10.1968, str. 30.

[2] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

--------------------------------------------------

Top