EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D2306

Sklep Skupnega odbora EGP št. 22/2023 z dne 3. februarja 2023 o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) in Protokola 37 (s seznamom iz člena 101) k Sporazumu EGP [2023/2306]

UL L, 2023/2306, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2306/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2306/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2306

19.10.2023

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 22/2023

z dne 3. februarja 2023

o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) in Protokola 37 (s seznamom iz člena 101) k Sporazumu EGP [2023/2306]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredba (EU) 2019/881 razveljavlja Uredbo (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Prilogo XI in Protokol 37 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo točke 5cp (Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XI k Sporazumu EGP se nadomesti z naslednjim:

32019 R 0881: Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti) (UL L 151, 7.6.2019, str. 15).

Za namene tega sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

če v nadaljevanju ni določeno drugače in ne glede na določbe Protokola 1 k Sporazumu, se razume, da izraz ‚država(-e) članica(-e)‘ in drugi izrazi, ki se nanašajo na njihove organe, poleg pomena v Uredbi vključujejo še države Efte in njihove organe;

(b)

kar zadeva države Efte, Agencija po potrebi pomaga pri opravljanju nalog Nadzornega organa Efte ali Stalnega odbora;

(c)

kar zadeva države Efte, se sklicevanja na pravo Unije razumejo kot sklicevanja na Sporazum EGP;

(d)

v členu 14 se doda naslednji odstavek:

‚5.   Države Efte so polno udeležene v upravnem odboru in imajo v njem enake pravice in obveznosti kot države članice EU, z izjemo glasovalne pravice.‘

;

(e)

v členu 28 se doda naslednji odstavek:

‚4.   Uredba (ES) št. 1049/2001 se za uporabo te uredbe uporablja tudi za vse dokumente Agencije v zvezi z državami Efte.‘

;

(f)

v členu 30 se doda naslednji odstavek:

‚3.   Države Efte sodelujejo pri prispevku Unije iz odstavka 1, točka (a). V ta namen se smiselno uporabljajo postopki iz člena 82(1)(a) Sporazuma EGP in Protokola 32 k Sporazumu EGP.‘

;

(g)

v členu 34 se doda naslednji odstavek:

‚Z odstopanjem od členov 12(2)(a) in 82(3)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije lahko izvršni direktor Agencije pogodbeno zaposli državljane držav Efte, ki imajo vse državljanske pravice.‘;

(h)

v členu 35 se doda naslednji odstavek:

‚Države Efte Agenciji in njenemu osebju podelijo privilegije in imunitete, enakovredne tistim, ki jih vsebuje Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.‘;

(i)

v členu 40 se doda naslednji odstavek:

‚3.   Z odstopanjem od členov 12(2)(e) in 82(3)(e) ter člena 85(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije Agencija, kar zadeva njeno osebje, jezike iz člena 129(1) Sporazuma EGP šteje kot jezike Unije iz člena 55(1) Pogodbe o Evropski uniji.‘

;

(j)

v členu 62 se doda naslednji odstavek:

‚6.   države Efte polno sodelujejo v Evropski certifikacijski skupini za kibernetsko varnost, z izjemo glasovalne pravice.‘“

.

Člen 2

V Protokolu 37 k Sporazumu EGP se doda naslednja točka:

„48.

Evropska certifikacijska skupina za kibernetsko varnost (Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta).“.

Člen 3

Besedilo Uredbe (EU) 2019/881 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 4. februarja 2023 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1), ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 21/2023 z dne 3. februarja 2023 (3), pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. februarja 2023

Za Skupni odbor EGP

predsednik

Nicolas VON LINGEN


(1)   UL L 151, 7.6.2019, str. 15.

(2)   UL L 165, 18.6.2013, str. 41.

(*1)  Navedene so ustavne zahteve.

(3)   UL L, 2023/2310, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2310/oj.


Skupna izjava pogodbenic

o Sklepu Skupnega odbora EGP št. 22/2023 o vključitvi Uredbe (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta v Sporazum

Pogodbenice priznavajo, da vključitev tega akta ne vpliva na neposredno uporabo Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije za državljane držav Efte na ozemlju vsake države članice EU v skladu s členom 11 navedenega protokola.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2306/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top