EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D1613

Priporočilo št. 2/2023 Specializiranega odbora za ribištvo, ustanovljenega s členom 8(1), točka (q), Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani z dne 24. julija 2023 glede uskladitve območij upravljanja za staleže rdečega in sivega jezika ter romba in gladkega romba [2023/1613]

PUB/2023/1054

OJ L 198, 8.8.2023, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/44


PRIPOROČILO št. 2/2023 SPECIALIZIRANEGA ODBORA ZA RIBIŠTVO, USTANOVLJENEGA S ČLENOM 8(1), TOČKA (Q), SPORAZUMA O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI

z dne 24. julija 2023

glede uskladitve območij upravljanja za staleže rdečega in sivega jezika ter romba in gladkega romba [2023/1613]

SPECIALIZIRANI ODBOR ZA RIBIŠTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 504 in člena 508(2), točka (d), Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 504(1) Sporazuma je določeno, da Združeno kraljestvo in Unija (v nadaljnjem besedilu vsaka od njiju: pogodbenica; skupaj: pogodbenici) zaprosita Mednarodni svet za raziskovanje morja (v nadaljnjem besedilu: ICES) za mnenje o uskladitvi območij upravljanja in ocenjevalnih enot, ki jih ICES uporablja za staleže, označene z zvezdico v Prilogi 35.

(2)

Ti staleži so: (i) rdeči in sivi jezik (Severno morje), L/W/2AC4-C; (ii) morska plošča (Rokavski preliv), PLE/7DE; (iii) romb in gladki romb (Severno morje), T/B/2AC4-C ter (iv) mol (Keltsko morje), WHG/7X7A-C.

(3)

V členu 504(2) Sporazuma je določeno, da pogodbenici v šestih mesecih po prejemu mnenja skupaj pregledata mnenje in skupaj preučita prilagoditve območij upravljanja zadevnih staležev, da bi se dogovorili o posledičnih spremembah seznama staležev in deležev iz Priloge 35.

(4)

Pogodbenici sta ICES na zasedanju Specializiranega odbora za ribištvo 20. julija 2022 obvestili o ugotovitvah, ki izhajajo iz skupnega pregleda in preučitve ter se nanašajo na štiri staleže. Poleg tega je ICES 16. decembra 2022 izdal mnenje za dva od štirih staležev: (i) rdeči in sivi jezik (Severno morje) ter (ii) romb in gladki romb (Severno morje).

(5)

Trenutno se rdeči in sivi jezik, L/W/2AC4-C, ter romb in gladki romb, T/B/2AC4-C, upravljajo v okviru kombiniranega TAC, medtem ko ICES zagotavlja mnenje o ravni vrste, geografski obseg teh območij upravljanja za rdeči in sivi jezik ter gladki romb pa je v okviru Sporazuma manjši od območij iz mnenja ICES, in sicer:

območje iz mnenja ICES za rdeči jezik zajema Severno morje (območje ICES 4), Skagerrak (območje ICES 3a) in vzhodni Rokavski preliv (območje ICES 7d);

območje iz mnenja ICES za sivi jezik zajema Severno morje (območje ICES 4), Skagerrak (območje ICES 3a) in vzhodni Rokavski preliv (območje ICES 7d);

območje iz mnenja ICES za gladki romb zajema Severno morje (območje ICES 4) in Rokavski preliv (območji ICES 7d in 7e).

(6)

ICES je v svojem mnenju z dne 16. decembra 2022 priporočil, da bi bilo treba pri upravljanju vseh štirih staležev (rdečega in sivega jezika ter romba in gladkega romba) uporabljati TAC, ki temelji na posamezni vrsti in zajema območje razširjenosti staleža.

(7)

ICES je v svojem letnem mnenju o staležih z dne 30. junija 2022 za rdeči in sivi jezik ter romb in gladki romb prav tako priporočil, da bi bilo treba upravljanje izvajati na ravni vrst na celotnem območju razširjenosti staleža. ICES opozarja, da upravljanje teh vrst v okviru kombiniranega TAC preprečuje učinkovit nadzor nad deleži izkoriščenosti posamezne vrste in bi lahko povzročilo čezmerno izkoriščanje katere koli od teh vrst.

(8)

V členu 508(2), točka (d), Sporazuma je določeno, da lahko Specializirani odbor za ribištvo sprejme priporočila v zvezi s sodelovanjem pri trajnostnem upravljanju ribištva v skladu s petim razdelkom (Ribištvo) Sporazuma.

(9)

Pogodbenici priznavata, da je za določitev trajnostnih ribolovnih možnosti morda primerno, da se za vsako vrsto določi več kot en TAC.

(10)

Pogodbenici nadalje priznavata pomen odgovornega mednarodnega upravljanja ribištva, vključno s tem, da bi bilo treba pri TAC upoštevati ulov drugih obalnih držav.

(11)

Pogodbenici se zavedata morebitnih izzivov za upravljanje teh staležev, ki bi lahko nastali zaradi prehoda na TAC, ki temelji na posamezni vrsti in pri katerem se upošteva območje iz mnenja ICES, vključno z uporabo obveznosti iztovarjanja, ter priznavata morebitno vlogo za prožnost med območji TAC, ki se uporabljajo za iste vrste, in uporabo izmenjave kvot za ublažitev takih tveganj –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Člen 1

Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj pogodbenici v okviru prihodnjih letnih posvetovanj v skladu s členom 498 Sporazuma rdeči in sivi jezik (Severno morje), L/W/2AC4-C, ter romb in gladki romb (Severno morje), T/B/2AC4-C, upravljata na ravni posamezne vrste, tako da za vsako vrsto določita največjo količino rib, ki jih je dovoljeno uloviti na podlagi posameznega TAC.

Člen 2

Za zagotovitev, da se celotno območje staleža upravlja v okviru TAC, Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj pogodbenici na prihodnjih letnih posvetovanjih določita TAC v skladu s členom 498(3) Sporazuma, kot je navedeno v Prilogi I k temu priporočilu.

Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj se deleži TAC pogodbenic za staleže s seznama v Prilogi I k temu priporočilu dodelijo pogodbenicama v skladu z deleži kvot iz Priloge I k temu priporočilu. Specializirani odbor za ribištvo v skladu z odgovornim mednarodnim upravljanjem ribištva priporoča, naj pogodbenici pri določanju TAC v skladu s Prilogo I upoštevata ulov tretjih držav.

Člen 3

Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj se skupne ribolovne možnosti za zadevne staleže porazdelijo med ustrezne TAC v skladu s Prilogo II k temu priporočilu, in sicer na podlagi uradnih iztovarjanj za obdobje 2011–2020.

Člen 4

Ob upoštevanju, da se mnenje ICES o ulovu uporablja za vsa območja ICES, ki so zajeta v TAC iz členov 1 in 2 za rdeči in sivi jezik ter gladki romb, Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj se geografska prožnost med območjema 3a in 4 ter med območjema 4 in 7d uporablja v 100-odstotnem deležu v obe smeri.

V Bruslju in Londonu, 24. julija 2023

Za Specializirani odbor za ribištvo

sopredsednika

Eva Maria CARBALLEIRA FERNANDEZ

Mike DOWELL


PRILOGA I

Celoletni dovoljeni ulovi (TAC) ter deleži TAC za Združeno kraljestvo oziroma EU

Št.

Splošno ime

Območja ICES

Delež TAC (*1) (v %)

Združeno kraljestvo

EU

1

rdeči jezik (3a)

vode Unije območja 3a

0,00  %

100,00  %

2

rdeči jezik (vzhodni Rokavski preliv)

7d

18,77  %

81,23  %

3

sivi jezik (3a)

vode Unije območja 3a

0,00  %

100,00  %

4

sivi jezik (vzhodni Rokavski preliv)

7d

0,00  %

0,00  %

5

gladki romb (3a)

vode Unije območja 3a

0,00  %

100,00  %

6

gladki romb (Rokavski preliv)

7d in 7e

38,66  %

61,34  %


(*1)  Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj se vrednost TAC, ki jo je treba porazdeliti med Združeno kraljestvo in EU, izenači z glavnim TAC, od katerega se odšteje ulov tretjih držav. Specializirani odbor za ribištvo priporoča, naj se ulov tretjih držav določi na 0,72 % celotnega ulova za rdeči jezik, na 6,21 % za sivi jezik, na 0,55 % za gladki romb in na 0,67 % za romb. Ti odstotki izhajajo iz preteklih podatkov o iztovoru.


PRILOGA II

Porazdelitev deležev skupnega dogovorjenega TAC, ki zajema območje ICES za biološki stalež, na nova območja TAC

 

3a

4

7d

7e

Rdeči jezik

9,10  %

83,38  %

7,52  %

n. r.

Sivi jezik

44,40  %

55,60  %

0,00  %

n. r.

Gladki romb

6,04  %

64,20  %

29,76  %

Romb

n. r.

100,00  %

n. r.

n. r.


Top