EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0226(01)

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

ST/9685/2018/INIT

OJ L 55, 26.2.2020, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/255/oj

26.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/3


SPORAZUM

med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

EVROPSKA UNIJA

in

VLADA LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB UGOTOVITVI, da je Sodišče Evropske unije odločilo, da so nekatere določbe dvostranskih sporazumov med več državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami v nasprotju s pravom Evropske unije,

OB UGOTOVITVI, da je bilo sklenjenih več dvostranskih sporazumov o storitvah zračnega prevoza med več državami članicami Evropske unije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki vsebujejo podobne določbe, in da so države članice obvezane sprejeti vse primerne ukrepe, da odpravijo neskladnosti med temi sporazumi in pogodbama EU,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska unija izključno pristojnost glede več vidikov, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o storitvah zračnega prevoza med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UGOTOVITVI, da imajo v skladu s pravom Evropske unije letalski prevozniki Evropske unije s sedežem v državi članici Evropske unije pravico do nediskriminatornega dostopa do opravljanja storitev zračnega prevoza med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki imajo licence, izdane v skladu s pravom Evropske unije;

OB PRIZNAVANJU, da bo usklajenost med pravom Evropske unije in določbami dvostranskih sporazumov med državami članicami Evropske unije in vlado Ljudske republike Kitajske predstavljala trdno pravno podlago za storitve zračnega prevoza med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko ter ohranila stalnost takih storitev zračnega prevoza,

OB PRIZNAVANJU, da kadar država članica Evropske unije določi letalskega prevoznika, nad katerim izvaja in vzdržuje predpisani nadzor v zvezi z varnostjo druga država članica Evropske unije, se pravice Ljudske republike Kitajske v okviru varnostnih predpisov iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Ljudsko republiko Kitajsko uporabljajo enako v zvezi s to drugo državo članico;

OB UGOTOVITVI, da Evropska unija v tem sporazumu nima namena povečati skupnega obsega storitev zračnega prevoza med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Evropske unije in letalskimi prevozniki Ljudske republike Kitajske ali prevladati nad razlago določb obstoječih dvostranskih sporazumov o storitvah zračnega prevoza v zvezi s prometnimi pravicami;

OB PONOVNI POTRDITVI svojih namer, da priznavanje pravice do ustanavljanja in sprejetje načela EU o določitvi nista namenjena ali se ne razlagata tako, da se omogoči izogibanje, v primeru izogibanja pa ne bi preprečila zavrnitve prometnih pravic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu pojem „države članice“ pomeni države članice Evropske unije in „pogodbi EU“ pomeni Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge I na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane katere koli države članice.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

4.   Podeljevanje prometnih pravic se bo še naprej izvajalo na podlagi dvostranskih sporazumov med Ljudsko republiko Kitajsko in vsako posamezno državo članico.

Člen 2

Določanje letalskih prevoznikov, pooblastila in dovoljenja, zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj

1.   Določbe odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe členov iz Priloge II(a) oziroma (b) o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, pooblastilih in dovoljenjih, ki mu jih dodeli Ljudska republika Kitajska, ter o zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi takšnih pooblastil oziroma dovoljenj.

2.   Ko Ljudska republika Kitajska prejme določitev s strani države članice, po najkrajšem postopku dodeli ustrezna pooblastila in dovoljenja, pod pogojem da:

(a)

ima letalski prevoznik v skladu s pogodbama EU sedež na ozemlju države članice, ki ga je določila, in tudi v skladu z zakonodajo ter predpisi o ustanavljanju države članice, ki ga je določila, ter ima veljavno operativno licenco v skladu s pravom Evropske unije;

(b)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom, v določitvi pa je jasno opredeljen ustrezni letalski organ;

(c)

ima letalski prevoznik glavni kraj poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco, in

(d)

je letalski prevoznik v neposredni ali večinski lasti in pod učinkovitim nadzorom držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav iz Priloge III in/ali državljanov teh drugih držav.

3.   Ljudska republika Kitajska lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, kadar:

(a)

letalski prevoznik v skladu s pogodbama EU nima sedeža na ozemlju države članice, ki določi določitve, ali nima veljavne operativne licence v skladu s pravom Evropske unije;

(b)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen;

(c)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco;

(d)

letalski prevoznik ni v neposredni ali večinski lasti in ni pod učinkovitim nadzorom držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav iz Priloge III in/ali državljanov teh drugih držav;

(e)

letalski prevoznik že ima dovoljenje za poslovanje na podlagi dvostranskega sporazuma med Ljudsko republiko Kitajsko in drugo državo članico ter če bi se z uveljavljanjem prometnih pravic na podlagi tega sporazuma na progi, ki vključuje točko v tej drugi državi članici, vključno z opravljanjem storitve, ki se trži kot direktni zračni prevoz ali je sicer del direktnega zračnega prevoza, izognil omejitvam v zvezi s tretjimi, četrtimi ali petimi prometnimi pravicami, ki jih določa navedeni drugi sporazum, ali

(f)

ima določeni letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, s katero Ljudska republika Kitajska nima sklenjenega dvostranskega sporazuma o storitvah zračnega prevoza, ter je ta država članica zavrnila prometne pravice Ljudski republiki Kitajski.

4.   Pravice in obveznosti iz tega člena se ne izvajajo na način, ki bi diskriminiral med prevozniki Evropske unije na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Varnost

1.   Določbe odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov iz Priloge II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, nad katerim izvaja in vzdržuje predpisani nadzor druga država članica, se pravice Ljudske republike Kitajske v okviru varnostnih določb iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sprejemanjem, izvajanjem ali ohranitvijo varnostnih standardov in v zvezi z operativno licenco navedenega letalskega prevoznika uporabljajo enako za to drugo državo članico.

Člen 4

Skladnost s pravili o konkurenci

1.   Dvostranski sporazumi o storitvah zračnega prevoza, sklenjeni med državami članicami in Ljudsko republiko Kitajsko, ne posegajo v pravila o konkurenci pogodbenic.

2.   Določbe iz Priloge II(d) se črtajo in prenehajo veljati.

Člen 5

Priloge k temu sporazumu

Priloge k temu sporazumu so sestavni del Sporazuma.

Člen 6

Začetek veljavnosti

1.   Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno pisno uradno obvestita o zaključku svojih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati na datum zadnjega uradnega obvestila.

2.   Ta sporazum se uporablja za tiste dogovore in ureditve iz Priloge I, ki veljajo.

Člen 7

Pregled, revizija ali sprememba

1.   Pogodbenici spremljata in redno pregledujeta izvajanje tega sporazuma. V takšnih pregledih se zlasti ocenjujejo kakršni koli nepričakovani učinki tega sporazuma, ki jih opazi katera koli pogodbenica.

2.   Če katera koli pogodbenica tako želi, se pogodbenici posvetujeta o ustreznih odzivih na nepričakovane učinke iz odstavka 1.

3.   Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno pregledata, revidirata ali spremenita.

Člen 8

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti enega od sporazumov iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane s sporazumi iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in kitajskem jeziku.

Image 1

Image 2


PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

Sporazumi o storitvah zračnega prevoza in drugi dogovori med Ljudsko republiko Kitajsko in državami članicami Evropske unije, kakor so bili preoblikovani ali spremenjeni, ki so bili sklenjeni, podpisani ali parafirani na dan podpisa tega sporazuma:

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med zvezno vlado Avstrije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 12. septembra 1985, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Avstrijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Kraljevine Belgije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 20. aprila 1975, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Belgijo“;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Bolgarije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 21. junija 1993, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Bolgarijo“;

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med vlado Republike Hrvaške in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Zagrebu 20. junija 2009, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Hrvaško“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Republike Ciper in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 5. aprila 2000, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Ciprom“;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Češkoslovaške socialistične republike in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 25. maja 1988 in glede katerega je Republika Češka izjavila, da je zavezana z določbami tega sporazuma, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Češko“;

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med vlado Kraljevine Danske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 12. marca 2010, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Dansko“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Republike Estonije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Talinu 1. marca 1999, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Estonijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Republike Finske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 2. oktobra 1975, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Finsko“;

Sporazum o zračnem prometu med vlado Francoske republike in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Parizu 1. junija 1966, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Francijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 31. oktobra 1975, kot je bil spremenjen s protokolom o spremembi sporazuma o civilnem zračnem prometu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 11. decembra 1995, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Nemčijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Kraljevine Grčije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 23. maja 1973, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Grčijo“;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Madžarske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Budimpešti 15. septembra 1993, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Madžarsko“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Irske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 14. septembra 1998, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Irsko“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Italijanske republike in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 8. januarja 1973, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Italijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Republike Latvije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Rigi 4. marca 1999, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Latvijo“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 18. novembra 2002, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Luksemburgom“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Republike Malte in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 1. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Malto“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 23. maja 1996, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Nizozemsko“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Ljudske republike Poljske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 20. marca 1986, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Poljsko“;

Sporazum o zračnem prevozu med Portugalsko republiko in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 26. marca 1999, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Portugalsko“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Socialistične republike Romunije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Bukarešti 6. aprila 1972, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Romunijo“;

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med vlado Slovaške republike in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 12. avgusta 2010, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Slovaško“;

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Beogradu 14. aprila 1972 ter ostaja v veljavi med Kitajsko in Slovenijo, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Slovenijo“;

Sporazum med vlado Kraljevine Španije in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil podpisan v Pekingu 19. junija 1978, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Španijo“;

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med vlado Kraljevine Švedske in vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 12. marca 2010, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Švedsko“;

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Ljudske republike Kitajske, ki je bil parafiran 14. aprila 2011, v nadaljnjem besedilu v Prilogi II „Sporazum med Kitajsko in Združenim kraljestvom“.


PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih iz Priloge I, na katere se sklicujejo členi 2 do 4 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Avstrijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Belgijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Bolgarijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Hrvaško;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Ciprom;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Češko;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Dansko;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Estonijo;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Finsko;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Francijo;

člen 2(2) Sporazuma med Kitajsko in Nemčijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Grčijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Madžarsko;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Irsko;

člen III Sporazuma med Kitajsko in Italijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Latvijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Luksemburgom;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Malto;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Nizozemsko;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Poljsko;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Portugalsko;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Romunijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Slovaško;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Slovenijo;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Španijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Švedsko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Avstrijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Belgijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Bolgarijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Hrvaško;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Ciprom;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Češko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Dansko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Estonijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Finsko;

člen 15 Sporazuma med Kitajsko in Francijo;

člen 3(1a) Sporazuma med Kitajsko in Nemčijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Grčijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Madžarsko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Irsko;

člen III Sporazuma med Kitajsko in Italijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Latvijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Luksemburgom;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Malto;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Nizozemsko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Poljsko;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Portugalsko;

člen 2 Sporazuma med Kitajsko in Romunijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Slovaško;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Slovenijo;

člen 3 Sporazuma med Kitajsko in Španijo;

člen 4 Sporazuma med Kitajsko in Švedsko;

člen 5 Sporazuma med Kitajsko in Združenim kraljestvom.

(c)

Varnost:

člen 15 Sporazuma med Kitajsko in Hrvaško;

člen 13 Sporazuma med Kitajsko in Dansko;

člen 17 Sporazuma med Kitajsko in Madžarsko;

člen XIbis Sporazuma med Kitajsko in Italijo;

člen 6 Sporazuma med Kitajsko in Luksemburgom;

člen 15 Sporazuma med Kitajsko in Portugalsko;

člen 8 Sporazuma med Kitajsko in Slovaško;

Priloga 3 k memorandumu o soglasju med Kitajsko in Španijo, podpisanemu v Pekingu 26. novembra 2004;

člen 13 Sporazuma med Kitajsko in Švedsko;

člen 10 Sporazuma med Kitajsko in Združenim kraljestvom.

(d)

Skladnost s pravili o konkurenci:

člen 12(2) in člen 14(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Bolgarijo;

člen 9(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Ciprom;

člen 10(2) in člen 12(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Češko;

člen 8(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Estonijo;

člen 7(3) in člen 8(2) do (6) Sporazuma med Kitajsko in Finsko;

za Sporazum med Kitajsko in Francijo:

zadnji stavek odstavka 1 ter odstavka 2 in 3 člena 5;

prva stavka odstavka 1, prvi stavek odstavka 2 in pododstavek (B) odstavka 2 člena 3;

besedilo „dans la monnaie convenue entre les entreprises de transport aérien désignées des deux parties contractantes“ („v valuti, dogovorjeni med določenimi letalskimi družbami obeh pogodbenih strank“) v členu 12, kot je bil spremenjen z izmenjavo diplomatskih not 15. in 22. septembra 1966;

člen 16, kot je bil spremenjen z izmenjavo diplomatskih not 27. julija in 7. septembra 1973;

drugi odstavek pododstavka (2) odstavka II v diplomatskih notah, izmenjanih 19. januarja in 11. marca 1991 (ki se začne z „Par ailleurs, les modalités d’exploitation de ces services …“) („Poleg tega, način izvajanja teh storitev …“);

za Sporazum med Kitajsko in Nemčijo:

člen 7(3), prvi stavek in besedilo „die auf diese Weise vereinbart werden“ („ki se dogovorijo na ta način“) v drugem stavku;

člen 8(2), prvi stavek in beseda „Diese“ („Te“) v drugem stavku;

besedilo „so vereinbarten“ („tako dogovorjene“) v členu 8(3);

besedilo „Kann ein Tarif nicht nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbart werden oder“ („Če tarifa ne more biti dogovorjena v skladu z odstavkom 2 tega člena“) in besedilo „nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbarten Tarif“ („tarifa, dogovorjena v skladu z odstavkom 2 tega člena“) v členu 8(4);

člen 10(2) in člen 11(2) do (5) Sporazuma med Kitajsko in Grčijo;

člen 10(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Madžarsko;

člen 8(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Latvijo;

člen 11(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Luksemburgom;

člen 12(2)(a) do (b) Sporazuma med Kitajsko in Malto;

člen 8(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Nizozemsko;

člen 10(2) in člen 12(2) do (4) Sporazuma med Kitajsko in Poljsko;

člen 17(2) do (5) Sporazuma med Kitajsko in Portugalsko;

člen 4(2) do (3) Sporazuma med Kitajsko in Slovenijo;

člen 7(3) in člen 8(2) do (6) Sporazuma med Kitajsko in Španijo.


PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).


Top