EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0130(01)

Spremenjeni Memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije

OJ L 27, 30.1.2014, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/2014/44/oj

30.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/2


SPREMENJENI MEMORANDUM O SOGLASJU

z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije

Člen I

Namen in cilji

S tem soglasjem nameravajo Združene države in Evropska unija doseči naslednje cilje:

1.

v prvi fazi (v nadaljnjem besedilu: faza 1) bi bilo treba zagotoviti začasno in delno:

(a)

razširitev dostopa do trga EU za visokokakovostno goveje meso in

(b)

zmanjšanje ravni povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode EU na podlagi odobritve STO iz leta 1999 (v nadaljnjem besedilu: povečane dajatve),

da lahko pogodbenici pridobita izkušnje z dodatno trgovino z visokokakovostnim govejim mesom in se olajša prehod na dolgoročne pogoje;

2.

omogočiti prehod na drugo fazo (v nadaljnjem besedilu: faza 2) za:

(a)

nadaljnjo razširitev dostopa do trga EU za visokokakovostno goveje meso in

(b)

ukinitev povečanih dajatev,

da lahko pogodbenici pridobita izkušnje z dodatno razširjeno trgovino z visokokakovostnim govejim mesom in se olajša prehod na dolgoročne pogoje; ter

3.

dodatno omogočiti vstop v tretjo fazo (v nadaljnjem besedilu: faza 3) v zvezi s sporom v STO med pogodbenicama ESUkrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni).

Člen II

Temeljne obveznosti

1.   Na začetku faze 1 EU določi avtonomno tarifno kvoto za visokokakovostno goveje meso v letni količini 20 000 ton v teži proizvoda z uvozno dajatvijo, ki znaša 0 %.

2.   EU odpre avtonomno tarifno kvoto iz odstavka 1 do 3. avgusta 2009.

3.   Kar zadeva povečane dajatve, Združene države ne razširijo njihovega obsega, spremenijo porekla proizvodov, za katere se uporabljajo povečane dajatve, ali povečajo stopnje takih dajatev, kot so v veljavi od 23. marca 2009.

4.   Če Združene države in EU vstopijo v fazo 2, kakor je opisana v členu I.2 in dogovorjena v členu IV.2:

(a)

EU poveča količino avtonomne tarifne kvote iz odstavka 1 na 45 000 ton v teži proizvoda in

(b)

Združene države začasno prekličejo vse povečane dajatve, uvedene v zvezi z postopkom reševanja spora v okviru STO ES – Ukrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni).

5.   Če Združene države in EU vstopijo v fazo 3, kakor je opisana v členu I.3 in dogovorjena v členu IV.3:

(a)

EU ohrani količino avtonomne tarifne kvote iz odstavka 1 na ravni, določeni v odstavku 4(a) in

(b)

Združene države ukinejo vse povečane dajatve, uvedene v zvezi s postopkom reševanja spora v okviru STO ES – Ukrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni).

Člen III

Upravljanje kvote

1.   Pogodbenici soglašata, da Komisija tarifno kvoto iz člena II upravlja po načelu „kdor prvi pride, prvi melje“.

2.   Komisija izvaja in upravlja tarifno kvoto, določeno v tem soglasju v skladu s členom XIII Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) iz leta 1994, vključno z njegovimi pojasnjevalnimi opombami. Komisija si prizadeva tarifno kvoto iz člena II upravljati tako, da jo uvozniki lahko v celoti izčrpajo.

Člen IV

Spremljanje in posvetovanja

1.   Združene države in EU:

(a)

spremljajo in pregledujejo izvajanje tega soglasja ter

(b)

na zahtevo katere koli pogodbenice opravijo dodatna dvostranska posvetovanja v zvezi z izvajanjem tega soglasja, tudi o vprašanjih upravljanja kvote, najpozneje v tridesetih (30) dneh po prejemu pisne zahteve za posvetovanja.

2.   Združene države in EU se najpozneje osemnajst (18) mesecev od datuma, določenega v členu II.2 srečajo in pregledajo izvajanje faze 1 z namenom vstopa v fazo 2.

3.   Če Združene države in EU vstopijo v fazo 2, se najpozneje šest (6) mesecev od datuma, ko EU izvede obveznost iz člena II.4(a), srečajo in pregledajo izvajanje faze 2 z namenom vstopa v fazo 3. Ta pregled med drugim zajema zlasti naslednja vprašanja:

(a)

trajanje faze 3,

(b)

status in učinke soglasja glede na Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: DSU),

(c)

posledice neskladnosti katere koli pogodbenice s pogoji soglasja, ter

(d)

status in napredek v postopku reševanja spora ESUkrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni).

4.   Če se pogodbenici dogovorita o pogojih za vstop v fazo 3, lahko po končanem pregledu iz odstavka 3 po postopku iz člena V.5 spremenita to soglasje, tako da bo odražalo dogovorjene sklepe navedenega pregleda. Taka sprememba ne spremeni temeljnih obveznosti iz člena II.5.

5.   V okviru tega pregleda sta se pogodbenici dogovorili, da bosta spremenili to soglasje 21. oktobra 2013.

Člen V

Trajanje, odstop in sprememba

1.   Faza 1 traja tri (3) leta od datuma, določenega v členu II.2.

2.   Faza 2 traja tri (3) leta od datuma, ko pogodbenici vstopita v fazo 2.

3.   Faza 3 se začne s priglasitvijo njenega začetka organu STO za reševanje sporov.

4.   Tako Združene države kot EU lahko odstopijo od tega soglasja s predložitvijo pisnega obvestila drugi pogodbenici. Če ena od pogodbenic predloži tako pisno obvestilo, to soglasje preneha veljati šest (6) mesecev od datuma predložitve takega obvestila. Če obe pogodbenici predložita tako pisno obvestilo, to soglasje preneha veljati šest (6) mesecev od prvega datuma predložitve takega obvestila. V tem šestmesečnem (6-mesečnem) obdobju obe pogodbenici še naprej izpolnjujeta temeljne obveznosti, kot so opredeljene v členu II, ki so se uporabljale v času predložitve obvestila o odstopu.

5.   Združene države in EU lahko to soglasje sporazumno pisno spremenita.

Člen VI

Opredelitev pojmov

V tem soglasju „visokokakovostno goveje meso“ pomeni:

„Kosi govejega mesa, pridobljeni iz trupov telic in juncev, starih manj kot 30 mesecev, ki so se vsaj 100 dni pred zakolom prehranjevali s krmo, ki vsebuje najmanj 62 % koncentratov in/ali soproizvodov krmnega žita v suhi snovi ter dosega ali presega vsebnost presnovne energije več kot 12,26 mega joulov (MJ) na kilogram suhe snovi. Telice in junci, ki se prehranjujejo s to krmo, dobijo na dan v povprečju količino krme (v suhi snovi), ki ni manjša od 1,4 % njihove žive telesne teže.

Trupe, iz katerih so pridobljeni kosi govejega mesa, oceni ocenjevalec, zaposlen pri nacionalni vladi, pri čemer ocena in posledično razvrščanje trupov temeljita na metodi, ki jo je odobrila nacionalna vlada. Ocenjevalna metoda nacionalne vlade in njeno razvrščanje morata oceniti pričakovano kakovost trupov na podlagi kombinacije zrelosti trupov in lastnosti okusa kosov govejega mesa. Takšna metoda ocenjevanja med drugim vključuje oceno lastnosti zrelosti glede barve in teksture dolge hrbtne mišice, kosti in okostenitve hrustancev ter oceno pričakovanih lastnosti okusa, vključno s kombinacijo posebnih zahtev za medmišično maščobo in čvrstost dolge hrbtne mišice.

Kosi se označijo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Podatkom na oznaki se lahko doda navedba ‚Goveje meso visoke kakovosti.‘

Člen VII

Pridržek pravic

1.   V fazah 2 in 3 tega soglasja nobena od pogodbenic ne zahteva ustanovitve ugotovitvenega sveta iz člena 21.5 DSU v sporu ESUkrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni).

2.   Niti to soglasje niti kakršno koli ukrepanje pogodbenic po tem soglasju ne posega v izid spora med pogodbenicama glede vprašanja, ali so bila priporočila in sklepi organa za reševanje sporov v sporu ESUkrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni) izvedeni.

3.   Če v tem soglasju ni drugače posebej določeno, to soglasje ne posega v pravice in obveznosti Združenih držav in EU, ki izhajajo iz sporazumov STO.

Člen VIII

Razmerje do pravic iz STO

1.   Pogodbenici predvidevata, da bi faza 3 pomenila prenehanje uporabe odobritve na podlagi člena 22.7 DSU, o kateri je organ za reševanje sporov odločal na svojem zasedanju 26. julija 1999, in da v zvezi z DS26 ne bodo sprejeti nobeni nadaljnji ukrepi v skladu z DSU.

2.   To soglasje in ukrep v skladu z DSU iz odstavka 1 ne posegata v pravico katere koli pogodbenice, da začne nov spor v skladu z DSU.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

ImageTop