EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0514(04)

Protokol o sodelovanju v kulturi

OJ L 127, 14.5.2011, p. 1418–1426 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 014 P. 1418 - 1426

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2011/265(3)/oj

22011A0514(04)

Protokol o sodelovanju v kulturi

Uradni list L 127 , 14/05/2011 str. 1418 - 1426


Protokol

o sodelovanju v kulturi

Pogodbenici –

PO RATIFIKACIJI konvencije UNESCO o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (v nadaljnjem besedilu: konvencija Unesco), sprejete 20. oktobra 2005 v Parizu, ki je začela veljati 18. marca 2007 v skladu s postopkom iz člena 15.10.3 (začetek veljavnosti), nameravata učinkovito izvajati konvencijo Unesco in pri tem sodelovati, graditi na načelih Konvencije ter oblikovati ukrepe v skladu z njenimi določbami;

OB PRIZNAVANJU pomena kulturnih industrij in mnogovrstnih značilnosti kulturnih dobrin in storitev kot dejavnosti kulturne, gospodarske in družbene vrednosti;

OB PRIZNAVANJU, da proces, ki ga podpira ta sporazum, prispeva k izvajanju globalne strategije za spodbujanje uravnotežene rasti in krepitev sodelovanja v gospodarstvu, trgovini in kulturi med pogodbenicama;

OB POTRDITVI, da cilje tega protokola dopolnjujejo in podpirajo obstoječi in prihodnji instrumenti politike iz drugih okvirov za:

(a) OKREPITEV zmogljivosti in neodvisnosti kulturnih industrij pogodbenic;

(b) SPODBUJANJE kulturnih vsebin na lokalni oziroma regionalni ravni;

(c) PRIZNAVANJE, varovanje in spodbujanje kulturne raznolikosti kot pogoja za uspešen medkulturni dialog in

(d) PRIZNAVANJE, varovanje ter spodbujanje kulturne dediščine, spodbujanje ozaveščanja lokalnega prebivalstva o kulturni dediščini in priznavanje pomena kulturne dediščine kot sredstva za izražanje kulturnih identitet;

OB POUDARJANJU pomena olajšanja sodelovanja v kulturi med pogodbenicama in ker je zato treba pri vsakem primeru posebej med drugim upoštevati stopnjo razvoja kulturne industrije, stopnjo in strukturna neravnovesja kulturnih izmenjav ter sheme za spodbujanje kulturnih vsebin na lokalni in regionalni ravni –

SE DOGOVORITA O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe, cilji in opredelitev pojmov

1. Brez poseganja v druge določbe tega sporazuma ta protokol določa okvir za sodelovanje pogodbenic pri spodbujanju izmenjave kulturnih dejavnosti, dobrin in storitev, med drugim v avdiovizualnem sektorju.

2. Izvzetje avdiovizualnih storitev iz področja uporabe Poglavja sedem (Trgovina s storitvami, ustanavljanje in elektronsko poslovanje) tega oddelka ne posega v pravice in obveznosti iz tega protokola. Glede vprašanj v zvezi z izvajanjem tega protokola pogodbenici upoštevata postopke iz člena 3 in 3a.

3. Pogodbenici si ob ohranjanju in nadaljnjem razvoju svojih zmogljivosti za oblikovanje in izvajanje kulturnih politik za varovanje in spodbujanje kulturne raznolikosti prizadevata za sodelovanje, da se izboljšajo pogoji za izmenjavo kulturnih dejavnosti, dobrin in storitev ter odpravijo strukturna neravnovesja in morebitni asimetrični vzorci pri izmenjavah.

4. V tem protokolu:

imajo pojmi kulturna raznolikost, kulturne vsebine, kulturni izrazi, kulturne dejavnosti, dobrine in storitve ter kulturna industrija enak pomen, kot je opredeljen in se uporablja v konvenciji Unesco, ter

umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci pa pomenijo fizične osebe, ki izvajajo kulturne dejavnosti, proizvajajo kulturne dobrine ali sodelujejo pri neposrednem zagotavljanju kulturnih storitev.

ODDELEK A

HORIZONTALNE DOLOČBE

Člen 2

Kulturne izmenjave in dialog

1. Pogodbenici si prizadevata za okrepitev svojih zmogljivosti za določitev in razvoj kulturnih politik, pri čemer razvijata svojo kulturno industrijo ter spodbujata možnosti za izmenjavo kulturnih dobrin in storitev pogodbenic, vključno z uporabo shem za promocijo lokalnih in regionalnih kulturnih vsebin.

2. Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju skupnega razumevanja ter si z dialogom prizadevata za izboljšanje izmenjave informacij o kulturnih in avdiovizualnih vprašanjih ter dobrih praksah pri varstvu pravic intelektualne lastnine. Ta dialog bo potekal v okviru Odbora za sodelovanje v kulturi in po potrebi v drugih ustreznih forumih.

Člen 3

Odbor za sodelovanje v kulturi

1. Najpozneje šest mesecev po začetku uporabe tega protokola se ustanovi Odbor za sodelovanje v kulturi. Odbor za sodelovanje v kulturi sestavljajo visoki uradniki iz uprav obeh pogodbenic s strokovnim znanjem in izkušnjami v kulturi.

2. Za nadzor nad izvajanjem tega protokola se Odbor za sodelovanje v kulturi sestane prvo leto začetka veljavnosti tega protokola, nato pa po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

3. Z odstopanjem od institucionalnih določb Poglavja petnajst (Institucionalne, splošne in končne določbe) Odbor za trgovino ni pristojen za izvajanje tega protokola in Odbor za sodelovanje v kulturi v zvezi s tem protokolom izvaja vse funkcije Odbora za trgovino, kadar so te funkcije pomembne za izvajanje tega protokola.

4. Vsaka pogodbenica v svoji upravi določi urad, ki bo nacionalna kontaktna točka za stike z drugo pogodbenico pri izvajanju tega protokola.

5. Za posvetovanja o vprašanjih v zvezi z izvajanjem tega protokola vsaka pogodbenica ustanovi nacionalne svetovalne skupine za sodelovanje v kulturi, ki jih sestavljajo predstavniki kulturnega in avdiovizualnega sektorja, dejavni na področjih iz tega protokola.

6. Pogodbenica lahko zahteva posvetovanja z drugo pogodbenico v okviru Odbora za sodelovanje v kulturi v zvezi s katerim koli vprašanjem v skupnem interesu, ki izhaja iz tega protokola. Odbor za sodelovanje v kulturi se takoj sestane in si vztrajno prizadeva za rešitev vprašanja, ki bo zadovoljiva za obe strani. Pri tem lahko Odbor za sodelovanje v kulturi prosi za nasvet nacionalne svetovalne skupine pogodbenic, pogodbenici pa se lahko posvetujeta s svojimi nacionalnimi svetovalnimi skupinami.

Člen 3a

Reševanje sporov

Razen če se pogodbenici dogovorita drugače in le če zadeva iz člena 3.6 tega protokola ni bila zadovoljivo obravnavana v svetovalnem postopku iz navedenega člena, se za ta protokol uporabi Poglavje štirinajst (Reševanje sporov) z naslednjimi spremembami:

(a) vsi sklici na Odbor za trgovino v Poglavju štirinajst (Reševanje sporov) se razumejo kot sklici na Odbor za sodelovanje v kulturi;

(b) za namene člena 14.5 (Ustanovitev arbitražnega senata) si pogodbenici prizadevata za izbor arbitrov z zadostnim znanjem in izkušnjami na področjih, ki jih zajema ta protokol. Če se pogodbenici ne moreta sporazumeti o sestavi arbitražnega senata, se člani v skladu s členom 14.5.3 izžrebajo na podlagi seznama iz pododstavka (c) in ne seznama iz člena 14.18 (Seznam arbitrov);

(c) Odbor za sodelovanje v kulturi takoj po ustanovitvi pripravi seznam 15 posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni opravljati funkcijo arbitrov. Vsaka pogodbenica za arbitre predlaga pet posameznikov. Pogodbenici izbereta tudi pet posameznikov, ki niso državljani nobene od pogodbenic, za opravljanje funkcije predsednika arbitražnega senata. Odbor za sodelovanje v kulturi zagotovi, da je na seznamu vedno dovolj kandidatov. Arbitri morajo imeti znanje in izkušnje na področjih, ki jih zajema ta protokol. Pri opravljanju funkcije arbitrov so samostojni, delujejo v okviru svojih zmogljivosti in ne sprejemajo navodil od nobene organizacije ali vlade v zvezi s spornimi vprašanji, ter ravnajo v skladu s Prilogo 14-C (Kodeks ravnanja za člane arbitražnega senata in mediatorje);

(d) v sporu, ki nastane pri izvajanju tega protokola, lahko pogodbenica pritožnica pri izbiri obveznosti, ki naj bi se opustile v skladu s členom 14.11.2 (Začasna pravna sredstva v primeru neizpolnitve odločitve), opusti le obveznosti iz tega protokola in

(e) ne glede na člen 14.11.2 pri izbiri obveznosti za opustitev v sporih, razen sporih, ki izhajajo iz tega protokola, pogodbenica pritožnica ne sme opustiti obveznosti iz tega protokola.

Člen 4

Umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci

1. Vsaka pogodbenica si v skladu s svojo zakonodajo prizadeva za olajševanje vstopa umetnikov in drugih strokovnjakov ter poklicnih kulturnih delavcev iz druge pogodbenice na njeno ozemlje in začasnega bivanja teh oseb na njenem ozemlju, če te osebe ne morejo same izvajati zavez iz Poglavja sedem (Trgovina s storitvami, ustanavljanje in elektronsko poslovanje) in če so:

(a) umetniki, igralci, tehniki ali drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci iz druge pogodbenice, ki sodelujejo pri snemanju kinematografskih filmov ali televizijskih programov, ali

(b) umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci, kot so vizualni, upodabljajoči, izvajalski umetniki in inštruktorji, skladatelji, pisatelji, izvajalci razvedrilnih storitev in drugi podobni strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci iz druge pogodbenice, ki sodelujejo pri kulturnih dejavnostih, kot so na primer snemanje glasbe ali aktivna udeležba pri kulturnih dogodkih, kot so med drugim knjižni sejmi in festivali,

pod pogojem, da svojih storitev ne prodajajo širši javnosti ali sami ne zagotavljajo storitev, v svojem imenu ne prejemajo nikakršnega plačila iz vira v pogodbenici, v kateri začasno bivajo, in ne sodelujejo pri zagotavljanju storitev v okviru pogodbe, sklenjene med pravno osebo, ki ni prisotna na trgu pogodbenice, v kateri umetnik ali drug strokovnjak ali poklicni strokovni delavec začasno biva, in potrošnikom v navedeni pogodbenici.

2. Začasno bivanje na ozemlju pogodbenic po vstopu na to ozemlje v skladu z odstavkom 1 je, ko je odobreno, omejeno na 90 dni v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

3. Pogodbenici si v skladu s svojo zakonodajo prizadevata olajševati usposabljanje umetnikov in drugih strokovnjakov ter poklicnih kulturnih delavcev ter navezovanje stikov med njimi, pri čemer so umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci na primer:

(a) gledališki producenti, pevske skupine, člani glasbenih skupin in orkestrov;

(b) pisatelji, skladatelji, kiparji, zabaviščniki in drugi umetniki;

(c) umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci, ki sodelujejo pri neposrednem zagotavljanju storitev v cirkusih in zabaviščnih parkih ter zagotavljanju podobnih atrakcijskih storitev, ter

(d) umetniki in drugi strokovnjaki ter poklicni kulturni delavci, ki sodelujejo pri neposrednem zagotavljanju plesnih storitev ali storitev v diskotekah in plesni učitelji.

ODDELEK B

SEKTORSKE DOLOČBE

PODODDELEK A

Določbe v zvezi z avdiovizualnimi deli

Člen 5

Koprodukcije na področju avdiovizualnih storitev

1. Za namene tega protokola koprodukcija pomeni avdiovizualno delo, ki ga proizvedeta Koreja in pogodbenica EU, in v katerega sta obe vložili sredstva v skladu s tem protokolom [1].

2. Pogodbenici podpirata pogajanja za nove sporazume in izvajanje obstoječih sporazumov o koprodukciji med eno ali več državami članicami Evropske unije in Korejo. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da lahko države članice Evropske unije in Koreja dodeljujejo finančne ugodnosti za koprodukcijska avdiovizualna dela, kakor so določena v zadevnih obstoječih ali prihodnjih dvostranskih koprodukcijskih sporazumih, sklenjenih med eno ali več državami članicami Evropske unije in Korejo.

3. Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo spodbujata koprodukcije med producenti iz pogodbenice EU in Koreje, vključno z upravičenostjo koprodukcij do ugodnosti shem pogodbenic za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih vsebin.

4. Koprodukcijska avdiovizualna dela so upravičena do ugodnosti sheme pogodbenice EU za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih vsebin iz odstavka 3, in sicer v obliki uvrstitve v evropska dela v skladu s členom 1(n)(i) Direktive 89/552/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/65/ES, za namene zahtev za spodbujanje avdiovizualnih del iz členov 4.1 in 3i.1 Direktive 89/552/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/65/ES ali naknadnimi spremembami [2].

5. Koprodukcijska avdiovizualna dela so upravičena do ugodnosti korejskih shem za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih vsebin iz odstavka 3 v obliki uvrstitve v korejska dela za namene člena 40 Zakona za promocijo filmov in video produkcij (zakon št. 9676 z dne 21. maja 2009) oziroma njegovih naknadnih sprememb in člena 71 Zakona o radiodifuziji ter Obvestila o programskih kvotah (obvestilo korejske Komisije za komunikacije št. 2008-135 z dne 31. decembra 2008) oziroma njegovih naknadnih sprememb [3].

6. Koprodukcije so upravičene do ugodnosti shem pogodbenic za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih kulturnih vsebin iz odstavkov 4 in 5 pod naslednjimi pogoji:

(a) koprodukcijska avdiovizualna dela izvedejo podjetja, ki so neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti države članice Evropske unije ali Koreje in/ali državljanov države članice Evropske unije ali državljanov Koreje in bodo še naprej v njihovi lasti;

(b) izvršni direktorji ali upravitelji koprodukcijskih podjetij so državljani države članice Evropske unije oziroma Koreje in lahko dokažejo, da bivajo v državi članici Evropske unije oziroma Koreji;

(c) pri koprodukcijskem avdiovizualnem delu, razen pri animiranih filmih, sodelujejo producenti iz dveh držav članic Evropske unije. Pri animiranih delih je potrebno sodelovanje producentov iz treh držav članic Evropske unije. Delež finančnega prispevka producentov iz vsake države članice Evropske unije ni manjši od 10 odstotkov;

(d) najmanjši finančni prispevek producentov pogodbenice EU (vsi producenti skupaj) in producentov iz Koreje (vsi producenti skupaj) ni manjši od 30 odstotkov skupnih stroškov produkcije za koprodukcijska avdiovizualna dela razen animiranih filmov. Pri animiranih filmih ta prispevek ni manjši od 35 odstotkov skupnih stroškov produkcije;

(e) prispevek producentov vsake pogodbenice (vsi producenti skupaj) vključuje dejansko tehnično in umetniško sodelovanje, pri čemer se zagotovi ravnotežje med prispevki obeh pogodbenic. Pri koprodukcijskih avdiovizualnih delih, razen pri animiranih filmih, tehnični in umetniški prispevek producentov vsake pogodbenice (vsi producenti skupaj) ne odstopa za več kot 20 odstotnih točk od njenega finančnega prispevka in nikakor ne znaša več kot 70 odstotkov skupnega prispevka. Pri animiranih filmih tehnični in umetniški prispevek producentov vsake pogodbenice (vsi producenti skupaj) ne sme odstopati za več kot 10 odstotnih točk od finančnega prispevka posamezne pogodbenice in nikakor ne sme znašati več kot 65 odstotkov skupnega prispevka;

(f) sodelovanje producentov iz tretjih držav, ki so ratificirale konvencijo Unesco, pri koprodukciji avdiovizualnih del po možnosti ne presega 20 odstotkov skupnih stroškov produkcije in/ali tehničnega ter umetniškega prispevka k avdiovizualnemu delu.

7. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da upravičenost koprodukcij do ugodnosti shem pogodbenic za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih kulturnih vsebin iz odstavkov 4 in 5 prinaša vzajemne koristi in da koprodukcije, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 6, brez dodatnih pogojev dobijo status evropskih oziroma korejskih del iz odstavkov 4 in 5.

8. (a) Upravičenost koprodukcij do ugodnosti shem pogodbenic za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih kulturnih vsebin iz odstavkov 4 in 5 je omejena na tri leta od začetka veljavnosti tega protokola. Po nasvetu nacionalnih svetovalnih skupin Odbor za sodelovanje v kulturi šest mesecev pred iztekom oceni, ali je upravičenost do shem prispevala k okrepitvi kulturne raznolikosti in razvoju sodelovanja z vzajemnimi koristmi pri koprodukcijskih delih.

(b) Upravičenost do ugodnosti shem se podaljša za tri leta, nato pa se samodejno podaljšuje za naknadna zaporedna enako dolga obdobja, razen če ena od pogodbenic s pisnim obvestilom najmanj tri mesece pred iztekom začetnega ali katerega koli naslednjega obdobja odloči, da se upravičenost ne podaljša. Odbor za sodelovanje v kulturi šest mesecev pred iztekom vsakega podaljšanja opravi oceno po podobnih merilih, kot je opisano v pododstavku (a).

(c) Razen če pogodbenici odločita drugače, prenehanje upravičenosti do ugodnosti shem ne vpliva na upravičenost do ugodnosti shem pogodbenic za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih kulturnih vsebin iz odstavkov 4 in 5 pod pogoji iz odstavka 6, če je datum prvega prenosa ali predstavitve takšnih koprodukcij na ozemljih pogodbenic pred iztekom zadevnega obdobja.

9. Dokler so koprodukcije upravičene do ugodnosti shem za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih vsebin iz odstavkov 4 in 5, pogodbenici redno spremljata izvajanje odstavka 6, zlasti prek nacionalnih svetovalnih skupin, ter Odboru za sodelovanje v kulturi sporočita vsako težavo, ki bi lahko nastala v zvezi s tem. Odbor za sodelovanje v kulturi lahko na zahtevo pogodbenice preveri upravičenost koprodukcij do ugodnosti shem za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih vsebin iz odstavkov 4 in 5 in/ali meril iz odstavka 6.

10. Pogodbenica lahko z obvestilom dva meseca vnaprej začasno prekliče upravičenost do ugodnosti njenih shem za spodbujanje lokalnih oziroma regionalnih kulturnih vsebin iz odstavkov 4 in 5, če na pravice, ki jih imajo koprodukcijska dela v skladu s tema odstavkoma, negativno vpliva sprememba zadevne zakonodaje druge pogodbenice, na katero so sklicujeta navedena odstavka. Pred takšnim preklicem pogodbenica, ki pošilja obvestilo, v okviru Odbora za sodelovanje v kulturi skupaj z drugo pogodbenico obravnava in preuči naravo ter vpliv zakonodajnih sprememb.

Člen 6

Drugo sodelovanje v avdiovizualnem sektorju

1. Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje avdiovizualnih del druge pogodbenice s prirejanjem festivalom, seminarjev in s podobnimi pobudami.

2. Poleg dialoga iz člena 2.2 tega protokola pogodbenici olajšujeta sodelovanje na področju razširjanja medijskih vsebin za spodbujanje kulturnih izmenjav s:

(a) spodbujanjem izmenjave informacij in mnenj med pristojnimi organi v zvezi s politiko razširjanja medijskih vsebin ter ureditvenim okvirom;

(b) spodbujanjem sodelovanja in izmenjav v medijskem sektorju;

(c) spodbujanjem izmenjav avdiovizualnih del in

(d) spodbujanjem udeležbe na mednarodnih dogodkih na področju radiodifuzije na ozemlju druge pogodbenice in sodelovanja pri takih dogodkih.

3. Pogodbenici si prizadevata za olajšanje uporabe mednarodnih in regionalnih standardov za zagotovitev skladnosti ter interoperabilnosti avdiovizualnih tehnologij, ter tako prispevata h krepitvi izmenjav v kulturi. Pogodbenici sodelujeta za dosego tega cilja.

4. Pogodbenici si prizadevata za olajšanje najema in zakupa potrebnega tehničnega materiala in opreme, kot so radijska in televizijska oprema, glasbeni inštrumenti in oprema za snemanje v studiu, ki sta potrebna za ustvarjanje in snemanje avdiovizualnih del.

5. Pogodbenici si prizadevata za olajšanje digitalizacije avdiovizualnih arhivov.

Člen 7

Začasni uvoz materiala in opreme za namene snemanja avdiovizualnih del

1. Vsaka pogodbenica ustrezno spodbuja promocijo svojega ozemlja kot lokacijo za snemanje kinematografskih filmov in televizijskih programov.

2. Brez poseganja v določbe o blagovni menjavi iz tega sporazuma pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo preučita in dovolita začasni uvoz tehničnega materiala in opreme, potrebnih za izvedbo snemanja kinematografskih filmov in televizijskih programov, ki jih izvajajo strokovnjaki in poklicni kulturni delavci, z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice.

PODODDELEK B

Spodbujanje drugih sektorjev kulture

Člen 8

Uprizoritvene umetnosti

1. Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo spodbujata okrepljene stike med izvajalci uprizoritvenih umetnosti na področjih, kot so poklicne izmenjave in usposabljanje, med drugim tudi udeležba pri avdicijah, vzpostavljanje mrež in spodbujanje povezovanja v mreže.

2. Pogodbenici spodbujata skupne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti med producenti ene ali več držav članic Evropske unije in Koreje.

3. Pogodbenici spodbujata razvoj mednarodnih tehnoloških standardov za gledališča in uporabo gledaliških odrskih oznak, tudi prek ustreznih organov za standardizacijo. Pogodbenici olajšujeta sodelovanje za dosego tega cilja.

Člen 9

Publikacije

Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo olajšujeta izmenjave in razširjanje publikacij druge pogodbenice z ustreznimi programi na področjih, kot so:

(a) organizacija sejmov, seminarjev, literarnih prireditev in drugih podobnih prireditev, povezanih s publikacijami, vključno z mobilnimi strukturami za branje v javnosti;

(b) olajševanje skupnega izdajanja publikacij in prevodov in

(c) olajševanje poklicnih izmenjav in usposabljanja za knjižničarje, pisatelje, prevajalce, prodajalce knjig in založnike.

Člen 10

Varovanje spomenikov kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov

Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo in brez poseganja v pridržke, vključene v njune zaveze v drugih določbah tega sporazuma, z ustreznimi programi spodbujata izmenjavo strokovnega znanja in najboljših praks v zvezi z varovanjem spomenikov kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov ob upoštevanju Unescove misije o svetovni dediščini, vključno z olajševanjem izmenjave strokovnjakov, sodelovanjem pri poklicnem usposabljanju, ozaveščanjem lokalnega prebivalstva in svetovanjem o varovanju zgodovinskih spomenikov in zaščitenih območij ter zakonodaji in izvajanju ukrepov v zvezi z dediščino, zlasti njenega vključevanja v življenje lokalnega prebivalstva.

[1] V Koreji se za koprodukcije uporablja postopek priznavanja, ki ga za radiodifuzne programe izvede korejska Komisija za komunikacije, za filme pa Korejski filmski svet. Postopek priznavanja je tehnično preverjanje, da se pri koprodukciji zagotovi izpolnjevanje meril iz odstavka 6. Priznavanje se dodeli vsaki koprodukciji, ki izpolnjuje ta merila.

[2] Spremembe zakonodaje ne smejo posegati v uporabo odstavka 10.

[3] Ibidem.

--------------------------------------------------

DOGOVOR O ČEZMEJNEM ZAGOTAVLJANJU STORITEV ZAVAROVANJA V SKLADU S SEZNAMOM ZAVEZ IZ PRILOGE 7-A (SEZNAM ZAVEZ)

Glede čezmejnega zagotavljanja storitev zavarovanja v skladu s seznamom zavez iz Priloge 7-A (Seznam zavez), zlasti glede zavarovanja tveganj v zvezi:

(a) s pomorskim prevozom in komercialnim zračnim prevozom, z lansiranjem vesoljskih plovil in tovora (skupaj s sateliti), pri čemer takšno zavarovanje pokriva naslednje ali del tega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago in odgovornost, ki nastane zaradi tega in

(b) z blagom v mednarodnem tranzitu,

pogodbenici potrjujeta, da če država članica Evropske unije zahteva, da takšno storitev zagotovi ponudnik s sedežem v Evropski uniji, lahko korejski ponudnik finančnih storitev kateri koli državi članici Evropske unije zagotovi takšno storitev s svojega sedeža, ne da bi moral imeti poslovno enoto v državi članici Evropske unije, kateri zagotavlja storitev.

Za pojasnitev zagotovitev storitve vključuje proizvodnjo, distribucijo, trženje, prodajo in izvedbo finančne storitve. Med Evropsko komisijo in tistimi državami članicami Evropske unije, ki zahtevajo, da ima ponudnik storitev poslovno enoto v Evropski Uniji, se nadaljujejo posvetovanja za dosego napredka pri olajševanju zagotavljanja teh storitev na ozemlju navedenih držav članic. Pogodbenica EU pozdravlja predlog Koreje za posvetovanja v prihodnosti, da se doseže dogovor o tem.

Ta dogovor je sestavni del tega sporazuma.

--------------------------------------------------

DOGOVOR O NAČRTU KOREJE ZA POŠTNO REFORMO [1]

Med pogajanji za ta sporazum je delegacija Koreje delegacijo Evropske unije obvestila o načrtu korejske vlade za poštno reformo.

V zvezi s tem je Koreja delegacijo Evropske unije opozorila na naslednje vidike svojega načrta za poštno reform:

Koreja namerava postopoma zmanjšati monopol korejskega poštnega urada, da se poveča obseg dovoljenih zasebnih storitev dostave. Zato bo spremenjen Zakon o poštnih storitvah, z njim povezani zakoni ali podrejene uredbe.

(a) Po sprejetju teh sprememb bo področje delovanja pisemske pošte Korejskega poštnega urada bolj jasno, saj bo na novo opredeljen njen koncept, monopol pisemske pošte pa bo zmanjšan z uporabo objektivnih standardov, kot so teža, cena ali kombinacija obojega.

(b) Pri določitvi oblike in obsega takšnih sprememb bo Koreja upoštevala različne dejavnike, vključno z razmerami na notranjem trgu, izkušnjami drugih držav z liberalizacijo poštnih storitev in potrebo po zagotovitvi univerzalnih storitev. Koreja namerava te spremembe izvesti v naslednjih treh letih od datuma podpisa tega sporazuma.

Z uporabo teh prenovljenih meril bo Koreja vsem ponudnikom poštnih storitev in hitre dostave v Koreji zagotovila nediskriminatorne razmere poslovanja.

Koreja bo spremenila tudi člen 3 Dekreta o izvrševanju Zakona o poštnih storitvah, da se zmanjša monopol Korejskega poštnega organa ter odpre trg za vse storitve hitre dostave mednarodnih dokumentov do začetka veljavnosti tega sporazuma. Zaradi večje gotovosti mednarodne in nacionalne storitve hitre dostave vseh vrst dokumentov v državah članicah Evropske unije niso monopoli.

[1] To soglasje ni zavezujoče in zanj ne veljajo določbe Poglavja XIV (Reševanje sporov).

--------------------------------------------------

DOGOVOR O POSEBNIH ZAVEZAH V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJSKIMI STORITVAMI

V pogajanjih med delegacijo Koreje in delegacijo Evropske unije je bil dosežen naslednji dogovor o posebnih zavezah v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami v tem sporazumu:

Če ena od pogodbenic za izdajo dovoljenja za opravljanje telekomunikacijskih storitev osebi iz pogodbenice, v kateri ima oseba iz druge pogodbenice delež v lastniškem kapitalu, kot pogoj postavlja ugotovitev, da bi zagotavljanje takšnih storitev bilo v javnem interesu, pogodbenica zagotovi: (i) da takšna ugotovitev in postopki za oblikovanje takšne ugotovitve temeljijo na objektivnih in preglednih merilih; (ii) da domneva, da bi izdaja dovoljenja osebi iz pogodbenice, v kateri ima oseba iz druge pogodbenice delež v lastniškem kapitalu, bila v javnem interesu; in (iii) da vsak tak postopek oblikuje v skladu s členom 7.22 (Preglednost in zaupne informacije), členom 7.23 (Nacionalna ureditev) in členom 7.36 (Reševanje sporov na področju telekomunikacij).

Ta dogovor je sestavni del tega sporazuma.

--------------------------------------------------

DOGOVOR O PREDPISIH GLEDE CONIRANJA, URBANISTIČNEGA NAČRTOVANJA IN VARSTVA OKOLJA

V pogajanjih o Poglavju sedem (Trgovina s storitvami, ustanavljanje in elektronsko poslovanje) tega sporazuma sta pogodbenici razpravljali o predpisih glede coniranja, urbanističnega načrtovanja in varstva okolja, ki se uporabljajo v Koreji in Evropski uniji ob podpisu tega sporazuma.

Pogodbenici soglašata, da predpisov, vključno s predpisi glede coniranja, urbanističnega načrtovanja in varstva okolja, na podlagi katerih se sprejemajo nediskriminatorni in nekoličinski ukrepi, ki vplivajo na ustanavljanje, ni treba vključiti na seznam zavez.

Na podlagi zgoraj navedenega dogovora pogodbenici potrjujeta, da specifičnih ukrepov, ki jih ohranja Koreja v naslednjih zakonih, ni treba vključiti na seznam zavez:

- Zakon o načrtu za izboljšanje ureditve okolja velemesta Seula

- Zakon o razvoju industrijskih grozdov in ustanavljanju tovarn

- Posebni zakon o izboljšanju zraka v okolju velemesta Seula

Pogodbenici potrjujeta svojo pravico do uvedbe nove zakonodaje v zvezi s coniranjem, urbanističnim načrtovanjem in varstvom okolja.

Ta dogovor je sestavni del tega sporazuma.

--------------------------------------------------

Top