EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0126(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode

OJ L 23, 26.1.2005, p. 19–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 96 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 96 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 021 P. 202 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/45/oj

22005A0126(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode

Uradni list L 023 , 26/01/2005 str. 0019 - 0048


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju "Skupnost",

na eni strani in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, v nadaljevanju "Švica",

na drugi strani,

v nadaljevanju "Pogodbenici", STA SE

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 in Skupne izjave o nadaljnjih pogajanjih, priložene sklepnim listinam Sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo, podpisane v Luxembourgu dne 21. junija 1999,

KER je treba Protokol št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, v nadaljevanju "Sporazum", v skladu z izidi Urugvajskega kroga posodobiti in prilagoditi v zvezi s seznamom proizvodov,

KER naj se trgovski tokovi med Švico in novimi državami članicami po razširitvi Evropske unije ohranijo,

Z ŽELJO izboljšati vzajemni dostop na trg predelanih kmetijskih proizvodov,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi, glede Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 17. marca 2000,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sporazum se spremeni, kakor sledi:

1. Priloga I k Sporazumu se nadomesti z novo Prilogo I, ki je priložena temu sporazumu kot Priloga 1.

2. Protokol št. 2 k Sporazumu se nadomesti z novim Protokolom št. 2, ki je priložen temu sporazumu kot Priloga 2.

Člen 2

Z začetkom veljavnosti tega sporazuma se razveljavijo naslednji sporazumi:

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani, glede Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 17. marca 2000,

- Izmenjava pisem med Evropsko komisijo in švicarsko zvezno upravo glede dogovorov za izboljšanje preglednosti različnih ukrepov cenovnih nadomestil, ki jih uporabljata Evropska skupnost in Švica ter vplivajo na trgovino predelanih kmetijskih proizvodov iz Protokola št. 2 z dne 29. novembra 1988.

Člen 3

Priloge k temu sporazumu, vključno s tabelami in dodatki k tabelam ter dodatek k Protokolu št. 2, so sestavni del tega sporazuma.

Člen 4

1. Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod v njej določenimi pogoji, ter na ozemlju Švice na drugi strani.

2. Ta sporazum se uporablja tudi na ozemlju Kneževine Lihtenštajn, dokler je ohranjena carinska unija s Švico.

Člen 5

1. Ta sporazum pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi postopki. Veljati začne na dan, ki sledi dnevu, na katerega sta se pogodbenici uradno obvestili o končanju za to potrebnih notranjih postopkov.

2. Do končanja ratifikacijskih postopkov iz odstavka 1 pogodbenici uporabljata ta sporazum od prvega dne četrtega meseca po datumu podpisa, v primeru, da so izvedbeni ukrepi, kakor je določeno v členu 5(4) Protokola št. 2, sprejeti istega dne.

Člen 6

1. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v češkem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

2. Različico v malteškem jeziku pogodbenici overita z izmenjavo pisem. Ta različica je enako verodostojna kot različice iz odstavka 1.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA 1

"

"PRILOGA I

Seznam proizvodov iz člena 2(i) Sporazuma:

Oznaka HS | Poimenovanje |

290543 | – – Manitol |

290544 | – – D-glucitol (sorbitol) |

3501 | Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila: |

350110 | – Kazein |

ex350190 | – Drugo: – Drugo razen kazeinskih lepil |

3502 | Albumini (vključno s koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke, z vsebnostjo 80 mas. % ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati: – Jajčni albumin: |

350211 | – – Sušeni |

350219 | – – Drugo |

350220 | – Mlečni albumin, vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani ali estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov |

3809 | Sredstva za dodelavo, nosilci barv za pospeševanje barvanja ali fiksiranja barv ter drugi proizvodi in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu |

380910 | – Na osnovi škrobnih snovi |

3823 | Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi: – Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije: |

382311 | – – Stearinska kislina |

382312 | – – Oleinska kislina |

382319 | – – Drugo |

382370 | – Industrijski maščobni alkoholi |

382460 | – Sorbitol (drugo kakor pod tarifno podštevilko 290544) |

5301 | Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

5302 | Konoplja (Canabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)" |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA št. 2

PROTOKOL 2

V zvezi z nekaterimi predelanimi kmetijskimi proizvodi

Člen 1

Splošna načela

1. Določbe Sporazuma se uporabljajo za proizvode, naštete v tabelah I in II, razen če ni v tem protokolu drugače določeno.

2. Natančneje, pogodbenici za te proizvode ne uvajata carin na uvoz ali drugih dajatev z enakim učinkom, vključno s kmetijskimi komponentami in ne dodeljujeta izvoznih nadomestil ali kakršnih koli nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, za carine ali dajatve z enakim učinkom.

3. Do začetka uporabljanja Protokola št. 3 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v Kneževini Lihtenštajn, se določbe tega protokola uporabljajo tudi za Kneževino Lihtenštajn.

Člen 2

Uporaba ukrepov cenovnih nadomestil

1. Zaradi upoštevanja razlik v ceni kmetijskih surovin, ki se uporabljajo pri izdelavi proizvodov, navedenih v Tabeli I, Sporazum ne izključuje uporabe ukrepov cenovnih nadomestil za te proizvode; to je obračunavanje kmetijskih komponent ob uvozu in dodeljevanje izvoznih nadomestil ali dodeljevanje nadomestil, odpustitve ali neplačila, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

2. Če pogodbenica uporablja notranje ukrepe, kateri zmanjšajo ceno surovin predelovalni industriji, se ti ukrepi upoštevajo pri izračunu cene kompenzacijskega zneska.

Člen 3

Ukrepi cenovnih nadomestil pri uvozih

1. Švicarski osnovni zneski za osnovne kmetijske proizvode, upoštevani pri izračunu kmetijskih komponent pri uvozih, ne presegajo niti razlike med Švicarsko domačo referenčno ceno in domačo referenčno ceno Skupnosti za osnovne kmetijske proizvode niti ne švicarskih uvoznih dajatev, ki se dejansko uporabljajo za osnovne kmetijske proizvode pri uvozu.

2. Švicarski uvozni režim za proizvode, navedene v Tabeli I, je določen v Tabeli IV.

3. Če je švicarska domača referenčna cena nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, lahko Skupnost uvede ukrepe cenovnih nadomestil, kot je določeno v členu 2, to je obračunavanje kmetijskih komponent ob uvozu, v skladu z Uredbo (ES) št. 1460/96 in poznejšimi uredbami.

Člen 4

Ukrepi cenovnih nadomestil pri izvozih

1. Švicarska izvozna nadomestila ali nadomestila, odpustitve ali neplačila, delna ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki za izvoz v Skupnost, za proizvode, navedene v Tabeli I, ne smejo presegati razlike med švicarsko domačo referenčno ceno in domačo referenčno ceno Skupnosti za osnovne kmetijske proizvode, ki se uporabljajo pri izdelavi teh proizvodov, pomnožene z dejansko uporabljenimi količinami. Če je švicarska domača referenčna cena enaka ali nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, so švicarska izvozna nadomestila ali nadomestila, odpustitve ali neplačila, delna ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki, enaka nič.

2. Če je švicarska domača referenčna cena nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, lahko Skupnost uvede ukrepe cenovnih nadomestil, kot je določeno v členu 2, to je dodeljevanje izvoznih nadomestil v skladu z Uredbo (ES) št. 1520/2000 in poznejšimi uredbami ali dodeljevanje nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

3. Za sladkor (HS tarifne številke 1701, 1702 in 1703), ki se uporablja pri izdelavi proizvodov, navedenih v Tabeli I in Tabeli II, pogodbenici ne smeta dodeliti katerih koli izvoznih nadomestil ali katerih koli nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

Člen 5

Referenčne cene

1. Domače referenčne cene Skupnosti in Švice za kmetijske surovine iz členov 3 in 4, so navedene v Tabeli III.

2. Pogodbenici redno, vsaj enkrat letno, posredujeta Skupnemu odboru domače referenčne cene vseh surovin, za katere se uporabljajo ukrepi cenovnih nadomestil. Posredovane domače referenčne cene odražajo stanje dejanskih cen na ozemlju pogodbenice. To so cene, ki jih predelovalna industrija običajno plača v trgovini na debelo ali proizvodnji. Če so kmetijske surovine ali njihov del predelovalni industriji na voljo po nižji ceni, kot je cena, ki prevladuje na domačem trgu, se posredovane domače referenčne cene ustrezno prilagodijo.

3. Skupni odbor za kmetijske surovine, navedene v Tabeli III, na osnovi informacij, ki jih posredujejo službe Komisije in švicarske zvezne uprave, določi domače referenčne cene in razlike v ceni. Če je to potrebno za ohranjanje relativnih prednostnih marž, se prilagodijo osnovni zneski kmetijskih surovin, navedenih v Tabeli IV.

4. Skupni odbor pred uporabo tega protokola preuči domače cene za kmetijske surovine iz členov 3 in 4, ki so navedene v Tabeli III.

Člen 6

Posebna določba o upravnem sodelovanju

Posebne določbe o upravnem sodelovanju so določene v dodatku k temu protokolu.

Člen 7

Spremembe

Skupni odbor se lahko odloči za spremembo tabel, dodatkov k tabelam in dodatka, priloženih k temu protokolu.

TABELA I

Proizvodi, za katere veljajo ukrepi cenovnih nadomestil

HS tarifna številka | Poimenovanje proizvodov |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir, in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom: |

.10 | – Jogurt: |

ex .10 | – – aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom |

.90 | – Drugo: |

ex .90 | – – aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom |

0405 | Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi: |

.20 | – Mlečni namazi: |

ex .20 | – Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne št. 1516: |

.10 | – Margarina, razen tekoče margarine: |

ex .10 | – – Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob |

.90 | – Drugo: |

ex .90 | – – Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljenca in zdroba), predkuhana ali kako drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki |

2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006: |

.10 | – Krompir: |

ex .10 | – – V obliki moke, zdroba ali kosmičev |

2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006: |

.20 | – Krompir: |

ex .20 | – V obliki moke, zdroba ali kosmičev |

2008 | Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in zajeti na drugem mestu: – Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: |

.11 | – – Arašidi: |

ex .11 | – – – Kikirikijevo maslo |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: – Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: |

.12 | – – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: |

ex .12 | – – – Ki vsebujejo 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba |

.20 | – Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja: |

ex .20 | – Drugo, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: |

.20 | – paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake |

.90 | – Drugo: |

ex .90 | – – drugo kot mangov "chutney", tekoč |

2104 | Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice, s kakavom ali brez kakava |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: |

.10 | – Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi: |

ex .10 | – – Vsebujoče več kot 1 % mlečnih maščob, 1 % drugih maščob ali več kot 5 % sladkorjev |

.90 | – Drugo |

2208 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače: |

ex .90 | – Drugo razen nedenaturiranega etanola, z vsebnostjo manj kot 80 vol. % in drugo razen zgoščenega grozdnega soka z dodanim alkoholom |

3501 | Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila |

.10 | – Kazein |

.90 | – Drugo: |

ex .90 | – – Drugo razen kazeinskih lepil |

TABELA II

Proizvodi proste trgovine

HS tarifna številka | Poimenovanje proizvodov |

0501 | Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las |

0502 | Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev; jazbečeva ali druga dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak |

0503 | Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage |

0505 | Koža in drugi deli ptic, s perjem ali puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso vnaprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja |

10 | – Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje, puh |

ex 90 | – Drugo (razen za živalsko krmo) |

0506 | Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov |

0507 | Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovi ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov |

0508 | Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike, prah in odpadki teh izdelkov: |

ex 00 | – Drugo razen za živalsko krmo |

0509 | Naravne spužve živalskega izvora |

0510 | Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov |

0710 | Vrtnine, zamrznjene: |

40 | – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) |

0711 | Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar v tem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano: |

90 | – Druge vrtnine, mešanice vrtnin: |

ex 90 | – – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) |

0901 | Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave |

0902 | Čaj, aromatiziran ali ne |

0903 | Maté čaj |

1212 | Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum), vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedene in ne zajete na drugem mestu: |

ex 20 | – Morske in druge alge (razen za živalsko krmo) |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov |

1401 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) |

1402 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage |

1403 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih |

1404 | Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu |

10 | – Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje |

20 | – Bombažni puhek |

ex 90 | – Drugo (razen za živalsko krmo) |

1505 | Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob (vključno z lanolinom): |

ex 00 | – Drugo razen za živalsko krmo |

1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani: |

20 | – Masti in olja rastlinskega izvora in njihove frakcije: |

ex 20 | – – Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani "opalni vosek" |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. št. 1516: |

90 | – Drugo: |

ex 90 | – – Užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov |

1518 | Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu: |

ex 00 | – Linoksin |

1520 | Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi |

1521 | Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani |

1522 | Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov |

1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor: |

50 | – Kemično čista fruktoza |

90 | – Drugo, vključno z invertnim sladkorjem, in druge mešanice sladkorja in sladkornega sirupa, ki vsebujejo 50 mas. % fruktoze v suhem stanju |

ex 90 | – – Kemično čista maltoza (razen za živalsko krmo) |

1803 | Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena |

1804 | Kakavovo maslo, maščoba in olje |

1805 | Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini: |

90 | – Drugo: |

ex 90 | – – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata); palmovi srčki; jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin iz tarifne številke 0714 |

2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006: |

90 | – Druge vrtnine in mešanice vrtnin: |

ex 90 | – – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) |

2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006: |

80 | – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) |

2006 | Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani): |

ex 00 | – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) |

2007 | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih |

2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: – Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: |

11 | – – Arašidi: |

ex 11 | – – – Arašidi, praženi – Drugo, vključno z mešanicami, razen tistih iz podštevilke 200819: |

91 | – – Palmovi srčki |

99 | – – Drugo: |

ex 99 | – – – Koruza, druga kot sladka koruza (Zea maysvar. saccharata) |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: – Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: |

11 | – – Ekstrakti, esence in koncentrati |

12 | – – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: |

ex 12 | – – – Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, sladkorja ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % sladkorja ali škroba |

20 | – Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja: |

ex 20 | – – Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, sladkorja ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % sladkorja ali škroba |

30 | – Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki, njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: |

2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifnih št. 3002); pripravljeni pecilni praški: |

ex 10 | – Aktiven kvas (razen pekovskega kvasa in razen za živalsko krmo) |

ex 20 | – Neaktiven kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (ne za živalsko krmo) |

30 | – Pripravljeni pecilni praški |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: |

10 | – Sojina omaka |

30 | – Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: |

ex 30 | – – Gorčična moka in zdrob, razen za živalsko krmo; pripravljena gorčica |

90 | – Drugo: |

ex 90 | – – Mangov "chutney", tekoč |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: |

10 | – Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi: |

ex 10 | – – Drugo, ki vsebuje več kot 1 % mlečnih maščob, 1 % drugih maščobe ali več kot 5 % sladkorjev |

2201 | Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavico, brez sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tarifno št. 2009: |

10 | – Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavico, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje |

ex 90 | – Razen sadnih ali zelenjavnih sokov, razredčenih z vodo ali sodavico |

2203 | Pivo iz slada |

2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje |

2207 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo 80 vol. % ali več; etanol in drugi denaturirani alkoholi, s katero koli vsebnostjo alkohola: |

2208 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače: |

20 | – Žganja, pridobljena z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin |

30 | – viskiji |

40 | – rum in tafia |

50 | – gin in brinjevec |

60 | – vodka |

70 | – likerji in krepilne pijače |

2209 | Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline |

TABELA III

Domače referenčne cene ES in Švice [4]

Osnovni kmetijski proizvodi | Švicarska domača referenčna cena v CHF za 100 kg neto | Domača referenčna cena ES v CHF za 100 kg neto | Razlika v švicarski / ES referenčni ceni v CHF za 100 kg neto |

Navadna pšenica | 64,00 | 19,45 | 44,55 |

Trda pšenica | 43,22 | 28,46 | 14,76 |

Rž | 58,00 | 15,98 | 42,02 |

Ječmen | 32,46 | 11,81 | 20,65 |

Koruza | 38,97 | 18,87 | 20,10 |

Navadna pšenična moka | 105,88 | 27,23 | 78,65 |

Neposneto mleko v prahu | 607,00 | 382,77 | 224,23 |

Posneto mleko v prahu | 481,04 | 295,49 | 185,55 |

Maslo | 922,00 | 336,10 [1]/455,20 | 466,80/585,90 [1] |

Sladkor (HS tarifne številke 1701, 1702 in 1703) | – | – | 0,00 |

Jajca [2] | 250,75 | 186,70 | 64,05 |

Sveži krompir | 42,00 | 21,14 | 20,86 |

Rastlinska mast [3] | 360,00 | 147,25 | 212,75 |

TABELA IV

Švicarski uvozni režim

(a) Carinska dajatev za proizvode, navedene v dodatku k tej tabeli, je kmetijska komponenta, izračunana na osnovi neto teže. Standardni recepti so določeni v dodatku.

(b) Za proizvode, navedene v dodatku, se naslednji osnovni zneski za osnovne kmetijske proizvode upoštevajo pri izračunu kmetijskih komponent:

Osnovni kmetijski proizvodi | Uporabljen osnovni znesek od začetka veljavnosti | Uporabljen osnovni znesek tri leta po začetku veljavnosti |

v CHF na 100 kg neto | v CHF na 100 kg neto |

Navadna pšenica | 40,00 | 38,00 |

Trda pšenica | 13,00 | 12,00 |

Rž | 37,00 | 36,00 |

Ječmen | 18,00 | 18,00 |

Koruza | 18,00 | 18,00 |

Navadna pšenična moka | 70,00 | 67,00 |

Neposneto mleko v prahu | 201,00 | 191,00 |

Posneto mleko v prahu | 167,00 | 158,00 |

Maslo | 466,00 | 466,00 |

Sladkor (HS tarifne številke 1701, 1702 in 1703) | Nič | Nič |

Jajca | 36,00 | 36,00 |

Sveži krompir | 18,00 | 18,00 |

Rastlinska mast | 191,00 | 181,00 |

(c) Carinska dajatev za proizvode, naštete v naslednji tabeli, je enaka nič.

Švicarska tarifna številka | Opombe |

1901.9099 | |

1904.9020 | |

1905.9040 | |

2103.2000 | |

ex 2103.9000 | Drugo razen mangovega "chutneya", tekoče |

2104.3000 | |

2106.9010 | |

2106.9024 | |

2106.9029 | |

2106.9030 | |

2106.9040 | |

2106.9099 | |

2208.9099 | |

(d) Od začetka uporabe tega protokola se carinske dajatve, navedene v spodnji tabeli, znižajo na nič v treh enakih letnih korakih.

Švicarska tarifna številka | Uporabljene dajatve od začetka veljavnosti | Uporabljene dajatve eno leto po začetku veljavnosti | Uporabljene dajatve dve leti po začetku veljavnosti |

v CHF na 100 kg neto | v CHF na 100 kg neto | v CHF na 100 kg neto |

2208.9021 | 27,30 | 13,70 | Nič |

2208.9022 | 46,70 | 23,30 | Nič |

(e) Tarifne številke, določene v tej tabeli, se nanašajo na tiste, ki se uporabljajo v Švici 1. januarja 2002. Kljub členu 12a tega sporazuma, katere koli morebitne spremembe v tarifni nomenklaturi na pogoje te tabele ne vplivajo.

[1] Za proizvode, ki so vključena v sistem pomoči za maslo, odobrene z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil.

[2] Izhajajo iz cen za jajčni melanž iz ptičjih jajc, ne v lupinah, pomnožene s faktorjem 0,85.

[3] Cene za rastlinske masti (za pekovsko in živilsko industrijo) s 100 % vsebnostjo masti.

[4] Domače referenčne cene Švice in ES za osnovne kmetijske proizvode, omenjene v členu 3 in 4, ki so navedene v tabeli III, temeljijo na podatkih iz 1. januarja 2002. Skupni odbor podatke pregleda pred uporabo tega protokola.

--------------------------------------------------

Dodatek k tabeli IV

Švicarski standardni recepti

Standardni recepti, na katere se nanaša odstavek a tabele IV (Švicarski uvozni režim), ki se uporablja pri izračunu kmetijskih komponent, so navedeni v spodnji tabeli.

Švicarska tarifna številka | Opombe | Navadna pšenica | Trda pšenica | Rž | Ječmen | Koruza | Navadna pšenična moka | Neposneto mleko v prahu | Posneto mleko v prahu | Maslo | Sladkor | Jajca | Sveži krompir | Rastlinska mast |

kg osnovnega proizvoda na neto 100 kg dokončanih proizvodov |

0403.1010 | | | | | | | | 6 | 8 | | 20 | | | |

0403.1020 | | | | | | | | 10 | 8 | | 15 | | | |

0403.9031 | | | | | | | | 20 | | 18 | | | | |

0403.9041 | | | | | | | | 10 | 8 | | | | | |

0403.9049 | | | | | | | | 10 | 8 | | | | | |

0403.9061 | | | | | | | | 20 | | 20 | 15 | | | |

ex 0403.9071 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 8 | 12 | | 15 | | | |

ex 0403.9071 | Vsebuje več kot 3 mas. % mlečne maščobe | | | | | | | 15 | 12 | | 15 | | | |

ex 0405.2010 | Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe | | | | | | | | 6 | 85 | 9 | | | |

ex 0405.2090 | Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe | | | | | | | | 6 | 85 | 9 | | | |

ex 1517.1010 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 80 |

ex 1517.1061 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 80 |

ex 1517.1069 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 80 |

ex 1517.1071 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 40 |

ex 1517.1079 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 40 |

ex 1517.1081 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 25 |

ex 1517.1089 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 25 |

ex 1517.1091 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 10 |

ex 1517.1099 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 10 |

ex 1517.9010 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 85 |

ex 1517.9061 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 85 |

ex 1517.9069 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 15 | | | | 85 |

1704.1010 | | | | | | 16 | | | | | 74 | | | |

1704.1020 | | | | | | 32 | | | | | 65 | | | |

1704.1030 | | | | | | 40 | | | | | 52 | | | |

1704.9010 | | | | | | | | 20 | | | 45 | | | |

1704.9020 | | | | | | 21 | | | | | 53 | | | |

1704.9031 | | | | | | 16 | | | | | 40 | | | |

1704.9032 | | | | | | 16 | | | | | 10 | | | |

1704.9041 | | | | | | 24 | | | | | 80 | | | |

1704.9042 | | | | | | 56 | | | | | 60 | | | |

1704.9043 | | | | | | 72 | | | | | 37 | | | |

1704.9050 | | | | | | 61 | | | | | 46 | | | 10 |

1704.9060 | | | | | | 61 | | 11 | | | 45 | | | |

1704.9091 | | | | | | | | | | | 80 | | | |

1704.9092 | | | | | | | | | | | 60 | | | |

1704.9093 | | | | | | | | | | | 40 | | | |

1806.1010 | | | | | | | | | | | 90 | | | |

1806.1020 | | | | | | | | | | | 60 | | | |

1806.2011 | | | | | | | | | | 105 | | | | |

1806.2012 | | | | | | | | | | 85 | 15 | | | |

1806.2013 | | | | | | | | | | 45 | 30 | | | |

1806.2014 | | | | | | | | 70 | | | 10 | | | |

1806.2015 | | | | | | | | 25 | | | 55 | | | |

1806.2019 | | | | | | | | | 70 | | 10 | | | |

1806.2091 | | | | | | | | 28 | | | 50 | | | |

1806.2092 | | | | | | | | 20 | | | 50 | | | |

1806.2093 | | | | | | | | 11 | | | 55 | | | |

ex 1806.2094 | Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe | | | | | | | | | | 55 | | | 20 |

ex 1806.2094 | Vsebujoče ne več kot 15 mas. % maščobe | | | | | | | | | | 55 | | | 8 |

ex 1806.2095 | Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | 20 |

ex 1806.2095 | Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | 8 |

1806.2096 | | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | |

ex 1806.2097 | Vsebujoče več kot 20 mas. % maščobe | | | | | | | | | | 45 | | | 30 |

ex 1806.2097 | Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 20 mas. % maščob | | | | | | | | | | 45 | | | 10 |

1806.2099 | | | | | | | | | | | 55 | | | |

1806.3111 | | | | | | | | 12 | 2 | | 40 | | | 5 |

1806.3119 | | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | |

1806.3121 | | | | | | | | | | | 45 | | | 15 |

1806.3129 | | | | | | | | | | | 55 | | | |

1806.3211 | | | | | | | | 28 | | | 50 | | | |

1806.3212 | | | | | | | | 17 | | | 50 | | | |

1806.3213 | | | | | | | | 9 | | | 55 | | | |

1806.3290 | | | | | | | | | | | 55 | | | |

ex 1806.9011 | Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | 17 |

ex 1806.9011 | Vsebujoče več kot 8 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | 12 |

ex 1806.9011 | Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 8 mas. % maščob | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | 6 |

1806.9019 | | | | | | | | 6 | 8 | | 45 | | | |

ex 1806.9021 | Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe | | | | | | | | | | 45 | | | 17 |

ex 1806.9021 | Vsebujoče več kot 8 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob | | | | | | | | | | 45 | | | 12 |

ex 1806.9021 | Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 8 mas. % maščob | | | | | | | | | | 45 | | | 6 |

1806.9029 | | | | | | | | | | | 55 | | | |

1901.1011 | | | | | | | 30 | 50 | | | 20 | | | |

ex 1901.1012 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 40 | 15 | 18 | | 20 | | | 4 |

ex 1901.1012 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 40 | 25 | 10 | | 20 | | | 4 |

ex 1901.1013 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 40 | 4 | 18 | | 20 | | | 4 |

ex 1901.1013 | Vsebujoče več kot 1,5 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 40 | 10 | 18 | | 20 | | | 4 |

1901.1021 | | | 30 | | | | 55 | | | | 18 | | | |

1901.1022 | | | | | | 35 | 65 | | | | | | | |

1901.2011 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1901.2012 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1901.2018 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1901.2019 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1901.2081 | | | | | | | 55 | 5 | | 40 | | | | |

1901.2082 | | | | | | | 70 | 10 | | 20 | | | | |

ex 1901.2083 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 52 | 6 | | 1 | 15 | 8 | | 5 |

ex 1901.2083 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 52 | 8 | | 4 | 15 | 8 | | 5 |

ex 1901.2083 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 52 | 10 | | 10 | 15 | 8 | | 5 |

1901.2091 | | | | | | | 50 | | | 50 | | | | |

1901.2092 | | | | | | | 50 | | | 22 | 25 | | | |

ex 1901.2093 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 55 | | | 3 | 20 | | | 10 |

ex 1901.2093 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 55 | | | 6 | 20 | | | 10 |

ex 1901.2093 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 55 | | | 12 | 20 | | | 10 |

1901.2099 | | | | | | | 75 | | | 5 | 20 | | | |

1901.9011 | | | | | | | 60 | | 5 | | | 2 | | 5 |

1901.9012 | | | | | | | 60 | | 5 | | | 2 | | 5 |

1901.9018 | | | | | | | 60 | | 5 | | | 2 | | 5 |

1901.9019 | | | | | | | 60 | | 5 | | | 2 | | 5 |

1901.9021 | | | | | 166 | | | | | | | | | |

1901.9022 | | | | | 140 | | | | | | | | | |

1901.9031 | | | | | | | 10 | 25 | | 100 | | | | |

1901.9032 | | | | | | | 15 | 25 | | 70 | | | | |

1901.9033 | | | | | | | | 25 | | 40 | 30 | | | |

1901.9034 | | | | | | | 5 | 85 | | | 10 | | | |

1901.9035 | | | | | | | 5 | 40 | | | 55 | | | |

1901.9036 | | | | | | | 50 | 4 | 40 | | 10 | | | |

1901.9037 | | | | | | | 50 | | 40 | | 10 | | | |

1901.9041 | | | | | | | 15 | 25 | | 60 | | | | |

1901.9042 | | | | | | | 15 | 40 | | 40 | | | | 10 |

1901.9043 | | | | | | | | | | 40 | | | | |

1901.9044 | | | | | | | | 40 | | 10 | | | | |

1901.9045 | | | | | | | | | | 10 | | | | |

1901.9046 | | | | | | | | 12 | | | 15 | | | |

1901.9047 | | | | | | | | | 20 | | 15 | | | |

1901.9081 | | | | | | | 45 | 5 | | 50 | | | | |

1901.9082 | | | | | | | 50 | 15 | | 20 | 15 | | | |

1901.9089 | | | | | | | 54 | 10 | 8 | | 15 | 8 | | 5 |

1901.9091 | | | | | | | 35 | | | 60 | 5 | | | |

1901.9092 | | | | | | | 50 | | | 22 | 25 | | | |

1901.9093 | | | | | | 15 | 55 | | | | 20 | | | 20 |

1901.9094 | | | | | | 30 | 60 | | | | 20 | | | |

1901.9095 | | | | | | | | | | | 20 | | | 5 |

1901.9096 | | | | | | | | | | | 20 | 8 | 30 | |

ex 1902.1100 | Ne vsebuje navadne pšenice, rži, ječmena, koruze ali krompirja; razen za živalsko krmo | | 145 | | | | | | | | | 15 | | |

ex 1902.1100 | Drugo | 30 | 115 | | | | | | | | | 15 | | |

ex 1902.1900 | Ne vsebuje navadne pšenice, rži, ječmena, koruze ali krompirja; razen za živalsko krmo | | 160 | | | | | | | | | | | |

ex 1902.1900 | Drugo | 30 | 130 | | | | | | | | | | | |

1902.2000 | | | 60 | | | | | | | | | 20 | | 10 |

1902.3000 | | | 60 | | | | | | | | | 20 | | 10 |

ex 1902.4010 | Za človeško prehrano | | 160 | | | | | | | | | | | |

ex 1902.4010 | Drugo | 30 | 130 | | | | | | | | | | | |

1902.4090 | | | 60 | | | | | | | | | 20 | | 10 |

1904.1010 | | 25 | | | | 15 | 5 | | | | 13 | | | 5 |

1904.1090 | | | | | | 110 | | | | | 20 | | | |

1904.2000 | | 35 | | 5 | 5 | 3 | | | 2 | | 6 | | | |

1904.3000 | | | 120 | | | | | | | | | | | |

1904.9010 | | | 80 | | | | | | | | | | | |

1904.9090 | | | 100 | | | | | | | | | | | 5 |

1905.1010 | | | | 136 | | | | | | | | | | |

1905.1020 | | | | 125 | | | | | | | 10 | | | |

ex 1905.2010 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 35 | | | 3 | 25 | | | |

ex 1905.2010 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 9 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 35 | | | 8 | 25 | | | |

ex 1905.2010 | Vsebuje več kot 9 mas. % mlečne maščobe | | | | | | 35 | | | 10 | 25 | | | |

1905.2020 | | | | | | | 35 | | | | 25 | | | 15 |

1905.2030 | | | | | | | 50 | | | | 25 | | | |

ex 1905.3110 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 50 | | | 3 | 20 | | | 12 |

ex 1905.3110 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 50 | | | 6 | 20 | | | 9 |

ex 1905.3110 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob | | | | | | 50 | | | 15 | 20 | | | 3 |

ex 1905.3110 | Vsebuje več kot 15 masnih % mlečne maščobe | | | | | | 50 | | | 20 | 20 | | | |

ex 1905.3190 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % maščob | | | | | | 50 | | | | 20 | | | 2,5 |

ex 1905.3190 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % maščob | | | | | | 50 | | | | 20 | | | 5 |

ex 1905.3190 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob | | | | | | 50 | | | | 20 | | | 13 |

ex 1905.3190 | Vsebujoče več kot 15 mas. % maščob | | | | | | 50 | | | | 20 | | | 20 |

1905.3210 | | | | | | | 95 | | | | | | | |

1905.3220 | | | | | | | 40 | | | | 20 | | | 25 |

1905.4010 | | | | | | | 90 | | | | | | | 5 |

1905.4021 | | | | | | | 80 | | | | 5 | | | 5 |

1905.4029 | | | | | | | 40 | | | | 25 | | | 15 |

1905.9021 | | | | | | | 105 | | | | | | | |

1905.9025 | | | | | | | 105 | | | | | | | |

1905.9029 | | | | | 16 | | 95 | | | | | | | |

1905.9031 | | | | | | | 110 | | | | | | | |

1905.9032 | | | | | | | 105 | | | | | | | |

1905.9039 | | | | | 16 | | 95 | | | | | | | |

1905.9071 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1905.9072 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1905.9078 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1905.9079 | | | | | | | 50 | | 10 | | | 8 | | 5 |

1905.9091 | | | | | | | 5 | | | | | | 370 | 35 |

1905.9092 | | | | | | | 85 | | | | | | | 10 |

1905.9093 | | | | | | | 35 | | | 8 | 25 | 8 | | |

ex 1905.9094 | Krušne drobtine | | | | | | 105 | | | | | | | |

ex 1905.9094 | Drugo razen krušnih drobtin | | | | | | 35 | | | | 25 | 8 | | 15 |

ex 1905.9095 | Krušne drobtine | | | | | | 105 | | | | | | | |

ex 1905.9095 | Drugo razen krušnih drobtin | | | | | | 50 | | | | 25 | | | |

ex 2004.1011 | V obliki moke, zdroba ali kosmičev | | | | | | | | 5 | | | | 570 | |

ex 2004.1019 | V obliki moke, zdroba ali kosmičev | | | | | | | | 5 | | | | 570 | |

ex 2004.1091 | V obliki moke, zdroba ali kosmičev | | | | | | | | 5 | | | | 570 | |

ex 2004.1099 | V obliki moke, zdroba ali kosmičev | | | | | | | | 5 | | | | 570 | |

2005.2011 | | | | | | | | | 5 | | | | 570 | |

2005.2012 | | | | | | | | 2 | | | | 8 | 410 | 2 |

2008.1110 | | | | | | | | | | | | | | 25 |

ex 2101.1210 | Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba | | | | | | | 20 | | | 45 | | | 15 |

ex 2101.1290 | Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba | | | | | | | 10 | | | 35 | | | 10 |

ex 2101.2010 | Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba | | | | | | | 20 | | | 55 | | | |

ex 2101.2090 | Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba | | | | | | | 10 | | | 35 | | | |

2104.2000 | | | | | | | 5 | | | | | | 40 | 3 |

ex 2105.0000 | Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebujoče največ 3 mas. % mlečnih maščob, ki ne vsebuje drugih maščob ali ki vsebuje največ 3 mas. % drugih maščob | | | | | | | | 10 | | 20 | | | |

ex 2105.0000 | Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebuje največ 3 mas. % mlečnih maščob, vsebujoče več kot 3 mas. % vendar ne več kot 10 mas. % drugih maščob | | | | | | | | 10 | | 20 | | | 7 |

ex 2105.0000 | Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebuje največ 3 mas. % mlečnih maščob, vsebujoče več kot 10 mas. % drugih maščob | | | | | | | | 10 | | 20 | | | 13 |

ex 2105.0000 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 7 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | 10 | 7 | 20 | | | |

ex 2105.0000 | Vsebujoče več kot 7 mas. %, vendar ne več kot 10 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | 10 | 11 | 20 | | | |

ex 2105.0000 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 13 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | 10 | 14 | 20 | | | |

ex 2105.0000 | Vsebuje več kot 13 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | 10 | 19 | 20 | | | |

2106.1011 | | | | | | 10 | | 12 | 10 | | 10 | | | 5 |

2106.9021 | | | | | | | | | | | 75 | | | |

2106.9022 | | | | | | | | | | | 55 | | | |

2106.9023 | | | | | | | | | | | 45 | | | |

2106.9070 | | | | | | | 15 | 1 | | 5 | | 5 | | 5 |

2106.9081 | | | | | | | | | | 100 | 10 | | | |

ex 2106.9085 | Vsebujoče več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 35 | | | | 40 |

ex 2106.9085 | Vsebujoče več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 50 | | | | 40 |

ex 2106.9086 | Vsebujoče več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 35 | | | | |

ex 2106.9086 | Vsebujoče več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | | | 50 | | | | |

ex 2106.9087 | Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 10 | | 6 | 5 | | | 30 |

ex 2106.9087 | Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 10 | | 12 | 5 | | | 30 |

ex 2106.9087 | Vsebujoče več kot 12 mas. %, vendar ne več kot 20 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 10 | | 20 | 5 | | | 30 |

ex 2106.9088 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 10 | 5 | | 30 | | | 30 |

ex 2106.9088 | Vsebujoče več kot 1,5 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob | | | | | | | 10 | 10 | | 30 | | | 30 |

ex 2106.9091 | Vsebujoče več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % maščob | | | | | | | | 20 | | | | | 50 |

ex 2106.9091 | Vsebujoče več kot 60 masnih % maščobe | | | | | | | | 20 | | | | | 70 |

ex 2106.9092 | Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 25 mas. % maščobe | | | | | | | | 15 | | 25 | 6 | | 18 |

ex 2106.9092 | Vsebujoče več kot 25 mas. %, vendar ne več kot 40 mas. % maščob | | | | | | | | 15 | | 25 | 6 | | 32 |

ex 2106.9093 | Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 5 mas. % maščob | | | | | | | | 10 | | 35 | | | 5 |

ex 2106.9093 | Vsebujoče več kot 5 mas. %, vendar ne več kot 10 mas. % maščob | | | | | | | | 10 | | 35 | | | 10 |

2106.9094 | | | | | | | | | | | 60 | | | |

2106.9095 | | | | | | | | | 5 | | 35 | | | |

2106.9096 | | | | | 40 | | | | | | | 20 | | |

ex 3501.1010 | Drugo razen kazeinskih lepil | | | | | | | | 301 | | | | | |

ex 3501.1090 | Drugo razen kazeinskih lepil | | | | | | | | 301 | | | | | |

ex 3501.9010 | Drugo razen kazeinskih lepil | | | | | | | | 301 | | | | | |

ex 3501.9090 | Drugo razen kazeinskih lepil | | | | | | | | 301 | | | | | |

--------------------------------------------------

Dodatek k protokolu št. 2

Določbe o upravnem sodelovanju

1. Pogodbenici se strinjata, da je upravno sodelovanje ključnega pomena za uveljavitev in nadzor prednostne obravnave, odobrene s tem protokolom in se zavežejo, da se bodo borile proti nepravilnostim in goljufiji pri carini in s tem povezanimi zadevami.

2. Kjer je pogodbenica na podlagi objektivnih informacij ugotovila neuspešno zagotavljanje upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufijo po tem Protokolu, lahko zadevna pogodbenica v skladu s to prilogo začasno prekine prednostno obravnavo zadevnega proizvoda.

3. Za namene tega dodatka pomeni neuspešno zagotavljanje upravnega sodelovanja med drugim:

(a) ponavljajoče se nespoštovanje obveznosti potrditve statusa porekla zadevnega(-ih) proizvoda(-ov);

(b) ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje izvajanja in/ali posredovanja rezultatov kasnejše potrditve dokazila o izvoru;

(c) ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje pri pridobitvi dovoljenja za vodenje nalog upravnega sodelovanja, da bi se preverila verodostojnost dokumentov ali točnost informacij, ki so pomembne v zvezi z zadevno prednostno obravnavo.

Za namene tega dodatka se lahko med drugim odkrijejo nepravilnosti ali goljufije, brez zadostne razlage, pri naglem povečanju uvoza blaga, ki presega običajno raven zmogljivosti proizvodnje in izvoza druge pogodbenice, ki je povezana z objektivnimi informacijami zadevnih nepravilnosti in goljufije.

4. Uporaba začasne opustitve je odvisna od naslednjih pogojev:

(a) Pogodbenica, ki je na podlagi objektivnih informacij odkrila odsotnost upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufijo pri carinah in s tem povezanih zadevah, brez neupravičenega odlašanja o svojih ugotovitvah obvesti Skupni odbor in začne na osnovi vseh ustreznih informacij in objektivnih ugotovitev, s posvetovanji znotraj Skupnega odbora, z namenom da bi sprejeli rešitev, sprejemljivo za obe pogodbenici.

(b) Kjer sta pogodbenici začeli s posvetovanji znotraj Skupnega odbora, kot je navedeno zgoraj, in se ne strinjata glede sprejemljive rešitve v roku 3 mesecev po obvestilu, lahko zadevna pogodbenica začasno prekine prednostno obravnavo zadevnega proizvoda(-ov). Skupni odbor je brez neupravičenega odlašanja obveščen o začasni opustitvi.

(c) Začasne opustitve so pod tem dodatkom omejene tako, da je zaščiten finančni interes zadevne pogodbenice. Ne smejo presegati obdobja šestih mesecev, ki se lahko obnovi. O sprejetju začasnih opustitev je nemudoma obveščen Skupni odbor. O njih se znotraj Skupnega odbora redno posvetujejo, zlasti z namenom, da se odpravijo takoj, ko ni več pogojev za njihovo uporabo.

5. Istočasno, kot je obveščen Skupni odbor, navedeno v odstavku 4(a) tega dodatka, zadevna pogodbenica v svojem Uradnem listu objavi obvestilo uvoznikom. V obvestilu uvoznikom je navedeno, da je bila glede zadevnega proizvoda na podlagi objektivnih informacij odkrita odsotnost upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufija.

--------------------------------------------------

Top