Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0179

Sklep Skupnega odbora EGP št. 179/2004 z dne 9. decembra 2004 o spremembi Priloge XIII (Transport) k Sporazumu EGP

OJ L 133, 26.5.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 306 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/179/oj

26.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 179/2004

z dne 9. decembra 2004

o spremembi Priloge XIII (Transport) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 171/2004 z dne 3. decembra 2004 (1).

(2)

Glavni cilj Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (2) je vzpostaviti in ohraniti visoko enotno stopnjo varnosti civilnega letalstva znotraj Skupnosti.

(3)

Dejavnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu lahko vplivajo na stopnjo varnosti civilnega letalstva v Evropskem gospodarskemu prostoru.

(4)

Uredbo (ES) št. 1592/2002 je treba vključiti v Sporazum, da bi se omogočilo polno sodelovanje držav EFTA v Evropski agenciji za varnost v letalstvu —

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1592/2002 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 10. decembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Glej stran 21 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1.

(3)  Ustavne zahteve so navedene.


PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 179/2004

Za točko 66m (Uredba Komisije (ES) št. 1138/2004) v Prilogi XIII k Sporazumu se vstavi naslednje:

„66n.

32002 R 1592: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).

Za namen tega sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Razen če ni spodaj določeno drugače in ne glede na določbe Protokola 1 k Sporazumu, se razume, da izraz ‚država(-e) članica(-e)‘ iz Uredbe vključuje, poleg svojega pomena v Uredbi, tudi države EFTA. Uporablja se odstavek 11 Protokola 1.

(b)

Glede držav EFTA agencija pomaga, če in kadar je to primerno, odvisno od primera, Nadzornemu organu EFTA ali Stalnemu odboru pri izvajanju njunih nalog.

(c)

Nič v tej uredbi se ne šteje kot prenos pooblastil Evropski agenciji za varnost v letalskem prometu, da deluje v imenu držav EFTA po mednarodnih sporazumih v kateri koli drug namen, kot je pomagati pri izvajanju njihovih obveznosti v skladu s takšnimi sporazumi.

(d)

Člen 9 se spremeni:

(i)

V odstavku 1 se za besedo ‚Skupnost‘ vstavi besede ‚ali država EFTA‘.

(ii)

Odstavek 2 člena 9 se nadomesti z naslednjim:

‚Kadar koli se Skupnost pogaja s tretjo državo za sklenitev sporazuma, ki predvideva, da lahko država članica ali agencija izda certifikate na podlagi certifikatov, ki so jih izdali letalski organi te tretje države, si prizadeva pridobiti za države EFTA ponudbo podobnega sporazuma z zadevno tretjo državo. Države EFTA si s tretjimi državami izmenično prizadevajo skleniti sporazume, ki ustrezajo sporazumom Skupnosti.‘

(e)

Členu 11 se doda naslednji odstavek:

‚5.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije se za izvajanje Uredbe uporablja tudi v dokumentih agencije v zvezi z državami EFTA.‘

(f)

V člen 12(2)(b) se doda naslednje:

‚Agencija prav tako pomaga Nadzornemu organu EFTA in mu nudi enako pomoč, če so taki ukrepi in naloge v njegovi pristojnosti v skladu s Sporazumom.‘

(g)

Člen 12(2)(e) se nadomesti z naslednjim:

‚v okviru svoje pristojnosti izvaja tiste funkcije in naloge, ki jih pogodbenicam pripisujejo veljavne mednarodne konvencije, zlasti Čikaška konvencija. Nacionalni letalski organi držav EFTA izvajajo le takšne funkcije in naloge, ki so predvidene v sedanji uredbi.‘

(h)

Prvi stavek člena 15 se nadomesti z naslednjim:

‚V zvezi s proizvodi, deli in opremo iz člena 4(1) agencija po potrebi in kakor določajo Čikaška konvencija ali njene priloge izvaja funkcije in naloge države načrtovanja, izdelave ali registracije, ki zadevajo odobritev načrta. Nacionalni letalski organi držav EFTA izvajajo le takšne funkcije in naloge, ki so jim bile dodeljene v skladu s tem členom.‘

(i)

Člen 16 se spremeni:

Odstavku 1 se doda naslednje:

‚Agencija poroča Nadzornemu organu EFTA o standardizacijskih pregledih v državi EFTA.‘

Odstavku 3 se doda naslednje:

‚Glede držav EFTA se z agencijo posvetuje Nadzorni organ EFTA.‘

(j)

Členu 20 se doda naslednji odstavek:

‚4.

Z odstopanjem od člena 12(2)(a) o pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti lahko državljani držav EFTA, ki uživajo polne državljanske pravice, z izvršnim direktorjem agencije sklenejo pogodbo o zaposlitvi.‘

(k)

Členu 21 se doda naslednje:

‚Države EFTA uporabljajo za agencijo in njeno osebje Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter veljavna pravila, sprejeta na podlagi Protokola.‘

(l)

V prvem odstavku člena 23 se za besedo ‚Skupnosti‘ vstavi naslednje:

‚islandskem in norveškem jeziku.‘

(m)

Za člen 24(2)(c) se vstavi naslednje:

‚(ca)

Splošno poročilo in delovni program agencije se v skladu z odstavkoma (b) in (c) pošljeta Nadzornemu organu EFTA.‘

(n)

Členu 25 se doda naslednji odstavek:

‚3.

Države EFTA polno sodelujejo v upravnem odboru in imajo v njem enake pravice in obveznosti kot države članice EU, z izjemo pravice glasovanja.‘

(o)

Členu 32 se doda naslednji odstavek:

‚6.

Državljani držav EFTA so lahko člani, vključno s predsedniki, komisije za pritožbe. Komisija pri pripravljanju seznama oseb iz odstavka 3 upošteva tudi primerne osebe z državljanstvom držav EFTA.‘

(p)

Na konec odstavka 1 člena 45 se vstavi naslednje:

‚V zvezi z državami EFTA agencija pomaga Nadzornemu organu EFTA pri izvajanju prej navedenih nalog.‘

(q)

Členu 48 se doda naslednji odstavek:

‚8.

Države EFTA sodelujejo v finančnem prispevku Skupnosti, omenjenim v prvi alinei odstavka 1. V ta namen se smiselno uporabljajo postopki iz člena 82(1)(a) in Protokola 32 k Sporazumu.‘

(r)

V člen 54 se dodata naslednja odstavka:

‚6.

Države EFTA so polno udeležene v odboru, ustanovljenem v skladu z odstavkom 1 in imajo v njem enake pravice in obveznosti kot države članice ES, z izjemo pravice glasovanja.

7.

V primeru, ko ni sporazuma med Komisijo in odborom, lahko Svet sprejme odločitev o zadevi, države EFTA pa lahko zadevo predložijo Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 5 Sporazuma.‘“


Top