EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0210(01)

Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

OJ L 37, 10.2.2004, p. 9–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 203 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 203 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 105 P. 139 - 145

In force

22004A0210(01)Uradni list L 037 , 10/02/2004 str. 0009 - 0015


Sporazum

o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

EVROPSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu Skupnost),

na eni strani

ter

KRALJEVINA MAROKO (v nadaljnjem besedilu Maroko),

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu pogodbenici, STA SE

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 170 v povezavi s prvim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

OB UPOŠTEVANJU Sklepa št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002 do 2006) [1],

OB UPOŠTEVANJU pomembnosti znanosti in tehnologije za njun gospodarski in družbeni razvoj ter sklicevanja na to v členu 47 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi, ki je začel veljati 1. marca 2000 [2],

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da Skupnost in Maroko izvajata raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti na številnih področjih v skupnem interesu ter da bo medsebojno sodelovanje pri raziskavah in razvojnih dejavnostih na recipročni osnovi prineslo vzajemne koristi,

V ŽELJI po vzpostavitvi formalne podlage za sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja zaradi razširitve in okrepitve sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbuditve uporabe rezultatov takega sodelovanja v gospodarsko in družbeno korist obeh pogodbenic,

OB UPOŠTEVANJU želje po odpiranju evropskega raziskovalnega prostora za tretje države, zlasti partnerske mediteranske države,

SPORAZUMELI:

Člen 1

Namen in načela

1. Pogodbenici spodbujata, razvijata in olajšujeta znanstveno in tehnološko sodelovanje med Skupnostjo in Marokom na področjih skupnega interesa, na katerih izvajata znanstvenoraziskovalne in tehnološko-razvojne dejavnosti.

2. Dejavnosti sodelovanja naj bi potekale na podlagi naslednjih načel:

(a) podpiranje družbe znanja v korist gospodarskega in družbenega razvoja obeh pogodbenic;

(b) vzajemna korist na podlagi celovitega ravnovesja prednosti;

(c) vzajemen dostop do dejavnosti v okviru znanstveno-raziskovalnih in tehnološko-razvojnih programov in projektov (v nadaljnjem besedilu raziskav), ki jih vsaka pogodbenica izvaja na področjih, zajetih v tem sporazumu;

(d) pravočasna izmenjava informacij, ki bi lahko vplivale na dejavnosti sodelovanja;

(e) ustrezno varstvo pravic intelektualne lastnine.

Člen 2

Pogoji sodelovanja

1. Maroške pravne osebe, javne in zasebne, sodelujejo v posrednih dejavnostih v okviru Okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora (v nadaljnjem besedilu Okvirni program) pod enakimi pogoji kot se uporabljajo za pravne osebe držav članic Evropske unije, ob upoštevanju pogojev, določenih ali omenjenih v prilogah I in II.

2. Pravne osebe Skupnosti sodelujejo v raziskovalnih projektih Maroka na področjih, ki ustrezajo tistim iz Okvirnega programa, pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za maroške pravne osebe, ob upoštevanju pogojev, določenih ali navedenih v prilogah I in II.

3. Sodelovanje lahko poteka tudi na naslednje načine:

(a) skupna srečanja;

(b) redna razprave o smernicah in prednostnih nalogah pri politiki in načrtovanju raziskovanja v Maroku in Skupnosti;

(c) izmenjave mnenj in posvetovanja o obetih za sodelovanje in razvoj;

(d) pravočasno zagotavljanje informacij v zvezi z izvajanjem in rezultati skupnih raziskovalnih programov in projektov Maroka in Skupnosti, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma;

(e) obiski in izmenjave raziskovalcev, inženirjev in tehnikov, vključno zaradi raziskovalnega usposabljanja;

(f) izmenjave in souporaba znanstvene opreme in materialov;

(g) redni stiki med vodji programov ali projektov iz Maroka in Skupnosti;

(h) sodelovanje strokovnjakov obeh pogodbenic na tematskih seminarjih, simpozijih in delavnicah;

(i) izmenjava informacij o praksah, zakonih in drugih predpisih in programih v zvezi s sodelovanjem na podlagi tega Sporazuma;

(j) vzajemen dostop do znanstvenih in tehničnih informacij, ki se nanašajo na to sodelovanje;

(k) kakršni koli drugi načini, ki jih sprejme Skupen odbor za znanstveno-tehnično sodelovanje ES in Maroka, omenjen v členu 4, in so skladni s politiko in postopki, ki jih uporabljata obe pogodbenici.

Člen 3

Krepitev sodelovanja

1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v okviru njune veljavne zakonodaje na vse načine prizadevali, da bi olajšali prosto gibanje in bivanje raziskovalcev, ki sodelujejo pri dejavnostih, zajetih v ta sporazum, in da bi olajšali vnos materialov, podatkov in opreme, namenjenih za uporabo pri teh dejavnostih, na njuno ozemlje ter njihov iznos.

2. Če Evropska skupnost skladno s svojimi lastnimi pravili pravni osebi s sedežem v Maroku za sodelovanje v posredni dejavnosti Skupnosti zagotovi pogodbeno financiranje, ki ni vračljivo posojilo, Vlada Maroka v okviru svoje veljavne zakonodaje zagotovi, da se za tako financirane operacije ne zaračunava nobena fiskalna dajatev ali prelevman.

Člen 4

Upravljanje Sporazuma

1. Kot izvršilni zastopniki pogodbenic (v nadaljnjem besedilu izvršilni zastopniki) v imenu Maroka dejavnosti iz tega sporazuma usklajuje in pospešuje vladni organ, odgovoren za znanstveno raziskovanje, v imenu Skupnosti pa službe Evropske komisije, odgovorne za Okvirni program.

2. Izvršilni zastopniki imenujejo Skupni odbor za znanstveno in tehnično sodelovanje ES - Maroko, odgovoren za:

(a) spremljanje izvajanja in vrednotenja učinkov tega sporazuma ter predlaganje njegovih sprememb, ki bi lahko bile potrebne, pod pogojem da v ta namen vsaka pogodbenica izvede svoje postopke;

(b) predlaganje kakršnih koli ustreznih ukrepov, namenjenih izboljšanju in razvoju znanstvenega in -tehničnega sodelovanja po tem sporazumu;

(c) redno preverjanje smernic in prednostih nalog politike in načrtovanja raziskovanja v Maroku in Skupnosti ter obetov za prihodnje sodelovanje po tem sporazumu.

3. Skupni odbor za znanstveno in tehnično sodelovanje ES - Maroko sestavlja enako število predstavnikov izvršilnih zastopnikov vsake pogodbenice. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Odbor za znanstveno in tehnično sodelovanje ES - Maroko se sestane vsaj enkrat letno izmenično v Skupnosti in Maroku. Izredni sestanki se lahko skličejo na zahtevo katere koli pogodbenice. Sklepi in priporočila Odbora za znanstveno in tehnično sodelovanje ES - Maroko se kot informacija pošljejo Pridružitvenemu odboru Evro-mediteranskega sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko.

Člen 5

Pogoji sodelovanja

Vzajemno sodelovanje pri raziskovalnih dejavnostih, zajetih v tem sporazumu, poteka skladno s pogoji, določenimi v Prilogi I, pri čemer se upoštevajo zakoni in drugi predpisi, politike ter pogoji, ki urejajo izvajanje veljavnih programov na ozemlju vsake pogodbenice.

Člen 6

Razširjanje in uporaba rezultatov in informacij

Za razširjanje in uporabo rezultatov in zbranih in/ali izmenjanih informacij ter upravljanje, porazdelitev in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz raziskovalnih dejavnosti, izvajanih po tem sporazumu, veljajo pogoji, določeni v Prilogi II k temu sporazumu.

Člen 7

Končne določbe

1. Prilogi I in II sta sestavni del tega sporazuma.

Vsa vprašanja in spore, povezane z razlaganjem ali izvajanjem tega sporazuma, pogodbenici rešujeta sporazumno.

2. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta izpolnili za to potrebne postopke.

Pogodbenici vsake štiri leta ovrednotita učinek tega sporazuma na intenzivnost njunega znanstvenega in tehničnega sodelovanja.

Pogodbenici lahko sporazumno spremenita ta sporazum ali povečata njegovo obseg. Spremembe ali razširitev začnejo veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta izpolnili za to potrebne postopke.

Ta Sporazum lahko pogodbenici kadar koli prekineta s šestmesečnim pisnim obvestilom.

Projekti in dejavnosti, ki so v teku ob prenehanju tega sporazuma, se nadaljujejo po pogojih, določenih v tem sporazumu, dokler niso končani, razen če se pogodbenici ne odločita drugače.

3. Če se ena od pogodbenic odloči, da bo spremenila raziskovalne programe ali projekte iz odstavka 1 člena 1, izvršilni zastopnik te pogodbenice obvesti izvršilnega zastopnika druge pogodbenice o natančni vsebini zadevnih sprememb.

Z odstopanjem od pododstavka 2 odstavka 2 tega člena je v takem primeru mogoče ta sporazum pod vzajemno dogovorjenimi pogoji prekiniti, če ena od pogodbenic drugo obvesti o svoji nameri, da bo prekinila ta sporazum, v enem mesecu po sprejetju sprememb iz pododstavka 1.

4. Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Kraljevine Maroko. To ne izključuje izvajanja dejavnosti sodelovanja na odprtem morju, v vesolju ali na ozemlju tretjih držav v skladu z mednarodno zakonodajo.

5. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

[2] UL L 70, 18.3.2000, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POGOJI ZA SODELOVANJE PRAVNIH OSEB DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN KRALJEVINE MAROKO

Za namene tega sporazuma pravna oseba pomeni vsako fizično osebo ali vsako pravno osebo ustanovljeno v skladu z nacionalno zakonodajo v kraju ustanovitve ali zakonodajo Skupnosti, ki ima pravno osebnost in je sama v svojem imenu upravičena do kakršnih koli pravic in obveznosti.

I. Pogoji za sodelovanje pravnih oseb s sedežem v Maroku v posrednih dejavnostih Okvirnega raziskovalnega programa ES

1. Sodelovanje pravnih oseb s sedežem v Maroku v posrednih dejavnostih Okvirnega programa poteka skladno s pravili sodelovanja za izvajanje Okvirnega programa [1], določenimi skladno s členom 167 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Poleg tega lahko pravne osebe s sedežem v Maroku sodelujejo v posrednih dejavnostih, ki se izvajajo po členu 164 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2. Skupnost lahko pravnim osebam s sedežem v Maroku, ki sodelujejo v posrednih dejavnostih iz odstavka 1, zagotovi financiranje skladno s pogoji, določenimi s pravili za sodelovanje iz odstavka 1, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet skladno s členom 167 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, finančnimi uredbami Evropske skupnosti in vso drugo veljavno zakonodajo Skupnosti.

3. Pogodba, ki jo sklene Skupnost s katero koli pravno osebo s sedežem v Maroku, ki sodeluje v posrednih dejavnostih, mora predvideti revizije in preverjanje, ki jih opravi Komisija ali Računsko sodišče Evropskih skupnosti ali se opravijo pod njihovim vodstvom.

V duhu sodelovanja in vzajemnega interesa ustrezne organi Maroka zagotovijo vsakršno primerno in izvedljivo pomoč, ki bi lahko bila potrebna ali koristna za izvajanje teh reviziji in preverjanj.

II. Pogoji za sodelovanje pravnih oseb držav članic Evropske unije pri maroških raziskovalnih programih in projektih

1. Vsaka pravna oseba s sedežem v Evropski skupnosti, ustanovljena po nacionalni zakonodaji ene od držav članic Evropske unije ali po zakonodaji Evropske skupnosti lahko sodeluje v maroških raziskovalnih in razvojnih projektih ali programih v sodelovanju s pravnimi osebami s sedežem v Maroku.

2. Ob upoštevanju odstavka 1 in Priloge II veljajo za pravice in obveznosti pravnih oseb s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo v maroških raziskovalnih in razvojnih projektih ali programih, pogoji, ki se uporabljajo za predložitev in ovrednotenje predlogov ter odobravanje in sklepanje pogodb, maroški zakoni in drugi predpisi ter vladne uredbe, ki urejajo delovanje raziskovalnih in razvojnih programov po pogojih, ki se uporabljajo za pravne osebe s sedežem v Maroku, pri čemer se upošteva narava sodelovanja med Marokom in Evropsko skupnostjo na tem področju.

Za financiranje pravnih oseb s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo v maroških raziskovalnih in razvojnih projektih in programih, veljajo maroški zakoni in drugi predpisi ter vladne uredbe, ki urejajo delovanje raziskovalnih in razvojnih programov po pogojih, ki se uporabljajo za pravne osebe tretjih držav, ki sodelujejo v maroških raziskovalnih in razvojnih projektih in programih.

3. Maroko redno obvešča Evropsko skupnost in svoje pravne osebe o možnostih za sodelovanje pravnih oseb s sedežem v Evropski skupnosti v njegovih raziskovalnih in razvojnih projektih in programih.

[1] Glej Šesti okvirni program (2002-2006), člen 6 Uredbe (ES) 2321/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 (UL L 355, 30.12.2002, str. 23).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

NAČELA GLEDE DODELJEVANJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

I. Uporaba

Za namene tega sporazuma ima "intelektualna lastnina" pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

Za namene tega sporazuma "znanje" pomeni rezultate, vključno z informacijami, ne glede na to ali jih je mogoče zaščititi, ter avtorske pravice ali pravice, povezane s temi rezultati na podlagi vloge za patente, vzorce in modele, rastlinske sorte, dodatne varstvene certifikate ali podobne oblike zaščite ali njihove podelitve.

II. Pravica intelektualne lastnine pravnih oseb pogodbenic

1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da so pravice intelektualne lastnine pravnih oseb druge pogodbenice, ki sodelujejo pri dejavnostih, ki se izvajajo skladno s tem sporazumom, ter sorodne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega sodelovanja, skladne z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, ki se uporabljajo za pogodbenici, vključno s Sporazumom TRIP (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki ga upravlja Svetovna trgovinska organizacija) ter Bernsko konvencijo (Pariški akt, 1971) in Pariško konvencijo (Stockholmska listina, 1967).

2. Pravne osebe s sedežem v Maroku, ki sodelujejo v posredni dejavnosti Okvirnega programa, imajo v zvezi z intelektualno lastnino enake pravice in obveznosti kot pravne osebe s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo v posredni dejavnosti. Te pravice in obveznosti v zvezi z intelektualno lastnino so določene v pravilih za razširjanje raziskovalnih rezultatov, sprejetih skladno s členom 167 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti [1], ter pogodbe, sklenjene s Skupnostjo za izvajanje posredne dejavnosti, pod pogojem da so te pravice in obveznosti skladne z odstavkom 1.

3. Pravne osebe s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo v maroških raziskovalnih programih ali projektih, imajo enake pravice in obveznosti v zvezi z intelektualno lastnino kot pravne osebe s sedežem v Maroku, ki sodelujejo pri teh raziskovalnih programih ali projektih, pod pogojem da so te pravice in obveznosti skladne z odstavkom 1.

4. Vsaka pogodbenica zagotovi, da pravne osebe, ki jih predstavlja, ukrenejo vse potrebno za opredelitev in zaščito svojih pravic intelektualne lastnine.

III. Pravice intelektualne lastnine pogodbenic

1. Če ni posebej drugače dogovorjeno med pogodbenicama, se za znanje, ki ga pogodbenici ustvarita med dejavnostmi, izvajanimi po členu 2(3) tega sporazuma, uporabljajo naslednja pravila:

(a) pogodbenica, ki ustvari tako znanje, je njegova lastnica. Če znanje ustvarita skupaj in ni mogoče določiti deleža dela vsake posamezne pogodbenice, sta pogodbenici skupni lastnici tega znanja;

(b) pogodbenica, ki je lastnica znanja, drugi pogodbenici za izvajanje dejavnosti iz člena 2(3) tega sporazuma zagotovi pravico dostopa do tega znanja. Te pravice dostopa se zagotovijo brez plačevanja tantiem.

2. Če ni posebej drugače dogovorjeno med pogodbenicama, se za znanstveno literaturo pogodbenic uporabljajo naslednja pravila:

(a) če pogodbenica objavi znanstvene in tehnične podatke, informacije in rezultate v revijah, člankih, poročilih, knjigah, vključno z video posnetki in programsko opremo, ki izhajajo in so povezani z dejavnostmi, izvajanimi skladno s tem sporazumom, se drugi pogodbenici za prevajanje, reprodukcijo, prilagajanje, prenašanje in javno razširjanje teh del podeli neizključna, nepreklicna licenca brez obveznosti plačila tantiem za ves svet;

(b) vse kopije avtorsko zaščitenih podatkov in informacij, pripravljenih v tem okviru za javno razširjanje, morajo navajati imena avtorja(-ev), razen če ta tega izrecno ne odkloni. Na izvodu mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

3. Če ni posebej drugače dogovorjeno med pogodbenicama, se za nerazkrite informacije pogodbenic uporabljajo naslednja pravila:

(a) pri sporočanju informacij, potrebnih za dejavnosti, ki se izvajajo po tem sporazumu, drugi pogodbenici, vsaka pogodbenica opredeli, za katere informacije želi, da ostanejo nerazkrite;

(b) pogodbenica, ki prejme informacije, lahko na lastno odgovornost posreduje nerazkrite informacije njej podrejenim osebam za posebne namene pri izvajanju tega sporazuma;

(c) s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki posreduje nerazkrite informacije, lahko druga pogodbenica te nerazkrite informacije razširja širše, kot je sicer dovoljeno v odstavku 3(b). Pogodbenici sodelujeta pri oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka od njiju pa izda takšno dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, zakoni in drugi predpisi;

(d) nedokumentarne nerazkrite ali druge zaupne informacije, podane na seminarjih in drugih srečanjih med predstavniki pogodbenic, organiziranih po tem sporazumu, ali informacije, ki izvirajo iz zaposlovanja osebja, uporabe sredstev ali izvajanja posrednih akcij, ostajajo zaupne, če je bil prejemnik teh nerazkritih ali drugih zaupnih ali za javnost nedostopnih informacij v trenutku sporočanja teh informacij opozorjen na zaupen značaj sporočenih informacij skladno z odstavkom 3(a);

(e) Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti nadzor nerazkritih informacij, ki jih prejme po odstavku 3(a) in 3(d), kot je tu predvideno. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more držati določb o nerazširjanju, določenih v odstavkih 3(a) in 3(d), ali če utemeljeno pričakuje, da se jih ne bo mogla držati, nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se nato posvetujeta o določitvi primernega poteka dejavnosti.

[1] Glej Šesti okvirni program (2002-2006), člen 6 Uredbe (ES) 2321/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 355, 30.12.2002, str. 23).

--------------------------------------------------

Top