EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(06)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih vladnih naročil

OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012

22002A0430(06)Uradni list L 114 , 30/04/2002 str. 0430 - 0467


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih vladnih naročil

EVROPSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu "Skupnost"),

na eni strani,

in ŠVICARSKA KONFEDERACIJA (v nadaljnjem besedilu "Švica"),

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici",

OB UPOŠTEVANJU prizadevanj in obveznosti pogodbenic za sprostitev njunih trgov vladnih naročil, zlasti v skladu s Sporazumom o vladnih naročilih, sklenjenim 15. aprila 1994 v Marakešu, ki je stopil v veljavo 1. januarja 1996, in s sprejetjem državnih pravil za učinkovito odprtje trga na področju vladnih naročil s progresivno liberalizacijo,

OB UPOŠTEVANJU izmenjave pisem z dne 25. marca in 5. maja 1994 med Evropsko komisijo in Švicarskim zveznim uradom za gospodarske odnose s tujino,

OB UPOŠTEVANJU sporazuma, ki je bil 22. julija 1972 sklenjen med Švico in Skupnostjo,

V ŽELJI, da se izboljša in razširi področje uporabe njunih prilog k Dodatku I Sporazuma o vladnih naročilih,

V ŽELJI, da med seboj nadaljujejo z napori za liberalizacijo, tako da omogočijo dostop do naročil blaga, gradnje ter storitev njunih telekomunikacijskih in železniških operaterjev, subjektov, ki delujejo na področju energije razen na področju elektrike, in zasebnih oskrbovalnih podjetij, ki delujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih je dodelil pristojni državni organ in ki delujejo v sektorju pitne vode, elektrike, mestnega prevoza, letališč in pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah,

STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE:

POGLAVJE I

RAZŠIRITEV PODROČJA UPORABE SPORAZUMA O VLADNIH NAROČILIH, SKLENJENEGA V OKVIRU SVETOVNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

Člen 1

Obveznosti Skupnosti

1. Za dopolnitev in razširitev področja uporabe svojih obveznosti napram Švici v skladu s Sporazumom o vladnih naročilih, ki se je 15. aprila 1994 podpisal v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), se Skupnost obvezuje, da bo spremenila svoje Priloge in splošne opombe k Dodatku I Sporazuma o vladnih naročilih kot sledi:

izbriše se sklicevanje na Švico v prvi alinei splošne opombe št. 2, tako da se švicarskim dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev v skladu s členom XX omogoči, da prek subjektov Skupnosti, naštetih v Prilogi 2, odstavku 2, izpodbijajo oddajo naročil.

2. Skupnost obvesti sekretariat STO o tej spremembi v roku enega meseca od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 2

Obveznosti Švice

1. Za dopolnitev in razširitev področja uporabe svojih obveznosti napram Skupnosti v skladu s Sporazumom o vladnih naročilih, se Švica obvezuje, da bo spremenila svoje Priloge in splošne opombe k Dodatku I Sporazuma o vladnih naročilih kot sledi:

v Prilogo 2 se pod "seznam naročnikov" vstavi naslednja nova točka po točki 2:

"3. Organi oblasti in javni organi na ravni okoliša in mestne občine."

2. Skupnost obvesti sekretariat STO o tej spremembi v roku enega meseca od začetka veljavnosti tega sporazuma.

POGLAVJE II

NAROČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH IN ŽELEZNIŠKIH OPERATERJEV IN NEKATERIH OSKRBOVALNIH PODJETIJ

Člen 3

Cilji, opredelitve in področje uporabe

1. Cilj tega sporazuma je, da se dobaviteljem blaga pogodbenic in njunim izvajalcem storitev zagotovi vzajemen, pregleden in nediskriminacijski dostop do nakupa blaga in storitev, vključno z gradbeniškimi storitvami ki jih naročajo telekomunikacijski operaterji, železniški operaterji, subjekti, ki delujejo na področju energije razen na področju elektrike, in zasebna oskrbovalna podjetja obeh pogodbenic.

2. Za namene tega poglavja:

(a) "telekomunikacijski operaterji" (v nadaljnjem besedilu "TO-ji") so subjekti, ki zagotavljajo ali upravljajo javna telekomunikacijska omrežja ali zagotavljajo eno storitev javnih telekomunikacij ali več in so bodisi javni organi ali javna podjetja ali delujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih dodeli pristojen organ ene od pogodbenic;

(b) "javno telekomunikacijsko omrežje" je telekomunikacijska infrastruktura, ki je na voljo javnosti in omogoča, da se signali prenašajo med določenimi omrežnimi priključnimi točkami z žico, mikrovalovi, optičnimi sredstvi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi;

(c) "javne telekomunikacijske storitve" so storitve, opravljanje katerih v celoti ali delno sestoji iz prenašanja in usmerjanja signalov na javno telekomunikacijsko omrežje s telekomunikacijskimi procesi, z izjemo radiodifuzije in televizije;

(d) "železniški operaterji" (v nadaljnjem besedilu "ŽO-ji") so naročniki, ki so bodisi javni organi ali javna podjetja ali delujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih dodeli pristojni organ ene od pogodbenic in ki imajo kot eno izmed svojih dejavnosti upravljanje omrežij za preskrbo javnosti na področju železniškega prometa;

(e) "subjekti, ki delujejo na področju energije razen na področju elektrike," so naročniki, ki so bodisi javni organi ali javna podjetja ali delujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih dodeli pristojni organ ene od pogodbenic in ki imajo kot eno svojih dejavnosti katero koli dejavnost, navedeno v i) in ii) spodaj, ali katero koli kombinacijo slednjih:

(i) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje storitve za javnost v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo plina ali toplote ali s preskrbo takšnih omrežij s plinom ali toploto; ali

(ii) uporaba zemljepisnega področja za namen iskanja ali črpanja nafte, plina, kopanja premoga ali drugega trdnega goriva;

(f) "zasebna oskrbovalna podjetja so naročniki, ki niso zajeti v Sporazumu o vladnih naročilih, ampak delujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih dodeli pristojen organ ene od pogodbenic, in ki opravljajo kot eno svojih dejavnosti katero koli dejavnost, navedeno v i) do v) spodaj, ali katero koli kombinacijo slednjih:"

(i) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo pitne vode ali s preskrbo takšnih omrežij s pitno vodo;

(i) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javne storitve v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo elektrike ali s preskrbo takšnih omrežij z elektriko;

(iii) preskrba prevoznikov v zračnem prometu z letališkimi ali ostalimi terminalnimi napravami;

(iv) preskrba prevoznikov v pomorskem prometu ali prometu po celinskih vodah z obmorskimi ali notranjimi pristaniškimi napravami ali ostalimi terminalnimi napravami;

(v) upravljanje omrežij, ki opravljajo javno storitev na področju prevoza z mestno železnico, avtomatskimi sistemi, tramvajem, trolejbusom, avtobusom ali žičnico.

3. Ta sporazum velja za kateri koli zakon,pravni predpis ali za prakso v zvezi z naročili, ki jo opravijo TO-ji, ŽO-ji pogodbenic, subjekti, dejavni na področju energije razen na področju elektrike, in zasebna oskrbovalna podjetja (v nadaljnjem besedilu "zajeti subjekti"), določeni v tem členu in navedeni v Prilogah I do IV, in za vsa vladna naročila takšnih zajetih subjektov naročnikov.

4. Člena 5 in 6 se uporabljata za pogodbe ali nize pogodb, katerih ocenjena vrednost brez DDV ni manjša kot:

(a) če jih oddajo TO-ji:

(i) 600000 EUR ali njihova protivrednost v posebnih pravicah črpanja, kar zadeva zaloge in storitve;

(ii) 5000000 EUR ali njihova protivrednost v posebnih pravicah črpanja, kar zadeva gradnje;

(b) ko jih oddajo ŽO-ji in subjekti, ki so dejavni na področju energije razen na področju elektrike:

(i) 400000 EUR ali njihova protivrednost v posebnih pravicah črpanja, kar zadeva zaloge in storitve;

(ii) 5000000 EUR ali njihova protivrednost v posebnih pravicah črpanja, kar zadeva gradnje;

(c) če jih oddajo zasebna oskrbovalna podjetja:

(i) 400000 posebnih pravic črpanja ali njihova protivrednost v evrih, kar zadeva zaloge in storitve;

(ii) 5000000 posebnih pravic črpanja ali njihova protivrednost v evrih, kar zadeva gradnje;

Pretvorba evra v posebne pravice črpanja je v skladu s postopki, ki so določeni v Sporazumu o vladnih naročilih.

5. To poglavje ne velja za naročila, ki jih oddajo TO-ji za nakupe, namenjene izključno za opravljanje ene telekomunikacijske storitve ali več, če lahko drugi subjekti nudijo iste storitve v istem zemljepisnem področju in pod približno enakimi pogoji. Vsaka pogodbenica nemudoma obvesti drugo pogodbenico o takšnih naročilih. Ta določba velja pod istimi pogoji tudi za naročila, ki jih oddajo ŽO-ji, subjekti, dejavni na področju energije razen na področju elektrike, in zasebna oskrbovalna podjetja takoj, ko se ti sektorji liberalizirajo.

6. Glede na storitve, vključno z gradbeniškimi storitvami, velja ta sporazum za tiste, ki so naštete v Prilogah VI in VII tega sporazuma.

7. Ta sporazum ne velja za zajete subjekte, če ti izpolnjujejo pogoje, določene v členih 2(4), 2(5), 3, 6(1), 7(1), 9(1), 10, 11, 12 in 13(1) Direktive 93/38/EGS, nazadnje spremenjene z Direktivo 98/4/ES (OV L 101, 4.4.1998, str. 1) za Skupnost in v Prilogah VI in VIII za Švico.

Ta sporazum ne velja za naročila, ki jih oddajo ŽO-ji, če takšna naročila zadevajo nakup ali najem blaga, z namenom, da se do-financirajo naročila blaga, ki so se oddala v skladu z določbami tega Sporazuma.

Člen 4

Postopki naročanja

1. Pogodbenici zagotovita, da so postopki naročanja in prakse za oddajo naročil, ki jih upoštevajo njuni zajeti subjekti, v skladu z načeli o nediskriminaciji, preglednosti in poštenosti. Takšni postopki in prakse izpolnjujejo vsaj naslednje pogoje:

(a) pozivi za oddajo konkurenčnih ponudb se izvršijo z objavo obvestila o javnem razpisu, informativnega obvestila ali obvestila o obstoju kvalifikacijskega sistema. Ta obvestila oziroma povzetek pomembnih elementov teh obvestil se objavi v vsaj enem uradnem jeziku Sporazuma o vladnih naročilih in sicer na državni ravni v primeru Švice na eni strani in na ravni Skupnosti na drugi strani. Vsebujejo vse potrebne informacije o predvidenem naročanju, vključno z vrsto uporabljenega postopka oddaje naročil, če je to možno;

(b) časovni roki so ustrezni, tako da dobavitelji blaga ali izvajalci storitev lahko pripravijo in predložijo ponudbe;

(c) razpisna dokumentacija vsebuje vse potrebne informacije, zlasti tehnične specifikacije in merila za izbor in oddajo, tako da ponudniki lahko predložijo upravičene ponudbe. Razpisna dokumentacija se na prošnjo posreduje dobaviteljem blaga ali izvajalcem storitev;

(d) merila za izbor so nediskriminatorna. Kvalifikacijski sistem, ki ga uporabljajo zajeti subjekti, mora temeljiti na vnaprej določenih in nediskriminatornih merilih in postopek in pogoji za sodelovanje so na zahtevo na voljo;

(e) merila za oddajo so lahko bodisi ekonomsko najugodnejša ponudba, ki zajema posebna merila vrednotenja kot so dobavni rok ali rok izvedbe, stroškovna učinkovitost, kakovost, tehnična vrednost, poprodajne storitve, obveznosti v zvezi z rezervnimi deli, ceno itd. bodisi samo najnižja cena.

2. Pogodbenici prav tako zagotovita, da njuni zajeti subjekti določijo v razpisni dokumentaciji tehnične specifikacije o zmogljivosti raje kot oblikovne ali opisne lastnosti. Takšne zahteve temeljijo na mednarodnih standardih, če ti obstajajo, sicer na nacionalnih tehničnih predpisih, priznanih nacionalnih standardih ali priznanih gradbenih predpisih. Prepovedane so vse tehnične specifikacije, ki se sprejmejo ali uporabijo z namenom ali učinkom, da bi po nepotrebnem ovirale zajeti subjekt pogodbenice pri naročanju blaga ali storitev druge pogodbenice in trgovino s takšnim blagom oziroma storitvami med njima.

Člen 5

Pritožbeni postopki

1. Pogodbenici morata zagotoviti nediskriminatorne, pravočasne, pregledne in učinkovite postopke, tako da se lahko dobavitelji blaga ali izvajalci storitev pritožijo zaradi domnevnih kršitev sporazuma, do katerih pride v okviru naročil, ki so ali so bila v njunem interesu. Pritožbeni postopki, določeni v Prilogi V, se uporabljajo.

2. Pogodbenici morata zagotoviti, da njuni zajeti naročniki vsaj tri leta obdržijo dokumentacijo v zvezi s postopki naročil, ki so zajeti v tem poglavju.

3. Pogodbenici morata zagotoviti, da se odločitve, ki jih sprejmejo organi, odgovorni za pritožbene postopke, ustrezno izvršijo.

POGLAVJE III

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 6

Prepoved razlikovanja

1. Pogodbenici zagotovita, da v njunih postopkih in praksah za oddajo vladnih naročil, katerih vrednost presega prag, določen v členu 3(4), zajeti naročniki na njunih ozemljih ne:

(a) obravnavajo blago, storitve, dobavitelje in izvajalce storitev druge pogodbenice manj ugodno kot

(i) domače blago, storitve, dobavitelje in izvajalce storitev; ali

(ii) blago, storitve, dobavitelje in izvajalce storitev tretje dežele;

(b) obravnavajo lokalnega dobavitelja blaga ali izvajalca storitev manj ugodno kot drugega lokalnega dobavitelja blaga ali izvajalca storitev na podlagi stopnje njegove pripadnosti fizičnim ali pravnim osebam druge pogodbenice, lastništva ali nadzora fizičnih ali pravnih oseb druge pogodbenice nad njim;

(c) zapostavljajo lokalnih dobaviteljev blaga ali izvajalcev storitev na podlagi dejstva, da dobavljeno blago ali izvedena storitev izvira iz druge pogodbenice;

(d) predpišejo kompenzacije pri kvalifikaciji in izboru blaga, storitev, dobaviteljev ali izvajalcev storitev ali pri ocenjevanju ponudb in oddaji naročil.

2. Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta niti od pristojnih organov niti od zajetih naročnikov zahtevala, da ravnajo diskriminatorno, bodisi neposredno bodisi posredno. Ponazoritveni seznam področij, na katerih je takšno razlikovanje možno, je v Prilogi X.

3. Pogodbenici se zavežeta, da bosta v svojih postopkih in praksah za dodelitev nabavnih naročil, katerih vrednost je pod pragom iz člena 3(4), spodbudili svoje zajete subjekte, da bodo obravnavali dobavitelje in izvajalce storitev druge pogodbenice v skladu z določbami odstavka 1. Pogodbenici se strinjata, da se bodo najkasneje v petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma pregledali pogoji in izvajanje teh določb v luči izkušenj, pridobljenih v medsebojnih odnosih. V ta namen bo Skupni odbor sestavil seznam situacij, v katerih se uporablja načelo iz člena 6.

4. Načela v odstavku 1, zlasti v a), št. i), in v odstavkih 2 in 3 ne posegajo v ukrepe, potrebne zaradi posebnega procesa Skupnosti za vključevanje in zaradi ustanovitve in delovanja njenega notranjega trga, kot tudi zaradi razvoja švicarskega domačega trga. Prav tako so ta načela, zlasti tista v a), št. ii), brez poseganja v prednostno obravnavo, odobreno v skladu z obstoječimi ali bodoči sporazumi o regionalnem gospodarskem združevanju. Vendar pa uporaba te določbe ne sme ogroziti upravljanja tega sporazuma. Ukrepi, na katere se nanaša ta odstavek, so našteti v Prilogi IX; vsaka izmed pogodbenic lahko obvesti o drugih ukrepih, zajetih v tem odstavku. Posvetovanja Skupnega odbora potekajo na zahtevo katere koli pogodbenice. Njihov namen je zagotoviti, da se ta sporazum zadovoljivo izvaja še naprej.

Člen 7

Izmenjava informacij

1. V obsegu, potrebnem za učinkovito izvajanje Poglavja II, se pogodbenici obojestransko obveščata o načrtovanih spremembah njunih ustreznih zakonodaj, ki spadajo ali bodo verjetno spadale v ta sporazum (predlogi za direktive, osnutki zakonov in odredbe in osnutki dopolnil k Medkantonalnem sporazumuconcordat intercantonal).

2. Pogodbenici se obojestransko obveščata o katerih koli drugih vprašanjih v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma.

3. Pogodbenici si obojestransko posredujeta imena in naslove "kontaktnih točk", ki so odgovorne za zagotavljanje informacij o pravilih zakonodaj, ki spadajo v ta sporazum in v Sporazum o vladnih naročilih, tudi na lokalni ravni.

Člen 8

Nadzorni organ

1. Izvajanje tega sporazuma nadzoruje v vsaki pogodbenici neodvisen organ. Ta organ je pristojen za sprejemanje katerih koli pritožb ali zamer v zvezi z uporabo tega sporazuma in ukrepa nemudoma in učinkovito.

2. Najkasneje v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma je ta organ prav tako pristojen, da v primeru kršitve tega sporazuma v okviru naročanja sprejme upravni ukrep ali sproži sodni postopek proti zajetim subjektom.

Člen 9

Nujni ukrepi

1. Če pogodbenica smatra, da druga pogodbenica ni izpolnila svojih obveznosti iz tega sporazuma ali da zakonodaja, uredba ali praksa druge pogodbenice bistveno zmanjšuje ali bi lahko zmanjševala koristi, ki ji v skladu s tem sporazumom pripadajo, in če se pogodbenici ne moreta nemudoma dogovoriti o ustreznem nadomestilu ali drugem sanacijskem ukrepu, lahko oškodovana pogodbenica brez vpliva na svoje pravice in obveznosti v skladu z mednarodnim pravom, deloma ali popolnoma opusti uporabo tega sporazuma. O takšni opustitvi nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Oškodovana pogodbenica lahko v skladu s členom 18(3) tudi prekine sporazum.

2. Obseg in trajanje takšnih ukrepov se omejita do takšne mere, da se popravi položaj in se po potrebi zagotovi pošteno ravnovesje pravic in obveznosti iz tega sporazuma.

Člen 10

Reševanje sporov

Vsaka pogodbenica lahko sproži spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma pri Skupnem odboru, ki si prizadeva poravnati spor. Skupni odbor uporabi vse ustrezne informacije za preučitev položaja z namenom, da se najde sprejemljiva rešitev. V ta namen mora Skupni odbor preučiti vse možnosti za ohranjanje dobrega delovanja tega sporazuma.

Člen 11

Skupni odbor

1. Ustanovi se Skupni odbor. Zagotovi učinkovito izvajanje in delovanje tega sporazuma. V ta namen opravi izmenjave mnenj in informacij in ustanovi forum za posvetovanja med pogodbenicama.

2. Skupni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic in odloča soglasno. Sprejme svoj poslovnik in ustanovi delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

3. Z namenom, da se zagotovi učinkovito delovanje tega sporazuma, se Skupni odbor sreča vsaj enkrat letno ali na zahtevo katere koli pogodbenice.

4. Skupni odbor redno pregleda Priloge k temu sporazumu. Skupni odbor jih lahko spremeni na zahtevo ene od pogodbenic.

Člen 12

Informacijska tehnologija

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom, da bi zagotovili, da je vrsta informacij o naročanju, zlasti v obvestilih o javnih razpisih in v razpisni dokumentaciji, ki jo pogodbenici hranita v svojih podatkovnih zbirkah, lahko primerljiva v smislu kakovosti in dostopa. Prav tako sodelujeta z namenom, da bi zagotovile, da je vrsta informacij, ki se prek njunih elektronskih sredstev izmenjajo med zajetimi strankami za namene vladnih naročil, primerljiva v smislu kakovosti in dostopa.

2. Ob posvečanju nadaljnje pozornosti vprašanju medsebojnega izvajanja in vprašanju medsebojne povezanosti in potem, ko sta se dogovorili, da je vrsta informacij o nabavi iz odstavka 1 primerljiva, pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe, da bi dobaviteljem in izvajalcem storitev druge pogodbenice zagotovili dostop do ustreznih informacij o naročanju, kot so obvestila o javnih razpisih, ki jih pogodbenici hranita v svojih podatkovnih zbirkah. Prav tako dobaviteljem in izvajalcem storitev druge pogodbenice zagotovita dostop do svojih elektronskih sistemov naročanja, kot so elektronski sistemi javnih razpisov. Pogodbenici ravnata v skladu s členom XIV(8) Sporazuma o vladnih naročilih.

Člen 13

Izvajanje

1. Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe, bodisi splošne bodisi posebne, s katerimi zagotovita, da izpolnjujeta svoje obveznosti iz tega sporazuma.

2. Vzdržita se vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje ciljev tega sporazuma.

Člen 14

Revizija

Pogodbenici pregledata delovanje tega sporazuma najkasneje tri leta od začetka veljavnosti tega sporazuma z namenom, da so po potrebi izboljša njegovo delovanje.

Člen 15

Razmerje do Sporazumov STO

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti Pogodbenic iz sporazumov, ki so bili sklenjeni pod pokroviteljstvom STO.

Člen 16

Obseg ozemlja uporabe

Ta sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Švice.

Člen 17

Priloge

Priloge k temu sporazumu so sestavni del Sporazuma.

Člen 18

Začetek veljavnosti in trajanje

1. Ta sporazum ratificirata ali odobrita pogodbenici v skladu s postopki, ki se zanju uporabljajo. Veljati začne prvi dan drugega meseca po zadnjem obvestilu o depozitu instrumentov o ratifikaciji ali odobritvi vseh naslednjih sedem sporazumov:

- sporazum o nekaterih vidikih vladnih naročil;

- sporazum o prostem pretoku oseb;

- sporazum o zračnem prometu;

- sporazum o železniškem in cestnem prevozu blaga in potnikov;

- sporazum o trgovini s kmetijskimi proizvodi;

- sporazum o medsebojnem priznavanju presoje skladnosti;

- sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji.

2. Ta sporazum se sklene za začetno obdobje sedmih let. Sporazum se podaljša za nedoločeno obdobje, če Skupnost ali Švica ne obvestita druge pogodbenice o nasprotnem pred iztekom začetnega obdobja. V primeru takšnega obvestila se uporabljajo določbe odstavka 4.

3. Skupnost ali Švica lahko ta sporazum prekineta, tako da obvestita drugo pogodbenico o svoji odločitvi. V primeru takšnega obvestila se uporabljajo določbe odstavka 4.

4. Sedem sporazumov iz odstavka 1 se preneha uporabljati šest mesecev po prejemu obvestila o nepodaljšanju iz odstavka 2 ali o prenehanju iz odstavka 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico

.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed

.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό

.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic

.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi

.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede

.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek

.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos

.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen

.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga

.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

(iz členov(3)(1)in (2)(a) do (c) in (5) Sporazuma)

TELEKOMUNIKACIJSKI OPERATERJI, ZAJETI V SPORAZUMU

Priloga I – Skupnost

Belgija | Belgacom |

Danska | Tele Danmark A/S in podružnice |

Nemčija | Deutsche Bundespost Telekom |

Grčija | OTE/Hellenic Telecom Organisation |

Španija | Telefonica de Spain SA |

Francija | France Telecom |

Irska | Telecom Eireann |

Italija | Telecom Italia |

Luksemburg | Administration des postes et télécommunications |

Nizozemska | Koninklijke PTT Netherlands NV in podružnice, razen PTT Post BV |

Avstrija | Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) O |

Portugalska | Portugal Telecomand in podružnice |

Finska | Sonera |

Švedska | Telia |

Združeno kraljestvo | British Telecommunications (BT) City of Kingston upon Hull |

Ti telekomunikacijski operaterji so zajeti, kolikor sodijo v področje uporabe Direktive 93/38/EGS, spremenjene z Direktivo 98/4/ES (UL L 101 z dne 4.4.1998, str. 1).

Priloga I B – Švica

Specifikacija subjektov, dejavnih na področju telekomunikacij, iz členov(3)(1) in (2)(a) do (c) Sporazuma

Subjekti, ki opravljajo javne telekomunikacijske storitve na podlagi koncesije v smislu člena 66, prva alinea Zveznega zakona o telekomunikacijah z dne 30. aprila 1997.

Na primer: Swisscom.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

(iz členov (3)(1)in (2)(d)in (5) Sporazuma)

ŽELEZNIŠKI OPERATERJI, ZAJETI V SPORAZUMU

Priloga II A – Skupnost

Belgija | Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen |

Danska | Danske Statsbaner (DSB) Subjekti, ki delujejo/so ustanovljeni na podlagi Lov nr. 295 om privatbanerne z dne 6. junija 1984, jf. lov nr. 245 z dne 6. avgusta 1977 |

Nemčija | Deutsche Bundesbahn Drugi subjekti, ki opravljajo javne železniške storitve, kot je določeno v odstavku 2 Abs. 1 v Allgemeines Eisenbahngesetz z dne 29. marca 1951 |

Grčija | Železniška organizacija v Grčiji (OSE) |

Španija | Red Nacional de los Ferrocarriles Espańoles (RENFE) Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Eusko Trenbideak (Bilbao) Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) |

Francija | Société nationale des chémins de fer français in druge železniške vozne mreže, odprte za javnost, ki so navedene v Loi d'orientation des transports intérieurs z dne 30. decembra 1982, naslov II, poglavje 1, železniški prevoz |

Irska | Iarnrod Éireann (Irish Rail) |

Italija | Ferrovie dello Stato Subjekti, ki opravljajo železniške storitve na podlagi koncesije v skladu s členom 10 v Regio Decreto n. 1447 z dne 9. maja 1912, ki odobrava prečiščeno besedilo pravnih predpisov v zvezi z železnicami, ki delujejo kot koncesije zasebnega sektorja, mehanični tramvaji in avtomobili Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije, ki jim jo dodelila država v skladu s posebnimi zakoni, glej naslov XI, poglavje II, oddelek Ia v Regio Decreto n. 1447 z dne 9. maja 1912, ki odobrava prečiščen tekst pravnih predpisov v zvezi z železnicami, ki delujejo kot koncesije zasebnega sektorja, mehanični tramvaji in avtomobili Subjekti, ki opravljajo javne železniške storitve na podlagi koncesije v skladu s členom 4 Legge n. 410 Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione z dne 14. junija 1949 Subjekti ali lokalni organi, ki opravljajo železniške storitve na podlagi koncesije v skladu s členom 14 Legge n. 1221 Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione z dne 2. avgusta 1952 |

Luksemburg | Chemins de fer luxembourgeois (CFL) |

Nizozemska | Nederlandse Spoorwegen NV |

Avstrija | Subjekti, ki opravljajo javne železniške storitve na podlagi Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) |

Portugalska | Caminhos de Ferro Portugueses |

Finska | Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna |

Švedska | Javni subjekti, ki opravljajo železniške storitve v skladu z förordningen (1988:1379) om statens spĺranläggningar and lagen (1990:1157) om jarnvägssäkerhet Regionalni in lokalni javni subjekti, ki opravljajo regionalne ali lokalne železniške povezave na podlagi lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik Zasebni subjekti, ki opravljajo železniške storitve na podlagi dovoljenja v skladu s foerordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, ko je takšno dovoljenje skladno s členom 2 (3) direktive |

Združeno kraljestvo | British Railways Boards Northern Ireland Railways |

Priloga II B – Švica

Specifikacija železniških operaterjev iz členov (3) (1) in (2) (d) Sporazuma

Chemins de fer federaux (CFF) [1]

Subjekti v smislu členov 1(2) in 2(1) v "Loi fédérale sur les chemins de fer" z dne 20. decembra 1957, ko opravljajo storitve javnega prevoza s standardno ali ozkotirno železnico [2].

Na primer: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

[1] Z izjemo matičnih podjetij in podjetij, ki niso neposredno dejavna v prometnem sektorju.

[2] Z izjemo matičnih podjetij in podjetij, ki niso neposredno dejavna v prometnem sektorju.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

(iz členov (3)(1)in (2)(e)in (5) Sporazuma)

SUBJEKTI, DEJAVNI NA PODROČJU ENERGIJE

Priloga III A – Skupnost

(a) Prevoz ali distribucija plina ali toplote

Belgija | Distrigaz SA, ki deluje na podlagi zakona z dne 29. julija 1983 subjekti, ki prevažajo plin na podlagi dovoljenja ali koncesije v skladu z zakonom z dne 12 aprila 1965, spremenjenim z zakonom z dne 28. julija 1987 subjekti, ki razdeljujejo plin in delujejo na podlagi Loi relative aux intercommunales z dne 22. decembra 1986 lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Danska | Dansk Olie og Naturgas A/S, ki deluje na podlagi izključne pravice, dodeljene v skladu z bekendtgoerelse nr. 869 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas z dne 18. junija 1979 subjekti, ki delujejo na podlagi lov nr. 249 af 7. Juni 1972 om naturgasforsyning subjekti, ki razdeljujejo plin ali toploto na podlagi odobritve v skladu s Poglavjem IV v lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. Juni 1983 subjekti, ki prevažajo plina na podlagi pooblastila v skladu z bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rörledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (montaža cevovodov na epikontinentalnem pasu za prevoz ogljikovodikov) |

Nemčija | subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo plin, kot je določeno v odstavku 2 Abs. 2 v Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) z dne 13. decembra 1935, nazadnje spremenjenega z zakonom z dne 19. decembra 1977 lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Grčija | DEP, ki prevaža ali razdeljuje plin na podlagi ministerske odločbe 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia). mestna plinarna v Atenah S.A. DEFA, ki prevaža ali razdeljuje plin |

Španija | subjekti, ki delujejo na podlagi Ley no 10 z dne 15. junija 1987 |

Francija | Société nationale des gaz du Sud-Ouest, ki prevaža plin Gaz de France, ki je ustanovljen in deluje na podlagi Loi 46/6288sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dne 8. april 1946 subjekti (sociétés d'économie mixte or régies), ki razdeljujejo elektriko in so navedeni v členu 23 v Loi 48/1260 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dne 12. avgusta 1948 Compagnie fraçaise du méthane, ki prevaža plin lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Irska | Irish Gas Board, ki deluje na podlagi Gas Act 1976 do 1987 in drugi subjekti, ki so urejeni s statutom Dublin Corporation, ki razdeljuje toploto |

Italija | SNAM in SGM e Montedison, ki prevažata plin subjekti, ki prevažajo plin na podlagi prečiščenega besedila zakonov Leggi sull‘assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 z dne 15. oktobra 1925 in na podlagi Decreto del PR n. 902 z dne 4. oktobra 1986 subjekti, ki razdeljujejo toploto za javnost, in so navedeni v členu 10 v Legge n. 308 Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi z dne 29. maja 1982 lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Luksemburg | Société de transport de gaz SOTEG SA Gaswierk Esch–Uelzecht SA Service industriel de la commune de Dudelange Service industriel de la commune de Dudelange lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Nizozemska | NV Nederlandse Gasunie subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo plin na podlagi dovoljenja (vergunning), ki so ga izdali lokalni organi v skladu z Gemeentewet lokalni ali provincialni subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo plin za javnost na podlagi Gemeentewet in Provinciewet lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto |

Avstrija | Plin: naročniki, ki prevažajo ali razdeljujejo plin na podlagi Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, spremenjen z dRGBl. I S 467/1941 Toplota: naročniki, ki prevažajo ali razdeljujejo toploto, z dovoljenjem na podlagi zakona o urejanju trgovine in industrije v Avstriji (Gewerbeordnung BGBl. Nr. 50/1974) |

Portugalska | Petroquímica e Gás de Portugal (EP) na podlagi Decreto–Lei no 346–A/88 z dne 29. septembra 1988 |

Finska | občinski odbori za energijo ali združenja slednjih ali subjekti, ki razdeljujejo plin ali toploto na podlagi koncesije, ki jo podelijo občinski organi |

Švedska | subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo plin ali toploto na podlagi koncesije v skladu z lagen (1978:160) om vissa rörledningar |

Združeno kraljestvo | British Gas plc in drugi subjekti, ki delujejo na podlagi Gas Act 1986 lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki razdeljujejo toploto na podlagi Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976 Electricity Boards, ki razdeljujejo toploto na podlagi Electricity Act 1947 |

(b) Iskanje in pridobivanje nafte ali plina

Subjekti, ki se jim izda pooblastilo, dovoljenje, licenco ali da koncesijo za iskanje ali pridobivanje nafte in plina na podlagi naslednjih pravnih predpisov:

Belgija | zakon z dne 1. maja 1939, dopolnjen z Arręté royal no 83 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz z dne 28. novembra 1939 Arręté royal z dne 15. novembra 1919 Arręté royal z dne 7. aprila 1953 Arręté royal z dne 15. marca 1960 (Loi au sujet de la plate–forme continentale z dne 15. junija 1969) Arręté de l'exécutif régional wallon z dne 29. septembra 1982 Arręté de l'exécutif flamand z dne 30. maja 1984 |

Danska | Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund z dne 10. junija 1981 Lov om kontinentalsoklen, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 182 z dne 1. maja 1979 |

Nemčija | Bundesberggesetz z dne 13. avgusta 1980, nazadnje spremenjen 12. februarja 1990 |

Grčija | zakon 87/1975 za ustanovitev DEP–EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy) |

Španija | Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos z dne 27. junija 1974 in njegove izvedbene uredbe |

Francija | Code minier (Décret 56–838 z dne 16. avgusta 1956), spremenjen z Loi 56–1327 z dne 29. decembra 1956, Ordonnance 58–1186 z dne 10. decembra 1958, Décret 60–800 z dne 2. avgusta 1960, Loi 77–620 z dne 16. junija 1977, Décret 80–204 z dne 11. marca 1980 |

Irska | Continental Shelf Act 1960 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960 Ireland Exclusive licensing terms 1975 Revised licensing terms 1987 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 |

Italija | Legge n. 136 z dne 19. februarja 1953 Legge n. 6 z dne 11. januarja 1957, spremenjen z Legge n. 613 z dne 21. julija 1967 |

Luksemburg | — |

Nizozemska | Mijnwet nr. 285 z dne 21. aprila 1810 Wet opsporing delfstoffen nr. 258 z dne 3. maja 1967 Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 z dne 23. septembra 1965 |

Avstrija | subjekti, ki so nastali na podlagi Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, nazadnje spremenjen z BGBl Nr. 193/1993) |

Portugalska | območje na površini: Decreto–Lei no. 543/74 z dne 16. oktobra 1974, no.168/77 z dne 23. aprila 1977, no. 266/80 z dne 7. August 1980, no. 174/85 z dne 21. maja 1985 in Despacho no. 22 z dne 15. marca 1979 območje pod vodo: Decreto–Lei no 47973 z dne 30. septembar 1967, no 49369 z dne 11. novembra 1969, no 97/71 z dne 24. marca 1971, no 96/74 z dne 13. marca 1974, no 266/80 z dne 7. avgusta 1980, no 2/81 z dne 7. januarja 1981 in no 245/82 z dne 22. junija 1982 |

Finska | — |

Švedska | subjekti, ki imajo koncesijo za iskanje ali izkoriščanje nafte ali plina v skladu z minerallagen (1991:45) ali ki se jim je izdalo dovoljenje na podlagi lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. |

Združeno kraljestvo | Petroleum Production Act 1934, podaljšan s Continental Shelf Act 1964 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 |

(c) Iskanje in pridobivanje premoga ali drugih trdih goriv

Belgija | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi Arręté du Régent z dne 22. avgusta 1948 in zakona z dne 22. aprila 1980 |

Danska | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi lovbekendtgoerelse nr. 531 z dne 10. oktobra 1984 |

Nemčija | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi Bundesberggesetz z dne 13. avgusta 1980, nazadnje spremenjenega 12. februarja 1980 |

Grčija | Javno elektrogospodarsko podjetje Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, ki išče ali pridobiva premog ali druga trda goriva na podlagi rudarskega zakonika iz leta 1973, spremenjenega z zakonom z dne 27. aprila 1976 |

Španija | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi Ley 22/1973 de Minas z dne 21. julija, spremenjenega z Ley 54/1980 z dne 5. novembra in Real Decreto Legislativo 1303/1986 z dne 28. junija |

Francija | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi (Décret 58–863 z dne 16. avgusta 1956), spremenjenega z Loi 77–620 z dne 16. junija 1977, Décret 80–204 in Arręté z dne 11. marca 1980 |

Irska | Bord na Mona subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog na podlagi Minerals Development Acts, 1940 do 1970 |

Italija | Carbo Sulcis SpA |

Luksemburg | — |

Nizozemska | — |

Avstrija | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi Berggesetz 1975 (BGBI. Nr. 259/1975) |

Portugalska | Empresa Carbonífera do Douro Empresa Nacional de Urânio |

Finska | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva in delujejo na podlagi izključne pravice v skladu s členoma 1 in 2 v Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78) |

Švedska | subjekti, ki iščejo ali pridobivajo premog ali druga trda goriva na podlagi koncesije v skladu z minerallagen (1991:45) ali lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ali subjekti, ki se jim je izdalo pooblastilo v skladu z lagen (1966:314) om kontinentalsockeln |

Združeno kraljestvo | British Coal Corporation (BCC), ustanovljeno na podlagi Coal Industry Nationalisation Act 1946 subjekti, upravičeni do licence, ki jim jo podeli BCC na podlagi Coal Industry Nationalisation Act 1946 subjekti, ki iščejo ali pridobivajo trda goriva na podlagi Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969 |

Priloga III B – Švica

(a) Prevoz ali distribucija plina ali toplote

Subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo plin na podlagi člena 2 v "Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux" z dne 4. oktobra 1963

Subjekti, ki prevažajo ali razdeljujejo toploto na podlagi koncesije, ki jo dodeli kanton

Na primer: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

(b) Iskanje in pridobivanje nafte ali plina

subjekti, ki iščejo in pridobivajo nafto ali plin v skladu s "Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.–Ext., Appenzell Rh.–Int., Saint–Gall, Argovie et Thurgovie" z dne 24. septembra 1955

Na primer: Seag AG

(c) Iskanje in pridobivanje premoga ali drugih trdih goriv

noben subjekt v Švici

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

(iz členov (3)(1)in (2)(f)in (5) Sporazuma)

ZASEBNA OSKRBOVALNA PODJETJA, ZAJETA V SPORAZUMU

Priloga IV A – Skupnost

(a) Proizvodnja, prevoz ali distribucija pitne vode

Belgija | subjekt, ustanovljen na podlagi Décret de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministčre de la région chargé de la production et du grand transport d'eau z dne 2. julija 1987 subjekt, ustanovljen na podlagi Arrété portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau z dne 23. aprila 1986 subjekt, ustanovljen na podlagi Arrété de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau z dne 17. julija 1985 subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo in so ustanovljeni na podlagi Loi relative aux intercommunales z dne 22. decembra 1986 subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo in so ustanovljeni na podlagi Code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales |

Danska | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo, in so navedeni v členu 3(3) lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. z dne 4. julija 1985 |

Nemčija | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Eigenbetriebsverordnungen ali Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe) subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder subjekti, ki proizvajajo vodo na podlagi Gesetz über Wasser – und Bodenverbände z dne 10. februarja 1937 in erste Verordnung über Wasser – und Bodenverbände z dne 3. septembra 1937 (Regiebetriebe), ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Kommunalgesetze in zlasti Gemeindeordnungen der Länder subjekti, ki so ustanovljeni na podlagi Aktiengesetz z dne 6. septembra 1965, nazadnje spremenjenega 19. decembra 1985, ali na podlagi GmbH–Gesetz z dne 20. maja 1898, nazadnje spremenjenega 15. maja 1986, ali subjekti s pravnim statusom Kommanditgesellschaft, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi posebne pogodbe z regionalnimi ali lokalnimi organi |

Grčija | vodnogospodarsko podjetje v Atenah (Etaireia Ydrefseos Apochetefseos Protevoysis), ustanovljeno na podlagi zakona 1068/80 z dne 23. avgusta 1980 vodnogospodarsko podjetje v Thessaloniki (Organismos Ydrefseos Thessalonikis), ki deluje na podlagi predsedniške uredbe 61/1988 vodnogospodarsko podjetje v Volosu (Etaireia Ydrefseos Voloy), ki deluje na podlagi zakona 890/1979 komunalna podjetja (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis–apochetefsis), ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo in so ustanovljena na podlagi zakona 1069/80 z dne 23. avgusta 1980 združenja lokalnih organov (Syndesmoi ydrefsis), delujoča na podlagi zakonika lokalnih organov(Kodikas Dimon kai Koinotiton), ki se ga izvaja s predsedniško uredbo 76/1985 |

Španija | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Ley no 7/1985 z dne 2. aprila 1985, Reguladora de las Bases del Régimen local in Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid z dne 20. decembra 1984 Mancomunidad de los Canales de Taibilla, zakon z dne 27. aprila 1946 |

Francija | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi: dispositions générales sur les régies, code des communes L 323–1 ŕ L&nbsp 328–8, R 323–1 ŕ R 323–6 (dispositions générales sur les régies)Code des communes L 323–8, R 323–4 [régies directes (ou de fait)]— Décret–loi z dne 28. decembra 1926, Réglement d'administration publique z dne 17. februarja 1930Code des communes L 323–10 ŕ L 323–13, R 323–75 ŕ 323–132 (régies ŕ simple autonomie financičre)Code des communes L 323–9, R 323–7 ŕ R 323–74, Décret z dne 19. oktobra 1959 (régies ŕ personnalité morale et ŕ autonomie financičre)Code des communes L 324–1 ŕ L 324–6, R 324–1 ŕ R 324–13 (gestion déléguée, concession et affermage)jurisprudence administrative, circulaire intérieure(gérance) z dne 13. decembra 1975 aliCode des communes R 324–6, circulaire intérieure (régie intéressée) z dne 13. decembra 1975Circulaire int_rieure (exploitation aux risques et périls) z dne 13. decembra 1975Décret z dne 20. maja 1955, Loi sur les sociétés d'économie mixte (participation ŕ une société d'économie mixte) z dne 7. julija 1983Code des communes L 322–1 ŕ L 322–6, R 322–1 ŕ R 322-4 (gestion déléguée, concession et affermage) |

Irska | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Local Government (Sanitary Services) Act 1878 do 1964 |

Italija | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi prečiščenega besedila zakonov Leggi sull‘assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 z dne 15. oktobra 1925 in na podlagi Decreto del PR n. 902 z dne 4. oktobra 1986 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese set up pursuant to RDL n. 2060 z dne 19. oktobra 1919. Ente Acquedotti Siciliani, ustanovljen na podlagi Leggi regionali n. 2/2 z dne 4. septembra 1979 in n. 81 z dne 9. avgusta 1980 Ente Sardo Acquedotti e Fognatur, ustanovljeno na podlagi Legge n. 9 z dne 5. junija 1963 |

Luksemburg | lokalni organi, ki razdeljujejo vodo. združenja lokalnih organov, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Loi concernant la création des syndicats de communes z dne 14. februarja 1900, spremenjenega in dopolnjenega z zakonom z dne 23. decembra 1958 in z zakonom z dne 29. julija 1981, in na podlagi Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand–duché de Luksemburg à partir du réservoir d'Esch–sur–Sûre z dne 31. julija 1962 |

Nizozemska | subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Waterleidingwet z dne 6. aprila 1957, spremenjenega z zakoni z dne 30. junija 1967, 10. septembra 1975, 23. junija 1976, 30. septembra 1981, 25. januarja 1984 in 29. januarja 1986 |

Avstrija | subjekti lokalnih organov (Gemeinden) in združenja lokalnih organov (Gemeindeverbände), ki proizvajajo, prevažajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Wasserversorgungsgesetze devetih zveznih dežel |

Portugalska | Empresa Pública das Águas Livres, ki proizvaja ali razdeljuje vodo na podlagi Decreto–Lei no 190/81 z dne 4. julija 1981 lokalni organi, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo |

Finska | subjekti, ki proizvajajo, prevažajo ali razdeljujejo vodo na podlagi člena 1 Laki yleisistä vesi–ja viemärilaitoksista (982/77) z dne 23. decembra 1977 |

Švedska | lokalni organi in komunalna podjetja, ki proizvajajo, prevažajo ali razdeljujejo pitno vodo na podlagi lagen (1970:244) om allmnna vatten–och avloppsanläggningar |

Združeno kraljestvo | Water companies, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Water Acts 1945 in 1989 Central Scotland Water Development Board, ki proizvaja ali razdeljuje vodo, in water authorities, ki proizvajajo ali razdeljujejo vodo na podlagi Water (Scotland) Act 1980 Department of the Environment for Northern Ireland, ki je odgovoren za proizvodnjo in distribucijo vode na podlagi Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973 |

(b) Proizvodnja, prenos ali distribucija elektrike

Belgija | subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi člena 5: Des régies communales et intercommunales of the Loi sur les distributions d'énergie électrique z dne 10. marca 1925. subjekti, ki proizvajajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi Loi relative aux intercommunales z dne 22. decembra 1986 Ebes, Intercom, Unerg in drugi subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko in imajo koncesijo za distribucijo na podlagi člena 8: Les concessions communales et intercommunales v Loi sur les distributions d'énergie électrique z dne 10. marca 1925 Société publique de production d'électricité (SPE) |

Danska | subjekti, ki proizvajajo ali prenašajo elektriko na podlagi dovoljenja v skladu z § 3, stk 1, of Lov. nr. 54 z dne 25. februarja 1976 om elforsyning, jf. Bekendtgoerelse nr. 607 z dne 17. decembra 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade subjekti, ki razdeljujejo elektriko, kot je določeno v § 3, stk 2 Lov nr. 54 z dne 25. februarja 1976 om elforsyning, jf. Bekendtgoerelse nr. 607 z dne 17. decembra 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade in na podlagi pooblastil za razlastitev v skladu s členi 10 do 15 Lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 669 z dne 28. decembra 1977 |

Nemčija | subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko kot je določeno v § 2 Absatz 2 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) z dne 13. decembra 1935, nazadnje spremenjenega z Gesetz z dne 19. decembra 1977, in lastna proizvodnja elektrike, če je to zajeto v področje uporabe direktive na podlagi člena 2(5) |

Grčija | Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Public Power Corporation), ki je ustanovljen na podlagi zakona 1468 z dne 2. avgusta 1950: Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, in ki deluje na podlagi zakona 57/85: Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy |

Španija | subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi člena 1 v Decreto z dne 12. marca 1954, ki odobrava Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, in na podlagi Decreto 2617/1966 z dne 20. oktobra sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas Red Eléctrica de Espańa SA, ki je ustanovljeno na podlagi Real Decreto 91/1985 z dne 23. januarja |

Francija | Gaz de France, ki je ustanovljen in deluje na podlagi Loi 46/6288sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dne 8. april 1946 subjekti (sociétés d'économie mixte or régies), ki razdeljujejo elektriko in so navedeni v členu 23 v Loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dne 12. avgusta 1948 Compagnie nationale du Rhône |

Irska | Electricity Supply Board (ESB), ki je ustanovljeno in deluje na podlagi Electricity Supply Act 1927 |

Italija | Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ki je ustanovljen na podlagi Legge n. 1643 z dne 6. decembra 1962, approvato z Decreto n. 1720 z dne 21. decembra 1965 subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 4, št. 5 ali 8 v Legge št. 1643 Istituzione dell‘Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche z dne 6. decembra 1962 subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 20 v Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell‘Ente nazionale per l'energia Elettrica z dne 18. marca 1965 |

Luksemburg | Compagnie grand–ducale d'électricité de Luksemburg, ki proizvaja ali razdeljuje elektriko na podlagi konvencije z dne 11. novembra 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand–duché de Luksemburg, odobrene z zakonom z dne 4. januarja 1928 Société électrique de l'Our (SEO) Syndicat de communes SIDOR |

Nizozemska | Elektriciteitsproduktie Oost–Nederland Elektriciteitsbedrijf Utrecht–Noord–Holland–Amsterdam (UNA) Elektriciteitsbedrijf Zuid–Holland (EZH) Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid–Nederland (EPZ) Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP) subjekti, ki razdeljujejo elektriko na podlagi dovoljenja (vergunning), ki so ga izdali provincialni organi v skladu z Gemeentewet |

Avstrija | subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi drugega Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947) in Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), vključno z Elektrizitätswirtschaftsgesetze devetih zveznih dežel |

Portugalska | Electricidade de Portugal (EDP), ustanovljen na podlagi Decreto–Lei no 502/76 z dne 30. junija 1976. subjekti, ki razdeljujejo elektriko na podlagi Artigo 1o do Decreto–Lei no 344–B/82 z dne 1. septembra 1982, spremenjenega z Decreto–Lei no 297/86 z dne 19. septembra 1986. Subjekti, ki proizvajajo elektriko na podlagi Decreto–Lei no 189/88 z dne 27. maja 1988 neodvisni proizvajalci elektrike na podlagi Decreto–Lei no 189/88 z dne 27. maja 1988. Empresa de Electricidade dos Açores EDA, EP, ustanovljen na podlagi Decreto Regional no 16/80 z dne 21. avgusta 1980 Empresa de Electricidade da Madeira, EP, ustanovljen na podlagi Decreto–Lei no 12/74 z dne 17. januarja 1974 in regionaliziran na podlagi Decreto–Lei no 31/79 z dne 24. februarja 1979 in Decreto–Lei no 91/79 z dne 19. aprila 1979 |

Finska | subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi koncesije v skladu s členom 27 v Sähkölaki (319/79) z dne 16. marca 1979 |

Švedska | subjekti, ki prenašajo ali razdeljujejo elektriko na podlagi koncesije v skladu z (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar |

Združeno kraljestvo | Central Electricity Generating Board (CEGB) in Area Electricity Boards, ki proizvajata, prenašata ali razdeljujeta elektriko na podlagi Electricity Act 1947 in Electricity Act 1957 North of Scotland Hydro–Electricity Board (NSHB), ki prenaša ali razdeljuje elektriko na podlagi Electricity (Scotland) Act 1979 South of Scotland Electricity Board (SSEB), ki prenaša ali razdeljuje elektriko na podlagi Electricity (Scotland) Act 1979 Northern Ireland Electricity Service (NIES), ustanovljeno na podlagi Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972 |

(c) naročniki na področju mestne železnice, avtomatskih sistemov, tramvaja, trolejbusa, avtobusa ali žičnice

Belgija | Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB) subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pogodbe, ki jo je sklenila SNCV v skladu s členi 16 in 21 v Arręté relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars z dne 30. decembra 1946 Sociét des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG) Sociét des transports intercommunaux de Charleroi (STIC) Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL) Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV) in drugi subjekti, ustanoviljeni na podlagi Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer z dne 22. februarja 1962 subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pogodbe s STIB v skladu s členom 10 ali na podlagi pogodbe z drugimi prevoznimi podjetji v skladu s členom 11 v Arręté royal 140 relatif aux mesures d'assainissement applicables a certains organismes d'intéręt public dépendant du ministere des communications z dne 30. decembra 1982 |

Danska | Danske Statsbaner (DSB) subjekti, ki opravljajo javni avtobusni prevoz (almindelig rutekřrsel) na podlagi pooblastila v skladu z Lov nr. 115 om buskřrsel z dne 29. marca 1978 |

Nemčija | subjekti, ki na podlagi pooblastila opravljajo javne prevozne storitve na kratkih razdaljah (Öffentlichen Personennahverkehr) v skladu s Personenbeförderungsgesetz z dne 21. marca 1961, nazadnje spremenjenega 25. julija 1989 |

Grčija | Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon–Peiraios (avtobusi na električni pogon v Atenah – območje Pirejev), ki deluje na podlagi Decree 768/1970 in zakona 588/1977 Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon–Peiraios (Atene – električne železnice v Pirejih), ki deluje na podlagi zakonov 352/1976 in 588/1977 Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (podjetje za mestni prevoz), ki deluje na podlagi zakona 588/1977 Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (sklad skupnih prejemkov od avtobusov), ki deluje na podlagi Decree 102/1973 RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda: mestno avtobusno podjetje v Rodosu Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (organizacija za mestni prevoz v Thessaloniki), ki deluje na podlagi Decree 3721/1957 in zakona 716/1980 |

Španija | subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi člena 71 v Ley de Régimen local Corporación metropolitana de Madrid Corporación metropolitana de Barcelona subjekti, ki opravljajo javni avtobusni prevoz na podlagi člena 71 v Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z dne 31. julija 1987 subjekti, ki opravljajo javni mestni ali medkrajevni avtobusni prevoz na podlagi členov 113 do 118 v Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z dne 31. julija 1987 FEVE, RENFE (ali Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera), ki opravlja javni avtobusni prevoz na podlagi Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z dne 31. julija 1957 subjekti, ki opravljajo javni avtobusni prevoz na podlagi Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres z dne 31. julija 1957 |

Francija | subjekti, ki opravljajo javni avtobusni prevoz na podlagi člena 7-II v Loi 82-1153 (transports intérieurs, orientation) z dne 30. decembra 1982 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR in drugi subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pooblastila, ki ga je izdal Syndicat des transports parisiens v skladu z Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne |

Irska | Iarnrod Éireann (Irish Rail) Bus Éireann (Irish Bus) Bus Átha Cliath (Dublin Bus) subjekti, ki opravljajo javne storitve na podlagi spremenjenega Road Transport Act 1932 |

Italija | subjekti, ki opravljajo prevozne storitve na podlagi koncesije v skladu s členom 1 v Legge n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) z dne 28. septembra 1939, spremenjenega s členom 45 v Decreto del Presidente della Repubblica n. 771 z dne 28. junija 1955 subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi člena 1(15) v Regio Decreto n. 2578 Approvazione del Testo unico della legge sull‘assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province z dne 15. oktobra 1925 subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 242 ali 256 v Regio Decreto n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili z dne 9. maja 1912 subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 4 v Legge n. 410, Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione z dne 14. junija 1949 subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 14 v Legge n. 1221 Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione z dne 2. avgusta 1952 |

Luksemburg | Chemins de fer luxembourgeois (CFL) Service communal des autobus municipaux de la ville de Luksemburg Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE) avtobusna podjetja, ki delujejo na podlagi Règlement grand–ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dne 3. februarja 1978 |

Nizozemska | subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi poglavja II (Openbaar vervoer) v Wet Personenvervoer z dne 12. marca 1987 |

Avstrija | subjekti, ki opravljajo prevozne storitve na podlagi Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) in Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBI. Nr. 84/1952) |

Portugalska | Rodoviária Nacional, EP Companhia Carris de Ferro de Lisboa Metropolitano de Lisboa, EP Serviços de Transportes Colectivos do Porto Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro Serviços Municipalizados de Transporte de Braga Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre |

Finska | javni ali zasebni subjekti, ki opravljajo avtobusne storitve v skladu z Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä in Helsingin kaupungin liikennelaitos/H– elsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), ki javnosti zagotavlja storitve s podzemno železnico in tramvajem |

Švedska | subjekti, ki opravljajo storitve z mestno železnico ali tramvajem v skladu z lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet javni ali zasebni subjekti, ki opravljajo prevozne storitve s trolejbusom ali avtobusom v skladu z lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik in lagen (1983:293) om yrkestrafik |

Združeno kraljestvo | subjekti, ki opravljajo javni avtobusni prevoz na podlagi London Regional Transport Act 1984 Glasgow Underground Greater Manchester Rapid Transit Company Docklands Light Railway London Underground Ltd British Railways Board Tyne and Wear Metro |

(d) Naročniki na področju letaliških kapacitet

Belgija | Régie des voies aériennes, ustanovljen na podlagi Arręté–loi portant création de la régie des voies aériennes z dne 20. novembra 1946, spremenjen z Arręté royal portant refonte du statut de la régie des voies aériennes z dne 5. oktobra 1970 |

Danska | letališča, ki delujejo na podlagi pooblastila v skladu s § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgůrelse nr. 408 z dne 11. septembra 1985 |

Nemčija | letališča, kot so opredeljena v členu 38 Absatz 2 Nr. 1 v Luftverkehrszulassungsordnung z dne 13. marca 1979, nazadnje spremenjena s Verordnung z dne 21. julija 1986 |

Grčija | letališča, ki delujejo na podlagi zakona 517/1931 za vzpostavitev letalskih storitev (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). mednarodna letališča, ki delujejo na podlagi predsedniške uredbe 647/981 |

Španija | letališča, ki jih upravlja Aeropuertos Nacionales, delujoč na podlagi Real Decreto 278/1982 z dne15. oktobra 1982 |

Francija | Aéroports de Pariz, ki delujejo na podlagi Titre V, členi L 251–1 à 252–1 v Code de l'aviation civile Aéroport de Bâle–Mulhouse, ki je ustanovljen na podlagi francosko-švicarske konvencije z dne 4. julija 1949 letališča, kot so opredeljena v členu L 270–1 v Code de l'aviation civile letališča, ki delujejo na podlagi Cahier des charges type d'une concession d'aéroport, Décret z dne 6. maja 1955 letališča, ki delujejo na podlagi Convention d'exploitation v skladu s členom L/221 v Code de l'aviation civile |

Irska | letališča v Dublinu, Corku in Shannonu, ki jih upravlja Aer Rianta – Irish Airports letališča, ki delujejo na podlagi dovoljenja za javno uporabo, ki se je izdalo v skladu z Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) in Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970) |

Italija | civilna letališča (aerodromi civili istituiti dallo Stato) iz člena 692 v Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z dne 30. marca 1942 subjekti, ki upravljajo letališke naprave na podlagi koncesije, ki se je dodelila v skladu s členom 694 v Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z dne 30. marca 1942 |

Luksemburg | Aéroport de Findel |

Nizozemska | letališča, ki delujejo na podlagi člena 18 in členov, ki mu sledijo v Luchtvaartwet z dne 15. januarja 1958 (stbld. 47), spremenjen dne 7. junija 1978 |

Avstrija | Austro Control GmbH Subjekti, kot so opredeljeni v členih 60 do 80 v Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957) |

Portugalska | letališča, ki jih upravlja Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA), EP na podlagi Decreto–Lei no 246/79 Aeroporto de Funchal in Aeroporto de Porto Santo, ki sta regionalizirana na podlagi Decreto–Lei no 284/81 |

Finska | letališča, ki jih upravlja Ilmailulaitos/Luftfartsverket na podlagi Ilmailulaki (595/64) |

Švedska | letališča v javni lasti, ki se upravljajo v skladu s lagen (1957:297) om Luftfart letališča v zasebni lasti, ki se upravljajo z dovoljenjem za uporabo v skladu z navedenim zakonom, če to dovoljenje ustreza merilom iz člena 2(3) direktive |

Združeno kraljestvo | letališča, ki jih upravlja British Airports Authority plc letališča, ki so "public limited companies" (plc) in se upravljajo na podlagi Airports Act 1986 |

(e) Naročniki na področju pomorskih ali notranjih pristanišč ali ostalih terminalnih naprav

Belgija | Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles Port autonome de Liége Port autonome de Namur Port autonome de Charleroi Port de la ville de Gand Compagnie des installations maritimes de Bruges – Maatschappij der Brugse haveninrichtingen. Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut – Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers) Port de Nieuwport Port d'Ostende |

Danska | pristanišča, kot so opredeljena v členu 1, I do III v bekendtgørelse nr. 604 z dne 16. decembra 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. Lov nr. 239 z dne 12. maja 1976 om trafikhavne |

Nemčija | pomorska pristanišča, ki so popolnoma ali deloma v lasti teritorialnih organov (Länder, Kreise, Gemeinden) pristanišča na celinskih vodnih poteh, za katere velja Hafenordnung na podlagi Wassergesetze der Länder |

Grčija | pristanišče v Pirejih (Organismos Limenos Peiraios), ustanovljeno na podlagi zakona o izjemnem stanju 1559/1950 in zakona 1630/1951 pristanišče v Thessaloniki (Organismos Limenos Thessalonikis), ustanovljeno na podlagi uredbe N.A. 2251/1953 druga pristanišča, ki se urejajo s predsedniško uredbo 649/1977 (N.A. 649/1977) Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (nadziranje, organizacija delovanja in upravna kontrola) |

Španija | Puerto de Huelva, ustanovljeno na podlagi Decreto no 2380/692 z dne 2. oktobra 1969: Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva Puerto de Barcelona, ustanovljeno na podlagi Decreto no 2407/78 z dne 25. avgusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Bilbao, ustanovljeno na podlagi Decreto no 2408/78 z dne 25. avgusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Valencia, ustanovljeno na podlagi Decreto no 2409/78 z dne 25. avgusta 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía. Juntas de Puertos, ki deluje na podlagi Ley 27/68 z dne 20. junija 1968 Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía in na podlagi Decreto no 1350/70 z dne 9. aprila 1970: Juntas de Puertos. Reglamento pristanišča, ki jih upravlja Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, in delujejo na podlagi Ley 27/68 z dne 20. junija 1968, Decreto 1958/78 z dne 23. junija 1978 in na podlagi Decreto 571/81 z dne 6. maja 1981 pristanišča, našteta v Real Decreto 989/82 z dne 14. maja 1982: Puertos. Clasificación de los de interés general |

Francija | Port autonome de Pariz, ustanovljeno na podlagi Loi 68/917 relative au port autonome de Pariz z dne 24. oktobra 1968. Port autonome de Strasbourg, ustanovljeno v skladu s convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et ŕ l'exécution de travaux d'extension de ce port z dne 20. maja 1923, ki se je odobrila z zakonom z dne 26. aprila druga pristanišča na celinskih vodnih poteh, ki se ustanovijo ali upravljajo na podlagi člena 6 (navigation intérieure) v Décret 69–140 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes z dne 6. februarja 1969 Ports autonomes, ki delujejo na podlagi členov L 111–1 in členov, ki jim sledijo v Code des ports maritimes Ports non autonomes, ki delujejo na podlagi členov R 121–1 in členov, ki jim sledijo v Code des ports maritimes pristanišča, ki jih upravljajo regionalni organi (départements) ali ki delujejo na podlagi koncesije, ki jo dajo regionalni organi (départements) na podlagi člena 6 v Loi 86–663 z dne 22. julija 1983 complétant la loi 83–8 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État z dne 7. januarja 1983 |

Irska | pristanišča, ki delujejo na podlagi Harbour Acts 1946 do 1976 Port of Dun Laoghaire, ki deluje na podlagi State Harbours Act 1924 Port of Rosslare Harbour, ki deluje na podlagi Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899 |

Italija | nacionalna pristanišča in druga pristanišča, ki jih upravlja Capitaneria di Porto na podlagi Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z dne 30. marca 1942 avtonomna pristanišča, ustanovljena s posebnimi zakoni na podlagi člena 19 v Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 z dne 30. marca 1942 |

Luksemburg | Port de Mertert, ki se ustanovi in deluje na podlagi Loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle z dne 22. julija 1963 |

Nizozemska | Havenbedrijven, ki se ustanovi in deluje na podlagi Gemeentewet z dne 29. junija 1851 Havenschap Vlissingen, ustanovljeno z Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen z dne 10. septembra 1970 Havenschap Terneuzen, ustanovljeno z Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen z dne 8. april1970 Havenschap Delfzijl, ustanovljeno z Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl z dne 31. julija 1957 Industrie – en havenschap Moerdijk, ustanovljeno z gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie– en havenschap Moerdijk z dne 23. oktobra 1970, odobrena z Koninklijk Besluit nr. 23 z dne 4. marca 1972 |

Avstrija | pristanišča na celinskih vodnih poteh, ki so popolnoma ali deloma v lasti Länder in/ali Gemeinden |

Portugalska | Porto de Lisboa, ki se ustanovi na podlagi Decreto Real z dne 18. februarja 1907 in deluje na podlagi Decreto–Lei no 36976 z dne 20. julija 1948 Porto do Douro e Leixões, ustanovljeno na podlagi Decreto–Lei no 36977 z dne 20. julija 1948 Porto do Sinnes, ustanovljeno na podlagi Decreto–Lei no 508/77 z dne 14. julija 1977 Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro, ustanovljena na podlagi Decreto–Lei no 37754 z dne 18. februarja 1950 |

Finska | pristanišča, ki delujejo na podlagi Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76) Saimaa Canal(Saimaan kanavan hoitokunta) |

Švedska | pristanišča in terminalne kapacitete v skladu z lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and the förordningen (1983:744) om trafiken pĺ Göta kanal |

Združeno kraljestvo | pristaniški organi v smislu Oddelka 57 v Harbours Act 1964, ki prevoznike v pomorskem prometu ali prometu po celinskih vodnih poteh preskrbujejo s pristaniškimi kapacitetami |

Priloga IV B – Švica

Specifikacija zasebnih oskrbovalnih podjetij iz členov (3)(1) in (2)(f) Sporazuma

(a) Proizvodnja, prevoz ali distribucija pitne vode

Subjekti, ki proizvajajo, prevažajo in razdeljujejo pitno vodo in delujejo na podlagi kantonalne ali lokalne zakonodaje ali na podlagi posameznih sporazumov, ki so v skladu s takšno zakonodajo

Na primer: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

(b) Proizvodnja, prenos ali distribucija elektrike

Subjekti, ki prenašajo in razdeljujejo elektriko in ki se jim dodeli pravica do razlastitve na podlagi "Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant" z dne 24. junija 1902

subjekti, ki proizvajajo elektriko na podlagi "Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques" z dne 22. decembra 1916 in Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique z dne 23. decembra 1959

Na primer: CKW, ATEL, EGL

(c) prevoz z mestno železnico, tramvajem, avtomatskimi sistemi, trolejbusom, avtobusom ali žičnico

Subjekti, ki opravljajo tramvajski prevoz v smislu člena 2(1) v "Loi fédérale sur les chemins de fer" z dne 20. decembra 1957

subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v smislu člena 4(1) v "Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus" z dne 29. marca 1950

subjekti, ki kot svojo poslovno dejavnost opravljajo redni potniški prevoz po voznem redu na podlagi koncesije, ki se podeli v skladu s členom 4 v "Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route" z dne 18. junija 1993, če njihove linije opravljajo prevoz v smislu člena 5(3) v "Ordonnance sur les indemnités, les pręts et leas aides financières selon la loi des chemins de fer" z dne 18. decembra 1995

(d) Letališča

Subjekti, ki upravljajo letališča na podlagi koncesije, ki se dodeli v skladu s členom 37(1) v "Loi fédérale sur la navigationa aérienne" z dne 21. decembra 1948

Na primer: Bern–Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

--------------------------------------------------

PRILOGA V

(navedena v členu 5 Sporazuma, v zvezi s pritožbenimi postopki)

1. Pritožbe obravnava sodišče ali nepristranski in neodvisni revizijski organ, brez interesa za izid naročil, katerega člani ne podležejo zunanjemu vplivu in so njihove odločbe pravno zavezujoče. Časovni rok, če obstaja, v katerem se lahko začne pritožbeni postopek, ni v nobenem primeru krajši od 10 dni in začne teči od trenutka, ko je znan razlog za pritožbo ali bi slednji utemeljeno moral biti znan.

Revizijski organ, ki ni sodišče, je bodisi predmet sodnega preskusa bodisi ima postopke, ki zagotovijo, da:

(a) imajo udeleženci pravico, da se jih pred sprejetjem odločbe zasliši, se jih lahko zastopa in spremlja med postopki in imajo dostop do vseh postopkov;

(b) se lahko predstavijo priče in se dokumentacija v zvezi z naročili v pritožbenem postopku in potrebna za postopke razkrije revizijskemu organu;

(c) so ustni postopki lahko javni in se odločbe sprejmejo pisno in navajajo razloge, na katerih temeljijo.

2. Pogodbenici zagotovita, da ukrepi v zvezi s pritožbenimi postopki vključujejo vsaj bodisi določbe za pooblastila:

(a) da se čimprej sprejmejo začasni ukrepi s ciljem, da se popravi domnevna kršitev ali prepreči nadaljnje škodovanje zadevnim interesom, vključno z ukrepi za opustitev oziroma zagotovitev opustitve postopka za oddajo naročil ali izvajanje katere koli odločitve, ki jo sprejme zajeti subjekt; in

(b) da se razveljavijo odločbe ali zagotovi razveljavitev odločbe, ki so se sprejele nezakonito, vključno z izbrisom diskriminatornih tehničnih, ekonomskih ali finančnih lastnosti v razpisu za javno naročilo, informativnem obvestilu, obvestilu o obstoju kvalifikacijskega sistema ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z zadevnim postopkom dodeljevanja naročil. Pooblastila organa, ki je odgovoren za pritožbene postopke, pa se lahko omejijo na dodeljevanje nadomestila škode kateri koli osebi, ki se je s kršitvijo oškodovala, če je pogodbo že sklenil zajeti subjekt,

bodisi določbe v zvezi s pooblastili za izvajanje posrednega pritiska na zajete subjekte z namenom, da slednji popravijo kršitve ali da se jim prepreči povzročanje kršitev, in da se prepreči škodo, ki pri tem nastane.

3. Pritožbeni postopki prav tako zagotovijo dodelitev nadomestila škode osebam, ki so se s kršitvijo oškodovale. Če se odškodnina zahteva, ker se je odločitev nezakonito sprejela, lahko vsaka od pogodbenic zagotovi, da se sporna odločitev najprej razveljavi ali razglasi za nezakonito.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

(navedena v členih (3)(6) in (7) Sporazuma)

STORITVE

Naslednje storitve, ki so naštete v sektorski klasifikaciji storitev iz dokumenta MTN.GNS/W/120, so zajete v tem sporazumu:

Zadeva | CPC (osrednja klasifikacija proizvodov) referenčna št. |

Vzdrževanje in popravila | 6112, 6122, 633, 886 |

Kopenski prevoz vključno s storitvami z oklepnimi vozili in s kurirskimi storitvami, razen prevoza pošte | 712 (razen 71235) 7512, 87 304 |

Zračni prevoz: prevoz potnikov in tovora, razen prevoza pošte | 73 (razen 7321) |

Kopenski prevoz pošte (razen prevoza z železnico) in zračni | 71235, 7321 |

Telekomunikacijske storitve | 752 (razen 7524, 7525, 7526) |

Finančne storitve:

(a)zavarovalniške storitve | ex 81812, 814 |

(b)bančne in investicijske storitve | |

Računalniške in sorodne storitve | 84 |

Računovodske, revizijske in knjigovodske storitve | 862 |

Raziskovanje trga in javnega mnenja | 864 |

Poslovno svetovanje in sorodne storitve | 865, 866 |

Arhitekturne storitve; inženirske storitve in integrirane inženirske storitve; urejanje naselij in krajine; sorodno znanstveno in tehnično svetovanje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 867 |

Oglaševanje | 871 |

Čiščenje zgradb in gospodarjenje z nepremičninami | 874, 82201–82206 |

Založništvo in tiskanje proti plačilu ali na podlagi pogodbe | 88442 |

Storitve javne higiene; sanitarne in podobne storitve | 94 |

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

(navedena v členu (3)(6) Sporazuma)

GRADBENE STORITVE

Specifikacija zajetih gradbenih storitev:

1. Opredelitev pojmov:

Pogodba o gradbenih storitvah je pogodba, katere cilj je izvajanje, s katerimi koli sredstvi, gradbenih del nizkih in visokih gradenj v smislu oddelka 51 v Osrednji klasifikaciji proizvodov (CPC).

2. Seznam zajetih storitev v skladu z oddelkom 51 v CPC

Pripravljalna dela na gradbišču | 511 |

Gradbena dela | 512 |

Nizka gradnja | 513 |

Montaža in gradnja montažnih konstrukcij | 514 |

Specializirana gradbena dela | 515 |

Inštalacijska dela | 516 |

Zaključna gradbena dela | 517 |

Druge storitve | 518 |

Obveznosti, ki jih pogodbenici v okviru tega sporazuma prevzameta na področju storitev, vključno z gradbenimi storitvami, se omejijo na začetne obveznosti, navedene v končnih ponudbah, ki sta jih Evropska skupnost in Švica predstavili v smislu Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

(navedena v členu (3)(7) Sporazuma)

Švica

Ta sporazum se v Švici ne uporablja za:

(a) naročila, ki jih naročniki oddajo z drugimi nameni in ne za opravljanje svojih dejavnosti, kot je opisano v členu (3)(2) in Prilogah I do IV k temu sporazumu, ali ki jih dodelijo za opravljanje svojih dejavnosti zunaj meja Švice;

(b) naročila, ki se oddajo z namenom nadaljnje prodaje ali najemanja tretjim osebam, če naročnik ne uživa nobene posebne ali izključne pravice za prodajo ali najemanje predmeta takšnih naročil in ga drugi subjekti lahko prodajajo ali najemajo pod istimi pogoji kot naročnik.

(c) naročila, ki se dodelijo za nabavo vode.

(d) naročila, ki jih dodeli naročnik, ki ni javni organ, čigar dejavnost je oskrbovanje s pitno vodo ali z elektriko omrežja, ki opravljajo javne storitve, če zadevni subjekt proizvaja pitno vodo ali elektriko, ker je njuna poraba potrebna za opravljanje dejavnosti, razen tiste, navedene v členu (3)(2)(f)(i) in (ii), in je oskrba javnih omrežij odvisna samo od subjektove lastne porabe in slednja ne presega 30 % njegove skupne proizvodnje pitne vode ali energije, ob upoštevanju povprečja za pretekla tri leta, vključno s tekočim letom.

(e) naročila, ki jih odda naročnik, ki ni javni organ, čigar dejavnost je oskrbovanje s plinom ali toploto omrežja, ki opravljajo javne storitve, če je proizvodnja plina ali toplote zadevnega subjekta neizogiben rezultat opravljanja dejavnosti, razen tiste, navedene v členu (3)(2)(e)(i) in je namen oskrbovanja javnih omrežij samo gospodarsko izkoriščanje takšne proizvodnje in ne presega 20 % subjektovega prihodka, ob upoštevanju povprečja za pretekla tri leta, vključno s tekočim letom.

(f) naročila, ki se oddajo za oskrbo z energijo ali gorivi za proizvodnjo energije.

(g) naročila, ki jih oddajo naročniki, katerih dejavnost je opravljanje javnega avtobusnega prevoza, če lahko drugi subjekti te storitve opravljajo bodisi na splošno bodisi na posebnem geografskem območju pod istimi pogoji kot naročniki.

(h) naročila, ki jih oddajo naročniki, ki opravljajo dejavnost iz člena (3)(2)(d), če je namen naročil prodaja in zakup proizvodov za ponovno financiranje naročila za storitve, ki se dodeli v skladu z določbami tega sporazuma.

(i) naročila, ki se oddajo na podlagi mednarodnega sporazuma in zajemajo skupno izvajanje ali izkoriščanje projekta s strani pogodbenic.

(j) naročila, ki se oddajo na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije.

(k) naročila, ki jih pogodbenici razglasita za zaupne, ali ko morajo izvršitev naročil spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni, in drugimi predpisi, veljavnimi v državah podpisnicah, ali ko to zahteva zaščita osnovnih varnostnih interesov te države.

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

(navedena v členu (6)(4) Sporazuma)

Priloga IX A – Ukrepi, o katerih uradno obvesti Evropska skupnost:

Priloga IX B – Ukrepi, o katerih uradno obvesti Švica:

Revizijski postopki, ki se v skladu s členom (6) (4) tega sporazuma uvedejo v kantone in mestne občine za naročila pod pragi v skladu z Loi fédérale sur le marché intérieur z dne 6. oktobra 1995.

--------------------------------------------------

PRILOGA X

(navedena v členu (6)(2) Sporazuma)

Primeri področij, na katerih lahko pride do razlikovanja:

Kateri koli zakon, postopek ali praksa, kot so prelevmani, cenovne ugodnosti, lokalne zahteve v zvezi s vsebino, lokalne zahteve v zvezi z investicijo ali s proizvodnjo, pogoji za dodelitev licenc ali pooblastil ali pravic do financiranja ali oddajo ponudb za javni razpis, ki so diskriminatorni ali zahtevajo od zajetega subjekta pogodbenice, da diskriminira izdelke, storitve, dobavitelje blaga ali izvajalce storitev druge pogodbenice pri dodeljevanju javnih naročil, se prepove.

--------------------------------------------------

Sklepni Akt

Pooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI

in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE,

ki so se sestali enaindvajsetega junija tisoč devetsto devetindevetdeset v Luxembourgu, kjer so podpisali Sporazum med Evropsko Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o določenih vidikih vladnih naročil, so sprejeli skupne izjave, ki so navedene v nadaljevanju in priložene tej sklepni listini:

Skupno izjavo pogodbenic o postopkih za oddajo javnih naročil in o pritožbenih postopkih

Skupno izjavo pogodbenic o nadzornih organih

Skupno izjavo pogodbenic o posodabljanju Prilog

Skupno izjavo o nadaljnjih pogajanjih.

Seznanili so se tudi z naslednjimi izjavami, ki so kot priloga dodane tej Sklepni listini:

Izjava Švice o načelu vzajemnosti glede odpiranja trgov za dobavitelje blaga in ponudnike storitev iz Skupnosti na ravni okrožja in občine

Izjava o švicarski udeležbi v odborih.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve

.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα

.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine

.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf

.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove

.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig

.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove

.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC

o postopkih za oddajo javnih naročil in o pritožbenih postopkih

Pogodbenici se strinjata, da s tem, da zahtevata od švicarskih zainteresiranih subjektov izpolnjevanje predpisov Sporazuma o vladnih naročilih, na eni strani, in od zainteresiranih subjektov Skupnosti in njenih držav članic izpolnjevanje predpisov Direktive 93/38/EGS, nazadnje spremenjene z Direktivo 98/4/ES (UL L 101, 1.4.1998, str. 1) in Direktive 92/13/EGS (UL L 76, 23.3.1992, str. 14) na drugi strani, izpolnjujeta zahteve členov 4 in 5 Sporazuma o določenih vidikih vladnih naročil.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC

o nadzornih organih

Za Skupnost je nadzorni organ iz člena 8 tega Sporazuma lahko Komisija Evropskih skupnosti ali pa neodvisni državni organ države članice, ki nimata pristojnosti odločati na podlagi tega Sporazuma. Na podlagi člena 211 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ima Komisija Evropskih skupnosti že pooblastila, predpisana v členu 8(2).

Za Švico je nadzorni organ lahko zvezni organ za celotno območje države ali pa kantonalni organ za področja, ki so v njegovi pristojnosti.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC

o posodabljanju prilog

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta posodobili priloge k Sporazumu o določenih vidikih vladnih naročil najpozneje en mesec po začetku njegove veljavnosti.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA

o nadaljnjih pogajanjih

Evropska skupnost in Švicarska konfederacija izražata svoj namen začeti pogajanja za sklenitev sporazumov na področjih, ki so v njunem skupnem interesu, kot so posodobitev Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini iz leta 1972 in švicarsko sodelovanje v določenih programih Skupnosti s področja usposabljanja, mladine, medijev, statistike in okolja. Po zaključku sedanjih dvostranskih pogajanj je treba hitro začeti s pripravljalnim delom za ta pogajanja.

--------------------------------------------------

IZJAVA ŠVICE

o načelu vzajemnosti glede odpiranja trgov za dobavitelje blaga in ponudnike storitev iz Skupnosti na ravni okrožja in občine

V skladu z načelom vzajemnosti in z namero, omejiti dostop do naročil, dodeljenih v Švici na ravni okrožja in občine za dobavitelje blaga in ponudnike storitev iz Skupnosti, bo Švica za prvim odstavkom v splošni opombi št. 1 v Prilogah k Sporazumu o vladnih naročilih dodala novi odstavek, kakor sledi:

"V zvezi z naročili, ki so jih zainteresirani subjekti iz dela 3 Priloge 2 dodelili dobaviteljem proizvodov in storitev iz Kanade, Israela, Japonske, Republike Koreje, Norveške, Združenih držav Amerike, Hong Konga ( Kitajske), Singapurja in Arube."

--------------------------------------------------

IZJAVA

o švicarski udeležbi v odborih

Svet se strinja, da se lahko švicarski predstavniki, če jih zadevajo obravnavane vsebine, kot opazovalci udeležujejo zasedanj naslednjih odborov in strokovnih delovnih skupin:

- Odborov raziskovalnih programov, tudi Znanstvenega in tehničnega raziskovalnega odbora (CREST)

- Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov

- Koordinacijske skupine za medsebojno priznavanje visokošolskih diplom

- Svetovalnega odbora za zračne poti in uporabljanje pravil o konkurenci na področju zračnega prevoza.

Švicarski predstavniki niso prisotni pri glasovanju v teh odborih.

V primeru drugih odborov, ki se ukvarjajo s področji, zajetimi v teh sporazumih, na katerih je Švica sprejela pravni red Skupnosti ali temu enakovredne ukrepe, se Komisija posvetuje s švicarskimi strokovnjaki po postopku iz člena 100 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

--------------------------------------------------

Top