EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0716(01)

Začasni Evro-Mediteranski pridružitveni Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani

OJ L 187, 16.7.1997, p. 3–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 18 - 149

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2016

21997A0716(01)Uradni list L 187 , 16/07/1997 str. 0003 - 0135


Začasni Evro-Mediteranski pridružitveni Sporazum

o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST

v nadaljevanju "Skupnost"

na eni strani in

PALESTINSKA OSVOBODILNA ORGANIZACIJA (PLO) ZA PALESTINSKO UPRAVO ZAHODNEGA BREGA IN GAZE, v nadaljevanju "Palestinska uprava",

na drugi strani,

STA SE

OB UPOŠTEVANJU pomena obstoječih vezi med Skupnostjo in palestinskim prebivalsvom Zahodnega brega in Gaze ter skupnih vrednot, ki si jih delita,

OB UPOŠTEVANJU želje Skupnosti in PLO po krepitvi vezi in vzpostavitvi trajnih odnosov, temelječih na partnerstvu in vzajemnosti,

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta načelom Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in političnih ter gospodarskih svoboščin, ki tvorijo osnovo za njune odnose,

V ŽELJI po okrepitvi okvira odnosov med Evropsko skupnostjo in Bližnjim vzhodom ter regionalnega gospodarskega povezovanja držav Bližnjega vzhoda, kot cilja, ki naj se doseže takoj, ko to bodo to dopuščale razmere,

OB UPOŠTEVANJU razlik v gospodarskem in socialnem razvoju, ki obstajajo med pogodbenicama, in potrebe po krepitvi obstoječih naporov za spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja Zahodnega brega in Gaze,

V ŽELJI po vzpostavitvi z rednim dialogom podprtega sodelovanja v gospodarstvu, kulturi, znanosti in izobraževanju, z namenom izboljšanja medsebojnega poznavanja in razumevanja,

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti pogodbenic k prosti trgovini zlasti k spoštovanju določb Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994,

V ŽELJI po nadgradnji obstoječih samostojnih trgovinskih dogovorov med pogodbenicama in po njihovi pogodbeni in vzajemni ureditvi,

V PREPRIČANJU o obstoju potreb po spodbujanju ustvarjanja novega ozračja gospodarskih odnosov za izboljšanje okolja, ugodnega za pretok naložb,

OB UPOŠTEVANJU pravic in obveznosti pogodbenic po podpisanih mednarodnih sporazumih,

V PREPRIČANJU, da je polno sodelovanje Palestinske uprave v Evro-mediteranskem partnerstvu, ustanovljenem z Barcelonsko konferenco, pomemben korak k normaliziranju odnosov med obema pogodbenicama, ki se trenutno odraža v začasnem Sporazumu,

OB ZAVEDANJU političnega pomena volitev v Palestini dne 20. januarja 1996 za postopek, ki vodi k trajni rešitvi, temelječi na resolucijah 242 in 338 Varnostnega sveta Združenih narodov,

OB SPOZNANJU, da je treba ta sporazum, takoj ko bodo dopuščale razmere, nadomestiti z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Ustanovi se združenje o začasnem trgovinskem sodelovanju med Skupnostjo in Palestinsko upravo.

2. Cilji tega sporazuma so:

- zagotoviti ustrezen okvir za celovit dialog, ki omogoča razvoj tesnih odnosov med pogodbenicama,

- vzpostaviti razmere za postopno liberalizacijo trgovine,

- z dialogom in medsbojnim sodelovanjem pospeševati razvoj uravnoteženih gospodarskih in socialnih odnosov med pogodbenicama,

- prispevati k socialnemu in gospodarskemu razvoju Zahodnega brega in Gaze,

- spodbujati regionalno sodelovanje z namenom utrditve mirnega sožitja ter gospodarske in politične stabilnosti,

- spodbujati sodelovanje na drugih področjih, ki so v vzajemnem interesu.

Člen 2

Odnosi med pogodbenicama kot tudi določbe samega Sporazuma temeljijo na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki vodijo njuno notranjo in mednarodno politiko ter predstavljajo bistveni element tega sporazuma.

NASLOV I

PROSTI PRETOK BLAGA

TEMELJNA NAČELA

Člen 3

V prehodnem obdobju, do 31. decembra 2001 Skupnost in Palestinska uprava, v skladu z pogoji iz tega naslova in v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ter drugih večstranskih sporazumov o trgovini z blagom, ki so priloženi Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), v nadaljevanju GATT, postopoma vzpostavita območje proste trgovine.

POGLAVJE 1

INDUSTRIJSKI IZDELKI

Člen 4

Določbe tega poglavja se uporabljajo za industrijske izdelke s poreklom iz Skupnosti in Zahodnega brega ter Gaze, razen tistih izdelkov, ki so našteti v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 5

V trgovini med Skupnostjo in Zahodnim bregom ter Gazo se ne uvede nobenih novih carin pri uvozu ali kakršne koli druge dajatve z enakim učinkom.

Člen 6

Uvoz izdelkov s poreklom z Zahodnega brega in Gaze v Skupnost je prost carin in kakršnih koli drugih dajatev z enakim učinkom ter prost količinskih omejitev in kakršnih koli ukrepov z enakim učinkom.

Člen 7

1. Določbe tega poglavja Skupnosti ne preprečujejo, da si pridrži del dajatve iz kmetijstva glede blaga s poreklom iz Zahodnega brega in Gaze, naštetim v Prilogi 1.

Določbe poglavja 2, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode, se smiselno uporabljajo za del dajatve iz kmetijstva.

2. Palestinska uprava lahko za izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi 2, za čas trajanja Sporazuma zadrži carine pri uvozu in dajatve z enakim učinkom, ki niso višje od tistih, ki veljajo na dan 1. julija 1996.

3. Skupni odbor, ustanovljen po členu 63, lahko odloči o nadaljnjih koncesijah, ki jih pogodbenici zagotavljata ena drugi na vzajemni podlagi.

Člen 8

1. Carine in dajatve z enakim učinkom, ki se za izdelke s poreklom iz Skupnosti uporabljajo pri uvozu na Zahodni breg in v Gazo, razen tistih, naštetih v Prilogah 2 in 3, se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.

2. Od začetka veljavnosti Sporazuma lahko Palestinska uprava za izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi 3, ki se uvozijo na Zahodni breg in v Gazo, obračuna davčne dajatve, ki ne presegajo 25 % vrednosti uvoženih izdelkov. Te dajatve se postopno odpravijo v skladu z naslednjim razporedom:

eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma se vsaka dajatev zniža na 90 % osnovne dajatve;

dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma se vsaka dajatev zniža na 80 % osnovne dajatve;

tri leta po začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka dajatev zniža na 70 % osnovne dajatve;

štiri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma se vsaka dajatev zniža na 60 % osnovne dajatve;

pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma se odpravijo vse še preostale dajatve.

3. V primeru resnih težav pri posameznem izdelku lahko v odstavku 2 navedeni razpored na podlagi skupnega dogovora pregleda Skupni odbor, ob upoštevanju dejstva, da ne more biti opuščen preko maksimalnega prehodnega obdobja petih let. Če Skupni odbor v 30. dneh od skupnega dogovora o pregledu razporeda ne sprejme odločitve, lahko Palestinska uprava opusti razpored za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.

4. Če je dajatev znižana s splošno veljavo, ta znižana dajatev od dne uporabe znižanja, nadomesti osnovno dajatev, opisano v odstavku 2.

5. Palestinska uprava obvesti Komisijo o svojih osnovnih carinah in dajatvah.

Člen 9

Določbe v zvezi z odpravo carin pri uvozu se uporabljajo tudi za carine davčne narave.

Člen 10

1. Z odstopanjem od členov 5 in 8 lahko Palestinska uprava za omejen čas sprejme izredne ukrepe za uvedbo, povečanje ali ponovno uvedbo carin.

2. Taki ukrepi se lahko uporabljajo le za gospodarstvo na začetni stopnji razvoja in za sektorje, v katerih poteka prestrukturiranje, ali ki so v resnih težavah, zlasti če te težave vključujejo resne socialne probleme.

3. Carine pri uvozu na Zahodni breg in v Gazo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, ki se uvedejo s takimi izrednimi ukrepi, ne smejo presegati 25 % vrednosti ter morajo ohraniti preferencialno razmerje za izdelke s poreklom iz Skupnosti. Skupna vrednost uvoza izdelkov, ki so predmet takih ukrepov, ne sme presegati 15 % uvoza vseh industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v obdobju zadnjega leta, za katero obstajajo statistični podatki.

4. Taki ukrepi se ne uporabljajo več kot pet let, razen če Skupni odbor odobri daljše trajanje.

5. Palestinska uprava obvesti Skupni odbor o kakršnih koli izrednih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, na zaprosilo Skupnosti pa se pred njihovo izvedbo opravijo posvetovanja o ukrepih in zadevnih sektorjih. Ko Palestinska uprava sprejme tovrstne ukrepe, zagotovi odboru razpored za odpravo carin, uvedenih v skladu s tem členom. Tak razpored določi postopno odpravljanje dajatev po enakih letnih obrokih, ki začne teči najkasneje ob koncu drugega leta po njihovi uvedbi. Skupni odbor lahko določi drugačen razpored.

POGLAVJE 2

KMETIJSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

Člen 11

Določbe tega poglavja se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti ter iz Zahodnega brega in iz Gaze, naštete v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 12

Skupnost in Palestinska uprava postopoma bolje liberalizirata njuno trgovino s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi, ki so v interesu obeh pogodbenic.

Člen 13

1. Za kmetijske proizvode s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze, naštete v Protokolu 1, se pri uvozu v Skupnost uporablja režim, ki je določen v tem protokolu.

2. Za kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti, naštete v Protokolu 2, se pri uvozu na Zahodni breg in v Gazo uporablja režim, ki je določen v tem protokolu.

Člen 14

1. Po 1. januarju 1999 Skupnost in Palestinska uprava preučita položaj, da določita ukrepe, ki naj jih Skupnost in Palestinska uprava uporabljata od 1. januarja 2000 v skladu s cilji, določenimi v členu 12.

2. Brez poseganja v odstavek 1 in ob upoštevanju obsega trgovine s kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama ter posebne občutljivosti teh proizvodov, Skupnost in Palestinska uprava v Skupnem odboru za vsak posamezen proizvod na redni in vzajemni podlagi preučita možnost za medsebojno dodelitev nadaljnjih koncesij.

POGLAVJE 3

SKUPNE DOLOČBE

Člen 15

1. V trgovini med Skupnostjo ter Zahodnim bregom in Gazo se ne uvede nobenih novih količinskih omejitev pri uvozu ali kakršnih koli drugih ukrepov z enakim učinkom.

2. Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom se v trgovini med Skupnostjo ter Zahodnim bregom in Gazo odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

3. Skupnost in Palestinska uprava pri medsebojnem izvozu ne uporabljata niti carin ali dajatev z enakim učinkom, niti količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom.

Člen 16

1. Izdelki s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze se pri uvozu v Skupnost ne obravnavajo ugodnejše, kot se obravnavajo izdelki, ki jih države članice uvažajo med seboj.

2. Uporaba določb tega sporazuma ne posega v Uredbo Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb prava Skupnosti za Kanarske otoke.

Člen 17

1. V primeru, da se uvedejo posebna pravila kot rezultat izvajanja njene kmetijske politike ali kakršne koli spremembe trenutnih pravil, oziroma v primeru kakršne koli spremembe ali razširitve določb v zvezi z izvajanjem kmetijske politike, lahko katera koli pogodbenica spremeni ureditev iz Sporazuma glede zadevnih izdelkov.

2. V takih primerih pogodbenica obvesti Skupni odbor. Skupni odbor se na zaprosilo druge pogodbenice sestane z namenom ustrezne obravnave interesov sopogodbenice.

3. Če Skupnost ali Palestinska uprava pri uporabi odstavka 1 spremenita ureditev za kmetijske proizvode po tem sporazumu, dodelita uvozu s poreklom iz druge pogodbenice prednost, ki je primerljiva s tisto, določeno v tem sporazumu.

4. O uporabi tega člena se lahko posvetuje Skupni odbor.

Člen 18

1. Pogodbenici se vzdržita kakršnih koli ukrepov ali notranjih davčnih postopkov, ki bi lahko povzročili, posredno ali neposredno, diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in podobnih izdelkov s poreklom z ozemlja sopogodbenice.

2. Na ozemlje ene pogodbenice izvoženi izdelki ne morejo biti deležni vračila posrednega notranjega obdavčenja, ki bi bilo višje od zneska posrednega obdavčenja, ki velja za izdelke bodisi neposredno bodisi posredno.

Člen 19

1. Sporazum ne preprečuje ohranitve ali ustanovitve novih carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov o obmejni trgovini, razen v kolikor bi ti spreminjali v tem sporazumu obstoječe trgovinske režime.

2. Med pogodbenicama se v Skupnem odboru opravi posvetovanje glede sporazumov, ki ustanavljajo carinske unije ali območja proste trgovine in, če je zaprošeno, o drugih pomembnejših vprašanjih v zvezi s trgovinsko politiko sopogodbenic do tretjih držav. Tako posvetovanje se zlasti opravi v primeru, ko tretja država pristopi k Evropski uniji, da bi se zagotovilo upoštevanje medsebojnih interesov teh sopogodbenic.

Člen 20

Če katera od pogodbenic ugotovi, da se pri trgovini z drugo izvaja damping v smislu člena IV GATT, lahko v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini ter s svojo ustrezno notranjo zakonodajo pod pogoji ter v skladu s postopki, določenimi v členu 23, sprejme primerne ukrepe zoper tako prakso.

Člen 21

Če se kakršen koli izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takšnimi pogoji, da to povzroča ali grozi s povzročitvijo:

- resne škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju ene od pogodbenic, ali

- resnih motenj v katerem koli sektorju gospodarstva, ali

- težav, ki lahko vodijo v resno poslabšanje gospodarskega položaja regije,

lahko katera koli sopogodbenica pod pogoji in v skladu s postopki, določenimi v členu 23, sprejme ustrezne ukrepe.

Člen 22

Če spoštovanje določb člena 15(3) vodi k:

(i) ponovnemu izvozu v tretjo državo, zoper katero pogodbenica izvoznica za ta izdelek ohranja izvozne količinske omejitve, izvozne dajatve ali ukrepe z enakim učinkom, ali

(ii) resnemu pomanjkanju ali grozečemu pomanjkanju za pogodbenico izvoznico bistvenega izdelka,

in če zgoraj navedene situacije vodijo ali obstaja verjetnost, da vodijo, v večje težave za pogodbenico izvoznico, lahko ta pogodbenica v skladu s pogoji in postopki, določenimi v členu 23, sprejme ustrezne ukrepe. Ukrepi morajo biti nediskriminatorni in se jih odpravi, ko razmere več ne opravičujejo njihovega obstoja.

Člen 23

1. V primeru, da Skupnost ali Palestinska uprava za uvoz izdelkov, ki so vzrok težavam iz člena 21, uvedeta upravni postopek, katerega namen je zagotoviti hitre podatke o gibanju trgovinskih tokov, se o tem medsebojno obvestita.

2. V primerih, navedenih v členih 20, 21 in 22, pogodbenica, preden sprejme tam določene ukrepe, ali v primerih za katere se uporablja odstavek 3(d), takoj, ko je to mogoče, Skupnemu odboru pošlje vse pomembne podatke, potrebne za temeljito preučitev nastalega položaja, z namenom najti za obe pogodbenici sprejemljive rešitve.

Pri izbiri ustreznih ukrepov imajo prednost ukrepi, ki kar najmanj ovirajo uresničevanje Sporazuma.

O zaščitnih ukrepih je potrebno takoj uradno obvestiti Skupni odbor, in o njih v okviru Skupnega odbora potekajo občasna posvetovanja z namenom njihove odprave, takoj ko to dopuščajo okoliščine.

3. Za izvajanje odstavka 2 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) Glede člena 20 se pogodbenico izvoznico o primeru dampinga obvesti takoj, ko organi pogodbenice uvoznice začnejo preiskavo. Če se damping v smislu člena IV GATT ne ustavi, ali v 30. dneh po danem uradnem obvestilu ni bila dosežena druga zadovoljiva rešitev, lahko pogodbenica uvoznica sprejme ustrezne ukrepe.

(b) Glede člena 21 se težave, ki izhajajo iz položaja, navedenega v tistem členu, predložijo v preučitev Skupnemu odboru, ki lahko sprejme kakršno koli rešitev, potrebno za ustavitev takih težav.

Če Skupni odbor ali pogodbenica izvoznica ne sprejmeta odločitve za ustavitev težav ali, če v 30. dneh od takrat, ko je bila zadeva predložena, ni bila dosežena nobena druga zadovoljiva rešitev, lahko pogodbenica uvoznica sprejme ustrezne ukrepe za rešitev problema. Ti ukrepi po svojem obsegu ne smejo preseči okvira potrebnega za odstranitev nastalih težav.

(c) Glede člena 22 se težave, ki izhajajo iz položajev, navedenih členu 22, predložijo v preučitev Skupnemu odboru.

Odbor lahko sprejme kakršno koli odločitev, potrebno za ustavitev težav. Če take odločitve ne sprejme v 30. dneh odkar mu je bila zadeva predložena, lahko pogodbenica izvoznica pri izvozu tega izdelka uporabi ustrezne ukrepe.

(d) Če izjemne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, onemogočajo predhodno obveščanje ali preučitev, lahko zadevna pogodbenica v položajih, navedenih v členih 20, 21 in 22, nemudoma uporabi take preventivne ukrepe, ki so objektivno potrebni za izboljšanje nastalega položaja, in takoj uradno obvesti drugo pogodbenico.

Člen 24

Nobena določba tega sporazumu ne omejuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so utemeljene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, zaščite narodnih bogastev umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti, zaščite intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine, ali pravil glede zlata in srebra. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo predstavljati samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja medsebojne trgovine.

Člen 25

Pojem "izdelki s poreklom" in načini upravnega sodelovanja v zvezi z njimi, so za uporabo določb tega naslova opredeljeni v Protokolu 3. Skupni odbor se lahko odloči za sprejem potrebnih prilagoditev tega protokola z namenom izvajanja zbiranja porekla, dogovorjenih v izjavi, sprejeti z Barcelonsko konferenco.

Člen 26

Za razvrščanje blaga v trgovini med pogodbenicama se uporablja kombinirana nomenklatura.

NASLOV II

PLAČILA, KAPITAL, KONKURENCA, INTELEKTUALNA LASTNINA IN JAVNA NAROČILA

POGLAVJE 1

TEKOČA PLAČILA IN GIBANJE KAPITALA

Člen 27

Ob upoštevanju določbe člena 29 se pogodbenici obvežeta, da ne bosta uvedli omejitev na kakršna koli tekoča plačila za tekoče transakcije.

Člen 28

1. Glede transakcij na kapitalskem delu plačilne bilance se pogodbenici obvežeta, da ne bosta uvajali omejitev niti za gibanje kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami na Zahodnem bregu in v Gazi v podjetja, ustanovljena v skladu z veljavno zakonodajo, niti za likvidacijo in repatriacijo dohodkov iz takih naložb ali kakršnega koli dobička, ki iz njih izhaja.

2. Pogodbenici se z namenom olajašati medsebojno gibanje kapitala medsebojno posvetujeta.

Člen 29

Če je ena ali več držav članic Skupnosti ali Palestinska uprava v resnih plačilno-bilančnih težavah, ali če te težave grozijo, lahko Skupnost oziroma Palestinska uprava v skladu s pogoji, vzpostavljenimi po GATT, in členoma VIII in XIV Statuta Mednarodnega denarnega sklada, sprejmeta omejitve za tekoče transakcije, ki so omejene v času in ne smejo presegati tega, kar je potrebno za izboljšanje plačilno-bilančne situacije. Skupnost oziroma Palestinska uprava nemudoma obvestita sopogodbenico in ji takoj, ko je to mogoče, predložita razpored za odpravo teh ukrepov.

POGLAVJE 2

KONKURENCA, INTELEKTUALNA LASTNINA IN JAVNA NAROČILA

Člen 30

1. Za uresničevanje določb Sporazuma so, zaradi vplivov na medsebojno trgovino, nezdružljivi:

(i) vsi sporazumi med podjetji, sklepi združenj podjetij in usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Zahodnega brega in Gaze kot celote, ali na njegovem večinskem delu;

(iii) kakršna koli državna pomoč, ki s podpiranjem določenih podjetij ali proizvodnje določenega blaga, izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence.

2. Pogodbenici bosta, kjer je to primerno, na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil Skupnosti o konkurenci, preučili prakso, ki bi lahko bila v nasprotju s tem členom.

3. Skupni odbor pred 31. decembrom 2001 s sklepom sprejme pravila, potrebna za izvajanje odstavkov 1 in 2.

Dokler teh pravil ne sprejme, se za izvajanje odstavka 1(iii) in ustreznih delov odstavka 2, uporabljajo določbe Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih.

4. Pogodbenici glede izvajanja odstavka 1(iii) ugotavljata, da želi Palestinska uprava v obdobju do 31. decembra 2001 uporabljati državno pomoč za podjetja kot način reševanja njenih razvojnih težav.

5. Vsaka pogodbenica zagotovi preglednost na področju državnih pomoči, med drugim z rednim letnim poročanjem sopogodbenici o skupnem znesku in razporeditvi namenjene pomoči in, na podlagi zaprosila, z zagotavljanjem podatkov o programih pomoči. Na zaprosilo pogodbenice zagotovi sopogodbenica podatke o individualnih državnih pomočeh.

6. Glede izdelkov, navedenih v naslovu I, poglavje 2:

- se ne uporablja odstavek 1(iii),

- se kakršno koli prakso, ki je v nasprotju z odstavkom 1(i), oceni v skladu z merili, ki jih Skupnost vzpostavi na podlagi členov 42 in 43 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti tistimi, ki jih vzpostavlja Uredba Sveta št. 26/62.

7. Če Skupnost ali Palestinska uprava menita, da je posamezna praksa nezdružljiva z določbami odstavka 1 tega člena in:

- ni zadostno obravnavana v izvedbenih predpisih, opredljenih v odstavku 3, ali

- če takih predpisov ni, in če takšna praksa povzroča ali grozi s povzročitvijo resne škode interesom sopogodbenice ali premoženjske škode njenemu nacionalnemu gospodartsvu, vključno s storitveno industrijo,

lahko ta, po posvetovanju v Skupnem odboru ali v 30. dneh po predložitvi v posvetovanje Skupnemu Odboru, sprejme ustrezne ukrepe.

Glede praks, nezdružljivih z odstavkom 1(iii) tega člena, se lahko take ustrezne ukrepe, kadar se zanje uporablja GATT, sprejme le v skladu in pod pogoji, predpisanimi v GATT ali v katerem koli drugem ustreznem dokumentu, sklenjenim v okviru GATT, in ki se uporablja med pogodbenicama.

8. Ne glede na kakršne koli nasprotne določbe, sprejete v skladu s členom 3, si sopogodbenici izmenjujeta informacije ob upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo zahteve o strokovni in poslovni tajnosti.

Člen 31

Države članice in Palestinska uprava postopoma odpravijo, brez poseganja v njihove obveznosti iz GATT, kadar je to primerno, vse gospodarske monopole, da bi do 31. decembra 2001 zagotovile, da med državljani držav članic ter palestinskim ljudstvom Zahodnega brega in Gaze glede pogojev za proizvodnjo in trženje blaga ne bo obstajala nikakršna diskriminacija. Skupni odbor se obvesti o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega cilja.

Člen 32

Glede javnih podjetij in podjetij z podeljeneno posebno ali izključno pravico, Skupni odbor zagotovi, da do 31. decembra 2001 ne bo niti uzakonjen niti ohranjen noben ukrep, ki v nasprotju z interesi pogodbenic, izkrivlja njuno medsebojno trgovino. Ta določba ne ovira pravnega ali dejanskega izvrševanja posebnih nalog, ki so dodeljene tem podjetjem.

Člen 33

1. Pogodbenici v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, podelita in zagotovita primerno in učinkovito zaščito pravic intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

2. Pogodbenici redno preglejujeta izvajanje tega člena. Če se na področju pravic intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine pojavijo težave, ki vplivajo na pogoje trgovanja, se na zaprosilo ene ali druge pogodbenice opravijo nujna posvetovanja v Skupnem odboru, z namenom doseči za obe strani zadovoljivo rešitev.

Člen 34

1. Sopogodbenici se strinjata o cilju vzajemne in postopne liberalizacije pogodb iz javnih naročil.

2. Skupni odbor sprejme potrebne ukrepe za izvajanje odstavka 1.

NASLOV III

GOSPODARSKO SODELOVANJE IN SOCIALNI RAZVOJ

Člen 35

Cilji

1. Pogodbenici se obvežeta okrepiti medsebojno gospodarsko sodelovanje, ki je v njunem medsebojnem interesu in je v skladu s splošnimi cilji tega sporazuma.

2. Namen sodelovanja je podpreti lastne napore Palestinske uprave za doseganje trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja.

Člen 36

Področje uporabe

1. Sodelovanje se najprej osredotoči na področja z notranjimi težavami ali na področja, prizadeta s splošnim procesom liberalizacije gospodarstva Zahodnega brega in Gaze, in zlasti z liberalizacijo trgovine med Zahodnim bregom in Gazo ter Skupnostjo.

2. Na podoben način se sodelovanje osredotoči na področja, za katera obstaja verjetnost, da bodo zbližala gospodarstvi Skupnosti ter Zahodnega brega in Gaze, zlasti tista, ki bodo ustvarila trajnostno rast in zaposlenost.

3. Sodelovanje spodbuja izvajanje ukrepov, ki so namenjeni razvoju sodelovanja med regijami.

4. Pri izvajanju različnih področij gospodarskega sodelovanja se upošteva varstvo okolja in ohranjanje ekološkega ravnovesja.

5. Sopogodbenici se smeta dogovoriti o razširitvi gospodarskega sodelovanja na druge sektorje, ki z določbami tega naslova niso zajeti.

Člen 37

Metode in načini

Gospodarsko sodelovanje obsega:

(a) redni gospodarski dialog sopogodbenic, ki zajema vsa področja makro-ekonomske politike in zlasti proračunske politike, plačilne bilance ter monetarne politike;

(b) redno izmenjavo podatkov in idej na vseh področjih medsebojnega sodelovanja, vključno s sestanki uradnikov in strokovnjakov;

(c) prenosom nasvetov, strokovnega znanja in usposabljanja;

(d) skupno izvajanje aktivnosti, kot so seminarji in delavnice;

(e) tehnično, upravno in zakonodajno pomoč;

(f) spodbujanje skupnih naložb;

(g) širjenje podatkov o medsebojnem sodelovanju.

Člen 38

Industrijsko sodelovanje

Namen industrijskega sodelovanja je:

- podpora Palestinske uprave pri prizadevanjih za posodabljanje in diverzifikacijo industrije in zlasti, ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj zasebnega sektorja in gospodarstva,

- spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti sopogodbenic,

- spodbujanje sodelovanja industrijskih politik, konkurenčnosti odprtega gospodarstva ter posodabljanja in razvoja industrije,

- podpiranje politike diverzifikacije proizvodnje in izvoza ter zunanjih obratov,

- podpiranje raziskav in razvoja, inovacij ter prenosa tehnologij, če so koristni za industrijo,

- razvoj in krepitev človeških virov, ki jih zahteva industrija,

- olajšanje dostopa do sistemov financiranja tveganja v korist palestinskega gospodarstva.

Člen 39

Naložbe in spodbujanje naložb

Cilj sodelovanja je ustvarjanje ugodnega in stabilnega okolja za naložbe na Zahodnem bregu in v Gazi.

Sodelovanje med drugim poteka kot spodbujanje naložb. Spodbujanje naložb vključuje razvoj:

- prilagojenih in poenostavljenih upravnih postopkov,

- instrumentov soinvestiranja, še posebej za majhna in srednje velika podjetja (MSP) sopogodbenic,

- informacijskih kanalov in sredstev za prepoznavanje naložbenih priložnosti,

- ugodnega okolja za naložbe na Zahodnem bregu in v Gazi.

Sodelovanje se prav tako lahko razširi na načrtovanje in izvajanje projektov, ki kažejo na učinkovito pridobitev in uporabo osnovnih tehnologij, uporabo standardov, razvoj človeških resursov (npr. pri tehnologijah in upravljanju) ter ustvarjanje delovnih mest.

Člen 40

Standardizacija in ugotavljanje skladnosti

Cilj sodelovanja je zmanjšati razliko v standardih in certificiranju.

Sodelovanje v praksi poteka:

- s spodbujanjem uporabe tehničnih predpisov Skupnosti in evropskih standardov ter postopkov za ugotavljanje skladnosti,

- z dvigovanjem ravni ugotavljanja skladnosti, ki ga izvajajo palestinska telesa za akreditacijo in certificiranje,

- z razpravljanjem o dogovorih o medsebojnem priznavanju, kjer je to primerno,

- s sodelovanjem na področju upravljanja kakovosti,

- z razvojem struktur za zaščito intelektualne, individualne in trgovinske lastnine, za standardizacijo in za določanje standardov kakovosti.

Člen 41

Približevanje zakonodaj

Cilj sodelovanja na področjih urejenih s tem Sporazumom, je približati zakonodajo Palestinskega sveta k zakonodaji Skupnosti.

Člen 42

Majhna in srednje velika podjetja

Cilj sodelovanja je ustvarjanje okolja, ki bo ugodno vplivalo na razvoj majhnih in srednje velikih podjetij na lokalnih in izvoznih trgih, med drugim:

- s spodbujanjem stikov med podjetji, zlasti s pomočjo uporabe mrež Skupnosti ter instrumentov za spodbujanje gospodarskega sodelovanja in partnerstva,

- z lažjim dostopom do financiranja naložb,

- s storitvami informiranja in podpore,

- s krepitvijo človeških resursov za spodbujanje inovacij in ustanavljanja projektov ter poslovnih naložb.

Člen 43

Finančne storitve

Cilj sodelovanja je izboljšanje in razvoj finančnih storitev.

Poteka v obliki:

- spodbujanja krepitve in prestrukturiranja palestinskega finančnega sektorja,

- izboljševanja palestinskih računovodskih, nadzornih in pravnih sistemov v bančništvu, zavarovalništvu in drugih delih finančnega sektorja.

Člen 44

Kmetijstvo in ribištvo

Cilj sodelovanja v okviru tega poglavja je predvsem posodabljanje in, kjer je to potrebno, tudi prestrukturiranje kmetijstva in ribištva.

Obsega posodabljanje infrastrukture in opreme; razvoj tehnik pakiranja, skladiščenja in trženja; in izboljšanje distribucijskih poti.

Navedeno je zlasti povezano:

- z razvojem stabilnih trgov,

- s podporo politik diverzifikacije proizvodnje in izvoza ter zunanjim obratom,

- z zmanjšanjem odvisnosti od hrane,

- s spodbujanjem okolju prijaznega kmetijstva in ribištva, zlasti ob upoštevanju potrebe po ohranjanju in smotrnem upravljanju ribištva,

- s tesnejšimi prostovoljnimi odnosi med poslovnimi partnerji in organizacijami, ki predstavljajo obrti in poklice,

- s tehničnim sodelovanjem in usposabljanjem,

- z usklajevanjem fitosanitarnih in veterinarskih standardov,

- s celostnim razvojem podeželja, vključno z izboljšanjem osnovnih storitev in z razvojem povezanih gospodarskih dejavnosti in

- s sodelovanjem med podeželskimi regijami ter izmenjavo izkušenj in znanja glede razvoja podeželja.

Člen 45

Socialni razvoj

Pogodbenici priznavata pomen socialnemu razvoju, ki bi moral potekati v skladu z gospodarskim razvojem. Zlasti dajeta prednost spoštovanju temeljnih socialnih pravic.

Pogodbenici dajeta prednost ukrepom, katerih cilj je:

- spodbujati enakost žensk in uravnoteženo sodelovanje pri sprejemanju odločitev na gospodarskem in socialnem področju predvsem z izobraževanjem in s pomočjo medijev,

- razvijati načrtovanje družine ter zaščito mater in otrok,

- izboljšati sistem socialne varnosti,

- izboljšati odzivnost na zdravstvene zahteve,

- izboljšati življenjske razmere v gosto naseljenih območjih v regijah z omejenimi možnostmi,

- spodbujati spoštovanje človekovih pravic in demokracije, med drugim preko socialno-strokovnega dialoga.

Člen 46

Transport

Cilji sodelovanja so:

- pomoč pri prestrukturiranju in posodobitvi cest, pristanišč in letališč,

- izboljšanje potniških in tovornih storitev, tako na medsebojni dvostranski kot regionalni ravni in

- vzpostavitev in izvrševanje standardov poslovanja, primerljivih s tistimi v Skupnosti.

Prednostna področja sodelovanja so:

- cestni transport vključujoč postopno sproščanje tranzitnih zahtev,

- upravljanje železnic, pristanišč in letališč, vključno s sistemi navigacije ter sodelovanjem med ustreznimi nacionalnimi organi,

- posodabljanje cestne, železniške, pristaniške in letališke infrastrukture na glavnih progah, ki so v skupnem interesu,

- vseevropske povezave in proge v regionalnem interesu ter

- nadgradnja tehnične opreme, da bi se jo prilagodilo standardom Skupnosti za cestni in železniški transport, kontejnerski promet in pretovarjanje.

Člen 47

Informacijska infrastruktura in telekomunikacije

Sodelovanje je namenjeno spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja, kot tudi razvoja informacijske družbe.

Prednostna področja sodelovanja so:

- olajševanje sodelovanja na področju telekomunikacijske politike, razvoja mrež in infrastruktur za informacijsko družbo,

- razvoj dialoga o vprašanjih povezanih z informacijsko družbo in spodbujanje izmenjave podatkov ter organizacija seminarjev in konferenc s tega področja,

- spodbujanje in izvajanje skupnih projektov, katerih cilj je uvedba novih telekomunikacijskih storitev ter aplikacij v zvezi z informacijsko družbo,

- omogočanje izmenjave podatkov o standardizaciji, preizkušanju skladnosti in certificiranju informacijskih in komunikacijskih tehnologij,

- medsebojna povezanost in interoperabilnost omrežij in telematičnih storitev.

Člen 48

Energetika

Cilj sodelovanja na področju energetike je pomagati Zahodnemu bregu in Gazi pri pridobivanju tehnologij in infrastrukture, nujne za njun razvoj, zlasti z namenom olajševanja povezav med njenim gospodarstvom in gospodarstvom v Skupnosti.

Prednostna področja sodelovanja so:

- spodbujanje obnovljivih energij,

- spodbujanje varčevanja z energijo in energetske učinkovitosti,

- podpora dejavnostim, namenjenim olajševanju tranzita plina, nafte in električne energije, ter uporabnim raziskavam omrežij zbirk podatkov v gospodarskem in socialnem sektorju, ki zlasti povezujejo upravljavce Skupnosti in palestinske upravljavce ter

- podpora posodabljanju in razvoju energetskih omrežij ter njihove povezave z omrežji Skupnosti.

Člen 49

Znanstveno in tehnološko sodelovanje

Pogodbenici si prizadevata spodbujati sodelovanje pri znanstvenem in tehnološkem razvoju.

Cilj sodelovanja je:

(a) spodbujati vzpostavitev trajnih vezi med znanstvenima skupnostima pogodbenic, še posebej:

- z omogočanjem dostopa palestinskih ustanov do raziskovalnih programov in programov tehnološkega razvoja Skupnosti, v skladu s pravili Skupnosti, ki urejajo vključevanje držav izven Skupnosti v take programe,

- s palestinskim sodelovanjem v omrežjih decentraliziranega sodelovanja,

- s spodbujanjem sinergij pri usposabljanju in raziskovanju;

(b) izboljšati palestinsko raziskovalno sposobnost;

(c) spodbujati tehnološke inovacije in prenos nove tehnologije, znanja in izkušenj;

(d) spodbujati vse dejavnosti, katerih cilj je vzpostavljanje sinergij na regionalni ravni.

Člen 50

Okolje

Cilji sodelovanja je v preprečevanju poslabšanja okolja, nadziranju onesnaževanja, zaščiti posameznikovega zdravja ter v zagotovitvi smotrne uporabe naravnih virov z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja.

Prednost imajo: dezertifikacija, upravljanje z vodnimi viri, salinizacija, vpliv kmetijstva na kakovost zemlje in voda, ustrezna uporaba energije, vplivi industrijskega razvoja na splošno in še posebej varnost industrijskih obratov, upravljanje z odpadki, celostno upravljanje občutljivih območij, kakovost morske vode in nadzor ter preprečevanje onesnaževanja morja, ter okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem.

Sodelovanje se pospešuje z uporabo naprednih orodij okoljskega upravljanja, okoljskih metod spremljanja in nadzora, vključno z uporabo okoljskih informacijskih sistemov ter presoje vpliva na okolje.

Člen 51

Turizem

Prednostne naloge sodelovanja so:

- spodbujanje naložb v turizem,

- izboljšanje poznavanja turistične industrije in zagotavljanje večje usklajenosti politik s področja turizma,

- spodbujanje dobre sezonske razporeditve turizma,

- spodbujanje sodelovanja med regijami in mesti sosednjih držav,

- poudarjanje pomena kulturne dediščine za turizem,

- povečanje konkurenčnosti turizma s podporo povečanju strokovnosti, ki zagotavlja uravnotežen in trajnostni razvoj turizma.

Člen 52

Carinsko sodelovanje

Carinsko sodelovanje je namenjeno zagotavljanju spoštovanja določb o trgovini in jamstvu poštenega trgovanja.

Carinsko sodelovanje lahko privede do naslednjih vrst sodelovanja:

- različnih oblik izmenjave podatkov in programov usposabljanja,

- poenostavitve nadzora in postopkov glede carinjenja blaga,

- uvedbe enojnega upravnega dokumenta in sistema za povezavo tranzitnih ureditev Skupnosti in Palestinske uprave ter

- tehnične pomoči, ki jo zagotovijo strokovnjaki Skupnosti.

Upravni organi sopogodbenic si medsebojno, brez poseganja v ostale oblike sodelovanja iz tega sporazuma, zagotavljajo medsebojno pomoč v carinskih zadevah.

Člen 53

Sodelovanje na področju statistike

Glavni cilj sodelovanja na tem področju je zagotavljanje primerljivosti in uporabnosti statistik o zunanji trgovini, financah in plačilni bilanci, prebivalstvu, migracijah, transportu in komunikacijah, ter na splošno o vseh področjih, urejenih s tem sporazumom, in ki so lahko predmet statistike.

Člen 54

Sodelovanje na področju gospodarske politike

Sodelovanje je namenjeno:

- izmenjavi podatkov o makroekonomskem položaju in izgledih ter razvojnih strategijah,

- skupnim analizam gospodarskih vprašanj, ki so v skupnem interesu in

- spodbujanju sodelovanja med ekonomisti in ustvarjalci gospodarske politike na Zahodnem bregu in v Gazi ter v Skupnosti.

Člen 55

Regionalno sodelovanje

Sopogodbenici, kot del izvajanja gospodarskega sodelovanja na različnih področjih, s tehnično pomočjo spodbujata dejavnosti, namenjene razvoju sodelovanja med Palestinsko upravo in drugimi sredozemskimi partnerji.

To sodelovanje je pomemben element podpore Skupnosti razvoju regije kot celote.

Sopogodbenici dajeta prednost ukrepom, katerih cilj je:

- spodbujanje trgovine znotraj regij,

- razvoj regionalnega okoljskega sodelovanja,

- spodbujanje razvoja komunikacijske infrastrukture, potrebne za gospodarski razvoj regije,

- krepitev razvoja sodelovanja mladih s sosednjimi državami.

Poleg tega pogodbenici krepita sodelovanje med njima glede regionalnega razvoja in načrtovanja rabe prostora.

V ta namen se lahko sprejmejo naslednji ukrepi:

- skupni ukrepi regionalnih in lokalnih oblasti na področju gospodarskega razvoja in

- vzpostavitev mehanizmov za izmenjavo podatkov in izkušenj.

NASLOV IV

SODELOVANJE V AUDIOVIZUALNIH IN KULTURNIH ZADEVAH TER PRI OBVEŠČANJU IN KOMUNICIRANJU

Člen 56

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na avdiovizualnem področju v njuno medsebojno korist. Pogodbenici iščeta načine za pridruževanje Palestinske uprave pobudam Skupnosti na tem področju in s tem za omogočanje sodelovanja na področjih kot so koprodukcija, usposabljanje, razvoj in distribucija.

Člen 57

Pogodbenici spodbujata kulturno sodelovanje. Področje sodelovanja lahko vključuje zlasti dejavnosti Skupnosti glede prevajanja, izmenjave umetniških del in umetnikov, ohranjanje in obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov ter krajev, usposabljanja oseb, ki delajo na področju kulture, organizacije evropsko usmerjenih kulturnih dogodkov, dvigovanja medsebojne zavesti ter prispevanja k razširjanju informacij o izjemnih kulturnih dogodkih.

Člen 58

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta določili način za bistveno izboljšanje položaja izobraževanja in poklicnega usposabljanja. V ta namen se pozornost posveti zlasti dostopu žensk do izobraževanja, vključno s tehničnimi smermi, visokošolskim izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem.

Zaradi razvoja ravni strokovnosti višjih kadrov v javnem in zasebnem sektorju pogodbenici pospešita njuno sodelovanje glede izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter sodelovanje med univerzami in podjetji.

Aktivno je treba spodbujati pripravljenost mladih ljudi, da postanejo aktivni v demokratični civilni družbi. Sodelovanje na področju mladih, vključno z usposabljanjem mladih delavcev in mladinskih voditeljev, izmenjavami mladih ter prostovoljnim delom, je torej treba podpreti in razvijati.

Posebno pozornost se posveti dejavnostim in programom, ki omogočajo vzpostavitev trajnih vezi (npr. MED-CAMPUS) med specializiranimi telesi iz Skupnosti ter iz Zahodnega brega in Gaze, takih ki spodbujajo združevanje in izmenjavo izkušenj ter tehničnih virov.

Člen 59

Pogodbenici spodbujata dejavnosti v skupnem interesu na področju obveščanja in komuniciranja.

Člen 60

Sodelovanje se izvaja zlasti:

(a) z rednim dialogom med pogodbenicama;

(b) z redno izmenjavo podatkov in idej na vsakem področju sodelovanja, vključno s sestanki uradnikov in strokovnjakov;

(c) s prenosom nasvetov in izkušenj ter usposabljanjem mladih palestinskih diplomantov;

(d) z izvajanjem skupnih ukrepov, kot so seminarji in delavnice;

(e) s tehnično, upravno in pomočjo na področju zakonodaje;

(f) z razširjanjem podatkov o dejavnostih sodelovanja.

NASLOV V

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 61

Za doseganje ciljev tega sporazuma je v skladu z ustreznimi postopki in potrebnimi finančnimi viri, Palestinski upravi na voljo paket finančnega sodelovanja.

Obe pogodbenici se po začetku veljavnosti tega sporazuma z uporabo najbolj primernih instrumentov dogovorita o teh postopkih.

Finančno sodelovanje se osredotoči na:

- odzivanje na gospodarske posledice postopne uvedbe območja proste trgovine za Zahodni breg in Gazo, še posebej z nadgrajevanjem in prestrukturiranjem industrije,

- trgovinske ustanove, ki spodbujajo trgovinske vezi s tujimi trgi,

- spremljajoče ukrepe politik, ki se izvajajo na socialnem področju,

- nadgrajevanje gospodarske in socialne infrastrukture,

- spodbujanje zasebnih naložb in dejavnosti za ustvarjanje delovnih mest v sektorjih proizvodnje,

- spodbujanje reform, ki so namenjene posodabljanju gospodarstva,

- storitve,

- razvoj mest in podeželja,

- okolje,

- ustanavljanje in izboljševanje institucij, potrebnih za pravilno delovanje palestinske javne uprave ter razvijanje demokracije in človekovih pravic.

Člen 62

Za zagotavljanje usklajenega pristopa h kakršnim koli izjemnim makroekonomskim in finančnim težavam, ki lahko nastanejo kot posledica izvajanja tega sporazuma, pogodbenici z rednim gospodarskim dialogom, opisanim v naslovu III, namenjata posebno pozornost spremljanju trgovine in finančnih tokov v odnosih med njima.

NASLOV VI

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 63

1. Ustanovi se Skupni odbor za trgovino in sodelovanje Evropske skupnosti in Palestinske uprave, v tem sporazumu naveden kot "Skupni odbor". Pooblaščen je za sprejemanje odločitev v primerih, navedenih v Sporazumu, kot tudi v drugih primerih, ko je to potrebno za namen doseganja v Sporazumu določenih ciljev.

Sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta ukrepe, ki so potrebni za njihovo izvajanje.

2. Skupni odbor lahko prav tako oblikuje kakršne koli resolucije, priporočila ali mnenja, ki so po njegovem mnenju zaželena za doseganje skupnih ciljev in uresničevanje Sporazuma.

3. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 64

1. Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Palestinske uprave.

2. Skupni odbor odloča z medsebojnim sporazumom med Skupnostjo in Palestinsko upravo.

Člen 65

1. Skupnost in Palestinska uprava v skladu s pogoji, opredeljenimi v poslovniku, izmenično predsedujeta Skupnemu odboru.

2. Skupni odbor se na pobudo njegovega predsednika sestane enkrat letno, in takrat, ko to zahtevajo okoliščine.

Člen 66

1. Skupni odbor lahko odloči, da se ustanovi kakršen koli drug odbor, ki mu lahko pomaga pri izvajanju njegovih nalog.

2. Skupni odbor določi sestavo in naloge takih odborov ter način njihovega delovanja.

Člen 67

1. Katera koli pogodbenica lahko Skupnemu odboru predloži kakršen koli spor v zvezi z uporabo ali razlago tega sporazuma.

2. Skupni odbor lahko reši spor s sklepom.

3. Vsaka pogodbenica se zaveže sprejeti ukrepe, ki so potrebni za izvršitev sklepa iz odstavka 2.

4. Če spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 2, lahko ena ali druga pogodbenica uradno obvesti drugo o imenovanju arbitra, druga pogodbenica pa mora potem v dveh mesecih imenovati drugega arbitra.

Tretjega arbitra imenuje Skupni odbor.

Odločitve arbitrov se sprejmejo z večino glasov.

Vsaka pogodbenica v sporu mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvedbo odločitve arbitrov.

Člen 68

Nič v Sporazumu ne preprečuje pogodbenici sprejeti kakršne koli ukrepe:

(a) glede katerih je mnenja, da so potrebni za preprečevanje razkritja podatkov, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki so povezani s proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškimi materiali ali z raziskovanjem, razvojem ali proizvodnjo, neizogibno potrebno za obrambne namene, pod pogojem, da taki ukrepi ne poslabšajo konkurenčnih pogojev glede izdelkov, ki niso namenjeni v posebne vojaške namene;

(c) ki so na podlagi njenega mnenja bistveni za njeno varnost v primeru resnih mednarodnih motenj, ki vplivajo na ohranjanje zakonitosti in reda, v času vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo grožnjo z vojno, ali za izvajanje obveznosti, ki jih je sprejela za namen ohranjanja miru in mednarodne varnosti.

Člen 69

Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez poseganja v katere koli posebne določbe v njem:

- ureditev, ki jo glede Skupnosti uporablja Palestinska uprava, ne sme povzročiti kakršne koli diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi podjetji,

- ureditev, ki jo glede Palestinske uprave uporablja Skupnost, ne sme povzročiti kakršne koli diskriminacije med pripadniki palestinskega prebivalstva, družbami ali podjetji Zahodnega brega in Gaze.

Člen 70

1. Pogodbenici sprejmeta kakršne koli splošne ali posebne ukrepe za izpolnjevanje njunih obveznosti po Sporazumu. Zagotovita, da se dosežejo v Sporazumu določeni cilji.

2. Če je ena ali druga pogodbenica mnenja, da druga pogodbenica ni izpolnila neke obveznosti iz Sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Pred tem pa, razen v primerih posebne nujnosti, Skupnemu odboru priskrbi vse pomembne podatke, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom najti za obe pogodbenici sprejemljive rešitve.

Prednost pri izbiri se daje ukrepom, ki najmanj ovirajo uresničevanje Sporazuma. O izbiri teh ukrepov se takoj uradno obvesti Skupni odbor, in če druga pogodbenica za to zaprosi, so ti ukrepi predmet posvetovanj v Skupnem odboru.

Člen 71

Priloge 1 do 3 in Protokoli 1 do 3 so sestavni del tega sporazuma.

Izjave se nahajajo v Sklepni listini, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 72

Za namen tega sporazuma izraz "pogodbenici" pomeni PLO v korist Palestinske uprave in Skupnost, kjer vsaka deluje v skladu s svojimi pooblastili.

Člen 73

Ta sporazum velja na eni strani na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, v skladu s pogoji določenimi v tej pogodbi, na drugi strani pa na ozemlju Zahodnega brega in Gaze.

Člen 74

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno. Deponira se pri generalnem sekretarju Sveta Evropske unije.

Člen 75

1. Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan tistega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki navedeni v prvem odstavku.

2. Najkasneje 4. maja 1999 se začnejo pogajanja z namenom sklenitve Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi. Dokler tak sporazum ni sklenjen ostane v veljavi ta sporazum, ob upoštevanju kakršnih koli sprememb, dogovorjenih med pogodbenicama.

3. Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu takega uradnega obvestila.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete

.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems

.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept

.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette

.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig

.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete

.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju

.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Seznam prilog

Priloga 1: | Izdelki, navedeni v členu 7(1) |

Priloga 2: | Izdelki, navedeni v členu 7(2) |

Priloga 3: | Izdelki, navedeni v členu 8(2) |

--------------------------------------------------

Seznam Protokolov

Protokol 1 | Ureditev, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze v Skupnost |

Protokol 2 | Ureditev, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti na Zahodni breg in v Gazo |

Protokol 3 | Opredelitev pojma "izdelki s poreklom" in metod za upravno sodelovanje |

--------------------------------------------------

Sklepna Listina

Pooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI,

v nadaljevanju "Skupnosti",

na eni strani, in

pooblaščenci

PALESTINSKE OSVOBODILNE ORGANIZACIJE (PLO) ZA PALESTINSKO UPRAVO ZAHODNEGA BREGA IN GAZE,

v nadaljevanju "Palestinska uprava",

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju dne 24. februarja 1997 da podpišejo začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazumi o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani, v nadaljevanju "začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazum", sprejeli naslednja besedila:

začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazum, njegove Priloge in naslednji Protokoli:

Protokol 1 | o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze v Skupnost, |

Protokol 2 | o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti na Zahodni breg in v Gazo, |

Protokol 3 | o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja. |

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Palestinske uprave so sprejeli besedila spodaj naštetih Izjav, ki so priložene tej Sklepni listini:

Skupna izjava o intelektualni, industrijski in komercialni lastnini (člen 33 Sporazuma),

Skupna izjava o členu 55 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 58 Sporazuma,

Skupna izjava o decentraliziranem sodelovanju,

Skupna izjava o členu 67 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 70 Sporazuma,

Skupna izjava o varstvu podatkov,

Skupna izjava o programu podpore palestinski industriji,

in naslednje Skupne izjave glede Protokola 3 o opredelitvi pojma "izdelkov s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja:

1. Skupna izjava o Kneževini Andora;

2. Skupna izjava o Republiki San Marino.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Palestinske uprave so prav tako posvetili pozornost Sporazumu v obliki izmenjave pisem, navedenemu spodaj in priloženemu k tej Sklepni listini:

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Skupnostjo in Palestinsko upravo v zvezi s členom 1 Protokola 1 o uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne številke 060310 skupne carinske tarife v Skupnost.

Pooblaščenci Palestinske uprave so posvetili pozornost spodaj omenjeni Izjavi Evropske skupnosti, ki je priložena k tej Sklepni listini:

Izjava o kumulaciji porekla.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top