EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A0322(01)

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kanado

OJ L 74, 22.3.1996, p. 26–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 28 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 37 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 37 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 035 P. 4 - 11

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/219/oj

Related Council decision

21996A0322(01)Uradni list L 074 , 22/03/1996 str. 0026 - 0033


Sporazum

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kanado

SVET EVROPSKE UNIJE v imenu Evropske skupnosti na eni strani in

VLADA KANADE na drugi strani (v nadaljnjem besedilu "Pogodbenici")

UPOŠTEVAJOČ pomen znanosti in tehnologije za njun gospodarski in družbeni razvoj,

OB SPOZNANJU, da Evropska skupnost, v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in Kanada izvajata raziskovalne programe in programe tehnološkega razvoja na številnih področjih skupnega interesa, in da imata lahko pogodbenici, če omogočita nadaljnje sodelovanje, vzajemno korist,

OB UGOTOVITVI, da poteka aktivno sodelovanje in izmenjava informacij na številnih znanstvenih in tehnoloških področjih na podlagi Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado, podpisanega leta 1976,

OB UPOŠTEVANJU izjave o odnosih med Evropsko skupnostjo in Kanado, sprejete 22. novembra 1990, in

V ŽELJI po vzpostavitvi formalne podlage za sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki bo razširilo in okrepilo dejavnosti sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v njuno gospodarsko in družbeno korist,

STA SE SPORAZUMELA O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Namen tega sporazuma je spodbuditi in omogočiti sodelovanje med Skupnostjo in Kanado na področjih skupnega interesa, kjer pogodbenici podpirata raziskovalne in razvojne dejavnosti za znanstveni in/ali tehnološki napredek na navedenih interesnih področjih.

Člen 2

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a) "dejavnost sodelovanja" pomeni vsako dejavnost, ki se opravlja na podlagi tega sporazuma in vključuje skupno raziskavo;

(b) "informacija" pomeni znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali metode raziskovanja in razvoja, ki izhajajo iz skupne raziskave, ter druge informacije, ki jih udeleženi v dejavnosti sodelovanja ter, kjer je to potrebno, pogodbenici, štejejo za potrebne;

(c) "intelektualna lastnina" ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(d) "skupna raziskava" pomeni raziskavo, ki jo finančno podpira ena ali obe pogodbenici in vključuje sodelovanje udeležencev iz Skupnosti in Kanade;

(e) "udeleženec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, univerzo, raziskovalni inštitut ali drugo telo ali podjetje, ki se udeležuje dejavnosti sodelovanja, vključno s pogodbenicama.

Člen 3

Načela

Sodelovanje poteka na podlagi naslednjih načel:

(a) vzajemna korist;

(b) pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejanja udeležencev v dejavnostih sodelovanja;

(c) v okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov, učinkovito varstvo intelektualne lastnine in pravična delitev pravic intelektualne lastnine, kakor je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma;

(d) uravnovešeno uresničevanje gospodarskih in družbenih koristi Skupnosti in Kanade z vidika prispevkov udeležencev in/ali pogodbenic v dejavnostih sodelovanja.

Člen 4

Področja sodelovanja

(a) Sodelovanje lahko poteka na naslednjih področjih:

1. kmetijstvo, vključno z ribištvom;

2. medicinske in zdravstvene raziskave;

3. nejedrska energija;

4. okolje, vključno z opazovanjem zemlje;

5. gozdarstvo;

6. informacijska tehnologija;

7. komunikacijska tehnologija;

8. telematika v gospodarskem in družbenem razvoju;

9. obdelava rudnin.

(b) Po pregledu in priporočilu Skupnega odbora za sodelovanje v znanosti in tehnologiji ter ob upoštevanju postopkov, ki veljajo za pogodbenici, se lahko temu seznamu dodajo druga področja.

Člen 5

Načini sodelovanja

(a) Sodelovanje lahko vključuje naslednje dejavnosti:

1. udeležba fizičnih in pravnih oseb, vključno s pogodbenicama, univerz, raziskovalnih inštitutov in drugih teles ali podjetij v raziskovalnih projektih Skupnosti ali Kanade v skladu s postopki, ki veljajo za posamezno pogodbenico;

2. skupna uporaba raziskovalne infrastrukture;

3. obiski in izmenjave znanstvenikov, inženirjev ali drugega osebja z namenom udeležbe na seminarjih, simpozijih in delavnicah, ki spadajo v okvir sodelovanja na podlagi tega sporazuma;

4. izmenjava informacij o praksi, zakonih in drugih predpisih in programih, ki spadajo v okvir sodelovanja na podlagi tega sporazuma;

5. druge dejavnosti, ki jih lahko določi Skupni odbor za sodelovanje v znanosti in tehnologiji v skladu s politikami in programi pogodbenic.

(b) Skupni raziskovalni projekti na podlagi tega sporazuma potekajo le po sprejetju projekta Skupnega načrta tehnološkega upravljanja s strani udeležencev projekta, kot je navedeno v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 6

Skupni odbor za sodelovanje v znanosti in tehnologiji (SOSZT)

(a) Ta sporazum upravlja Skupni odbor za sodelovanje v znanosti in tehnologiji, ki ga sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic.

(b) Naloge SOSZT so:

1. spodbujanje in pregledovanje dejavnosti, predvidenih na podlagi tega sporazuma;

2. dajanje priporočil na podlagi člena 4 (b);

3. odobritev dejavnosti iz člena 5 (a) (5) kot sodelovanje, za katerega velja ta sporazum;

4. svetovanje pogodbenicama o načinih okrepitve sodelovanja v skladu z načeli tega sporazuma;

5. priprava letnega poročila, namenjenega pogodbenicama, o stopnji, napredku in učinkovitosti sodelovanja, ki poteka na podlagi tega sporazuma;

6. pregled zmogljivosti in učinkovitosti delovanja tega sporazuma.

(c) SOSZT se sestaja približno enkrat letno, izmenično v Skupnosti in Kanadi. Druga zasedanja se izvedejo po dogovoru obeh pogodbenic.

(d) Odločitve SOSZT se sprejemajo soglasno. O vsakem zasedanju se piše zapisnik, ki vsebuje seznam sklepov in glavnih točk obravnave. Zapisnik potrdijo osebe, ki sta jih pogodbenici izbrali za skupno predsedovanje zasedanjem. Letno poročilo SOSZT je na voljo Skupnemu odboru za sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado iz leta 1976, in pristojnim ministrom obeh pogodbenic.

Člen 7

Financiranje

(a) Dejavnosti sodelovanja so odvisne od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov Skupnosti in Kanade.

(b) Za stroške, ki jih imajo udeleženci v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega sporazuma ni potreben prenos sredstev z ene pogodbenice na drugo.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Pogodbenici sprejmeta vse primerne ukrepe in po najboljših močeh v okviru obstoječih zakonov in drugih predpisov omogočita vstop in izstop iz svojega ozemlja osebju, materialu in opremi, ki so udeleženi ali uporabljeni v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega sporazuma.

Člen 9

Razširjanje in uporaba informacij

Za razširjanje in uporabo informacij ter upravljanje, dodeljevanje in uresničevanje pravic intelektualne lastnine, ki izhaja iz skupne raziskave na podlagi tega sporazuma, veljajo pogoji iz Priloge k temu sporazumu.

Člen 10

Drugi sporazumi in prehodne določbe

(a) Ta sporazum nadomesti in zamenja tiste določbe iz Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado, ki urejajo področje sodelovanja v znanosti in tehnologiji.

(b) Pogodbenici si prizadevata, da s tem sporazumom uredita tista področja dogovorov o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Skupnostjo in Kanado, ki spadajo v okvir člena 4.

(c) Ob upoštevanju odstavka 10(a) ta sporazum ne posega v druga področja sporazumov ali dogovorov med pogodbenicama ali sporazumov ali dogovorov med pogodbenicama in tretjimi strankami.

Člen 11

Ozemeljska veljavnost sporazuma

Ta sporazum velja po eni strani za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in po drugi strani za ozemlje Kanade.

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

(a) Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta izpolnili pogoje za začetek veljavnosti tega sporazuma.

(b) Ta sporazum se lahko spremeni po dogovoru pogodbenic. Spremembe začnejo veljati z dnem, ko se pogodbenici uradno pisno obvestita o izpolnitvi svojih pravnih pogojev.

(c) Ta sporazum lahko pogodbenici kadarkoli prekineta z dvanajstmesečnim pisnim obvestilom. Potek ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, ki so sklenjeni na njegovi podlagi, ali na posebne pravice in obveznosti, ki so nastale v skladu s Prilogo.

Člen 13

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako teh besedil enako verodostojno.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani podpisali ta sporazum.

Hecho en Halifax, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Halifax den syttende juni nittenhundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Halifax am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στο Χάλιφαξ, στις δέκα επτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Halifax on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Halifax, addì diciassette giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Halifax, de zeventiende juni negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Halifax, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Halifaxissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Halifax den sjuttonde juni nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de CanadáFor Canadas regeringFür die Regierung KanadasΓια την Κυβέρνηση του ΚαναδάFor the Government of CanadaPour le gouvernement du CanadaPer il governo del CanadaVoor de Regering van CanadaPelo Governo do CanadáKanadan hallituksen puolestaPå Canadas regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

PRILOGA O RAZŠIRJANJU IN UPORABI INFORMACIJ TER O UPRAVLJANJU, DODELJEVANJU IN URESNIČEVANJU PRAVIC IZ INTELEKTUALNE LASTNINE

I. LASTNIŠTVO, DODELJEVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC

1. Vse raziskave, ki potekajo v skladu s tem sporazumom, so "skupna raziskava". Udeleženci, ki izvajajo skupno raziskavo, pripravijo skupne programe tehnološkega upravljanja (SPTU), ki vsebujejo vsaj načela glede lastništva in uporabe, vključno z objavo, informacij in intelektualne lastnine (IL), ki izhaja iz skupne raziskave [1]. SPTU lahko pregledata pogodbenici in jih mora potrditi pristojna agencija ali oddelek za zbiranje sredstev pogodbenice, ki je udeležena v financiranju raziskave, pred zaključkom posebnih pogodb o sodelovanju v raziskavah in razvoju, na katere se nanašajo. SPTU se pripravijo ob upoštevanju ciljev skupne raziskave, prispevkov udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja licenc glede na ozemeljsko veljavnost ali področje uporabe, zahtev veljavnih zakonov, potrebe po postopkih za reševanje sporov in drugih dejavnikov, ki jih udeleženci štejejo za primerne. SPTU urejajo tudi pravice in obveznosti na področju IL, ki se nanašajo na raziskave in informacije gostujočih raziskovalcev.

2. Informacije ali IL, ki so nastale med skupno raziskavo in jih ne ureja določen SPTU, se dodelijo na podlagi postopka, določenega v I.1 skladno z načeli iz istega SPTU. Ob nesoglasju, ki se ga ne da rešiti po dogovorjenem postopku za reševanje sporov, so nedodeljene informacije ali IL skupna last vseh udeležencev v skupni raziskavi, iz katere informacije ali IL izhajajo, vsak udeleženec, za katerega velja ta določba, pa ima pravico, da te informacije in IL uporabi v svoje gospodarske namene brez ozemeljskih omejitev.

3. V skladu z veljavnimi zakoni vsaka pogodbenica zagotovi, da imajo lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pravice do IL, ki so jim dodeljene v skladu z načeli iz oddelka I te Priloge.

4. Ob ohranjanju konkurenčnih pogojev na področjih, ki so predmet tega sporazuma, si vsaka pogodbenica prizadeva zagotoviti, da se pravice, pridobljene na podlagi Sporazuma, in dogovori, sklenjeni v skladu z njim, uresničujejo tako, da zlasti spodbujajo:

(i) razširjanje in uporabo nastalih, razkritih ali drugače na voljo danih informacij na podlagi Sporazuma;

(ii) sprejetje in izvajanje mednarodnih standardov.

II. AVTORSKA DELA

Avtorske pravice, ki pripadajo pogodbenicama ali njunim udeležencem, se obravnavajo skladno z Bernsko konvencijo (Pariški akt 1971).

III. ZNANSTVENA LITERARNA DELA

Brez vpliva na oddelek IV, razen če v SPTU ni drugače dogovorjeno, izide skupne raziskave udeleženci objavijo skupaj. Poleg tega splošnega pravila se uporablja naslednji postopek:

1. V primeru, da pogodbenica ali nek njen državni organ objavi znanstvene ali tehnične revije, članke, poročila, knjige ter video kasete in programsko opremo, ki nastane v skupni raziskavi na podlagi Sporazuma, ima druga pogodbenica s pisnim dovoljenjem založnika pravico do svetovne, ne-izključne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, kopiranje, prilagajanje, prenos in javno distribucijo teh del.

2. Pogodbenici si prizadevata čim bolj razširjati literarna dela znanstvene narave, ki izhajajo iz skupne raziskave na podlagi Sporazuma in jih objavljajo neodvisni založniki.

3. Na vseh kopijah del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da se jih ne navaja. Na kopiji mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

IV. INFORMACIJE, KI NISO ZA OBJAVO

A. Dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

1. Vsaka pogodbenica ali njeni udeleženci čimprej in po možnosti v SPTU določijo, katerih informacij ne želijo objaviti v okviru tega sporazuma, ob upoštevanju naslednjih meril:

- skrivnost informacij, v smislu da informacije, v celoti ali v določeni sestavi ali kombinaciji svojih delov, niso javno znane ali preko zakonitih sredstev že dostopne področnim strokovnjakom,

- dejanska ali potencialna gospodarska vrednost informacij na podlagi skrivnosti,

- predhodni ukrepi za varovanje informacij, ki jih je v danih okoliščinah sprejela oseba, ki je imela nad njimi zakonito oblast, da ohranja njihovo skrivnost.

2. Udeležencem ponavadi informacij, ki niso za objavo, ni treba posredovati pogodbenicama. V kolikor pogodbenici izvesta za take informacije, spoštujeta njihov poseben značaj in jih ne razkrijeta navzven, navznoter oziroma med seboj brez pisnega soglasja udeleženca oziroma udeležencev, ki jim informacije pripadajo. Teh omejitev je konec, ko lastnik informacij brez omejitev razkrije področnim strokovnjakom.

3. Vsaka pogodbenica zagotovi, da druga pogodbenica zlahka prepozna informacije, ki niso za objavo in si ju pogodbenici izmenjujeta na podlagi tega sporazuma, ter njihov posebni značaj, na primer s pomočjo ustrezne oznake ali omejevalnega napotka. To velja tudi za razmnoževanje navedenih informacij v celoti ali delno.

4. Informacije, ki niso za objavo in ki so sporočene na podlagi Sporazuma in jih prejme druga pogodbenica, lahko pogodbenica prejemnica posreduje internemu ali v pogodbenici prejemnici zaposlenemu osebju ter drugim zadevnim oddelkom ali službam agencijam pogodbenice prejemnice, pooblaščenim za posebne namene tekoče skupne raziskave, pod pogojem, da tako sporočene informacije, ki niso za objavo, ureja pisni dogovor o skrivnosti in se jih kot take zlahka prepozna, kot je zgoraj opredeljeno.

5. S pisnim soglasjem pogodbenice, ki na podlagi Sporazuma posreduje informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja širše, kot je sicer dovoljeno v odstavku 3 zgoraj. Pogodbenici sodelujeta v oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka od njiju pa izda dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, zakoni in drugi predpisi.

B. Ne-dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

Ne-dokumentacijske informacije, ki niso za objavo, ali druge skrivne ali posebne informacije, pridobljene na seminarjih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru Sporazuma, ali informacije, nastale z zaposlovanjem osebja, uporabo opreme ali izvajanjem skupnih projektov, pogodbenici in njuni udeleženci obravnavajo v skladu z načeli iz točke A, vendar pod pogojem, da je prejemnik takih informacij, ki niso za objavo, ali drugih skrivnih ali posebnih informacij predhodno pisno seznanjen z njihovim skrivnim značajem.

C. Nadzor

Vsaka pogodbenica se čim bolj trudi zagotoviti, da se v okviru Sporazuma prejete informacije, ki niso za objavo, nadzorujejo na način, ki je v njem predviden. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more, ali če se utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati določb o ne-razširjanju iz točk A in B, nemudoma obvesti pogodbenico, na katero lahko taka objava vpliva. Udeleženi pogodbenici se posvetujeta o določitvi primernega poteka dejavnosti.

[1] Okvirne značilnosti SPTU so opredeljene v Dodatku.

--------------------------------------------------

Top