EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022R0263-20221007

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priznanje, zasedbo ali priključitev nekaterih območij Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, s strani Ruske federacije

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/2022-10-07

02022R0263 — SL — 07.10.2022 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

▼M3

UREDBA SVETA (EU) 2022/263

z dne 23. februarja 2022

o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priznanje, zasedbo ali priključitev nekaterih območij Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, s strani Ruske federacije

▼B

(UL L 042I 23.2.2022, str. 77)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M2

UREDBA SVETA (EU) 2022/626 z dne 13. aprila 2022

  L 116

3

13.4.2022

►M3

UREDBA SVETA (EU) 2022/1903 z dne 6. oktobra 2022

  L 259I

1

6.10.2022


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 062, 1.3.2022, str.  26 (2022/263)
▼B

▼M3

UREDBA SVETA (EU) 2022/263

z dne 23. februarja 2022

o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priznanje, zasedbo ali priključitev nekaterih območij Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, s strani Ruske federacije

▼C1Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„posredniške storitve“ pomeni:

(i) 

pogajanja ali ureditve transakcij glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(ii) 

prodajo ali nakup blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, tudi kadar se nahajajo v tretjih državah za njihov prenos v drugo tretjo državo;

(b) 

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred 24. februarjem 2022 ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i) 

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii) 

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) 

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv) 

nasprotni zahtevek;

(v) 

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(c) 

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katerega koli prava, ki se uporablja, in ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, in sicer zlasti finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

▼M3

(d) 

„določena ozemlja“ pomeni območja Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, v pokrajinah Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje;

▼C1

(e) 

„subjekt na določenih ozemljih“ pomeni vsak subjekt, ki ima na določenih ozemljih registriran sedež, glavno upravo ali glavno poslovno enoto, hčerinske ali povezane družbe pod njegovim nadzorom na določenih ozemljih, pa tudi podružnice in druge subjekte, ki poslujejo na določenih ozemljih;

(f) 

„blago s poreklom z določenih ozemelj“ pomeni blago, ki je bilo v celoti pridobljeno na določenih ozemljih ali ki je bilo tam nazadnje bistveno obdelano ali predelano, mutatis mutandis, v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije ( 1 );

(g) 

„investicijske storitve“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(i) 

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(ii) 

izvrševanje naročil v imenu strank;

(iii) 

poslovanje za lastni račun;

(iv) 

upravljanje portfeljev;

(v) 

investicijsko svetovanje;

(vi) 

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(vii) 

plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa;

(h) 

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali kakršne koli drugih tehnične storitve in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(i) 

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(j) 

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih mest iz Priloge I.

Člen 2

1.  

Prepovedano je:

(a) 

uvažati blago s poreklom z določenih ozemelj v Evropsko unijo;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom blaga iz točke (a).

2.  

Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) 

izvršitev pogodb do 24. maja 2022, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 23. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;

(b) 

blago s poreklom z določenih območij, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Člen 3

1.  

Prepovedano je:

(a) 

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe lastniške deleže na nepremičnini, ki se nahaja na določenih ozemljih;

(b) 

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe lastniške deleže ali nadzor subjekta na določenih ozemljih, vključno z nakupom takšnega subjekta v celoti ter nakupom njegovih delnic in drugih lastniških vrednostnih papirjev;

(c) 

odobriti ali sodelovati pri dogovoru o odobritvi posojila ali kredita ali na kakršen koli drug način zagotavljati financiranje, vključno z lastniškim kapitalom, subjektu na določenih ozemljih ali za dokazan namen financiranja takšnega subjekta;

(d) 

ustanoviti mešano podjetje na določenih ozemljih ali s subjektom na določenih ozemljih;

(e) 

zagotavljati investicijske storitve, ki so neposredno povezane z dejavnostmi iz točk (a) do (d).

2.  
Prepovedi in omejitve iz tega člena se ne uporabljajo za zakonito poslovanje s subjekti zunaj določenih ozemelj, če s tem povezane naložbe niso namenjene subjektom na določenih ozemljih.
3.  
Prepovedi iz odstavka 1 ne posegajo v izpolnitev obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, sklenjene pred 23. februarjem 2022, ali iz povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.

Člen 4

1.  

Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo s seznama v Prilogi II:

(a) 

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom na določenih ozemljih ali

(b) 

za uporabo na določenih ozemljih.

V Prilogo II se vključi določeno blago in tehnologije, ki jih je mogoče uporabljati v naslednjih ključnih sektorjih:

(i) 

promet;

(ii) 

telekomunikacije;

(iii) 

energetika;

(iv) 

iskanje, izkoriščanje in proizvodnja nafte, plina in mineralnih virov.

2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšnih predmetov kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih.

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 do 24. avgusta 2022 ne posegajo v izpolnitev obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, sklenjene pred 23. februarjem 2022, ali iz povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.

▼M2

Člen 4a

1.  

Prepovedi iz člena 4 se ne uporabljajo za:

(a) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije s seznama v Prilogi II;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšnih predmetov; ali

(c) 

neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih s strani:

— 
javnih organov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;
— 
organizacij in agencij, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;
— 
organizacij in agencij, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih; ali
— 
specializiranih agencij držav članic, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.
2.  

Z odstopanjem od člena 4 lahko pristojni organi v primerih, ki niso zajeti v odstavku 1 tega člena, pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za:

(a) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz Priloge II;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšnih predmetov; ali

(c) 

neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II

kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

3.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.
4.  
Nobena določba tega člena ne vpliva na skladnost z Uredbo Sveta (EU) št. 269/2014 ( 2 ).

▼C1

Člen 5

1.  
Prepovedano je zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške, gradbene ali inženirske storitve, neposredno povezane z infrastrukturo na določenih ozemljih v sektorjih iz člena 4(1), kakor je določeno na podlagi Priloge II, ne glede na izvor blaga in tehnologije.
2.  
Prepoved iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posega v izpolnitev obveznosti, ki izhaja iz pogodbe, sklenjene pred 23. februarjem 2022 ali iz povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšne pogodbe.
3.  
Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

▼M2

Člen 5a

1.  

Prepovedi iz člena 5(1) se ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških, gradbenih ali inženirskih storitev, neposredno povezanih z infrastrukturo na določenih ozemljih v sektorjih iz člena 4(1), kakor je določeno na podlagi Priloge II, ne glede na izvor blaga in tehnologije, s strani:

(a) 

javnih organov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;

(b) 

organizacij in agencij, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so taka pomoč in storitve potrebni izključno za humanitarne namene na določenih ozemljih;

(c) 

organizacij in agencij, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih, ali

(d) 

specializiranih agencij držav članic, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

2.  
Z odstopanjem od člena 5(1) lahko pristojni organi v primerih, ki niso zajeti v odstavku 1 tega člena, pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških, gradbenih ali inženirskih storitev, neposredno povezanih z infrastrukturo na določenih ozemljih v sektorjih iz člena 4(1), kakor je določeno na podlagi Priloge II, ne glede na izvor blaga in tehnologije, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.
3.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.
4.  
Nobena določba tega člena ne vpliva na skladnost z Uredbo (EU) št. 269/2014.

▼C1

Člen 6

1.  
Prepovedano je zagotavljanje storitev, neposredno povezanih s turističnimi dejavnostmi, na določenih ozemljih.
2.  
Prepoved iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posega v izpolnitev obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali povezane pogodbe, sklenjene pred 23. februarjem 2022, ali iz povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.

Člen 7

1.  

Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje v zvezi z dejavnostmi iz členov 3(1) in 4(2) ter z blagom in tehnologijo iz člena 4(1) pod pogojem, da so:

(a) 

potrebni za uradne namene konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom in se nahajajo na določenih ozemljih;

(b) 

povezani s projekti, ki so izključno v podporo bolnišnicam ali drugim javnim zdravstvenim ustanovam, ki zagotavljajo zdravstvene storitve, ali javnim izobraževalnim ustanovam, ki se nahajajo na določenih ozemljih, ali

(c) 

naprave ali oprema za uporabo v medicini.

2.  
Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo tudi dovoljenje v zvezi z dejavnostmi iz člena 3(1), pod pogojem, da je transakcija povezana z vzdrževanjem, ki je potrebno za zagotavljanje varnosti obstoječe infrastrukture.
3.  
Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo tudi dovoljenje v zvezi z dejavnostmi iz členov 3(1) in 4(2) ter z blagom in tehnologijo iz člena 4(1) ter storitvami iz člena 5, če je prodaja, dobava, prenos ali izvoz tega blaga ali tehnologije ali izvajanje teh dejavnosti potrebno za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resne in obsežne posledice za zdravje in varnost ljudi, vključno z varnostjo obstoječe infrastrukture, ali za okolje. V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz izvede brez predhodnega dovoljenja, pod pogojem, da izvoznik pristojni organ o tem uradno obvesti v petih delovnih dneh od opravljene prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ter pri tem navede podrobnosti ustrezne utemeljitve za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

Komisija in države članice se medsebojno obveščajo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega odstavka, in si izmenjujejo vse druge ustrezne informacije, ki so jim na voljo.

Člen 8

Prepovedano je zavestno in namerno, tudi posredno, sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe.

Člen 9

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kakor koli kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 10

1.  

V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnimi koli podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a) 

določena fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 ( 3 );

(b) 

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a);

(c) 

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugotovljeno, da je kršil prepovedi iz te uredbe;

(d) 

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan v členu 2(1).

2.  
V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.
3.  
Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 11

1.  
Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.
2.  
Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih relevantnih informacijah, ki bi lahko vplivale na uspešno izvajanje te uredbe.

Člen 12

Na Komisijo se prenese pooblastilo za spremembo Priloge I na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Člen 13

1.  
Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 14

1.  
Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi I. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge I.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.
3.  
Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi I.

Člen 15

Ta uredba se uporablja:

(a) 

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) 

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c) 

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 16

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih držav članic ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

▼M1

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
PRILOGA II

Seznam blaga in tehnologije iz člena 4Poglavje/oznaka KN

Opis proizvoda

Poglavje 25

SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVČNI MATERIALI, APNO IN CEMENT

Poglavje 26

RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI

Poglavje 27

MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

Poglavje 28

ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV

Poglavje 29

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

3826 00

Biodizel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Poglavje 72

Železo in jeklo

Poglavje 73

Izdelki iz železa ali jekla

Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki

Poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki

Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki

Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki

Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki

Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki

8207 13 00

ORODJE ZA VRTANJE KAMNA ALI ZEMLJE, IZMENLJIVO, Z DELOVNIMI DELI IZ SINTRANIH KOVINSKIH KARBIDOV ALI KERMETOV

8207 19 10

ORODJE ZA VRTANJE KAMNA ALI ZEMLJE, IZMENLJIVO, Z DELOVNIMI DELI IZ DIAMANTA ALI AGLOMERIRANEGA DIAMANTA

8401

Jedrski reaktorji, gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov

8402

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro

8403

Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tarifne številke 8402 :

8404

Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in 8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in lovilniki plina, kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro

8405

Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih

8406

Turbine na vodno in drugo paro:

8407

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifne številke 8407 ali 8408

8410

Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

8413

Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, dvigala za tekočine

8414

Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre

8415

Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

8416

Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi odstranjevalci pepela in podobnimi napravami

8417

Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za sežiganje, neelektrične:

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tarifne številke 8415

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje

8421

Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov

8422

Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi tehtanja; uteži za tehtnice vseh vrst:

8424

Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom:

8425

Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli

8426

Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom

8427

Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo

8428

Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premične stopnice, transporterji in žičnice

8429

Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki

8431

Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz tarifnih številk 8425 do 8430

8432

Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in športne terene

8435

Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač

8436

Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo, vključno z napravami za kalitev z mehansko ali termično opremo; valilniki in tople baterije za piščance

8437

Stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja ali suhih stročnic; Stroji za mlinsko industrijo ali za predelavo žit ali suhih stročnic (razen kmetijskih strojev)

8439

Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona

8440

Knjigoveški stroji, vključno s stroji za šivanje knjig

8441

Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst

8442

Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih strojev iz tarifnih številk 8456 do 8465 ) za pripravljanje ali izdelovanje klišejev, plošč, valjev in drugih tiskarskih oblik; litografski kamni, plošče in valji, pripravljeni za tiskarske namene (npr. brušeni, uzrnjeni ali polirani)

8443

Tiskarski stroji, ki se uporabljajo za tiskanje v smislu tiskanja z uporabo plošč, valjev in drugih tiskarskih komponent iz tarifne številke 8442 ; drugi tiskalniki, stroji za kopiranje in telefaksi, kombinirani ali ne; njihovi deli in pribor

8444 00

Stroji za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov:

8445

Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken; stroji za predenje, združevanje (dubliranje) ali sukanje in drugi stroji za proizvodnjo tekstilne preje; tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje votka) in stroji za pripravljanje tekstilne preje za uporabo na strojih iz tar. št. 8446 ali 8447

8447

Pletilski stroji, šivalni prepletilniki in stroji za proizvodnjo ovite preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, pletenic ali mrež in tafting stroji

8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tarifne številke 8444 , 8445 , 8446 ali 8447 (npr.: nitni stroji, žakarski stroji, avtomatske naprave za ustavljanje in mehanizmi za spreminjane smeri čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz te tarifne številke ali iz tarifne številke 8444 , 8445 , 8446 ali 8447 (npr.: vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike, glavniki, ekstruzijske šobe, čolnički, nicalnice, listi za nicalnice in igle)

8449 00 00

Stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo klobučevine ali netkanega blaga v metraži ali v določenih oblikah, vključno s stroji za izdelovanje klobukov iz klobučevine; kalupi za klobuke

8450

Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo:

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440 ; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje

8453

Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), proizvodnjo ali popravilo obutve ali drugih predmetov iz surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev

8454

Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin

8455

Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji za valjarniška ogrodja in proge

8456

Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme; stroji za rezanje z vodnim curkom

8457

Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin

8458

Stružnice (vključno stružni centri) za odstranjevanje kovin

8459

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala (vključno s stroji z delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tarifne številke 8458

8460

Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tarifne številke 8461

8461

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na drugem mestu navedeni in ne zajeti

8462

Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v kalupih; obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

8463

Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala

8464

Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla

8465

Stroji (vključno s stroji za povezovanje z žeblji, žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug način sestavljanja) za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov

8466

Deli in pribor, uporabni izključno ali pretežno s stroji iz tarifnih številk 8456 do 8465 , vključno z držali za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki se pri delu držijo v roki

8467

Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z vdelanim električnim ali neelektričnim motorjem

8468

Stroji in aparati za spajkanje in varjenje, vključno s stroji, ki lahko režejo, razen strojev iz tarifne številke 8515 ; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje

8469 00

Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tarifne številke 8443 ; stroji za obdelavo besedila

8470

Računski stroji in stroji za snemanje, reprodukcijo in prikazovanje podatkov z računskimi funkcijami žepne velikosti; knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami; registrirne blagajne

8471

Računalniki – stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

8472

Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji – hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje, avtomatski stroji za izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev, stroji za šiljenje svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami)

8473

Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem primerni za uporabo s stroji iz tarifnih številk 8469 do 8472

8474

Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih mineralnih materialov (vključno s prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov

8475

Stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijalk ali elektronskih ali bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in steklenih izdelkov

8476

Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr. stroji za poštne znamke, cigarete, hrano ali napitke), vključno s stroji za menjanje denarja za drobiž

8477

Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8478

Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8479

Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8480

Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase

8481

Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili

8482

Kotalni ležaji

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila

8486

Stroji in aparati, ki se uporabljajo samo ali predvsem za izdelavo polprevodniških ingotov, rezin, polprevodniških naprav, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov; stroji in aparati opredeljeni v opombi 9(C) tega poglavja; deli in pribor

8487

Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

8502

Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

8503

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za elektromotorje in električne generatorje, električne generatorske agregate in rotacijske pretvornike, ki niso navedeni drugje

8504

Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave ter njihovi deli

8505

Elektromagneti (ki niso za medicinsko rabo); trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne dvigalne glave; njihovi deli

8507

Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, tudi kvadratni ali pravokotni, ter njihovi deli (razen iztrošenih in drugi kot iz netrde gume ali tekstila)

8511

Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname in alternatorji) in regulatorji zanje ter njihovi deli

8514

Industrijske ali laboratorijske električne peči, vključno s tistimi, ki delujejo na principu indukcije ali dielektrične izgube (razen sušilnikov); druga industrijska ali laboratorijska oprema za segrevanje materialov na principu indukcije ali dielektrične izgube ter njihovi deli

8515

Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, električni, vključno z električno segrevalnim plinom, laserski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov; njihovi deli (razen pištol za vroče brizganje)

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in video snemalne kamere

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tarifnih številk 8525 do 8528

8530

Električna oprema za signalizacijo (razen za pošiljanje sporočil), varnost, nadzor ali upravljanje prometa po železniških ali tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih ter njihovi deli (razen mehanične ali elektromehanske opreme iz tar. št. 8608 )

8531

Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo in njihovi deli (npr.: zvonci, sirene, indikatorske plošče, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), (drugi kot za motorna vozila, kolesa ali promet vseh vrst)

8532

Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali nastavljivi, ter njihovi deli

8533

Električni upori (vključno z reostati in potenciometri) in njihovi deli, razen grelnih uporov

8534

Tiskana vezja

8535

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni elementi motečih valov, vtiči in podobni spojniki, razdelilne omarice), za napetost > 1 000 v (razen omar, miz, aparatov za krmiljenje itd. iz tar. št. 8537 ).

8536

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, releji, prenapetostni odvodniki, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic, razdelilne omarice) za napetost <= 1 000 v (razen omar, miz, aparatov za krmiljenje itd. iz tar. št. 8537 ).

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536 , za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti ali aparati iz poglavja 90 in omarami za numerično krmiljenje (razen žičnih telefonskih in telegrafskih central in videofonov)

8538

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8535 , 8536 ali 8537 , ki niso navedeni drugje

8539

Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno z „zaprtimi reflektorskimi žarnicami z naparjenim zrcalom“, ter ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice; njihovi deli

8540

Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronske in cevi (npr.: vakuumske elektronske ali cevi, napolnjene s paro ali plinom, živosrebrove usmerjevalke, katodne cevi, slikovne cevi za televizijske kamere) in njihovi deli

8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; Fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonapetostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne (razen fotonapetostnih generatorjev); diode za sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični kristali; in njihovi deli

8542

Elektronska integrirana vezja in njihovi deli

8543

Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni drugje v poglavju 85, in njihovi deli

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorji ali brez njih

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

8546

Električni izolatorji iz katerega koli materiala (razen izolirnih delov)

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546 ; cevi za električne vodnike, vključno s spojkami zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni drugje v poglavju 85

 

Zaupni izdelki iz poglavja 85; blago iz poglavja 85, poslano po pošti ali s poštnimi paketi (ekstra)/ sestavljena koda za širjenje statistike

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

8701

Traktorji, (razen traktorjev iz tarifne številke 8709 )

8702

Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb, vštevši voznika

8704

Motorna vozila za prevoz blaga

8705

Motorna vozila za posebne namene (npr.: samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote), razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb ali blaga

8706 00

Šasije z vgrajenimi motorji, za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

8709

Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil

8710 00 00

Tanki in druga oklopna bojna vozila, motorizirana, ne glede na to ali so opremljena z orožjem in deli za takšna vozila

8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila brez lastnega pogona; njihovi deli

Poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Poglavje 98

Celovit industrijski obrat

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7107

Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7110

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin

9013

Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih številkah; laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

9014

Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri

9025

Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje

9026

Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifne številke 9014 , 9015 , 9028 ali 9032

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje

9029

Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifno številko 9014 ali 9015 ; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028 ; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

9031

Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov

9032

Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

9033

Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90.( 1 ) UL L 269 10.10.2013, str. 1.

( 2 ) Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6).

( 3 ) Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6).

Top