EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2178-20230101

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/2023-01-01

02021R2178 — SL — 01.01.2023 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2178

z dne 6. julija 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 443 10.12.2021, str. 9)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022

  L 188

1

15.7.2022
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2178

z dne 6. julija 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) 

„okoljski cilj“ pomeni enega od okoljskih ciljev iz člena 9 Uredbe (EU) 2020/852;

(2) 

„gospodarska dejavnost, usklajena s taksonomijo“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852;

(3) 

„prehodna gospodarska dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2020/852;

(4) 

„omogočitvena gospodarska dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 16 Uredbe (EU) 2020/852;

(5) 

„gospodarska dejavnost, sprejemljiva za taksonomijo“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki je opisana v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členi 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) in 15(2) Uredbe (EU) 2020/852, ne glede na to, ali ta gospodarska dejavnost izpolnjuje eno ali vsa tehnična merila za pregled, določena v teh delegiranih aktih;

(6) 

„gospodarska dejavnost, nesprejemljiva za taksonomijo“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki ni opisana v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členi 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) in 15(2) Uredbe (EU) 2020/852;

(7) 

„upravitelj premoženja“ pomeni podjetje, za katero veljajo obveznosti razkritja iz členov 19a in 29a Direktive 2013/34/EU in je eno od naslednjega:

(a) 

UAIS, kot je opredeljen v členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(b) 

družba za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(c) 

investicijska družba z dovoljenjem v skladu s členi 27, 28 in 29 Direktive 2009/65/ES, ki za svoje upravljanje ni določila družbe za upravljanje, ki ima dovoljenje v skladu s členi 6, 7 in 8 navedene direktive;

(8) 

„finančno podjetje“ pomeni podjetje, za katero veljajo obveznosti razkritja iz členov 19a in 29a Direktive 2013/34/EU in je upravitelj premoženja, kreditna institucija, kot je opredeljena v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 2 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, zavarovalnica, kot je opredeljena v členu 13(1) Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ), ali pozavarovalnica, kot je opredeljena v členu 13(4) Direktive 2009/138/ES;

(9) 

„nefinančno podjetje“ pomeni podjetje, za katero veljajo obveznosti razkritja iz členov 19a in 29a Direktive 2013/34/EU in ni finančno podjetje, kot je opredeljeno v točki 8;

(10) 

„zavarovalna ali pozavarovalna dejavnost, usklajena s taksonomijo“ pomeni zavarovalno ali pozavarovalno dejavnost, ki je skladna z merili iz oddelkov 10.1 in 10.2. Priloge II Delegirani uredbi (EU) 2021/….

Člen 2

Razkritja nefinančnih podjetij

1.  
Nefinančna podjetja razkrijejo informacije iz člena 8(1) in (2) Uredbe (EU) 2020/852, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.
2.  
Informacije iz odstavka 1 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predlog iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Razkritja upraviteljev premoženja

1.  
Upravitelji premoženja razkrijejo informacije iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2020/852, kot je določeno v prilogah III in XI k tej uredbi.
2.  
Informacije iz odstavka 1 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predloge iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 4

Razkritja kreditnih institucij

1.  
Kreditne institucije razkrijejo informacije iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2020/852, kot je določeno v prilogah V in XI k tej uredbi.
2.  
Informacije iz odstavka 1 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predloge iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 5

Razkritja investicijskih podjetij

1.  
Investicijska podjetja razkrijejo informacije iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2020/852, kot je določeno v prilogah VII in XI k tej uredbi.
2.  
Informacije iz odstavka 1 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predloge iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 6

Razkritja zavarovalnic in pozavarovalnic

1.  
Zavarovalnice in pozavarovalnice razkrijejo informacije iz člena 8(1) Uredbe (EU) 2020/852, kot je določeno v prilogah IX in XI k tej uredbi.
2.  
Informacije iz odstavka 1 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predlog iz Priloge X k tej uredbi.

Člen 7

Pravila za razkritja, skupna vsem finančnim podjetjem

1.  
Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav, centralnih bank in nadnacionalnih izdajateljev se izključijo iz izračuna števca in imenovalca ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij.
2.  
Izvedeni finančni instrumenti se izključijo iz števca ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij.
3.  
Izpostavljenosti do podjetij, ki jim ni treba objavljati nefinančnih informacij v skladu s členom 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, se izključijo iz števca ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij.
4.  
Brez poseganja v odstavek 1 se okoljsko trajnostne obveznice ali dolžniški vrednostni papirji za financiranje določenih opredeljenih dejavnosti, ki jih izda podjetje, v katero se vlaga, vključijo v števec ključnih kazalnikov uspešnosti do polne vrednosti gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, ki se na podlagi informacij, ki jih zagotovi podjetje, v katero se vlaga, financirajo s prihodki od teh obveznic in dolžniških vrednostnih papirjev.

Izpostavljenosti, katerih namen ni financiranje določenih opredeljenih dejavnosti, se vključijo v števec tehtane s ključnim kazalnikom uspešnosti za prihodke in ključnim kazalnikom uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva izdajatelja v skladu z metodologijo iz prilog III, V, VII in IX.

Če je podjetje, v katero se vlaga, izdalo okoljsko trajnostne obveznice ali dolžniške vrednostne papirje za financiranje določenih opredeljenih dejavnosti, finančna podjetja opravijo ustrezen odbitek od ključnega kazalnika uspešnosti podjetja, v katero se vlaga, da se izognejo dvojnemu štetju.

5.  
Kadar se tehnična merila za pregled iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) ali 15(2) Uredbe (EU) 2020/852, spremenijo, se krediti za posebne namene in instrumenti iz odstavka 4, ki jih imajo finančna podjetja, s katerimi se financirajo gospodarske dejavnosti ali sredstva, usklajena s taksonomijo, v primeru neskladnosti financiranih gospodarskih dejavnosti ali sredstev s spremenjenimi tehničnimi merili za pregled poročajo kot taki v skladu s to uredbo do pet let od datumu začetka uporabe delegiranih aktov, ki spreminjajo navedena tehnična merila za pregled.
6.  

Finančna podjetja v števcu, kjer je ustrezno, in imenovalcu ključnih kazalnikov uspešnosti zagotovijo razčlenitev za:

(a) 

izpostavljenosti do nefinančnih podjetij in naložbe vanje;

(b) 

izpostavljenosti do finančnih podjetij in naložbe vanje;

(c) 

izpostavljenosti do in naložbe v nefinančna podjetja s sedežem v Uniji, za katera ne velja obveznost objave izjave o nefinančnem poslovanju v skladu s členoma 19a in 29a Direktive 2013/34/EU;

(d) 

izpostavljenosti do in naložbe v finančna podjetja s sedežem v Uniji, za katera ne velja obveznost objave izjave o nefinančnem poslovanju v skladu s členoma 19a in 29a Direktive 2013/34/EU;

(e) 

izpostavljenosti do in naložbe v nefinančna podjetja s sedežem v tretji državi, za katera ne velja obveznost objave izjave o nefinančnem poslovanju v skladu s členoma 19a in 29a Direktive 2013/34/EU;

(f) 

izpostavljenosti do in naložbe v finančna podjetja s sedežem v tretji državi, za katera ne velja obveznost objave izjave o nefinančnem poslovanju v skladu s členoma 19a in 29a Direktive 2013/34/EU;

(g) 

izpostavljenosti do izvedenih finančnih instrumentov in naložbe vanje;

(h) 

druge izpostavljenosti in naložbe.

7.  
Finančna podjetja lahko uporabijo ocene za presojanje usklajenosti s taksonomijo za svoje izpostavljenosti do podjetij iz točk (e) in (f) odstavka 6, če lahko dokažejo skladnost z vsemi merili iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852 razen meril iz člena 3(b) navedene uredbe.

Finančna podjetja formalizirajo, dokumentirajo in objavijo metodologijo, na kateri temeljijo take ocene, vključno s pristopom in raziskovalno metodologijo, glavnimi predpostavkami in uporabljenimi previdnostnimi načeli.

Finančna podjetja razkrijejo:

(a) 

delež izpostavljenosti, usklajenih s taksonomijo, na podlagi ocen, ločeno od njihovih ključnih kazalnikov uspešnosti, razkritih v skladu s to uredbo;

(b) 

sprejete ukrepe in čas, potreben, da se dokaže skladnost z merili iz člena 3(b) Uredbe (EU) 2020/852.

Člen 8

Pravila za razkritja, skupna vsem finančnim podjetjem in nefinančnim podjetjem

1.  
Finančna podjetja in nefinančna podjetja vključijo vsa dodatna razkritja, ki spremljajo ključne kazalnike uspešnosti iz prilog I, III, V, VII in XI, v iste dele izjave o nefinančnem poslovanju, ki vsebujejo te kazalnike, ali zagotovijo sklicevanje na dele izjave o nefinančnem poslovanju, ki vsebujejo te kazalnike.
2.  
Informacije, razkrite v skladu s to uredbo, zajemajo letno obdobje poročanja od prejšnjega koledarskega leta datuma razkritja.
3.  
Finančna podjetja in nefinančna podjetja v izjavi o nefinančnem poslovanju navedejo ključne kazalnike uspešnosti, ki zajemajo prejšnje obdobje poročanja.

Za namene tega odstavka prvo letno obdobje poročanja zajema leto 2023.

4.  
Finančna podjetja in nefinančna podjetja v svojih razkritjih uporabljajo isto valuto kot v svojih računovodskih izkazih.

Finančna podjetja za izračun svojih ključnih kazalnikov uspešnosti uporabijo najnovejše razpoložljive podatke in ključne kazalnike uspešnosti svojih nasprotnih strank.

5.  
Ključni kazalniki uspešnosti zajemajo samo cilja blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja podnebnim spremembam do dvanajst mesecev po datumu začetka uporabe delegiranih uredb, ki vsebujejo tehnična merila za pregled za druge okoljske cilje in so bile sprejete v skladu s členi 12(2), 13(2), 14(2) in 15(2) Uredbe (EU) 2020/852.

▼M1

6.  

Nefinančna podjetja in finančna podjetja razkrijejo znesek in delež:

(a) 

gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, iz oddelkov 4.26, 4.27 in 4.28 prilog I in II k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139 v imenovalcu in števcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti;

(b) 

gospodarskih dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, vendar z njo niso usklajene, iz oddelkov 4.26, 4.27 in 4.28 prilog I in II k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139 v imenovalcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti;

(c) 

gospodarskih dejavnosti na področju jedrske energije, ki niso sprejemljive za taksonomijo, v imenovalcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti.

7.  

Nefinančna podjetja in finančna podjetja razkrijejo znesek in delež:

(a) 

gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, iz oddelkov 4.29, 4.30 in 4.31 prilog I in II k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139 v imenovalcu in števcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti;

(b) 

gospodarskih dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, vendar z njo niso usklajene, iz oddelkov 4.29, 4.30 in 4.31 prilog I in II k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139 v imenovalcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti;

(c) 

gospodarskih dejavnosti na področju zemeljskega plina, ki niso sprejemljive za taksonomijo, v imenovalcu svojih ključnih kazalnikov uspešnosti.

8.  
Informacije iz odstavkov 6 in 7 se prikažejo v obliki preglednice z uporabo predlog iz Priloge XII k tej uredbi.

▼B

Člen 9

Pregled

1.  

Komisija do 30. junija 2024 pregleda uporabo te uredbe. Komisija oceni zlasti potrebo po kakršnih koli nadaljnjih spremembah v zvezi z vključitvijo:

(a) 

izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in centralnih bank v števec in imenovalec ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij;

(b) 

izpostavljenosti do podjetij, ki ne objavljajo izjave o nefinančnem poslovanju v skladu s členom 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, v števec ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij.

2.  
Pregledu za izpostavljenosti do MSP bo priložena ocena učinka, v kateri bodo ocenjeni upravno breme, dostop do financiranja in morebitni učinki na MSP v primeru razširitve, s katero bi se zajele izpostavljenosti do MSP, ki niso zajete v tej delegirani uredbi, ali takšne informacije zagotavljale prostovoljno.
3.  
Izpostavljenosti do podjetij in naložbe v podjetja, ki ne objavljajo nefinančnih informacij v skladu s členoma 19a in 29a Direktive 2013/34/EU in členom 8 Uredbe (EU) 2020/852, vendar take enakovredne informacije zagotavljajo prostovoljno, se lahko vključijo v števce ključnih kazalnikov uspešnosti finančnih podjetij od 1. januarja 2025 v primeru pozitivne ocene iz odstavka 2.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
2.  
Od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 nefinančna podjetja razkrivajo samo delež gospodarskih dejavnosti, sprejemljivih za taksonomijo in nesprejemljivih za taksonomijo, v skupnih prihodkih, naložbah v osnovna sredstva in naložbah v obratna sredstva ter kvalitativne informacije iz oddelka 1.2 Priloge I, ki so pomembne za to razkritje.
3.  

Od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023 finančna podjetja razkrivajo samo:

(a) 

delež izpostavljenosti do gospodarskih dejavnosti, nesprejemljivih za taksonomijo in sprejemljivih za taksonomijo, v njihovih skupnih sredstvih;

(b) 

delež izpostavljenosti iz člena 7(1) in (2) v njihovih skupnih sredstvih;

(c) 

delež izpostavljenosti iz člena 7(3) v njihovih skupnih sredstvih;

(d) 

kvalitativne informacije iz Priloge XI.

Kreditne institucije razkrijejo tudi delež svojega trgovalnega portfelja in medbančnih kreditov na zahtevo v njihovih skupnih sredstvih.

Zavarovalnice in pozavarovalnice razkrijejo tudi delež gospodarskih dejavnosti neživljenjskega zavarovanja, sprejemljivih za taksonomijo in nesprejemljivih za taksonomijo.

4.  
Ključni kazalniki uspešnosti nefinančnih podjetij, vključno z vsemi spremnimi informacijami, ki jih je treba razkriti v skladu s prilogama I in II k tej uredbi, se razkrivajo od 1. januarja 2023.
5.  
Ključni kazalniki uspešnosti finančnih podjetij, vključno z vsemi spremnimi informacijami, ki jih je treba razkriti v skladu s prilogami III, V, VII, IX in XI k tej uredbi, se razkrivajo od 1. januarja 2024.

Oddelka 1.2.3 in 1.2.4 Priloge V se uporabljata od 1. januarja 2026.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI NEFINANČNIH PODJETIJ

1.    Vsebina ključnih kazalnikov uspešnosti, ki jih morajo razkriti nefinančna podjetja

1.1    Določitev ključnih kazalnikov uspešnosti

1.1.1    Ključni kazalnik uspešnosti za prihodke

Delež prihodkov iz točke (a) člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/852 se izračuna kot del čistih prihodkov, ki izhajajo iz proizvodov ali storitev, vključno z neopredmetenimi, povezanih z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo (števec), deljen s čistim prihodkom (imenovalec), kot je opredeljen v točki (5) člena 2 Direktive 2013/34/EU. Prihodki zajemajo prihodke, pripoznane v skladu z 82.(a) členom Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 1, kakor je bil sprejet z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 ( 5 ).

Pri ključnih kazalnikih uspešnosti iz prvega pododstavka se iz števca izključi del čistih prihodkov, ki izhajajo iz proizvodov in storitev, povezanih z gospodarskimi dejavnostmi, ki so bile prilagojene podnebnim spremembam v skladu s členom 11(1)(a) Uredbe (EU) 2020/852 in Prilogo II k Delegirani uredbi (EU) 2021/XXX, razen če se te dejavnosti:

(a) 

štejejo za omogočitvene dejavnosti v skladu s členom 11(1)(b) Uredbe 2020/852 ali

(b) 

so same usklajene s taksonomijo.

1.1.2    Ključni kazalnik uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva

Delež naložb v osnovna sredstva iz točke (b) člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/852 se izračuna kot števec, deljen z imenovalcem, kot sta določena v točkah 1.1.2.1 in 1.1.2.2 te priloge.

1.1.2.1   Imenovalec

Imenovalec zajema povečanja opredmetenih in neopredmetenih sredstev v zadevnem poslovnem letu pred amortizacijo in vsemi ponovnimi merjenji, vključno s tistimi, ki izhajajo iz prevrednotenj in oslabitev, za zadevno poslovno leto ter brez sprememb poštene vrednosti. Imenovalec zajema tudi povečanja opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki izhajajo iz poslovnih združitev.

Za nefinančna podjetja, ki uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), kot so bili sprejeti z Uredbo (ES) št. 1126/2008, naložbe v osnovna sredstva zajemajo stroške, ki se obračunavajo na podlagi:

(a) 

MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva, 73.(e) člen, točki (i) in (iii);

(b) 

MRS 38 Neopredmetena sredstva, 118.(e) člen, točka (i);

(c) 

MRS 40 Naložbene nepremičnine, 76. člen, točki (a) in (b) (za model poštene vrednosti);

(d) 

MRS 40 Naložbene nepremičnine, 79.(d) člen, točki (i) in (ii) (za model nabavne vrednosti);

(e) 

MRS 41 Kmetijstvo, 50. člen, točki (b) in (e);

(f) 

MSRP 16 Najemi, 53. člen, točka (h).

Za nefinančna podjetja, ki uporabljajo nacionalna splošno sprejeta računovodska načela, naložbe v osnovna sredstva zajemajo stroške, ki se obračunavajo v skladu z veljavnimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli in ustrezajo stroškom, ki jih v naložbe v osnovna sredstva vključijo nefinančna podjetja, ki uporabljajo MSRP.

Najemi, ki ne vodijo do priznanja pravice do uporabe za sredstvo, se ne štejejo kot naložbe v osnovna sredstva.

1.1.2.2   Števec

Števec je enak delu naložb v osnovna sredstva, vključenemu v imenovalec, ki je kar koli od naslednjega:

(a) 

povezan s sredstvi ali procesi, povezanimi z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo;

(b) 

del načrta za razširitev gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, ali omogočanje, da postanejo gospodarske dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, usklajene s taksonomijo (v nadaljnjem besedilu: načrt za naložbe v osnovna sredstva), pod pogoji, določenimi v drugem pododstavku te točke 1.1.2.2;

(c) 

povezan z nakupom proizvodnje iz gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, in posameznimi ukrepi, ki omogočajo, da ciljne dejavnosti postanejo nizkoogljične ali da vodijo do zmanjšanj emisij toplogrednih plinov, zlasti dejavnosti iz točk 7.3 do 7.6 Priloge I k delegiranemu aktu o podnebju ter druge gospodarske dejavnosti, navedene v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členi 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) in 15(2) Uredbe (EU) 2020/852, pod pogojem, da se taki ukrepi uvedejo in začnejo izvajati v 18 mesecih.

Načrt za naložbe v osnovna sredstva iz prvega odstavka te točke 1.1.2.2 izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) 

cilj načrta je razširiti gospodarske dejavnosti podjetja, usklajene s taksonomijo, ali nadgraditi gospodarske dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, da bodo v petih letih usklajene s taksonomijo;

(b) 

načrt se razkrije na združeni ravni gospodarskih dejavnosti, odobri pa ga upravni organ nefinančnih podjetij neposredno ali s prenosom pooblastila.

Če se ustrezna tehnična merila za pregled spremenijo pred zaključkom načrta za naložbe v osnovna sredstva, nefinančna podjetja načrt v dveh letih bodisi posodobijo, da zagotovijo, da so gospodarske dejavnosti iz točke (a) po dokončanju načrta usklajene s spremenjenimi tehničnimi merili za pregled, bodisi preračunajo števec ključnega kazalnika uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva. S posodobitvijo načrta se ponovno začne obdobje iz točke (a). Obdobje iz točke (a) drugega odstavka te točke 1.1.2.2 lahko traja več kot pet let samo, če je daljše obdobje objektivno utemeljeno zaradi posebnih značilnosti gospodarske dejavnosti in zadevne posodobitve, vendar ne sme biti daljši od 10 let. Ta utemeljitev je vključena v sam načrt za naložbe v osnovna sredstva in v spremne informacije, podrobno opisane v točki 1.2.3 te priloge.

Če načrt za naložbe v osnovna sredstva ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka te točke 1.1.2.2, se predhodno objavljeni ključni kazalnik uspešnosti v zvezi z naložbami v osnovna sredstva preračuna.

Števec vključuje tudi del naložb v osnovna sredstva, namenjen prilagoditvi gospodarskih dejavnosti podnebnim spremembam v skladu s Prilogo II k temu delegiranemu aktu o podnebju. V števcu je zagotovljena razčlenitev za del naložb v osnovna sredstva, dodeljen bistvenemu prispevku k prilagajanju podnebnim spremembam.

1.1.3    Ključni kazalnik uspešnosti za naložbe v obratna sredstva

Delež naložb v obratna sredstva iz točke (b) člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/852 se izračuna kot števec, deljen z imenovalcem, kot sta določena v točkah 1.1.3.1 in 1.1.3.2 te priloge.

1.1.3.1.   Imenovalec

Imenovalec zajema neposredne neusredstvene stroške, povezane z raziskavami in razvojem, ukrepi prenove stavb, kratkoročnimi najemi, vzdrževanjem in popravili, ter vse druge neposredne odhodke, povezane z dnevnim servisiranjem opredmetenih osnovnih sredstev s strani podjetja ali tretje osebe, kateri se dejavnosti oddajo v zunanje izvajanje, ki so potrebni za zagotovitev neprekinjenega in učinkovitega delovanja takšnih sredstev.

Nefinančna podjetja, ki uporabljajo nacionalna splošno sprejeta računovodska načela in ne usredstvujejo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, v naložbe v obratna sredstva poleg stroškov, navedenih v prvem pododstavku točke 1.1.3.1 te priloge, vključijo stroške najemov.

1.1.3.2   Števec

Števec je enak delu naložb v obratna sredstva, vključenemu v imenovalec, ki je kar koli od naslednjega:

(a) 

povezan s sredstvi ali procesi, povezanimi z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo, vključno z usposabljanjem in drugimi potrebami po prilagoditvi človeških virov, ter neposrednimi neusredstvenimi stroški, ki predstavljajo raziskave in razvoj;

(b) 

del načrta za naložbe v osnovna sredstva za razširitev gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, ali omogočanje, da postanejo gospodarske dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, usklajene s taksonomijo v vnaprej določenem časovnem okviru, kot je določeno v drugem odstavku te točke 1.1.3.2;

(c) 

povezan z nakupom proizvodnje iz gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, in posameznimi ukrepi, ki omogočajo, da ciljne dejavnosti postanejo nizkoogljične ali da vodijo do zmanjšanj emisij toplogrednih plinov, ter posameznimi ukrepi za prenovo stavb, navedenimi v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členom 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) ali 15(2) Uredbe (EU) 2020/852, pod pogojem, da se taki ukrepi uvedejo in začnejo izvajati v 18 mesecih.

Načrt za naložbe v osnovna sredstva iz prvega odstavka te točke 1.1.3.2 izpolnjuje pogoje iz točke 1.1.2.2 te priloge.

Stroški raziskav in razvoja, ki so že obračunani v ključnih kazalnikih uspešnosti naložb v osnovna sredstva, se ne štejejo za naložbe v obratna sredstva.

Števec vključuje tudi del naložb v obratna sredstva, namenjen prilagoditvi gospodarskih dejavnosti podnebnim spremembam v skladu s Prilogo II k delegiranemu aktu o podnebju. V števcu je zagotovljena razčlenitev za del naložb v obratna sredstva, dodeljen bistvenemu prispevku k prilagajanju podnebnim spremembam.

Kadar naložbe v obratna sredstva niso pomembne za poslovni model nefinančnih podjetij, so ta podjetja:

(a) 

izvzeta iz izračuna števca ključnega kazalnika uspešnosti za naložbe v obratna sredstva v skladu s točko 1.1.3.2 in razkrijejo, da je ta števec enak nič;

(b) 

razkrijejo skupno vrednost imenovalca z naložbami v obratna sredstva, izračunano v skladu s točko 1.1.3.1;

(c) 

pojasnijo, da v njihovem poslovnem modelu ni pomembnih naložb v obratna sredstva.

1.2    Specifikacija razkritij, ki se priložijo ključnim kazalnikom uspešnosti nefinančnih podjetij

Nefinančna podjetja razkrijejo naslednje informacije, ki se priložijo zadevnim ključnim kazalnikom uspešnosti.

1.2.1    Računovodska usmeritev

Nefinančna podjetja pojasnijo:

(a) 

kako so bili prihodki, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva določeni in dodeljeni števcu;

(b) 

podlago, na kateri so bili izračunani prihodki, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva, vključno z vsemi ocenami pri dodelitvi prihodkov ali odhodkov različnim gospodarskim dejavnostim.

V zvezi s prihodki in naložbami v osnovna sredstva nefinančna podjetja vključijo sklice na povezane vrstične postavke v izjavah o nefinančnem poslovanju.

Če se je uporaba katerih koli izračunov od prejšnjega poročevalskega obdobja spremenila, nefinančna podjetja pojasnijo, zakaj so informacije zaradi teh sprememb zanesljivejše in ustreznejše, ter zagotovijo preračunane primerjalne številke.

Nefinančna podjetja razkrijejo vse pomembne spremembe, do katerih je prišlo v obdobju poročanja v zvezi z izvajanjem načrtov za naložbe v osnovna sredstva, razkritih v skladu s točko 1.1.2 te priloge. Nefinančna podjetja razkrijejo vse naslednje:

(a) 

pomembne spremembe, do katerih je prišlo v načrtu za naložbe v osnovna sredstva, in razloge za te spremembe;

(b) 

vpliv takih sprememb na možnost, da postanejo gospodarske dejavnosti podjetja usklajene s taksonomijo, in na obdobje, v katerem se pričakuje, da bo prišlo do te spremembe;

(c) 

preračun ključnih kazalnikov uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva za vsako preteklo leto poročanja, ki ga zajema načrt, kadar so spremembe načrta vplivale na te ključne kazalnike uspešnosti.

1.2.2    Ocena skladnosti z Uredbo (EU) 2020/852

1.2.2.1   Informacije o oceni skladnosti z Uredbo (EU) 2020/852

Nefinančna podjetja:

(a) 

opišejo naravo svojih gospodarskih dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo in usklajene s taksonomijo, s sklicevanjem na delegirane akte, sprejete v skladu s členi 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) in 15(2) Uredbe (EU) 2020/852;

(b) 

pojasnijo, kako so ocenila skladnost z merili iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852 in povezanimi tehničnimi merili za pregled iz delegiranih aktov iz točke (a);

(c) 

pojasnijo, kako so se izognila dvojnemu štetju pri dodeljevanju v števcu ključnih kazalnikov uspešnosti za prihodke, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva med gospodarskimi dejavnostmi.

1.2.2.2   Prispevek k več ciljem

Kadar gospodarska dejavnost prispeva k več okoljskim ciljem, nefinančna podjetja:

(a) 

dokažejo skladnost z merili iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852, zlasti s tehničnimi merili za pregled za več okoljskih ciljev;

(b) 

razkrijejo prihodke, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva iz te dejavnosti, kot da prispevajo k več okoljskim ciljem;

(c) 

prihodke od te dejavnosti v števcu ključnih kazalnikov uspešnosti v točki 1.1 te priloge upoštevajo samo enkrat, da se prepreči dvojno štetje.

1.2.2.3   Razdruževanje ključnih kazalnikov uspešnosti

Kadar je treba ključne kazalnike uspešnosti za gospodarsko dejavnost razdružiti, zlasti kadar se proizvodni obrati uporabljajo na integriran način, nefinančna podjetja zagotovijo, da:

(a) 

razdruževanje temelji na merilih, ki so primerna za proizvodni proces, ki se izvaja, in odraža tehnične posebnosti tega procesa;

(b) 

so zagotovljene ustrezne informacije, priložene ključnim kazalnikom uspešnosti, o podlagi za takšno razdruževanje.

1.2.3    Spremne informacije

Nefinančna podjetja pojasnijo vrednosti vsakega ključnega kazalnika uspešnosti in razloge za morebitne spremembe teh vrednosti v obdobju poročanja.

Nefinančna podjetja lahko razkrijejo dodatne ključne kazalnike uspešnosti na podlagi prihodkov, naložb v osnovna sredstva in naložb v obratna sredstva, ki vključujejo naložbe v lastniški kapital, obračunane v skupnih podvigih v skladu z MSRP 11 ali MRS 28 na sorazmerni osnovi, ki ustreza njihovemu deležu v lastniškem kapitalu skupnega podviga.

1.2.3.1   Spremne informacije o ključnem kazalniku uspešnosti za prihodke

Nefinančna podjetja zagotovijo vse naslednje:

(a) 

kvantitativno razčlenitev števca, da se ponazorijo glavni povzročitelji spremembe ključnega kazalnika uspešnosti za prihodke v obdobju poročanja, kot so prihodki iz pogodb s kupci, prihodki od najema ali drugi viri prihodkov;

(b) 

informacije o zneskih, povezanih z dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo, ki se izvajajo za lastno notranjo porabo nefinančnih podjetij;

(c) 

kvalitativno razlago glavnih elementov spremembe ključnega kazalnika uspešnosti za prihodke v obdobju poročanja.

Nefinančna podjetja, ki so izdala okoljsko trajnostne obveznice ali dolžniške vrednostne papirje z namenom financiranja določenih opredeljenih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, prav tako razkrijejo ključni kazalnik uspešnosti za prihodke, prilagojen za preprečevanje dvojnega štetja.

1.2.3.2   Spremne informacije o ključnem kazalniku uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva

Nefinančna podjetja zagotovijo kvantitativno razčlenitev na združeni ravni gospodarskih dejavnosti za zneske, vključene v števec, in kvalitativno razlago glavnih elementov spremembe ključnega kazalnika uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva v obdobju poročanja. Pri taki razčlenitvi se razkrije vse naslednje:

(a) 

združena povečanja opredmetenih osnovnih sredstev, znotraj podjetja ustvarjenih neopredmetenih sredstev, vključno s poslovnimi združitvami ali pridobitvami, naložbenih nepremičnin, pridobljena ali pripoznana v knjigovodski vrednosti, in po potrebi usredstvenih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe;

(b) 

združena povečanja, povezana s pridobitvami s poslovnimi združitvami,

(c) 

združeni odhodki, nastali v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo, in odhodki, nastali v okviru načrta za naložbe v osnovna sredstva iz točke 1.1.2 te priloge.

Nefinančna podjetja razkrijejo ključne informacije o vsakem od svojih načrtov za naložbe v osnovna sredstva iz točke 1.1.2 te priloge, vključno z vsemi naslednjimi informacijami:

(a) 

zastavljeni okoljski cilji;

(b) 

zadevne gospodarske dejavnosti;

(c) 

zadevne raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, kadar je ustrezno;

(d) 

obdobje, v katerem se pričakuje, da bo posamezna gospodarska dejavnost, usklajena s taksonomijo, razširjena ali da bo posamezna gospodarska dejavnost postala usklajena s taksonomijo, in če obdobje, v katerem naj bi gospodarska dejavnost postala usklajena s taksonomijo, presega pet let, vključno z objektivno utemeljitvijo na podlagi posebnih značilnostih gospodarske dejavnosti in zadevne posodobitve;

(e) 

skupne pričakovane naložbe v osnovna sredstva v obdobju poročanja in v obdobju načrtov za naložbe v osnovna sredstva.

Nefinančna podjetja, ki so izdala okoljsko trajnostne obveznice ali dolžniške vrednostne papirje z namenom financiranja določenih opredeljenih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, prav tako razkrijejo ključni kazalnik uspešnosti za naložbe v osnovna sredstva, prilagojen za naložbe v osnovna sredstva, usklajene s taksonomijo, ki so financirane s takimi obveznicami ali dolžniškimi vrednostnimi papirji.

1.2.3.3   Spremne informacije o ključnem kazalniku uspešnosti za naložbe v obratna sredstva

Nefinančna podjetja zagotovijo vse naslednje:

(a) 

kvantitativno razčlenitev števca (naložbe v obratna sredstva, določene v skladu s točko 1.1.3.2 te priloge), da se ponazorijo glavni elementi spremembe ključnega kazalnika uspešnosti za naložbe v obratna sredstva v obdobju poročanja;

(b) 

kvalitativno razlago glavnih elementov spremembe ključnega kazalnika uspešnosti za naložbe v obratna sredstva v obdobju poročanja;

(c) 

razlago drugih odhodkov, povezanih z dnevnim servisiranjem postavk opredmetenih osnovnih sredstev, ki so vključeni v izračun naložb v obratna sredstva za števec in imenovalec.

Če so naložbe v obratna sredstva del načrta za naložbe v osnovna sredstva, kot je navedeno v točkah 1.1.2.2 in 1.1.3.2 te priloge, nefinančna podjetja razkrijejo ključne informacije o vsakem od svojih načrtov za naložbe v osnovna sredstva v skladu z zahtevami iz točke 1.2.3.2 te priloge.

2.    Metodologija za poročanje ključnih kazalnikov uspešnosti, ki jih morajo razkriti nefinančna podjetja

Za razkritja v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 2020/852 veljajo naslednje zahteve:

(a) 

nefinančna podjetja navedejo vsako gospodarsko dejavnost, vključno s podskupino prehodnih in omogočitvenih gospodarskih dejavnosti;

(b) 

nefinančna podjetja razkrijejo ključne kazalnike uspešnosti za vsako gospodarsko dejavnost in skupne ključne kazalnike uspešnosti za vse gospodarske dejavnosti na ravni zadevnega podjetja ali skupine;

(c) 

nefinančna podjetja razkrijejo ključne kazalnike uspešnosti iz točk 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.3 te priloge za vsak okoljski cilj in skupne ključne kazalnike uspešnosti za vse okoljske cilje na ravni podjetja ali skupine, pri čemer se izognejo dvojnemu štetju;

(d) 

nefinančna podjetja navedejo delež gospodarskih dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, in delež gospodarskih dejavnosti, sprejemljivih za taksonomijo, ki ne izpolnjujejo tehničnih meril za pregled. Nefinančna podjetja pri gospodarski dejavnosti, sprejemljivi za taksonomijo, navedejo delež te dejavnosti, ki je usklajen s taksonomijo;

(e) 

nefinančna podjetja navedejo gospodarske dejavnosti, ki niso sprejemljive za taksonomijo, in razkrijejo delež teh gospodarskih dejavnosti v imenovalcu ključnega kazalnika uspešnosti za prihodke na ravni podjetja ali skupine;

(f) 

ključni kazalniki uspešnosti se zagotovijo na ravni posameznega podjetja, kadar to podjetje pripravlja samo posamične izjave o nefinančnem poslovanju, ali na ravni skupine, kadar podjetje pripravlja konsolidirane izjave o nefinančnem poslovanju.
PRILOGA II

PREDLOGE ZA KLJUČNE KAZALNIKE USPEŠNOSTI NEFINANČNIH PODJETIJ

Predloga: Delež prihodkov od proizvodov ali storitev, povezanih z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo – razkritje za leto N

image