EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1297-20210805

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) 2021/1297 z dne 4. avgusta 2021 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorokarboksilnih kislin, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (PFCA C9–C14), njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1297/2021-08-05

02021R1297 — SL — 05.08.2021 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1297

z dne 4. avgusta 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorokarboksilnih kislin, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (PFCA C9–C14), njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 282 5.8.2021, str. 29)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 083, 10.3.2022, str.  64 (2021/1297)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1297

z dne 4. avgusta 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorokarboksilnih kislin, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (PFCA C9–C14), njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

▼C1

V Prilogi XVII se doda naslednji vnos:

▼B„68.  Linearne in razvejane perfluorokarboksilne kisline s formulo CnF2n+1–C(=O)OH, pri čemer je n = 8, 9, 10, 11, 12 ali 13 (PFCA C9–C14),

vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Vsaka snov, povezana s PFCA C9–C14, ki ima perfluoro skupino s formulo CnF2n+1–, ki je neposredno vezana na drug ogljikov atom, pri čemer je n = 8, 9, 10, 11, 12 ali 13, vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Vsaka snov, povezana s PFCA C9–C14, ki ima kot enega od strukturnih elementov perfluoro skupino s formulo CnF2n+1–, ki ni neposredno vezana na drug ogljikov atom, pri čemer je n = 9, 10, 11, 12, 13 ali 14, vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Naslednje snovi so izvzete iz te oznake:

— CnF2n+1–X, pri čemer je X = F, Cl ali Br

— in n = 9, 10, 11, 12, 13 ali 14, vključno s kakršnimi koli njihovimi kombinacijami;

— CnF2n+1–C(=O)OX’, pri čemer je n > 13 in X’ = katera koli skupina, vključno s solmi.

______________________________

1.  Se ne proizvajajo ali dajejo v promet kot samostojne snovi od 25. februarja 2023.

2.  Se od 25. februarja 2023 ne uporabljajo ali dajejo v promet:

(a)  kot sestavina drugih snovi;

(b)  v zmeseh;

(c)  v izdelkih,

razen če je koncentracija v snovi, zmesi ali izdelku nižja od 25 ppb za vsoto PFCA C9–C14 in njihovih soli ali 260 ppb za vsoto snovi, povezanih s PFCA C9–C14.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 je mejna koncentracija 10 ppm za vsoto PFCA C9–C14, njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14, kadar so prisotne v snovi, ki se uporablja kot transportirani izolirani intermediat, če so izpolnjeni pogoji iz točk (a) do (f) člena 18(4) te uredbe za proizvodnjo fluorokemikalij z dolžino verige perfluoroogljikovodikov, ki je enaka ali krajša od 6 ogljikovih atomov. Komisija to omejitev pregleda najpozneje 25. avgusta 2023.

4.  Odstavek 2 se uporablja od 4. julija 2023 za:

(i)  olje- in vodoodbojne tekstilne materiale za zaščito delavcev pred nevarnimi tekočinami, ki predstavljajo tveganje za njihovo zdravje in varnost;

(ii)  proizvodnjo politetrafluoretilena (PTFE) in poliviniliden fluorida (PVDF) za izdelavo:

— visokozmogljivih in proti koroziji odpornih membran za plinske filtre, membran za vodne filtre ali membran za medicinski tekstil;

— opreme za toplotne izmenjevalnike za industrijsko odpadno toploto;

— industrijskih tesnilnih mas, ki lahko preprečijo uhajanje hlapnih organskih spojin in delcev PM 2,5 .

5.  Z odstopanjem od odstavka 2 se uporaba PFCA C9–C14, njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9-C14, dovoli do 4. julija 2025 za:

(i)  fotolitografijo ali jedkanje v proizvodnji polprevodnikov;

(ii)  fotografske premaze, ki se nanašajo na filme;

(iii)  medicinske pripomočke za invazivne posege in vsaditev;

(iv)  gasilno peno za dušenje hlapov tekočih goriv in za požare tekočih goriv (požari razreda B), ki je že vgrajena v sisteme, vključno z mobilnimi in fiksnimi sistemi, pod naslednjimi pogoji:

— gasilna pena, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se ne uporablja za usposabljanje;

— gasilna pena, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se ne uporablja za preizkušanje, razen če se zajamejo vsi izpusti;

— od 1. januarja 2023 je uporaba gasilne pene, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, dovoljena samo na lokacijah, kjer se lahko zajamejo vsi izpusti;

— zaloge gasilne pene, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se upravljajo v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1021.

6.  Odstavek 2(c) se ne uporablja za izdelke, ki se dajo v promet pred 25. februarjem 2023.

7.  Odstavek 2 se ne uporablja za premaz pločevink za tlačne inhalatorje z merjenim odmerkom do 25. avgusta 2028.

8.  Odstavek 2(c) se uporablja od 31. decembra 2023 za:

(a)  samostojne polprevodnike;

(b)  polprevodnike, vgrajene v delno dokončano in dokončano elektronsko opremo.

9.  Odstavek 2(c) se uporablja od 31. decembra 2030 za polprevodnike, ki se uporabljajo v nadomestnih delih za dokončano elektronsko opremo, dano na trg pred 31. decembrom 2023.

10.   ►C1  Do 25. avgusta 2024 je mejna koncentracija iz odstavka 2 za vsoto PFCA C9–C14 v fluoroplastih in fluoroelastomerih, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, 2 000 ppb. Od 26. avgusta 2024 je mejna koncentracija za vsoto PFCA C9–C14 v fluoroplastih in fluoroelastomerih, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, 100 ppb. ◄ Vsem emisijam PFCA C9–C14 med proizvodnjo in uporabo fluoroplastov in fluoroelastomerov, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, se je treba izogibati in jih, če to ni mogoče, zmanjšati, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo. To odstopanje se ne uporablja za izdelke iz odstavka 2(c). Komisija to odstopanje pregleda najpozneje 25. avgusta 2024.

11.  Mejna koncentracija iz odstavka 2 za vsoto PFCA C9–C14, kadar so prisotne v mikroprahovih iz PTFE, pridobljenih z ionizirajočim sevanjem ali termično razgradnjo, ter v zmeseh in izdelkih za industrijsko in poklicno uporabo, ki vsebujejo mikroprahove iz PTFE, je 1 000 ppb. Med proizvodnjo in uporabo mikroprahov PTFE se je treba izogniti vsakršnim emisijam PFCA C9–C14, če to ni mogoče, pa jih je treba zmanjšati, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo. Komisija to odstopanje pregleda najpozneje 25. avgusta 2024.

12.  Za namene tega vnosa so snovi, povezane s PFCA C9–C14, snovi, za katere glede na njihovo molekularno strukturo velja, da se lahko razgradijo ali pretvorijo v PFCA C9–C14.“

Top