EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1175-20200810

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1175 z dne 7. avgusta 2020 o dovoljenju za L-cistein hidroklorid monohidrat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1175/2020-08-10

02020R1175 — SL — 10.08.2020 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1175

z dne 7. avgusta 2020

o dovoljenju za L-cistein hidroklorid monohidrat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181, kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 259 10.8.2020, str. 6)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 269, 17.8.2020, str.  42 (2020/1175)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1175

z dne 7. avgusta 2020

o dovoljenju za L-cistein hidroklorid monohidrat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181, kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovoli kot krmni dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGAIdentifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi

2b920i

L-cistein hidroklorid monohidrat

Sestava dodatka

L-cistein hidroklorid monohidrat

Lastnosti aktivne snovi

L-cistein hidroklorid monohidrat

Pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181.

Čistost: najmanj 98,5 %.

Kemijska formula: C3H7NO2S •HClH2O.

Št. CAS: 7048-04-6.

Št. FLAVIS: 17.032.

Analizna metoda (1)

Za določanje L-cistein hidroklorid monohidrata v krmnem dodatku:

— ionskoizmenjevalna kromatografija z derivatizacijo po koloni in fotometrično detekcijo (IEC-VIS), Ph.Eur. 6.6-2.2.56-metoda 1.

Za določanje količine L-cistein hidroklorid monohidrata v krmnem dodatku:

— ionskoizmenjevalna kromatografija z derivatizacijo po koloni in optično detekcijo (IEC-VIS/FD).

Za določanje količine L-cistein hidroklorid monohidrata v premiksih:

— ionskoizmenjevalna kromatografija z derivatizacijo po koloni in fotometrično detekcijo (IEC-VIS), Uredba Komisije (ES) št. 152/2009

— (Priloga III, F).

vse živalske vrste

1.  Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.  V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

3.  Na oznaki dodatka se navede naslednje:

„Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg/kg.“

4.  Na oznaki premiksov se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, če je presežena naslednja vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg/kg.

5.  Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

►C1  30.8.2030 ◄

(1)   Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Top