EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Uredba (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2018 o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — SL — 01.05.2019 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2018/196 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. februarja 2018

o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

(kodificirano besedilo)

(UL L 044 16.2.2018, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/632 z dne 19. februarja 2018

  L 105

3

25.4.2018

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/673 z dne 27. februarja 2019

  L 114

5

30.4.2019
▼B

UREDBA (EU) 2018/196 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. februarja 2018

o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

(kodificirano besedilo)Člen 1

Tarifne koncesije in povezane obveznosti Unije na podlagi GATT 1994 se začasno prekličejo za izdelke s poreklom iz Združenih držav, navedene v Prilogi I k tej uredbi.

▼M2

Člen 2

Za izdelke s poreklom iz Združenih držav, navedene v Prilogi I k tej uredbi, se poleg carine, ki se uporablja v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), uvede dajatev ad valorem v višini 0,001 %.

▼B

Člen 3

1.  Komisija letno prilagaja stopnjo začasnega preklica stopnji razveljavitve ali omejitve, ki jo Uniji takrat povzroči Zakon o trajnem dampingu in izravnavi s subvencijami Združenih držav (CDSOA). Komisija spremeni stopnjo dodatne uvozne dajatve ali seznam iz Priloge I pod naslednjimi pogoji:

(a) stopnja razveljavitve ali omejitve je enaka 72 % zneska izdatkov na podlagi CDSOA v zvezi s protidampinškimi ali z izravnalnimi dajatvami, plačanimi za uvoz iz Unije v zadnjem letu, za katero so takrat na voljo podatki, kakor jih objavijo organi Združenih držav;

(b) sprememba je taka, da učinek dodatne uvozne dajatve na uvoz izbranih izdelkov s poreklom iz Združenih držav predstavlja letno vrednost trgovanja, ki ne presega stopnje razveljavitve ali omejitve;

(c) Komisija dodaja izdelke na seznam iz Priloge I, ko stopnja začasnega preklica naraste, razen v primerih iz točke (e); ti izdelki se izberejo izmed izdelkov s seznama iz Priloge II, po vrstnem redu s slednjega seznama;

(d) Komisija umakne izdelke s seznama iz Priloge I, ko stopnja začasnega preklica upade, razen v primerih iz točke (e); Komisija najprej umakne izdelke, ki so bili 1. maja 2005 na seznamu iz Priloge II in so bili pozneje dodani na seznam iz Priloge I; Komisija nato umakne izdelke, ki so bili 1. maja 2005 na seznamu iz Priloge I, po vrstnem redu s slednjega seznama;

(e) Komisija spremeni stopnjo dodatne uvozne dajatve, ko stopnje začasnega preklica ni mogoče prilagoditi stopnji razveljavitve ali omejitve z dodajanjem ali umikom izdelkov s seznama iz Priloge I.

2.  Ko se izdelki dodajo na seznam iz Priloge I, Komisija hkrati spremeni seznam iz Priloge II, tako da umakne navedene izdelke s slednjega seznama. Vrstni red preostalih izdelkov na seznamu iz Priloge II se ne spremeni.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 zaradi prilagoditev in sprememb iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Kadar informacije o znesku izplačil Združenih držav postanejo razpoložljive ob koncu leta, tako da ni mogoče izpolniti rokov STO in zakonskih rokov na podlagi postopka iz člena 4, ter kadar so v primeru prilagoditev in sprememb prilog podani izredno nujni razlogi, se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s prvim pododstavkom, uporabi postopek iz člena 5.

Člen 4

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 20. februarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 5

1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 4(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

Člen 6

Poreklo katerega koli izdelka, za katerega se uporablja ta uredba, se določi v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013.

Člen 7

1.  Za izdelke, navedene v Prilogi I, za katere je bilo izdano uvozno dovoljenje brez dajatev ali z znižanimi dajatvami pred 30. aprilom 2005, se dodatna uvozna dajatev ne plačuje.

2.  Za izdelke, navedene v Prilogi I, ki so oproščeni uvoznih dajatev na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 ( 2 ), se dodatna uvozna dajatev ne plačuje.

Člen 8

Uredba (ES) št. 673/2005 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M2
PRILOGA I

Izdelki, za katere se uvedejo dodatne uvozne dajatve, so navedeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, ki se uvrščajo pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 3 ).

0710 40 00

ex 9003 19 00 „okviri za očala in podobni izdelki iz navadnih kovin“

8705 10 00

6204 62 31

▼B
PRILOGA II

Izdelki v tej prilogi so določeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, uvrščenih pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.
PRILOGA III

Razveljavljena uredba s seznamom naknadnih spremembUredba Sveta (ES) št. 673/2005

(UL L 110, 30.4.2005, str. 1).

 

Uredba Komisije (ES) št. 632/2006

(UL L 111, 25.4.2006, str. 5).

 

Uredba Komisije (ES) št. 409/2007

(UL L 100, 17.4.2007, str. 16).

 

Uredba Komisije (ES) št. 283/2008

(UL L 86, 28.3.2008, str. 19).

 

Uredba Komisije (ES) št. 317/2009

(UL L 100, 18.4.2009, str. 6).

 

Uredba Komisije (EU) št. 305/2010

(UL L 94, 15.4.2010, str. 15).

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 311/2011

(UL L 86, 1.4.2011, str. 51).

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 349/2013

(UL L 108, 18.4.2013, str. 6).

 

Uredba (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 18, 21.1.2014, str. 1).

Zgolj točka 11 Priloge

Uredba (EU) št. 38/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 18, 21.1.2014, str. 52).

Zgolj točka 4 Priloge

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 303/2014

(UL L 90, 26.3.2014, str. 6).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/675

(UL L 111, 30.4.2015, str. 16).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/654

(UL L 114, 28.4.2016, str. 1).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/750

(UL L 113, 29.4.2017, str. 12).

 
PRILOGA IV

Korelacijska tabelaUredba (ES) št. 673/2005

Ta uredba

Členi 1 do 4

Členi 1 do 4

Člen 4a

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6(1)

Člen 7(1)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

Člen 7(2)

Člen 6(4)

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV( 1 ) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009, str. 23).

( 3 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Top