EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1218-20190315

Consolidated text: Sklep Komisije (EU) 2017/1218 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4243) (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/2019-03-15

02017D1218 — SL — 15.03.2019 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1218

z dne 23. junija 2017

o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4243)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 180 12.7.2017, str. 63)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/993 Besedilo velja za EGP z dne 11. julija 2018

  L 177

14

13.7.2018

►M2

SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/418 Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2019

  L 73

188

15.3.2019
▼B

SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1218

z dne 23. junija 2017

o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4243)

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Skupino proizvodov „detergenti za perilo“ sestavljajo vsi detergenti za perilo ali sredstva za odstranjevanje madežev pred pranjem, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) in ki so učinkoviti pri temperaturi 30 °C ali manj ter se tržijo in so namenjeni predvsem za uporabo za pranje tkanin v gospodinjskih pralnih strojih, ni pa izključena njihova uporaba v samopostrežnih in javnih pralnicah.

Sredstva za odstranjevanje madežev pred pranjem vključujejo sredstva, ki se uporabljajo za neposredni točkovni nanos na tekstilne izdelke pred pranjem v pralnem stroju, ne vključujejo pa sredstev, ki se odmerijo v pralni stroj, in sredstev za odstranjevanje madežev, ki so poleg nanosa pred pranjem namenjena drugi uporabi.

Ta skupina proizvodov ne vključuje mehčalcev za tkanine, proizvodov, ki se odmerjajo z nosilci, kot so lističi, krpice ali drugi materiali, ali pralnih dodatkov, ki se uporabljajo brez poznejšega pranja, kot so odstranjevalci madežev za preproge in pohištveni tekstil.

Člen 2

1.  V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „dodane snovi“ pomenijo namenoma dodane snovi, stranske produkte in nečistoče iz surovin v končni sestavi proizvoda (vključno s folijo, topno v vodi, če se ta uporablja);

(2) „močni detergenti“ pomenijo detergente, ki se uporabljajo za običajno pranje belega perila pri kateri koli temperaturi;

(3) „detergenti za ohranjanje barve“ pomenijo detergente, ki se uporabljajo za običajno pranje barvnega perila pri kateri koli temperaturi;

(4) „blagi detergenti“ pomenijo detergente, ki so namenjeni občutljivim tkaninam;

(5) „primarna embalaža“ pomeni:

(a) za enkratne odmerke v ovitku, ki ga je treba pred uporabo odstraniti, ovitek posameznega odmerka in embalažo, ki je zasnovana tako, da tvori najmanjšo prodajno enoto za distribucijo končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu, vključno z etiketo, kjer je to ustrezno;

(b) za vse druge vrste proizvodov, embalažo, ki je zasnovana tako, da tvori najmanjšo prodajno enoto za distribucijo končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu, vključno z etiketo, kjer je ustrezno;

(6) „mikroplastika“ pomeni delce velikosti manj kot 5 mm iz netopne makromolekularne plastike, pridobljene z enim od naslednjih postopkov:

(a) postopkom polimerizacije, kot je poliadicija ali polikondenzacija, ali s podobnim postopkom, v katerem se uporabljajo monomeri ali druge izhodne snovi;

(b) kemično modifikacijo naravnih ali sintetičnih makromolekul;

(c) mikrobno fermentacijo;

(7) „nanomaterial“ pomeni naravno, slučajno nastalo ali proizvedeno snov, ki vsebuje delce v nevezanem stanju ali v obliki agregatov ali aglomeratov in pri kateri je ena ali več zunanjih dimenzij – za 50 % ali več delcev pri razporeditvi snovi po velikosti glede na število – v razponu velikosti 1–100 nm ( 2 ).

2.  Za namene točk 2 in 3 odstavka 1 se detergent šteje za močan detergent ali detergent za ohranjanje barve, razen če je na embalaži detergenta izrecno navedeno, da je proizvod namenjen za uporabo na občutljivih tkaninah (tj. blag detergent),

Člen 3

Za podelitev znaka EU za okolje v okviru Uredbe (ES) št. 66/2010 mora detergent za perilo ali sredstvo za odstranjevanje madežev pred pranjem spadati v skupino proizvodov „detergenti za perilo“, kakor je opredeljeno v členu 1 tega sklepa in mora biti v skladu z merili in z njimi povezanimi zahtevami za ocenjevanje in preverjanje, določenimi v Prilogi.

Člen 4

Merila za skupino proizvodov „detergenti za perilo“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo šest let od datuma uradnega obvestila o tem sklepu.

Člen 5

Za upravne namene se skupini proizvodov „detergenti za perilo“ dodeli kodna številka „006“.

Člen 6

Sklep 2011/264/EU se razveljavi.

Člen 7

1.  Z odstopanjem od člena 6 se vloge za podelitev znaka EU za okolje proizvodom iz skupine proizvodov „detergenti za perilo“, ki so bile predložene pred datumom uradnega obvestila o tem sklepu, ocenjujejo glede na pogoje iz Sklepa 2011/264/EU.

2.  Vloge za podelitev znaka EU za okolje proizvodom iz skupine „detergenti za perilo“, ki so bile vložene dva meseca od datuma uradnega obvestila o tem sklepu, se lahko pripravijo na podlagi meril iz Sklepa 2011/264/EU ali meril iz tega sklepa. Navedene vloge se ocenijo v skladu z merili, na podlagi katerih so pripravljene.

▼M1

3.  Dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, podeljena v skladu z merili iz Sklepa 2011/264/EU, se lahko uporabljajo do 26. decembra 2018.

▼B

Člen 8

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA

OKVIR

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo

MERILA

1. Zahteve glede odmerjanja

2. Strupenost za vodne organizme

3. Biorazgradljivost

4. Trajnostno pridobivanje palmovega olja, olja iz palmovih jeder in njunih derivatov

5. Izključene in omejene snovi

6. Embalaža

7. Primernost za uporabo

8. Informacije za uporabnike

9. Informacije na znaku EU za okolje

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE

(a)    Zahteve

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vlagatelj pristojnim organom predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila, da dokaže izpolnjevanje meril, lahko ti izvirajo od vlagatelja in/ali njegovih dobaviteljev, kjer je to ustrezno.

Pristojni organi prednostno priznajo potrdila, ki so jih izdali organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, in preverjanja, ki so jih opravili organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve. Akreditacija se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ).

Kadar je to primerno, se lahko poleg preskusnih metod, navedenih za vsako posamezno merilo, uporabijo tudi druge metode, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo ter opravijo neodvisna preverjanja ali obiske na kraju samem.

Kot predpogoj mora proizvod izpolnjevati vse ustrezne pravne zahteve države ali držav, v katerih naj bi se dajal v promet. Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje to zahtevo.

V „Podatkovni bazi sestavin detergentov“ (v nadaljnjem besedilu: seznam DID), ki je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje, so navedene snovi, ki so najpogosteje dodane pri proizvodnji detergentov in kozmetičnih proizvodov. Uporablja se pri pridobivanju podatkov za izračune kritične volumske razredčitve (CDV) in ocenjevanju biološke razgradljivosti dodanih snovi. Za snovi, ki niso vključene na seznam DID, so navedena navodila za izračun ali ekstrapolacijo ustreznih podatkov.

Seznam vseh dodanih snovi je treba predložiti pristojnemu organu ter navesti trgovsko ime (če obstaja), kemijsko ime, številko CAS, številko DID, dodano količino, delovanje in obliko, ki je prisotna v končni sestavi izdelka (vključno s folijo, topno v vodi, če se uporablja).

Konzervanse, dišave in barvila je treba navesti ne glede na njihovo koncentracijo. Druge dodane snovi je treba navesti, če je njihova koncentracija enaka ali večja od 0,010 % mase na maso.

Vse dodane snovi, ki so prisotne v obliki nanomaterialov, je treba jasno navesti na seznam, z besedo „nano“ v oklepaju.

Za vsako navedeno dodano snov je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ) predložiti varnostne liste. V primerih, ko varnostni list za posamezno snov ni na voljo, ker je snov del zmesi, mora vlagatelj predložiti varnostni list zmesi.

(b)    Mejne vrednosti meritev

Za vse dodane snovi se zahteva skladnost z ekološkimi merili, kot je navedeno v preglednici 1.Preglednica 1

Mejne ravni, ki veljajo za dodane snovi v skladu z merilom za detergente za perilo (% mase na maso)

Ime merila

Površinsko aktivne snovi

Konzervansi

Barvila

Dišave

Drugo (npr. encimi)

Strupenost za vodne organizme

≥ 0,010

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

≥ 0,010

Biorazgradljivost

Površinsko aktivne snovi

≥ 0,010

n. r.

n. r.

n. r.

n. r.

Organske snovi

≥ 0,010

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

≥ 0,010

Trajnostno pridobivanje palmovega olja

≥ 0,010

n. r.

n. r.

n. r.

≥ 0,010

Izključene ali omejene snovi

Določene izključene ali omejene snovi

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

Nevarna snov

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

ni omejitve (*1)

Dišave

n. r.

n. r.

n. r.

ni omejitve (*1)

n. r.

Konzervansi

n. r.

ni omejitve (*1)

n. r.

n. r.

n. r.

Barvila

n. r.

n. r.

ni omejitve (*1)

n. r.

n. r.

Encimi

n. r.

n. r.

n. r.

n. r.

ni omejitve (*1)

(*1)    ►M2  „ni omejitve“ pomeni: ne glede na koncentracijo (analitična meja zaznavnosti) za vse dodane snovi, razen za stranske produkte in nečistoče iz surovin, katerih koncentracija ne presega 0,010 masnega % končne sestave. ◄

n.r. = ni relevantno

REFERENČNI ODMEREK

Za referenčni odmerek za izračune za dokazovanje skladnosti z merili za podeljevanje znaka EU za okolje in za preskušanje sposobnosti pranja velja naslednji odmerek:Močan detergent, detergent za ohranjanje barve

Odmerek, ki ga priporoča proizvajalec za en kilogram normalno umazanega suhega perila (naveden v g/kg perila ali v ml/kg perila), izračunan na podlagi odmerka, priporočenega za polnitev 4,5 kg pri trdoti vode 2,5 mmol CaCO3/l.

Blag detergent

Odmerek, ki ga priporoča proizvajalec za en kilogram normalno umazanega občutljivega perila (naveden v g/kg perila ali v ml/kg perila), izračunan na podlagi odmerka, priporočenega za polnitev 2,5 kg pri trdoti vode 2,5 mmol CaCO3/l.

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

Odmerek, ki ga priporoča proizvajalec za en kilogram suhega perila (naveden v g/kg perila ali v ml/kg perila), izračunan na podlagi 6 uporab za polnitev 4,5 kg.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži etiketo proizvoda ali list z navodili za uporabnika, ki vsebuje navodila za odmerjanje.

Merilo 1 – zahteve glede odmerjanja

Referenčni odmerek ne sme preseči naslednjih vrednosti.Vrsta proizvoda

Odmerjanje

(g/kg perila)

Močan detergent, detergent za ohranjanje barve

16,0

Blag detergent

16,0

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

2,7

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži etiketo proizvoda, ki vsebuje navodila za odmerjanje, in dokumentacijo, ki prikazuje gostoto (g/ml) tekočih proizvodov in gelov.

Merilo 2 – strupenost za vodne organizme

Kritična volumska razredčitev (CDVkronično) proizvoda ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti za referenčni odmerek.Vrsta proizvoda

Mejna vrednost CDV

(l/kg perila)

Močan detergent, detergent za ohranjanje barve

31 500

Blag detergent

20 000

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

3 500

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izračun vrednosti CDVkronično proizvoda. Preglednica za izračun vrednosti CDVkronično je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje.

Vrednost CDVkronično se za vse dodane snovi (i) v proizvodu izračuna po naslednji enačbi:

image

Pri čemer je:

odmerek(i)

:

masa snovi (v gramih) (i) v referenčnem odmerku;

DF(i)

:

faktor razgradljivosti snovi (i);

TFkronični(i)

:

faktor kronične strupenosti snovi (i).

Vrednosti parametrov DF(i) in TFkronični(i) so take, kot so navedene v najnovejšem delu A seznama DID. Če dodana snov ni vključena v del A, vlagatelj oceni vrednosti v skladu s pristopom, opisanim v delu B tega seznama in priloži povezano dokumentacijo.

Merilo 3 – biorazgradljivost

(a)    Biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi

Vse površinsko aktivne snovi morajo biti zlahka razgradljive (aerobno).

Vse površinsko aktivne snovi, ki so razvrščene kot nevarne za vodno okolje: kategorija akutne strupenosti 1 (H400) in kategorija kronične strupenosti 3 (H412) morata biti poleg tega skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) tudi anaerobno biorazgradljivi.

(b)    Biorazgradljivost organskih snovi

Vsebnost organskih snovi v proizvodu, ki niso aerobno biorazgradljive (niso lahko biorazgradljive, aNBO) ali niso anaerobno biorazgradljive (anNBO), ne sme preseči naslednjih ravni, ki veljajo za referenčni odmerek:

aNBOVrsta proizvoda

aNBO

(g/kg perila)

prašek/tablete

aNBO

(g/kg perila)

tekočina, kapsule, gel

Močan detergent za perilo, detergent za ohranjanje barve

1,00

0,45

Blag detergent

0,55

0,30

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

0,10

0,10

anNBOVrsta proizvoda

anNBO

(g/kg perila)

prašek/tablete

anNBO

(g/kg perila)

tekočina, kapsule, gel

Močan detergent za perilo, detergent za ohranjanje barve

1,10

0,55

Blag detergent

0,55

0,30

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

0,10

0,10

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokumentacijo glede razgradljivosti površinsko aktivnih snovi in izračun aNBO in anNBO za proizvod. Preglednica za izračun vrednosti aNBO in anNBO je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje.

V povezavi z razgradljivostjo površinsko aktivnih snovi in vrednostma aNBO in anNBO organskih snovi se je treba sklicevati na najnovejši seznam DID.

Za dodane snovi, ki niso vključene v del A seznama DID, se predložijo ustrezne informacije iz literature ali drugih virov ali ustrezni rezultati preskusov, ki dokazujejo, da so te snovi aerobno in anaerobno biorazgradljive, kot je opisano v delu B navedenega seznama.

Če dokumentacija o zgoraj opisani razgradljivosti ni na voljo, se lahko dodana snov, ki ni površinsko aktivna snov, izvzame iz zahteve glede anaerobne razgradljivosti, če je izpolnjena ena od naslednjih treh nadomestnih možnosti:

(1) je lahko razgradljiva in ima nizko stopnjo adsorpcije (A < 25 %);

(2) je lahko razgradljiva in ima visoko stopnjo desorpcije (D > 75 %);

(3) je lahko razgradljiva in se ne kopiči v organizmih ( 6 ).

Preskušanje adsorpcije/desorpcije se opravi v skladu s Smernico OECD 106.

Merilo 4 – trajnostno pridobivanje palmovega olja, olja iz palmovih jeder in njunih derivatov

V proizvodih uporabljene dodane snovi, ki so pridobljene iz palmovega olja ali olja iz palmovih jeder, morajo izvirati s plantaž, ki izpolnjujejo zahteve sheme certificiranja za trajnostno proizvodnjo, ki temelji na organizacijah, ki jih sestavlja več zainteresiranih strani in ki imajo številne člane, vključno z nevladnimi organizacijami, industrijo in vlado, ter ki se ukvarjajo z okoljskimi vplivi, vključno z vplivi na tla, biotsko raznovrstnost in ohranjanje naravnih virov.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokazila prek certifikatov tretjih strani in prek verige nadzornih mehanizmov, da palmovo olje in olje iz palmovih jeder, ki se uporabljata za izdelavo dodanih snovi, izvirata s plantaž, ki so upravljane trajnostno.

Med certifikati, ki se sprejemajo, je certifikat sistema Okrogla miza o trajnostnem palmovem olju (s sistemom ohranjanja identitete, ločevanja ali masne bilance) ali katere koli enakovredne ali strožje sheme trajnostne proizvodnje.

Za kemične derivate palmovega olja in olja iz palmovih jeder je sprejemljivo, da se trajnost dokaže s sistemi trgovanja s potrdili, kot so certifikati GreenPalm ali enakovredni, ki navajajo v letnih sporočilih o napredku prijavljene količine nabavljenih in odkupljenih certifikatov GreenPalm v zadnjem letnem trgovalnem obdobju.

Merilo 5 – izključene in omejene snovi

(a)    Posebne izključene in omejene snovi

(i)    Izključene snovi

Spodaj navedenih snovi se ne sme vključiti v sestavo proizvoda, ne glede na koncentracijo:

 alkilfenoletoksilati (APEO) in drugi derivati alkilfenola,

 atranol,

 kloroatranol,

 dietilentriaminpentaocetna kislina (DTPA),

 etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) in njene soli,

 formaldehid in snovi, iz katerih se formaldehid sprošča (npr. 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan, natrijev hidroksimetilglicinat, diazolinidilsečnina), z izjemo nečistoč formaldehida v površinsko aktivnih snoveh, ki temeljijo na polimernih skupinah alkoksi, do koncentracije 0,010 % mase na maso v dodani snovi,

 glutaraldehid,

 hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksaldehid (HICC),

 mikroplastika,

 nanosrebro,

 nitromošusi in policiklične mošusove spojine,

 fosfati,

 perfluorirani alkilati,

 kvaterne amonijeve soli, ki niso lahko biorazgradljive,

 reaktivne klorove spojine,

 rodamin B,

 triklosan,

 3-jodo-2-propinil butilkarbamat.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji po potrebi priloži izjave dobaviteljev, da navedene snovi niso vključene v sestavo proizvoda, ne glede na koncentracijo.

(ii)    Omejene snovi

Spodaj navedenih snovi se v koncentracijah, višjih od navedenih, ne sme vključiti v sestavo proizvoda:

 2-metil-2H-izotiazol-3-on: 0,0050 % mase na maso,

 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on: 0,0050 % mase na maso,

 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on/2-metil-4-izotiazolin-3-on: 0,0015 % mase na maso.

Skupna vsebnost fosforja (P), izračunana kot vsebnost elementarnega P, mora biti omejena na:

 0,04 g/kg perila za detergente za perilo,

 0,005 g/kg perila za sredstva za odstranjevanje madežev.

Dišavne snovi, za katere je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 podati izjavo, ne smejo biti prisotne v količinah ≥ 0,010 % mase na maso v posamezni snovi.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži naslednje dokumente:

(a) če se uporabljajo izotiazolinoni, podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, s katerimi potrdi, da je vsebnost uporabljenih izotiazolinonov enaka ali nižja od postavljenih omejitev;

(b) podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, s katerimi potrdi, da je skupna vsebnost elementarnega P enaka ali nižja od postavljenih omejitev. Izjava mora biti podprta z izračuni skupne vsebnosti P v izdelku;

(c) podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave ali dokumentacijo dobaviteljev, če je to ustrezno, s katerimi potrdi, da dišavne snovi skladno z zahtevo iz Uredbe (ES) št. 648/2004 niso prisotne v količinah, ki bi presegale postavljene omejitve.

(b)    Nevarne snovi

(i)    Končni proizvod

Končni proizvod se ne razvrsti in označi kot akutno strupen, strupen za posamezne organe, povzročitelj preobčutljivosti pri vdihavanju ali preobčutljivosti kože, rakotvoren, mutagen, strupen za razmnoževanje ali nevaren za vodno okolje, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in v skladu s seznamom v preglednici 2.

(ii)    Dodane snovi

Proizvod ne sme vsebovati dodanih snovi, katerih mejna koncentracija je enaka ali presega 0,010 % mase na maso v končnem izdelku in ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot strupene, nevarne za vodno okolje, ki povzročajo preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože, rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, v skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in v skladu s seznamom v preglednici 2.

Splošne ali posebne mejne koncentracije, določene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008 prevladajo nad zgoraj navedeno mejno vrednostjo, če so strožje od nje.Preglednica 2

Omejene razvrstitve glede na nevarnost in njihova kategorizacija

Akutna strupenost

Kategoriji 1 in 2

Kategorija 3

H300 Smrtno pri zaužitju.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H310 Smrtno v stiku s kožo.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H330 Smrtno pri vdihavanju.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

EUH070 Strupeno ob stiku z očmi.

Strupeno za posamezne organe

Kategorija 1

Kategorija 2

H370 Škoduje organom.

H371 Lahko škoduje organom.

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Preobčutljivost dihal in kože

Kategorija 1A/1

Kategorija 1B

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Rakotvorno, mutageno ali strupeno za razmnoževanje.

Kategoriji 1A in 1B

Kategorija 2

H340 Lahko povzroči genetske okvare.

H341 Sum povzročitve genetskih okvar.

H350 Lahko povzroči raka.

H351 Sum povzročitve raka.

H350i Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

 

H360F Lahko škoduje plodnosti.

H361f Sum škodljivosti za plodnost.

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360Fd Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.

H360Df Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

 

Nevarno za vodne organizme.

Kategoriji 1 in 2

Kategoriji 3 in 4

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

Nevarno za ozonski plašč.

H420 Nevarno za ozonski plašč.

 

To merilo ne velja za dodane snovi, zajete v členu 2(7)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki določa merila za izvzetje snovi iz prilog IV in V k navedeni uredbi iz zahtev v zvezi z registracijo, nadaljnjimi uporabniki in evalvacijo. Za ugotovitev, ali velja to izvzetje, vlagatelj preveri vse dodane snovi, ki so prisotne v koncentracijah nad 0,010 % (masa na maso).

Snovi in zmesi, ki so vključene v preglednico 3, so izvzete iz točke (b)(ii) Merila 5.Preglednica 3

Izvzete snovi

Snov

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Stavek o nevarnosti

Površinsko aktivne snovi

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Subtilizin

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2

H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Encimi (1)

Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1, 1A, 1B

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože

Preobčutljivost dihal, kategorija nevarnosti 1, 1A, 1B

H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju

NTA kot nečistoča v MGDA in GLDA (2)

Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2

H351: Sum povzročitve raka

(1)   Vključno s stabilizatorji in drugimi pomožnimi snovmi v pripravkih.

(2)   V koncentracijah, manjših od 0,2 % v surovini, če je skupna koncentracija v končnem proizvodu manjša od 0,10 %.

▼B

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj dokaže skladnost s tem merilom za končni proizvod in za vsako dodano snov, ki je prisotna v koncentraciji, višji od 0,010 % mase na maso v končnem proizvodu. Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrjuje, da nobena od teh snovi v oblikah in fizičnih stanjih, v katerih je prisotna v proizvodu, ne izpolnjuje meril za klasifikacijo z enim ali več stavki o nevarnosti, navedenimi v preglednici 2.

Za snovi iz prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki so na podlagi točk (a) in (b) člena 2(7) navedene uredbe izvzete iz obveznosti za registracijo, za dokazovanje skladnosti v ta namen zadostuje izjava vlagatelja.

Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrdi prisotnost dodanih snovi, ki izpolnjujejo posebne pogoje.

(c)    Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Končni izdelek ne sme vsebovati nobenih dodanih snovi, ki so bile prepoznane v skladu s postopkom, opisanim v členu 59(1) Uredbe (EU) št. 1907/2006, ki določa seznam snovi kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami svojih dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrdi odsotnost vseh snovi s seznama kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.

Sklic na najnovejši seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se navede na datum vloge.

(d)    Dišave

Vse snovi, dodane proizvodu kot dišava, so izdelane in obravnavane v skladu s kodeksom ravnanja Mednarodnega združenja za dišave (IFRA) ( 7 ). Proizvajalec upošteva priporočila za standarde IFRA glede meril za prepoved, omejitev rabe in določene čistosti pri snoveh.

Ocenjevanje in preverjanje: dobavitelj ali izdelovalec dišave predloži, kjer je to ustrezno, podpisano izjavo o skladnosti.

(e)    Konzervansi

(i) Proizvod lahko vključuje le konzervanse za konzerviranje proizvoda in samo v ustreznem odmerku za ta namen. To ne velja za površinsko aktivne snovi, ki imajo lahko tudi biocidne lastnosti.

(ii) Proizvod lahko vsebuje konzervanse, če se ti ne kopičijo v organizmih. Da se konzervans ne kopiči v organizmih, šteje, če je njegov faktor BCF < 100 ali log Kow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log Kow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF.

(iii) Na embalaži je prepovedano navajanje trditev ali domnev ali kakršnih koli drugačnih sporočil, da proizvod deluje protimikrobno ali razkuževalno.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, kjer je to ustrezno, skupaj z varnostnimi listi vseh dodanih konzervansov ter informacijami o njihovih vrednostih BCF ali log Kow. Vložnik predloži tudi dekorativni potisk embalaže.

(f)    Barvila

Barvila v proizvodu se ne smejo kopičiti v organizmih.

Da se barvilo ne kopiči v organizmih, šteje, če je njegov faktor BCF < 100 ali log Kow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log Kow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF. Če je barvilo odobreno za uporabo v živilih, ni treba predložiti dokazil o njegovi zmožnosti kopičenja v organizmih.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, skupaj z varnostnimi listi vseh dodanih barvil ter informacijami o njihovih vrednostih BCF ali log Kow ali dokumentacijo, s katero zagotavlja, da je barvilo odobreno za uporabo v živilih.

(g)    Encimi

Uporabljati je dovoljeno le inkapsulirane encime (v trdni obliki) in encimske tekočine/pastaste tekočine.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, ter varnostne liste vseh dodanih encimov.

Merilo 6 – embalaža

(a)    Razmerje med maso in učinkovitostjo (WUR)

Razmerje med maso in učinkovitostjo (WUR) proizvoda se izračuna samo za primarno embalažo in ne sme presegati naslednjih vrednosti za referenčni odmerek.Vrsta proizvoda

WUR

(g/kg perila)

Detergenti za perilo v obliki praška

Detergenti za perilo v obliki tablet ali kapsul

1,2

Tekoči/gelasti detergenti za perilo (ki niso v obliki tablet ali kapsul)

1,4

Sredstvo za odstranjevanje madežev (samo za uporabo pred pranjem)

1,2

Primarna embalaža, izdelana iz več kot 80 % recikliranih materialov, je izvzeta iz te zahteve.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izračun vrednosti WUR proizvoda. Če se proizvod prodaja v različnih embalažah (npr. z različnimi prostorninami), se izračun predloži za vse velikosti embalaže, za katere se podeli znak EU za okolje.

Vrednost WUR se izračuna, kot sledi:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di × Ri)]

Pri čemer je:

Wi

:

masa (g) primarne embalaže (i);

Ui

:

masa (g) nepoporabniško recikliranega materiala v primarni embalaži (i). Ui = Wi, razen če vlagatelj dokaže drugače;

Di

:

število referenčnih odmerkov, ki jih vsebuje primarna embalaža (i);

Ri

:

indeks ponovnega polnjenja. Ri = 1 (če se embalaža ne uporabi znova za isti namen), oziroma Ri = 2 (če vlagatelj lahko dokumentira, da je komponento embalaže mogoče znova uporabiti za isti namen in da omogoča nakup ponovnih polnjenj).

Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, s katero potrjuje vsebnost poporabniško recikliranega materiala, skupaj s povezano dokumentacijo. Embalaža velja za poporabniško reciklirano, če so bile surovine, uporabljene za njeno proizvodnjo, zbrane pri proizvajalcih embalaže na ravni distribucije ali potrošnika.

(b)    Zasnova za recikliranje

Za olajšanje učinkovite reciklaže mora biti plastična embalaža zasnovana brez potencialnih onesnaževal in nezdružljivih materialov, za katere je znano, da ovirajo ločevanje ali ponovno obdelavo ali zmanjšujejo kakovost recikliranega materiala. Etiketa ali ovitek, zaporka in po potrebi pregradni premazi posamezno ali v kombinaciji ne smejo vsebovati materialov in komponent, navedenih v preglednici 4. Črpalni mehanizmi (vključno z razpršilniki) so izvzeti iz te zahteve.Preglednica 4

Materiali in komponente, ki so izključeni iz embalažnih elementov

Embalažni element

Izključeni materiali in komponente (*1)

Etiketa ali ovitek

— Etiketa ali ovitek PS v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE

— Etiketa ali ovitek PVC v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE

— Etiketa ali ovitek PETG v kombinaciji s plastenko PET

— Vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto > 1 g/cm3, ki se uporabljajo s plastenko PET

— Vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto < 1 g/cm3, ki se uporabljajo s plastenko PP ali HDPE

— Etikete ali ovitki, ki so metalizirani ali privarjeni na embalažo (etiketiranje v modelu)

Zaporka

— Zaporka PS v kombinaciji s plastenko PET, HDPE ali PP

— Zaporka PVC v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE

— Zaporke PETG ali material zaporke z gostoto > 1 g/cm3 v kombinaciji s plastenko PET

— Zaporke iz kovine, stekla, EVA, ki jih ni mogoče enostavno ločiti od plastenke

— Zaporke iz silikona. Izvzete so silikonske zaporke z gostoto < 1 g/cm3 v kombinaciji s plastenko PET in silikonske zaporke z gostoto > 1 g/cm3 v kombinaciji s plastenko PEHD ali PP.

— Kovinske folije ali tesnila, ki po odprtju proizvoda ostanejo pritrjeni na plastenko ali zaporko plastenke

Pregradni premazi

Pregrade iz poliamida, funkcionalnih poliolefinov, metalizirane pregrade in pregrade za blokiranje svetlobe

(*1)   EVA – etilen vinil acetat, HDPE – polietilen z visoko gostoto, PET – polietilen tereftalat, PETG – polietilen tereftalat, modificiran z glikolom, PP – polipropilen, PS – polistiren, PVC – polivinilklorid.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, v kateri je navedena surovinska sestava embalaže, vključno s posodo, etiketo ali ovitkom, lepili, zaporko in pregradnim premazom, kot je ustrezno, skupaj s fotografijami ali tehničnimi skicami primarne embalaže.

Merilo 7 – primernost za uporabo

Proizvod mora imeti zadovoljivo učinkovitost pomivanja pri najnižji temperaturi in v odmerku, ki ju priporoča proizvajalec za trdoto vode v skladu s „Protokolom znaka EU za okolje za preskušanje detergentov za perilo“ ( 8 ) ali s „Protokolom znaka EU za okolje za preskušanje sredstev za odstranjevanje madežev“ ( 9 ), kot je ustrezno, ki sta na voljo na spletnem mestu znaka EU za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil proizvod preskušen pod pogoji, določenimi v protokolu, in da so rezultati pokazali, da je proizvod dosegel vsaj najmanjšo zahtevano učinkovitost pomivanja. Vlagatelj predloži tudi dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z zahtevami za laboratorij, vključenimi v zadevne harmonizirane standarde za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, če je to ustrezno.

Enakovreden preskus učinkovitosti se lahko uporabi, če ga pristojni organ oceni in sprejme kot enakovrednega.

Merilo 8 – informacije za uporabnike

Proizvodu morajo biti priložena navodila za pravilno uporabo, da se učinkovitost proizvoda kar najbolj poveča, količina odpadkov pa kar najbolj zmanjša ter da se zmanjšata onesnaženje voda in poraba virov. Ta navodila morajo biti čitljiva ali vsebovati grafični prikaz ali piktograme ter vsebovati naslednje informacije:

(a)  Navodila za odmerjanje

Vlagatelj ima vpeljane primerne korake, s katerimi pomaga potrošniku upoštevati priporočene odmerke, tako da omogoči navodila za odmerjanje in sistem za priročno odmerjanje (npr. pokrovčki).

Navodila za odmerjanje morajo vključevati informacije o priporočenem odmerku za standardno polnitev za vsaj dve stopnji umazanosti in o vplivu trdote vode na odmerjanje.

Vključiti je treba navedbe o najpogostejši trdoti vode na območju, na katerem bo proizvod tržen, ali pa navesti, kje je mogoče najti te informacije.

(b)  Informacije o odlaganju embalaže

Primarna embalaža mora vsebovati informacije o ponovni uporabi, recikliranju in pravilnem odlaganju embalaže.

(c)  Okoljske informacije

Na primarni embalaži mora biti besedilo, ki poudarja pomembnost uporabe pravilnega odmerka in najnižje priporočene temperature (ki ne sme biti višja od 30 °C) in polnih naložitev, da bodo poraba energije in vode ter onesnaževanje vode kar najmanjši.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti skupaj z vzorcem etikete proizvoda.

Merilo 9 – informacije na znaku EU za okolje

Logotip mora biti viden in čitljiv. Številka registracije/dovoljenja znaka EU za okolje mora biti čitljiva in dobro vidna na proizvodu.

Vlagatelj se lahko odloči za vključitev neobveznega besedilnega polja na etiketi, ki vsebuje naslednje besedilo:

 Omejen vpliv na vodno okolje,

 Omejena količina nevarnih snovi,

 Testirano za učinkovitost pranja pri 30 °C (*).

(*) če je bil proizvod v Merilu 7 preskušen pri 15 ali 20 °C, lahko vlagatelj ustrezno spremeni navedeno temperaturo.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti skupaj z vzorcem etikete proizvoda ali dekorativni potisk embalaže, na katerem je znak EU za okolje, ter podpisano izjavo o skladnosti.( 1 ) Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104, 8.4.2004, str. 1).

( 2 ) Priporočilo Komisije 2011/696/EU z dne 18. oktobra 2011 o opredelitvi nanomateriala (UL L 275, 20.10.2011, str. 38).

( 3 ) Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

( 4 ) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

( 5 ) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

( 6 ) Da se snov ne kopiči v organizmih, šteje, če je njen faktor BCF < 100 ali log Kow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log Kow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF.

( 7 ) Na voljo na spletni strani IFRA: http://www.ifraorg.org.

( 8 ) Na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

( 9 ) Na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.

Top