EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0759-20161014

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 z dne 28. aprila 2016 o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/2016-10-14

2016R0759 — SL — 14.10.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/759

z dne 28. aprila 2016

o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 126 14.5.2016, str. 13)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1793 z dne 10. oktobra 2016

  L 274

48

11.10.2016
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/759

z dne 28. aprila 2016

o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE 1

UVOZ NEKATERIH PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA

Člen 1

Seznami tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj

Tretje države, deli tretjih držav in ozemlja, iz katerih države članice dovolijo uvoz naslednjih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, so določeni v ustreznih delih Priloge I:

(a) žabji kraki – del I;

(b) polži – del II;

(c) želatina in kolagen – del III;

(d) surovine za proizvodnjo želatine in kolagena – del IV;

(e) obdelane surovine za proizvodnjo želatine in kolagena – del V;

(f) med, matični mleček in drugi čebelarski proizvodi – del VI;

(g) naslednji visokorafinirani proizvodi – del VII:

(i) hondroitin sulfat;

(ii) hialuronska kislina;

(iii) drugi proizvodi iz hidroliziranega hrustanca;

(iv) hitosan;

(v) glukozamin;

(vi) sirilo;

(vii) želatina iz ribjih mehurjev;

(viii) aminokisline, ki so odobrene kot aditivi za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ).

Člen 2

Vzorci spričeval

1.  Vzorci spričeval za uvoz proizvodov iz člena 1 v Unijo so določeni v ustreznih delih Priloge II:

(a) žabji kraki – del I;

(b) polži – del II;

(c) želatina – del III;

(d) kolagen – del IV;

(e) surovine za proizvodnjo želatine in kolagena – del V;

(f) obdelane surovine za proizvodnjo želatine in kolagena – del VI;

(g) med, matični mleček in drugi čebelarski proizvodi – del VII;

(h) naslednji visoko rafinirani proizvodi – del VIII:

(i) hondroitin sulfat;

(ii) hialuronska kislina;

(iii) drugi proizvodi iz hidroliziranega hrustanca;

(iv) hitosan;

(v) glukozamin;

(vi) sirilo;

(vii) želatina iz ribjih mehurjev;

(viii) aminokisline, ki so odobrene kot aditivi za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Navedena spričevala je treba izpolniti v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz Priloge IV in opombami iz ustreznega vzorca spričevala.

2.  Lahko se uporabljajo elektronsko izdajanje spričeval in drugi sistemi, o katerih se dogovorijo Unija in zadevne tretje države.POGLAVJE 2

TRANZIT NEKATERIH PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA

Člen 3

Seznami tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj

Tretje države, deli tretjih držav in ozemlja, iz katerih države članice dovolijo tranzit skozi Unijo surovin in obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, namenjenih za prehrano ljudi, ki so namenjene v tretjo državo, bodisi s takojšnjim tranzitom bodisi po skladiščenju v Uniji v skladu s členom 12(4) in členom 13 Direktive Sveta 97/78/ES ( 2 ), so določeni v delu IV oz. delu V Priloge I k tej uredbi.

Člen 4

Vzorec spričevala

1.  Vzorec spričevala za tranzit surovin in obdelanih surovin iz člena 3 skozi Unijo je določen v Prilogi III.

Navedeno spričevalo je treba izpolniti v skladu z opombami iz Priloge IV in ustreznega vzorca spričevala.

2.  Lahko se uporabljajo elektronsko izdajanje spričeval in drugi sistemi, usklajeni na ravni Unije.

Člen 5

Odstopanje v zvezi s tranzitom skozi Latvijo, Litvo in Poljsko

1.  Z odstopanjem od člena 3 se dovoli tranzit po cesti ali železnici med posebnimi določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Prilogi I k Odločbi Komisije 2009/821/ES ( 3 ) in na katere se nanaša posebna opomba 13, za pošiljke surovin ali obdelanih surovin iz člena 3 te uredbe, ki prihajajo iz Rusije in so namenjene v Rusijo neposredno ali prek druge tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsako stran dokumentov, ki spremljajo pošiljko, kot je določeno v členu 7 Direktive 97/78/ES, odtisne besedilo „Samo za tranzit v Rusijo skozi EU“;

(c) postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu, ki ga izda, potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Pošiljke iz odstavka 1 se v Uniji ne raztovarjajo ali skladiščijo, kot je določeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES.

3.  Pristojni organi opravljajo redne revizije, da zagotovijo, da se število pošiljk iz odstavka 1 in ustrezne količine proizvodov, ki zapustijo Unijo, ujemajo s številom pošiljk in ustreznimi količinami proizvodov, ki so bili vneseni v Unijo.POGLAVJE 3

KONČNE DOLOČBE

Člen 6

Sprememba

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se spremeni:

1. črtajo se poglavja I, II, III in VI v oddelku I;

2. črtajo se Priloge I, II, III in VI.

Člen 7

Razveljavitev

Odločba 2003/812/ES se razveljavi.

Člen 8

Prehodne določbe

Pošiljke proizvodov živalskega izvora, za katere so bila v skladu z Uredbo (ES) št. 2074/2005 izdana ustrezna spričevala, se lahko še naprej vnašajo v Unijo, pod pogojem da je bilo spričevalo podpisano pred 3. decembrom 2016.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Seznam držav, delov tretjih držav in ozemelj iz člena 1

DEL I

ŽABJI KRAKI

Tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, razen tistih, za katere je v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge navedena omejitev, ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

MK (1)

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

(1)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo na to temo pri Združenih narodih.

DEL II

POLŽI

Tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, razen tistih, za katere je v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge navedena omejitev, ter naslednje države/ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

MD

Moldavija

MK (1)

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

SY

Sirija

(1)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo na to temo pri Združenih narodih.

DEL III

ŽELATINA IN KOLAGEN, NAMENJENA ZA PREHRANO LJUDI

ODDELEK A

Želatina in kolagen, pridobljena iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev, tako gojenih kot prostoživečih:

Tretje države in ozemlja iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

▼M1

ODDELEK B

Želatina in kolagen, pridobljena iz perutnine, vključno z ratiti in pernato divjadjo

Tretje države in ozemlja iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

TW

Tajvan

▼B

ODDELEK C

Želatina in kolagen, pridobljena iz ribiških proizvodov:

Vse tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, ne glede na to, ali je zanje v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge navedena omejitev ali ne.

ODDELEK D

Želatina in kolagen, pridobljena iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, ki niso zajeti v oddelku A:

Tretje države iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.

DEL IV

SUROVINE ZA PROIZVODNJO ŽELATINE IN KOLAGENA, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

ODDELEK A

Surovine, pridobljene iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev, tako gojenih kot prostoživečih:

Tretje države, njihova ozemlja in deli iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, iz katerih je dovoljen vnos navedene kategorije svežega mesa zadevnih vrst v Unijo, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge, razen če je ta vnos omejen s posebnim jamstvom A ali F, kot je navedeno v stolpcu 5.

ODDELEK B

Surovine, pridobljene iz perutnine, vključno z ratiti in pernato divjadjo:

Tretje države, deli tretjih držav in ozemlja iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, iz katerih je dovoljen uvoz svežega perutninskega mesa zadevnih vrst, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge.

ODDELEK C

Surovine, pridobljene iz ribiških proizvodov:

Tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, za katere veljajo omejitve, navedene v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge.

ODDELEK D

Surovine, pridobljene iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, ki niso zajeti v oddelku A:

Tretje države iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa zadevnih vrst, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge.

DEL V

OBDELANE SUROVINE ZA PROIZVODNJO ŽELATINE IN KOLAGENA, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

ODDELEK A

Obdelane surovine, pridobljene iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev, tako gojenih kot prostoživečih:

Tretje države, njihova ozemlja in deli iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

▼M1

ODDELEK B

Obdelane surovine, pridobljene iz perutnine, vključno z ratiti in pernato divjadjo

Tretje države in ozemlja iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

TW

Tajvan

▼B

ODDELEK C

Obdelane surovine, pridobljene iz ribiških proizvodov:

Vse tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, ne glede na to, ali je zanje v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge navedena omejitev ali ne.

ODDELEK D

Obdelane surovine, pridobljene iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, ki niso zajeti v oddelku A:

Tretje države iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.

ODDELEK E

Obdelane surovine iz točke 4(b)(iii) poglavja I oddelka XIV in točke 4(b)(iii) poglavja I oddelka XV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004:

Tretje države, deli tretjih držav in ozemlja iz dela IV te priloge.

DEL VI

MED, MATIČNI MLEČEK IN DRUGI ČEBELARSKI PROIZVODI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge k Sklepu Komisije 2011/163/EU ( 4 ), za katere je v stolpcu „Med“ iz navedene priloge naveden „X“.

DEL VII

VISOKORAFINIRANI HONDROITIN SULFAT, HIALURONSKA KISLINA, DRUGI PROIZVODI IZ HIDROLIZIRANEGA HRUSTANCA, HITOSAN, GLUKOZAMIN, SIRILO, ŽELATINA IZ RIBJIH MEHURJEV IN AMINOKISLINE ZA PREHRANO LJUDI

(a) V primeru surovin, pridobljenih iz kopitarjev, vključno z enoprstimi kopitarji: tretje države in ozemlja iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ter naslednje države ali ozemlja:OZNAKA ISO DRŽAVE

DRŽAVA/OZEMLJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

(b) V primeru surovin, pridobljenih iz ribiških proizvodov: vse tretje države in ozemlja iz stolpca „Države“ iz Priloge II k Odločbi 2006/766/ES, ne glede na to, ali je zanje v stolpcu „Omejitve“ iz navedene priloge navedena omejitev ali ne.

(c) V primeru surovin, pridobljenih iz perutnine: tretje države in ozemlja iz stolpca 1 iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008.
PRILOGA II

Vzorci spričeval iz člena 2

DEL I

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ OHLAJENIH, ZAMRZNJENIH ALI PRIPRAVLJENIH ŽABJIH KRAKOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

DEL II

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ OHLAJENIH, ZAMRZNJENIH, KUHANIH, PRIPRAVLJENIH ALI KONZERVIRANIH POLŽEV ALI POLŽEV Z ODSTRANJENO HIŠICO, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

DEL III

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ ŽELATINE, NAMENJENE ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

image

image

DEL IV

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ KOLAGENA, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

image

image

DEL V

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE/KOLAGENA, NAMENJENE(-GA) ZA PREHRANO LJUDI ( 5 )

image

image

image

image

image

image

image

DEL VI

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ OBDELANIH SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE/KOLAGENA, NAMENJENE(-GA) ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

image

image

image

DEL VII

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ MEDU, MATIČNEGA MLEČKA IN DRUGIH ČEBELARSKIH PROIZVODOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

DEL VIII

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ VISOKORAFINIRANIH HONDROITIN SULFATA, HIALURONSKE KISLINE, DRUGIH PROIZVODOV IZ HIDROLIZIRANEGA HRUSTANCA, HITOSANA, GLUKOZAMINA, SIRILA, ŽELATINE IZ RIBJIH MEHURJEV IN AMINOKISLIN, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image
PRILOGA III

VZOREC SPRIČEVALA ZA TRANZIT SKOZI UNIJO, BODISI TAKOJŠEN BODISI PO SKLADIŠČENJU, SUROVIN ALI OBDELANIH SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE/KOLAGENA ZA PREHRANO LJUDI

image

image

image

image
PRILOGA IV

POJASNJEVALNE OPOMBE ZA IZPOLNJEVANJE SPRIČEVAL

(iz člena 2(1) in člena 4(1))

(a) Spričevala izda tretja država izvoznica na podlagi vzorcev iz prilog II in III v skladu z obliko vzorca za zadevne proizvode živalskega izvora.

Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države, in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

Če namembna država članica za zadevne proizvode živalskega izvora uvede dodatne zahteve za izdajanje spričeval, se v originalni izvod spričevala vključijo tudi potrdila, ki potrjujejo, da so navedene zahteve izpolnjene.

(b) Kadar je v vzorcu spričevala navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, če je to ustrezno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradno pooblaščena oseba, ki izdaja spričevalo, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(c) Posebno in enotno spričevalo je treba pripraviti za proizvode živalskega izvora, ki se izvažajo z enega ali več ozemelj ali območij iste države izvoznice iz Priloge I in se odpremljajo v isti namembni kraj in prevažajo v istem železniškem vagonu, tovornjaku, letalu ali ladji.

(d) Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(e) Spričevalo se pripravi v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka vstopa pošiljke v EU, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar lahko navedeni državi članici dovolita, da je spričevalo pripravljeno v uradnem jeziku druge države članice, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(f) Če se zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam iz točke I.28 vzorca spričevala) spričevalu priložijo dodatni listi papirja, se šteje, da so navedeni listi sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradno pooblaščena oseba, ki izdaja spričevalo.

(g) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi iz točke (f), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči – (številka strani) od (skupnega števila strani) – in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(h) Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar ali drug imenovan uradni inšpektor, kadar je to določeno v vzorcu spričevala. Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo pravila certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES ( 6 ).

Barva podpisa je drugačna od barve tiska. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(i) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.( 1 ) Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

( 2 ) Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

( 3 ) Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (UL L 296, 12.11.2009, str. 1).

( 4 ) Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).

( 5 ) Če ni zajet(-a) v delu VI.

( 6 ) Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (UL L 13, 16.1.1997, str. 28).

Top