EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0589-20190731

Consolidated text: Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/2019-07-31

02016R0589 — SL — 31.07.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2016/589 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. aprila 2016

o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 107 22.4.2016, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/1149 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 186

21

11.7.2019
▼B

UREDBA (EU) 2016/589 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. aprila 2016

o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

S to uredbo se vzpostavlja okvir za sodelovanje, da bi olajšali uresničevanje prostega gibanja delavcev v Uniji v skladu s členom 45 PDEU, z določitvijo načel in pravil o:

▼M1

(a) organizaciji mreže EURES med Komisijo, Evropskim organom za delo in državami članicami;

(b) sodelovanju med Komisijo, Evropskim organom za delo in državami članicami v zvezi z izmenjavo ustreznih razpoložljivih podatkov o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih;

▼B

(c) ukrepih držav članic in ukrepih med državami članicami za doseganje ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, da bi dosegli visoko raven kakovostnih delovnih mest;

(d) delovanju mreže EURES, vključno s sodelovanjem s socialnimi partnerji in udeležbo drugih akterjev;

(e) podpornih storitvah za mobilnost, povezanih z delovanjem mreže EURES, ki se zagotavljajo delavcem in delodajalcem, s čimer se spodbuja tudi mobilnost na pravični podlagi;

▼M1

(f) promociji mreže EURES na ravni Unije s pomočjo učinkovitih ukrepov za komuniciranje s strani Komisije, Evropskega organa za delo in držav članic.

▼B

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za države članice in državljane Unije, brez poseganja v člena 2 in 3 Uredbe (EU) št. 492/2011.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „javne službe za zaposlovanje“ ali „JSZ“ pomeni organizacije držav članic, ki so del ustreznih ministrstev, javnih organov ali podjetij, za katera se uporablja javno pravo, ter so odgovorne za izvajanje aktivnih politik trga dela in zagotavljanje kakovostnih storitev v javnem interesu na področju zaposlovanja;

2. „služba za zaposlovanje“ pomeni pravno osebo, ki zakonito deluje v državi članici in zagotavlja storitve za delavce, ki iščejo zaposlitev, in za delodajalce, ki želijo zaposliti delavce;

3. „prosto delovno mesto“ pomeni ponudbo za zaposlitev, ki bi uspešnemu kandidatu omogočila sklenitev delovnega razmerja, na podlagi katerega bi se ta kandidat štel za delavca v smislu člena 45 PDEU;

4. „uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih“ pomeni izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih ter njihovo obdelavo;

5. „skupna platforma IT“ pomeni infrastrukturo IT in povezane platforme, vzpostavljene na ravni Unije z namenom preglednosti ter uravnoteženja ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v skladu s to uredbo;

6. „obmejni delavec“ pomeni delavca, ki izvaja dejavnost kot zaposlena oseba v državi članici in prebiva v drugi državi članici, v katero se praviloma vrača vsak dan ali najmanj enkrat na teden;

7. „čezmejno partnerstvo EURES“ pomeni združenje članov ali partnerjev mreže EURES in, kjer je to ustrezno, drugih deležnikov zunaj mreže EURES, z namenom dolgoročnega sodelovanja v okviru regionalnih struktur, vzpostavljenih na čezmejnih območjih med: službami za zaposlovanje na regionalni, lokalni in po potrebi nacionalni ravni; socialnimi partnerji; ter, kjer je to ustrezno, drugimi deležniki iz najmanj dveh držav članic ali iz ene države članice in druge države, ki sodeluje pri instrumentih Unije, namenjenih podpori mreži EURES;

▼M1

8. „Evropski organ za delo“ pomeni organ, ustanovljen na podlagi Uredbe (EU) 2019/1149 ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta.

▼B

Člen 4

Dostopnost

1.  Storitve na podlagi te uredbe so na voljo vsem delavcem in delodajalcem po vsej Uniji in upoštevajo načelo enake obravnave.

▼M1

2.  Invalidnim osebam se zagotovi dostop do informacij na portalu EURES in do podpornih storitev, ki so na voljo na nacionalni ravni. Komisija, Evropski urad za usklajevanje ter člani in partnerji mreže EURES v skladu s svojimi obveznostmi določijo sredstva za zagotavljanje navedenega.

▼BPOGLAVJE II

PONOVNA VZPOSTAVITEV MREŽE EURES

Člen 5

Ponovna vzpostavitev mreže EURES

1.  Ponovno se vzpostavi mreža EURES.

2.  Ta uredba nadomešča regulativni okvir o mreži EURES, kakor je določen v poglavju II Uredbe (EU) št. 492/2011 in v Izvedbenem sklepu 2012/733/EU, sprejetem na podlagi člena 38 navedene uredbe.

Člen 6

Cilji mreže EURES

Mreža EURES na področjih svojih dejavnosti prispeva k doseganju naslednjih ciljev:

(a) omogočanje uresničevanja pravic, podeljenih s členom 45 PDEU in Uredbo (EU) št. 492/2011;

(b) izvajanje usklajene strategije za zaposlovanje ter zlasti za spodbujanje kvalificiranih, usposobljenih in prilagodljivih delavcev, kot je navedeno v členu 145 PDEU;

(c) izboljšanje delovanja, kohezije in povezovanja trgov dela v Uniji, tudi na čezmejni ravni;

(d) spodbujanje prostovoljne geografske in poklicne mobilnosti v Uniji, tudi na čezmejnih območjih, in sicer na pravični podlagi in v skladu s pravom Unije ter nacionalnim pravom in prakso;

(e) podpiranje prehodov na trg dela, s čimer se spodbujajo cilji na področju sociale in zaposlovanja iz člena 3 PEU.

Člen 7

Sestava mreže EURES

1.  Mreža EURES zajema naslednje kategorije organizacij:

▼M1

(a) „Evropski urad za usklajevanje“, ki se ustanovi v okviru Evropskega organa za delo in je pristojen za pomoč mreži EURES pri izvajanju njenih dejavnosti;

▼B

(b) „nacionalni uradi za usklajevanje“, pristojni za uporabo te uredbe v posamezni državi članici, ki jih imenujejo države članice in ki so lahko njihovi JSZ;

(c) člani mreže EURES, in sicer:

(i) JSZ, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 10, ter

(ii) organizacije, ki se jim dovoli sodelovanje v skladu s členom 11 ali, za prehodno obdobje v skladu členom 40, da delavcem in delodajalcem na nacionalni, regionalni ali lokalni, pa tudi čezmejni ravni, zagotavljajo podporo v obliki storitev v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih ter podpornih storitev;

(d) partnerji mreže EURES, ki so organizacije, ki se jim dovoli sodelovanje v skladu s členom 11 ter zlasti z odstavkoma 2 in 4 navedenega člena ali, za prehodno obdobje, v skladu s členom 40, da delavcem in delodajalcem na nacionalni, regionalni ali lokalni, pa tudi čezmejni ravni, zagotavljajo podporo v obliki storitev v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih ter podpornih storitev;

▼M1

(e) Komisija.

▼B

2.  Organizacije socialnih partnerjev lahko postanejo del mreže EURES kot njene članice ali partnerice v skladu s členom 11.

Člen 8

Pristojnosti Evropskega urada za usklajevanje

1.   ►M1  Evropski urad za usklajevanje mreži EURES pomaga pri izvajanju njenih dejavnosti, zlasti z razvojem in izvajanjem – v tesnem sodelovanju z nacionalnimi uradi za usklajevanje in Komisijo – naslednjih dejavnosti: ◄

(a) oblikovanja skladnega okvira in zagotavljanja horizontalnih podpornih dejavnosti v korist mreže EURES, kar vključuje:

▼M1

(i) glede na to, da je Evropski urad za usklajevanje lastnik portala EURES in povezanih storitev IT, opredelitev potreb uporabnikov in poslovnih zahtev, ki se posredujejo Komisiji za delovanje in razvoj portala, vključno s sistemi in postopki za izmenjavo prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov ter podpornih dokumentov in drugih informacij, v sodelovanju z drugimi ustreznimi informacijskimi in svetovalnimi službami ali mrežami ter pobudami Unije;

▼B

(ii) dejavnosti obveščanja in komuniciranja o mreži EURES;

(iii) skupen program usposabljanja in stalno poklicno izpopolnjevanje za osebje članov in partnerjev mreže EURES ter nacionalnih uradov za usklajevanje, s čimer se zagotavlja potrebno strokovno znanje;

(iv) službo za pomoč uporabnikom v podporo osebju članov in partnerjev mreže EURES ter nacionalnih uradov za usklajevanje, zlasti osebju, ki je v neposrednem stiku z delavci in delodajalci;

(v) lajšanje mreženja, izmenjavo najboljših praks in vzajemno učenje znotraj mreže EURES;

(b) analize geografske in poklicne mobilnosti ob upoštevanju različnih razmer v državah članicah;

(c) oblikovanja – v skladu s to uredbo – ustrezne strukture za sodelovanje ter uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v Uniji na področju vajeništev in pripravništev.

▼M1

2.  Evropski urad za usklajevanje upravlja Evropski organ za delo. Evropski urad za usklajevanje vzpostavi reden dialog s predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije.

3.  Evropski urad za usklajevanje po posvetovanju s skupino za usklajevanje iz člena 14 in Komisijo pripravi svoje večletne delovne programe.

▼B

Člen 9

Pristojnosti nacionalnih uradov za usklajevanje

1.  Države članice imenujejo nacionalne urade za usklajevanje v skladu s točko (b) člena 7(1). O teh imenovanjih uradno obvestijo Evropski urad za usklajevanje.

2.  Vsak nacionalni urad za usklajevanje je pristojen za:

(a) organizacijo dela v zvezi z mrežo EURES v državi članici, vključno z zagotavljanjem, da se na portal mreže EURES v skladu s členom 17 prek enotnega usklajenega kanala usklajeno prenašajo informacije o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih;

▼M1

(b) sodelovanje s Komisijo, Evropskim organom za delo in državami članicami pri uravnoteženju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru, določenem v poglavju III;

▼B

(c) zagotavljanje vseh razpoložljivih informacij o neskladjih med sporočenim številom prostih delovnih mest in skupnim številom prostih delovnih mest na nacionalni ravni Evropskemu uradu za usklajevanje;

(d) usklajevanje ukrepov v zadevni državi članici in skupaj z drugimi državami članicami v skladu s poglavjem V.

3.  Vsak nacionalni urad za usklajevanje organizira izvajanje horizontalnih podpornih dejavnosti Evropskega urada za usklajevanje iz člena 8 na nacionalni ravni, po potrebi v tesnem sodelovanju z Evropskim uradom za usklajevanje in drugimi nacionalnimi uradi za usklajevanje. Te horizontalne podporne dejavnosti zajemajo zlasti:

(a) zbiranje in potrjevanje posodobljenih informacij za objavo, zlasti na portalu EURES, o članih in partnerjih mreže EURES, ki delujejo na nacionalnem ozemlju nacionalnega urada za usklajevanje, njihovih dejavnostih in obsegu podpornih storitev, ki jih zagotavljajo delavcem in delodajalcem;

(b) izvajanje dejavnosti predhodnega usposabljanja, povezanih z dejavnostjo mreže EURES, ter izbiro osebja za sodelovanje v skupnem programu usposabljanja in dejavnostih vzajemnega učenja;

(c) zbiranje in analizo podatkov v zvezi s členoma 31 in 32.

4.  Za objavo, zlasti na portalu EURES, v interesu delavcev in delodajalcev vsak nacionalni urad za usklajevanje da na voljo, redno posodablja in pravočasno razširja informacije in usmeritve, ki so na voljo na nacionalni ravni ter zadevajo okoliščine v državi članici glede:

(a) življenjskih razmer in delovnih pogojev, vključno s splošnimi informacijami o prispevkih za socialno varnost in plačilu davkov;

(b) ustreznih upravnih postopkov v zvezi z zaposlovanjem in predpisov, ki se uporabljajo za delavce ob zaposlitvi;

(c) nacionalnega regulativnega okvira za vajeništva in pripravništva ter veljavnih pravil in instrumentov Unije;

(d) dostopa do poklicnega izobraževanja in usposabljanja, brez poseganja v točko (b) člena 17(2);

(e) položaja obmejnih delavcev, zlasti na čezmejnih območjih;

(f) pomoči po začetku zaposlitve na splošno ter informacij o tem, kje je takšna pomoč na voljo v okviru mreže EURES in, če so takšne informacije na voljo, zunaj te mreže.

Kjer je to ustrezno, lahko nacionalni uradi za usklajevanje dajo na voljo in razširjajo informacije v sodelovanju z drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami in mrežami ter ustreznimi organi na nacionalni ravni, vključno s tistimi iz člena 4 Direktive 2014/54/EU.

5.  Nacionalni uradi za usklajevanje si izmenjujejo informacije o mehanizmih in standardih iz člena 17(5) ter o standardih glede varnosti podatkov in varstva podatkov, ki zadevajo skupno platformo IT. Sodelujejo med seboj in z Evropskim uradom za usklajevanje, zlasti glede pritožb in prostih delovnih mest, ki se ne štejejo za skladna s temi standardi na podlagi nacionalnega prava.

6.  Vsak nacionalni urad za usklajevanje članom in partnerjem mreže EURES zagotavlja splošno podporo pri sodelovanju s tovrstnimi uradi v okviru te mreže v drugih državah članicah, vključno s svetovanjem članom in partnerjem te mreže glede tega, kako naj obravnavajo pritožbe v zvezi s prostimi delovnimi mesti in zaposlovanjem v okviru te mreže, ter glede sodelovanja z ustreznimi javnimi organi. Če so informacije o izidu pritožbenih postopkov na voljo nacionalnemu uradu za usklajevanje, se posredujejo Evropskemu uradu za usklajevanje.

7.  Nacionalni urad za usklajevanje spodbuja sodelovanje z deležniki, kot so socialni partnerji, službe za karierno svetovanje, zavodi za poklicno usposabljanje in visokošolski zavodi, gospodarske zbornice, socialne službe in organizacije, ki zastopajo ranljive skupine na trgu dela, ter organizacije, ki sodelujejo v programih vajeništva in pripravništva.

Člen 10

Imenovanje JSZ za članice mreže EURES

1.  Države članice za članice mreže EURES imenujejo JSZ, pristojne za dejavnosti v okviru mreže EURES. O teh imenovanjih obvestijo Evropski urad za usklajevanje. Navedene JSZ imajo na podlagi tega imenovanja v okviru mreže EURES poseben položaj.

2.  Države članice zagotavljajo, da JSZ kot članice mreže EURES izpolnjujejo vse obveznosti iz te uredbe in vsaj minimalna skupna merila, določena v Prilogi I.

3.  JSZ lahko svoje obveznosti kot članice mreže EURES izpolnjujejo prek organizacij, ki delujejo pod pristojnostjo JSZ, na podlagi pooblastila, zunanjega izvajanja ali posebnih dogovorov.

Člen 11

Sprejem organizacij, ki niso JSZ, za članice mreže EURES in sprejem organizacij za partnerice mreže EURES

1.  Vsaka država članica čim prej in najpozneje 13. maja 2018 vzpostavi sistem za sprejem organizacij za članice in partnerice mreže EURES, za spremljanje njihovih dejavnosti in spoštovanja veljavnega prava pri uporabi te uredbe ter po potrebi za preklic njihovega sprejema. Ta sistem mora biti pregleden in sorazmeren, spoštovati načeli enakega obravnavanja organizacij prosilk in dolžnega pravnega postopanja ter zagotavljati pravna sredstva, ki zadostujejo za zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva.

2.  Države članice za namene sistema iz odstavka 1 določijo zahteve in merila za potrjevanje članov in partnerjev mreže EURES. Te zahteve in merila vsebujejo vsaj minimalna skupna merila iz Priloge I. Države članice lahko določijo dodatne zahteve ali merila, ki so potrebna za ustrezno uporabo pravil, ki se uporabljajo za dejavnosti služb za zaposlovanje, in za učinkovito vodenje politik trga dela na njihovem ozemlju.

3.  Organizacije, ki zakonito delujejo v državi članici, lahko zaprosijo za članstvo v mreži EURES, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, in sistemom iz odstavka 1. Organizacija, ki zaprosi za članstvo v mreži EURES, se v prošnji zaveže, da bo izpolnila vse obveznosti, naložene članom v skladu s to uredbo, vključno z izvajanjem vseh nalog iz točk (a), (b) in (c) člena 12(2).

4.  Organizacija, ki zakonito deluje v državi članici, lahko za status partnerja mreže EURES v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, in sistemom iz odstavka 1 zaprosi le, če ustrezno utemelji, da lahko izvaja največ dve izmed nalog iz točk (a), (b) in (c) člena 12(2), in sicer zaradi obsega, finančnih virov in narave storitev, ki jih običajno zagotavlja organizacija ali organizacijska struktura, vključno z dejstvom, da je neprofitna organizacija. Organizacija, ki zaprosi za status partnerja mreže EURES, se v prošnji zaveže, da bo izpolnila vse zahteve, ki veljajo za partnerje te mreže v skladu s to uredbo, in vsaj eno od nalog iz točk (a), (b) in (c) člena 12(2).

5.  Države članice organizacije prosilke sprejmejo za članice ali partnerice mreže EURES, če izpolnjujejo veljavna merila in zahteve iz odstavkov 2, 3 in 4.

6.  Nacionalni uradi za usklajevanje Evropski urad za usklajevanje obvestijo o sistemih iz odstavka 1, vključno z dodatnimi merili in zahtevami iz odstavka 2, članih in partnerjih mreže EURES, sprejetih v skladu s tem sistemom, ter vseh zavrnitvah sprejema zaradi neizpolnjevanja zahtev iz točke 1 oddelka 1 Priloge I. Evropski urad za usklajevanje te informacije posreduje drugim nacionalnim uradom za usklajevanje.

7.  Države članice prekličejo sprejem članov in partnerjev mreže EURES, kadar ne izpolnjujejo več veljavnih meril ali zahtev iz odstavkov 2, 3 in 4. Nacionalni uradi za usklajevanje Evropski urad za usklajevanje obvestijo o vseh takih preklicih ter razlogih zanje. Evropski urad za usklajevanje te informacije posreduje drugim nacionalnim uradom za usklajevanje.

8.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme predlogo za opis nacionalnega sistema in postopkov za izmenjavo informacij med državami članicami o sistemih iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 37(2).

Člen 12

Pristojnosti članov in partnerjev mreže EURES

1.  Člani in partnerji mreže EURES prispevajo k mreži EURES v zvezi z nalogami, za katere so imenovani v skladu s členom 10 ali za katere so sprejeti v skladu s členom 11(3) in (4), oziroma za prehodno obdobje v skladu s členom 40, izpolnjujejo pa tudi druge obveznosti iz te uredbe.

2.  Člani mreže EURES sodelujejo v tej mreži, tudi z izpolnjevanjem vseh naslednjih nalog, prav tako pa v mreži EURES sodelujejo njeni partnerji, tudi z izpolnjevanjem vsaj ene od naslednjih nalog:

(a) prispevanje k bazi prostih delovnih mest v skladu s točko (a) člena 17(1);

(b) prispevanje k bazi prijav za zaposlitev in življenjepisov v skladu s točko (b) člena 17(1);

(c) zagotavljanje podpornih storitev za delavce in delodajalce v skladu s členi 23 in 24, členom 25(1), členom 26 in – kjer je to ustrezno – členom 27.

3.  Člani in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES za namene portala EURES zagotavljajo informacije o vseh prostih delovnih mestih, ki so pri njih javno dostopni, ter vseh prijavah za zaposlitev in življenjepisih, za katere je delavec v skladu s členom 17(3) soglašal s tem, da so informacije dostopne tudi na portalu EURES. Drugi pododstavek člena 17(1) in člen 17(2) se uporabljata za informacije o prostih delovnih mestih, ki so javno dostopna pri članih in, kjer je to ustrezno, partnerjih mreže EURES.

4.  Člani in partnerji mreže EURES določijo eno ali več kontaktnih točk, kot so uradi za posredovanje zaposlitev, klicni centri in samopostrežna orodja v skladu z nacionalnimi merili, kjer lahko delavci in delodajalci dobijo pomoč v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, dostopom do podpornih storitev ali obojega v skladu s to uredbo. Kontaktne točke lahko temeljijo tudi na programih izmenjave osebja ali začasni dodelitvi uradnikov za zvezo na drugo delovno mesto ali pa vključujejo skupne agencije za posredovanje zaposlitev.

5.  Člani in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES zagotavljajo, da kontaktne točke, ki so jih imenovali, jasno navajajo obseg podpornih storitev, ki jih zagotavljajo delavcem in delodajalcem.

6.  Države članice lahko v skladu z načelom sorazmernosti prek svojih nacionalnih uradov za usklajevanje od članov in partnerjev mreže EURES zahtevajo, naj prispevajo k:

(a) zbiranju informacij in usmeritev, ki se objavijo na portalu mreže iz člena 9(4);

(b) izmenjavi informacij iz člena 30;

(c) ciklu priprave programov iz člena 31;

(d) zbiranju podatkov iz člena 32.

Člen 13

Skupne pristojnosti

V skladu s svojimi vlogami in pristojnostmi si vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, v tesnem medsebojnem sodelovanju dejavno prizadevajo za spodbujanje priložnosti, ki jih ponuja mobilnost delovne sile v Uniji, ter za izboljšanje načinov in sredstev za delavce in delodajalce, da bi izkoristili mobilnost na pravični podlagi in te priložnosti na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, pa tudi na čezmejni ravni.

Člen 14

Skupina za usklajevanje

▼M1

1.  Skupino za usklajevanje na ustrezni ravni sestavljajo predstavniki Komisije, Evropskega urada za usklajevanje, in nacionalnih uradov za usklajevanje.

▼B

2.  Skupina za usklajevanje z izmenjavo informacij in pripravo usmeritev podpira izvajanje te uredbe. Zlasti svetuje Komisiji glede priprave predlog iz člena 11(8) in člena 31(5), osnutkov tehničnih standardov in formatov iz člena 17(8) in člena 19(6) ter enotnih podrobnih specifikacij za zbiranje in analizo podatkov iz člena 32(3).

3.  Skupina za usklajevanje lahko med drugim organizira izmenjave najboljših praks v zvezi z nacionalnimi sistemi sprejema iz člena 11(1) in o podpornih storitvah iz členov 23 do 27.

4.  Evropski urad za usklajevanje organizira delo skupine za usklajevanje in predseduje njenim sejam. Druge ustrezne organe ali mreže obvešča o delu skupine za usklajevanje.

Predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije se imajo pravico udeleževati sej skupine za usklajevanje.

5.  Skupina za usklajevanje sodeluje z upravnim odborom mreže JSZ, pri čemer ga zlasti obvešča o dejavnostih mreže EURES in si z njim izmenjuje najboljše prakse.

Člen 15

Skupna podoba in blagovna znamka

1.  Ime „EURES“ se uporablja izključno za dejavnosti v okviru mreže EURES v skladu s to uredbo. Ponazorjeno je s standardnim logotipom, katerega uporabo določa grafična podoba, ki jo sprejme Evropski urad za usklajevanje.

2.  Storitveno znamko EURES in logotip vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, iz člena 7, uporabljajo pri vseh svojih dejavnostih, povezanih z mrežo EURES, da se zagotovi skupna vizualna podoba.

3.  Organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, zagotovijo, da so informacije in promocijsko gradivo, ki jih zagotavljajo, skladni z vsemi komunikacijskimi dejavnostmi, skupnimi standardi kakovosti mreže EURES in informacijami, ki jih posreduje evropski urad za usklajevanje.

4.  Organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, nemudoma obvestijo Evropski urad za usklajevanje o vsaki zlorabi storitvene znamke EURES in logotipa s strani tretje osebe ali tretje države, ki jo zaznajo.

Člen 16

Sodelovanje in drugi ukrepi

1.  Evropski urad za usklajevanje lajša sodelovanje mreže EURES z drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami ter mrežami v Uniji.

2.  Nacionalni uradi za usklajevanje sodelujejo s službami in mrežami iz odstavka 1 na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi ustvarili sinergije in se izognili podvajanju ter, kjer je to ustrezno, vključili člane in partnerje mreže EURES.

3.  Nacionalni uradi za usklajevanje lajšajo sodelovanje mreže EURES s socialnimi partnerji na nacionalni ravni, tako da zagotavljajo reden dialog z njimi v skladu z nacionalnim pravom in prakso.

4.  Države članice spodbujajo tesno sodelovanje na čezmejni ravni med regionalnimi, lokalnimi in, kjer je to ustrezno, nacionalnimi akterji, na primer v obliki praks in storitev, ki se izvajajo v okviru čezmejnih partnerstev EURES.

5.  Države članice si prizadevajo za razvoj rešitev, ki ponujajo „vse na enem mestu“, za komuniciranje, tudi spletno komuniciranje, z delavci in delodajalci glede skupnih področij dejavnosti EURES ter navedenih služb in mrež iz odstavka 1.

▼M1

6.  Države članice skupaj s Komisijo in Evropskim uradom za usklajevanje preučijo vse možnosti, da bi prosta delovna mesta prednostno zasedli državljani Unije, s čimer bi dosegli ravnotežje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej v Uniji. Države članice lahko v ta namen sprejmejo potrebne ukrepe.

▼BPOGLAVJE III

SKUPNA PLATFORMA IT

Člen 17

Organizacija skupne platforme IT

1.  Da bi povezali prosta delovna mesta s prijavami za zaposlitev, vsaka država članica portalu EURES omogoči dostop do:

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so javno dostopna pri JSZ, ter prostih delovnih mest, ki jih posredujejo člani in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES v skladu s členom 12(3);

(b) vseh prijav za zaposlitev in življenjepisov, ki so dostopna pri JSZ, ter prijav za zaposlitev in življenjepisov, ki jih posredujejo drugi člani in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES v skladu s členom 12(3), pod pogojem, da so zadevni delavci v skladu s pogoji iz odstavka 3 tega člena soglašali s tem, da so informacije dostopne na portalu mreže.

V zvezi s točko (a) prvega pododstavka lahko države članice uvedejo mehanizem, s katerim se delodajalcem zagotovi možnost, da prostega delovnega mesta na portalu EURES ne objavijo, če je zahteva ustrezno upravičena zaradi zahtevanih znanj in spretnosti ter kompetenc v zvezi z delovnim mestom;

2.  Pri omogočanju dostopa do podatkov o prostih delovnih mestih na portalu EURES lahko države članice izključijo:

(a) prosta delovna mesta, ki so zaradi svoje narave ali nacionalnih predpisov na voljo samo državljanom določene države;

(b) prosta delovna mesta, povezana s kategorijami pripravništva in vajeništva, ki zasledujejo predvsem vidik učenja in so del nacionalnih izobraževalnih sistemov ali se financirajo z javnimi sredstvi kot del aktivnih politik trga dela države članice;

(c) druga prosta delovna mesta kot del aktivnih politik trga dela države članice.

3.  Soglasje delavcev iz točke (b) odstavka 1 mora biti izrecno, nedvoumno, prostovoljno, specifično in informirano. Delavci lahko kadar koli umaknejo svoje soglasje in zahtevajo izbris ali spremembo katerega koli ali vseh objavljenih podatkov. Delavci lahko izbirajo med več možnostmi omejitve dostopa do svojih podatkov ali nekaterih opisnih spremenljivk.

4.  Pri delavcih, ki so mladoletni, morajo poleg njih podati soglasje tudi njihovi starši ali zakoniti skrbniki.

5.  Države članice imajo vzpostavljene ustrezne mehanizme in standarde, ki so potrebni za zagotavljanje vsebinske in tehnične kakovosti podatkov o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih.

6.  Države članice zagotavljajo, da se zaradi spremljanja kakovosti podatkov lahko izsledijo viri teh podatkov.

7.  Da se omogoči povezovanje prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev in življenjepisi, vsaka država članica zagotovi, da se informacije iz odstavka 1 posredujejo pregledno in v skladu z enotnim sistemom.

8.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne tehnične standarde in formate za vzpostavitev enotnega sistema iz odstavka 7. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 37(3).

Člen 18

Dostop do skupne platforme IT na nacionalni ravni

1.  Člani in partnerji mreže EURES zagotavljajo, da je portal EURES dobro viden in ga je mogoče enostavno pregledovati prek vseh zaposlitvenih portalov ki jih upravljajo, bodisi na centralni, regionalni ali lokalni ravni, ter da so ti portali povezani s portalom EURES.

2.  JSZ zagotavljajo, da imajo organizacije, ki delujejo pod njihovo pristojnostjo, na vseh spletnih portalih, ki jih upravljajo, dobro vidno povezavo na portal EURES.

3.  Člani in partnerji mreže EURES zagotavljajo, da so vsa prosta delovna mesta, prijave za zaposlitev in življenjepisi, ki so na voljo na portalu EURES, enostavno dostopni njihovemu osebju, katerega delo je povezano z mrežo EURES.

4.  Države članice zagotavljajo, da se prenos informacij o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih iz točke (a) člena 9(2) izvaja prek enotnega usklajenega kanala.

Člen 19

Samodejno povezovanje prek skupne platforme IT

▼M1

1.  Države članice sodelujejo med seboj, s Komisijo in Evropskim uradom za usklajevanje, ko gre za interoperabilnost med nacionalnimi sistemi ter evropsko klasifikacijo, ki jo razvija Komisija. Komisija države članice obvešča o razvoju evropske klasifikacije.

▼B

2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme ter posodablja seznam znanj in spretnosti, kompetenc in poklicev v okviru evropske klasifikacije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 37(3). Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Zaradi samodejnega povezovanja prek skupne platforme IT vsaka država članica čim prej in najpozneje v treh letih po sprejetju seznama iz odstavka 2 opravi začetni popis, s katerim svoje klasifikacije na nacionalni, regionalni in sektorski ravni uskladi z navedenim seznamom, ter po začetku uporabe tega popisa na podlagi aplikacije, ki jo zagotovi Evropski urad za usklajevanje, popis redno posodablja, da odraža razvoj storitev posredovanja zaposlitve.

4.  Države članice se lahko odločijo, da svojo nacionalno klasifikacijo nadomestijo z evropsko klasifikacijo, ko bo ta zaključena, ali pa ohranijo svoje interoperabilne nacionalne sisteme klasifikacije.

5.  Komisija zagotavlja tehnično in, kadar je mogoče, finančno podporo državam članicam, ko opravijo popis na podlagi odstavka 3, in državam članicam, ki se odločijo, da bodo nacionalne klasifikacije nadomestile z evropsko klasifikacijo.

6.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme tehnične standarde in formate, potrebne za delovanje samodejnega povezovanja prek skupne platforme IT, pri čemer se uporablja evropska klasifikacija, ter za interoperabilnost med nacionalnimi sistemi in evropsko klasifikacijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 37(3).

Člen 20

Mehanizmi za lajšanje dostopa delavcem in delodajalcem

1.  Člani in partnerji mreže EURES na zahtevo pomagajo delavcem in delodajalcem, ki uporabljajo njihove storitve, pri registraciji na portalu EURES. Ta pomoč je brezplačna.

2.  Člani in partnerji mreže EURES delavcem in delodajalcem, ki uporabljajo njihove storitve, zagotavljajo dostop do splošnih informacij o tem, kako, kdaj in kje lahko posodabljajo, spreminjajo in umaknejo zadevne podatke.POGLAVJE IV

PODPORNE STORITVE

Člen 21

Načela

1.  Države članice zagotovijo, da imajo delavci in delodajalci brez nepotrebnega odlašanja dostop do podpornih spletnih ali nespletnih storitev na nacionalni ravni.

2.  Države članice podpirajo oblikovanje usklajenega pristopa do podpornih storitev na nacionalni ravni.

Upoštevajo se specifične potrebe na regionalni in lokalni ravni.

3.  Podporne storitve za delavce in delodajalce iz člena 22, člena 25(1), člena 26 in, kjer je ustrezno, člena 27 so brezplačne.

Podporne storitve za delavce iz člena 23 so brezplačne.

Podporne storitve za delodajalce iz člena 24 so lahko plačljive.

4.  Pristojbine, ki se zaračunajo za storitve, ki jih v skladu s tem poglavjem ponujajo člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES, niso višje od tistih, ki se uporabljajo za druge primerljive storitve, ki jih zagotavljajo člani in partnerji mreže EURES. Kadar je ustrezno, člani in partnerji mreže EURES delavce in delodajalce jasno in natančno obveščajo o vseh povezanih stroških.

5.  Zadevni člani in partnerji mreže EURES delavce in delodajalce prek svojih kanalov obveščanja jasno seznanijo z vsemi podpornimi storitvami, ki jih zagotavljajo, ter s tem, kje in kako so te storitve dostopne ter pod kakšnimi pogoji. Navedene informacije se objavijo na portalu mreže EURES.

6.  Brez poseganja v člen 11(2) lahko člani mreže EURES iz točke (c)(ii) člena 7(1) in partnerji mreže EURES svoje storitve ponujajo le prek spleta.

Člen 22

Dostop do osnovnih informacij

1.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delavcem in delodajalcem na lahko dostopen in uporabniku prijazen način zagotovijo osnovne informacije o portalu EURES, tudi o podatkovni zbirki prijav za zaposlitev in življenjepisov, ter mreži EURES, vključno s kontaktnimi podatki zadevnih članov in partnerjev EURES na nacionalni ravni, pa tudi informacije o kanalih za zaposlovanje, ki jih uporabljajo (e-storitve, posameznikom prilagojene storitve, lokacija kontaktnih točk), ter ustreznih spletnih povezavah.

Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES po potrebi napotijo delavce in delodajalce na drugega člana ali partnerja mreže EURES.

2.  Evropski urad za usklajevanje podpira pripravo osnovnih informacij v skladu s tem členom in pomaga državam članicam pri zagotavljanju ustrezne jezikovne pokritosti, pri čemer upošteva zahteve trgov dela držav članic.

Člen 23

Podporne storitve za delavce

1.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delavcem, ki iščejo zaposlitev, brez nepotrebnega odlašanja ponudijo možnost dostopa do storitev iz odstavkov 2 in 3.

2.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delavcu na njegovo zahtevo nudijo informacije in usmeritve v zvezi s posameznimi možnostmi zaposlitve, zlasti pa:

(a) delavcu nudijo splošne informacije v zvezi z življenjskimi razmerami in delovnimi pogoji v namembni državi ali ga napotijo na tovrstne informacije;

(b) delavcu nudijo pomoč in usmeritve glede pridobitve informacij iz člena 9(4);

(c) delavcu po potrebi nudijo pomoč pri sestavi prijav za zaposlitev in življenjepisov, da bi zagotovili skladnost z evropskimi tehničnimi standardi in formati iz člena 17(8) in člena 19(6), ter pri prenašanju takih prijav za zaposlitev in življenjepisov na portal EURES;

(d) po potrebi razmislijo o morebitnem posredovanju zaposlitve v Uniji v okviru individualnega načrta ukrepanja ali delavcu pomagajo pri pripravi individualnega načrta mobilnosti, ki naj bi mu omogočil zaposlitev v Uniji;

(e) delavca po potrebi napotijo na drugega člana ali partnerja mreže EURES.

3.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delavcu na njegovo razumno zahtevo nudijo dodatno pomoč pri iskanju zaposlitve in druge dodatne storitve, pri čemer upoštevajo njegove potrebe.

Člen 24

Podporne storitve za delodajalce

1.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delodajalcem, ki se zanimajo za zaposlovanje delavcev iz drugih držav članic, brez nepotrebnega odlašanja ponudijo možnost dostopa do storitev iz odstavkov 2 in 3.

2.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES delodajalcu na njegovo zahtevo nudijo informacije in usmeritve v zvezi z možnostmi zaposlovanja, zlasti pa:

(a) mu nudijo informacije v zvezi s specifičnimi predpisi v zvezi z zaposlovanjem oseb iz drugih držav članic in v zvezi z dejavniki, ki lahko takšno zaposlovanje olajšajo;

(b) mu po potrebi nudijo informacije v zvezi s sestavo opisa zahtev za prosto delovno mesto ter pomoč pri tem, pa tudi pri zagotovitvi skladnosti tega opisa z evropskimi tehničnimi standardi in formati iz člena 17(8) in člena 19(6).

3.  Kadar delodajalec zaprosi za dodatno pomoč in je razumno mogoče pričakovati zaposlitev v Uniji, člani ali, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES nudijo dodatno pomoč in dodatne storitve, pri čemer upoštevajo potrebe delodajalca.

Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES na zahtevo zagotovijo individualno svetovanje glede opisa zahtev za prosta delovna mesta.

Člen 25

Pomoč po začetku zaposlitve

1.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES na zahtevo delavca ali delodajalca temu zagotovijo:

(a) splošne informacije o pomoči po začetku zaposlitve, kot so usposabljanje na področju medkulturne komunikacije, jezikovni tečaji in pomoč pri vključevanju, vključno s splošnimi informacijami o zaposlitvenih možnostih za družinske člane delavca;

(b) če je mogoče, kontaktne podatke organizacij, ki nudijo pomoč po začetku zaposlitve.

2.  Člani in partnerji mreže EURES, ki delavcem ali delodajalcem nudijo neposredno pomoč po začetku zaposlitve, lahko za to brez poseganja v člen 21(4) zaračunajo pristojbino.

Člen 26

Lažji dostop do informacij o obdavčenju, vprašanjih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, pokojninskih pravicah, zdravstvenem zavarovanju, socialni varnosti in aktivnih ukrepih na trgu dela

1.  Člani in, kjer je ustrezno, partnerji mreže EURES na zahtevo delavca ali delodajalca zahteve po specifičnih informacijah o pravicah, povezanih s socialno varnostjo, aktivnimi ukrepi na trgu dela, obdavčenjem, vprašanji v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, pokojninskimi pravicami in zdravstvenim zavarovanjem, posredujejo nacionalnim pristojnim organom ter po potrebi drugim ustreznim organom na nacionalni ravni, ki delavcem pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic v okviru svobode gibanja, vključno s tistimi iz člena 4 Direktive 2014/54/EU.

2.  Nacionalni uradi za usklajevanje za namene odstavka 1 sodelujejo s pristojnimi organi na nacionalni ravni iz odstavka 1.

Člen 27

Podporne storitve v čezmejnih regijah

1.  Če so člani ali partnerji mreže EURES v čezmejnih regijah vključeni v specifične strukture za sodelovanje in storitve, kot so čezmejna partnerstva, obmejnim delavcem in delodajalcem zagotovijo informacije, povezane s posebnim položajem obmejnih delavcev in pomembne za delodajalce v takšnih regijah.

2.  Naloge čezmejnih partnerstev EURES lahko vključujejo storitve posredovanja zaposlitve, usklajevanje med sodelujočimi organizacijami in izvajanje dejavnosti, relevantnih za čezmejno mobilnost, vključno z nudenjem informacij in usmeritev obmejnim delavcem, s posebnim poudarkom na večjezičnih storitvah.

3.  Za organizacije, ki niso članice in partnerice mreže EURES ter so vključene v strukture iz odstavka 1, se ne šteje, da so zaradi svoje vključenosti v navedene strukture del mreže EURES.

4.  Države članice si v čezmejnih regijah iz odstavka 1 prizadevajo razviti rešitve, ki nudijo „vse na enem mestu“, za zagotavljanje informacij obmejnim delavcem in delodajalcem.

Člen 28

Dostop do aktivnih ukrepov na trgu dela

Država članica ne omeji dostopa do nacionalnih aktivnih ukrepov na trgu dela, s katerimi se delavcem nudi pomoč pri iskanju zaposlitve zgolj zato, ker delavec išče takšno pomoč, da bi našel zaposlitev na ozemlju druge države članice.POGLAVJE V

IZMENJAVA INFORMACIJ IN CIKEL PRIPRAVE PROGRAMOV

▼M1

Člen 29

Izmenjava informacij o tokovih in vzorcih

Komisija in države članice spremljajo in objavljajo tokove in vzorce mobilnosti delavcev v Uniji na podlagi poročil Evropskega organa za delo, pri čemer uporabljajo statistične podatke Eurostata in razpoložljive nacionalne podatke.

▼B

Člen 30

Izmenjava informacij med državami članicami

1.  Vsaka država članica zlasti zbira in analizira informacije, razčlenjene po spolu, o:

(a) problemu pomanjkanja ali presežka delovne sile na nacionalnih in sektorskih trgih dela, pri čemer posebno pozornost nameni najranljivejšim skupinam na trgu dela in regijam, ki jih je brezposelnost najbolj prizadela;

(b) dejavnostih mreže EURES na nacionalni ravni in po potrebi na čezmejni ravni.

2.  Nacionalni uradi za usklajevanje so pristojni za izmenjavo razpoložljivih informacij znotraj mreže EURES in prispevanje k skupni analizi.

3.  Države članice pripravijo programe iz člena 31, pri čemer upoštevajo izmenjavo informacij ter skupno analizo iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

4.  Evropski urad za usklajevanje določi praktično ureditev za lažjo izmenjavo informacij med nacionalnimi uradi za usklajevanje in za lažjo pripravo skupnih analiz.

Člen 31

Priprava programov

1.  Nacionalni uradi za usklajevanje pripravijo letne nacionalne delovne programe za dejavnosti mreže EURES v svoji državi članici.

2.  V letnih nacionalnih delovnih programih se določijo:

(a) vse glavne dejavnosti, ki jih je treba izvajati v okviru mreže EURES, na celotni nacionalni ravni in po potrebi na čezmejni ravni;

(b) skupni človeški in finančni viri, namenjeni njihovemu izvajanju;

(c) mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje načrtovanih dejavnosti ter po potrebi za njihovo posodabljanje.

3.  Nacionalnim uradom za usklajevanje in Evropskemu uradu za usklajevanje se omogoči, da skupaj pregledajo vse osnutke nacionalnih delovnih programov. Zadevni nacionalni uradi za usklajevanje po zaključku tega pregleda sprejmejo nacionalne delovne programe.

4.  Predstavnikom socialnih partnerjev na ravni Unije, ki sodelujejo v skupini za usklajevanje, se omogoči, da dajo pripombe k osnutkom nacionalnih delovnih programov.

5.  Komisija z izvedbenimi akti določi potrebne predloge in postopke za izmenjavo informacij o nacionalnih delovnih programih na ravni Unije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 37(2).

Člen 32

Zbiranje in analiza podatkov

1.  Države članice zagotovijo vzpostavitev postopkov za zbiranje podatkov o naslednjih področjih dejavnosti mreže EURES, ki se izvajajo na nacionalni ravni:

(a) informacijah in usmeritvah s strani mreže EURES na podlagi števila stikov, ki jih imajo odgovorni za obravnavanje posameznih primerov pri članih in partnerjih mreže EURES z delavci in delodajalci;

(b) uspešnosti zaposlovanja, vključno s posredovanjem zaposlitve, ki je rezultat dejavnosti mreže EURES, na podlagi števila prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev, življenjepisov, ki jih obdela odgovorni za obravnavo posameznih primerov pri članih in partnerjih mreže EURES, ter števila delavcev, ki na podlagi tega najdejo zaposlitev v drugi državi članici, kolikor je znano bodisi odgovornim za obravnavo posameznih primerov bodisi iz raziskav, če so te na voljo;

(c) zadovoljstvu uporabnikov z mrežo EURES, ki se med drugim ugotavlja na podlagi anket.

2.  Evropski urad za usklajevanje je pristojen za zbiranje podatkov o portalu EURES in vzpostavitev sodelovanja na področju uravnoteženja ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru te uredbe.

3.  Komisija na podlagi informacij iz odstavka 1 na področjih dejavnosti mreže EURES v navedenem odstavku z izvedbenimi akti sprejme podrobne enotne specifikacije za zbiranje in analizo podatkov za ocenjevanje in vrednotenje delovanja mreže EURES. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 37(3).

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 36, s katerimi se spremenijo področja, določena v odstavku 1 tega člena, ali se navedenemu odstavku dodajo druga področja dejavnosti mreže EURES, ki se izvajajo na nacionalni ravni v okviru te uredbe.

Člen 33

Poročila o dejavnostih mreže EURES

Komisija ob upoštevanju informacij, zbranih v skladu s tem poglavjem, Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij vsaki dve leti predloži poročilo o dejavnostih mreže EURES.

Poročilo iz prvega pododstavka tega člena do predložitve poročila iz člena 35 zajema opis trenutnega stanja uporabe te uredbe.POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 34

Varstvo osebnih podatkov

Ukrepi, določeni v tej uredbi, se izvajajo v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES in nacionalnimi izvedbenimi ukrepi v zvezi z navedeno direktivo, ter Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 35

Naknadna ocena

Do 13. maja 2021 Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži naknadno oceno delovanja in učinkov te uredbe.

Poročilu se lahko priložijo zakonodajni predlogi za spremembo te uredbe.

Člen 36

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu. Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem navedenih delegiranih aktov ravna v skladu s svojo običajno prakso ter se posvetuje s strokovnjaki, tudi s strokovnjaki iz držav članic.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 32(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 12. maja 2016. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 32(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 32(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 37

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor „EURES“, ki se ustanovi s to uredbo. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 38

Sprememba Uredbe (EU) št. 1296/2013

1.  Uredba (EU) št. 1296/2013 se spremeni:

(a) člen 23 se črta.

(b) v členu 24 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

1.„2.  Os EURES je odprta za vse organe, akterje in ustanove, ki jih imenuje država članica ali Komisija in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v mreži EURES, kot so določeni v Uredbi (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta ( *1 ). Taki organi, akterji in ustanove zlasti vključujejo:

(a) nacionalne, regionalne in lokalne organe;

(b) službe za zaposlovanje;

(c) organizacije socialnih partnerjev in druge zainteresirane strani.

2.  Sklicevanja na črtano določbo, navedeno v točki (1)(a), se štejejo kot sklicevanja na člen 29 te uredbe.

3.  Točka (1)(b) tega člena ne posega v prošnje za financiranje, vložene na podlagi Uredbe (EU) št. 1296/2013 pred 12. majem 2016.

Člen 39

Spremembe Uredbe (EU) št. 492/2011

1.  Uredba (EU) št. 492/2011 se spremeni:

(a) člena 11 in 12, člen 13(2), členi 14 do 20 in člen 38 se črtajo;

(b) člen 13(1) se črta z učinkom od 13. maja 2018.

2.  Sklicevanja na črtane določbe se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 40

Prehodne določbe

Organizacije, ki so imenovane za „partnerje mreže EURES“ v skladu s členom 3(c) Izvedbenega sklepa 2012/733/EU ali ki zagotavljajo omejene storitve kot „pridruženi partnerji mreže EURES“ lahko v skladu s členom 3(d) navedenega sklepa 12. maja 2016 in z odstopanjem od člena 11 te uredbe sodelujejo kot člani mreže EURES iz točke (c)(ii) člena 7(1) te uredbe ali partnerji mreže EURES iz točke (d) člena 7(1) te uredbe do 13. maja 2019, pod pogojem, da se zavežejo izpolnjevati ustrezne obveznosti iz te uredbe. Če želi ena od teh organizacij sodelovati kot partner mreže EURES, uradno obvesti nacionalni urad za usklajevanje o nalogah, ki jih bo izpolnjevala, v skladu s členom 11(4) te uredbe. Zadevni nacionalni urad za usklajevanje o tem obvesti Evropski urad za usklajevanje. Po preteku prehodnega obdobja lahko navedene organizacije, če želijo ostati v mreži EURES, v ta namen vložijo prošnjo v skladu s členom 11 te uredbe.

Člen 41

Začetek veljavnosti

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Člen 12(3) in člen 17(1) do (7) se uporabljata od 13. maja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Minimalna skupna merila

(kot je navedeno v členih 10(2) in 11(2))

Oddelek 1   ZAGOTAVLJANJE STORITEV

1. Zavezanost k vzpostavitvi ustreznih mehanizmov in postopkov za preverjanje in zagotavljanje popolne skladnosti z veljavnimi delovnimi standardi in pravnimi zahtevami, upoštevaje morebitne obstoječe sisteme za izdajanje licenc in drugih dovoljenj službam za zaposlovanje, ki niso JSZ, pri zagotavljanju storitev, vključno z veljavnim pravom o varstvu podatkov ter, kadar je ustrezno, zahtevami in standardi glede kakovosti podatkov o prostih delovnih mestih.

2. Zmožnost in dokazana zmogljivost za nudenje storitev v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, podpornih storitev ali obojega, kot so navedene v tej uredbi.

3. Zmožnost zagotavljanja storitev prek enega ali več lahko dostopnih kanalov, kar vključuje vsaj dostopno spletno mesto organizacije.

4. Zmožnost in zmogljivost za napotitev delavcev in delodajalcev na druge člane in partnerje mreže EURES in/ali organe, ki imajo strokovno znanje s področja prostega gibanja delavcev.

5. Strinjanje s spoštovanjem načela brezplačnih podpornih storitev za delavce v skladu z drugim pododstavkom člena 21(3).

Oddelek 2   SODELOVANJE V MREŽI EURES

1. Zmožnost pravočasnega in zanesljivega zagotavljanja podatkov iz člena 12(6) ter zavezanost k temu zagotavljanju.

2. Zavezanost k ravnanju v skladu s tehničnimi standardi in formati za uravnoteženje ponudbe prostih delovnih mest in povpraševanja po njih ter izmenjavo informacij na podlagi te uredbe.

3. Zmožnost prispevanja k pripravi programov in poročanju nacionalnemu uradu za usklajevanje ter obveščanja tega urada o zagotavljanju in učinkovitosti storitev v skladu s to uredbo ter zavezanost k navedenemu prispevanju in obveščanju.

4. Obstoj zagotavljanja razporejanja ustreznih človeških virov za zadevne naloge, ki jih je treba izpolniti, ali zavezanost k takšnemu zagotavljanju.

5. Zavezanost k zagotavljanju standardov kakovosti za osebje in vpisu osebja v ustrezne module skupnega programa usposabljanja iz točke (a)(iii) člena 8(1)).

6. Zavezanost k uporabi blagovne znamke EURES zgolj za storitve in dejavnosti v zvezi z mrežo EURES.
PRILOGA II

Korelacijska tabelaUredba (EU) št. 492/2011

Ta uredba

Člen 11(1), prvi pododstavek

Člen 30(1), točka (a)

Člen 11(1), drugi pododstavek

Člen 9(2), točki (b) in (d), člen 9(3) in člen 13

Člen 11(2)

Člena 9 in 10

Člen 12(1)

Člen 12(2)

Člen 12(3), prvi pododstavek

Člen 9(4)

Člen 12(3), drugi pododstavek

Člen 18(1) in (2)

Člen 13(1)

Člen 12(3) in člen 17(1) do (6)

Člen 13(2)

Člen 17(7) do (8)

Člen 14(1)

Člen 14(2)

Člen 14(3)

Člen 15(1)

Člen 10(1) in (2), člen 12(1) do (3) in člen 13

Člen 15(2)

Člen 9(3), točka (a), in člen 10(1)

Člen 16

Člen 17(1)

Člen 30

Člen 17(2)

Člen 16(6)

Člen 17(3)

Člen 33

Člen 18

Člen 7(1), točka (a)

Člen 19(1)

Člen 8

Člen 19(2)

Člen 20

Člen 8(1), točka (a)(iii) in (v), in člen 9(3), točka (b)

Člen 38( 1 ) Uredba (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe (EU) 2016/344 (UL L 186, 11.7.2019, str. 21).

( *1 ) Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).“

Top