Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — SL — 01.10.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2015

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 341 24.12.2015, str. 21)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/1001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. junija 2017

  L 154

1

16.6.2017


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 071, 16.3.2016, str.  322 (2015/2424)

►C2

Popravek, UL L 110, 26.4.2016, str.  4 (2015/2424)

►C3

Popravek, UL L 267, 30.9.2016, str.  1 (2015/2424)
▼B

UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2015

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli)

(Besedilo velja za EGP)▼M1 —————

▼B

Člen 2

Uredba (ES) št. 2868/95 se spremeni:

1. pravilo 1(3) se črta;

2. pravilo 2 se črta;

3. pravilo 4 se črta;

4. pravilo 5 se črta;

5. pravilo 5a se črta;

6. pravilo 9(3) se spremeni:

(a) v točki (a) se besedilo „iz pravil 1, 2 in 3“ nadomesti z besedilom „iz pravil 1 in 3 ter člena 28 Uredbe“;

(b) v točki (b) se besedilo „po pravilu 4(b)“ nadomesti z besedilom „po členu 26(2) Uredbe“;

▼C2

6a. v odstavku 1 pravila 10 se besedilo „pravila 4(c)“ nadomesti z besedilom „člena 38(2) Uredbe“;

▼B

7. pravilo 11(2) se črta;

8. pravilo 12(k) se črta;

▼C2

8a. pravilo 23 se črta;

8b. v odstavku 1 pravila 24 se besedilo „pravilu 84(2)“ nadomesti z besedilom „členu 87(2) Uredbe“;

▼B

9. naslov IV se črta;

▼C2

9a. v pravilu 47 se besedilo „pravila 84(2)“ nadomesti z besedilom „člena 87(2) Uredbe“;

▼B

10. v odstavku 2 pravila 62 se besedi „v Skupnosti“ nadomestita z besedami „v Evropskem gospodarskem prostoru“;

11. v odstavku 1 pravila 71 se besedi „v Skupnosti“ nadomestita z besedami „v Evropskem gospodarskem prostoru“;

12. pravilo 76(2) se črta;

13. pravilo 78 se spremeni:

(a) v točki (c) odstavka 2 se besedi „v Skupnosti“ nadomestita z besedami „v Evropskem gospodarskem prostoru“;

(b) v odstavku 2(b) ter odstavkih 3 in 5 se besedi „država članica“ v različnih slovničnih oblikah nadomestita z besedami „država članica Evropskega gospodarskega prostora“ v potrebnih slovničnih oblikah;

14. pravilo 84 se črta;

15. pravilo 87 se črta;

16. v naslovu XI se črta del K;

▼C2

16a. v odstavku 1 pravila 93 se črta besedilo ‚„sicer se pravilo 89 ne uporablja“;

16b. v odstavku 3 pravila 93 se črta besedilo „in pravilom 88“;

▼B

17. pravilo 112(2) se črta;

▼C2

17a. v odstavku 6 pravila 115 se besedilo „po pravilu 112(1), (2)“ nadomesti z besedilom „po pravilu 112(1)“;

17b. v drugem pododstavku odstavka 3 pravila 121 se besedilo „pravila 112(2), (3)“ nadomesti z besedilom „pravila 112(3)“.

▼B

Člen 3

Uredba (ES) št. 2869/95 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na Uredbo (ES) št. 207/2009 in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 23. marca 2016.

▼C3

Naslednje točke člena 1 te uredbe se uporabljajo od 1. oktobra 2017:

točke 8, 18, razen odstavka 5b člena 17 Uredbe (ES) št. 207/2009, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, kolikor se nanaša na odstavek 1(d) in odstavek 3 člena 26 Uredbe (ES) št. 207/2009, 29, 30, kolikor se nanaša na odstavka 1 in 3 člena 30 Uredbe (ES) št. 207/2009, 31, kolikor se nanaša na odstavka 1 in 2 člena 33 Uredbe (ES) št. 207/2009, 32, kolikor se nanaša na odstavke 1a, 4 in 6 člena 34 Uredbe (ES) št. 207/2009, 33, 34, 35, kolikor se nanaša na odstavek 3 člena 37 Uredbe (ES) št. 207/2009, 37, kolikor se nanaša na drugi stavek odstavka 1 ter odstavka 3 in 4 člena 39 Uredbe (ES) št. 207/2009, 43, kolikor se nanaša na odstavke 2, 3, 4a in 8 člena 44 Uredbe (ES) št. 207/2009, 46, kolikor se nanaša na tretji stavek odstavka 5 člena 48 Uredbe (ES) št. 207/2009, 47 kolikor se nanaša na prvi pododstavek odstavka 1 in odstavke 2 do 5 člena 48a Uredbe (ES) št. 207/2009, 48, kolikor se nanaša na odstavek 3 člena 49 Uredbe (ES) št. 207/2009, 49, kolikor se nanaša na odstavke 2, 3 in 4 člena 50 Uredbe (ES) št. 207/2009, 61, 62, 63, 64, kolikor se nanaša na odstavek 1 člena 67 Uredbe (ES) št. 207/2009, 67, razen odstavka 3 člena 74b Uredbe (ES) št. 207/2009, 68, 71, kolikor se nanaša na odstavka 3 in 5 člena 78 Uredbe (ES) št. 207/2009, 72, kolikor se nanaša na odstavke 1 do 4 člena 79 Uredbe (ES) št. 207/2009, 73, razen odstavka 2 člena 79b Uredbe (ES) št. 207/2009 in odstavka 5 člena 79c Uredbe (ES) št. 207/2009, 74, kolikor se nanaša na odstavke 1, 2 in 4 člena 80 Uredbe (ES) št. 207/2009, 75, kolikor se nanaša na odstavek 2 člena 82 Uredbe (ES) št. 207/2009, 76, kolikor se nanaša na odstavka 1 in 2 člena 82a Uredbe (ES) št. 207/2009, 77, 78, kolikor se nanaša na odstavke 1, 6 in 7 člena 85 Uredbe (ES) št. 207/2009, 80, kolikor se nanaša na točko (m) odstavka 2 in točko (y) odstavka 3 člena 87 Uredbe (ES) št. 207/2009, 84, kolikor se nanaša na odstavke 1, 2 in 3 člena 89 Uredbe (ES) št. 207/2009, 97, razen odstavka 6 člena 113 Uredbe (ES) št. 207/2009, 98, 102, kolikor se nanaša na odstavke 5, 5a, 6, 8 in 9 člena 119 Uredbe (ES) št. 207/2009, 103, 108, kolikor se nanaša na člen 128(4)(o) Uredbe (ES) št. 207/2009, 111, kolikor se nanaša na tretji stavek odstavka 2 člena 132 Uredbe (ES) št. 207/2009, 113, 125, 126, kolikor se nanaša na odstavke 1 in 3 do 8 člena 147 Uredbe (ES) št. 207/2009, 127, kolikor se nanaša na odstavek 1 člena 148a Uredbe (ES) št. 207/2009, 128, kolikor se nanaša na odstavke 1, 3 in 4 člena 149 Uredbe (ES) št. 207/2009, 129, kolikor se nanaša na člen 153 Uredbe (ES) št. 207/2009, 130, kolikor se nanaša na odstavke 1 do 5 člena 153a Uredbe (ES) št. 207/2009, 132, razen odstavka 3 člena 154a Uredbe (ES) št. 207/2009, 135, kolikor se nanaša na odstavek 3 člena 158 Uredbe (ES) št. 207/2009, 136, 137, kolikor se nanaša na odstavke 4 do 9 člena 159 Uredbe (ES) št. 207/2009, 138, kolikor se nanaša na odstavke 3 do 5 člena 161 Uredbe (ES) št. 207/2009, ter 139.

▼B

Kolikor se točka 108 ►C1  nanaša na člena 124(1)(h) in 128(4)(n) Uredbe (ES) št. 207/2009, se uporablja od datuma, ko začne veljati sklep, določen v členu 124(2) Uredbe (ES) št. 207/2009, ali ►C3  12 mesecev po datumu, določenem v prvem odstavku tega člena ◄ , kar nastopi prej. Do navedenega datuma pooblastila iz člena 124(1)(h)  ◄ Uredbe (ES) št. 207/2009 izvaja izvršni direktor.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Vstavi se naslednja priloga:
„PRILOGA -I

ZNESEK PRISTOJBIN

A. Pristojbine, ki se v skladu s to uredbo plačujejo Uradu, znašajo (v EUR):

1. Osnovna pristojbina za prijavo posamezne blagovne znamke EU (člen 26(2)):

1 000 EUR.

2. Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo posamezne blagovne znamke EU (člen 26(2)):

850 EUR.

3. Pristojbina za drugi razred blaga in storitev za posamezno blagovno znamko EU (člen 26(2)):

50 EUR.

4. Pristojbina za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva razreda, za posamezno blagovno znamko EU (člen 26(2)):

150 EUR.

5. Osnovna pristojbina za prijavo kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 26(2) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

1 800 EUR.

6. Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 26(2) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

1 500 EUR.

7. Pristojbina za drugi razred blaga in storitev za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 26(2) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

50 EUR.

8. Pristojbina za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva, za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 26(2) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

150 EUR.

9. Pristojbina za poizvedbo o prijavi blagovne znamke EU (člen 38(2)) ali o mednarodni registraciji, v kateri je imenovana Unija (člen 38(2) in člen 155(2)): 12 EUR, pomnoženo s številom glavnih uradov za industrijsko lastnino iz člena 38(2); Urad objavi ta znesek in naknadne spremembe v Uradnem listu Urada.

10. Pristojbina za ugovor (člen 41(3)):

320 EUR.

11. Osnovna pristojbina za podaljšanje posamezne blagovne znamke EU (člen 47(3)):

1 000 EUR.

12. Osnovna pristojbina za elektronsko podaljšanje posamezne blagovne znamke EU (člen 47(3)):

850 EUR.

13. Pristojbina za podaljšanje drugega razreda blaga in storitev za posamezno blagovno znamko EU (člen 47(3)):

50 EUR.

14. Pristojbina za podaljšanje vsakega razreda blaga in storitev, ki presega dva razreda, za posamezno blagovno znamko EU (člen 47(3)):

150 EUR.

15. Osnovna pristojbina za podaljšanje kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 47(3) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

1 800 EUR.

16. Osnovna pristojbina za elektronsko podaljšanje kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 47(3) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

1 500 EUR.

17. Pristojbina za podaljšanje drugega razreda blaga in storitev za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 47(3) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

50 EUR.

18. Pristojbina za podaljšanje vsakega razreda blaga in storitev, ki presega dva, za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 47(3) in člen 66(3) ali člen 74a(3)):

150 EUR.

19. Dodatna pristojbina za zapoznelo plačilo pristojbine za podaljšanje ali zapoznelo vložitev zahteve za podaljšanje (člen 47(3)): 25 % zapoznele pristojbine za podaljšanje, največ pa 1 500 EUR.

20. Pristojbina za zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti (člen 56(2)):

630 EUR.

21. Pristojbina za pritožbo (člen 60(1)):

720 EUR.

22. Pristojbina za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje (člen 81(3)):

200 EUR.

23. Pristojbina za vložitev zahteve za konverzijo prijave blagovne znamke EU ali za konverzijo blagovne znamke EU (člen 113(1), tudi v povezavi s členom 159(1)):

(a) v prijavo nacionalne blagovne znamke;

(b) v imenovanje držav članic na podlagi Madridskega protokola:

200 EUR.

24. Pristojbina za nadaljevanje postopkov (člen 82(1)):

400 EUR.

25. Pristojbina za izjavo o delitvi registrirane blagovne znamke EU (člen 49(4)) ali prijave blagovne znamke EU (člen 44(4)):

250 EUR.

26. Pristojbina za prijavo registracije licence ali druge pravice v zvezi z registrirano blagovno znamko EU (pred 1. oktobrom 2017, pravilo 33(2) Uredbe (ES) št. 2868/95 in od tega dne dalje člen 22a(2)) ali za prijavo blagovne znamke EU (pred 1. oktobrom 2017, pravilo 33(2) Uredbe (ES) št. 2868/95 in od tega dne dalje člen 22a(2)):

(a) dodelitev licence;

(b) prenos licence;

(c) nastanek stvarne pravice;

(d) prenos stvarne pravice;

(e) izvršba:

200 EUR na registracijo, vendar ta znesek v primeru, da je v isti vlogi ali hkrati podanih več zahtev, ne presega skupnega zneska v višini 1 000 EUR.

27. Pristojbina za izbris registracije licence ali druge pravice (pred 1. oktobrom 2017, pravilo 35(3) Uredbe (ES) št. 2868/95 in od tega dne dalje člen 24a(3)): 200 EUR na izbris, vendar ta znesek v primeru, da je v isti vlogi ali hkrati podanih več zahtev, ne presega skupnega zneska v višini 1 000 EUR.

28. Pristojbina za spremembo registrirane blagovne znamke EU (člen 48(4)):

200 EUR.

29. Pristojbina za izdajo kopije prijave blagovne znamke EU (člen 88(7)), kopije potrdila o registraciji (člen 45(2)) ali izpisa iz registra (člen 87(7)):

(a) neoverjena kopija ali izpis:

10 EUR;

(b) overjena kopija ali izpis:

30 EUR.

30. Pristojbina za pregled spisov (člen 88(6)):

30 EUR.

31. Pristojbina za izdajo kopij dokumentov iz spisov (člen 88(7)):

(a) neoverjena kopija:

10 EUR;

(b) overjena kopija:

30 EUR;

in na stran, če je več kot deset strani:

1 EUR.

32. Pristojbina za posredovanje informacij v spisu (člen 88(9)):

10 EUR.

33. Pristojbina za revizijo določitve stroškov postopka, ki se jih povrne (pred 1. oktobrom 2017, pravilo 94(4) Uredbe (ES) št. 2868/95 in od tega dne dalje člen 85(7)):

100 EUR.

34. Pristojbina za vložitev mednarodne prijave pri Uradu (pred 1. oktobrom 2017 člen 147(5) in od tega dne dalje člen 147(4)):

300 EUR.

B. Pristojbine, ki se plačujejo Mednarodnemu uradu

I.   Posamezne pristojbine za mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Unija

1. Vložnik prijave za mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Unija, mora Mednarodnemu uradu plačati posamezno pristojbino za imenovanje Unije v skladu s členom 8(7) Madridskega protokola.

2. Imetnik mednarodne registracije, ki po mednarodni registraciji vloži zahtevo za ozemeljsko razširitev, v kateri je imenovana Unija, mora Mednarodnemu uradu plačati posamezno pristojbino za imenovanje Unije v skladu s členom 8(7) Madridskega protokola.

3. Višina pristojbine iz B.I.1 ali B.I.2 je enaka protivrednosti v švicarskih frankih, kakor določi generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v skladu s pravilom 35(2) Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom, za naslednje zneske:

(a) za posamezno blagovno znamko: 820 EUR in po potrebi 50 EUR za drugi razred blaga in storitev ter 150 EUR za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda;

(b) za kolektivno znamko ali certifikacijsko znamko: 1 400 EUR in po potrebi 50 EUR za drugi razred blaga in storitev ter 150 EUR za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva razreda.

II.   Posamezne pristojbine za podaljšanje mednarodne registracije, v kateri je imenovana Unija

1. Imetnik mednarodne registracije, v kateri je imenovana Unija, mora kot del pristojbin za podaljšanje mednarodne registracije Mednarodnemu uradu plačati posamezno pristojbino za imenovanje Unije v skladu s členom 8(7) Madridskega protokola.

2. Višina pristojbine iz B.II.1 je enaka protivrednosti v švicarskih frankih, kakor določi generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v skladu s pravilom 35(2) Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom, za naslednje zneske:

(a) za posamezno blagovno znamko: 820 EUR in po potrebi 50 EUR za drugi razred blaga in storitev ter 150 EUR za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda;

(b) za kolektivno znamko ali certifikacijsko znamko: 1 400 EUR in po potrebi 50 EUR za drugi razred blaga in storitev ter 150 EUR za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda.“
PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELAUredba (ES) št. 2869/95

Uredba (ES) št. 207/2009

Člen 1

Člen 2

Priloga -I, del A, točke 1 do 34

Člen 3

Člen 144(1)

Člen 4

Člen 144(2)

Člen 5(1)

Člen 144a(1), prvi pododstavek

Člen 5(2)

Člen 144a(1), drugi pododstavek

Člen 5(3)

Člen 144a(1), tretji pododstavek

Člen 6

Člen 144a(1), četrti pododstavek

Člen 7(1)

Člen 144a(2)

Člen 7(2)

Člen 144a(3)

Člen 8

Člen 144b

Člen 9

Člen 144c(1) in (2)

Člen 10

Člen 144c(4)

Člen 11

Priloga -I, del B(I), točke 1 do 3

Člen 12

Priloga -I, del B(II), točki 1 in 2

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Top