Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1187-20170307

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 z dne 27. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/2017-03-07

02015R1187 — SL — 07.03.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1187

z dne 27. aprila 2015

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 193 21.7.2015, str. 43)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016

  L 38

1

15.2.2017
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1187

z dne 27. aprila 2015

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za energijsko označevanje kotlov na trdno gorivo in zagotavljanje dodatnih informacij o kotlih na trdno gorivo z nazivno izhodno toplotno močjo 70 kW ali manj ter kompletov kotla na trdno gorivo z nazivno izhodno toplotno močjo 70 kW ali manj, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav.

2.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) kotle, ki proizvajajo toploto samo za oskrbo s pitno ali sanitarno vodo;

(b) kotle za segrevanje in distribucijo plinastih medijev za prenos toplote, kot je para ali zrak;

(c) kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo z najvišjo električno zmogljivostjo 50 kW ali več;

(d) kotle na nelesno biomaso.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „kotel na trdno gorivo“ pomeni napravo, opremljeno z enim ali več generatorji toplote na trdno gorivo, ki zagotavljajo toploto za centralni sistem ogrevanja z vodo, da dosega in ohranja želeno notranjo temperaturo enega ali več zaprtih prostorov, pri čemer toplotna izguba v okolico ne presega 6 % nazivne izhodne toplotne moči;

2. „centralni sistem ogrevanja z vodo“ pomeni sistem, ki uporablja vodo kot medij za distribucijo centralno proizvedene toplote do oddajnikov toplote za ogrevanje zaprtih prostorov v stavbah ali njihovih delih, vključno z omrežji za skupinsko ali daljinsko ogrevanje;

3. „generator toplote na trdno gorivo“ pomeni del kotla na trdno gorivo, ki proizvaja toploto z zgorevanjem trdnih goriv;

4. „nazivna izhodna toplotna moč“ ali „Pr “ pomeni deklarirano izhodno toplotno moč kotla na trdno gorivo pri ogrevanju zaprtih prostorov z osnovnim gorivom, izraženo v kW;

5. „trdno gorivo“ pomeni gorivo, ki je pri običajnih sobnih temperaturah v trdnem stanju, vključno s trdno biomaso in trdnim fosilnim gorivom;

6. „biomasa“ pomeni biološko razgradljive dele proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in z njima povezanih sektorjev, vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter biološko razgradljive dele industrijskih in komunalnih odpadkov;

7. „lesna biomasa“ pomeni biomaso, ki izvira iz dreves, grmov in grmičevja, vključno s poleni, lesnimi sekanci, stisnjenim lesom v obliki peletov, stisnjenim lesom v obliki briketov in žagovino;

8. „nelesna biomasa“ pomeni biomaso, razen lesne biomase, vključno s slamo, miskantom, trstjem, semeni, zrnjem, olivnimi koščicami, olivnimi pogačami in orehovimi lupinami;

9. „fosilno gorivo“ pomeni gorivo, razen biomase, vključno z antracitom, rjavim premogom, koksom in bitumenskim premogom; za namene te uredbe vključuje tudi šoto;

10. „kotel na biomaso“ pomeni kotel na trdno gorivo, ki kot osnovno gorivo uporablja biomaso;

11. „kotel na nelesno biomaso“ pomeni kotel na biomaso, ki kot osnovno gorivo uporablja nelesno biomaso in za katerega lesna biomasa, fosilno gorivo ali mešanica biomase in fosilnega goriva niso navedeni kot drugo primerno gorivo;

12. „osnovno gorivo“ pomeni posamezno vrsto trdnega goriva, ki se v skladu z navodili dobavitelja prednostno uporablja za kotel;

13. „drugo primerno gorivo“ pomeni trdno gorivo, razen osnovnega goriva, ki se lahko uporablja za kotel na trdno gorivo v skladu z navodili dobavitelja in vključuje katero koli gorivo, navedeno v priročniku z navodili za monterje in končne uporabnike, na prosto dostopnih spletnih straneh dobaviteljev ter v tehničnem promocijskem gradivu in oglasih;

14. „kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo“ pomeni kotel na trdno gorivo, ki lahko hkrati proizvaja toploto in električno energijo;

15. „dodatni grelnik“ pomeni sekundarni kotel ali toplotno črpalko iz področja uporabe Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013 ali sekundarni kotel na trdno gorivo, ki proizvaja dodatno toploto, če je potreba po toploti večja od nazivne izhodne toplotne moči primarnega kotla na trdno gorivo;

16. „naprava za uravnavanje temperature“ pomeni opremo, ki s končnim uporabnikom komunicira glede vrednosti in časovne razporeditve želene temperature v prostoru ter ustrezne podatke sporoča vmesniku kotla na trdno gorivo, npr. centralni procesni enoti, s čimer pomaga uravnavati temperaturo v prostoru;

17. „sončna naprava“ pomeni sistem, ki uporablja izključno sončno energijo, sončni kolektor, sončni hranilnik tople vode ali črpalko v zanki kolektorja, ki se dajejo v promet ločeno;

18. „sistem, ki uporablja izključno sončno energijo“ pomeni napravo, ki je opremljena z enim ali več sončnimi kolektorji, sončnimi hranilniki tople vode in morebitnimi črpalkami v zanki kolektorja ter drugimi deli in ki se daje v promet kot ena enota in ni opremljena z generatorjem toplote, razen morda z enim ali več rezervnimi potopnimi grelniki;

19. „sončni kolektor“ pomeni napravo, zasnovano za absorpcijo globalnega sončnega sevanja in prenos tako proizvedene toplotne energije na tekočino, ki prehaja skoznjo;

20. „sončni hranilnik tople vode“ pomeni hranilnik tople vode za shranjevanje toplotne energije, ki jo proizvede eden ali več sončnih kolektorjev;

21. „hranilnik tople vode“ pomeni posodo za shranjevanje tople vode za namene segrevanja vode in/ali prostora, vključno z morebitnimi dodatki, ki ni opremljena z generatorjem toplote, razen morda z enim ali več rezervnimi potopnimi grelniki;

22. „rezervni potopni grelnik“ pomeni grelnik na električno upornost, ki deluje na osnovi Joulovega zakona in ki je del hranilnika tople vode in proizvaja toploto le, kadar je zunanji vir toplote prekinjen (tudi v obdobjih vzdrževanja) ali v okvari, ali del sončnega hranilnika tople vode ter zagotavlja toploto, kadar toplota iz sončnega vira ne zadošča za zagotavljanje zahtevanih ravni udobja;

23. „komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav“ pomeni komplet, ki je na voljo končnemu uporabniku in vključuje kotel na trdno gorivo v kombinaciji z enim ali več dodatnimi grelniki, eno ali več napravami za uravnavanje temperature ali eno ali več sončnimi napravami;

24. „kombinirani kotel“ pomeni kotel na trdno gorivo, ki je zasnovan tudi za zagotavljanje toplote za oskrbo s toplo pitno ali sanitarno vodo pri določenih temperaturah, količinah in stopnjah pretoka v določenih intervalih ter je priključen na zunanji vir pitne ali sanitarne vode.

Priloga I vsebuje dodatne opredelitve pojmov za priloge II do X.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev in časovni razpored

1.  Od 1. aprila 2017 dobavitelji, ki dajejo v promet ali uporabo kotle na trdno gorivo, vključno s kotli, ki so vključeni v komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, zagotovijo, da:

(a) je vsak kotel na trdno gorivo opremljen s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 1.1 Priloge III, ter je v skladu z razredi energijske učinkovitosti, določenimi v Prilogi II, in da je vsak kotel na trdno gorivo, ki se uporablja v kompletih kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, opremljen z drugo nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 2 Priloge III;

(b) je trgovcem za vsak model kotla na trdno gorivo na voljo elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot določa točka 1.1 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(c) je za vsak kotel na trdno gorivo na voljo podatkovni list v skladu s točko 1 Priloge IV, za vsak kotel na trdno gorivo, ki se uporablja v kompletih kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, pa drug podatkovni list v skladu s točko 2 Priloge IV;

(d) je trgovcem za vsak model kotla na trdno gorivo na voljo elektronski podatkovni list v skladu s točko 1 Priloge IV;

(e) se organom držav članic in Komisiji na zahtevo predloži tehnična dokumentacija v skladu s točko 1 Priloge V;

(f) vsak oglas, ki se nanaša na določen model kotla na trdno gorivo in vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(g) vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model kotla na trdno gorivo in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

2.  Od 26. septembra 2019 dobavitelji, ki dajejo v promet ali uporabo kotle na trdno gorivo, vključno s kotli, ki so vključeni v komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, zagotovijo, da:

(a) je vsak kotel na trdno gorivo opremljen s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 1.2 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(b) je trgovcem za vsak model kotla na trdno gorivo na voljo elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot določa točka 1.2 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II.

3.  Od 1. aprila 2017 dobavitelji, ki dajejo v promet ali uporabo komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, zagotovijo, da:

(a) je vsak komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav opremljen s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 2 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(b) je trgovcem za vsak model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav na voljo elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot določa točka 2 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(c) je za vsak komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav na voljo podatkovni list v skladu s točko 2 Priloge IV;

(d) je trgovcem za vsak model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav na voljo elektronski podatkovni list v skladu s točko 2 Priloge IV;

(e) se organom držav članic in Komisiji na zahtevo predloži tehnična dokumentacija v skladu s točko 2 Priloge V;

(f) vsak oglas, ki se nanaša na določen model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav ter vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(g) vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav ter opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

1.  Trgovci, ki prodajajo kotle na trdno gorivo, zagotovijo, da:

(a) je na prodajnem mestu vsak kotel na trdno gorivo na sprednji strani opremljen z nalepko, ki jo v skladu s členom 3(1) ali (2) zagotovijo dobavitelji, na tak način, da je nalepka jasno vidna;

(b) se kotli na trdno gorivo, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljeni izdelek, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 Priloge VI, razen pri ponudbah na internetu, kjer veljajo določbe iz Priloge VII;

(c) vsak oglas za določen model kotla na trdno gorivo, ki vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(d) vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model kotla na trdno gorivo in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

2.  Trgovci, ki prodajajo komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, zagotovijo, da:

(a) vsaka ponudba za določen komplet vključuje razred energijske učinkovitosti za zadevni komplet, tako da sta pri kompletu razvidna nalepka, ki jo zagotovi dobavitelj v skladu s členom 3(3)(a), in podatkovni list, ki ga zagotovi dobavitelj v skladu s členom 3(3)(c), in je pravilno izpolnjena z značilnostmi zadevnega kompleta;

(b) se kompleti kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, ki so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljeni komplet, tržijo s podatki, zagotovljenimi v skladu s točko 2 Priloge VI, razen pri ponudbah na internetu, kjer veljajo določbe iz Priloge VII;

(c) vsak oglas, ki se nanaša na določen model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in modelov sončnih naprav ter vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(d) vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav ter opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

Člen 5

Merilne in računske metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, kot jih določa Priloga VIII. Indeks energijske učinkovitosti se izračuna v skladu s Prilogo IX.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri ocenjevanju skladnosti prijavljenega razreda energijske učinkovitosti kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav s to uredbo uporabijo postopek iz Priloge X.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo pregleda najpozneje do 1. januarja 2022, pri čemer upošteva tehnološki napredek. V pregledu se zlasti oceni, ali je na nalepko za kombinirane kotle primerno dodati razred učinkovitosti pri segrevanju vode.

Člen 8

Začetek veljavnosti

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od 1. aprila 2017. Vendar se člen 3(1)(f) in (g), člen 3(3)(f) in (g), člen 4(1)(b), (c) in (d) ter člen 4(2)(b), (c) in (d) uporabljajo od 1. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do X

Za priloge II do X se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model kotla na trdno gorivo ali kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim imenom dobavitelja ali trgovca;

2. „sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov“ ali „ηs “ pomeni razmerje v % med potrebo po ogrevanju prostorov v določeni sezoni ogrevanja, ki jo pokriva kotel na trdno gorivo, in letno porabo energije, ki je potrebna za pokrivanje te potrebe;

3. „električni izkoristek“ ali „ηel “ pomeni razmerje med proizvedeno električno energijo in skupno energijo, dovedeno v kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo, pri čemer je skupna dovedena energija izražena kot GCV ali končna energija, pomnožena s CC;

4. „zgornja kurilna vrednost“ ali „GCV“ pomeni skupno količino toplote, ki jo odda količinska enota goriva z ustrezno vsebnostjo vlage, ko popolnoma zgori s kisikom in produkti zgorevanja ponovno dosežejo temperaturo okolice; ta količina vključuje kondenzacijsko toploto vodne pare, ki nastane z zgorevanjem vodika, ki ga vsebuje gorivo;

5. „pretvorbeni količnik“ ali „CC“ pomeni količnik, ki odraža ocenjeno 40-odstotno povprečno učinkovitost proizvodnje v EU iz Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ); vrednost pretvorbenega količnika CC = 2,5;

6. „podatkovni list za napravo za uravnavanje temperature“ pomeni podatkovni list, ki ga je treba zagotoviti za naprave za uravnavanje temperature v skladu s členom 3(3)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013;

7. „podatkovni list za kotle“ pomeni za kotle na trdno gorivo podatkovni list, ki ga je treba zagotoviti v skladu s členom 3(1)(c) te uredbe, za kotle, ki niso kotli na trdno gorivo, pa podatkovni list, ki ga je za takšne kotle treba zagotoviti v skladu s členom 3(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013;

8. „podatkovni list za sončne naprave“ pomeni podatkovni list, ki ga je treba zagotoviti za sončne naprave v skladu s členom 3(4)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013;

9. „podatkovni list za toplotne črpalke“ pomeni podatkovni list, ki ga je treba zagotoviti za toplotne črpalke v skladu s členom 3(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013;

10. „kondenzacijski kotel“ pomeni kotel na trdno gorivo, v katerem se pri normalnih pogojih delovanja in določenih delovnih temperaturah vode vodna para v produktih zgorevanja delno kondenzira, da se latentna toplota te vodne pare uporabi za ogrevanje;

11. „druga lesna biomasa“ pomeni lesno biomaso, ki ni: polena z vsebnostjo vlage 25 % ali manj, lesni sekanci z vsebnostjo vlage 15 % ali več, stisnjen les v obliki peletov ali briketov ali žagovina z vsebnostjo vlage, ki je enaka ali nižja od 50 %;

12. „vsebnost vlage“ pomeni maso vode v gorivu v razmerju do celotne mase goriva, ki se uporablja v kotlih na trdno gorivo;

13. „drugo fosilno gorivo“ pomeni fosilno gorivo, ki ni bitumenski premog, rjavi premog (vključno z briketi), koks, antracit ali brikete iz mešanice fosilnih goriv;

14. „zahtevana električna moč pri največji izhodni toplotni moči“ ali „elmax “ pomeni električno moč, ki jo kotel na trdno gorivo zahteva pri nazivni izhodni toplotni moči, izraženo v kW, pri čemer se ne upošteva poraba električne energije rezervnega grelnika in vgrajene sekundarne opreme za zmanjševanje emisij;

15. „zahtevana električna moč pri najmanjši izhodni toplotni moči“ ali „elmin “ pomeni električno moč, ki jo kotel na trdno gorivo zahteva pri uporabni delni obremenitvi, izraženo v kW, pri čemer se ne upošteva poraba električne energije rezervnega grelnika in vgrajene sekundarne opreme za zmanjševanje emisij;

16. „rezervni grelnik“ pomeni grelnik na električno upornost, ki deluje na osnovi Joulovega zakona in ki proizvaja toploto samo zato, da prepreči zamrznitev kotla na trdno gorivo ali centralnega sistema ogrevanja z vodo, ali kadar je zunanji vir toplote prekinjen (tudi med vzdrževanjem) ali v okvari;

17. „uporabna delna obremenitev“ pomeni pri kotlih na trdno gorivo s samodejnim polnjenjem delovanje pri 30 % nazivne izhodne toplotne moči in pri kotlih na trdno gorivo z ročnim polnjenjem, ki lahko delujejo pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči, delovanje pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči;

18. „zahtevana moč v stanju pripravljenosti“ ali „PSB “ pomeni moč, izraženo v kW, ki jo kotel na trdno gorivo zahteva v stanju pripravljenosti, pri čemer se ne upošteva vgrajena sekundarna oprema za zmanjševanje emisij;

19. „stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem je kotel na trdno gorivo priključen na električno omrežje in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas: funkcija ponovnega vklopa ali funkcija ponovnega vklopa in samo prikaz aktivirane funkcije ponovnega vklopa ali prikaz informacij ali statusa;

20. „sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja“ ali „ηson “ pomeni:

(a) za samodejno polnjene kotle na trdno gorivo tehtano povprečje izkoristka pri nazivni izhodni toplotni moči in izkoristka pri 30 % nazivne izhodne toplotne moči;

(b) za ročno polnjene kotle na trdno gorivo, ki lahko neprekinjeno delujejo pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči, tehtano povprečje izkoristka pri nazivni izhodni toplotni moči in izkoristka pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči;

(c) za ročno polnjene kotle na trdno gorivo, ki ne morejo neprekinjeno delovati pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči ali manj, izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči;

(d) za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči;

21. „izkoristek“ ali „η“ pomeni razmerje med koristno izhodno toplotno močjo in skupno energijo, dovedeno v kotel na trdno gorivo, pri čemer je skupna dovedena energija izražena kot GCV ali končna energija, pomnožena s CC;

22. „koristna izhodna toplotna moč“ ali „P“ pomeni izhodno toplotno moč kotla na trdno gorivo, ki je prenesena na medij za prenos toplote, izraženo v kW;

23. „kotel na fosilno gorivo“ pomeni kotel na fosilno gorivo, pri katerem je osnovno gorivo fosilno gorivo ali mešanica biomase in fosilnega goriva;

24. „zgornja kurilna vrednost brez vlage“ ali „GCVmf “ pomeni skupno količino toplote, ki jo odda količinska enota goriva, ki mu je bila odstranjena vsa vlaga, ko popolnoma zgori s kisikom in ko produkti zgorevanja ponovno dosežejo temperaturo okolice; ta količina vključuje kondenzacijsko toploto vodne pare, ki nastane z zgorevanjem vodika, ki ga vsebuje gorivo;

25. „enakovredni model“ pomeni model, ki je dan na trg z enakimi tehničnimi parametri, določenimi v preglednici 4 točke 1 Priloge V, kot drug model, ki ga da na trg isti dobavitelj.
PRILOGA II

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti kotla na trdno gorivo se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti, kot je določeno v preglednici 1.

Indeks energijske učinkovitosti kotla na trdno gorivo se izračuna v skladu s Prilogo IX.Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti kotlov na trdno gorivo

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30
PRILOGA III

Nalepke

1.   KOTLI NA TRDNO GORIVO

1.1    Nalepka 1

image

(a) Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I. ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II. dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III. funkcija ogrevanja prostorov;

IV. razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II; konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti kotla na trdno gorivo se nahaja na isti višini kot konica puščice ustreznega razreda energijske učinkovitosti;

V. nazivna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližje celo število;

VI. za kombinirane kotle tudi dodatna funkcija ogrevanja vode;

VII. za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo tudi dodatna funkcija proizvodnje električne energije.

(b) Oblikovni vidiki nalepke za kotle na trdno gorivo so v skladu s točko 3 te priloge. Izjemoma se lahko v primerih, ko je bil modelu dodeljen „znak EU za okolje“ na podlagi Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), doda kopija znaka EU za okolje.

1.2    Nalepka 2

image

(a) Nalepka vključuje podatke, ki so navedeni v točki 1.1(a) te priloge.

(b) Oblikovni vidiki nalepke za kotle na trdno gorivo so v skladu s točko 3 te priloge. Izjemoma se lahko v primerih, ko je bil modelu dodeljen „znak EU za okolje“ na podlagi Uredbe (ES) št. 66/2010, doda kopija znaka EU za okolje.

2.   KOMPLETI KOTLA NA TRDNO GORIVO, DODATNIH GRELNIKOV, NAPRAV ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNIH NAPRAV

Nalepka za komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav v razredih energijske učinkovitosti od A+++ do G

image

(a) Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I. ime trgovca ali dobavitelja ali blagovna znamka;

II. trgovčeva ali dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III. funkcija ogrevanja prostorov;

IV. razred energijske učinkovitosti kotla na trdno gorivo, določen v skladu s Prilogo II;

V. navedba, ali je v komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav mogoče vključiti sončni kolektor, hranilnik tople vode, napravo za uravnavanje temperature ali dodatni grelnik;

VI. razred energijske učinkovitosti kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, določen v skladu s točko 2 Priloge IV; konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav se nahaja na isti višini kot konica puščice ustreznega razreda energijske učinkovitosti.

(b) Oblikovni vidiki nalepke za komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav so skladni s točko 4 te priloge. Pri kompletih kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav v razredih energijske učinkovitosti od A+++ do D se lahko na lestvici od A+++ do G izpustijo razredi od E do G.

3.

OBLIKA NALEPKE ZA KOTLE NA TRDNO GORIVO JE NASLEDNJA:

image

pri čemer velja:

(a) nalepka je široka najmanj 105 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b) ozadje je belo;

(c) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

image   obroba nalepke EU: 4 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

image   oznaka za energijo: barva: X-00-00-00; piktogram, kot je prikazan: logotip EU in oznaka za energijo: širina: 86 mm, višina: 17 mm;

image   črta pod logotipoma: 1 pt, barva: cianova 100 %, dolžina: 86 mm;

image   funkcija ogrevanja prostorov:

  piktogram, kot je prikazan;

image   lestvica od A++ do G in lestvica od A+++ do D:

  puščica: višina: 5 mm, presledek: 1,3 mm, barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

sedmi razred: 00-X-X-00,

osmi razred: 00-X-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

  besedilo: Calibri krepko 14 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico,

  puščica: višina: 7 mm, presledek: 1 mm, barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

  besedilo: Calibri krepko 16 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico;

image   razred energijske učinkovitosti:

  puščica: širina: 22 mm, višina: 12 mm, 100 % črna,

  besedilo: Calibri krepko 24 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico;

image   nazivna izhodna toplotna moč:

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

  vrednost „YZ“: Calibri krepko 45 pt, 100 % črna,

  besedilo „kW“: Calibri navadno 30 pt, 100 % črna;

image   funkcija ogrevanja vode:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   funkcija za električno energijo:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   leto uvedbe nalepke in številka Uredbe:

  besedilo: Calibri krepko 10 pt;

image   ime dobavitelja ali blagovna znamka;

image   dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 86 × 12 mm.

4.

OBLIKA NALEPKE ZA KOMPLETE KOTLA NA TRDNO GORIVO, DODATNIH GRELNIKOV, NAPRAV ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNIH NAPRAV JE NASLEDNJA:

image

pri čemer velja:

(a) nalepka je široka najmanj 210 mm in visoka najmanj 297 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b) ozadje je belo;

(c) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

image   obroba nalepke EU: 6 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

image   oznaka za energijo: barva: X-00-00-00; piktogram, kot je prikazan: logotip EU in oznaka za energijo: širina: 191 mm, višina: 37 mm;

image   črta pod logotipoma: 2 pt, barva: cianova 100 %, dolžina: 191 mm;

image   funkcija ogrevanja prostorov:

  piktogram, kot je prikazan;

image   kotel na trdno gorivo:

  piktogram, kot je prikazan,

 

razred energijske učinkovitosti kotla na trdno gorivo:

puščica: širina: 24 mm, višina: 14 mm, 100 % črna;

  besedilo: Calibri krepko 28 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico,

  obroba: 3 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   komplet s sončnimi kolektorji, hranilniki tople vode, napravami za uravnavanje temperature in dodatnimi grelniki:

  piktogram, kot je prikazan,

  simbol„+“: Calibri krepko 50 pt, cianova 100 %,

  okenca: širina: 12 mm, višina: 12 mm, obroba: 4 pt, cianova 100 %,

  obroba: 3 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   lestvica od A+++ do G z obrobo:

  puščica: višina: 15 mm, presledek: 3 mm, barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

sedmi razred: 00-X-X-00,

zadnji razred, če je primerno: 00-X-X-00,

  besedilo: Calibri krepko 30 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico,

  obroba: 3 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

image   razred energijske učinkovitosti za komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav:

  puščica: širina: 33 mm, višina: 19 mm, 100 % črna,

  besedilo: Calibri krepko 40 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico;

image   leto uvedbe nalepke in številka Uredbe:

  besedilo: Calibri krepko 12 pt;

image   ime trgovca ali dobavitelja ali blagovna znamka;

image   trgovčeva ali dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

ime trgovca ali dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 191 × 19 mm.
PRILOGA IV

Podatkovni list

1.   KOTLI NA TRDNO GORIVO

1.1

Podatki na podatkovnem listu za kotel na trdno gorivo so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v brošuro o izdelku ali drugo literaturo, priloženo izdelku:

(a) ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b) dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

(c) razred energijske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo II;

(d) nazivna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližje celo število;

(e) indeks energijske učinkovitosti, zaokrožen na najbližje celo število in izračunan v skladu s Prilogo IX;

(f) sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v %, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s Prilogo VIII;

(g) vsi posebni varnostni ukrepi, ki se sprejmejo pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju kotla na trdno gorivo;

(h) za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo električni izkoristek v odstotkih ( %), zaokrožen na najbližje celo število.

1.2

En podatkovni list lahko zajema več modelov kotla na trdno gorivo istega dobavitelja.

1.3

Podatki na podatkovnem listu so lahko prikazani na barvni ali črno-beli kopiji nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1.1, ki še niso prikazani na nalepki.

2.   KOMPLETI KOTLA NA TRDNO GORIVO, DODATNIH GRELNIKOV, NAPRAV ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNIH NAPRAV

Podatkovni list za komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav vključuje podatke iz slik 1 ali 2, kot je primerno, za oceno indeksa energijske učinkovitosti ponujenega kompleta, vključno z naslednjimi podatki:

(a)

I : vrednost indeksa energijske učinkovitosti primarnega kotla na trdno gorivo;

(b)

II : faktor za ponderiranje izhodne toplotne moči primarnega kotla na trdno gorivo in dodatnih grelnikov v kompletu, kot je primerno in določeno v preglednicah 2 in 3 te priloge;

(c)

III : vrednost matematične formule: 294/(11 Pr), pri čemer se Pr nanaša na primarni kotel na trdno gorivo;

(d)

IV : vrednost matematične formule 115/(11 Pr), pri čemer se Pr nanaša na primarni kotel na trdno gorivo.Preglednica 2

Ponderiranje v primeru primarnega kotla na trdno gorivo in dodatnega grelnika za namene slike 1 te priloge (1)

Psup/(Pr + Psup(1)

II, komplet brez hranilnika tople vode

II, komplet s hranilnikom tople vode

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00Preglednica 3

Ponderiranje v primeru primarnega kotla na trdno gorivo za soproizvodnjo in dodatnega grelnika za namene slike 2 te priloge (1)

Pr/(Pr + Psup(1)

II, komplet brez hranilnika tople vode

II, komplet s hranilnikom tople vode

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

(1)   Vmesne vrednosti se izračunajo z linearno interpolacijo med dvema sosednjima vrednostma.

Slika 1

Podatki, ki se za primarne kotle na trdno gorivo navedejo na podatkovnem listu za komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav in ki navajajo indeks energijske učinkovitosti ponujenega kompleta

image

Slika 2

Podatki, ki se za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo navedejo na podatkovnem listu za komplet kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav in ki navajajo indeks energijske učinkovitosti ponujenega kompleta

image
PRILOGA V

Tehnična dokumentacija

1.   KOTLI NA TRDNO GORIVO

Za kotle na trdno gorivo tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(e) vsebuje:

(a) ime in naslov dobavitelja;

(b) identifikacijsko oznako modela;

(c) po potrebi sklice na uporabljene harmonizirane standarde;

(d) če je osnovno gorivo druga lesna biomasa, nelesna biomasa, drugo fosilno gorivo ali mešanica biomase in fosilnega goriva, kot je navedeno v preglednici 4, opis goriva, ki zadostuje za njegovo nedvoumno opredelitev, in tehnični standard ali specifikacijo goriva, vključno z izmerjeno vsebnostjo vlage in pepela, v primeru drugih fosilnih goriv pa tudi izmerjeno vsebnost hlapnih snovi;

(e) po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(f) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(g) podatke, vključene v preglednico 4, s tehničnimi parametri, izmerjenimi in izračunanimi v skladu s prilogama VIII in IX;

(h) poročila o preskusih, ki so jih opravili dobavitelji ali pa so bili opravljeni v njihovem imenu, vključno z nazivom in naslovom organa, ki je preskus opravil;

(i) vse posebne varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju kotla na trdno gorivo;

(j) če je ustrezno, seznam enakovrednih modelov.

Te informacije se lahko združijo s tehnično dokumentacijo, pripravljeno v skladu z določbami iz Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ).Preglednica 4

Tehnični parametri za kotle na trdno gorivo in kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo

Identifikacijska oznaka modela

Način polnjenja: [ročno: kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj x (1) litrov/samodejno: priporočljivo je, da kotel deluje s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj x (2) litrov]

Kondenzacijski kotel: [da/ne]

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo: [da/ne]

Kombinirani kotel: [da/ne]

Gorivo

Osnovno gorivo (samo eno):

Druga primerna goriva:

Polena, vsebnost vlage ≤ 25 %

[da/ne]

[da/ne]

Lesni sekanci, vsebnost vlage 15–35 %

[da/ne]

[da/ne]

Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 %

[da/ne]

[da/ne]

Stisnjen les v obliki peletov ali briketov

[da/ne]

[da/ne]

Žagovina, vsebnost vlage ≤ 50 %

[da/ne]

[da/ne]

Druga lesna biomasa

[da/ne]

[da/ne]

Nelesna biomasa

[da/ne]

[da/ne]

Bitumenski črni premog

[da/ne]

[da/ne]

Rjavi premog (vključno z briketi)

[da/ne]

[da/ne]

Koks

[da/ne]

[da/ne]

Antracit

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz mešanice fosilnih goriv

[da/ne]

[da/ne]

Drugo fosilno gorivo

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz mešanice biomase (30–70 %) in fosilnega goriva

[da/ne]

[da/ne]

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva

[da/ne]

[da/ne]

Značilnosti pri delovanju z osnovnim gorivom:

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov η s [%]:

Indeks energijske učinkovitosti (EEI):

Element

Simbol

Vrednost

Enota

 

Element

Simbol

Vrednost

Enota

Koristna izhodna toplotna moč

 

Izkoristek

Pri nazivni izhodni toplotni moči

P n (3)

x,x

kW

 

Pri nazivni izhodni toplotni moči

ηn

x,x

%

Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne toplotne moči, če je primerno

Pp

[x,x/NP]

kW

 

Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne toplotne moči, če je primerno

ηp

[x,x/

NP]

%

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: električni izkoristek

 

Dodatna zahtevana električna moč

 

Pri nazivni izhodni toplotni moči

elmax

x,xxx

kW

Pri nazivni izhodni toplotni moči

ηel,n

x,x

%

 

Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne toplotne moči, če je primerno

elmin

[x,xxx/

NP]

kW

 

Vgrajene sekundarne opreme za zmanjševanje emisij, če je ustrezno

[x,xxx/

NP]

kW

 

V stanju pripravljenosti

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktni podatki

Ime in naslov dobavitelja

 

(*1)   Prostornina hranilnika = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) ali 300 litrov, kar je več, pri čemer je P r naveden v kW.

(*2)   Prostornina hranilnika = 20 × P r, pri čemer je P r naveden v kW.

(*3)   Za osnovno gorivo je P n enak P r.

2.   KOMPLETI KOTLA NA TRDNO GORIVO, DODATNIH GRELNIKOV, NAPRAV ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNIH NAPRAV

Za komplete kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav tehnična dokumentacija iz člena 3(3)(e) vsebuje:

(a) ime in naslov dobavitelja;

(b) opis modela kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav, ki omogoča nedvoumno identifikacijo modela;

(c) po potrebi sklice na uporabljene harmonizirane standarde;

(d) po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f) tehnične parametre:

(1) indeks energijske učinkovitosti, zaokrožen na najbližje celo število;

(2) tehnične parametre iz točke 1 te priloge in, kjer je ustrezno, tehnične parametre iz točke 1 Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013;

(3) tehnične parametre iz točk 3 in 4 Priloge V k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013;

(g) vse posebne varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju kompleta kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav.
PRILOGA VI

Podatki, ki morajo biti zagotovljeni v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek, razen na internetu

1.   KOTLI NA TRDNO GORIVO

1.1

Podatki iz člena 4(1)(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a) razred energijske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo II;

(b) nazivna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližje celo število;

(c) indeks energijske učinkovitosti, zaokrožen na najbližje celo število in izračunan v skladu s Prilogo IX;

(d) za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo električni izkoristek v odstotkih ( %), zaokrožen na najbližje celo število.

1.2

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz točke 1.1 morata biti berljivi.

2.   KOMPLETI KOTLA NA TRDNO GORIVO, DODATNIH GRELNIKOV, NAPRAV ZA URAVNAVANJE TEMPERATURE IN SONČNIH NAPRAV

2.1

Podatki iz člena 4(2)(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a) razred energijske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo II;

(b) indeks energijske učinkovitosti, zaokrožen na najbližje celo število;

(c) podatki iz slik 1 in 2 Priloge IV, če je primerno.

2.2

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz točke 2.1 morata biti berljivi.
PRILOGA VII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1. Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(b) „gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c) „zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d) „nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2. Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3 ali ki je v primeru kompleta ustrezno izpolnjena na podlagi nalepke in podatkovnih listov, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta v skladu s časovnim razporedom iz člena 3. Če sta prikazana izdelek in komplet, vendar je cena navedena le za komplet, se prikaže le nalepka kompleta. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

3. Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a) je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta na nalepki;

(b) na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c) ima eno od naslednjih oblik:

image

4. V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a) slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta;

(b) slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c) nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d) nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e) za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f) nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g) nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5. Ustrezni podatkovni list izdelka, ki ga v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, je prikazan na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta. Podatkovni list mora biti dovolj velik, da je jasno viden in berljiv. Podatkovni list izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do lista, jasno in berljivo prikazovati napis „podatkovni list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovni list prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.
PRILOGA VIII

Meritve in izračuni

1.

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode. Izpolnjujejo pogoje in tehnične parametre iz točk 2 do 5.

2.

Splošni pogoji za meritve in izračune

(a) Kotli na trdno gorivo se preskusijo z osnovnim gorivom.

(b) Prijavljene vrednosti za sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov se zaokrožijo na najbližje celo število.

3.

Splošni pogoji za sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov za kotle na trdno gorivo

(a) Kjer je to ustrezno, se izmerijo vrednosti izkoristka ηn in ηp ter vrednosti koristne toplote Pn in Pp . Pri kotlih na trdno gorivo za soproizvodnjo se izmeri tudi vrednost električnega izkoristka ηel,n .

(b) Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs se izračuna kot sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja ηson , popravljena s prispevki za upoštevanje uravnavanja temperature, dodatne porabe električne energije, za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo pa se popravi tako, da se prišteje električni izkoristek, pomnožen s CC 2,5.

(c) Poraba električne energije se pomnoži s pretvorbenim količnikom CC 2,5.

4.

Posebni pogoji za sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov za kotle na trdno gorivo

(a) Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs je opredeljena kot:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

pri čemer je:

(1)  ηson sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja, izražena kot odstotek in izračunana v skladu s točko 4(b);

(2)  F(1) izguba sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov zaradi popravljenih prispevkov uravnavanja temperature; F(1) = 3 %;

(3)  F(2) negativni prispevek k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov zaradi dodatne porabe električne energije, izražen kot odstotek in izračunan v skladu s točko 4(c);

(4)  F(3) pozitivni prispevek k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov zaradi električnega izkoristka kotlov na trdno gorivo za soproizvodnjo, izražen kot odstotek in izračunan, kot je navedeno spodaj:

F(3) = 2,5 × ηel,n

(b) Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja ηson se izračuna, kot je navedeno spodaj:

(1) pri ročno polnjenih kotlih na trdno gorivo, ki lahko neprekinjeno delujejo pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči, in pri samodejno polnjenih kotlih na trdno gorivo:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

(2) pri ročno polnjenih kotlih na trdno gorivo, ki ne morejo neprekinjeno delovati pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči ali manj, in pri kotlih na trdno gorivo za soproizvodnjo:

ηson = ηn

(c)  F(2) se izračuna, kot sledi:

(1) pri ročno polnjenih kotlih na trdno gorivo, ki lahko neprekinjeno delujejo pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči, in pri samodejno polnjenih kotlih na trdno gorivo:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax  + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

(2) pri ročno polnjenih kotlih na trdno gorivo, ki ne morejo neprekinjeno delovati pri 50 % nazivne izhodne toplotne moči ali manj, in pri kotlih na trdno gorivo za soproizvodnjo:

F(2) = 2,5 × (elmax  + 1,3 × PSB )/Pn

5.

IZRAČUN ZGORNJE KURILNE VREDNOSTI

Zgornja kurilna vrednost (GCV) se pridobi iz zgornje kurilne vrednosti brez vlage (GCVmf ) z uporabo naslednje pretvorbe:

GCV = GCVmf × (1 – M)

pri čemer:

(a) sta GCV in GCVmf izraženi v megajoulih na kilogram;

(b) je M vsebnost vlage v gorivu, izražena kot delež.
PRILOGA IX

Metoda za izračun indeksa energijske učinkovitosti

1. Indeks energijske učinkovitosti (EEI) kotlov na trdno gorivo se izračuna za osnovno gorivo in se zaokroži na najbližje celo število kot:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

pri čemer je:

(a)  ηson sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja, izračunana v skladu s točko 4(b) Priloge VIII;

(b)  BLF biomasnooznačitveni faktor, ki je 1,45 za kotle na biomaso in 1 za kotle na fosilno gorivo;

(c)  F(1) negativni prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi popravljenih prispevkov uravnavanja temperature; F(1) = 3;

(d)  F(2) negativni prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi dodatne porabe električne energije, izračunan v skladu s točko 4(c) Priloge VIII;

(e)  F(3) pozitivni prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi električnega izkoristka kotlov na trdno gorivo za soproizvodnjo, izračunan, kot je navedeno spodaj:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2. Indeks energijske učinkovitosti (EEI) kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav se določi v skladu s točko 2 Priloge IV.

▼M1
PRILOGA X

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovnem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1. Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2. Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b) vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovnem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 5. Enota se preskusi z gorivom s primerljivimi značilnostmi, kot jih ima gorivo, ki ga je za izvajanje meritev v skladu s Prilogo VIII uporabil dobavitelj.

3. Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

4. Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

5. Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v preglednici 5.

6. Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli, niso skladni s to delegirano uredbo.

7. Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VIII in IX.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 5, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Preglednica 5

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanjih

Indeks energijske učinkovitosti

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 6 %.( 1 ) Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

( 2 ) Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (UL L 27, 30.1.2010, str. 1).

( 3 ) Vmesne vrednosti se izračunajo z linearno interpolacijo med dvema sosednjima vrednostma.

( 4 ) Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

Top