EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0758-20180331

Consolidated text: Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/2018-03-31

02015R0758 — SL — 31.03.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2015/758 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 29. aprila 2015

o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES

(UL L 123 19.5.2015, str. 77)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/79 z dne 12. septembra 2016

  L 12

44

17.1.2017
▼B

UREDBA (EU) 2015/758 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 29. aprila 2015

o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ESČlen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa splošne zahteve za ES-homologacijo vozil v zvezi s sistemi eCall, vgrajenimi v vozilo, kot storitev številke 112, ter sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za vozila kategorij M1 in N1, kakor sta opredeljeni v točkah 1.1.1. in 1.2.1. dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, ter za sisteme eCall, vgrajene v vozila, kot storitev številke 112, sestavne dele in samostojne tehnične enote, zasnovane in izdelane za taka vozila.

Ta uredba se ne uporablja za naslednja vozila:

(a) vozila, izdelana v majhnih serijah, odobrena v skladu s členoma 22 in 23 Direktive 2007/46/ES;

(b) vozila, odobrena v skladu s členom 24 Direktive 2007/46/ES;

(c) vozila, ki zaradi tehničnih razlogov ne morejo biti opremljena z ustreznim eCall sprožilnim mehanizmom, kot so določena v skladu z odstavkom 2.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8, v katerih so opredeljeni razredi vozil kategorij M1 in N1, ki jih zaradi tehničnih razlogov ni mogoče opremiti z ustreznim sprožilnim mehanizmom eCall, in sicer na podlagi študije o oceni stroškov in koristi, ki jo izvede ali naroči Komisija, in ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih in tehničnih vidikov.

Prvi takšni delegirani akti se sprejmejo do 9. junija 2016.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev pojmov iz člena 3 Direktive 2007/46/ES uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112“ pomeni sistem za uporabo v sili, ki je sestavljen iz opreme, vgrajene v vozilo, in naprav za sprožitev, vodenje in izvršitev storitve eCall, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo senzorjev, vgrajenih v vozilu, bodisi ročno, in ki prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese minimalen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 med potniki v vozilu in centrom za obveščanje za eCall;

2. „eCall“ pomeni klic v sili opravljen iz vozila na številko 112, ki se opravi samodejno z aktivacijo senzorjev, vgrajenih v vozilu, ali ročno in s katerim se prenese minimalni sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med vozilom in centrom za obveščanje za eCall prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij;

3. „center za obveščanje“ ali „PSAP“ pomeni fizično lokacijo, kjer se najprej prejmejo klici v sili, za katere je odgovoren javni organ ali zasebna organizacija, ki jo priznava država članica;

4. „najprimernejši center za obveščanje“ pomeni center za obveščanje, ki ga pristojni organi vnaprej določijo za sprejemanje klicev v sili iz določenega območja ali določene vrste klicev v sili;

5. „center za obveščanje za eCall“ pomeni najprimernejši center za obveščanje, ki ga organi vnaprej določijo kot center, ki prvi sprejema in obravnava eCall;

6. „minimalni sklop podatkov“ ali „MSD“ pomeni informacije, ki jih opredeljuje standard „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni sklop podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“ (EN 15722:2011) in ki se pošljejo centru za obveščanje za eCall;

7. „oprema, vgrajena v vozilo“ pomeni opremo, trajno nameščeno v vozilo, ki zagotavlja podatke iz vozila, ki so potrebni za posredovanje eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja ali ima do teh podatkov dostop;

8. „posredovanje eCall“ pomeni vzpostavitev mobilne brezžične komunikacije prek javnega brezžičnega komunikacijskega omrežja in prenos minimalnega sklopa podatkov iz vozila v center za obveščanje za eCall ter vzpostavitev avdio kanala med vozilom in tem centrom za obveščanje za eCall;

9. „javno mobilno brezžično komunikacijsko omrežje“ pomeni mobilno brezžično komunikacijsko omrežje, ki je na voljo javnosti v skladu z direktivama 2002/21/ES ( 1 ) in 2002/22/ES ( 2 ) Evropskega parlamenta in Sveta;

10. „eCall, podprt s storitvijo tretje strani“ ali „TPS eCall“ pomeni klic v sili iz vozila tretjemu ponudniku storitev, ki se izvede bodisi samodejno s sprožitvijo senzorjev, vgrajenih v vozilo, bodisi ročno, in ki prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese minimalni sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med vozilom in tretjim ponudnikom storitev;

11. „tretji ponudnik storitev“ pomeni organizacijo, ki jo nacionalni organi priznavajo kot organizacijo, ki lahko sprejema eCall, podprt s storitvijo tretje strani, in posreduje minimalni sklop podatkov centru za obveščanje za eCall;

12. „sistem eCall, vgrajen v vozilo, podprt s storitvijo tretje strani“ pomeni sistem, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo senzorjev, vgrajenih v vozilo, bodisi ročno, in ki prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese minimalni sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med vozilom in tretjim ponudnikom storitev.

Člen 4

Splošne obveznosti proizvajalcev

Proizvajalci dokažejo, da so vsi novi tipi vozil iz člena 2 opremljeni s trajno nameščenim sistemom eCall, vgrajenim v vozilo, kot storitev številke 112, v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

Člen 5

Posebne obveznosti proizvajalcev

1.  Proizvajalci zagotovijo, da so vsi njihovi novi tipi vozil in sistemi eCall, vgrajeni v vozilo, kot storitev številke 112, ter sestavni deli in samostojne tehnične enote, zasnovani in izdelani za taka vozila, izdelani in homologirani v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

2.  Proizvajalci dokažejo, da so vsi novi tipi vozil izdelani tako, da se ob hudi nesreči na ozemlju Unije, ki se zazna z aktivacijo enega ali več senzorjev ali procesorjev v vozilu, samodejno sproži eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112.

Proizvajalci dokažejo, da so novi tipi vozil izdelani tako, da je eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti tudi ročno.

Proizvajalci zagotovijo, da je ročni nadzor nad sprožitvijo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 zasnovan tako, da onemogoča neustrezno ravnanje.

3.  Odstavek 2 ne posega v pravico lastnika vozila, da lahko uporablja sistem eCall, vgrajen v vozilo, podprt s storitvijo tretje strani, ki poleg sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 omogoča podobno storitev, vendar le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) sistem eCall, vgrajen v vozilo, podprt s storitvijo tretje strani, izpolnjuje standard EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sistemi – eCall – Operativne zahteve za podporo tretje stranke“;

(b) proizvajalci zagotovijo, da je vedno aktiven samo en sistem in da se sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, samodejno sproži, kadar sistem eCall, vgrajen v vozilo, podprt s storitvijo tretje strani, ne deluje;

(c) lastnik vozila ima pravico, da se kadar koli odloči za uporabo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 namesto sistema eCall, vgrajenega v vozilo, podprtega s storitvijo tretje strani;

(d) proizvajalci v priročniku za lastnika navedejo informacije o pravici iz točke (c).

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v sistemih eCall, vgrajenih v vozilo kot storitev številke 112, skladni s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljata sistema Galileo in EGNOS. Proizvajalci lahko poleg tega zagotovijo skladnost tudi z drugimi sistemi satelitske navigacije.

5.  V postopek ES-homologacije se sprejmejo le tisti sistemi eCall, ki so vgrajeni v vozilo, kot storitev številke 112, ki so bodisi trajno nameščeni v vozilo bodisi homologirani ločeno in ki jih je mogoče preskusiti.

6.  Proizvajalci dokažejo, da bodo potniki v vozilu opozorjeni, če zaradi kritične okvare sistema ne bi bil mogoč klic eCall kot storitev številke 112.

7.  Sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112 je po razumni ceni, ki ne presega nominalnega zneska, in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim gospodarskim subjektom za namene popravila in vzdrževanja v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007.

8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8, v katerih se določijo podrobne tehnične zahteve in preskusi za ES-homologacijo vozil v zvezi s sistemi eCall, vgrajenimi v vozilo, kot storitev številke 112, ter ES-homologacijo sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami.

▼M1

Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v prvem pododstavku, temeljijo na zahtevah iz odstavkov 2 do 7 ter na razpoložljivih standardih v zvezi s sistemom eCall, kadar je to ustrezno, vključno z:

(a) EN 16072:2015 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili“;

(b) EN 16062:2015 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAR)“;

(c) EN 16454:2015 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Preskušanje skladnosti e-klica v zvezi pošiljatelj-prejemnik“;

(d) EN 15722:2015 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“;

(e) EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sistemi – Elektronski klic v sili – Operativne zahteve za podporo tretje stranke“;

(f) katerimi koli dodatnimi evropskimi standardi, ki se nanašajo na sistem eCall, sprejetimi v skladu s postopki iz Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ) ali pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (pravilniki UN/ECE) v zvezi s sistemi eCall, h katerim je Unija pristopila.

▼B

Prvi takšni delegirani akti se sprejmejo do 9. junija 2016.

9.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8 v zvezi s posodabljanjem različic standardov iz odstavka 8 tega člena, ko je sprejeta nova različica.

Člen 6

Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov

1.  Ta uredba ne posega v direktivi 95/46/ES in 2002/58/ES. Vsa obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitve številke 112, mora biti v skladu s pravili o varstvu podatkov iz navedenih direktiv.

2.  Osebni podatki, obdelani v skladu s to uredbo, se uporabljajo izključno za ukrepanje v nujnih primerih iz prvega pododstavka člena 5(2).

3.  Osebni podatki, obdelani v skladu s to uredbo, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za ukrepanje v nujnih primerih iz prvega pododstavka člena 5(2). Takoj ko niso več potrebni za ta namen, se vsi ti podatki izbrišejo.

4.  Proizvajalci zagotovijo, da sistemom eCall, vgrajenim v vozilo, kot storitev številke 112, ni mogoče slediti in da niso predmet stalnega sledenja.

5.  Proizvajalci zagotovijo samodejno in stalno odstranjevanje podatkov iz notranjega spomina sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112. Dovoljeno je ohraniti le zadnje tri lokacije vozila, če je to nujno potrebno, da se ugotovi trenutna lokacija in smer vožnje ob dogodku.

6.  Ti podatki pred sprožitvijo klica eCall niso dostopni nobenemu subjektu izven sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112.

7.  V sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112 se vgradijo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se uporabnikom sistema eCall zagotovi ustrezna raven varovanja zasebnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzorovanja in zlorab.

8.  Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, zajema samo minimalne informacije iz standarda EN 15722:2011 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni sklop podatkov za eCall (MSD)“. Sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, ne prenese nobenih drugih podatkov. Minimalni sklop podatkov se hrani tako, da ga je mogoče popolnoma in trajno izbrisati.

9.  Proizvajalci v priročniku za lastnika jasno in v celoti navedejo informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112. Te informacije vključujejo:

(a) sklic na pravno podlago za obdelavo;

(b) dejstvo, da je sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, privzeto aktiviran;

(c) postopke obdelave podatkov, ki jih izvaja sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112;

(d) konkretni namen obdelave klica eCall, omejen na nujne primere iz prvega pododstavka člena 5(2);

(e) vrste podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov;

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v sistemu eCall, vgrajenem v vozilo, kot storitev številke 112;

(g) dejstvo, da vozilo ni predmet stalnega sledenja;

(h) postopke izvajanja pravic oseb, na katere se nanašajo podatki, in kontaktne službe, pristojne za obravnavo zahtev za dostop;

(i) druge potrebne dodatne informacije o sledljivosti in sledenju ter obdelavi osebnih podatkov pri zagotavljanju storitve eCall, podprte s storitvijo tretje strani, in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo, za kar je potrebno izrecno soglasje lastnika in v skladu z Direktivo 95/46/ES. Zlasti je treba upoštevati morebitne razlike med obdelavo podatkov prek sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, podprtih s storitvijo tretje strani, ali drugih storitev z dodano vrednostjo.

10.  Da se prepreči zmeda v zvezi z nameni in dodano vrednostjo obdelave, se v priročniku za lastnika že pred uporabo ločeno navedejo informacije iz odstavka 9 za sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, in za druge sisteme eCall, podprte s storitvijo tretje strani.

11.  Proizvajalci zagotovijo, da so sistem eCall, vgrajen v vozilo, kot storitev številke 112, in vsi drugi dodatni sistemi za zagotavljanje eCall, podprtega s storitvijo tretje strani, ali storitve z dodano vrednostjo zasnovani tako, da med njimi ni mogoča izmenjava osebnih podatkov. Če se sistem za zagotavljanje eCall, podprt s storitvijo tretje strani, ali storitev z dodano vrednostjo ne uporabi ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, ne da soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov za storitev eCall, podprto s storitvijo tretje strani, ali storitev z dodano vrednostjo, to ne sme imeti negativnih učinkov na uporabo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112.

12.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8, s katerimi se določijo:

(a) podrobne tehnične zahteve in preskusni postopki za uporabo pravil o obdelavi osebnih podatkov iz odstavkov 2 in 3;

(b) podrobne tehnične zahteve in preskusni postopki, s katerimi se zagotovi, da med sistemom eCall, vgrajenim v vozilo, kot storitev številke 112, in sistemi tretjih strani ni nobene izmenjave podatkov, kot je navedeno v odstavku 11.

Prvi takšni delegirani akti se sprejmejo do 9. junija 2016.

13.  Komisija z izvedbenimi akti določi:

(a) praktičen postopek za oceno neobstoja sledljivosti in sledenja iz odstavkov 4, 5 in 6;

(b) vzorec informacij za uporabnike iz odstavka 9.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

Prvi takšni izvedbeni akti se sprejmejo do 9. junija 2016.

Člen 7

Obveznosti držav članic

Z učinkom od 31. marca 2018 nacionalni organi podelijo ES-homologacijo v zvezi s sistemi eCall, vgrajenimi v vozilo, kot storitev številke 112, le za tiste nove tipe vozil in nove tipe sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112, ter sestavne dele in samostojne tehnične enote, zasnovane in izdelane za taka vozila, ki so skladni s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

Člen 8

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2), člena 5(8) in (9) ter člena 6(12) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 8. junija 2015. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 2(2), člena 5(8) in (9) ter člena 6(12) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(2), člena 5(8) in (9) ter člena 6(12), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 9

Izvedbeni akti

Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi administrativne ukrepe za ES-homologacijo vozil v zvezi s sistemi eCall, vgrajenimi v vozilo, kot storitev številke 112, ter sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za takšna vozila, kot je to zahtevano v členu 5(1), kar zadeva:

(a) vzorce opisnih listov, ki jih morajo izdelovalci predložiti za homologacijo;

(b) vzorce certifikatov o ES-homologaciji;

(c) vzorec oziroma vzorce oznake ES-homologacije.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

Prvi takšni izvedbeni akti se sprejmejo do 9. junija 2016.

Člen 10

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Tehnični odbor za motorna vozila (TCMV), ustanovljen s členom 40(1) Direktive 2007/46/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 11

Kazni

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo, kadar proizvajalci kršijo določbe te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo. Sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvrševanja kazni. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah in brez odlašanja tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na te določbe.

2.  Vrste kršitev, ki se kaznujejo, vključujejo vsaj:

(a) dajanje neresničnih izjav med homologacijskimi postopki ali postopki, ki vodijo do odpoklica;

(b) ponarejanje rezultatov preskusa za homologacijo;

(c) nesporočanje podatkov ali tehničnih specifikacij, zaradi česar se lahko prekliče, zavrne ali odvzame homologacija;

(d) kršitve določb iz člena 6;

(e) ravnanja, ki so v nasprotju s členom 5(7).

Člen 12

Poročanje in pregled

1.  Komisija najpozneje do 31. marca 2021 pripravi poročilo o oceni o dosežkih v zvezi s sistemom eCall, vgrajenim v vozilo, kot storitev številke 112, in njegovi razširjenosti, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija prouči, ali je treba področje uporabe te uredbe razširiti na druge kategorije vozil, kot so težka tovorna vozila, avtobusi, motorna kolesa in kmetijski traktorji. Komisija po potrebi v ta namen predloži zakonodajni predlog.

2.  Komisija na podlagi posvetovanja z vsemi ustreznimi deležniki in študije o oceni stroškov in koristi, preuči potrebo po tehničnih zahtevah za medobratovalno, standardizirano, varno platformo z odprtim dostopom. Po potrebi najpozneje do 9. junija 2017 sprejme zakonodajno pobudo o teh zahtevah.

Člen 13

Spremembe Direktive 2007/46/ES

Priloge I, III, IV in XI k Direktivi 2007/46/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2(2), člen 5(8) in (9), člen 6(12) in (13) ter členi 8, 9, 10 in 12 se uporabljajo od 8. junija 2015.

Členi, ki niso navedeni v drugem odstavku tega člena, se uporabljajo od 31. marca 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Spremembe Direktive 2007/46/ES

Direktiva 2007/46/ES se spremeni:

(1) v Prilogi I se dodajo naslednje točke:

„12.8. Sistem eCall

12.8.1 Obstaja: da/ne (1)

12.8.2. tehnični opis ali risbe naprave: …“

;

(2) v razdelku A dela I Priloge III se dodata naslednji točki:

„12.8. Sistem eCall

12.8.1 Obstaja: da/ne (1)“

;

(3) del I Priloge IV se spremeni:

(a) v preglednici se doda naslednja točka:Točka

Predmet

Regulativni akt

Uporaba

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

X

 

 

X“;

 

 

 

 

 

 

(b) dodatek 1 se spremeni:

(i) v preglednici 1 se doda naslednja točka:Točka

Predmet

Regulativni akt

Posebna vprašanja

Uporaba in posebne zahteve

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A“;

(ii) v preglednici 2 se doda naslednja točka:Točka

Predmet

Regulativni akt

Posebna vprašanja

Uporaba in posebne zahteve

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A“;

(c) v dodatku 2 se oddelek 4 „Tehnične zahteve“ spremeni:

(i) v delu I se doda naslednja točka: Vozila kategorije M1:Točka

Sklic na regulativni akt

Alternativne zahteve

„72

Uredba (EU) 2015/758 (Sistemi eCall)

Zahteve iz navedene uredbe se ne uporabljajo.“;

(ii) v delu II se doda naslednja točka: Vozila kategorije N1:Točka

Sklic na regulativni akt

Alternativne zahteve

„72

Uredba (EU) 2015/758 (Sistemi eCall)

Zahteve iz navedene uredbe se ne uporabljajo.“;

(4) Priloga XI se spremeni:

(a) v dodatku 1 se v preglednici doda naslednja točka:Točka

Predmet

Sklic na regulativni akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

G

N/A

N/A“;

(b) v dodatku 2 se v preglednici doda naslednja točka:Točka

Predmet

Sklic na regulativni akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“;

(c) v dodatku 3 se v preglednici doda naslednja točka:Točka

Predmet

Sklic na regulativni akt

M1

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

G“;

(d) v dodatku 4 se v preglednici doda naslednja točka:Točka

Predmet

Sklic na regulativni akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Uredba (EU) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“

.( 1 ) Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

( 2 ) Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

( 3 ) Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

Top