EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20200601

Consolidated text: Uredba (EU) 2015/534 Evropske centralne banke z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2020-06-01

02015R0534 — SL — 01.06.2020 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2015/534 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. marca 2015

o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13)

(UL L 086 31.3.2015, str. 13)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017

  L 240

1

19.9.2017

►M2

UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/605 z dne 9. aprila 2020

  L 145

1

7.5.2020


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 065, 8.3.2018, str.  48 (2017/1538)
▼B

UREDBA (EU) 2015/534 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. marca 2015

o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13)NASLOV I

VSEBINA IN OPREDELITEV POJMOV

▼M1

Člen 1

Vsebina in splošna načela

1.  Ta uredba določa zahteve v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij, ki jih pristojnim nacionalnim organom predložijo:

(a) 

pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo mednarodne računovodske standarde v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002;

(b) 

pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v točki (a), za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS;

(c) 

pomembne kreditne institucije na posamični podlagi in pomembne podružnice;

(d) 

pomembne kreditne institucije v zvezi s podrejenimi družbami s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi;

(e) 

manj pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo mednarodne računovodske standarde v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002;

(f) 

manj pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v točki (e), za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS;

(g) 

manj pomembne kreditne institucije na posamični podlagi in manj pomembne podružnice.

2.  Kot izjema od členov 7 in 14 kreditnim institucijam, ki jim je bilo odobreno odstopanje v zvezi z uporabo bonitetnih zahtev na posamični podlagi v skladu s členom 7 ali 10 Uredbe (EU) št. 575/2013, ni treba poročati nadzorniških finančnih informacij na posamični podlagi v skladu s to uredbo. Kadar kreditne institucije v skladu s tem odstavkom ne poročajo nadzorniških finančnih informacij na posamični podlagi, predložijo pristojni nacionalni organi ECB vse predloge iz Priloge III ali Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo v zvezi s temi kreditnimi institucijami.

3.  Kadar pristojni organi, vključno z ECB, od institucij zahtevajo, da izpolnjujejo obveznosti, določene v delih 2 do 4 in delih 6 do 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v naslovu VII Direktive 2013/36/EU, na subkonsolidirani podlagi v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) št. 575/2013, te institucije izpolnjujejo zahteve, določene v tej uredbi na konsolidirani podlagi, tudi na subkonsolidirani podlagi.

3a.  Kadar nadrejene institucije uporabljajo metodo individualne konsolidacije v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, izpolnjujejo te institucije zahteve, določene v tej uredbi na posamični podlagi, samo ob uporabi metode individualne konsolidacije.

4.  Pristojni nacionalni organi in/ali nacionalne centralne banke lahko uporabijo podatke, zbrane na podlagi te uredbe, za katere koli druge naloge.

5.  Ta uredba ne vpliva na računovodske standarde, ki jih uporabljajo nadzorovani subjekti v svojih konsolidiranih računovodskih izkazih ali letnih računovodskih izkazih, niti ne spreminja računovodskih standardov, ki se uporabljajo za nadzorniško poročanje. Ker nadzorovani subjekti uporabljajo različne računovodske standarde, se predložijo samo informacije v zvezi s pravili za vrednotenje, vključno z metodami za ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja, ki obstajajo v zadevnih računovodskih standardih in jih uporabljajo zadevni nadzorovani subjekti na posamični ali konsolidirani podlagi. Za ta namen so za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, določene posebne predloge za poročanje. Podatkovnih točk v predlogah, ki se ne uporabljajo za zadevne nadzorovane subjekte, ni treba poročati.

6.  Pomembne in manj pomembne podružnice lahko informacije, ki jih morajo zagotavljati po tej uredbi, predložijo zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu prek kreditne institucije, ki jih je ustanovila.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), razen če je določeno drugače, skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

(1) 

„MRS“ in „MSRP“ pomenita „Mednarodne računovodske standarde“ in „Mednarodne standarde za poročanje o finančnem položaju“, kakor so navedeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002;

(2) 

„podrejena družba“ pomeni podrejeno družbo, kakor je opredeljena v členu 4(1)(16) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki je kreditna institucija v smislu člena 4(1)(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

▼M1 —————

▼B

(4) 

„konsolidirana podlaga“ pomeni konsolidirano podlago, kot je opredeljena v členu 4(1)(48) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(5) 

„subkonsolidirana podlaga“ pomeni subkonsolidirano podlago, kot je opredeljena v členu 4(1)(49) Uredbe (EU) št. 575/2013;

▼M1

(6) 

„pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki ima status pomembnega nadzorovanega subjekta;

(7) 

„manj pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki nima statusa pomembnega nadzorovanega subjekta;

(8) 

„pomembna podružnica“ pomeni podružnico, ki ima status pomembnega nadzorovanega subjekta, ki ni del nadzorovane skupine, in jo je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici;

(9) 

„manj pomembna podružnica“ pomeni podružnico, ki nima statusa pomembnega nadzorovanega subjekta, ki ni del nadzorovane skupine, in jo je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.

▼M1

Člen 3

Sprememba statusa nadzorovanega subjekta

1.  Za namene te uredbe se nadzorovani subjekt razvrsti kot pomemben 12 mesecev po tem, ko mu je bila uradno sporočena odločitev iz člena 45(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). Ta nadzorovani subjekt poroča informacije v skladu z naslovom II te uredbe kot pomemben nadzorovani subjekt na prvi referenčni datum poročanja po tem, ko je bil razvrščen kot pomemben.

2.  Za namene te uredbe se nadzorovani subjekt razvrsti kot manj pomemben, ko mu je uradno sporočena odločitev iz člena 46(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). Po tem začne poročati informacije v skladu z naslovom III te uredbe.NASLOV II

POROČANJE POMEMBNIH KREDITNIH INSTITUCIJ NA KONSOLIDIRANI IN POSAMIČNI PODLAGI TER POMEMBNIH PODRUŽNIC NA POSAMIČNI PODLAGIPOGLAVJE I

Poročanje na konsolidirani podlagi

Člen 4

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP

V skladu s členom 99(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, poročajo nadzorniške finančne informacije, kakor je določeno v členih 2, 3 in 10 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, na konsolidirani podlagi.

Člen 5

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za pomembne kreditne institucije, ki na konsolidirani podlagi uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS

V skladu s členom 99(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v členu 4, za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, poročajo nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi, kakor je določeno v členih 2, 3 in 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.POGLAVJE II

Poročanje na posamični podlagi

Člen 6

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za kreditne institucije, ki niso del pomembne nadzorovane skupine, in pomembne podružnice

1.  Pomembne kreditne institucije, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ki niso del pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi. To velja tudi za pomembne podružnice.

2.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 vključuje informacije, določene v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, vključno z informacijami, določenimi v predlogi 40.1 iz Priloge III k navedeni uredbi, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.

3.  Pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v odstavku 1, ki niso del pomembne nadzorovane skupine in za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu. To velja tudi za pomembne podružnice.

4.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 3 vključuje informacije, določene v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, vključno z informacijami, določenimi v predlogi 40.1 iz Priloge IV k navedeni uredbi, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.

5.  Informacije, določene v zgornjih odstavkih 2 in 4, vključujejo samo informacije, ki se nanašajo na:

(a) 

sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodke in odhodke, ki jih pripozna nadzorovani subjekt v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi;

(b) 

zunajbilančne izpostavljenosti in dejavnosti, v katerih sodeluje nadzorovani subjekt;

(c) 

posle, ki niso določeni v točkah (a) in (b) ter jih izvaja nadzorovani subjekt;

(d) 

pravila za vrednotenje, vključno z metodami za ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja, ki obstajajo v veljavnih računovodskih standardih in jih uporablja nadzorovani subjekt.

6.  Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2 in 4, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

7.  Kot izjema od odstavkov 2 in 4 pomembne kreditne institucije, ki niso del pomembne nadzorovane skupine, poročajo informacije, določene v predlogah 17.1, 17.2 in 17.3 v prilogah III in IV ter v predlogi 40.2 v prilogah III in IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, samo, če pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze.

8.  Kot izjema od odstavkov 2 in 4 pomembnim podružnicam ni treba poročati informacij, določenih v predlogah 17.1, 17.2 in 17.3 v prilogah III in IV ter v predlogah 40.1 in 40.2 v prilogah III in IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

Člen 7

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za kreditne institucije, ki so del pomembne nadzorovane skupine

1.  Pomembne kreditne institucije, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ki so del pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi. Poročanje nadzorniških finančnih informacij s strani teh kreditnih institucij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.

▼B

2.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

▼M1

3.  Pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v odstavku 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in ki so del pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

▼B

4.  Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 3 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.

5.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

6.  Informacije iz odstavkov 1, 2, 4 in 5 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

7.  Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo podatke, ki jih je treba predložiti ECB in so določeni v odstavkih 1, 2, 4 in 5, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

▼M1

Člen 8

Referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za pomembne kreditne institucije in pomembne podružnice

1.  Informacije v zvezi s pomembnimi kreditnimi institucijami in pomembnimi podružnicami, ki so določene v členih 6 in 7, imajo naslednje referenčne datume poročanja:

(a) 

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b) 

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c) 

za letno poročanje 31. december.

2.  Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma poročanja.

3.  Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar je pomembnim kreditnim institucijam dovoljeno pripravljati letne računovodske izkaze na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume poročanja koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi poročanja so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma poročanja.

4.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije v zvezi s pomembnimi kreditnimi institucijami in pomembnimi podružnicami, določene v členih 6 in 7, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a) 

za pomembne kreditne institucije, ki niso del pomembne nadzorovane skupine, in za pomembne podružnice 10. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v členu 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014;

(b) 

za pomembne kreditne institucije, ki so del pomembne nadzorovane skupine, 25. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v členu 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

5.  Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo pomembne kreditne institucije in pomembne podružnice poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.POGLAVJE III

Poročanje pomembnih kreditnih institucij glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

Člen 9

Oblika in pogostost poročanja pomembnih kreditnih institucij glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

1.  Nadzorniške finančne informacije glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi se poročajo na naslednji način:

(a) 

Pomembne kreditne institucije, ki na konsolidirani podlagi uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, vključno s tistimi, ki jih uporabljajo za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, zagotovijo, da se nadzorniške finančne informacije, določene v odstavku 1 Priloge II, glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi na posamični podlagi predložijo zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu. Poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

(b) 

Pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v točki (a), za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, zagotovijo, da se nadzorniške finančne informacije, določene v odstavku 2 Priloge II, glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi na posamični podlagi predložijo zadevnemu pristojnemu organu. Poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

1a.  Kadar za več kot eno kreditno institucijo v nadzorovani skupini veljajo bonitetne zahteve na konsolidirani podlagi, se odstavek 1 uporablja samo za kreditno institucijo s sedežem v sodelujoči državi članici in na najvišji ravni konsolidacije.

2.  Kot izjema od odstavka 1 se ne poročajo finančne informacije v zvezi s podrejenimi družbami, katerih skupna vrednost sredstev znaša 3 milijarde EUR ali manj. Za ta namen se skupna vrednost sredstev določi na podlagi bonitetnega poročanja v skladu z veljavnim pravom. Če skupne vrednosti sredstev ni mogoče določiti na podlagi bonitetnega poročanja, se določi na podlagi najnovejših revidiranih letnih računovodskih izkazov, če ti letni računovodski izkazi niso na voljo, pa na podlagi letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi.

3.  Informacije se poročajo v skladu z odstavkom 1 od naslednjega referenčnega datuma poročanja za četrtletno poročanje po tem, ko skupna vrednost sredstev podrejene družbe na štiri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje preseže 3 milijarde EUR. Poročanje v skladu z odstavkom 1 ni potrebno od naslednjega referenčnega datuma poročanja za četrtletno poročanje po tem, ko skupna vrednost sredstev podrejene družbe na tri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje znaša 3 milijarde EUR ali manj.

Člen 10

Referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za poročanje pomembnih kreditnih institucij glede podrejenih družb s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi

1.  Informacije, določene v členu 9, se zbirajo z enakimi referenčnimi datumi poročanja kot nadzorniške finančne informacije v zvezi s povezanimi pomembnimi kreditnimi institucijami, ki poročajo na konsolidirani podlagi. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta, ki se uporabi za poročanje finančnih informacij, do referenčnega datuma poročanja.

2.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije v zvezi s podrejenimi družbami s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi, določene v členu 9, do zaključka delovnega dne na 25. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v členu 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

3.  Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo kreditne institucije poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali ta rok.NASLOV III

POROČANJE MANJ POMEMBNIH KREDITNIH INSTITUCIJ NA KONSOLIDIRANI IN POSAMIČNI PODLAGI TER MANJ POMEMBNIH PODRUŽNIC NA POSAMIČNI PODLAGIPOGLAVJE I

Poročanje na konsolidirani podlagi

Člen 11

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi za manj pomembne kreditne institucije

1.  Manj pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na konsolidirani podlagi.

2.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.

3.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.  Manj pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v odstavku 1, za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na konsolidirani podlagi. To poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.

5.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

6.  Kot izjema od odstavkov 4 in 5 poročanje nadzorniških finančnih informacij v zvezi z manj pomembnimi kreditnimi institucijami, katerih skupna vrednost sredstev na konsolidirani podlagi znaša 3 milijarde EUR ali manj, vključuje kot skupni minimalni niz informacije, določene v Prilogi III, namesto informacij, določenih v odstavku 4 tega člena. Za ta namen se skupna vrednost sredstev kreditnih institucij na konsolidirani podlagi določi na podlagi konsolidiranega bonitetnega poročanja v skladu z veljavnim pravom. Če skupne vrednosti sredstev ni mogoče določiti na podlagi konsolidiranega bonitetnega poročanja, se določi na podlagi najnovejših revidiranih konsolidiranih letnih računovodskih izkazov, če ti letni računovodski izkazi niso na voljo, pa na podlagi konsolidiranih letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi.

7.  Manj pomembne kreditne institucije začnejo poročati informacije v skladu z odstavkoma 4 in 5 od naslednjega referenčnega datuma poročanja za četrtletno poročanje po tem, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije na konsolidirani podlagi na štiri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje preseže 3 milijarde EUR. Manj pomembne kreditne institucije začnejo poročati informacije v skladu z odstavkom 6, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije na konsolidirani podlagi na tri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje znaša 3 milijarde EUR ali manj.

8.  Informacije iz odstavkov 2, 3, 4, 5 in 6 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

9.  Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 4, 5 in 6, kot del širšega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 12

Referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za manj pomembne kreditne institucije

1.  Informacije, ki jih poročajo manj pomembne kreditne institucije na konsolidirani podlagi, določene v členu 11, imajo naslednje referenčne datume poročanja:

(a) 

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b) 

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c) 

za letno poročanje 31. december.

2.  Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma poročanja.

3.  Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar manj pomembnim kreditnim institucijam dovolijo poročati nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume poročanja koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi poročanja so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno in zajemajo obdobje od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma poročanja.

4.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB informacije, določene v členu 11, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a) 

za manj pomembne kreditne institucije s sedežem v sodelujoči državi članici, ki poročajo na najvišji ravni konsolidacije, 25. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v členu 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014;

(b) 

za manj pomembne kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, razen tistih iz točke (a), 35. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v členu 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

5.  Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo kreditne institucije poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.▼C1

POGLAVJE II

Poročanje na posamični podlagi

▼M1

Člen 13

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za manj pomembne kreditne institucije, ki niso del nadzorovane skupine, in manj pomembne podružnice

1.  Manj pomembne kreditne institucije, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in ki niso del nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi. To velja tudi za manj pomembne podružnice.

2.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.

3.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.  Manj pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v odstavku 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in ki niso del nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu. To velja tudi za manj pomembne podružnice.

5.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.

6.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

7.  V zvezi z odstavki 2, 3, 5 in 6 veljajo naslednje izjeme:

(a) 

poročanje nadzorniških finančnih informacij v zvezi z manj pomembnimi kreditnimi institucijami, katerih skupna vrednost sredstev znaša 3 milijarde EUR ali manj, vključuje kot skupni minimalni niz informacije, določene v Prilogi III, namesto informacij, določenih v odstavkih 2, 3, 5 ali 6;

(b) 

manj pomembna podružnica ne poroča nadzorniških finančnih informacij, če znaša skupna vrednost njenih sredstev 3 milijarde EUR ali manj.

8.  Za namen odstavka 7 se skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije in manj pomembne podružnice določi na podlagi bonitetnega poročanja v skladu z veljavnim pravom. Če skupne vrednosti sredstev manj pomembne kreditne institucije ni mogoče določiti na podlagi bonitetnega poročanja, se določi na podlagi najnovejših revidiranih letnih računovodskih izkazov, če ti letni računovodski izkazi niso na voljo, pa na podlagi letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi. Če skupne vrednosti sredstev manj pomembne podružnice ni mogoče določiti na podlagi bonitetnega poročanja, se določi na podlagi statističnih podatkov, ki se poročajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke ( 1 ).

9.  Manj pomembne kreditne institucije in manj pomembne podružnice začnejo poročati informacije v skladu z odstavki 2, 3, 5 in 6 od naslednjega referenčnega datuma poročanja za četrtletno poročanje po tem, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije ali manj pomembne podružnice na štiri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje preseže 3 milijarde EUR. Manj pomembne kreditne institucije in manj pomembne podružnice začnejo poročati informacije v skladu z odstavkom 7, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije ali manj pomembne podružnice na tri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje znaša 3 milijarde EUR ali manj.

10.  Informacije iz odstavkov 2, 3, 5, 6 in 7 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

11.  Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 5, 6 in 7, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 14

Oblika in pogostost poročanja na posamični podlagi za kreditne institucije, ki so del manj pomembne nadzorovane skupine

1.  Manj pomembne kreditne institucije, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 bodisi zato, ker pripravljajo svoje letne računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi, na katere se sklicuje navedena uredba, bodisi za potrebe nadzorniškega poročanja v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 in so del manj pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na posamični podlagi.

2.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.

3.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

4.  Manj pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v odstavku 1, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, in ki so del manj pomembne nadzorovane skupine, poročajo nadzorniške finančne informacije zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu.

5.  Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.

6.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB vse dodatne predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki jih zbirajo. Pristojni nacionalni organi predhodno obvestijo ECB o vsaki taki dodatni predlogi, ki jo nameravajo prenesti.

7.  Kot izjema od odstavkov 2, 3, 5 in 6 poročanje nadzorniških finančnih informacij s strani manj pomembnih kreditnih institucij, katerih skupna vrednost sredstev znaša 3 milijarde EUR ali manj, vključuje informacije, določene v Prilogi III. Za ta namen se skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije določi na podlagi bonitetnega poročanja v skladu z veljavnim pravom. Če skupne vrednosti sredstev manj pomembne kreditne institucije ni mogoče določiti na podlagi bonitetnega poročanja, se določi na podlagi najnovejših revidiranih letnih računovodskih izkazov, če ti letni računovodski izkazi niso na voljo, pa na podlagi letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi.

8.  Manj pomembne kreditne institucije začnejo poročati informacije v skladu z odstavki 2, 3, 5 in 6 od naslednjega referenčnega datuma poročanja za četrtletno poročanje po tem, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije na štiri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje preseže 3 milijarde EUR. Manj pomembne kreditne institucije začnejo poročati informacije v skladu z odstavkom 7, ko skupna vrednost sredstev manj pomembne kreditne institucije na tri zaporedne referenčne datume poročanja za četrtletno poročanje znaša 3 milijarde EUR ali manj.

9.  Informacije iz odstavkov 2, 3, 5, 6 in 7 se poročajo, kakor je določeno v členu 6(5) te uredbe.

10.  Pristojni nacionalni organi lahko zbirajo informacije, ki jih je treba predložiti ECB in so določene v odstavkih 2, 3, 5, 6 in 7, kot del širšega nacionalnega okvira za poročanje, ki v skladu z ustreznim pravom Unije ali nacionalnim pravom vključuje dodatne nadzorniške finančne informacije in je namenjen tudi za druge potrebe poleg nadzora, na primer za potrebe statistike.

Člen 15

Referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za manj pomembne kreditne institucije in manj pomembne podružnice

1.  Informacije v zvezi z manj pomembnimi kreditnimi institucijami in manj pomembnimi podružnicami, ki so določene v členih 13 in 14, imajo naslednje referenčne datume poročanja:

(a) 

za četrtletno poročanje 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december;

(b) 

za polletno poročanje 30. junij in 31. december;

(c) 

za letno poročanje 31. december.

2.  Informacije, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne koledarskega leta do referenčnega datuma poročanja.

3.  Kot izjema od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni nacionalni organi v primeru, kadar manj pomembnim kreditnim institucijam dovolijo poročati nadzorniške finančne informacije na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega, prilagodijo referenčne datume poročanja koncu računovodskega leta. Prilagojeni referenčni datumi poročanja so tri, šest, devet in dvanajst mesecev od začetka računovodskega leta. Podatki, ki se nanašajo na obdobje, se poročajo kumulativno od prvega dne računovodskega leta do referenčnega datuma poročanja.

4.  Pristojni nacionalni organi predložijo ECB nadzorniške finančne informacije v zvezi z manj pomembnimi kreditnimi institucijami in manj pomembnimi podružnicami, določene v členih 13 in 14, do zaključka delovnega dne na naslednje datume predložitve:

(a) 

za manj pomembne kreditne institucije, ki niso del nadzorovane skupine, in za manj pomembne podružnice 25. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

(b) 

za manj pomembne kreditne institucije, ki so del manj pomembne nadzorovane skupine, 35. delovni dan po datumih predložitve, navedenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

5.  Pristojni nacionalni organi odločijo, kdaj morajo manj pomembne kreditne institucije in manj pomembne podružnice poročati nadzorniške finančne informacije, da bodo lahko spoštovali te roke.

▼BNASLOV IV

KAKOVOST PODATKOV IN INFORMACIJSKI JEZIK

Člen 16

Preverjanje kakovosti podatkov

Pristojni nacionalni organi spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost informacij, ki jih predložijo ECB. Za ta namen pristojni nacionalni organi upoštevajo določbe členov 4 in 5 Sklepa ECB/2014/29.

▼M1

Člen 17

Informacijski jezik za prenos informacij med pristojnimi nacionalnimi organi in ECB

Pristojni nacionalni organi prenesejo informacije, določene v tej uredbi, v skladu z ustrezno taksonomijo razširljivega jezika za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language), da zagotovijo enotno tehnično obliko za izmenjavo podatkov. Za ta namen pristojni nacionalni organi upoštevajo določbe člena 6 Sklepa ECB/2014/29.

▼BNASLOV V

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

▼M1 —————

▼M1

Člen 19

Prehodne določbe

1.  Če manj pomemben nadzorovani subjekt postane pomemben pred 1. januarjem 2018, se razvrsti kot pomemben nadzorovani subjekt za namene te uredbe 18 mesecev po tem, ko mu je bila uradno sporočena odločitev iz člena 45(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

2.  Če skupna vrednost sredstev manj pomembnega nadzorovanega subjekta na posamični ali konsolidirani podlagi preseže 3 milijarde EUR pred 1. januarjem 2018, začne ta subjekt poročati v skladu z ustreznimi določbami te uredbe na prvi referenčni datum poročanja po 18 mesecih od takrat, ko je bil ta prag presežen.

3.  Če skupna vrednost sredstev podrejene družbe s sedežem v nesodelujoči državi članici ali tretji državi preseže 3 milijarde EUR pred 1. januarjem 2018, se informacije poročajo v skladu s členom 9(1) na prvi referenčni datum poročanja po 18 mesecih od takrat, ko je bil ta prag presežen.

▼B

Člen 20

Končna določba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.
PRILOGA I

Poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1. Za ►M1  ————— ◄ nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 1.

2. Za ►M1  ————— ◄ nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 2.

▼M1

2a. Kot izjema od odstavka 2 lahko vsak pristojni nacionalni organ odloči, da subjekti iz odstavka 2 s sedežem v njegovi državi članici poročajo:

(a) 

informacije, določene v predlogi 9.1, ali informacije, določene v predlogi 9.1.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

(b) 

informacije, določene v predlogi 11.1, ali informacije, določene v predlogi 11.2 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

(c) 

informacije, določene v predlogi 12.0, ali informacije, določene v predlogi 12.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, in

(d) 

informacije, določene v predlogi 16.3, ali informacije, določene v predlogi 16.4 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

▼B

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

▼M1

4. Predloge 17.1, 17.2 in 17.3 v tabelah 1 in 2 se zagotovijo samo za kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi. Predloga 40.1 v tabelah 1 in 2 se zagotovi za kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, ter za kreditne institucije, ki niso del skupine in poročajo na posamični podlagi.

▼B

5. Za namene izračuna praga, navedenega v delu 2 tabel 1 in 2 v tej prilogi, se uporablja člen 5(a)(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.

▼M2Tabela 1

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, razen tistih v posesti za trgovanje, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev zavarovanj in poroštev po kreditih in drugih finančnih sredstvih, ki niso v posesti za trgovanje

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektihTabela 2

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, razen tistih v posesti za trgovanje, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev zavarovanj in poroštev po kreditih in drugih finančnih sredstvih, ki niso v posesti za trgovanje

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

16.4

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po tveganju

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektih

▼B
PRILOGA II

Najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1. Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 3.

▼M2Tabela 3

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

▼B

2. Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so navedene v tabeli 4.

▼M2Tabela 4

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

▼B

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

▼M1

4. Kot izjema od odstavka 2 lahko vsak pristojni nacionalni organ odloči, da subjekti iz odstavka 2 s sedežem v njegovi državi članici poročajo:

(a) 

informacije, določene v predlogi 9.1, ali informacije, določene v predlogi 9.1.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

(b) 

informacije, določene v predlogi 11.1, ali informacije, določene v predlogi 11.2 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014;

(c) 

informacije, določene v predlogi 12.0, ali informacije, določene v predlogi 12.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

▼B
PRILOGA III

Podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij

1. Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, „podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključujejo podatkovne točke iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so določene v Prilogi IV.

2. Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, „podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij“ vključujejo podatkovne točke iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014, ki so določene v Prilogi V.

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.

▼M2
PRILOGA IVPredloge FINREP za MSRP

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

F 01.01

Bilanca stanja: sredstva

1.2

F 01.02

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

F 01.03

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

F 02.00

Izkaz poslovnega izida

5.1

F 05.01

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

F 08.01

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

F 08.02

Podrejene finančne obveznosti

10

F 10.00

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

F 11.01

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

F 18.00

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

19

F 19.00

Restrukturirane izpostavljenosti

BARVNE OZNAKE V PREDLOGAH 

Podatkovna točka, ki se izpolni.

1.    Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1    Sredstva 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

Priloga V, del 1, odstavek 27

010

010

Denar v blagajni, stanja na računih pri centralnih bankah in vloge na vpogled pri bankah

MRS 1, 54.(i) člen

 

 

020

Denar v blagajni

Priloga V, del 2, odstavek 1

 

 

030

Stanja na računih pri centralnih bankah

Priloga V, del 2, odstavek 2

 

 

040

Vloge na vpogled pri bankah

Priloga V, del 2, odstavek 3

5

 

050

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 9, Priloga A

 

 

060

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, Priloga A

10

 

070

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

080

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

090

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

096

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(a)(ii) člen; MSRP 9, 4.1.4. člen

4

 

097

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

098

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

099

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

100

Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(a)(i) člen; MSRP 9, 4.1.5. člen

4

 

120

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

130

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

141

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 8.(h) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen

4

 

142

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

143

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

144

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

181

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(f) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen

4

 

182

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

183

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

240

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 9, 6.2.1. člen; Priloga V, del 1, odstavek 22

11

 

250

Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(a) člen; MSRP 9, 6.5.8. člen

 

 

260

Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, 54.(e) člen; Priloga V, del 1, odstavek 21, del 2, odstavek 4

40

 

270

Opredmetena sredstva

 

 

 

280

Opredmetena osnovna sredstva

MRS 16, 6. člen; MRS 1, 54.(a) člen; MSRP 16, 47.(a) člen;

21, 42

 

290

Naložbene nepremičnine

MRS 40, 5. člen; MRS 1, 54.(b) člen; MSRP 16, 48. člen;

21, 42

 

300

Neopredmetena sredstva

MRS 1, 54.(c) člen; CRR, člen 4(1)(115)

 

 

310

Dobro ime

MSRP 3, B67.(d) člen; CRR, člen 4(1)(113)

 

 

320

Druga neopredmetena sredstva

MRS 38, 8. in 118. člen; MSRP 16, 47.(a) člen;

21, 42

 

330

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

 

340

Terjatve za davek

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

 

350

Odložene terjatve za davek

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(106)

 

 

360

Druga sredstva

Priloga V, del 2, odstavek 5

 

 

370

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(j) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, odstavek 7

 

 

380

SKUPAJ SREDSTVA

MRS 1, 9.(a) člen, IG6. člen

 

 

1.2    Obveznosti 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

Priloga V, del 1, odstavek 27

010

010

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MSRP 9, BA6. člen

8

 

020

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, Priloga A; MSRP 9, 4.2.1.(a) člen; MSRP 9, BA7.(a) člen

10

 

030

Kratke pozicije

MSRP 9, BA7.(b) člen

8

 

040

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

050

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

060

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

070

Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen

8

 

080

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

090

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

100

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

110

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

8

 

120

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

130

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

140

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

150

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 9, 6.2.1. člen; Priloga V, del 1, odstavek 26

11

 

160

Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(b) člen; MSRP 9, 6.5.8. člen

 

 

170

Rezervacije

MRS 37, 10. člen; MRS 1, 54.(l) člen

43

 

180

Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke

MRS 19, 63. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, odstavek 9

43

 

190

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev

MRS 19, 153. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, odstavek 10

43

 

200

Prestrukturiranje

MRS 37, 71. in 84.(a) člen

43

 

210

Nerešena pravna vprašanja in pravdni spori v zvezi z davki

MRS 37, Priloga C, zgleda 6 in 10

43

 

220

Prevzete obveznosti in dana poroštva

MSRP 9, 4.2.1.(c) in (d) člen, 5.5. člen, B2.5 člen; MRS 37, MSRP 4, Priloga V, del 2, odstavek 11

9

12

43

 

230

Druge rezervacije

MRS 37, 14. člen

43

 

240

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

 

250

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

 

260

Odložene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(108)

 

 

270

Delniški kapital, vračljiv na zahtevo

MRS 32, IE 33; OPMSRP 2; Priloga V, del 2, odstavek 12

 

 

280

Druge obveznosti

Priloga V, del 2, odstavek 13

 

 

290

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(p) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, odstavek 14

 

 

300

SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, 9.(b) člen; IG6. člen

 

 

1.3    Lastniški kapital 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

010

010

Kapital

MRS 1, 54.(r) člen; direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 22

46

 

020

Vplačani kapital

MRS 1, 78.(e) člen

 

 

030

Nevplačani kapital, ki je bil vpoklican

Priloga V, del 2, odstavek 14

 

 

040

Vplačani presežek kapitala

MRS 1, 78.(e) člen; CRR, člen 4(1)(124)

46

 

050

Izdani lastniški instrumenti, razen kapitala

Priloga V, del 2, odstavka 18–19

46

 

060

Sestavina lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov

MRS 32, 28.–29. člen; Priloga V, del 2, odstavek 18

 

 

070

Drugi izdani lastniški instrumenti

Priloga V, del 2, odstavek 19

 

 

080

Drug lastniški kapital

MSRP 2, 10. člen; Priloga V, del 2, odstavek 20

 

 

090

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

46

 

095

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

MRS 1, 82.A(a) člen

 

 

100

Dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi sredstvi

MRS 16, 39.–41. člen

 

 

110

Dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi

MRS 38, 85.–87. člen

 

 

120

Aktuarski dobički ali (–) izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

MRS 1, 7., IG6. člen; MRS 19, 120.(c) člen

 

 

122

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

 

124

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, IG6. člen; MRS 28, 10. člen

 

 

320

Dobički/izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(d) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen, B5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 21

 

 

330

Neuspešnost varovanja pri varovanjih poštene vrednosti za lastniške instrumente, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen; 6.5.3. člen; MSRP 7, 24.C člen; Priloga V, del 2, odstavek 22

 

 

340

Spremembe poštene vrednosti lastniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa [varovana postavka]

MSRP 9, 5.7.5. člen, 6.5.8.(b) člen; Priloga V, del 2, odstavek 22

 

 

350

Spremembe poštene vrednosti lastniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa [instrument za varovanje]

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen, 6.5.8.(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 57

 

 

360

Spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se lahko pripišejo spremembam njihovega kreditnega tveganja

MRS 1, 7.(f) člen; MSRP 9, 5.7.7. člen;Priloga V, del 2, odstavek 23

 

 

128

Postavke, ki se lahko prerazvrstijo v poslovni izid

MRS 1, 82.A(a)(ii) člen

 

 

130

Dobički/izgube v zvezi z varovanjem neto naložb v kapital družb v tujini [uspešni del varovanja]

MSRP 9, 6.5.13.(a) člen; MSRP 7, 24.B(b)(ii)(iii) člen; MSRP 7, 24.C(b)(i)(iv) člen, 24.E(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 24

 

 

140

Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto

MRS 21, 52.(b) člen; MRS 21, 32., 38.–49. člen

 

 

150

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje. Rezerva za varovanja denarnih tokov [uspešni del varovanja]

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 7, 24.B(b)(ii)(iii) člen; MSRP 7, 24.C(b)(i) člen, 24.E člen; MSRP 9, 6.5.11.(b) člen; Priloga V, del 2, odstavek 25

 

 

155

Spremembe poštene vrednosti dolžniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(da) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen; 5.7.10; Priloga V, del 2, odstavek 26

 

 

165

Instrumenti za varovanje [elementi, ki niso določeni za komponento varovanja]

MRS 1, 7.(g)(h) člen; MSRP 9, 6.5.15. člen, 6.5.16. člen; MSRP 7, 24.E(b)(c) člen; Priloga V, del 2, odstavek 60

 

 

170

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

 

180

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, IG6. člen; MRS 28, 10. člen

 

 

190

Zadržani dobiček

CRR, člen 4(1)(123)

 

 

200

Rezerve prevrednotenja

MSRP 1, 30., D5.–D8. člen; Priloga V, del 2, odstavek 28

 

 

210

Druge rezerve

MRS 1, 54. člen; MRS 1, 78.(e) člen

 

 

220

Rezerve ali bilančne izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane s kapitalsko metodo

MRS 28, 11. člen; Priloga V, del 2, odstavek 29

 

 

230

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 29

 

 

240

(–) Lastne delnice

MRS 1, 79.(a)(vi) člen; MRS 32, 33.–34., AG14. in AG36. člen; Priloga V, del 2, odstavek 30

46

 

250

Poslovni izid, ki se pripiše lastnikom obvladujoče banke

MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

2

 

260

(–) Med letom izplačane dividende

MRS 32, 35. člen

 

 

270

Manjšinski deleži [neobvladujoči deleži]

MRS 1, 54.(q) člen

 

 

280

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

46

 

290

Druge postavke

 

46

 

300

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL

MRS 1, 9.(c) člen, IG6. člen

46

 

310

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL IN SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, IG6. člen

 

 

2.    Izkaz poslovnega izida 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Tekoče obdobje

010

010

Prihodki iz obresti

MRS 1, 97. člen; Priloga V, del 2, odstavek 31

16

 

020

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavka 33 in 34

 

 

025

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) člen, B5.(e) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen

 

 

030

Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen

 

 

041

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 5.7.10.–11. člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen

 

 

051

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

070

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje

MSRP 9, Priloga A; B6.6.16. člen; Priloga V, del 2, odstavek 35

 

 

080

Druga sredstva

Priloga V, del 2, odstavek 36

 

 

085

Prihodki iz obresti od obveznosti

MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 37

 

 

090

(Odhodki za obresti)

MRS 1, 97. člen; Priloga V, del 2, odstavek 31

16

 

100

(Finančne obveznosti v posesti za trgovanje)

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavka 33 in 34

 

 

110

(Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen

 

 

120

(Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti)

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

130

(Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje)

MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, odstavek 35

 

 

140

(Druge obveznosti)

Priloga V, del 2, odstavek 38

 

 

145

(Odhodki za obresti od sredstev)

MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 39

 

 

150

(Odhodki zaradi delniškega kapitala, vračljivega na zahtevo)

OPMSRP 2, 11. člen

 

 

160

Prihodki iz dividend

Priloga V, del 2, odstavek 40

31

 

170

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavek 40

 

 

175

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) člen, B5.(e) člen; MSRP 9, 5.7.1.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 40

 

 

191

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 20.(a)(ii) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen; MSRP 9, 5.7.1.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 41

 

 

192

Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki niso obračunane s kapitalsko metodo

Priloga V, del 2, odstavek 42

 

 

200

Prihodki iz naslova provizij in opravnin

MSRP 7, 20.(c) člen

22

 

210

(Odhodki iz naslova provizij in opravnin)

MSRP 7, 20.(c) člen

22

 

220

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

Priloga V, del 2, odstavek 45

16

 

231

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 9, 4.12.A člen; MSRP 9, 5.7.10.–11. člen

 

 

241

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(a)(v) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

260

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(a)(v) člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

270

Drugo

 

 

 

280

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavka 43 in 46

16

 

287

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 46

 

 

290

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 44

16, 45

 

300

Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto

Priloga V, del 2, odstavek 47

16

 

310

Čisti dobički/(–) izgube iz tečajnih razlik

MRS 21, 28. in 52.(a) člen

 

 

330

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, neto

MRS 1, 34. člen; Priloga V, del 2, odstavek 48

45

 

340

Drugi poslovni prihodki

Priloga V, del 2, odstavki 314–316

45

 

350

(Drugi poslovni odhodki)

Priloga V, del 2, odstavki 314–316

45

 

355

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI, NETO

 

 

 

360

(Administrativni stroški)

 

 

 

370

(Odhodki za zaposlene)

MRS 19, 7. člen; MRS 1, 102. člen, IG6. člen

44

 

380

(Drugi administrativni stroški)

 

16

 

385

(Denarni prispevki v sklade za reševanje in sisteme jamstva za vloge)

Priloga V, del 2, odstavek 48i

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1, 102. in 104. člen

 

 

400

(Opredmetena osnovna sredstva)

MRS 1, 104. člen; MRS 16, 73.(e)(vii) člen

 

 

410

(Naložbene nepremičnine)

MRS 1, 104. člen; MRS 40, 79.(d)(iv) člen

 

 

420

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 1, 104. člen; MRS 38, 118.(e)(vi) člen

 

 

425

Dobički ali (–) izgube iz naslova sprememb, neto

MSRP 9, 5.4.3. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 49

 

 

426

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 35.J člen

 

 

427

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 35.J člen

 

 

430

(Rezervacije ali (–) odprava rezervacij)

MRS 37, 59. in 84. člen; MRS 1, 98.(b), (f) in (g) člen

9

12

43

 

435

(Plačilne obveznosti do skladov za reševanje in sistemov jamstva za vloge)

Priloga V, del 2, odstavek 48i

 

 

440

(Prevzete obveznosti in dana poroštva)

MSRP 9, 4.2.1.(c) in (d) člen, B2.5 člen; MRS 37, MSRP 4, Priloga V, del 2, odstavek 50

 

 

450

(Druge rezervacije)

 

 

 

460

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(a)(viii) člen; MSRP 9, 5.4.4. člen; Priloga V, del 2, odstavka 51 in 53

12

 

481

(Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa)

MSRP 9, 5.4.4., 5.5.1., 5.5.2. in 5.5.8. člen

12

 

491

(Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti)

MSRP 9, 5.4.4., 5.5.1. in 5.5.8. člen

12

 

510

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb)

MRS 28, 40.–43. člen

16

 

520

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev nefinančnih sredstev)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

16

 

530

(Opredmetena osnovna sredstva)

MRS 16, 73.(e)(v)–(vi) člen

 

 

540

(Naložbene nepremičnine)

MRS 40, 79.(d)(v) člen

 

 

550

(Dobro ime)

MSRP 3, B67.(d)(v) člen; MRS 36, 124. člen

 

 

560

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 38, 118.(e)(iv) in (v) člen

 

 

570

(Drugo)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

 

 

580

Negativna vrednost dobrega imena, pripoznana v poslovnem izidu

MSRP 3, B64.(n)(i) člen

 

 

590

Delež dobička ali (–) izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih s kapitalsko metodo

Priloga V, del 2, odstavek 54

 

 

600

Dobiček ali (–) izguba iz nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo, ki jih ni mogoče razvrstiti kot ustavljeno poslovanje

MSRP 5, 37. člen; Priloga V, del 2, odstavek 55

 

 

610

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO IZ REDNEGA POSLOVANJA

MRS 1,102. člen, IG6. člen; MSRP 5, 33.A člen

 

 

620

(Odhodek za davek ali (–) prihodek od davka, povezan s poslovnim izidom iz rednega poslovanja)

MRS 1, 82.(d) člen; MRS 12, 77. člen

 

 

630

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PO OBDAVČITVI IZ REDNEGA POSLOVANJA

MRS 1., IG6. člen

 

 

640

Dobiček ali (–) izguba po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

MRS 1, 82.(ea) člen; MSRP 5, 33.(a), 33.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 56

 

 

650

Dobiček ali (–) izguba pred obdavčitvijo iz ustavljenega poslovanja

MSRP 5, 33.(b)(i) člen

 

 

660

(Odhodek za davek ali (–) prihodek od davka, povezan z ustavljenim poslovanjem)

MSRP 5, 33.(b)(ii) in (iv) člen

 

 

670

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA POSLOVNEGA LETA

MRS 1, 81.A(a) člen

 

 

680

Manjšinskih lastnikov [neobvladujoči deleži]

MRS 1, 81.B(b)(i) člen

 

 

690

Lastnikov obvladujoče banke

MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

 

 

5.    Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

5.1    Krediti in druga finančna sredstva, razen tistih v posesti za trgovanje, ter trgovalna sredstva po produktih 

 

Pravna podlaga

Bruto knjigovodska vrednost

Knjigovodska vrednost Priloga V, del 1, odstavek 27

Centralne banke

Sektor država

Kreditne institucije

Druge finančne družbe

Nefinančne družbe

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 34

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Po produktih

010

Na vpogled [zahtevo] in s kratkim odpovednim rokom [transakcijski račun]

Priloga V, del 2, odstavek 85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Dolg po kreditnih karticah

Priloga V, del 2, odstavek 85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Odkupljene terjatve

Priloga V, del 2, odstavek 85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Finančni najem

Priloga V, del 2, odstavek 85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Krediti z začasnim odkupom

Priloga V, del 2, odstavek 85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Drugi krediti

Priloga V, del 2, odstavek 85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Druga finančna sredstva, ki niso krediti

Priloga V, del 2, odstavek 85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Po zavarovanjih

090

od tega: krediti, zavarovani z nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavka 86(a) in 87

 

 

 

 

 

 

 

100

od tega: drugi zavarovani krediti

Priloga V, del 2, odstavka 86(b) in 87

 

 

 

 

 

 

 

Po namenu

110

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavek 88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

od tega: stanovanjski krediti

Priloga V, del 2, odstavek 88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Po podrejenosti

130

od tega: krediti za financiranje projektov

Priloga V, del 2, odstavek 89; CRR, člen 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

8.    Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1    Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke 

 

Knjigovodska vrednost Priloga V, del 1, odstavek 27

Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja

V posesti za trgovanje

Določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Odplačna vrednost

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

Pravna podlaga v MSRP, združljivih z nacionalnimi GAAP

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MSRP 9, Priloga A, MSRP 9, BA6.–BA7. člen, MSRP 9, 6.7. člen

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen, MSRP 9, 4.3.5. člen

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

MSRP 7, 24.A(a) člen; MSRP 9, 6. člen

CRR, člen 33(1)(b) in člen 33(1)(c); Priloga V, del 2, odstavek 101

010

020

030

037

040

010

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, BA7.(a) člen

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MSRP 9, BA7.(b) člen

 

 

 

 

 

030

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

 

 

 

 

040

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

 

 

 

 

 

050

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

 

 

 

 

 

060

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavka 42(a) in 44(c)

 

 

 

 

 

070

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

080

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

090

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

100

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

110

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavka 42(b) in 44(c)

 

 

 

 

 

120

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

130

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

140

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

150

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(c)

 

 

 

 

 

170

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

180

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

190

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

200

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

210

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(c)

 

 

 

 

 

220

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

230

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

240

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

250

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

260

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(e) in 44(c)

 

 

 

 

 

270

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

280

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

290

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

300

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavka 42(f) in 44(c)

 

 

 

 

 

320

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

330

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

340

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

350

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

360

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37, del 2, odstavek 98

 

 

 

 

 

370

Potrdila o vlogah

Priloga V, del 2, odstavek 98(a)

 

 

 

 

 

380

Vrednostni papirji s premoženjskim kritjem

CRR, člen 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Krite obveznice

CRR, člen 129

 

 

 

 

 

400

Hibridne pogodbe

Priloga V, del 2, odstavek 98(d)

 

 

 

 

 

410

Drugi izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 2, odstavek 98(e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni sestavljeni finančni instrumenti

MRS 32, AG31. člen

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

440

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

 

 

 

 

 

445

od tega: obveznosti iz najema

MSRP 16, 22., 26.–28., 47.(b) člen

 

 

 

 

 

450

FINANČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

8.2    Podrejene finančne obveznosti 

Pravna podlaga

Knjigovodska vrednost

Določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen, MSRP 9, 4.3.5. člen

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

010

020

010

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

 

 

020

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

 

 

030

PODREJENE FINANČNE OBVEZNOSTI

Priloga V, del 2, odstavka 99–100

 

 

10.    Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanjaPo vrsti tveganja/po produktu ali po vrsti trga

Pravna podlaga

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

Finančna sredstva v posesti za trgovanje in trgovalna finančna sredstva

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje in trgovalne finančne obveznosti

Skupaj trgovanje

od tega: prodano

Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

MSRP 9, BA7.(a) člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

020

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

030

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

040

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

050

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

060

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

070

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

080

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

090

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

100

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

110

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

120

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

130

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

140

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

150

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

160

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

170

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

180

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

190

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

195

Od tega: ekonomska varovanja z uporabo možnosti vrednotenja po pošteni vrednosti

MSRP 9, 6.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 140

 

 

 

 

201

Od tega: druga ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–140

 

 

 

 

210

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

230

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

240

Drugo

 

 

 

 

 

250

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

260

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

270

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

280

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

290

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

MSRP 9, Priloga A

 

 

 

 

300

Od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(e), del 2, odstavka 141(a) in 142

 

 

 

 

310

Od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(e), del 2, odstavek 141(b)

 

 

 

 

320

Od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 1, odstavek 44(e), del 2, odstavek 141(c)

 

 

 

 

11.    Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1    Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanjaPo produktu ali po vrsti trga

 

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

sredstva

obveznosti

Skupaj varovanja

Od tega: prodano

Pravna podlaga

MSRP 7, 24.A člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

MSRP 7, 24.A člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

020

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

030

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

040

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

050

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

060

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

070

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

080

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

090

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

100

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

110

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

120

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

130

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

140

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

150

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

160

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

170

Kreditne zamenjave

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

180

Opcija kreditnega razmika

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

190

Zamenjave skupnega donosa

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

200

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

210

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

220

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

230

VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(a) člen; MSRP 9, 6.5.2.(a) člen

 

 

 

 

240

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

250

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

260

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

270

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

280

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

290

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

300

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

310

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

320

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

330

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

340

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

350

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

360

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

370

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

380

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

390

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

400

Kreditne zamenjave

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

410

Opcija kreditnega razmika

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

420

Zamenjave skupnega donosa

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

430

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

440

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

450

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

460

VAROVANJA DENARNIH TOKOV

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(b) člen; MSRP 9, 6.5.2.(b) člen

 

 

 

 

470

VAROVANJE NETO NALOŽB V KAPITAL DRUŽB V TUJINI

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(c) člen; MSRP 9, 6.5.2.(c) člen

 

 

 

 

480

VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, 71., 81.A, 89.A in AG 114.–132. člen

 

 

 

 

490

VAROVANJA DENARNIH TOKOV PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, 71. člen

 

 

 

 

500

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 9. člen; MSRP 9, 6.1. člen

 

 

 

 

510

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(e), del 2, odstavka 141(a) in 142

 

 

 

 

520

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(e), del 2, odstavek 141(b)

 

 

 

 

530

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 1, odstavek 44(e), del 2, odstavek 141(c)

 

 

 

 

18.    Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0    Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih 

Pravna podlaga

Bruto knjigovodska vrednost / nominalni znesek

Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Najvišji znesek zavarovanja ali poroštva, ki se lahko upošteva Priloga V, del 2, odstavek 119

 

Donosno

Nedonosno

 

Donosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve in rezervacije

Nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje s premoženjem in prejeta finančna poroštva

 

Nezapadlo ali zapadlo <= 30 dni

Zapadlo Zapadlo > 30 dni <= 90 dni

od tega: instrumenti brez večjega povečanja kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja (prva skupina)

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

 

Majhna verjetnost plačila, nezapadlo ali zapadlo <= 90 dni

Zapadlo > 90 dni <= 180 dni

Zapadlo > 180 dni <= 1 leto

Zapadlo > 1 leto <= 2 leti

Zapadlo > 2 leti <= 5 let

Zapadlo > 5 let <= 7 let

Zapadlo > 7 let

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

od tega: neplačano

od tega: instrumenti s poslabšano kreditno kakovostjo (tretja skupina)

 

od tega: instrumenti brez večjega povečanja kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja (prva skupina)

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

 

Majhna verjetnost plačila, nezapadlo ali zapadlo <= 90 dni

Zapadlo > 90 dni <= 180 dni

Zapadlo > 180 dni <= 1 leto

Zapadlo > 1 leto <= 2 leti

Zapadlo > 2 leti <= 5 let

Zapadlo > 5 let <= 7 let

Zapadlo > 7 let

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

od tega: instrumenti s poslabšano kreditno kakovostjo (tretja skupina)

Prejeto zavarovanje s premoženjem za donosne izpostavljenosti

Prejeto zavarovanje s premoženjem za nedonosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za donosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za nedonosne izpostavljenosti

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Priloga V, del 1, odstavek 34, del 2, odstavka 118 in 221

Priloga V, del 2, odstavki 213–216, 223–239

Priloga V, del 2, 222., 235. člen

Priloga V, del 2, 222., 235. člen

MSRP 9, 5.5.5. člen; MSRP 7, 35.M(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(d)

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

Priloga V, del 2, odstavki 213–216, 223–239

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

CRR, člen 178; Priloga V, del 2, odstavek 237(b)

MSRP 9, 5.5.1. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 237(a)

Priloga V, del 2, odstavek 238

Priloga V, del 2, odstavek 238

MSRP 9, 5.5.5. člen; MSRP 7, 35.M(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(d)

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

Priloga V, del 2, odstavek 238

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

MSRP 9, 5.5.1. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 237(a)

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

005

Stanja na računih pri centralnih bankah in druge vloge na vpogled

Priloga V, del 2, odstavka 2 in 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

od tega: mala in srednja podjetja

Priporočilo o MSP, člen 1, 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavka 88(a) in 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO NABAVNI ALI ODPLAČNI VREDNOSTI

Priloga V, del 2, odstavek 233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

od tega: mala in srednja podjetja

Priporočilo o MSP, člen 1, 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavka 88(a) in 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI SO PREDMET OSLABITVE

Priloga V, del 2, odstavek 233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

od tega: mala in srednja podjetja

Priporočilo o MSP, člen 1, 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavka 88(a) in 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO STROGEM LOCOM ALI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI NISO PREDMET OSLABITVE

Priloga V, del 2, odstavka 233(c) in 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, RAZEN TISTIH V POSESTI ZA TRGOVANJE ALI TRGOVALNIH

Priloga V, del 2, odstavek 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI V POSESTI ZA PRODAJO

Priloga V, del 2, odstavek 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Prevzete obveznosti iz kreditov

CRR, Priloga I; Priloga V, del 1, odstavek 44(g), del 2, odstavki 102–105, 113, 116 in 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dana finančna poroštva

MSRP 4 Priloga A; CRR, Priloga I; Priloga V, del 1, odstavek 44(f), del 2, odstavki 102–105, 114, 116 in 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Druge prevzete obveznosti

CRR, Priloga I; Priloga V, del 1, odstavek 44(g), del 2, odstavki 102–105, 115, 116 in 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490