EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20220316

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16

02014R0833 — SL — 16.03.2022 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

(UL L 229 31.7.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 1290/2014 z dne 4. decembra 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

UREDBA SVETA (EU) 2015/1797 z dne 7. oktobra 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

UREDBA SVETA (EU) 2017/2212 z dne 30. novembra 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

UREDBA SVETA (EU) 2022/262 z dne 23. februarja 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

UREDBA SVETA (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

UREDBA SVETA (EU) 2022/334 z dne 28. februarja 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

UREDBA SVETA (EU) 2022/345 z dne 1. marca 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

UREDBA SVETA (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

UREDBA SVETA (EU) 2022/394 z dne 9. marca 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

UREDBA SVETA (EU) 2022/428 z dne 15. marca 2022

  L 87I

13

15.3.2022


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 246, 21.8.2014, str.  59 (833/2014)

►C2

Popravek, UL L 055, 28.2.2022, str.  78 (2022/262)
▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini▼M7

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„blago in tehnologije z dvojno rabo“ pomeni blago iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(b) 

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na seznamu spletnih mest iz Priloge I;

(c) 

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali kakršnimi koli drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(d) 

„posredniške storitve“ pomeni:

(i) 

pogajanja ali ureditve transakcij za nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(ii) 

prodajo ali nakup blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, tudi kadar se nahajajo v tretjih državah za njihov prenos v drugo tretjo državo;

(e) 

„investicijsko posredništvo“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(i) 

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(ii) 

izvrševanje naročil v imenu strank;

(iii) 

poslovanje za lastni račun;

(iv) 

upravljanje portfeljev;

(v) 

investicijsko svetovanje;

(vi) 

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(vii) 

plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa;

(viii) 

kakršno koli storitev v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu ali trgovanje v večstranskem sistemu trgovanja;

(f) 

▼M11

„prenosljivi vrednostni papirji“ pomeni naslednje razrede vrednostnih papirjev, vključno v obliki kriptosredstev, ki se lahko tržijo na kapitalskem trgu, razen plačilnih instrumentov, kot so:

▼M7

(i) 

delnice družb in drugi vrednostni papirji, enakovredni delnicam v podjetjih, partnerskih podjetjih ali drugih subjektih, ter potrdila o lastništvu v zvezi z delnicami,

(ii) 

obveznice in druge oblike listinjenega dolga, vključno s potrdili o lastništvu v zvezi s takimi vrednostnimi papirji,

(iii) 

vsi drugi vrednostni papirji, ki dajejo pravico do pridobitve ali prodaje kakršnega koli takega prenosljivega vrednostnega papirja ali ki privedejo do denarnega plačila, določeni glede na prenosljive vrednostne papirje;

(g) 

„instrumenti denarnega trga“ pomeni tisti razred instrumentov, s katerimi se navadno posluje na denarnem trgu, kot so zakladne menice, potrdila o denarnih depozitih in komercialni zapisi, razen plačilnih instrumentov;

(h) 

„kreditna institucija“ pomeni podjetje, čigar poslovanje predstavlja sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanje kreditov za svoj račun;

(i) 

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(j) 

„centralna depotna družba“ pomeni pravno osebo, kot je opredeljena v točki 1 člena 2(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(k) 

„depozit“ pomeni pozitivni saldo, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in jih mora kreditna institucija vrniti po veljavnih pravnih in pogodbenih pogojih, vključno z vezanim depozitom in hranilno vlogo, razen pozitivnega salda, kadar:

(i) 

se da njegov obstoj dokazati le s finančnim instrumentom, kot je opredeljen v členu 4(1)(15) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), razen če gre za varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati s potrdilom o vlogi, ki se glasi na določeno ime, in ki obstaja v državi članici 2. julija 2014,

(ii) 

njegova glavnica ni odplačljiva po nominalni vrednosti,

(iii) 

njegova glavnica je odplačljiva samo s posebnim jamstvom ali sporazumom s strani kreditne institucije ali tretje osebe;

(l) 

„sheme državljanstva za vlagatelje“ (ali „zlati potni listi“) pomeni postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo njeno državljanstvo v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe;

(m) 

„sheme prebivanja za vlagatelje“ (ali „zlati vizumi“) pomeni postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo dovoljenje za prebivanje v državi članici v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe;

(n) 

„mesto trgovanja“, kot je opredeljeno v členu 4(1)(24) Direktive 2014/65/EU, pomeni regulirani trg, večstranski sistem trgovanja (MTF) ali organizirani sistem trgovanja (OTF);

(o) 

„financiranje ali finančna pomoč“ pomeni vsakršno dejanje, s katerim ne glede na izbran poseben način zadevna oseba, subjekt ali organ pogojno ali brezpogojno izplača oziroma se zaveže izplačilu lastnih sredstev ali gospodarskih virov, med drugim tudi nepovratnih sredstev, posojil, garancij, jamstev, obveznic, akreditivov, dobaviteljskih kreditov, kreditov kupcu, uvoznih ali izvoznih predplačil in vseh vrst zavarovanj in pozavarovanj, tudi zavarovanj izvoznih kreditov; plačilo in pogoji plačila dogovorjene cene za blago ali storitev, ki so v skladu z običajno poslovno prakso, niso financiranje ali finančna pomoč;

(p) 

„partnerska država“ pomeni državo, ki uporablja vrsto ukrepov za nadzor izvoza, ki so vsebinsko enakovredni ukrepom iz te uredbe, navedenim v Prilogi VIII;

(q) 

„komunikacijske naprave za potrošnike“ pomeni naprave, ki jih uporabljajo fizične osebe, kot so osebni računalniki in zunanje naprave (vključno s trdimi diski in tiskalniki), mobilni telefoni, pametni televizorji, pomnilniške naprave (USB pomnilniki) in programska oprema za široko porabo za vse naštete naprave;

▼M8

(r) 

„Ruski letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki so ga izdali pristojni organi Ruske federacije;

▼M12

(s) 

„bonitetna ocena“ pomeni mnenje o kreditni sposobnosti subjekta, dolga ali finančne obveznosti, dolžniških vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega finančnega instrumenta ali izdajatelja takega dolga ali finančne obveznosti, dolžniških vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega finančnega instrumenta, ki se izda na podlagi uveljavljenega in opredeljenega sistema razvrščanja bonitetnih kategorij;

(t) 

„dejavnosti bonitetnega ocenjevanja“ pomenijo analizo podatkov in informacij ter ocenjevanje, odobritev, izdajo in pregled bonitetnih ocen;

(u) 

„energetski sektor“ pomeni sektor, ki zajema naslednje dejavnosti, razen civilnih dejavnosti, povezanih z jedrsko energijo:

(i) 

iskanje, proizvodnjo, distribucijo v Rusiji ali pridobivanje surove nafte, zemeljskega plina ali trdnih fosilnih goriv, rafiniranje goriv, utekočinjanje zemeljskega plina ali ponovno uplinjanje;

(ii) 

proizvodnjo ali distribucijo proizvodov iz trdnih fosilnih goriv, rafiniranih naftnih derivatov ali plina v Rusiji; ali

(iii) 

gradnjo objektov ali namestitev opreme ali zagotavljanje storitev, opreme ali tehnologije za dejavnosti, povezane s proizvodnjo električne energije.

▼M7

Člen 2

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije z dvojno rabo, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike za naslednje namene:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

komunikacijske naprave za potrošnike;

(f) 

zagotavljanje kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Rusiji, razen za rusko vlado in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruske vlade ali

(g) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

Z izjemo točk (f) in (g) tega odstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 lahko pristojni organi držav članic dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjeni:

(a) 

sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Rusije v izključno civilne namene;

(b) 

medvladnim sodelovanjem pri vesoljskih programih;

(c) 

upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

pomorski varnosti;

(e) 

civilnim telekomunikacijskim omrežjem, vključno z zagotavljanjem internetnih storitev;

(f) 

izključni uporabi s strani subjektov, ki jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo ene od držav članic ali partnerske države;

(g) 

diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami.

5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.
6.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če lahko utemeljeno sklepajo:

(i) 

da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge IV ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene ali

(ii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji ali

▼M12

(iii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni energetskemu sektorju, razen če je taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč dovoljena na podlagi izjem iz odstavkov 3 do 6 člena 3 te uredbe.

▼M7

8.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavkov 4 in 5, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

Člen 2a

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Rusije ali k razvoju obrambnega in varnostnega sektorja, naštete v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike za naslednje namene:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

komunikacijske naprave za potrošnike;

(f) 

zagotavljanje kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Rusiji, razen za rusko vlado in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruske vlade ali

(g) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

Z izjemo zgornjih točk (f) in (g) tega odstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjeni:

(a) 

sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Rusije v izključno civilne namene;

(b) 

medvladnim sodelovanjem pri vesoljskih programih;

(c) 

upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva in ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

pomorski varnosti;

(e) 

civilnim telekomunikacijskim omrežjem, vključno z zagotavljanjem internetnih storitev;

(f) 

izključni uporabi s strani subjektov, ki jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo ene od držav članic ali partnerske države; ali

(g) 

diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami.

5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.
6.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če lahko utemeljeno sklepajo:

(i) 

da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge IV ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene ali

(ii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji ali

▼M12

(iii) 

da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni energetskemu sektorju, razen če je taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč dovoljena na podlagi izjem iz odstavkov 3 do 6 člena 3 te uredbe.

▼M7

8.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavkov 4 in 5, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

▼M7

Člen 2b

▼M12

1.  

Kar zadeva fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe iz Priloge IV, lahko pristojni organi z odstopanjem od člena 2(1) in (2) ter člena 2a(1) in (2) in brez poseganja v zahteve glede dovoljenja na podlagi Uredbe (EU) 2021/821 dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije iz Priloge VII ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči šele, ko ugotovijo, da:;

▼M7

(a) 

so tako blago ali tehnologije ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč potrebni za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje, ali

(b) 

je tako blago ali tehnologije ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.

2.  
Vsa dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice v skladu s pravili in postopki, določenimi v Uredbi (EU) 2021/821, ki se uporablja smiselno. Dovoljenje velja po vsej Uniji.
3.  
Pristojni organi lahko razveljavijo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavka 1, odložijo njegovo izvršitev, ga spremenijo ali prekličejo, če menijo, da je taka razveljavitev, odlog, sprememba ali preklic potrebna za učinkovito izvrševanje te uredbe.

Člen 2c

1.  
Uradno obvestilo pristojnemu organu iz člena 2(3) in člena 2a(3) se, kadar je le mogoče, predloži v elektronski obliki na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz predlog, določenih v Prilogi IX, pri čemer so ti elementi razvrščeni v enakem zaporedju kot v predlogah.
2.  
Vsa dovoljenja iz členov 2, 2a in 2b se, kadar je le mogoče, izdajo v elektronski obliki na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz predlog, določenih v Prilogi IX, pri čemer so ti elementi razvrščeni v enakem zaporedju kot v predlogah.

Člen 2d

▼M9

1.  
Pristojni organi si z drugimi državami članicami in Komisijo izmenjajo informacije o izdanih dovoljenjih in zavrnitvah, sprejetih na podlagi členov 2, 2a in 2b. Izmenjava informacij se izvede z uporabo elektronskega sistema, vzpostavljenega na podlagi člena 23(6) Uredbe (EU) 2021/821.

▼M7

2.  
Informacije, prejete na podlagi uporabe tega člena, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zahtevane, vključno z izmenjavami iz odstavka 4.

Države članice in Komisija zagotovijo varovanje zaupnih informacij, pridobljenih pri uporabi tega člena, v skladu s pravom Unije in zadevnim nacionalnim pravom.

Države članice in Komisija zagotovijo, da se stopnja tajnosti tajnih podatkov, ki se predložijo ali izmenjajo na podlagi tega člena, ne zniža ali prekliče brez predhodnega pisnega soglasja avtorja tajnega podatka.

3.  
Preden država članica izda dovoljenje v skladu s členi 2, 2a in 2b za transakcijo, ki je v bistvenem delu enaka transakciji, katero je druga država članica zavrnila oziroma so jo druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim predloži vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

▼M11

3a.  
Ko država članica izda dovoljenje v skladu s členi 2(4)(d), 2a(4)(d) in 3f(4) za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij, namenjenih za pomorsko varnost, o tem obvesti druge države članice in Komisijo v dveh tednih po izdaji dovoljenja.

▼M9

4.  
Komisija si v posvetovanju z državami članicami po potrebi in na podlagi vzajemnosti izmenja informacije s partnerskimi državami z namenom, da bi podprla učinkovitost ukrepov za nadzor izvoza na podlagi te uredbe in dosledno uporabo ukrepov za nadzor izvoza s strani partnerskih držav.

▼M7

Člen 2e

1.  
Prepovedano je zagotavljati javno financiranje ali javno finančno pomoč za trgovanje z Rusijo ali vlaganje v Rusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za:

(a) 

zavezujoče finančne obveznosti ali obveznosti finančne pomoči, sprejete pred 26. februarjem 2022;

▼M11

(b) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči do skupne vrednosti 10 000 000  EUR na projekt v korist malih in srednjih podjetij s sedežem v Uniji ali

▼M7

(c) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči za trgovino s hrano in za kmetijske, medicinske ali humanitarne namene.

▼M9

3.  
Prepovedano je vlagati, sodelovati ali kako drugače prispevati k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe.
4.  
Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo naložbeno udeležbo ali prispevek k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe, potem ko ugotovijo, da je takšno udeležbo ali prispevek treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022 ,ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

▼M10

Člen 2f

1.  
Operaterjem je prepovedano oddajanje ali omogočanje, spodbujanje ali drugačno prispevanje k oddajanju katere koli vsebine s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge XV, vključno s prenosom ali distribucijo na kakršen koli način, kot so prenos ali distribucija po kabelskih, satelitskih, IP-TV sistemih, ponudniki internetnih storitev, internetnih platformah ali aplikacijah za izmenjavo videov, ne glede na to, ali so novi ali že prej nameščeni.
2.  
Vse licence ali dovoljenja za radiodifuzijo ter dovoljenja ter ureditve za prenos in distribucijo s pravnimi osebami, subjekti ali organi iz Priloge XV se začasno prekinejo.

▼M12

Člen 3

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago ali tehnologijo iz Priloge II, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom, ali za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, ali za zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, potrebne za:

(a) 

prevoz fosilnih goriv, zlasti premoga, nafte in zemeljskega plina, iz ali preko Rusije v Unijo; ali

(b) 

nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost prebivalstva ali na okolje.

4.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 17. septembra 2022 ne uporabljajo za izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ali iz povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.
5.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za opravljanje storitev zavarovanja ali pozavarovanja kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice v zvezi s svojimi dejavnostmi izven energetrskega sektorja v Rusiji.
6.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz in zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, potem ko ugotovijo, da je to

(a) 

potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji; ali

(b) 

namenjeno izključni uporabi s strani subjektov, ki so v lasti ali jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice.

7.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 6, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 3a

1.  

Prepovedano je:

(a) 

pridobiti nove ali povečati kakršne koli obstoječe deleže v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(b) 

odobriti ali sodelovati pri dogovoru o odobritvi novega posojila ali kredita ali na kakršen koli drug način zagotavljati financiranje, vključno z lastniškim kapitalom, pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ali za dokazan namen financiranja takšne pravne osebe, subjekta ali organa;

(c) 

ustvariti kakršno koli novo skupno podjetje s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji;

(d) 

zagotavljati investicijske storitve, ki so neposredno povezane z dejavnostmi iz točk (a), (b) in (c).

2.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo katero koli dejavnost iz odstavka 1, potem ko ugotovijo, da:

(a) 

je to potrebno za zagotovitev kritične oskrbe z energijo v Uniji, kot tudi za prevoz fosilnih goriv, zlasti premoga, nafte in zemeljskega plina, iz ali preko Rusije v Unijo; ali

(b) 

se to nanaša izključno na pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji, ki je v lasti pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice.

3.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.

▼M7

Člen 3b

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, primerne za uporabo pri rafiniranju nafte iz Priloge X, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se do 27. maja 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.
4.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz Priloge X ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, če ugotovijo, da so tako blago ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči potrebni za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz opravi brez predhodnega dovoljenja, če izvoznik v petih delovnih dneh od prodaje, dobave, prenosa ali izvoza o tem obvesti pristojni organ, pri čemer podrobno ustrezno pojasni prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

Člen 3c

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, primerne za uporabo v letalstvu ali vesoljski industriji, iz Priloge XI, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati zavarovanje in pozavarovanje v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XI kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
3.  
Prepovedano je izvajati eno ali več od naslednjih dejavnosti: neposredno ali posredno izvajati obnovo, popravilo, pregled, zamenjavo, spremembo ali odpravo okvare zrakoplova ali komponente, razen pregleda pred letom, v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XI, za katero koli fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
4.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

5.  
V zvezi z blagom iz Priloge XI se prepovedi iz odstavkov 1 in 4 do 28. marca 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 26. februarjem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb.

▼M8

Člen 3d

1.  
Vsem zrakoplovom, ki jih upravljajo ruski letalski prevozniki, tudi tisti, ki delujejo kot prevozniki, ki tržijo lete, v okviru dogovorov o letih pod skupno oznako ali skupinski prodaji, ali katerim koli zrakoplovom, registriranim v Rusiji, ali katerim koli zrakoplovom, ki niso registrirani v Rusiji, vendar so v lasti, zakupu ali pod drugim nadzorom katere koli ruske fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, se prepove pristanek na ozemlju Unije, vzlet z njega ali njegov prelet.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja, če gre za zasilni pristanek ali zasilni prelet.
3.  
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi zrakoplovu odobrijo pristanek na ozemlju Unije, vzlet z njega ali njegov prelet, če so predhodno ugotovili, da je tak pristanek, vzlet ali prelet potreben zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji te uredbe.
4.  
Zadevna država članica ali države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 3, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 3e

▼M12

1.  
Upravitelj omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba podpira Komisijo in države članice pri izvajanju člena 3d in zagotavljanju skladnosti z njim. Upravitelj omrežja zlasti zavrne vse načrte letov, ki jih vložijo letalski operaterji, v katerih je navedena namera za izvajanje dejavnosti nad ozemljem Unije, ki pomenijo kršitev določb te uredbe, tako da pilotu ni dovoljeno leteti.

▼M8

2.  
Upravitelj omrežja Komisiji in državam članicam na podlagi analize načrtov letov redno pošilja poročila o izvajanju člena 3d.

▼M11

Člen 3f

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije za pomorsko navigacijo s seznama v Prilogi XVI, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, za uporabo v Rusiji ali za namestitev na plovilo, ki pluje pod rusko zastavo.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.“;

3.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali za s tem povezano zagotavljanje tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in za nevojaške končne uporabnike, namenjenih za humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje, ali v odziv na naravne nesreče.
4.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjene za pomorsko varnost.

▼M12

Člen 3g

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Rusije; ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Rusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII, ki se nahajajo v Rusiji ali izvirajo iz Rusije;

(c) 

prevažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII, če izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz točk (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 se do 17. junija 2022 ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.

Člen 3h

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago s seznama v Prilogi XVIII kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.
2.  
Prepoved iz odstavka 1 se uporablja za luksuzno blago iz Priloge XVIII, če njegova vrednost presega 300 EUR za posamezni artikel, razen če je v Prilogi določeno drugače.
3.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za blago, potrebno za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev držav članic ali partnerskih držav v Rusiji ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, ali za osebne predmete njihovega osebja.

▼B

Člen 4

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga ( 4 ) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

▼M1

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem ali garancijo kreditnih izvoznih poslov, pa tudi zavarovanjem in pozavarovanjem za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

▼B

(c) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijami z dvojno rabo, ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga ali tehnologij, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami z dvojno rabo, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takih predmetov ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike.

▼M2

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. avgustom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, in v zagotavljanje pomoči, potrebne za vzdrževanje in varnost obstoječih zmogljivosti v okviru ►M7  Unija ◄ .

▼M3

2a.  

Prepovedi iz točk (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljajo za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezanih z naslednjimi ukrepi:

(a) 

prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom hidrazina (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 odstotkov ali več, pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen, in ki ne presega skupne količine 800 kg za posamezno izstrelitev ali satelit;

(b) 

uvozom, nakupom ali prevozom nesimetričnega dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c) 

prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom monometil hidrazina (CAS 60-34-4), pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino monometil hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen,

kolikor so snovi iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka namenjene za uporabo v izstrelnih napravah, ki jih upravljajo evropski izvajalci izstrelitev, za uporabo pri izstrelitvah evropskih vesoljskih programov ali za preskrbo satelitov z gorivom s strani evropskih proizvajalcev satelitov.

▼M4

2aa.  

Prepovedi iz točk (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljajo za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezane s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom hidrazina (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 odstotkov ali več, pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na hidrazin, namenjen:

(a) 

testiranjem in poletu pristajalnega modula ExoMars (ExoMars Descent Module) v okviru misije ExoMars 2020, v količini, izračunani v skladu s potrebami vsake faze te misije, ki ne presega skupne količine 5 000  kg za celotno trajanje misije; ali

(b) 

poletu nosilnega modula ExoMars (ExoMars Carrier Module) v okviru misije ExoMars 2020, v količini, izračunani v skladu s potrebami poleta, ki ne presega skupne količine 300 kg.

▼M4

2b.  
Za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezane z dejavnostmi iz odstavka 2a in 2aa, je treba pridobiti predhodno dovoljenje pristojnih organov.

Prosilci za dovoljenje morajo pristojnim organom posredovati vse ustrezne podatke, ki se zahtevajo.

Pristojni organi obvestijo Komisijo o vseh izdanih dovoljenjih.

▼M2

3.  

Dovoljenje zadevnega pristojnega organa je potrebno za zagotavljanje:

(a) 

tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom iz Priloge II, ter za neposredno ali posredno zagotavljanje, proizvodnjo, vzdrževanje in uporabo tega blaga kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če taka pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi;

(b) 

financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom iz Priloge II, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga ali za kakršno koli neposredno ali posredno zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če navedena pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih iz člena 3(5), se lahko storitve iz tega odstavka zagotavljajo brez predhodnega soglasja, pod pogojem, da ponudnik storitev v petih delovnih dneh po opravljeni storitvi obvesti pristojni organ.

▼C1

4.  
Če je v skladu z odstavkom 3 tega člena treba pridobiti dovoljenje, se smiselno uporablja člen 3, zlasti odstavka 2 in 5 navedenega člena.

▼M7

Člen 5

1.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so bili izdani po 1. avgustu 2014 do 12. septembru 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014 do 12. aprila 2022, ali s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

večje kreditne institucije ali druge večje institucije s seznama iz Priloge III, ki ima izrecna pooblastila za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodarstva, njegove diverzifikacije in spodbujanje naložb ter ima sedež v Rusiji in katere več kot 50-odstotni delež je bil 1. avgusta 2014 v javni lasti ali pod javnim nadzorom, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge III, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b) tega odstavka ali s seznama iz Priloge III.

2.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

katere koli večje kreditne institucije ali druge institucije, ki je na dan 26. februarja 2022 v več kot 50-odstotni javni lasti ali pod javnim nadzorom, ali katere koli druge kreditne institucije, ki ima pomembno vlogo pri podpiranju dejavnosti Rusije, njene vlade ali centralne banke, s sedežem v Rusiji s seznama iz Priloge XII, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XII, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

3.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014 do 12. aprila 2022, ali s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki se ukvarja predvsem z in namenja obsežno dejavnost načrtovanju, proizvodnji, prodaji ali izvozu vojaške opreme ali storitev, s seznama iz Priloge V, razen pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju ali sektorju za jedrsko energijo;

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti in ima ocenjena skupna sredstva več kot en bilijon ruskih rubljev ter katerega ocenjeni prihodki vsaj v 50 odstotkih izhajajo iz prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih derivatov s seznama iz Priloge VI,

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, ali

(d) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a), (b) ali (c) tega odstavka.

4.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 12. aprilu 2022, s strani:

(a) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti in pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali s katerim imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka druge pomembne gospodarske odnose, kot je navedeno v Prilogi XIII, ali

(b) 

pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIII, ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

5.  
Od 12. aprila 2022 je prepovedano navajati in zagotavljati storitve na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, za prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti.
6.  

Prepovedano je neposredno ali posredno sklepati ali sodelovati v dogovorih za sklepanje:

(i) 

novih posojil ali kreditov z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1 ali 3 po 12. septembru 2014 do 26. februarja 2022, ali

(ii) 

katerih koli novih posojil ali kreditov kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1, 2, 3 ali 4 po 26. februarju 2022.

Prepoved se ne uporablja za:

(a) 

posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe, ali

(b) 

posojila, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati nujna sredstva za doseganje meril solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s sedežem v Uniji, ki so v več kot 50-odstotni lasti subjekta iz Priloge III.

7.  

Prepoved iz odstavka 6 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 26. februarjem 2022, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

vsi pogoji takega črpanja ali izplačil:

(i) 

so bili dogovorjeni pred 26. februarjem 2022 in

(ii) 

na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni ter

(b) 

je bil pred 26. februarjem 2022 določen pogodbeni datum zapadlosti za povračila v celoti za vsa razpoložljiva sredstva in za prenehanje pogodbenih zavez, pravic in obveznosti, in

(c) 

pogodba v času sklenitve ni bila v nasprotju s takrat veljavnimi prepovedmi iz te uredbe.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi s trajanjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere ter najvišji znesek.

▼C2

Člen 5a

1.  

Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 9. marcu 2022, s strani:

(a) 

Rusije in njene vlade ali

(b) 

centralne banke Rusije ali

(c) 

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b).

2.  
Po 23. februarju 2022 je prepovedano neposredno ali posredno vzpostavljanje ali sodelovanje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1.

Prepoved se ne uporablja za posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe.

3.  

Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 23. februarjem 2022, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

vsi pogoji takega črpanja ali izplačil:

(i) 

so bili dogovorjeni pred 23. februarjem 2022 in

(ii) 

na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni in

(b) 

je bil pred 23. februarjem 2022 določen pogodbeni datum zapadlosti za povračila v celoti za vsa razpoložljiva sredstva in za prenehanje pogodbenih zavez, pravic in obveznosti.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi s trajanjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere ter najvišji znesek.

▼M11

4.  
Prepovedane so vse transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev ruske centralne banke, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke, kot je Ruski nacionalni premoženjski sklad.

▼M8

5.  
Z odstopanjem od odstavka 4 lahko pristojni organi dovolijo transakcijo, če je to nujno potrebno za zagotovitev finančne stabilnosti Unije kot celote ali zadevne države članice.
6.  
Zadevna država članica nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala odobritev v skladu z odstavkom 5.

▼M12

Člen 5aa

1.  

Prepovedano je neposredno ali posredno sodelovati v kakršni koli transakciji s:

(a) 

pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti ali pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali imajo z njimi druge pomembne gospodarske odnose, kot je navedeno v Prilogi XIX;

(b) 

pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XIX; ali

(c) 

pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

2.  
Prepoved iz odstavka 1 se do 15. maja 2022 ne uporablja za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.
3.  

Prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za:

(a) 

transakcije, ki so nujno potrebne za nakup, uvoz ali prevoz fosilnih goriv, zlasti premoga, nafte in naravnega plina ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude, iz ali preko Rusije v Unijo;

(b) 

transakcije, ki so povezane z energetskimi projekti izven Rusije, v katerih je pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge XIX manjšinski delničar.

▼M7

Člen 5b

1.  
Prepovedano je sprejemati depozite od ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, ali od pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, če skupna vrednost depozitov fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na kreditno institucijo presega 100 000  EUR.

▼M11

2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

▼M7

3.  
Odstavek 1 se ne uporablja za depozite, ki so potrebni za neprepovedano čezmejno trgovino z blagom in storitvami med Unijo in Rusijo.

Člen 5c

1.  

Z odstopanjem od člena 5b(1) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita:

(a) 

potreben za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 5b(1) in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za hrano, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b) 

namenjen izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

potreben za kritje izrednih izdatkov, če ustrezni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(d) 

potreben za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1(a), (b) in (d), v dveh tednih po odobritvi.

Člen 5d

1.  

Z odstopanjem od člena 5b(1) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita:

(a) 

nujen za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije, ali

(b) 

potreben za dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Rusiji.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 5e

1.  
Centralnim depotnim družbam Unije je prepovedano opravljati kakršne koli storitve, kot so opredeljene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 909/2014, za prenosljive vrednostne papirje, izdane po 12. aprilu 2022, kateremu koli ruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

Člen 5f

1.  
Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v eurih, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, vsem ruskim državljanom ali fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

Člen 5g

1.  

Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti, kreditne institucije:

(a) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, ali Komisiji najpozneje do 27. maja 2022 predložijo seznam depozitov, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji, ali pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem v Rusiji. Vsakih 12 mesecev predložijo posodobljene podatke o zneskih teh depozitov;

(b) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, predložijo informacije o depozitih, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji, ki so pridobili državljanstvo države članice ali pravico do prebivanja v državi članici prek sheme državljanstva za vlagatelje ali sheme prebivanja za vlagatelje.

▼M9

Člen 5h

Od 12. marca 2022 je pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi XIV ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama v Prilogi XIV, prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih podatkov.

Člen 5i

1.  
Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v eurih, Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z vlado in centralno banko Rusije, ali za uporabo v Rusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v eurih, če so takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz potrebni za:

(a) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, ali

(b) 

uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.

▼M12

Člen 5j

1.  
Od 15. aprila 2022 je prepovedano zagotavljati storitve bonitetnega ocenjevanja kateremu koli ruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.
2.  
Od 15. aprila 2022 je prepovedano zagotavljati dostop do katerih koli naročniških storitev v zvezi z dejavnostmi bonitetnega ocenjevanja kateremu koli ruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Rusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji.
3.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

▼M7

Člen 6

1.  

Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a) 

dovoljenjih, izdanih na podlagi te uredbe;

(b) 

informacijah, prejetih na podlagi člena 5g;

(c) 

težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča.

2.  
Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.
3.  
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo za namene, za katere so bile poslane ali prejete, vključno z zagotavljanjem učinkovitosti ukrepov iz te uredbe.

Člen 7

Na Komisijo se prenese pooblastilo za spremembo prilog I, VII in IX na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

▼B

Člen 8

1.  
Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.  
Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi I. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge I.
2.  
Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.
3.  
Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi I.

Člen 10

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da tako ravnajo, za svoje ravnanje niso odgovorni.

▼M7

Člen 11

1.  

V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali katerimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

▼M12

(a) 

pravne osebe, subjekti ali organi iz prilog III, IV, V,VI, XII, XIII, XIV, XV ali XIX ali iz točke (b) ali (c) člena 5(1), točke (b) ali (c) člena 5(2), točke (c) ali (d) člena 5(3), točke (b) ali (c) člena 5(4), točke (a), (b) ali (c) člena 5a, točke (b) ali (c) člena 5aa, člena 5h ali člena 5j.

▼M7

(b) 

katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ;

(c) 

katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali (b) tega odstavka ali v njihovem imenu.

2.  
V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja zahtevek.
3.  
Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

▼M12

Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe.

▼M7

Člen 12a

1.  
Komisija obdeluje osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih ima po tej uredbi. Te naloge vključujejo ravnanje z informacijami o depozitih in informacijami o dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi.
2.  
Za namene te uredbe je služba Komisije iz Priloge I imenovana za „upravljavca“ za Komisijo v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725 ( 5 ) v zvezi z dejavnostmi obdelave, potrebnimi za opravljanje nalog iz odstavka 1.

▼B

Člen 13

Ta uredba se uporablja:

(a) 

na ozemlju Unije;

(b) 

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c) 

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom ene od držav članic;

(e) 

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 14

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M7
PRILOGA I

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PRILOGA II

▼M2

Seznam blaga iz člena 3

▼BOznaka KN

Poimenovanje

7304 11 00

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz nerjavnega jekla

7304 19 10

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 30

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 90

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 22 00

Brezšivne vrtalne cevi iz nerjavnega jekla, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina

7304 23 00

Brezšivne vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 29 10

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 30

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 90

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7305 11 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene, električno obločno

7305 12 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni, električno obločno)

7305 19 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni)

7305 20 00

Zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla

7306 11

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 19

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7306 21 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 29 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

8207 13 00

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov

8207 19 10

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

▼M2

ex 8413 50

Tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

ex 8413 60

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

▼B

8413 82 00

Dvigala za tekočine (razen črpalk)

8413 92 00

Deli dvigal za tekočine, ki niso navedeni drugje

8430 49 00

Stroji za vrtanje zemlje ali kopanje mineralov ali rud, nesamovozni in nehidravlični (razen strojev za prebijanje predorov in ročnega orodja)

▼M2

ex 8431 39 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifne številke 8428

ex 8431 43 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih podštevilk 8430 41 ali 8430 49

ex 8431 49

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih številk 8426 , 8429 in 8430

▼B

8705 20 00

Mobilni vrtalni stolpi

8905 20 00

Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 90 10

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji (razen plavajočih bagrov, plavajočih ali potapljajočih se vrtalnih ali proizvodnih ploščadi; ribiških in vojnih ladij)
▼M7

PRILOGA III

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(1)(a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
PRILOGA IV

Seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2(7), člena 2a(7) in člena 2b(1)

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Communication center of the Ministry of Defense
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Foreign Intelligence Service (SVR)
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministry of Defence RF
Moscow Institute of Physics and Technology
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF – FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“
United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“
United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“
United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“
United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“
United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“
United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.
▼M7

PRILOGA V

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(3)(a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

PRILOGA VI

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5(3)(b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
PRILOGA VII

Seznam blaga in tehnologij iz členov 2a(1) in 2b(1)

Splošne opombe, kratice in okrajšave ter opredelitve pojmov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821 se uporabljajo za to prilogo, razen za „Del I – Splošne opombe, kratice in okrajšave ter opredelitve pojmov, Splošne opombe k točki 2 Priloge I“.

Za to prilogo se uporabljajo opredelitve pojmov iz Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (2020/C 85/01).

▼M11

Brez poseganja v člen 12 te uredbe nenadzorovano blago, ki vsebuje eno ali več komponent iz te priloge, ni predmet nadzora iz členov 2a in 2b te uredbe.

▼M7

Skupina I – Elektronika

X.A.I.001 

Elektronske naprave in komponente.

a. 

„Mikroprocesorska mikrovezja“, „mikroračunalniška mikrovezja“ in mikrokrmilniška mikrovezja, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

hitrost 5 gflopov ali več in aritmetično logično enoto z 32-bitno širino dostopa ali več;

2. 

urno frekvenco več kot 25 MHz ali

3. 

več kakor eno podatkovno ali ukazno vodilo ali zaporedna komunikacijska vrata za zunanjo medsebojno povezavo med paralelnimi „mikroprocesorskimi mikrovezji“ s stopnjo prenosa več kot 2,5 Mbajtov/s;

b. 

integrirana vezja za shranjevanje, kot sledi:

1. 

električno izbrisljivi programirljivi bralni pomnilniki (EEPROM) s pomnilniško zmogljivostjo;

a. 

več kot 16 Mbitov na paket za bliskovne pomnilnike ali

b. 

presega eno od naslednjih omejitev za vse druge vrste EEPROMov:

1. 

več kot 1 Mbit na paket ali

2. 

več kot 256 kbit na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 80 ns;

2. 

statični bralno-pisalni pomnilnik (SRAM) s pomnilniško zmogljivostjo:

a. 

več kot 1 Mbit na paket ali

b. 

več kot 256 kbit na paket in najdaljši čas dostopa manj kot 25 ns;

c. 

analogno-digitalni pretvorniki, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

razločljivost 8 bitov ali več, vendar manj kot 12 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 200 mega vzorcev na sekundo (MSPS);

▼M11

2. 

razločljivost 12 bitov z izhodno hitrostjo več kot 105 mega vzorcev na sekundo (MSPS);

▼M7

3. 

razločljivost več kot 12 bitov, vendar enaka ali manj kot 14 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 10 milijonov vzorcev na sekundo (MSPS) ali

4. 

razločljivost več kot 14 bitov, z izhodno hitrostjo več kot 2,5 milijona vzorcev na sekundo (MSPS);

d. 

logična vezja s programirljivim poljem, ki imajo največje število digitalnih vhodnih/izhodnih podatkov med 200 in 700;

e. 

procesorji s hitro Fourierovo transformacijo (FFT), katerih izvršni čas kompleksne FFT z 1 024 podatki je krajši od 1 ms;

f. 

naročniška integrirana vezja, katerih funkcija je neznana ali pa je proizvajalcu neznan nadzorni status opreme, v kateri se bodo uporabila ta integrirana vezja, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

več kot 144 priključkov ali

2. 

tipično „zakasnitev razširjenega signala“ manj kot 0,4 ns;

g. 

„vakuumske elektronske naprave“ na potujoče, impulzne ali zvezne valove:

1. 

naprave s sklopljeno votlino ali njihove izvedenke;

2. 

naprave, ki temeljijo na vezjih s spiralnimi, zavitimi ali vijugastimi valovodi, ali njihove izvedenke, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

njihova „trenutna pasovna širina“ je pol oktave ali več, povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v Ghz), pa več kakor 0,2; ali

b. 

„trenutna pasovna širina“ je manj kot pol oktave povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v Ghz), pa več kakor 0,4;

h. 

prožni valovodi, izdelani za uporabo pri frekvencah nad 40 GHz;

i. 

površinske zvočnovalovne naprave in zvočnovalovne naprave za površinsko posnemanje (plitvo posnemanje), ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

nosilno frekvenco, večjo od 1 GHz ali

2. 

nosilno frekvenco 1 GHz ali manj ter

a. 

„dušenje bočne frekvence“, večje od 55 dB;

b. 

zmnožek največje časovne zakasnitve in pasovne širine (čas v mikrosekundah, pasovna širina v MHz) več kot 100 ali

c. 

razpršenost zakasnitve večja kakor 10 mikrosekund;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.I.001.i „Dušenje bočne frekvence“ je najvišja vrednost dušenja, določena v varnostnem listu.

j. 

„členi“:

1. 

„primarni členi“ z „energijsko gostoto“ 550 Wh/kg ali manj pri 293 K (20 °C);

2. 

„sekundarni členi“ z „energijsko gostoto“ 350 Wh/kg ali manj pri 293 K (20°C);

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.I.001.j niso baterije, vključno z enoceličnimi baterijami.

Tehnične opombe: 

1. 

Za namene točke X.A.I.001.j se energijska gostota (Wh/kg) izračuna iz nazivne napetosti, pomnožene z nazivno zmogljivostjo v amper urah (Ah), ta produkt pa se deli z maso v kilogramih; če nazivna zmogljivost ni navedena, se energijska gostota izračuna iz nazivne napetosti na kvadrat, pomnožene s trajanjem praznjenja v urah, ta produkt pa se deli z obremenitvijo praznjenja v omih in maso v kilogramih.

2. 

Za namene točke X.A.I.001.j je „člen“ elektrokemična naprava, ki ima pozitivne in negativne elektrode, elektrolit in je vir električne energije. Je osnoven sestavni del baterije.

3. 

Za namene točke X.A.I.001.j.1 je „primarni člen“„člen“, ki se ne polni iz nobenega drugega vira.

4. 

Za namene točke X.A.I.001.j.2 je „sekundarni člen“„člen“, ki se polni iz zunanjega električnega vira.

k. 

„superprevodni“ elektromagneti ali solenoidi, ki so posebej izdelani tako, da omogočajo popolno polnjenje in izpraznjenje v manj kot eni minuti in imajo vse naslednje značilnosti:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.I.001.k niso „superprevodni“ elektromagneti ali solenoidi, ki so izdelani za medicinsko opremo za slikanje z uporabo magnetne resonance (MRI).

1. 

največja energija, oddana med praznjenjem, deljena s trajanjem praznjenja več kot 500 kJ na minuto;

2. 

notranji premer tokovnih navitij, večji od 250 mm ter

3. 

naznačeni za gostote magnetnega polja večjo od 8T ali za „celotno tokovno gostoto“ v navitju, ki je večja od 300 A/mm2;

l. 

vezja ali sistemi za shranjevanje elektromagnetne energije, ki vsebujejo komponente iz „superprevodnih“ materialov, od katerih je najmanj en „superprevodni“ del posebej izdelan za delovanje pri temperaturah pod „kritično temperaturo“, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

resonančne delovne frekvence več kakor 1 MHz;

2. 

shranjena energijska gostota 1MJ/m3 ali več ter

3. 

čas praznjenja krajši od 1 ms;

m. 

tiratroni z vodikom/vodikovim izotopom, izdelani iz keramične kovine za maksimalno vrednost toka 500 A ali več;

n. 

se ne uporablja;

o. 

sončne celice, stekleni pokrovi za povezovanje celic (CIC), sončni kolektorji in sončni nizi, ki so „primerni za vesolje“ in niso predmet nadzora iz točke 3A001.e.4 ( 6 ).

X.A.I.002 

„Elektronski sestavi“, moduli in oprema za splošno rabo.

a. 

Elektronska oprema za testiranje, razen tiste, ki je določena v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

digitalni snemalniki podatkov z magnetnim trakom, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

maksimalno hitrost prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 60 Mbitov/s in uporabljajo tehnike s poševnimi sledmi;

2. 

maksimalno hitrost prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 120 Mbitov/s in uporabljajo tehnike z nepremičnimi glavami ali

3. 

so „primerni za vesolje“;

c. 

oprema z maksimalno hitrostjo prenosa digitalnih podatkov večjo kakor 60 Mbitov/s, izdelana za spreminjanje digitalnih snemalnikov z magnetnim trakom v digitalne instrumentacijske snemalnike podatkov;

d. 

nemodularni analogni osciloskopi s pasovno širino 1 GHz ali več;

e. 

modularni analogni osciloskopi, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. 

glavni okvir s pasovno širino 1 GHz ali več; ali

2. 

priključne module s posamezno pasovno širino 4 GHz ali več;

f. 

analogni osciloskopi za vzorčenje za analizo ponavljajočih se pojavov z efektivno pasovno širino, večjo od 4 GHz;

g. 

digitalni osciloskopi in snemalniki prehodnih pojavov, ki uporabljajo tehnike analogne-digitalne pretvorbe, z zmožnostjo shranjevanja prehodnine pojave s sekvenčnim vzorčenjem posameznih vhodnih podatkov v zaporednih intervalih, manjših od 1 ns (več kot 1 giga vzorcev na sekundo (GSPS)), z digitalizacijo na 8 bitov ali z večjo ločljivostjo in shranjevanjem 256 ali več vzorcev.

Opomba: Predmet nadzora točke X.A.I.002 so naslednje posebej izdelane komponente za analogne osciloskope:

1. 

priključne enote;

2. 

zunanji ojačevalniki;

3. 

predojačevalniki;

4. 

naprave za vzorčenje;

5. 

katodne cevi.

X.A.I.003 

Posebna oprema za obdelavo, razen tiste, ki je določena v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821:

a. 

frekvenčni pretvorniki, ki lahko delujejo v frekvenčnem območju od 300 do 600 Hz, razen tistih, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

masni spektrometri, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

vsi rentgenski aparati za generiranje rentgenskih žarkov ali komponente impulznih energijskih sistemov, izdelanih iz njih, vključno z Marxovimi generatorji, visokomočnostnimi omrežji za oblikovanje pulzov, visokonapetostnimi kondenzatorji in sprožilci;

d. 

impulzni ojačevalniki, razen tisti, ki so določeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga ali Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

elektronska oprema za generiranje zakasnitev ali merjenje časovnih intervalov:

1. 

digitalni generatorji zakasnitve z ločljivostjo 50 nanosekund ali manj v časovnih intervalih najmanj 1 mikrosekunde; ali

2. 

večkanalni (tj. s tremi ali več kanali) ali modularni merilniki časovnega intervala in kronometrična oprema z ločljivostjo 50 nanosekund ali manj v časovnih intervalih najmanj 1 mikrosekunde;

f. 

analitični instrumenti za kromatografijo in spektrometrijo.

X.B.I.001 

Oprema za proizvodnjo elektronski komponent ali materialov in posebej izdelane komponente in pribor zanjo.

a. 

Oprema, izdelana posebej za proizvodnjo elektronk, optičnih elementov in posebej zanje izdelanih komponent, ki so predmet nadzora iz točke 3A001 ( 7 ) ali X.A.I.001;

b. 

oprema, posebej izdelana za proizvodnjo polprevodniških naprav, integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ ter sistemi, ki vključujejo ali imajo značilnosti take opreme:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b. je tudi oprema, ki se uporablja ali prirejena za uporabo pri proizvodnji drugih naprav, kot so slikovne naprave, elektrooptične naprave, naprave z zvočnimi valovi.

1. 

oprema za obdelavo materialov za izdelavo naprav in komponent iz točke X.B.I.001.b:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001 niso kremenove cevi za peči, obloge za peči, lopatice, ladjice (razen posebno izdelanih ladjic v obliki kletke), izpiralke, kasete ali talilni lonci, prirejeni za opremo za predelavo, ki je predmet nadzora točke X.B.I.001.b.1.

a. 

oprema za proizvodnjo polikristalnega silicija in materialov, ki je predmet nadzora iz točke 3C001 ( 8 );

b. 

oprema, izdelana posebej za prečiščevanje ali obdelavo polprevodniških materialov III/V in II/VI, ki so predmet nadzora iz točke 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 ali 3C005 ( 9 ), razen naprav za vlek kristalov, za katere glej X.B.I.001.b.1.c spodaj;

c. 

naprave za vlek kristalov in peči, kot sledi:

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.B.I.001.b.1.c niso difuzijske in oksidacijske peči.

1. 

oprema za žarjenje ali ponovno kristalizacijo, razen peči s konstantno temperaturo, ki uporabljajo visoke hitrosti prenosa energije z zmožnostjo predelave rezin s hitrostjo več kot 0,005 m2 na minuto;

▼M11

2. 

naprave za proizvodnjo kristalov z izvlekom s „shranjenim programiranim krmiljenjem“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

omogočajo ponovno polnjenje, ne da bi se zamenjal talilni lonec;

b. 

lahko deluje pri tlakih nad 2,5 x 105 Pa, ali

c. 

omogočajo izvlek kristalov s premerom več kot 100 mm;

▼M7

d. 

oprema za epitaksialno rast s „programiranim krmiljenjem“, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

lahko proizvede silicijeve plasti enakomerne debeline do manj kakor ± 2,5 % na razdalji 200 mm ali več;

2. 

lahko proizvede plast katerega koli materiala, razen silicija, enakomerne debeline po rezini, ki je enaka ali večja od ± 3,5%; ali

3. 

kroženje posameznih rezin med obdelavo;

e. 

oprema za epitaksialno rast z molekularnim snopom;

f. 

magnetno ojačena oprema za „brizganje“ z posebej izdelanimi integriranim mehanizmom za uravnavanje obremenitve, ki lahko prenaša rezine v izoliranem vakuumskem okolju;

g. 

oprema, posebej izdelana za ionsko implantacijo, ionsko ali svetlobno okrepljeno difuzijo, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

zmožnost oblikovanja vzorcev;

2. 

energija žarka (pospeševalna napetost) več kot 200 keV;

3. 

optimizirana za delovanje pri energiji žarka (napetosti pospeševanja) manj kakor 10 keV ali

4. 

zmožnost visokoenergetske oksidacije v ogret „substrat“;

h. 

oprema za selektivno odstranjevanje (jedkanje) s programiranim krmiljenjem, ki uporablja anizotropne suhei metode (npr. plazma):

1. 

„serijski tipi“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

detekcijo končne točke, razen optične emisijske spektroskopije ali

b. 

delovni tlak reaktorja (jedkanje) 26,66 Pa ali manj;

2. 

„stroji za posamezne rezine“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

detekcijo končne točke, razen optične emisijske spektroskopije;

b. 

delovni tlak reaktorja (jedkanje) 26,66 Pa ali manj ali

c. 

ravnanje z rezinami od kasete do kasete in z uravnavanjem obremenitve;

Opombi:

 
1. 

„serijski tipi“ se nanaša na stroje, ki niso posebej izdelani za obdelavo posameznih rezin. Taki stroji lahko sočasno obdelajo dve ali več rezin s skupnimi procesnimi parametri, npr. moč RF, temperatura, vrste jedkalnih plinov, pretok.

2. 

„Stroji za posamezne rezine“ se nanaša na stroje, posebej zasnovane za obdelavo posameznih rezin. Ti stroji lahko za nalaganje posamezne rezine v napravo za obdelavo uporabljajo tehnike za avtomatsko ravnanje z rezinami. Opredelitev vključuje opremo, ki lahko naloži in obdela več rezin, vendar se lahko parametri jedkanja, npr. moč RF ali končna točka, določijo neodvisno za vsako posamezno rezino.

i. 

oprema za „kemijsko naparjevanje“ (CVD), npr. plazemsko okrepljeno kemijsko naparjevanje (PECVD) ali svetlobno okrepljeno kemijsko naparjevanje, za proizvodnjo polprevodniških naprav, ki ima eno od naslednjih zmogljivosti, za nanašanje oksidov, nitridov, kovin ali polisilicija:

▼M11

1. 

„oprema za „kemijsko naparjevanje“, ki deluje pod 105 Pa, ali

▼M7

2. 

oprema PECVD, ki deluje pod 60 Pa ali na način od kasete do kasete in uravnavanjem obremenitve;

Opomba: Predmet nadzora točke X.B.I.001.b.1.i niso nizkotlačni sistemi za „kemijsko naparjevanje“ (LPCVD) ali reaktivna oprema za „brizganje“.

j. 

sistemi z elektronskim žarkom, posebej izdelani ali prirejeni za izdelavo mask ali obdelavo polprevodniških naprav, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

odklanjanje elektrostatičnih snopov;

2. 

oblikovan, nima profila gaussovega snopa;

3. 

hitrost analogno-digitalne pretvorbe, ki presega 3 MHz;

4. 

natančnost analogno-digitalne pretvorbe več kot 12 bitov ali

5. 

natančnost krmilnika za potrjevanje položaja tarča-snop glede na cilj 1 mikrometer ali več;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.1.j niso sistemi za nanašanje z elektronskim žarkom ali elektronski mikroskopi za splošno rabo.

k. 

oprema za končno obdelavo površin za obdelavo polprevodniških rezin:

1. 

oprema, posebej zasnovana za obdelavo hrbtne strani rezin, ki so tanjše od 100 mikrometrov, in njihovo nadaljnje ločevanje ali

2. 

oprema, posebej zasnovana za doseganje površinske hrapavosti aktivne površine obdelane rezine z vrednostjo 2 sigmi 2 mikrometra ali manj, popolnoma enoznačno odbiranje (TIR);

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.1.k ni oprema za enostransko lepanje in poliranje rezin.

l. 

oprema za medsebojno povezovanje, ki vključuje eno ali več vakuumskih komor, posebej zasnovanih, da omogočajo integracijo katere koli opreme, ki je predmet nadzora točke X.B.I.001, v celovit sistem;

m. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“, ki uporablja „laserje“ za popravilo ali obrezovanje „monolitnih integriranih vezij“, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. 

pozicijska natančnost manj kot ±1 mikrometer ali

2. 

točke (širina reza), manjše kot 3 mikrometre.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.001.b.1, je „brizganje“ postopek nanašanja prevleke na površino, pri katerem se pozitivno nabiti ioni pospešijo z elektronskim poljem v smeri substrata. Kinetična energija ionov, ki se zaletijo v substrat, je tako velika, da se atomi na površini nanosnega materiala sprostijo in nanesejo na podlago. (Opomba: Triodno, magnetronsko brizganje ali brizganje z uporabo radijskih frekvenc za zvišanje sprejemljivosti nanosa in hitrosti nanašanja sta običajni spremembi postopka.)

2. 

maske, substrati za maske, oprema za izdelavo mask in oprema za prenos slik za izdelavo naprav in komponent iz točke X.B.I.001:

Opomba: Izraz maske se nanaša na tiste, ki se uporabljajo za litografijo z elektronskim žarkom, rentgensko litografijo in ultravijolično litografijo ter običajno ultravijolično in vidno fotolitografijo.

a. 

izdelane maske in mrežice ter modeli zanje, razen:

1. 

izdelane maske ali mrežice za proizvodnjo integriranih vezij, ki niso predmet nadzora iz točke 3A001 ( 10 ) ali

2. 

maske ali mrežice, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

zasnovane so na geometrijah 2,5 mikrometra ali več ter

b. 

zasnova ne vključuje posebnih značilnosti, ki bi omogočale spremembo predvidene uporabe s proizvodno opremo ali „programsko opremo“;

b. 

substrati za maske, kot sledi:

1. 

trda površina (npr. krom, silicij, molibden), prevlečena s „substrati“ (npr. steklo, kremen, safir) za izdelavo mask z dimenzijami več kot 125 mm x 125 mm ali

2. 

substrati, posebej izdelani za rentgenske maske;

c. 

oprema, razen računalnikov za splošno rabo, posebej izdelana za računalniško podprto oblikovanje (CAD) polprevodniških naprav ali integriranih vezij;

d. 

oprema ali stroji za izdelavo mask ali mrežic:

1. 

fotooptične kamere po sistemu korak in ponovi z zmožnostjo ustvarjanja polj, večjih od 100 mm x 100 mm, ali enkratne izpostavljenosti, večje od 6 mm × 6 mm na slikovni ravnini (tj. žariščni) ali z zmožnostjo ustvarjanja črt širin, manjših od 2,5 mikrometra, na fotoobstojni plasti „substrata“;

2. 

oprema za izdelavo mask ali mrežic, ki uporablja litografijo ionskega ali „laserskega“ snopa z zmožnostjo ustvarjanja črt širin, manjših od 2,5 mikrometra ali

3. 

oprema ali nosilci za spreminjanje mask ali mrežic ali dodajanje membran za odstranjevanje napak;

Opomba: Predmet nadzora v točkah X.B.I.001.b.2.d.1 in b.2.d.2 ni oprema za izdelavo mask s fotooptičnimi metodami, ki je bila bodisi komercialno dostopna pred 1. januarjem 1980 bodisi njena zmogljivost ni boljša od take opreme.

e. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“ za pregledovanje mask, mrežic ali membran z:

1. 

ločljivostjo 0,25 mikrometra ali manj ter

2. 

natančnost 0,75 mikrometra ali manj na razdalji v eni ali dveh koordinatah 63,5 mm ali več;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.2.e niso elektronski mikroskopi za splošno rabo, razen če so posebej izdelani in opremljeni za avtomatsko pregledovanje vzorcev.

f. 

oprema za pozicioniranje in izpostavljanje pri proizvodnji rezin z uporabo fotooptične metode ali metode z rentgenskimi žarki, npr. litografska oprema, ki vključuje opremo za prenos slike in opremo po sistemu korak in ponovi (neposredni korak na rezini) ali po sistemu korak in skeniraj (skener), ki lahko opravlja katero koli od naslednjih funkcij:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.001.b.2.f ni oprema za pozicioniranje in izpostavljanje, ki uporablja fotooptični stik in bližinsko poravnavanje maske, ali oprema za prenos slik s kontaktom.

1. 

izdelava vzorca, manjšega od 2,5 mikrometra;

2. 

pozicioniranje z natančnostjo, večjo od ± 0,25 mikrometra (3 sigma);

3. 

poravnava stroj-stroj ni boljša od ± 0,3 mikrometra; ali

4. 

valovna dolžina svetlobnega vira manjša kot 400 nm;

g. 

oprema za elektronske žarke, ionske žarke ali rentgenska oprema za prenos slike z zmožnostjo ustvarjanja vzorcev z natančnostjo manj kot 2,5 mikrometra;

Opomba: Za sisteme žarkov z odklonjenim fokusom (sistemi za neposredno zapisovanje) glej X.B.I.001.b.1.j.

h. 

oprema, ki uporablja „laserje“ za neposredno pisanje na rezine z zmožnostjo ustvarjanja vzorcev z natančnostjo manj od 2,5 mikrometra;

3. 

oprema za sestavljanje integriranih vezij:

a. 

stroji za spajanje ploščic s ,programiranim krmiljenjem‘, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

posebej izdelani za „hibridna integrirana vezja“;

2. 

pot za pozicioniranje položaja na X-Y presega 37,5 x 37,5 mm; ter

3. 

natančnost postavitve na ravnini X-Y natančnejša od ± 10 mikrometrov;

b. 

oprema s „programiranim krmiljenjem“ za izdelavo več spojev v eni operaciji (npr. naprave za spajanje prostih koncev, nosilcev čipov, trakov);

c. 

polavtomatske ali avtomatske naprave za tesnitev pokrova s toploto, pri katerih se pokrov lokalno segreje na višjo temperaturo kot ohišje kompleta, posebej izdelane za keramične komplete mikrovezij iz točke 3A001 ( 11 ), ki imajo pretok, enak enemu kompletu ali več na minuto;

Opomba: Predmet nadzora točke X.B.I.001.b.3 niso točkovni varilci za splošno rabo.

4. 

filtri za čiste prostore, ki lahko zagotavljajo zračno okolje 10 ali manj delcev velikosti 0,3 mikrometra ali manjših na 0,02832 m 3 , in filtrirni materiali zanje.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.001 je „programirano krmiljenje“ krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.B.I.002 

Oprema za preverjanje ali preskušanje elektronskih elementov ali materialov in posebej izdelane komponente in pribor zanjo.

a. 

Oprema, posebej izdelana za preverjanje ali preskušanje elektronk, optičnih elementov in posebej izdelanih komponent zanjo, ki so predmet nadzora v točkah 3A001 ( 12 ) ali X.A.I.001;

b. 

oprema, posebej izdelana za preverjanje ali preskušanje elektronskih naprav, integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ ter sistemi, ki vključujejo ali imajo značilnosti take opreme:

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b. je tudi oprema, ki se uporablja ali prirejena za uporabo pri pregledovanju ali preskušanju drugih naprav, kot so slikovne naprave, elektrooptične naprave, naprave z zvočnimi valovi.

1. 

oprema za nadziranje s „programiranim krmiljenjem“ za avtomatsko odkrivanje nepravilnosti, napak ali kontaminantov velikosti 0,6 mikrometra ali manj v ali na obdelanih rezinah, substratih, razen plošč tiskanih vezij ali čipov, z uporabo tehnik pridobivanja optičnih slik za primerjavo vzorcev;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b.1 niso elektronski mikroskopi za splošno rabo, razen če so posebej izdelani in opremljeni za avtomatsko pregledovanje vzorcev.

2. 

posebej izdelana oprema za merjenje in analize s „programiranim krmiljenjem“:

a. 

izdelana je posebej za merjenje vsebnosti kisika ali ogljika v polprevodniških materialih;

b. 

oprema za merjenje širine vlaken z ločljivostjo 1 mikrometra ali več;

c. 

posebej izdelani instrumenti za merjenje ploskosti, ki lahko merijo odklone od ploskosti 10 mikrometrov ali manj, z ločljivostjo 1 mikrometra ali več;

3. 

oprema za preverjanje rezin „s programiranim krmiljenjem“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

položajna natančnost je večja od 3,5 mikrometra;

b. 

naprave za preizkušanje lahko imajo več kot 68 priključkov; ali

c. 

sposobnost preskušanja pri frekvenci, večji od 1 GHz;

4. 

preskusna oprema:

a. 

oprema „s programiranim krmiljenjem“, izdelana posebej za preskušanje diskretnih polprevodniških naprav in nezaprto napravo, z zmožnostjo preskušanja pri frekvencah, višjih od 18 GHz;

Tehnična opomba: Diskretne polprevodniške naprave vključujejo fotocelice in sončne celice.

b. 

oprema „s programiranim krmiljenjem“, izdelana posebej za preskušanje integriranih vezij in „elektronskih sestavov“ zanje, z zmožnostjo funkcionalnega preizkušanja:

1. 

z „urno frekvenco“ več kot 20 MHz ali

2. 

z „urno frekvenco“ več kot 10 MHz, vendar ne več kot 20 MHz, in zmožnost preizkušanja kompletov več kot 68 terminalov.

Opombe: Predmet nadzora iz točke X.B.I.002.b.4.b ni oprema, izdelana posebej za testiranje:

1. 

pomnilnikov;

2. 

„sestavov“ ali razreda „elektronskih sestavov“ za domačo rabo in prosti čas; in

3. 

elektronske komponente, „elektronski sestavi“ in integrirana vezja, ki niso predmet nadzora v točki 3A001 ( 13 ) ali X.A.I.001, če taka preskusna oprema ne vključuje računalniških zmogljivosti z „uporabniku dostopno programirljivostjo“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.002.b.4.b, je „hitrost vzorčenja“ opredeljena kot maksimalna frekvenca digitalnih operacij testne naprave. Zato je to ekvivalent največji podatkovni hitrosti prenosa, ki jo lahko zagotavlja testna naprava v nemultipleksnem načinu. Nanaša se tudi na hitrost testnega postopka, največjo digitalno frekvenco ali največjo digitalno hitrost.

c. 

oprema, posebej izdelana za določanje zmogljivosti žariščnoravninskih nizov na valovnih dolžinah več kot 1 200 nm, ki uporablja meritve s „programiranim krmiljenjem“ ali računalniško podprto ocenjevanje in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

uporablja luči za skeniranje s premerom območja, manjšim od 0,12 mm;

2. 

izdelana je za merjenje fotoobčutljivih parametrov zmogljivosti in za ocenjevanje frekvenčnega odziva, funkcije prenosa modulacije, izenačenosti odzivnosti ali hrupa ali

3. 

izdelana je za ocenjevanje nizov z zmožnostjo ustvarjanja slik z več kot 32 x 32 črtnimi elementi;

5. 

sistemi za testiranje z elektronskim žarkom, izdelani za delovanje pri 3 keV ali manj, ali sistemi z „laserskim“ žarkom, ki se uporabljajo za brezkontaktno preverjanje polprevodniških naprav z napajanjem, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

stroboskopsko zmogljivost s slepim žarkom ali stroboskopijo detektorja;

b. 

elektronski spektrometer za meritve napetosti z natančnostjo manj kot 0,5 V ali

c. 

električne preskuševalne naprave za analizo delovanja integriranih vezij;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.B.I.002.b.5 niso elektronski mikroskopi, razen če so posebej izdelani in opremljeni za brezkontaktno preverjanje polprevodniških naprav z napajanjem.

6. 

večfunkcionalni sistemi, ki deluje na osnovi ionskega žarka, s „programiranim krmiljenjem“, ki so posebej izdelani za proizvodnjo, popravilo, analizo fizične razporeditve in preskušanje mask ali polprevodniških naprav, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a. 

natančnost krmilnika za potrjevanje položaja tarča-snop glede na cilj 1 mikrometer ali več ali

b. 

natančnost analogno-digitalne pretvorbe več kot 12 bitov;

7. 

sistemi za merjenje delcev, ki uporabljajo „laserje“, izdelane za merjenje velikosti in koncentracije delcev v zraku, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

lahko merijo delce velikosti 0,2 mikrometra ali manj ob pretoku 0,02832 m3 na minuto ali več; in

b. 

z zmožnostjo prepoznavanja čistega zraka razreda 10 ali boljše.

Tehnična opomba: Za namene točke X.B.I.002 je „programirano krmiljenje“ krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.C.I.001 

Pozitivne uporovne paste za polprevodniško litografijo, posebej prirejene (optimizirane) za uporabo pri valovnih dolžinah med 370 nm in 193 nm.

X.D.I.001 

„Programska oprema“, posebej izdelana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ elektronskih naprav ali komponent, ki so predmet nadzora iz točke X.A.I.001, elektronska oprema za splošno rabo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.I.002, ali proizvodna in testna oprema, ki je predmet nadzora v točkah X.B.I.001 in X.B.I.002; ali „programska oprema“, posebej izdelana za „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke 3B001.g in 3B001.h ( 14 ).

X.E.I.001 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ elektronskih naprav ali komponent, ki so predmet nadzora iz točke X.A.I.001, elektronska oprema za splošno rabo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.I.002, ali proizvodna in testna oprema, ki je predmet nadzora v točkah X.B.I.001 ali X.B.I.002, ali materiali, ki so predmet nadzora iz točke X.C.I.001.

Skupina II – Računalniki

Opomba: Kategorija IV ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.II.001 

Računalniki, „elektronski sestavi“ in povezana oprema, ki niso predmet nadzora v točkah 4A001 ali 4A003 ( 15 ), in posebej izdelane komponente zanje.

Opomba: Nadzorni status „digitalnih računalnikov“ in sorodne opreme, opisanih v točki X.A.II.001, je določen z nadzornim statusom druge opreme ali sistemov, pod pogojem:

a. 

da so „digitalni računalniki“ ali sorodna oprema bistveni za delovanje druge opreme ali sistemov;

b. 

da „digitalni računalniki“ ali sorodna oprema niso „osnovni element“ druge opreme ali sistemov; in

N.B.1: Nadzorni status opreme za „obdelavo signala“ ali „izboljšavo slike“, ki je posebej izdelana za drugo opremo, katerih funkcija je omejena na funkcije, dovoljene drugi opremi, je določen z nadzornim statusom druge opreme, tudi če presega kriterije „osnovnega elementa“.

N.B.2: Glede nadzornega statusa „digitalnih računalnikov“ ali sorodne opreme za telekomunikacijsko opremo glej del 1 skupine 5 (Telekomunikacije) ( 16 ).

c. 

da so „tehnologije“ za „digitalne računalnike“ in sorodna oprema opisani v točki 4E ( 17 ).

a. 

elektronski računalniki in sorodna oprema ter „elektronski sestavi“ in posebej izdelane komponente zanje, ocenjeni za delovanje pri temperaturi okolja nad 343 K (70 °C);

b. 

„digitalni računalniki“, vključno z opremo za „obdelavo signalov“ ali „izboljšanje slike“, ki imajo „korigirano največjo zmogljivost“ („APP“) enako ali večjo od 0,0128 utežnega teraFLOPS (WT);

c. 

„elektronski sestavi“, ki so posebej izdelani ali prirejeni za povečanje zmogljivosti s kopičenjem procesorjev:

1. 

izdelani tako, da se lahko združujejo v konfiguracijah 16 ali več procesorjev;

2. 

se ne uporablja;

Opomba 1: Točka X.A.II.001.c se uporablja samo za „elektronske sestave“ in programirljive medsebojne povezave z „APP“, ki ne presega meje iz točke X.A.II.001.b, kadar so dobavljeni kot nedelavni „elektronski sestavi“. Ne uporablja se za „elektronske sestave“, ki so po svoji naravi namenjeni za uporabo s sorodno opremo, ki je predmet nadzora iz točke X.A.II.001.k.

Opomba 2: Predmet točke X.A.II.001.c ni „elektronski sestav“, izdelan posebej za izdelke ali družino izdelkov, katerih maksimalna konfiguracija ne presega mej iz točke X.A.II.001.b.

d. 

se ne uporablja;

e. 

se ne uporablja;

f. 

oprema za „obdelavo signalov“ ali „izboljšavo slike“ s „korigirano največjo zmogljivostjo“ („APP“) enako ali večjo od 0,0128 utežnega teraFLOPS WT;

g. 

se ne uporablja;

h. 

se ne uporablja;

i. 

oprema, ki vsebuje „terminalski vmesnik“, ki presega omejitve iz X.A.III.101;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.II.001.i „terminalski vmesnik“ pomeni opremo, na ravni katere informacije vstopajo ali izstopajo iz telekomunikacijskega sistema, npr. telefon, podatkovna naprava, računalnik itd.

j. 

oprema, posebej izdelana za zagotavljanje zunanjih medsebojnih povezav „digitalnih računalnikov“ ali s tem povezana oprema, ki omogoča komunikacijo pri podatkovnih hitrostih nad 80 Mbajtov na sekundo.

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.II.001.j. ni oprema za interne medsebojne povezave (npr. hrbtne plošče, vodila), oprema za pasivne medsebojne povezave, „krmilniki za dostop do omrežja“ ali „krmilniki za komunikacijske kanale“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.II.001.j je „krmilnik komunikacijskega kanala“ fizični vmesnik, ki krmili tok sinhronih ali asinhronih digitalnih informacij. To je sestav, ki ga je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo za zagotovitev komunikacijskega dostopa.

k. 

„hibridni računalniki“ in „elektronski sestavi“ ter posebej izdelane komponente zanje, ki vsebujejo analogno-digitalne pretvornike, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

32 kanalov ali več in

2. 

ločljivost 14 bitov (brez znakovnega bita) ali več pri hitrosti pretvorb 200 000 Hz ali več.

X.D.II.001 

„Programska oprema“ za preverjanje in potrjevanje „programov“, programska oprema, ki omogoča samodejno ustvarjanje „izvornih kod“, ter „programska oprema“ operacijskega sistema, ki je posebej izdelana za opremo za „realno časovno obdelavo“.

a. 

„Programska oprema“ za preverjanje in potrjevanje „programov“, ki uporablja matematične in analitske tehnike ter je zasnovana ali prirejena za „programe“ z več kot 500 000 ukazi v „izvorni kodi“;

b. 

„programska oprema“, ki omogoča samodejno ustvarjanje „izvornih kod“ na podlagi podatkov, pridobljenih na spletu od zunanjih senzorjev, opisanih v Uredbi (EU) 2021/821 ali

c. 

„programska oprema“ operacijskega sistema, ki je posebej izdelana za opremo za „realno časovno obdelavo“, ki zagotavlja, da je„globalni latentni čas prekinitve“ krajši od 20 mikrosekund.

Tehnična opomba: Za namene točke X.D.II.001 je „globalni latentni čas prekinitve“ čas, ki ga računalniški sistem potrebuje, da prepozna prekinitev zaradi dogodka, servisira prekinitev in izvede kontekstni preklop na nadomestno nalogo pomnilnika, ki čaka na prekinitev.

X.D.II.002 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je predmet nadzora iz točke 4D001 ( 18 ), posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke 4A101 ( 19 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki so predmet nadzora iz točke X.A.II.001, ali „programska oprema“, ki je predmet nadzora iz točke X.D.II.001 ali X.D.II.002.

X.E.II.001 

„Tehnologije“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, izdelane za „obdelavo paralelne arhitekture“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.II.001 je „obdelava več podatkovnega toka“ mikroprocesor ali tehnika zgradbe naprave, ki omogoča simultano obdelavo dveh ali več podatkovnih zaporedij pod nadzorom enega ali več zaporedij navodil, in sicer z uporabo:

1. 

arhitektur za eno ukazno obdelavo več podatkov (SIMD), kakor so na primer vektorski ali matrični procesorji;

2. 

arhitektur za večkratno eno ukazno obdelavo več podatkov (MSIMD);

3. 

arhitektur za več ukazno obdelavo več podatkov (MIMD), vključno s tistimi, ki so trdno sklopljene, tesno sklopljene ali ohlapno sklopljene; ali

4. 

strukturiranih nizov procesnih elementov, vključno s sistoličnimi nizi.

Skupina III. Del 1 – Telekomunikacije

Opomba: Kategorija III. Del 1 ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.III.101 

Telekomunikacijska oprema.

a. 

Katera koli vrsta telekomunikacijske opreme, ki ni predmet nadzora iz točke 5A001.a ( 20 ) in je posebej izdelana za delovanje zunaj temperaturnega obsega od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b. 

oprema ali sistemi za telekomunikacijski prenos in posebej izdelane komponente in pribor zanje, ki imajo katero koli od naslednji značilnosti, funkcij ali lastnosti:

Opomba: Oprema za telekomunikacijski prenos:

a. 

kategorizirana, kot sledi, oziroma kombinacije naslednjega:

1. 

radijska oprema (npr. oddajniki, sprejemniki in oddajniki-sprejemniki);

2. 

oprema za zaključevanje linije;

3. 

oprema za vmesne ojačevalnike;

4. 

oprema za ponavljalnike;

5. 

oprema za obnavljalnike;

6. 

dekodirniki (trans kodirniki);

7. 

oprema za multiplekser (tudi za statistični multiplekser);

8. 

modulatorji/demodulatorji (modemi);

9. 

oprema za multiplekser (glej priporočilo CCITT G. 701);

10. 

oprema za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“;

11. 

„prehodi“ in mostovi;

12. 

„enote za dostop do medijev“ in

b. 

izdelana za uporabo v eno kanalni ali večkanalni komunikaciji prek česar koli od naslednjega:

1. 

žica (linija);

2. 

koaksialni kabel;

3. 

optični kabel;

4. 

elektromagnetno sevanje ali

5. 

podvodno širjenje zvočnih valov.

1. 

uporablja digitalne tehnike, vključno z digitalno obdelavo analognih signalov, in je izdelana za delovanje pri „digitalni prenosni hitrosti“na najvišji ravni multiplekser, ki presega 45 Mbit/s ali s „skupno digitalno prenosno hitrostjo“ več kot 90 Mbit/s;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.1 ni oprema, ki je posebej izdelana za vgradnjo in upravljanje v katerem koli satelitskem sistemu za civilno rabo.

2. 

modemi, ki uporabljajo „pasovno širino enega govornega kanala“ s „podatkovno hitrostjo“ več kot 9 600 bitov na sekundo;

3. 

je oprema za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“ in njena „bitna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s na vrata;

4. 

je oprema, ki zajema kar koli od naslednjega:

a. 

„krmilniki omrežnega dostopa“ in z njimi povezani skupni medij z „digitalno prenosno hitrostjo“ več kot 33 Mbit/s ali

b. 

„krmilniki komunikacijskega kanala“ s „podatkovno hitrostjo“ digitalnih izstopnih podatkov več kot 64 000 bitov/s na kanal;

Opomba: Če katera koli nenadzorovana oprema vsebuje „krmilnik omrežnega dostopa“, ne more imeti nobenega telekomunikacijskega vmesnika, razen tistega, ki je opisan iz točke X.A.III.101.b.4., vendar ni predmet njenega nadzora.

5. 

uporablja „laser“ in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

ima valovno dolžino oddaje, večjo od 1 000  nm ali

b. 

uporablja analogne tehnike in ima pasovno širino večjo od 45 MHz;

c. 

uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega prepoznavanja (imenovane tudi optične heterocikličen oziroma vojvodinske tehnike);

d. 

uporablja tehnike multiplekserja z delitvijo valovnih dolžin; ali

e. 

izvaja „optično ojačanje“;

6. 

radijska oprema, ki deluje pri vhodnih ali izhodnih frekvencah nad:

a. 

31 GHz za uporabo na satelitskih zemeljskih postajah ali

b. 

26,5 GHz za druge vrste uporabe;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.b.6 ni oprema za civilno rabo, ki je v skladu s pasom, ki ga Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) dodeli v območju med 26,5 GHz in 31 GHz.

7. 

je radijska oprema, ki zajema kar koli od naslednjega:

a. 

tehnike kvadraturo-amplitudne modulacije nad ravnjo 4, če „skupna digitalna prenosna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s;

b. 

tehnike kvadraturo-amplitudne modulacije nad ravnjo 16, če je „skupna digitalna prenosna hitrost“ enaka ali manjša od 8,5 Mbit/s;

c. 

druge tehnike digitalne modulacije z „učinkovitostjo spektra“, večjo od 3 bitov/s/Hz ali

d. 

deluje v frekvenčnem pasu od 1,5 MHz do 87,5 MHz in vsebuje prilagodile tehnike, ki zagotavljajo več kot 15 dB dušenja motečega signala;

Opombe: 

1. 

Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.7 ni oprema, ki je posebej izdelana za vgradnjo in upravljanje v katerem koli satelitskem sistemu za civilno rabo.

2. 

Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.7 ni oprema za radijski rele za delovanje v pasu, ki ga dodeli Mednarodna telekomunikacijska zveza ITU:

a. 

s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

ne presega 960 MHz; ali

2. 

s „skupno digitalno prenosno hitrostjo“, ki ne presega 8,5 Mbit/s in

b. 

z „učinkovitostjo spektra“, ki ne presega 4 bit/s/Hz.

c. 

Komutacijama oprema s „programiranim krmiljenjem“ in povezani signalni sistemi, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, funkcij ali lastnosti, ter posebej izdelane komponente in pribor zanje:

Opomba: Statistični multiplekserji z digitalnim vhodom in digitalnim izhodom, ki omogočajo komutacijo, se obravnavajo kot stikala s „programiranim krmiljenjem“.

1. 

„komutacijama oprema ali sistemi za podatke (sporočila)“, zasnovana za „paketno delovanje“, elektronski sestavi in „komponente“ zanjo, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

2. 

se ne uporablja;

3. 

usmerjanje ali komutacija paketov „pentagrama“;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.c.3 niso omrežja, omejena na uporabo samo „krmilnikov omrežnega dostopa“, oziroma sami „krmilniki omrežnega dostopa“.

4. 

se ne uporablja;

5. 

prednostne naloge na več ravneh in namenjanje prednosti pri vodovni komutaciji;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.c.5 ni enostopenjsko podeljevanje prednosti klicem.

6. 

izdelana za samodejno izročanje celičnih radijskih klicev drugim celičnim stikalom ali za samodejno povezavo s centralizirano bazo podatkov o naročnikih, ki je skupna več kot enemu stikalu;

7. 

vsebuje opremo za digitalno prevezovanje s „programiranim krmiljenjem“ in njena „bitna hitrost“ presega 8,5 Mbit/s na vrata;

8. 

„signalizacija po skupnem kanalu“, ki deluje bodisi nepovezano bodisi nepovezanosti;

9. 

„dinamično prilagodljivo usmerjanje“;

10. 

so paketna stikala, vodovna stikala in usmerjevalniki z vrati ali linijami, ki presegajo kar koli od naslednjega:

a. 

„podatkovno hitrost“64 000 bit/s na kanal za „krmilnik komunikacijskega kanala“; ali

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.III.101.c.10.a niso multiplekser sestavljene povezave, sestavljene samo iz komunikacijskih kanalov, ki posamično niso predmet nadzora iz točke X.A.III.101.b.1.

b. 

„bitno hitrost 33 Mbit/s za „krmilnik omrežnega dostopa“ in povezane skupne medije;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.III.101.c.10 niso paketna stikala ali usmerjevalniki, katerih vrata ali linije ne presegajo mejnih vrednosti iz točke X.A.III.101.c.10.

11. 

„optična komutacija“;

12. 

uporablja tehnike „asinhronega načina prenosa“ („ATM“);

d. 

optična vlakna in optični kabli, daljši od 50 m, izdelani za eno modalno delovanje;

e. 

centralizirano upravljanje omrežja, ki ima vse naslednje značilnosti:

1. 

podatke prejema iz vozlišč in

2. 

te podatke obdeluje, da se zagotovi nadzor prometa, za katerega niso potrebne odločitve upravljavca, in s tem izvajanje „dinamičnega prilagodljivega usmerjanja“;

Opomba 1: X.A.III.101.e ne vključuje odločitev glede usmerjanja na podlagi vnaprej določenih informacij.

Opomba 2: X.A.III.101.e ne izključuje nadzora prometa kot funkcije predvidljivih statističnih prometnih razmer.

f. 

fazni antenski nizi, ki delujejo nad 10,5 GHz, ki vsebujejo aktivne elemente in porazdeljene komponente ter so zasnovani tako, da omogočajo elektronsko krmiljenje oblikovanja in usmerjanja snop, razen pristajalnih sistemov z instrumenti, ki izpolnjujejo standarde Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) (mikrovalovni pristajalni sistemi (MLS));

g. 

oprema za mobilne komunikacije, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, elektronski sestavi in komponente zanjo ali

h. 

komunikacijska oprema za radijski rele, izdelana za uporabo na frekvencah 19,7 GHz ali več, ter komponente zanjo, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.III.101:

1) 

„Asinhroni prenosni način“ („ATM“) pomeni način prenosa, pri katerem so informacije organizirane po celicah; prenos je asinhron v smislu, da je ponovni nastop celic odvisen od želene ali trenutne bitne stopnje.

2) 

„Pasovna širina enega govornega kanala“ je oprema za prenos podatkov, izdelana za delovanje v enem govornem kanalu na 3 100  Hz, kot je opredeljeno v priporočilu CCITT G. 151.

3) 

„Krmilnik komunikacijskega kanala“ pomeni fizični vmesnik, ki krmili tok sinhronih ali asinhronih digitalnih informacij. To je sklop, ki ga je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo za zagotovitev komunikacijskega dostopa.

4) 

„Pentagram“ je samostojna in neodvisna podatkovna entiteta, ki prenaša dovolj informacij, da jo je mogoče usmeriti od izvorne do namembnega podatkovnega terminala, ne da bi bili odvisni od predhodnih izmenjav med tem izvornim in namembnim podatkovnim terminalom ter prenosnim omrežjem.

5) 

„Hitra izbira“ je podporna storitev, ki se uporablja za virtualne klice in omogoča, da podatkovni terminal razširi možnost prenosa podatkov pri vzpostavljanju klicev in sprostitvi „paketov“, ki presegajo osnovne zmogljivosti virtualnega klica.

6) 

„Prehod“ je funkcija, ki se izvaja s katero koli kombinacijo opreme in „programske opreme“, da se izvede pretvorba konvencij za predstavljanje, obdelavo ali prenos informacij, ki se uporabljajo v enem sistemu, v ustrezne, vendar drugačne konvencije, ki se uporabljajo v drugem sistemu.

7) 

„Digitalno omrežje z integriranimi storitvami“ (ISDN) je enotno digitalno omrežje od konca do konca, v katerem se podatki, ki izvirajo iz vseh vrst komunikacij (npr. glas, besedilo, podatki, slike in gibljive slike), prenašajo iz enih vrat (terminala) v izmenjavi (preklop) prek enega dostopovnega voda do naročnika in od njega.

8) 

„Paket“ je skupina binarnih števk, ki vključuje podatkovne signale in signale za krmiljenje klica ter se preklopi kot sestavljena celota. Podatki, signali za krmiljenje klica in morebitne informacije o nadzoru napak so razporejeni v določeni obliki.

9) 

„Signalizacija po skupnem kanalu“ pomeni prenos informacij o nadzoru (signalizacija) prek ločenega kanala kot se uporablja za sporočila. Kanal za signalizacijo običajno nadzoruje kanale za več sporočil.

10) 

„Podatkovna hitrost“ je hitrost, kakor je določena v Priporočilu ITU 53-36, upoštevajoč dejstvo, da pri nebinarni modulaciji baud (enota za hitrost prenosa informacij) in bit (enota za vsebino informacij) nista enaka. Vključiti je treba bite za funkcije kodiranja, preverjanja in sinhronizacije.

11) 

„Dinamično adaptivno usmerjanje“ omeni avtomatično preusmerjanje prometa na podlagi zaznave in analize tekočih dejanskih omrežnih pogojev.

12) 

„Enota za dostop do medijev“ pomeni opremo, ki vsebuje enega ali več komunikacijskih vmesnikov („krmilnik omrežnega dostopa“, „krmilnik komunikacijskega kanala“ modem ali računalniško vodilo) za povezavo terminalov na omrežje.

13) 

„Učinkovitost spektra“ je „digitalna prenosna hitrost“ [bits/s] / 6 dB pasovne širine spektra v Hz.

14) 

„Programirano krmiljenje“ je krmiljenje z uporabo navodil, shranjenih v elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvrši za vodenje izvajanja vnaprej določenih funkcij. Opomba: Oprema je lahko oprema s „programiranim krmiljenjem“ ne glede na to, ali ima vgrajen ali zunanji elektronski shranjevalnik.

X.B.III.101 

Oprema za testiranje telekomunikacijskih sistemov, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.III.101 

Predoblike stekla ali katerega koli drugega materiala, optimiziranega za proizvodnjo optičnih vlaken, ki so predmet nadzora iz točke X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.101 in X.B.III.101, ter programska oprema za dinamično prilagodljivo usmerjanje, kot je opisana v nadaljevanju:

a. 

„programska oprema“, razen tiste v strojno izvršljivi obliki, posebej izdelana za „dinamično adaptivno usmerjanje“.

b. 

se ne uporablja.

X.E.III.101 

„Tehnologije“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.101 ali X.B.III.101, ali „programska oprema“, ki je predmet nadzora iz točke X.D.III.101, ter naslednje druge „tehnologije“:

a. 

Naslednje posebne „tehnologije“:

1. 

„tehnologije“ za obdelavo in nanašanje premazov na optična vlakna, „posebej izdelane“, da so primerne za podvodno uporabo;

2. 

„tehnologije“ za „razvoj“ opreme, ki uporabljajo tehnike „sinhrone digitalne hierarhije“ („SDH“) ali „sinhronega optičnega omrežja“ („SONET“).

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.III.101:

1) 

„Sinhrona digitalna hierarhija“ (SDH) je digitalna hierarhija, ki zagotavlja sredstva za upravljanje, multipleksiranje in dostop do različnih oblik digitalnega prometa z uporabo sinhronega formata prenosa na različnih vrstah medijev. Format temelji na sinhronem prenosnem modulu, ki je opredeljen v priporočilih CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 in drugih, ki še niso objavljena. Hitrost prve stopnje sinhrone digitalne hierarhije je 155,52 Mbit/s.

2) 

„Sinhrono optično omrežje“ (SONET) je omrežje, ki zagotavlja sredstva za upravljanje, multipleksiranje in dostop do različnih oblik digitalnega prometa z uporabo sinhrone oblike prenosa prek optičnih vlaken. Oblika je severnoameriška različica „SDH“, uporablja pa se tudi modul za sinhroni prenos (STM). Vendar kot osnovni prenosni modul uporablja sinhroni prenosni signal s hitrostjo prve stopnje 51,81 Mbits/s. Standardi omrežja SONET se vključujejo v standarde sinhrone digitalne hierarhije.

Skupina III. Del 2 – Informacijska varnost

Opomba: Kategorija III. Del 2 ne nadzoruje blaga za osebno rabo s strani fizičnih oseb.

X.A.III.201 

Naslednja oprema:

a. 

se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

blago, uvrščeno kot šifriranje množičnega trga v skladu z opombo o kriptografiji – opomba 3 k Skupini 5, del 2 ( 21 ).

X.D.III.201 

Naslednja „programska oprema“ za „informacijsko varnost“:

Opomba: Predmet nadzora tega vnosa ni „programska oprema“, izdelana ali prirejena za zaščito pred zlonamernimi poškodbami računalnika, npr. virusi, pri katerih je uporaba „kriptografije“ omejena na avtentikacijo, digitalni podpis in/ali dešifriranje podatkov ali datotek.

a. 

se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

„programska oprema“, razvrščena kot programska oprema za šifriranje za množični trg v skladu z opombo o kriptografiji – opomba 3 k Skupini 5, del 2 ( 22 ).

X.E.III.201 

„Tehnologije“„informacijske varnosti“ v skladu s Splošno opombo o tehnologiji:

a. 

se ne uporablja;

b. 

„tehnologije“, ki niso navedena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „uporabo“ blaga za množični trg, ki je predmet nadzora iz točke X.A.III.201.c, ali „programska oprema“ za množični trg, ki je predmet nadzora iz točke X.D.III.201.c.

Skupina IV – Senzorji in laserji

X.A.IV.001 

Pomorska ali kopenska akustična oprema z zmožnostjo odkrivanja ali lociranja podvodnih predmetov ali značilnosti ali pozicioniranja površinskih plovil ali podvodnih vozil; ter posebej izdelane komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IV.002 

Optični senzorji:

a. 

Cevi za ojačanje slike in posebej zanje izdelane komponente:

1. 

cevi za ojačanje slike, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. 

maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 400 nm, vendar največ 1 050  nm;

b. 

mikrokanalno ploščo za ojačanje elektronske slike z razmikom odprtin (razmikom med središči) manj kakor 25 μm in

c. 

s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

fotokatoda S-20, S-25 ali multialkalna fotokatoda ali

2. 

fotokatoda iz galijevega arzenida ali galij indijevega arzenida;

2. 

posebej zasnovane mikrokanalne plošče, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. 

15 000 ali več votlih cevi na ploščo in

b. 

razdalja odprtin (razmik med središči) manj kakor 25 μm.

b. 

oprema za prikaz slike z neposrednim opazovanjem, ki deluje v vidnem ali infrardečem spektru ter vsebuje cevi za ojačanje slike z značilnostmi iz točke X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 

Kamere:

a. 

kamere, ki izpolnjujejo merila iz opombe 3 k točki 6A003.b.4 ( 23 );

b. 

se ne uporablja.

X.A.IV.004 

Optika:

a. 

optični filtri:

1. 

za valovne dolžine prek 250 nm, sestavljeni iz večplastnih optičnih prevlek in z eno nad naslednjih značilnosti:

a. 

pasovne širine, enake ali manjše od 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) in koničnim prenosom 90 % ali več ali

b. 

pasovne širine, enake ali manjše od 0,1 nm FWHI, in koničnim prenosom 50 % ali več;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.IV.004 niso optični filtri s fiksnimi zračnimi režami ali filtri tipa Lyot.

2. 

za valovno dolžino več kakor 250 nm in z vsemi naslednjimi značilnostmi:

a. 

nastavljivi v območju spektra 500 nm ali več;

b. 

takojšnji optični prepustni pas, enak ali manjši od 1,25 nm;

c. 

valovno dolžino je mogoče ponastaviti v območju 0,1 ms na natančnost 1 nm ali boljšo v nastavljivem območju spektra in

d. 

enoten konični prenos 91 % ali več;

3. 

stikala za optično motnost (filtri) z vidnim poljem 30° ali več in z odzivnim časom 1 ns ali manj;

b. 

kabel iz „fluoridnih vlaken“ ali optična vlakna zanj, ki imajo slabljenje manj kot 4 dB/km na valovnih dolžinah nad 1 000  nm, vendar ne več kot 3 000  nm.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.004.b so „fluoridna vlakna“ vlakna, izdelana iz fluoridnih spojin v razsutem stanju.

X.A.IV.005 

„Laserji“:

a. 

ogljikov-dioksidni (CO2) „laserji“ s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

izhodno močjo CW več kot 10 kW;

2. 

impulzno izhodno veličino s „trajanjem impulza“ več kot 10 μs in

a. 

s povprečno izhodno močjo več kakor 10 kW ali

b. 

impulzno „maksimalno močjo“ več kot 100 kW ali

3. 

impulzno izhodno veličino s „trajanjem impulza“ 10 μs ali manj in

a. 

impulzno energijo, večjo od 5 J na impulz, in „konično moč“ impulza, večjo od 2,5 kW, ali

b. 

povprečno izhodno močjo več kot 2,5 kW;

b. 

polprevodniški laserji:

1. 

posamezni transverzalni polprevodniški „laserji“, ki imajo:

a. 

povprečno izhodno moč več kot 100 mW ali

b. 

valovno dolžino oddaje, večjo od 1 050  nm;

2. 

posamezni večtransverzalni polprevodniški „laserji“ ali nizi polprevodniških „laserjev“ z valovno dolžino, večjo od 1 050  nm;

c. 

rubinasti „laserji“ z izhodno energijo več kot 20 J na impulz;

d. 

„nenastavljivi“„impulzni laserji“ z izhodno valovno dolžino več kot 975 nm, vendar največ 1 150  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„trajanje impulza“, enako ali večje od 1 ns, vendar manjše 1 μs, in ima katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz; ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 20 W; ali

b. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W;

2. 

„maksimalna moč“ presega 200 MW ali

3. 

„povprečna izhodna moč“ presega 50 W;ali

2. 

„trajanje impulza“ presega 1 μs, s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 20 W ali

b. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W; ali

2. 

„povprečna izhodna moč“ presega 500 W;

e. 

„nenastavljivi“„laserji“ z zveznim valom z izhodno valovno dolžino več kot 975 nm, vendar največ 1 150  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

eno kanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ presega 12 % s „povprečno izhodno močjo“ več kot 10 W in zmožnostjo delovanja s hitrostjo ponavljanja impulzov nad 1 kHz ali

b. 

„povprečna izhodna moč“ presega 50 W ali

2. 

večkanalni transverzalni izhod s katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

„učinkovitost zidne vtičnice“ je večja od 18 % in „povprečna izhodna moč“ je večja od 30 W ali

b. 

„povprečna izhodna moč“ presega 500 W;

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.IV.005.e.2.b. niso ‚večkanalni transverzalni industrijski „laserji“ z izhodno močjo, ki je enaka ali večja od 2 kW, s skupno maso večjo od 1 200  kg. Za namen te opombe skupna masa vključuje vse komponente, ki so potrebne za delovanje „laserja“, npr. „laser“, napajalno enoto, izmenjevalnik toplote, ne vključuje pa zunanjih optičnih naprav za preklapljanje žarkov in/ali njihov prenos.

f. 

„nenastavljivi“„laserji“ z valovno dolžino več kot 1 400  nm, vendar največ 1 555  nm, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1. 

izhodno energijo več kot 100 mJ na impulz in „maksimalno močjo“ impulza več kot 1 W; ali

2. 

povprečno ali CW izhodno moč več kot 1 W;

g. 

prostoelektronski „laserji“.

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.005 je „učinkovitost zidne vtičnice“ opredeljena kot razmerje izhodne moči „laserja“ (ali „povprečne izhodne moči“) do celotne električne vhodne moči za delovanje „laserja“, vključno z močjo napajalne enote/preklapljanja in termičnega preklapljanja/izmenjevalnika toplote.

X.A.IV.006 

„Magnetometri“, „superprevodniški“ elektromagnetni senzorji ter posebej izdelane komponente zanje:

a. 

„magnetometri“, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, z občutljivostjo pod (boljšo od) 1,0 nT (rms) na kvadratni koren Hz;

Tehnična opomba: Za namene točke X.A.IV.006.a je „občutljivost“ (nivo šuma) efektivna vrednost zvočne ravni, ki jo omejuje naprava, in je najnižji signal, ki ga je še mogoče izmeriti.

b. 

„superprevodniški“ elektromagnetni senzorji, komponente, izdelane iz „superprevodniških“ materialov:

1. 

vsaj eden od njihovih „superprevodniških“ sestavnih delov je izdelan za delovanje pri temperaturah pod „kritično temperaturo“ (vključno z napravami na Josephsonov efekt ali „superprevodnimi“ napravami za merjenje kvantne interference (SQUID));

2. 

izdelani so za zaznavanje sprememb elektromagnetnega polja pri frekvencah 1 KHz ali manj ter

3. 

imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a. 

imajo tankoplastne SQUID-e z najmanjšo stranico manj kakor 2 μm in povezana vhodna in izhodna sklopna vezja;

b. 

izdelani so za delovanje s hitrostjo spremembe izhodne napetosti magnetnega polja več kakor 1 x 106 kvantov magnetnega pretoka na sekundo;

c. 

izdelani so za delovanje v Zemljinem magnetnem polju brez magnetnega ščita ali

d. 

imajo temperaturni koeficient manj (manjši) od 0,1 kvanta magnetnega pretoka/K.

X.A.IV.007 

Gravimetri za talno uporabo, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, kot sledi:

a. 

s statično natančnostjo manj od (boljšo kot) 100 μGal ali

b. 

vrste s kvarčnimi elementi (Worden).

X.A.IV.008 

Radarski sistemi, oprema in glavne komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanjo, kot sledi:

a. 

oprema za letalske radarje, razen določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, ter posebej izdelane komponente zanjo.

b. 

„laserski“ radarji ali oprema za zaznavanje in določevanje svetlobe (LIDAR), „primerni za vesolje“, posebej izdelani za zemljemerstvo ali za meteorološka opazovanja.

c. 

sistemi za izboljšanje vidnosti radarske slike z milimetrskimi valovi, ki so posebej izdelani za rotoplane in imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

delujejo pri frekvenci 94 GHz;

2. 

njihova povprečna izhodna moč je manjša od 20 mW;

3. 

imajo širino radarskega snopa 1 stopinjo; ter

4. 

operativni doseg 1 500  m ali več.

X.A.IV.009 

Posebna oprema za obdelavo:

a. 

oprema za zaznavanje seizmičnih podatkov, ki ni predmet nadzora iz točke X.A.IV.009.c;

b. 

TV kamere, odporne proti sevanju, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

seizmični sistemi za zaznavanje vdorov, ki zaznajo, razvrstijo in ugotovijo povezavo z virom zaznanega signala.

X.B.IV.001 

Oprema, vključno z orodjem, šablonami, napeljavami ali merilniki, ter druge posebej izdelane komponente in pribor zanjo, posebej izdelana ali prirejena za kar koli od naslednjega:

a. 

za izdelavo ali pregledovanje:

1. 

magnetnih ondulatorjev za prostoelektronske „laserje“;

2. 

fotoinjektorjev za prostoelektronske „laserje“;

b. 

za nastavljanje vzdolžnega magnetnega polja prostoelektronskih „laserjev“ na zahtevano toleranco.

X.C.IV.001 

Optično občutljiva vlakna, ki so strukturno prirejena tako, da imajo „dolžino udarca“ manj kot 500 mm (visoka dvolomnost), ali materiali za optične senzorje, ki niso opisani v točki 6C002.b ( 24 ) in imajo vsebnost cinka enako ali večjo od 6 % „molskega deleža“.

Tehnična opomba: za namene točke X.C.IV.001:

1) 

„molski delež“ je razmerje med moli ZnTe in vsoto molov CdTe in ZnTe v kristalu;

2) 

„dolžina udarca“ je razdalja, ki jo morata prepotovati pravokotno polarizirana signala, ki sta sprva v fazi, da se doseže fazna razlika 2 Pi radiana.

X.C.IV.002 

Optični materiali:

a. 

materiali z nizko optično absorpcijo:

1. 

fluoridne spojine v razsutem stanju, ki vsebujejo sestavine čistoče 99,999 % ali višje ali

Opomba: Predmet nadzora v točki X.C.IV.002.a.1 so fluoridi cirkonija ali aluminija in različice.

2. 

fluoridno steklo v razsutem stanju, izdelano iz spojin, ki so predmet nadzora iz točke 6C004.e.1 ( 25 );

b. 

„predoblike za optična vlakna“, izdelane iz fluoridnih spojin v razsutem stanju, ki vsebujejo sestavine čistoče 99,999 % ali višje, „posebej izdelane“ za proizvodnjo „fluoridnih vlaken“, ki so predmet nadzora iz točke X.A.IV.004.b.

Tehnična opomba: za namene točke X.C.IV.002:

1) 

„fluoridna vlakna“ so vlakna, izdelana iz fluoridnih spojin v razsutem stanju;

2) 

„predoblike za optična vlakna“ so palice ali ingoti iz stekla, plastike ali drugih materialov, ki so bili posebej predelani za uporabo pri izdelavi optičnih vlaken. Značilnosti predoblike določajo osnovne parametre dobljenih vlečenih optičnih vlaken.

X.D.IV.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, posebej izdelana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, ki je predmet nadzora iz točke 6A002, 6A003 ( 26 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ali X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Programska oprema“, posebej izdelana za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.IV.002, X.A.IV.004 ali X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Druga „programska oprema“:

a. 

aplikacije „programske opreme“ za potrebe kontrole zračnega prometa, ki so nameščene na računalnikih za splošno uporabo v centrih za kontrolo zračnega prometa in so zmožne avtomatsko predati podatke o cilju glavnega radarja (če niso povezani s podatki iz radarjev za sekundarni nadzor (SSR)) iz centra za kontrolo zračnega prometa gostitelja drugemu centru za kontrolo zračnega prometa.

b. 

„programska oprema“, posebej izdelana za seizmične sisteme za zaznavanje vdorov iz točke X.A.IV.009.c.

c. 

„izvorna koda“, posebej izdelana za seizmične sisteme za zaznavanje vdorov iz točke X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ali X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, materialov ali „programske opreme“, ki so predmet nadzora v točki X.A.IV.002, X.A.IV.004 ali X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ali X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Druga „tehnologija“ kot sledi:

a. 

tehnologije optične proizvodnje za serijsko proizvodnjo optičnih komponent s hitrostjo več kot 10 m2 površine na leto na katerem koli posamičnem vretenu, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

površina presega 1 m2 ter

2. 

podoba površine presega λ/10 (rms) pri določeni valovni dolžini;

b. 

„tehnologija“ za optične filtre s pasovno širino 10 nm ali manj, s poljem opazovanja (FOV) več kot 40° in ločljivostjo, večjo od 0,75 para črt na miliradian;

c. 

„tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ kamer, ki so predmet nadzora v točki X.A.IV.003;

d. 

„tehnologija“, potrebna za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ ne-triosnih pretočnih „magnetometrov“ ali sistemov ne-triosnih pretočnih „magnetometrov“ , ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti:

1. 

„občutljivost“ nižjo (boljšo) od 0,05 nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah manj kakor 1 Hz; ali

2. 

„občutljivost“ nižjo (boljšo) od 1 x 10-3 nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah 1 Hz ali več;

e. 

„tehnologija“, potrebna za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ naprav za infrardečo konverzijo navzgor, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. 

odzivnost pri valovnih dolžinah več kot 700 nm, vendar največ 1 500  nm; ter

2. 

kombinacijo infrardečega fotodetektorja, svetleče diode (OLED) in nanokristala za pretvorbo infrardeče svetlobe v vidno svetlobo.

Tehnična opomba: Za namene točke X.E.IV.003 je „občutljivost“ (ali nivo šuma) efektivna vrednost zvočne ravni, ki jo omejuje naprava, in je najnižji signal, ki ga je še mogoče izmeriti.

Skupina V – Navigacija in letalska elektronika

X.A.V.001 

Letalska komunikacijska oprema, vsi inercialni navigacijski sistemi „zrakoplovov“ in druga letalska elektronika, vključno s komponentami, razen tistih, ki so določene na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba 1: predmet nadzora iz točke X.A.V.001 niso slušalke z mikrofonom ali mikrofoni.

Opomba 2: predmet nadzora iz točke X.A.V.001 ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

X.B.V.001 

Druga oprema, posebej izdelana za testiranje, pregledovanje ali „proizvodnjo“ navigacijske opreme in letalske elektronike.

X.D.V.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ navigacijske opreme, letalske komunikacijske opreme in druge letalske elektronike.

X.E.V.001 

„Tehnologija“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ navigacijske opreme, letalske komunikacijske opreme in druge letalske elektronike.

Skupina VI – Pomorstvo

X.A.VI.001 

Plovila, pomorski sistemi ali oprema in posebej izdelane komponente zanje, komponente in pribor:

a. 

sistemi za podvodno gledanje:

1. 

televizijski sistemi (s kamero, lučmi ter opremo za nadzor in prenos signalov) z mejno ločljivostjo merjeno na zraku več kot 500 črt, ki so posebej izdelani ali prirejeni za daljinsko vodeno delovanje s podvodnim plovilom ali

2. 

podvodne televizijske kamere z mejno ločljivostjo (merjeno na zraku) več kot 700 črt;

Tehnična opomba: mejna ločljivost pri televiziji je mera horizontalne ločljivosti, ki se navadno izraža z maksimalnim številom črt na višino slike, ki se meri na testni tabeli z uporabo standarda IEEE 208/1960 ali drugega enakovrednega standarda.

b. 

fotografske kamere, posebej izdelane ali prirejene za podvodno uporabo, s formatom filma 35 mm ali več in samodejnim ali daljinskim ostrenjem, „posebej izdelanim“ za podvodno uporabo;

c. 

stroboskopski sistemi osvetljevanja, „posebej izdelani“ ali prirejeni za podvodno uporabo, z zmožnostjo izhodne svetlobne energije več kakor 300 J na blisk;

d. 

druga oprema za podvodne kamere, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

se ne uporablja;

f. 

plovila (površinska ali podvodna), vključno z napihljivimi čolni, in posebej izdelane komponente zanje, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

Opomba: Predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.f niso plovila med začasnim postankom, ki se uporabljajo za zasebni prevoz ali za prevoz potnikov ali blaga s carinskega območja Unije ali prek njega.

g. 

pomorski motorji (vgrajeni in izvenkrmni) ter podmorniški motorji in posebej izdelane komponente zanje, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

h. 

drugi aparati za podvodno samostojno dihanje (oprema za potapljanje) in pribor zanje, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

i. 

rešilni jopiči, napihljive posode, potapljaški kompasi in potapljaški računalniki;

Opomba: predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.i ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

j. 

podvodne luči in pogonska oprema;

Opomba: predmet nadzora iz točke X.A.VI.001.j ni blago za osebno uporabo fizičnih oseb.

k. 

zračni kompresorji in filtrirni sistemi, posebej izdelani za polnjenje jeklenk z zrakom;

X.D.VI.001 

„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Programska oprema“, posebej izdelana za upravljanje podvodnih vozil brez posadke, ki se uporabljajo v naftni in plinski industriji.

X.E.VI.001 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VI.001.

Skupina VII – Zračna plovila in pogon

X.A.VII.001 

▼M11

Dizelski motorji in traktorji ter posebej zanje zasnovane komponente, razen tistih, ki so določeni na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821:

▼M7

a. 

Dizelski motorji, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za tovornjake, traktorje in avtomobilsko uporabo, s skupno izhodno močjo 298 kW ali več;

b. 

kolesni traktorji za vožnjo zunaj cest z nosilnostjo 9 mt ali več ter glavne komponente in pribor, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

cestni vlačilci za polpriklopnike z enojno ali tandemsko zadnjo osjo z nazivno obremenitvijo 9 mt ali več po osi ter posebej izdelane glavne komponente.

Opomba: Predmet nadzora iz točk X.A.VII.001.b in X.A.VII.001.c niso vozila med začasnim postankom, ki se uporabljajo za zasebni prevoz ali za prevoz potnikov ali blaga s carinskega območja Unije ali prek njega.

X.A.VII.002 

Plinskoturbinski motorji ter komponente, razen določenih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

a. 

Se ne uporablja;

b. 

se ne uporablja;

c. 

▼M11

Zračni plinskoturbinski motorji ter posebej zanje zasnovane komponente.

▼M7

Opomba: Predmet nadzora v točki X.A.VII.002.c niso zračni plinskoturbinski motorji, ki so namenjeni za uporabo v civilnih „zrakoplovih“ in se uporabljajo v dobrovernih civilnih „zrakoplovih“ že več kot osem let. Če se v dobrovernih civilnih „zrakoplovih“ uporabljajo že več kot osem let, glej PRILOGO XI.

d. 

se ne uporablja;

e. 

dihalna oprema pod tlakom za uporabo v zrakoplovih ter posebej izdelane komponente zanjo, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 

Oprema za testiranje vibracij in posebej izdelane komponente zanjo, razen tistih na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821.

Opomba: predmet nadzora točke X.B.VII.001 je samo oprema za „razvoj“ ali „proizvodnjo“, ne pa tudi sistemi za spremljanje stanja.

X.B.VII.002 

Posebej izdelani „oprema“, orodje ali pribor za proizvodnjo ali merjenje lopatic plinskih turbin, kril ali ulitkov konic:

a. 

avtomatizirana oprema, ki uporablja nemehanske metode za merjenje debeline stene kril;

b. 

orodje, pribor ali merilna oprema za vrtanje z „laserjem“, vodnim snopom ali postopkom ECM/EDM, ki so predmet nadzora v točki 9E003.c ( 27 );

c. 

oprema za izpiranje s keramičnim jedrom;

d. 

oprema ali orodje za proizvodnjo keramičnih jeder;

e. 

oprema za pripravo voščenih vzorcev za keramične lupine;

f. 

oprema za izžig ali žganje keramične lupine.

X.D.VII.001 

„Programska oprema“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora iz točke X.A.VII.001 ali X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Programska oprema“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VII.002 ali X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Tehnologija“, razen tiste, ki je določena na skupnem seznamu vojaške opreme ali v Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točke X.A.VII.001 ali X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Tehnologija“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, ki je predmet nadzora v točki X.A.VII.002 ali X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Druga „tehnologija“, ki ni opisana v točki 9E003 ( 28 ):

a. 

sistemi za krmiljenje konic rotorja, ki uporabljajo „tehnologijo“ aktivnega kompenzacijskega ohišja, omejeno na bazo podatkov o zasnovi in razvoju; ali

b. 

plinski ležaji za sklope rotorjev turbinskih motorjev.
PRILOGA VIII

Seznam partnerskih držav iz členov 2(4), 2a(4) in 2d(4)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
PRILOGA IX

A.   Vzorec obrazca za obvestilo o dobavi, prenosu ali izvozu, vloga za izvoz in izvozno dovoljenje

(iz člena 2c te uredbe)

To izvozno dovoljenje je veljavno v vseh državah članicah Evropske unije do poteka veljavnosti