EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20151009

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2015-10-09

2014R0833 — SL — 09.10.2015 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

(UL L 229 31.7.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 1290/2014 z dne 4. decembra 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

UREDBA SVETA (EU) 2015/1797 z dne 7. oktobra 2015

  L 263

10

8.10.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 246, 21.8.2014, str.  59 (833/2014)
▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 833/2014

z dne 31. julija 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v UkrajiniSVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini ( 1 ),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 ( 2 ) uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu 2014/145/SZVP ( 3 ). Navedeni ukrepi vključujejo zamrznitev sredstev in gospodarskih virov določenih fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, ter omejitve določenih naložb v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola.

(2)

Svet je 22. julija 2014 sklenil, da bo v primeru, da se Rusija ne bo odzvala na zahteve, izražene v sklepih Evropskega sveta z dne 27. junija 2014 in sklepih Sveta z dne 22. julija 2014, pripravljen nemudoma uvesti sveženj dodatnih znatnih omejevalnih ukrepov. Zato se zdi primerno, da se uvedejo dodatni omejevalni ukrepi za povečanje stroškov delovanja Rusije, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter dodatni omejevalni ukrepi za spodbujanje mirne rešitve krize. Ti ukrepi se bodo spremljali, glede na razvoj dogodkov na terenu, pa se lahko ukrepi začasno ustavijo ali prekličejo ali dopolnijo z drugimi omejevalnimi ukrepi.

(3)

Primerno je uvesti omejitve izvoza določenega blaga in tehnologije z dvojno rabo, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 ( 4 ), omejitve pri zagotavljanju s tem povezanih storitev ter omejitve določenih storitev, povezanih z dobavo orožja in vojaške opreme, če države članice uvedejo embargo na tako blago. Ta prepoved ne bi smela vplivati na izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo, vključno za aeronavtiko in za vesoljsko industrijo, za nevojaško rabo ali za nevojaške končne uporabnike.

(4)

Prav tako je primerno uvesti omejitve posredne ali neposredne prodaje, dobave, prenosa ali izvoza določenih tehnologij za naftno industrijo v Rusiji, in sicer v obliki zahteve po predhodni pridobitvi dovoljenja.

▼C1

(5)

Primerno je uvesti tudi omejitve dostopa do kapitalskih trgov za nekatere finančne institucije, razen institucije mednarodnega značaja, ki imajo sedež v Rusiji in so bile ustanovljene z medvladnimi sporazumi, sklenjenimi z Rusijo kot eno od delničarjev. Te omejitve ne zajemajo drugih finančnih storitev, kot so depozitni posli, plačilne storitve in dodeljevanje ali najemanje posojil od institucij, razen tistih iz člena 5.

▼B

(6)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe v vseh državah članicah za njihovo izvajanje potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „blago in tehnologije z dvojno rabo“ pomeni blago iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009;

(b) „pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so opredeljeni na seznamu spletnih mest iz Priloge I;

(c) „tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali kakršnimi koli drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev ter vključuje ustne oblike pomoči;

(d) „posredniške storitve“ pomeni:

(i) pogajanja ali ureditve transakcij za nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo tretjo državo, ali

(ii) prodajo ali nakup blaga in tehnologij ali finančnih in tehničnih storitev, tudi kadar se nahajajo v tretjih državah za njihov prenos v drugo tretjo državo;

▼M1

(e) „investicijsko posredništvo“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(i) sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,

(ii) izvajanje naročil v imenu strank,

(iii) poslovanje za lastni račun,

(iv) upravljanje portfeljev,

(v) investicijsko svetovanje,

(vi) izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,

(vii) plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,

(viii) kakršno koli storitev v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu ali trgovanje v večstranskem sistemu trgovanja;

(f) „prenosljivi vrednostni papirji“ pomeni naslednje razrede vrednostnih papirjev, ki se lahko tržijo na kapitalskem trgu, razen plačilnih instrumentov:

(i) delnice družb in drugi vrednostni papirji, enakovredni delnicam v družbah, osebnih družbah ali drugih subjektih ter delniški certifikati,

(ii) obveznice in druge oblike listinjenega dolga, vključno s potrdili o izdanih takih vrednostnih papirjih,

(iii) kateri koli drugi vrednostni papirji, ki dajejo pravico do pridobitve ali prodaje kakršnega koli takega prenosljivega vrednostnega papirja;

▼B

(g) „instrumenti denarnega trga“ pomeni tiste razrede instrumentov, s katerimi se navadno posluje na denarnem trgu, kot so blagajniški zapisi, potrdila o vloženem depozitu in trgovski dokumenti, razen plačilnih instrumentov;

(h) „kreditna institucija“ pomeni podjetje, čigar poslovanje predstavlja sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanje kreditov za svoj račun;

(i) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.  Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije z dvojno rabo, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo navedeno blago delno ali v celoti namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike.

Če je končni uporabnik ruska vojska, se za vsako dobavljeno blago in tehnologije z dvojno rabo šteje, da so namenjeni za uporabo v vojaške namene.

2.  Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.

▼M2

Pristojni organi pa lahko izdajo dovoljenje, če je izvoz povezan z izpolnitvijo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene pred 1. avgustom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takšne pogodbe.

▼B

Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.

▼M1

Člen 2a

1.  Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo z dvojno rabo, kakor sta navedena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Rusiji s seznama iz Priloge IV k tej uredbi.

2.  Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama iz Priloge IV;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1, ki vključuje zlasti nepovratna sredstva, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama iz Priloge IV.

▼M2

3.  Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 12. septembrom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, in v zagotavljanje pomoči, potrebne za vzdrževanje in varnost obstoječih zmogljivosti v okviru EU.

▼M1

4.  Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo, namenjenih aeronavtiki in vesoljski industriji, ali povezano zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, pa tudi za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obstoječih civilnih jedrskih zmogljivosti v okviru EU, za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike.

▼B

Člen 3

▼M2

1.  Za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga iz Priloge II, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom, ali v kateri koli drugi državi, če je navedeno blago namenjeno za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono ali epikontinentalnim pasom, je treba pridobiti predhodno dovoljenje.

2.  Vsa dovoljenja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, in so skladna s podrobnimi pravili iz člena 11 Uredbe (ES) št. 428/2009. Dovoljenja veljajo po vsej Uniji.

3.  V Prilogi II je navedeno določeno blago, primerno za naslednje kategorije projektov iskanja in pridobivanja v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom:

(a) iskanje in pridobivanje nafte v vodah, na globinah več kot 150 metrov;

(b) iskanje in pridobivanje nafte na odprtem morju severno od polarnega kroga ali

(c) projekti, ki imajo potencial, da bi se nafto pridobivalo iz virov, ki se nahajajo v formacijah skrilavca, s hidravličnim lomljenjem; ne uporablja se za iskanje in pridobivanje preko formacij skrilavca z namenom določitve rezervoarjev, ki se ne nahajajo v slojih skrilavca in črpanja iz teh rezervoarjev.

4.  Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.

5.  Pristojni organi ne izdajo nobenega dovoljenja za nobeno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga iz Priloge II, če lahko utemeljeno sklepajo, da so prodaja, dobava, prenos ali izvoz predmetov namenjeni za katero koli kategorijo projektov iskanja in pridobivanja iz odstavka 3.

Pristojni organi pa lahko izdajo dovoljenje, če je prodaja, dobava, prenos ali izvoz povezan z izpolnitvijo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene pred 1. avgustom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

Pristojni organi lahko izdajo dovoljenje tudi, če je prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga potreben za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na človekovo zdravje in varnost ali na okolje. V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz opravi brez predhodnega dovoljenja, če izvoznik v petih delovnih dneh od prodaje, dobave, prenosa ali izvoza o tem obvesti pristojni organ, pri čemer podrobno ustrezno pojasni prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

▼B

6.  Pod pogoji iz odstavka 5 lahko pristojni organi razveljavijo, odložijo izvršitev, spremenijo ali prekličejo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali.

7.  Če pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja ali razveljavi, odloži izvršitev, znatno omeji ali prekliče dovoljenje v skladu z odstavkom 5 ali 6, zadevna država članica o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo ter jim pošlje ustrezne informacije, pri tem pa upošteva določbe o zaupnosti takih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 ( 5 ).

8.  Preden država članica izda dovoljenje v skladu z odstavkom 5 za transakcijo, ki je v bistvenem delu enaka transakciji, katero je v skladu z odstavkoma 6 in 7 druga država članica zavrnila oziroma so jo druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim predloži vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

▼M1

Člen 3a

▼M2

1.  Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje spremnih storitev, ki so potrebne za naslednje kategorije projektov iskanja in pridobivanja v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom:

(a) iskanje in pridobivanje nafte v vodah, na globinah več kot 150 metrov;

(b) iskanje in pridobivanje nafte na odprtem morju severno od polarnega kroga ali

(c) projekti, ki imajo potencial, da bi se nafto pridobivalo iz virov, ki se nahajajo v formacijah skrilavca, s hidravličnim lomljenjem; ne uporablja se za iskanje in pridobivanje preko formacij skrilavca z namenom določitve rezervoarjev, ki se ne nahajajo v slojih skrilavca in črpanja iz teh rezervoarjev..

V tem odstavku spremne storitve pomenijo:

(i) vrtanje,

(ii) preskušanje vrtin,

(iii) storitve popisovanja in zaključne storitve,

(iv) dobava posebnih plavajočih konstrukcij.

2.  Prepovedi iz odstavka 1 ne posegajo v izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 12. septembrom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takšne pogodbe.

3.  Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo, kadar so zadevne storitve potrebne za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na človekovo zdravje in varnost ali na okolje.

Ponudnik storitev v petih delovnih dneh obvesti pristojni organ o kakršni koli dejavnosti, izvedeni na podlagi tega odstavka, pri čemer podrobno ustrezno pojasni prodajo, dobavo, prenos ali izvoz.

▼B

Člen 4

1.  Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga ( 6 ) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

▼M1

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami s Skupnega seznama vojaškega blaga, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem ali garancijo kreditnih izvoznih poslov, pa tudi zavarovanjem in pozavarovanjem za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji;

▼B

(c) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijami z dvojno rabo, ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga ali tehnologij, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike;

(d) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami z dvojno rabo, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takih predmetov ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike.

▼M2

2.  Prepovedi iz odstavka 1 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. avgustom 2014, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, in v zagotavljanje pomoči, potrebne za vzdrževanje in varnost obstoječih zmogljivosti v okviru EU.

▼M3

2a.  Prepovedi iz točk (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljajo za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezanih z naslednjimi ukrepi:

(a) prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom hidrazina (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 odstotkov ali več, pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen, in ki ne presega skupne količine 800 kg za posamezno izstrelitev ali satelit;

(b) uvozom, nakupom ali prevozom nesimetričnega dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c) prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom in uvozom, nakupom ali prevozom monometil hidrazina (CAS 60-34-4), pod pogojem, da se tehnična pomoč, financiranje ali finančna pomoč nanaša na količino monometil hidrazina, izračunano glede na izstrelitev ali izstrelitve ali satelite, za katere je bil narejen,

kolikor so snovi iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka namenjene za uporabo v izstrelnih napravah, ki jih upravljajo evropski izvajalci izstrelitev, za uporabo pri izstrelitvah evropskih vesoljskih programov ali za preskrbo satelitov z gorivom s strani evropskih proizvajalcev satelitov.

2b.  Za neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, povezanih z dejavnostmi iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2a, je treba pridobiti predhodno dovoljenje pristojnih organov.

Prosilci za dovoljenje morajo pristojnim organom posredovati vse ustrezne podatke, ki se zahtevajo.

Pristojni organi obvestijo Komisijo o vseh danih dovoljenjih.

▼M2

3.  Dovoljenje zadevnega pristojnega organa je potrebno za zagotavljanje:

(a) tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom iz Priloge II, ter za neposredno ali posredno zagotavljanje, proizvodnjo, vzdrževanje in uporabo tega blaga kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če taka pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi;

(b) financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom iz Priloge II, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga ali za kakršno koli neposredno ali posredno zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, ali, če navedena pomoč zadeva blago za uporabo v Rusiji, vključno z njeno izključno ekonomsko cono in epikontinentalnim pasom, kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih iz člena 3(5), se lahko storitve iz tega odstavka zagotavljajo brez predhodnega soglasja, pod pogojem, da ponudnik storitev v petih delovnih dneh po opravljeni storitvi obvesti pristojni organ.

▼C1

4.  Če je v skladu z odstavkom 3 tega člena treba pridobiti dovoljenje, se smiselno uporablja člen 3, zlasti odstavka 2 in 5 navedenega člena.

▼M1

Člen 5

1.  Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so bili izdani po 1. avgustu 2014 do 12. septembru 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014, s strani:

(a) večje kreditne institucije ali druge večje institucije s seznama v Prilogi III, ki ima izrecna pooblastila za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodarstva, njegove diverzifikacije in spodbujanje naložb ter ima sedež v Rusiji in katere več kot 50-odstotni delež je bil 1. avgusta 2014 v javni lasti ali pod javnim nadzorom, ali

(b) pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge III, ali

(c) pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b) tega odstavka ali s seznama iz Priloge III.

2.  Prepovedani so neposreden ali posreden nakup, prodaja, zagotavljanje investicijskih storitev ali pomoči pri izdaji ali drugem poslovanju s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so bili izdani po 12. septembru 2014, s strani:

(a) pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki se ukvarja predvsem z in namenja obsežno dejavnost načrtovanju, proizvodnji, prodaji ali izvozu vojaške opreme ali storitev s seznama iz Priloge V, razen pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju ali sektorju za jedrsko energijo;

(b) pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti in ima ocenjena skupna sredstva več kot en bilijon ruskih rubljev ter katerega ocenjeni prihodni vsaj v 50 odstotkih izhajajo iz prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih derivatov s seznama iz Priloge VI;

(c) pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, ali

(d) pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a), (b) ali (c) tega odstavka.

▼M2

3.  Prepovedano je neposredno ali posredno vzpostavljanje ali sodelovanje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov, katerih zapadlost je daljša od 30 dni, kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1 ali 2 po 12. septembru 2014.

Prepoved se ne uporablja za:

(a) posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe, ali

(b) posojila, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati nujna sredstva za doseganje meril solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s sedežem v Uniji, ki so v več kot 50-odstotni lasti subjekta iz Priloge III.

▼M2

4.  Prepoved iz odstavka 3 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 12. septembrom 2014, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) vsi pogoji takega črpanja ali izplačil:

(i) so bili dogovorjeni pred 12. septembrom 2014 in

(ii) na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni ter

(b) je bil pred 12. septembrom 2014 določen pogodbeni datum zapadlosti za povračila v celoti za vsa razpoložljiva sredstva in za prenehanje pogodbenih zavez, pravic in obveznosti.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi s trajanjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere ter najvišji znesek.

▼B

Člen 6

1.  Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije:

(a) o dovoljenjih, izdanih na podlagi člena 3;

(b) o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča.

2.  Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 7

Na Komisijo se prenese pooblastilo za spremembo Priloge I na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Člen 8

1.  Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.  Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi I. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge I.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.  Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi I.

Člen 10

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da tako ravnajo, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 11

1.  V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali katerimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

▼M1

(a) subjekti iz točk (b) in (c) člena 5(1) ter točk (c) in (d) člena 5(2) ali s seznama iz prilog III, IV, V in VI;

▼B

(b) katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ;

(c) katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali (b) tega odstavka ali v njihovem imenu.

2.  V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja zahtevek.

3.  Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

▼M1

Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz členov 2, 2a, 3a, 4 ali 5, vključno z delovanjem namesto subjektov iz člena 5 ali z uporabo izjem iz člena 5(3) za financiranje subjektov iz člena 5.

▼B

Člen 13

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom ene od držav članic;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih in naslov za uradna obvestila Evropski komisiji

1. Informacije o pristojnih organih držav članic

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Naslov za uradna obvestila Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu
PRILOGA II

▼M2

Seznam blaga iz člena 3

▼BOznaka KN

Poimenovanje

7304 11 00

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz nerjavnega jekla

7304 19 10

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 30

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 19 90

Brezšivne cevi za naftovode ali plinovode, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 22 00

Brezšivne vrtalne cevi iz nerjavnega jekla, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina

7304 23 00

Brezšivne vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7304 29 10

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 30

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7304 29 90

Brezšivne zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

7305 11 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene, električno obločno

7305 12 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni, električno obločno)

7305 19 00

Cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla (razen izdelkov, ki so vzdolžno varjeni)

7305 20 00

Zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla

7306 11

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 19

Varjene cevi za naftovode ali plinovode, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

7306 21 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm

7306 29 00

Varjene zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz ploščato valjanih izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

8207 13 00

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov

8207 19 10

Orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovnimi deli iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

▼M2

ex 8413 50

Tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

ex 8413 60

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem za tekočine na motorni pogon z maksimalnim pretokom, večjim od 18 m3/uro, in maksimalnim izhodnim tlakom, večjim od 40 barov, posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v naftne vrtine.

▼B

8413 82 00

Dvigala za tekočine (razen črpalk)

8413 92 00

Deli dvigal za tekočine, ki niso navedeni drugje

8430 49 00

Stroji za vrtanje zemlje ali kopanje mineralov ali rud, nesamovozni in nehidravlični (razen strojev za prebijanje predorov in ročnega orodja)

▼M2

ex 8431 39 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifne številke 8428

ex 8431 43 00

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih podštevilk 8430 41 ali 8430 49

ex 8431 49

Deli, primerni za uporabo izključno ali primarno s stroji za naftna polja iz tarifnih številk 8426 , 8429 in 8430

▼B

8705 20 00

Mobilni vrtalni stolpi

8905 20 00

Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 90 10

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji (razen plavajočih bagrov, plavajočih ali potapljajočih se vrtalnih ali proizvodnih ploščadi; ribiških in vojnih ladij)
PRILOGA III

Seznam institucij iz člena 5(a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4 VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
PRILOGA IV

Seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
PRILOGA V

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 5(2)(a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
PRILOGA VI

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 5(2)(b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Glej stran 13 tega Uradnega lista.

( 2 ) UL L 78, 17.3.2014, str. 6.

( 3 ) Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).

( 4 ) Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).

( 5 ) Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

( 6 ) Zadnja različica je objavljena v UL C 107, 9.4.2014, str. 1.

Top