EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0692-20140731

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/2014-07-31

2014R0692 — SL — 31.07.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 692/2014

z dne 23. junija 2014

o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

(UL L 183, 24.6.2014, p.9)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (EU) št. 825/2014 z dne 30. julija 2014

  L 226

2

30.7.2014


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 197, 4.7.2014, str. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

UREDBA SVETA (EU) št. 692/2014

z dne 23. junija 2014

o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

▼BSVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/386/SZVP ( 1 ) o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 20. in 21. marca 2014 ostro obsodil priključitev Avtonomne republike Krim (v nadaljnjem besedilu: Krim) in mesta Sevastopol (v nadaljnjem besedilu: Sevastopol) Ruski federaciji ter poudaril, da priključitve ne bo priznal. Evropski svet je skladno s tem Komisijo pozval, naj oceni pravne posledice te priključitve in predlaga gospodarske, trgovinske in finančne omejitve glede Avtonomne republike Krim, ki naj se čim prej izvedejo.

(2)

Generalna skupščina Združenih narodov je v Resoluciji z dne 27. marca 2014 potrdila svojo zavezanosti suverenosti, politični neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih mej ter poudarila neveljavnost referenduma, ki so ga 16. marca 2014 izvedli na Krimu, in pozvala vse države, naj ne priznajo sprememb statusa Krima in Sevastopola.

(3)

Svet je 23. junija 2014 sprejel Sklep 2014/386/SZVP o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola in neposrednega ali posrednega zagotavljanja financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom takšnega blaga, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola. Da bi se čim bolj omejil učinek takih omejevalnih ukrepov na gospodarske subjekte, bi bilo treba določiti izjeme in prehodna obdobja glede trgovine z blagom in povezanih storitev, za katere so potrebne transakcije na podlagi trgovske pogodbe ali povezane pogodbe, pod pogojem da se uporabi postopek priglasitve.

(4)

Ti ukrepi spadajo v področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnih postopkih ali ne, vložen pred 25. junijem 2014 ali po tem datumu, in izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i) zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii) zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv) nasprotni zahtevek;

(v) zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b) „pogodba ali transakcija“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katerega koli prava, ki se uporablja, in ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, in sicer zlasti finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(c) „blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola“ pomeni blago, ki je bilo v celoti pridobljeno v Krimu in Sevastopolu ali ki je bilo tam nazadnje bistveno obdelano ali predelano, mutatis mutandis, v skladu s členoma 23 in 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 2 );

(d) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(e) „pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih mest iz Priloge;

▼M1

(f) „posredniške storitve“ pomeni:

(i) pogajanja ali ureditve transakcij glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi iz ene tretje države v drugo tretjo državo; ali

(ii) prodaja ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi če se nahajajo v tretjih državah, za njihov prenos v drugo tretjo državo;

(g) „tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali kakršne koli drugih tehnične storitve in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči.

▼B

Člen 2

Prepovedano je:

(a) uvažati blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Evropsko unijo;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom blaga iz točke (a).

▼M1

Člen 2a

1.  Prepovedano je naslednje:

(a) odobritev kakršnega koli finančnega posojila ali kredita, posebej v zvezi z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike na Krimu ali v Sevastopolu;

(b) pridobitev ali povečanje lastniških deležev, vključno s prevzemom v celoti ter s pridobitvijo delnic in lastniških vrednostnih papirjev, v podjetjih s sedežem na Krimu ali v Sevastopolu, ki so dejavna na področju vzpostavljanja, pridobivanja ali razvoja infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike na Krimu ali v Sevastopolu;

(c) ustanovitev kakršnega koli skupnega podjetja, povezanega z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike na Krimu ali v Sevastopolu.

2.  Prepovedano je naslednje:

(a) odobritev kakršnega koli finančnega posojila ali kredita posebej v zvezi z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu;

(b) pridobitev ali povečanje lastniških deležev, vključno s prevzemom takih podjetij v celoti ter pridobitvijo delnic in lastniških vrednostnih papirjev, v podjetjih s sedežem na Krimu ali v Sevastopolu, ki so dejavna pri izkoriščanju virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu;

(c) ustanovitev kakršnega koli skupnega podjetja v zvezi z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v Sevastopolu.

3.  V tem členu in členu 2b se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „mineralni viri“ so viri, ki so navedeni v Prilogi II;

(b) „izkoriščanje“ pomeni raziskovanje, iskanje, črpanje, rafiniranje in upravljanje virov nafte, plina in mineralov ter zagotavljanje s tem povezanih geoloških storitev, vendar ne vključuje vzdrževanja z namenom zagotavljanja varnosti obstoječe infrastrukture;

(c) „rafiniranje“ pomeni predelavo, obdelavo ali pripravo za prodajo.

Člen 2b

Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve v zvezi z naložbenimi dejavnostmi iz člena 2a.

Člen 2c

1.  Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati in izvažati ključno opremo in tehnologijo iz Priloge III kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu.

2.  Priloga III zajema ključno opremo in tehnologijo, povezano z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v naslednjih sektorjih:

(a) promet;

(b) telekomunikacije;

(c) energetika;

(d) izkoriščanje zalog nafte, plina in mineralov na Krimu in v Sevastopolu.

3.  Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge III ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz Priloge III kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu in

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge III kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu.

4.  Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavkov 1 in 3.

5.  Prepovedi iz odstavkov 1 in 3 se ne uporabljajo za izvajanje do 28. oktobra 2014 transakcij, ki so potrebne na podlagi pogodbe o trgovskih poslih, sklenjene pred 30. julija 2014 v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo iz Priloge III, ali dodatnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takih pogodb, pod pogojem, da fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi sodelovati v takih transakcijah ali zagotavljati pomoč v zvezi s takimi transakcijami, o transakciji ali pomoči vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima sedež.

Člen 2d

Člena 2a in 2b se ne uporabljata za odobritev finančnega posojila ali kredita, povečanje lastniških deležev ali ustanovitev kakršnega koli skupnega podjetja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) transakcija je potrebna na podlagi dogovora ali s pogodbe, sklenjenega oziroma sklenjene pred 30. julija 2014, in

(b) pristojni organ je o tem obveščen najmanj 10 delovnih dni vnaprej.

▼B

Člen 3

Prepovedi iz člena 2 se ne uporabljajo za:

(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;

▼C1

(b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ) ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

▼B

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 2.

Člen 5

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kakor koli kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 6

1.  V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnimi koli podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a) določena fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a);

(c) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugotovljeno, da je kršil prepovedi iz te uredbe;

(d) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan v členu 2.

2.  V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.  Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 7

1.  Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.  Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih relevantnih informacijah, ki bi lahko vplivale na uspešno izvajanje te uredbe.

Člen 8

1.  Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.  Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.  Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
▼M1

PRILOGA I

▼B

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
PRILOGA II

Mineralni viri iz člena 2a:Oznaka KN

Poimenovanje izdelka

2501 00 10

Morska voda in slanice

2501 00 31

Sol za kemično predelavo „ločevanje natrija od klora“, za proizvodnjo drugih proizvodov

2501 00 51

Sol, denaturirana ali za drugo uporabo v industriji, vključno za prečiščevanje (razen za kemično predelavo ali shranjevanje ali pripravo hrane za človeško ali živalsko prehrano)

2501 00 99

Sol in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne (razen jedilne soli, soli za kemično predelavo „ločevanje natrija od klora“, denaturirane soli in soli za drugo uporabo v industriji)

2502 00 00

Železovi piriti, nepraženi

2503 00

Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, oborjenega in koloidnega žvepla

2504

Grafit, naravni

2505

Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan, razen kovinonosnega peska iz poglavja 26

2506

Kremen (razen naravnega peska); kvarcit, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

2507 00

Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali nežgane

2508

Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tarifne številke 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

2509 00 00

Kreda

2510

Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi kalcijevi fosfati, naravna in fosfatirana kreda

2511

Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen barijevega oksida iz tarifne številke 2816

2512 00 00

Silikatna fosilna moka (npr.: kieselgur, tripolit, diatomit) in podobne silikatne zemljine, žgane ali nežgane, navidezne specifične mase 1 ali manjše

2513

Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje, termično obdelane ali neobdelane

2514 00 00

Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

2515

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

2517

Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ali za druga nasipanja, prodniki in kremen, vključno termično obdelani; makadam iz žlindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov, vključno mešani z materiali iz prvega dela te tarifne številke; termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tarifne številke 2515 ali 2516, vključno termično obdelani

2518

Dolomit, žgan ali sintran ali ne, vključno z grobo klesanim ali razžaganim ali kako drugače razrezanim v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče; dolomitne nabijalne mešanice

2519 00 00

Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran) magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih; drugi magnezijevi oksidi, čisti ali nečisti

2520

Surova sadra; anhidrid sadre; mavec (ki sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata), barvan ali nebarvan, z majhnimi količinami pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez njih

2521 00 00

Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa

2522

Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

2524

Azbest

2525

Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki

2526

Steatit, naravni, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec

2528 00 00

Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne slane vode; naravna borova kislina, ki vsebuje do 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek

2529

Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit; fluorit

2530

Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu

2601

Železove rude in koncentrati, tudi praženi železovi piriti

2602 00 00

Manganove rude in koncentrati, vključno železo – manganove rude in koncentrati z 20 % in več mangana, računano na suh izdelek

2603 00 00

Bakrove rude in koncentrati

2604 00 00

Nikljeve rude in koncentrati

2605 00 00

Kobaltove rude in koncentrati

2606 00 00

Aluminijeve rude in koncentrati

2607 00 00

Svinčeve rude in koncentrati

2608 00 00

Cinkove rude in koncentrati

2609 00 00

Kositrove rude in koncentrati

2610 00 00

Kromove rude in koncentrati

2611 00 00

Volframove rude in koncentrati

2612

Uranove ali torijeve rude in koncentrati

2613

Molibdenove rude in koncentrati

2614 00 00

Titanove rude in koncentrati

2615

Niobijeve, tantalove, vanadijeve in cirkonijeve rude in koncentrati

2616

Rude plemenitih kovin in koncentrati

2617

Druge rude in koncentrati

2618 00 00

Granulirana žlindra (žlindrni pesek), dobljena pri pridobivanju železa ali jekla

2619 00

Žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in drugi odpadki pri pridobivanju železa ali jekla

2620

Žlindre, pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje železa ali jekla), ki vsebujejo kovine, arzen ali njihove spojine

2621

Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih alg; pepel in ostanki, ki nastanejo po sežigu komunalnih odpadkov

2701

Črni premog, tudi briketi raznih oblik iz črnega premoga

2702

Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata

2703 00 00

Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali aglomerirana

2704 00

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, neaglomerirana ali aglomerirana; retortno oglje

2705 00 00

Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov in drugih plinastih ogljikovodikov

2706 00 00

Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga, rjavega premoga (lignita) ali šote in drugi mineralni katrani, dehidratirani ali nedehidratirani ali deloma destilirani ali ne, vključno rekonstituirani katrani

2707

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin

2708

Smola in smolni koks, dobljena iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov

2709 00

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih, ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

2715 00 00

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, „cutback“)

2716 00 00

Električna energija

2801

Fluor, klor, brom in jod

2802 00 00

Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo

2803 00 00

Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu)

2804

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

2805

Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke zemeljske kovine in skandij in itrij, vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine; živo srebro

2806

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina

2807 00 00

Žveplova kislina; oleum

2808 00 00

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline

2809

Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline, kemično opredeljene ali ne

2810 00

Borovi oksidi; borove kisline

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin

2812

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

2813

Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid, komercialni

2814

Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

2815

Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi

2816

Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

2818

Umetni korund, kemično opredeljen ali ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

2819

Kromovi oksidi in hidroksidi

2820

Manganovi oksidi

2821

Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70 mas. % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

2822 00 00

Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi

2823 00 00

Titanovi oksidi

2824

Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

2825

Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze; drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli

2827

Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

2828

Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

2829

Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati

2830

Sulfidi; polisulfidi, kemično opredeljeni ali ne

2831

Ditioniti in sulfoksilati

2832

Sulfiti; tiosulfati

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično opredeljeni ali ne

2836

Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat

2837

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

2839

Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

2840

Borati; peroksiborati (perborati)

2841

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

2842

Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vključno z aluminosilikati, kemično opredeljenimi ali ne), razen azidov

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin

2844

Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vključno fisijski in oplodni kemični elementi in izotopi) in njihove spojine; mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode

2845

Izotopi, razen izotopov iz tarifne številke 2844; anorganske in organske spojine teh izotopov, kemično opredeljene ali neopredeljene

2846

Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin

2847 00 00

Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

2848 00 00

Fosfidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni, razen železovih fosfidov

2849

Karbidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično opredeljeni ali ne; razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne številke 2849

2852

Anorganske ali organske živosrebrove spojine, kemično opredeljene ali kemično neopredeljene, razen amalgamov

2853 00

Druge anorganske spojine (vključno z destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

2901

Aciklični ogljikovodiki

2902

Ciklični ogljikovodiki

2903

Halogenirani derivati ogljikovodikov

2904

Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2906

Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2907

Fenoli; fenolni alkoholi

2908

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov

2909

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2911 00 00

Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2912

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid

2913 00 00

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati proizvodov iz tarifne številke 2912

2914

Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

2916

Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2917

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2918

Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2919

Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2920

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2921

Spojine z amino funkcijo

2922

Aminospojine s kisikovo funkcijo

2923

Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

2924

Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo

2925

Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo

2926

Spojine z nitrilno funkcijo

2927 00 00

Diazo-, azo- ali azoksi spojine

2928 00

Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

2929

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

2930

Organske žveplove spojine

2931

Druge organsko-anorganske spojine

2932

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

2935 00

Sulfonamidi

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7107 00 00

Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109 00 00

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7110

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

7111 00 00

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin

7201

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

7202

Fero-zlitine

7203

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7204

Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

7205

Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla

7206

Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih oblikah (razen železa iz tarifne številke 7203)

7401 00 00

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

7402 00 00

Neprečiščen baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

7403

Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi

7404 00

Bakrovi odpadki in ostanki

7405 00 00

Predzlitine bakra

7406

Prah in luskine, iz bakra

7501

Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja

7502

Surovi nikelj

7503 00

Nikljasti odpadki in ostanki

7504 00 00

Nikljasti prah in luskine

7601

Aluminij, surov

7602 00

Aluminijasti odpadki in ostanki

7603

Aluminijasti prah in luskine

7801

Surovi svinec

7802 00 00

Svinčeni odpadki in ostanki

ex78 04

Prah in luskine iz svinca

7901

Cink, surov

7902 00 00

Cinkovi odpadki in ostanki

7903

Cinkov prah in luskine

8001

Kositer, surov

8002 00 00

Kositrni odpadki in ostanki

ex81 01

Volfram, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 02

Molibden, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 03

Tantal, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 04

Magnezij, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 05

Kobalt, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 06 00

Bismut, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 07

Kadmij, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 08

Titan, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 09

Cirkonij, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 10

Antimon, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 11 00

Mangan, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 12

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)

ex81 13 00

Kermeti, vključno z odpadki in ostanki (razen polizdelkov in končnih izdelkov)
PRILOGA III

Ključna oprema in tehnologija, povezana z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture na Krimu in v Sevastopolu iz člena 2c:OZNAKA KN

POIMENOVANJE IZDELKA

7304 11 00

BREZŠIVNE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ NERJAVNEGA JEKLA

7304 19 10

BREZŠIVNE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 168,3 MM (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

7304 19 30

BREZŠIVNE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 168,3 MM, VENDAR DO VKLJUČNO 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

7304 19 90

BREZŠIVNE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

7304 22 00

BREZŠIVNE VRTALNE CEVI IZ NERJAVNEGA JEKLA, KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA

7304 23 00

BREZŠIVNE VRTALNE CEVI, KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ ŽELEZA ALI JEKLA (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

7304 24 00

BREZŠIVNE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ NERJAVNEGA JEKLA

7304 29 10

BREZŠIVNE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 168,3 MM (RAZEN IZDELKOV IZ LITEGA ŽELEZA)

7304 29 30

BREZŠIVNE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 168,3 MM, VENDAR DO VKLJUČNO 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ LITEGA ŽELEZA)

7304 29 90

BREZŠIVNE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ LITEGA ŽELEZA)

7305 11 00

CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, S KROŽNIM PREČNIM PREREZOM IN ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, VZDOLŽNO VARJENE, ELEKTRIČNO OBLOČNO

7305 12 00

CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, S KROŽNIM PREČNIM PREREZOM IN ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM, IZ ŽELEZA ALI JEKLA, VZDOLŽNO VARJENE (RAZEN IZDELKOV, KI SO VZDOLŽNO VARJENI, ELEKTRIČNO OBLOČNO)

7305 19 00

CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, S KROŽNIM PREČNIM PREREZOM IN ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ ŽELEZA ALI JEKLA (RAZEN IZDELKOV, KI SO VZDOLŽNO VARJENI)

7305 20 00

ZAŠČITNE CEVI („CASING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, S KROŽNIM PREČNIM PREREZOM IN ZUNANJIM PREMEROM VEČ KOT 406,4 MM, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ ŽELEZA ALI JEKLA

7306 11

VARJENE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 406,4 MM

7306 19

VARJENE CEVI ZA NAFTOVODE ALI PLINOVODE, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

7306 21

VARJENE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 406,4 MM

7306 29

VARJENE ZAŠČITNE CEVI („CASING“) IN PROIZVODNE CEVI („TUBING“), KI SE UPORABLJAJO PRI VRTANJU ZA PRIDOBIVANJE NAFTE ALI PLINA, IZ PLOŠČATO VALJANIH IZDELKOV IZ ŽELEZA ALI JEKLA, Z ZUNANJIM PREMEROM DO VKLJUČNO 406,4 MM (RAZEN IZDELKOV IZ NERJAVNEGA JEKLA ALI LITEGA ŽELEZA)

ex73 11 00

VSEBNIKI IZ ŽELEZA ALI JEKLA ZA KOMPRIMIRANE ALI UTEKOČINJENE PLINE (RAZEN VSEBNIKOV, POSEBEJ KONSTRUIRANIH ALI OPREMLJENIH ZA ENEGA ALI VEČ NAČINOV PREVOZA)

8207 13 00

ORODJE ZA VRTANJE KAMNA ALI ZEMLJE, IZMENLJIVO, Z DELOVNIMI DELI IZ SINTRANIH KOVINSKIH KARBIDOV ALI KERMETOV

8207 19 10

ORODJE ZA VRTANJE KAMNA ALI ZEMLJE, IZMENLJIVO, Z DELOVNIMI DELI IZ DIAMANTA ALI AGLOMERIRANEGA DIAMANTA

8413 50

TLAČNE ČRPALKE Z IZMENIČNIM GIBANJEM ZA TEKOČINE, NA MOTORNI POGON (RAZEN TISTIH IZ TARIFNIH PODŠTEVILK 8413 11 IN 8413 19), ČRPALKE ZA GORIVO, MAZALNE IN HLADILNE MEDIJE BATNIH MOTORJEV Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM TER ČRPALKE ZA BETON

8413 60

TLAČNE ČRPALKE Z ROTACIJSKIM GIBANJEM ZA TEKOČINE, NA MOTORNI POGON (RAZEN TISTIH IZ TARIFNIH PODŠTEVILK 8413 11 IN 8413 19 TER ČRPALK ZA GORIVO, MAZALNE IN HLADILNE MEDIJE BATNIH MOTORJEV Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM)

8413 82 00

DVIGALA ZA TEKOČINE (RAZEN ČRPALK)

8413 92 00

DELI DVIGAL ZA TEKOČINE, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

8430 49 00

STROJI ZA VRTANJE ZEMLJE ALI KOPANJE MINERALOV ALI RUD, NESAMOVOZNI IN NEHIDRAVLIČNI (RAZEN STROJEV ZA PREBIJANJE PREDOROV IN ROČNEGA ORODJA)

8431 39 00

DELI STROJEV IZ TARIFNE ŠTEVILKE 8428, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

8431 43 00

DELI STROJEV ZA VRTANJE IZ TARIFNIH PODŠTEVILK 8430 41 ALI 8430 49, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

8431 49

DELI STROJEV IZ TARIFNIH ŠTEVILK 8426, 8429 IN 8430, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

8479 89 97

STROJI, APARATI IN MEHANSKE NAPRAVE, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

8705 20 00

MOBILNI VRTALNI STOLPI

8905 20 00

PLAVAJOČE ALI POTAPLJAJOČE SE VRTALNE ALI PROIZVODNE PLOŠČADI

8905 90 10

PLOVILA-SVETILNIKI, GASILSKA PLOVILA, PLAVAJOČE DVIGALNE NAPRAVE IN DRUGA PLOVILA, PRI KATERIH JE PLOVBA PODREJENA NJIHOVI GLAVNI FUNKCIJI (RAZEN PLAVAJOČIH BAGROV, PLAVAJOČIH ALI POTAPLJAJOČIH SE VRTALNIH ALI PROIZVODNIH PLOŠČADI; RIBIŠKIH IN VOJNIH LADIJ)( 1 ) Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (glej stran 70 tega Uradnega lista).

( 2 ) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

( 3 ) UL L 118, 22.4.2014, str. 1.

Top