EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0651-20230701

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01

02014R0651 — SL — 01.07.2023 — 006.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014

z dne 17. junija 2014

o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 187 26.6.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017

  L 156

1

20.6.2017

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020

  L 215

3

7.7.2020

 M3

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/452 z dne 15. marca 2021

  L 89

1

16.3.2021

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021

  L 270

39

29.7.2021

 M5

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/917 z dne 4. maja 2023

  L 119

159

5.5.2023

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023

  L 167

1

30.6.2023


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 349, 5.12.2014, str.  67 (651/2014)

►C2

Popravek, UL L 026, 31.1.2018, str.  53 (2017/1084)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014

z dne 17. junija 2014

o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe

(Besedilo velja za EGP)KAZALO

POGLAVJE I –

Skupne določbe

POGLAVJE II –

Spremljanje

POGLAVJE III –

Posebne določbe za različne vrste pomoči

Oddelek 1 –

Regionalna pomoč

Oddelek 2 –

Pomoč za MSP

Oddelek 2A —

Pomoč za evropsko teritorialno sodelovanje

Oddelek 3 –

Pomoč za dostop do finančnih sredstev za MSP

Oddelek 4 –

Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

Oddelek 5 –

Pomoč za usposabljanje

Oddelek 6 –

Pomoč za prikrajšane in invalidne delavce

Oddelek 7 –

Pomoč za varstvo okolja

Oddelek 8 –

Pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče

Oddelek 9 –

Socialna pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij

Oddelek 10 –

Pomoč za širokopasovno infrastrukturo

Oddelek 11 –

Pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine

Oddelek 12 –

Pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo

Oddelek 13 –

Pomoč za lokalno infrastrukturo

Oddelek 14 –

Pomoč za regionalna letališča

Oddelek 15 –

Pomoč za pristanišča

Oddelek 16 —

Pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

POGLAVJE IV –

Končne določbePOGLAVJE I

Skupne določbe

Člen 1

Področje uporabe

1.  

Ta uredba se uporablja za naslednje vrste pomoči:

(a) 

regionalno pomoč;

(b) 

pomoč za MSP v obliki pomoči za naložbe, pomoči za tekoče poslovanje in pomoči za dostop do finančnih sredstev za MSP;

(c) 

pomoč za varstvo okolja;

(d) 

pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije;

(e) 

pomoč za usposabljanje;

(f) 

pomoč za zaposlovanje prikrajšanih in invalidnih delavcev;

(g) 

pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče;

(h) 

socialno pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij;

(i) 

pomoč za širokopasovno infrastrukturo;

(j) 

pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine;

▼M1

(k) 

pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo;

(l) 

pomoč za lokalno infrastrukturo;

▼M4

(m) 

pomoč za regionalna letališča;

(n) 

pomoč za pristanišča;

▼M4

(o) 

pomoč za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja in

(p) 

pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU.

▼B

2.  

Ta uredba se ne uporablja za:

▼M6

(a) 

sheme v oddelkih 1 (razen člena 15), 2 (razen členov 19c in 19d), 3, 4, 7 (razen člena 44) in 10 poglavja III te uredbe, če povprečni letni proračun za državno pomoč na državo članico presega 150 milijonov EUR, po šestih mesecih po njihovem začetku veljavnosti, ter pomoč, ki se izvaja v obliki finančnih produktov v skladu s poglavjem III, oddelek 16, če povprečni letni proračun za državno pomoč na državo članico presega 200 milijonov EUR, po šestih mesecih po njihovem začetku veljavnosti. Za pomoč v skladu s poglavjem III oddelek 16, te uredbe se pri oceni, ali povprečni letni proračun države članice za državno pomoč, povezan z določenim finančnim produktom, presega 200 milijonov EUR, upoštevajo samo prispevki države članice v oddelek jamstva EU za države članice iz člena 9(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), ki so namenjeni za ta finančni produkt. Komisija se lahko odloči, da se ta uredba še naprej uporablja za daljše obdobje za vsako od navedenih shem pomoči, potem ko preuči ustrezne načrte ocenjevanja, ki jih države članice priglasijo Komisiji, in sicer v 20 delovnih dneh od začetka veljavnosti sheme. Če je Komisija že podaljšala uporabo te uredbe prek prvotnih šestih mesecev za takšne sheme, se lahko države članice odločijo, da navedene sheme podaljšajo do konca obdobja uporabe te uredbe, pod pogojem, da je zadevna država članica predložila ocenjevalno poročilo v skladu z načrtom ocenjevanja, ki ga je odobrila Komisija;

▼B

(b) 

vse spremembe shem iz člena 1(2)(a), razen preoblikovanja, ki ne morejo vplivati na združljivost sheme pomoči na podlagi te uredbe ali ne morejo znatno vplivati na vsebino odobrenega načrta ocenjevanja;

(c) 

pomoč za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

(d) 

pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

▼M1

3.  

Ta uredba se ne uporablja za:

▼M6

(a) 

pomoč, dodeljeno v sektorju ribištva in akvakulture v okviru področja uporabe Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), z izjemo:

— 
pomoči za usposabljanje,
— 
pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev,
— 
pomoči na področju raziskav in razvoja,
— 
pomoči za inovacije za MSP,
— 
pomoči za prikrajšane in invalidne delavce,
— 
regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah,
— 
shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje,
— 
pomoči za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
— 
pomoči za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja,
— 
od 1. julija 2023 pomoči v obliki znižanja okoljskih davkov v skladu s členom 15(1), točka (f), in členom 15(3) Direktive Sveta 2003/96/ES ( 3 ),
— 
pomoči v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, razen za operacije iz člena 1(1) Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 ( 4 ),
— 
pomoči za mikropodjetja v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote iz člena 19c,
— 
pomoči za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, iz člena 19d za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini;
(b) 

pomoč, dodeljeno v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, okoljske pomoči, pomoči za usposabljanje, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, pomoči za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pomoči za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, pomoči v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, pomoči za mikropodjetja v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote iz člena 19c in pomoči za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, iz člena 19d za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini;

▼M1

(c) 

pomoč za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:

(i) 

kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;

(ii) 

kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

(d) 

pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU ( 5 );

(e) 

vrste regionalne pomoči iz člena 13.

▼B

Če je podjetje dejavno v izključenih sektorjih iz točk (a), (b) ali (c) prvega pododstavka ter sektorjih, ki sodijo na področje uporabe te uredbe, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če države članice na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovijo, da dejavnosti v izključenih sektorjih ne prejemajo pomoči, dodeljene v skladu s to uredbo.

▼M4

4.  

Ta uredba se ne uporablja za:

(a) 

sheme pomoči, ki izrecno ne izključujejo plačil individualne pomoči podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi pomoči iste države članice za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, ter shem pomoči, za katere veljajo člen 19b, oddelek 2a in oddelek 16 poglavja III;

(b) 

ad hoc pomoč za podjetje iz točke (a);

(c) 

pomoč podjetjem v težavah, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, shem zagonske pomoči, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, shem pomoči, za katere velja člen 19b, pomoči MSP na podlagi člena 56f in pomoči finančnim posrednikom na podlagi členov 16, 21, 22 in 39 ter oddelka 16 poglavja III, če podjetja v težavah niso obravnavana bolj ugodno od drugih podjetij. Vendar se ta uredba z odstopanjem uporablja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila podjetja v težavah, a so to postala v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.

▼B

5.  

Ta uredba se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja neločljivo povezani s kršitvijo prava Unije, zlasti za:

(a) 

ukrepe pomoči, pri katerih je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot; vendar se dovoli zahteva, da je v trenutku plačila pomoči poslovna enota ali podružnica v državi članici, ki dodeli pomoč;

(b) 

ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;

(c) 

ukrepe pomoči, ki upravičencem omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

▼M6

6.  
Poglavje III, oddelek 7, te uredbe se ne uporablja za ukrepe državne pomoči za proizvodnjo jedrske energije.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. 

„pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 107(1) Pogodbe;

2. 

„mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ pomeni podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge I;

3. 

„invalidni delavec“ pomeni vsako osebo, ki:

(a) 

ima status invalidnega delavca v skladu z nacionalno zakonodajo; ali

(b) 

ima dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi polno in učinkovito sodelovala v delovnem okolju na isti ravni kot drugi delavci;

4. 

„prikrajšani delavec“ pomeni vsako osebo, ki:

(a) 

v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve; ali

(b) 

je stara od 15 do 24 let; ali

(c) 

nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicne kvalifikacije (mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe 3) ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve; ali

(d) 

je starejša od 50 let; ali

(e) 

živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov; ali

(f) 

dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici, in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu; ali

(g) 

je član etnične manjšine v državi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča svoje možnosti dostopa do redne zaposlitve;

5. 

„prevoz“ pomeni prevoz potnikov z letalom, pomorski promet, cestni in železniški prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh ali storitve komercialnega prevoza tovora;

6. 

„stroški prevoza“ pomeni stroške komercialnega prevoza, ki jih upravičenci dejansko plačajo za vožnjo, ki vključuje:

(a) 

prevoznino, manipulativne stroške in stroške začasnega skladiščenja, če se ti stroški nanašajo na vožnjo;

(b) 

stroške zavarovanja za tovor;

(c) 

davke, dajatve ali prelevmane za tovor in, če je ustrezno, za nosilnost, tako na kraju porekla kot na namembnem kraju; in

(d) 

stroške nadzora varnosti in zaščite, doplačila za povečanje stroškov goriva;

7. 

„oddaljene regije“ pomenijo najbolj oddaljene regije, Malto, Ciper, Ceuto in Melillo, otoke, ki so del ozemlja držav članic, in redko poseljena območja;

8. 

„trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsako dejavnost, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja končnemu potrošniku, ki jo opravi primarni proizvajalec, se obravnava kot trženje, če poteka v ločenih, za to namenjenih prostorih;

9. 

„primarna kmetijska proizvodnja“ pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;

10. 

„predelava kmetijskih proizvodov“ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

11. 

„kmetijski proizvod“ pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013;

12. 

„najbolj oddaljene regije“ pomeni regije iz člena 349 Pogodbe. V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2010/718/EU je Saint-Barthélemy 1. januarja 2012 prenehal biti najbolj oddaljena regija. V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU je 1. januarja 2014 Mayotte postal najbolj oddaljena regija;

13. 

„premog“ pomeni premog visoke, srednje in nizke kakovosti kategorije A in B v smislu sistema mednarodne kodifikacije za premog, ki jo je določila Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, in pojasnjen v sklepu Sveta z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov ( 6 );

14. 

„individualna pomoč“ pomeni:

(i) 

ad hoc pomoč in

(ii) 

pomoč, ki je dodeljena posameznim upravičencem na podlagi sheme pomoči;

15. 

„shema pomoči“ pomeni vsak akt, na podlagi katerega je mogoče brez nadaljnjih izvedbenih ukrepov dodeliti individualno pomoč podjetjem, opredeljenim v aktu na splošen in abstrakten način, ter vsak akt, na podlagi katerega je mogoče enemu ali več podjetjem dodeliti pomoč, ki ni povezana z določenim projektom, za nedoločen čas in/ali v nedoločenem znesku;

16. 

„načrt ocenjevanja“ pomeni dokument, ki vsebuje vsaj naslednje elemente: cilje sheme pomoči, ki se ocenjuje, vprašanja pri ocenjevanju, kazalnike rezultatov, predvideno metodologijo za izvedbo ocene, zahteve za zbiranje podatkov, predlagani časovni okvir ocene, vključno z datumom predložitve končnega ocenjevalnega poročila, opis neodvisnega organa, ki izvaja ocenjevanje, ali meril, ki se bodo uporabila za njegovo izbiro, ter načine za zagotavljanje obveščanja javnosti o ocenjevanju;

17. 

ad hoc pomoč“ pomeni pomoč, ki ni dodeljena na podlagi sheme pomoči;

18. 

„podjetje v težavah“ pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:

▼M6

(a) 

če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta, ali – za namene upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja – MSP, ki izpolnjuje pogoj iz člena 21(3), točka (b), in je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu, ki ga opravi izbrani finančni posrednik) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se „družba z omejeno odgovornostjo“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), „osnovni kapital“ pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala;

(b) 

če je v primeru družbe, v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta, ali –za namene upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja – MSP, ki izpolnjuje pogoj iz člena 21(3), točka (b), in je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu, ki ga opravi izbrani finančni posrednik), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot je prikazan v računovodskih izkazih družbe. Za namene te določbe se ,družba„ v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU;

▼B

(c) 

če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;

(d) 

če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;

(e) 

če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:

(1) 

knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in

(2) 

razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti nižje od 1,0.

19. 

„obveznosti teritorializacije porabe“ pomeni obveznosti, ki jih organ, ki dodeljuje pomoč, naloži upravičencem, da porabijo minimalni znesek in/ali opravijo minimalen obseg proizvodne dejavnosti na določenem ozemlju;

▼M6

20. 

„prilagojeni znesek pomoči“ pomeni najvišji dovoljeni znesek pomoči za velik naložbeni projekt, ki se izračuna po naslednji enačbi:

prilagojeni znesek pomoči = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

pri čemer je R največja intenzivnost pomoči, ki velja na zadevnem območju, razen povečane intenzivnosti pomoči za MSP, A je del upravičenih stroškov v višini 55 milijonov EUR, B je del upravičenih stroškov med 55 milijonov EUR in 110 milijonov EUR, C pa je del upravičenih stroškov nad 110 milijonov EUR;

▼B

21. 

„vračljiva predplačila“ pomeni posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali več obrokih, pogoji za njegovo vračilo pa so odvisni od rezultata projekta;

22. 

„bruto ekvivalent nepovratnih sredstev“ pomeni znesek pomoči, predano upravičencu v obliki nepovratnih sredstev pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev;

23. 

„začetek del“ pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložbe bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če slednja nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del. Pri prevzemih „začetek del“ pomeni trenutek, ko se pridobijo sredstva, ki so neposredno povezana s kupljeno poslovno enoto;

24. 

„velika podjetja“ pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I;

25. 

„naslednica davčne sheme“ pomeni shemo v obliki davčnih ugodnosti, ki je spremenjena različica predhodno obstoječe sheme v obliki davčnih ugodnosti in ki jo nadomešča;

26. 

„intenzivnost pomoči“ pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

▼M6

27. 

„območja, ki prejemajo pomoč“ pomenijo območja, določena v karti regionalne pomoči, ki je bila odobrena pri uporabi člena 107(3), točki (a) in (c), Pogodbe in velja v času dodelitve pomoči;

▼B

28. 

„datum dodelitve pomoči“ pomeni datum, ko se zakonska pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima;

29. 

„opredmetena sredstva“ pomeni sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

30. 

„neopredmetena sredstva“ pomeni sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

31. 

„stroški plač“ pomeni celoten znesek, ki ga mora prejemnik pomoči dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo in vključuje v določenem obdobju bruto plačo pred obdavčitvijo ter obvezne prispevke, kot so prispevki za socialno varnost, ter stroški otroškega in starševskega varstva;

▼M6

32. 

„neto povečanje števila zaposlenih“ pomeni neto povečanje števila zaposlenih v zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem v določenem obdobju, potem ko se od števila ustvarjenih delovnih mest odštejejo delovna mesta, izgubljena v navedenem obdobju. Število oseb, zaposlenih s polnim delovnim časom, skrajšanim delovnim časom in na podlagi sezonske pogodbe, je treba obravnavati glede na njihove deleže delovnih enot na leto;

▼B

33. 

„namenska infrastruktura“ pomeni infrastrukturo, ki je zgrajena za predhodno prepoznavna podjetja in prilagojena njihovim potrebam;

▼M6

34. 

„finančni posrednik“ pomeni vsako finančno institucijo, ne glede na njeno obliko in lastništvo, vključno s skladi skladov, zasebnimi investicijskimi skladi, javnimi investicijskimi skladi, bankami, mikrofinančnimi institucijami in jamstvenimi družbami;

▼B

35. 

„vožnja“ pomeni premik blaga od kraja porekla do namembnega kraja, vključno z vsemi vmesnimi postanki ali fazami v zadevni državi članici ali zunaj nje z enim ali več prevoznimi sredstvi;

36. 

„primerna stopnja donosa“ pomeni pričakovano stopnjo donosa, ki je enaka tveganju prilagojeni diskontni stopnji, ki odraža stopnjo tveganja projekta ter vrsto in višino kapitala, ki ga nameravajo vložiti zasebni vlagatelji;

37. 

„skupno financiranje“ pomeni celotni znesek naložbe v upravičeno podjetje ali projekt v skladu z oddelkom 3 ali členoma 16 ali 39 te uredbe, izključene pa so povsem zasebne naložbe, ki so na voljo pod tržnimi pogoji in so zunaj področja uporabe zadevnega ukrepa državne pomoči;

38. 

„konkurenčni postopek zbiranja ponudb“ pomeni nediskriminatorni postopek zbiranja ponudb, ki določa sodelovanje zadostnega števila podjetij, pomoč pa je dodeljena na podlagi prve ponudbe, ki jo predloži ponudnik, ali pa končne cene. Poleg tega je proračun ali obseg v zvezi s postopkom zbiranja ponudb zavezujoča omejitev, tako da vsi upravičenci ne morejo prejeti pomoči;

▼M1

39. 

„poslovni dobiček“ pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ekonomski življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbe. Diskontiranje prihodkov in stroškov poslovanja po ustrezni diskontni stopnji omogoča ustvarjanje razumnega dobička;

▼M6

39a. 

„strogo poslovni odnos“ pomeni, da se pogoji transakcij med pogodbenicami ne razlikujejo od tistih, ki bi bili določeni med neodvisnimi podjetji, in ne vsebujejo nobenega elementa nedovoljenega dogovarjanja. Vsaka transakcija, ki je rezultat odprtega, preglednega in nediskriminatornega postopka, izpolnjuje načelo strogo poslovnega odnosa;

39b. 

„pisni“ pomeni vsako obliko pisnega dokumenta, vključno z elektronskimi dokumenti, če so taki elektronski dokumenti priznani kot enakovredni v skladu z veljavnimi upravnimi postopki in zakonodajo zadevne države članice;

▼B

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo za regionalno pomoč

▼M6 —————

▼B

41. 

„regionalna pomoč za naložbe“ pomeni regionalno pomoč, dodeljeno za začetno naložbo ali začetno naložbo v korist nove gospodarske dejavnosti;

▼M6

42. 

„regionalna pomoč za tekoče poslovanje“ pomeni pomoč, namenjeno zmanjševanju tekočih izdatkov podjetja, kar vključuje kategorije, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine in administracijo, ne zajema pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja v zvezi z naložbo, za katero je bila odobrena pomoč za naložbe;

43. 

„sektor jeklarstva“ pomeni proizvodnjo enega ali več od naslednjih proizvodov:

(a) 

surovo železo in železove zlitine:

surovo železo za izdelavo jekla, za litje in drugo surovo železo, zrcalovina in visokoogljični feromangan, brez drugih železovih zlitin;
(b) 

surovi izdelki in polizdelki iz železa ali navadnega ali posebnega jekla:

lito ali nelito tekoče jeklo v ingotih, vključno z ingoti, namenjenimi kovanju polizdelkov: blumi, gredice in plošče; bobni in sodi; široki toplo valjani kolobarji, razen proizvodnje tekočega jekla za vlivanje iz majhnih in srednje velikih livarn;
(c) 

vroče valjani končni izdelki iz železa ali navadnega ali posebnega jekla:

tirnice, traverze, plošče in palice, tramovi, težki profili 80 mm in več, pregradne plošče, palice in profili pod 80 mm ter plošče pod 150 mm, toplo valjana žica, okroglice in kvadratno jeklo za cevi, toplo valjani trakovi (vključno s trakovi za cevi), toplo valjane pločevine (prevlečene ali neprevlečene), plošče in pločevine debeline 3 mm in več, široke plošče 150 mm in več, razen žic in izdelkov iz žice, svetlih palic ter železnih odlitkov;
(d) 

hladno valjani končni proizvodi:

pokositrene pločevine, mat-pločevina, črna pločevina, pocinkane pločevine, druge prevlečene pločevine, hladno valjane pločevine, elektropločevine in trakovi, namenjeni proizvodnji pokositrene pločevine, hladno valjane pločevine v trakovih in listih;
(e) 

cevi:

vse brezšivne jeklene cevi, zvarjene jeklene cevi, katerih premer presega 406,4 mm;

▼M6

43a. 

„lignit“ pomeni lignit z nizko stopnjo karbonizacije C ali ortolignit in lignit z nizko stopnjo karbonizacije B ali metalignit, kot je opredeljen v sistemu mednarodne kodifikacije za premog, ki jo je določila Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo;

▼M6 —————

▼M6

45. 

„prevozni sektor“ pomeni prevoz potnikov z letalom, pomorski promet, cestni ali železniški prevoz in prevoz po celinskih plovnih poteh ali storitve komercialnega prevoza tovora; „prevozni sektor“ natančneje pomeni naslednje dejavnosti v smislu statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti (NACE Rev. 2), vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ):

(a) 

NACE 49: Kopenski promet in cevovodni transport, razen NACE 49.32 Obratovanje taksijev, 49.39 Obratovanje žičnic, sedežnic, vlečnic, če niso del mestnega ali primestnega prometa, 49.42 Selitvena dejavnost, 49.5 Cevovodni transport;

(b) 

NACE 50: Vodni promet;

(c) 

NACE 51: Zračni prevoz, razen NACE 51.22 Vesoljski promet;

▼B

46. 

„shema, namenjena omejenemu številu posebnih sektorjev gospodarske dejavnosti“ pomeni shemo, ki zajema dejavnosti v obsegu manj kot 5 razredov (štirimestna številčna koda) statistične klasifikacije NACE Rev. 2;

47. 

„turistična dejavnost“ pomeni naslednje dejavnosti v skladu z NACE Rev. 2:

(a) 

NACE 55: Nastanitev;

(b) 

NACE 56: Dejavnosti storitev pijače in hrane;

(c) 

NACE 79: Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti;

(d) 

NACE 90: Kulturne in razvedrilne dejavnosti;

(e) 

NACE 91: Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;

(f) 

NACE 93: Športne in druge dejavnosti za prosti čas;

▼M6

47a. 

„dokončanje naložbe“ pomeni trenutek, ko nacionalni organi menijo, da je naložba dokončana, ali, če tega ni, tri leta po začetku del;

▼M1

48. 

„redko poseljena območja“ pomeni regije NUTS 2 z manj kot 8 prebivalcev na km2 ali regije NUTS 3 z manj kot 12,5 prebivalca na km2 ali območja, ki jih Komisija priznava kot taka v posameznem sklepu o karti regionalne pomoči, ki je v veljavi v času, ko se pomoč dodeli;

▼M1

48a. 

„zelo redko poseljena območja“ pomeni regije NUTS 2 z manj kot 8 prebivalcev na km2 ali območja, ki jih Komisija priznava kot taka v posameznem sklepu o karti regionalne pomoči, ki je v veljavi v času, ko se pomoč dodeli;

▼M6

49. 

„začetna naložba“ pomeni eno od naslednjega:

(a) 

naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na eno ali več od naslednjega:

— 
vzpostavitev nove poslovne enote,
— 
širitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
— 
diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote s proizvodi ali storitvami, ki jih poslovna enota predhodno ni proizvajala ali zagotavljala, ali
— 
bistveno spremembo v celotnem procesu proizvajanja proizvodov ali zagotavljanja storitev, na katere se nanaša naložba, v poslovni enoti;
(b) 

pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena. Sama pridobitev delnic podjetja se ne šteje za začetno naložbo.

Nadomestna naložba torej ne pomeni začetne naložbe;

50. 

„enaka ali podobna dejavnost“ pomeni dejavnost v istem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2;

51. 

„začetna naložba, ki ustvari novo gospodarsko dejavnost“ pomeni:

(a) 

naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na eno ali oboje od naslednjega:

— 
vzpostavitev nove poslovne enote,
— 
diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je poslovna enota že opravljala; ali
(b) 

pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, pod pogojem, da nova dejavnost, ki se bo izvajala z uporabo pridobljenih sredstev, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki se je izvajala v poslovni enoti pred pridobitvijo.

Sama pridobitev delnic podjetja se ne šteje za začetno naložbo, ki ustvari novo gospodarsko dejavnost;

▼B

52. 

„velik naložbeni projekt“ pomeni začetno naložbo z upravičenimi stroški, ki presegajo 50 milijonov EUR, izračunano na osnovi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči;

53. 

„namembni kraj“ pomeni kraj, kjer se blago raztovori;

54. 

„kraj porekla“ pomeni kraj, kjer se blago natovarja za prevoz;

▼M1

55. 

„območja, upravičena do pomoči za tekoče poslovanje“ pomenijo najbolj oddaljeno regijo iz člena 349 Pogodbe, redko poseljeno območje ali zelo redko poseljeno območje;

▼B

56. 

„prevozno sredstvo“ pomeni železniški prevoz, cestni tovorni prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh, pomorski prevoz, letalski prevoz in intermodalni prevoz;

57. 

„sklad za razvoj mestnih območij“ pomeni specializiran naložbeni nosilec, vzpostavljen za naložbe v projekte za razvoj mestnih območij na podlagi ukrepa pomoči za razvoj mestnih območij. Sklade za razvoj mestnih območij upravljajo upravljavci sklada za razvoj mestnih območij;

58. 

„upravljavec sklada za razvoj mestnih območij“ pomeni pravno osebo v obliki podjetja za strokovno upravljanje, ki izbira naložbe in vlaga v upravičene projekte za razvoj mestnih območij;

59. 

„projekt za razvoj mestnih območij“ pomeni naložbeni projekt, ki lahko podpira izvajanje intervencij, predvidenih v celovitem pristopu k trajnostnemu razvoju mestnih območij ter prispeva k doseganju ciljev, opredeljenih v tem projektu, vključno s projekti z notranjo stopnjo donosa, ki morda ni zadostna za pridobitev financiranja na zgolj komercialni podlagi. Projekt za razvoj mestnih območij je lahko organiziran kot poseben sveženj financiranja v pravni strukturi upravičenega zasebnega vlagatelja ali kot ločena pravna oseba, npr. pravni subjekt s posebnim namenom;

60. 

„celostna strategija trajnostnega razvoja mestnih območij“ pomeni uradno predloženo strategijo, potrjeno s strani ustreznega lokalnega organa ali agencije javnega sektorja, ki je opredeljena za določeno geografsko mestno območje in obdobje ter ki določa celostne ukrepe za reševanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih demografskih in socialnih izzivov, s katerimi se soočajo mestna območja;

61. 

„stvarni prispevek“ pomeni prispevek zemljišča ali nepremičnin, pri čemer zemljišče ali nepremičnine tvorijo del projekta za razvoj mestnih območij;

▼M1

61a. 

„premestitev“ pomeni prenos enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma EGP (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma EGP, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč). Do prenosa pride, če izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno služi istemu namenu in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa pride tudi do izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP;

▼B

Opredelitve pojmov na področju pomoči za MSP

62. 

„delovna mesta, ustvarjena neposredno z naložbenim projektom“ pomeni delovna mesta, povezana z dejavnostjo, na katero se naložba nanaša, vključno z delovnimi mesti, ki so bila ustvarjena, potem ko se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti, ustvarjenih z naložbo, povečala;

▼M4 —————

▼B

Opredelitve pojmov na področju pomoči za dostop do finančnih sredstev za MSP

66. 

„naložba v navidezni lastniški kapital“ pomeni vrsto financiranja, ki se uvršča med lastniškim kapitalom in dolgom, ima večje tveganje kot dolg, ki se plačuje prednostno, in manjše tveganje kot navaden lastniški kapital ter katerega donos za imetnika temelji predvsem na dobičku ali izgubah zadevnega ciljnega podjetja in ki je nezavarovan v primeru neizpolnitve obveznosti. Naložbe v navidezni lastniški kapital so lahko strukturirane kot nezavarovani in podrejeni dolg, vključno z dolžniško-lastniškim dolgom, ki se v nekaterih primerih lahko preoblikuje v lastniški kapital ali prednostni kapital;

67. 

„jamstvo“ v smislu oddelkov 1, 3 in 7 Uredbe pomeni pisno zavezo za prevzem odgovornosti od tretje strani za vse ali nekatere nove transakcije posojil, kot so dolžniški instrumenti in instrumenti zakupa ter instrumenti navideznega lastniškega kapitala;

68. 

„stopnja jamstva“ pomeni delež kritja izgube s strani javnega vlagatelja za vsako posamezno transakcijo, upravičeno na podlagi zadevnega ukrepa državne pomoči;

69. 

„izstop“ pomeni likvidacijo holdingov prek finančnega posrednika ali vlagatelja, ki vključuje prodajo deleža, odpise, odplačilo delnic/posojil, prodajo drugemu finančnemu posredniku ali vlagatelju, prodajo finančni instituciji in prodajo z javno ponudbo, vključno s prvo javno prodajo;

70. 

„finančna sredstva“ pomeni vračljivo javno naložbo, dodeljeno finančnemu posredniku za naložbe na podlagi ukrepa za financiranje tveganja, pri čemer se vsi prihodki vrnejo javnemu vlagatelju;

71. 

„naložba za financiranje tveganja“ pomeni naložbe v lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital, posojila, ki vključujejo zakup, in jamstva ali kombinacijo le-teh za nove naložbe upravičenih podjetij;

▼M6

72. 

„neodvisni zasebni vlagatelj“ pomeni zasebnega in neodvisnega vlagatelja, kot je določen v tej točki. „Zasebni“ vlagatelji pomenijo vlagatelje, ki si ne glede na svojo lastniško strukturo prizadevajo za povsem komercialni interes, uporabljajo lastna sredstva in nosijo celotno tveganje v zvezi s svojo naložbo ter vključujejo zlasti kreditne institucije, ki vlagajo lastna sredstva na lastno odgovornost, zasebne ustanove in fundacije, upravljavce družinskega premoženja in poslovne angele, podjetja, ki vlagajo v druga podjetja, zavarovalnice, pokojninske sklade, akademske ustanove ter fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ali ne. Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad, mednarodna finančna institucija, v kateri ima država članica delež, ali pravna oseba, ki poklicno opravlja finančne dejavnosti in jo je država članica ali subjekt države članice na centralni, regionalni ali lokalni ravni pooblastil za izvajanje razvojnih ali spodbujevalnih dejavnosti (nacionalna spodbujevalna banka ali druga spodbujevalna institucija), se za namene te opredelitve ne bodo šteli za zasebne vlagatelje. „Neodvisni“ vlagatelj pomeni vlagatelja, ki nima deleža v upravičenem podjetju, v katero vlaga. V okviru nadaljnjih naložb vlagatelj ostane „neodvisen“, če se je v prejšnjem naložbenem krogu štel za neodvisnega vlagatelja. Ob ustanovitvi nove družbe se kateri koli zasebni vlagatelj, vključno z ustanovitelji, take nove družbe šteje za neodvisnega od navedene družbe;

73. 

„fizična oseba“ v smislu členov 21a in 23 pomeni osebo, ki ni pravna oseba in ni podjetje v smislu člena 107(1) Pogodbe;

▼B

74. 

„naložba v kapital“ pomeni zagotovitev kapitala podjetju, ki se vloži neposredno ali posredno v zameno za lastništvo ustreznega deleža navedenega podjetja;

75. 

„prva komercialna prodaja“ pomeni prvo prodajo podjetja na trgu proizvodov ali storitev, razen omejene prodaje za preverjanje trga;

76. 

„MSP, ki ne kotira na borzi,“ pomeni MSP, ki ni sprejeto v uradno borzno kotacijo, z izjemo alternativnih platform za trgovanje;

77. 

„nadaljnja naložba“ pomeni dodatno naložbo za financiranje tveganja v podjetje, ki sledi enemu ali več prejšnjim krogom naložb za financiranje tveganja;

78. 

„nadomestni kapital“ pomeni nakup obstoječih delnic v podjetju od prejšnjega vlagatelja ali delničarja;

▼M6

79. 

„pooblaščeni subjekt“ pomeni Evropsko investicijsko banko, Evropski investicijski sklad, mednarodno finančno institucijo, v kateri ima država članica delež, ali pravno osebo, ki poklicno opravlja finančne dejavnosti in jo je država članica ali subjekt države članice na centralni, regionalni ali lokalni ravni pooblastil za izvajanje razvojnih ali spodbujevalnih dejavnosti (spodbujevalna banka ali druga spodbujevalna institucija). Pooblaščeni subjekt je lahko izbran ali neposredno imenovan v skladu z določbami Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ) ali v skladu s členom 38(4), točka (b)(iii), Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 10 ) ali členom 59(3) Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta ( 11 ), odvisno od tega, katera se uporablja;

80. 

„inovativno podjetje“ pomeni podjetje, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a) 

z oceno, ki jo izvede zunanji strokovnjak, lahko dokaže, da bo v bližnji prihodnosti razvilo proizvode, storitve ali procese, ki so novi ali znatno izboljšani v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v njegovi gospodarski panogi in pomenijo tveganje za tehnološki ali industrijski neuspeh;

(b) 

njegovi stroški raziskav in razvoja pomenijo najmanj 10 % njegovih skupnih stroškov za tekoče poslovanje v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči ali, v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v tekočem finančnem obdobju, kar v okviru revizije potrdi zunanji revizor;

(c) 

v treh letih pred dodelitvijo pomoči: (i) je prejelo oznako kakovosti „pečat odličnosti“ Evropskega sveta za inovacije v skladu z delovnim programom Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020, sprejetim z Izvedbenim sklepom Komisije C(2017) 7124 ( 12 ), ali v skladu s členom 2(23) in členom 15(2) Uredbe (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta ( 13 ) ali pa (ii) je prejelo naložbo iz sklada Evropskega sveta za inovacije, kot je naložba v okviru programa Pospeševalec iz člena 48(7) Uredbe (EU) 2021/695;

(d) 

v treh letih pred dodelitvijo pomoči: (i) je sodelovalo pri katerem koli ukrepu v okviru pobude Komisije za vesoljsko podjetništvo „CASSINI“ (kot je ukrep za spodbujanje podjetništva ali navezovanje stikov) ( 14 ) ali (ii) je prejelo naložbo iz instrumenta financiranja zagona in rasti v okviru pobude CASSINI ali v okviru pobude InnovFin Space Equity Pilot ali (iii) je prejelo nagrado CASSINI ali (iv) so mu bila odobrena finančna sredstva v skladu z Uredbo (EU) 2021/695 na področju vesoljskih raziskav, kar je privedlo do ustanovitve novega podjetja, ali (v) so mu bila odobrena finančna sredstva kot upravičencu ukrepa na področju raziskav in razvoja v okviru Evropskega obrambnega sklada v skladu z Uredbo (EU) 2021/697 Evropskega parlamenta in Sveta ( 15 ) ali (vi) so mu bila odobrena finančna sredstva v okviru evropskega programa za razvoj obrambne industrije (v skladu z Uredbo (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta ( 16 );

81. 

„alternativna platforma za trgovanje“ pomeni večstranski sistem trgovanja, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 22, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 17 ), v katerem vsaj 50 % finančnih instrumentov, ki so sprejeti v trgovanje, izdajo MSP;

▼B

82. 

„posojilo“ pomeni sporazum, ki zavezuje posojilodajalca, da posojilojemalcu da na razpolago dogovorjen znesek denarja za dogovorjeno obdobje in ki posojilojemalca zavezuje, da ta znesek v dogovorjenem obdobju odplača. Lahko je v obliki posojila ali drugega instrumenta financiranja, vključno z zakupom, in ki posojilodajalcu zagotavljajo poglavitni del najnižjega povračila. Refinanciranje obstoječih posojil se ne šteje za upravičeno posojilo;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije

83. 

„organizacija za raziskovanje in širjenje znanja“ pomeni subjekt (kot so univerze ali raziskovalni inštituti, agencije za prenos tehnologije, posredniki za inovacije ali v raziskave usmerjeni fizični ali virtualni skupni subjekti), ne glede na njegov pravni status (organiziran po javnem ali zasebnem pravu) ali način financiranja, katerega glavni cilj je neodvisna izvedba temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja ali obsežno razširjanje rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja. Kadar tak subjekt opravlja tudi gospodarske dejavnosti, je treba financiranje, stroške in prihodke navedenih gospodarskih dejavnosti knjižiti ločeno. Podjetja, ki imajo lahko odločilen vpliv na tak subjekt, npr. v vlogi delničarjev ali članov, nimajo prednostnega dostopa do rezultatov raziskav, ki jih je subjekt izvedel;

84. 

„temeljna raziskava“ pomeni eksperimentalno ali teoretično delo, ki se izvaja predvsem zaradi pridobivanja novega znanja o temeljnih principih pojavov in opazovanih dejstev, ne da bi bilo neposredno usmerjeno v tržno uporabo;

▼M6

85. 

„industrijska raziskava“ pomeni načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev, vključno z digitalnimi, na katerem koli področju ali v kateri koli tehnologiji, industriji ali sektorju (med drugim vključno z digitalnimi industrijami in tehnologijami, kot so superračunalništvo, kvantne tehnologije, tehnologije blokovnih verig, umetna inteligenca, kibernetska varnost, velepodatki in tehnologije v oblaku).

Industrijska raziskava vključuje oblikovanje komponent kompleksnih sistemov in lahko zajema izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotnih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije;

86. 

„eksperimentalni razvoj“ pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev, vključno z digitalnimi, na katerem koli področju ali v kateri koli tehnologiji, industriji ali sektorju (med drugim vključno z digitalnimi industrijami in tehnologijami, kot so superračunalništvo, kvantne tehnologije, tehnologije blokovnih verig, umetna inteligenca, kibernetska varnost, velepodatki in tehnologije v oblaku ali na robu). To lahko zajema npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev.

Eksperimentalni razvoj lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki predstavljajo dejanske pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati v veliki meri neustaljene proizvode, procese ali storitve. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve in potrjevanja.

Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje;

▼B

87. 

„študija izvedljivosti“ pomeni oceno in analizo potenciala projekta, katerih cilj je podpora procesu odločanja z objektivnim in razumnim ugotavljanjem prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti projekta, poleg tega pa tudi opredelitev virov, ki so potrebni pri njegovem izvajanju, in ne nazadnje možnosti, da bo uspešen;

88. 

„stroški osebja“ pomeni stroške raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja v obsegu, v katerem so zaposleni v okviru zadevnega projekta ali dejavnosti;

▼M6 —————

▼B

90. 

„učinkovito sodelovanje“ pomeni sodelovanje vsaj dveh neodvisnih strani za izmenjavo znanja ali tehnologije ali za uresničitev skupnega cilja na podlagi delitve dela, pri čemer strani skupaj opredelijo obseg skupnega projekta, prispevajo k njegovi izvedbi ter si delijo tveganje in rezultate. Ena ali več strani lahko nosijo celotne stroške projekta in tako razbremenijo druge strani glede svojega finančnega tveganja. Pogodbene raziskave in zagotavljanje raziskovalnih storitev se ne obravnavajo kot oblike sodelovanja;

▼M6

90a. 

„uporaba za neobrambne namene“ za namene člena 25e se nanaša na uporabo v proizvodih, ki niso obrambni proizvodi iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 18 );

▼B

91. 

„raziskovalna infrastruktura“ pomeni objekte in naprave, vire in s tem povezane storitve, ki jih znanstvena skupnost uporablja za izvajanje raziskav na zadevnih področjih, ter zajema znanstveno opremo ali sklope instrumentov, na znanju temelječe vire, kot so zbirke, arhivi ali strukturirane znanstvene informacije, zagotavljanje infrastruktur, temelječih na informacijski in komunikacijski tehnologiji, kot so infrastruktura GRID ter računalniške, programske in komunikacijske infrastrukture, ali kakršna koli druga edinstvena sredstva, bistvena za izvajanje raziskav. Take infrastrukture so lahko „na enem mestu“ ali „razpršene“ (organizirana mreža virov) v skladu s členom 2(a) Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) ( 19 );

▼M6

92. 

„inovacijski grozdi“ pomenijo strukture ali organizirane skupine neodvisnih strani (npr. inovativnih novoustanovljenih podjetij, malih, srednjih in velikih podjetij, pa tudi organizacij za raziskave in širjenje znanja, raziskovalnih infrastruktur, preskusnih in eksperimentalnih infrastruktur, vozlišč digitalnih inovacij, neprofitnih organizacij in drugih povezanih ekonomskih udeležencev), namenjene podpori inovativne dejavnosti in novim načinom sodelovanja, na primer z digitalnimi sredstvi, s souporabo in/ali spodbujanjem souporabe zmogljivosti in izmenjave znanja in izkušenj ter učinkovitim prispevanjem k prenosu znanja, mreženju, razširjanju informacij in sodelovanju med podjetji in drugimi organizacijami v grozdu. Vozlišča digitalnih inovacij, vključno z evropskimi vozlišči digitalnih inovacij, ki se financirajo v okviru centralno upravljanega programa Digitalna Evropa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta ( 20 ), so subjekti, katerih cilj je spodbujati široko uporabo digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, računalništvo v oblaku in na robu, visokozmogljivo računalništvo ter kibernetska varnost, v industriji (zlasti MSP) in organizacijah javnega sektorja. Vozlišča digitalnih inovacij se lahko sama po sebi štejejo za inovacijski grozd za namene te uredbe;

▼B

93. 

„visokokvalificirano osebje“ pomeni osebje z diplomo terciarnega izobraževanja in vsaj petimi leti ustreznih strokovnih izkušenj, kar lahko vključuje tudi doktorsko usposabljanje;

▼M6

94. 

„svetovalne storitve za inovacije“ pomenijo svetovanje, pomoč ali usposabljanje na področju prenosa znanja, pridobitve, zaščite ali izkoriščanja neopredmetenih sredstev ter uporabe standardov in predpisov, v katerih so zajete, ter svetovanje, pomoč ali usposabljanje pri uvajanju ali uporabi inovativnih tehnologij in rešitev (vključno z digitalnimi);

95. 

„podporne storitve za inovacije“ pomenijo zagotavljanje pisarniških prostorov, bank podatkov, storitev v oblaku in shranjevanja podatkov, knjižnic, tržnih raziskav, laboratorijev, označevanja kakovosti, preskušanja, eksperimentiranja in certificiranja ali drugih povezanih storitev, vključno s tistimi, ki jih zagotavljajo organizacije za raziskave in širjenje znanja, raziskovalne infrastrukture, preskusne in eksperimentalne infrastrukture ali inovacijski grozdi, da se razvijejo učinkovitejši ali tehnološko naprednejši proizvodi, procesi ali storitve, vključno z izvajanjem inovativnih tehnologij in rešitev (tudi digitalnih);

96. 

„organizacijske inovacije“ pomenijo izvajanje novih organizacijskih metod na ravni podjetja (na ravni skupine v danem industrijskem sektorju v EGP), pri organizaciji delovnega mesta ali v poslovnih odnosih, tudi na primer z uporabo novih ali inovativnih digitalnih tehnologij. Ta opredelitev pojma izključuje spremembe, ki temeljijo na organizacijskih metodah, ki jih podjetje že uporablja, spremembe strategije upravljanja, združitve in prevzeme, prenehanje uporabe procesa, preprosto kapitalsko zamenjavo ali razširitev, spremembe, ki izhajajo izključno iz sprememb cen faktorjev, prilagajanje željam strank, lokalizacijo, redne sezonske in druge ciklične spremembe ter trgovanje z novimi ali znatno izboljšanimi proizvodi;

97. 

„procesne inovacije“ pomenijo izvajanje novih ali znatno izboljšanih proizvodnih ali dostavnih metod, vključno z znatnimi spremembami tehnik, opreme ali programske opreme, na ravni podjetja (na ravni skupine v danem industrijskem sektorju v EGP), tudi na primer z uporabo novih ali inovativnih digitalnih tehnologij ali rešitev. Ta opredelitev pojma izključuje manjše spremembe ali izboljšave, povečanje proizvodnih ali storitvenih zmogljivosti z dodajanjem proizvodnih ali logističnih sistemov, zelo podobnih tistim, ki so že v uporabi, prenehanje uporabe procesa, preprosto kapitalsko zamenjavo ali razširitev, spremembe, ki izhajajo izključno iz sprememb cen faktorjev, prilagajanje željam strank, lokalizacijo, redne sezonske in druge ciklične spremembe ter trgovanje z novimi ali znatno izboljšanimi proizvodi;

▼B

98. 

„napotitev“ pomeni začasno zaposlitev osebja s strani upravičenca in s pravico osebja, da se vrne k prejšnjemu delodajalcu;

▼M6

98a. 

„preskusne in eksperimentalne infrastrukture“ pomenijo objekte, opremo, zmogljivosti in vire, kot so preskuševalne naprave, pilotne linije, demonstratorji, objekti za testiranje ali živi laboratoriji, in s tem povezane podporne storitve, ki jih uporabljajo predvsem podjetja, zlasti MSP, ki iščejo podporo za preskušanje in eksperimentiranje, da bi razvila nove ali izboljšane proizvode, procese in storitve, ter za preskušanje in nadgradnjo tehnologij, da bi dosegla napredek s pomočjo industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Dostop do javno financiranih preskusnih in eksperimentalnih infrastruktur je omogočen več uporabnikom in mora biti odobren pregledno in nediskriminatorno ter po tržnih pogojih. Preskusne in eksperimentalne infrastrukture se imenujejo tudi tehnološke infrastrukture ( 21 );

▼B

Opredelitve pojmov na področju pomoči za prikrajšane in invalidne delavce

99. 

„resno prikrajšani delavec“ pomeni vsako osebo, ki:

(a) 

v preteklih 24 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve; ali

(b) 

ni imela redno plačane zaposlitve najmanj 12 mesecev in spada v eno od kategorij (b) do (g), ki so navedene pod opredelitvijo „prikrajšani delavec“;

100. 

„zaščitena zaposlitev“ pomeni zaposlitev v podjetju, v katerem je od vseh zaposlenih vsaj 30 % invalidnih delavcev;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za varstvo okolja

▼M6

101. 

„varstvo okolja“ pomeni vse ukrepe ali dejavnosti, namenjene zmanjšanju ali preprečevanju onesnaževanja, negativnih vplivov na okolje ali druge škode, ki jo fizičnemu okolju (vključno z zrakom, vodo in tlemi), ekosistemom ali naravnim virom povzročajo človekove dejavnosti, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb, zmanjšanjem tveganja take škode, varovanjem in obnovo biotske raznovrstnosti ali zagotovitvijo učinkovitejše rabe naravnih virov, tudi z ukrepi za varčevanje z energijo in rabo obnovljivih virov energije ter drugimi tehnikami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, ter s prehodom na modele krožnega gospodarstva za zmanjšanje uporabe neobdelanih materialov in povečanje učinkovitosti. Zajema tudi ukrepe za okrepitev sposobnosti prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe;

102. 

„standard Unije“ pomeni:

(a) 

obvezni standard Unije, ki določa stopnje, ki jih morajo posamezna podjetja doseči pri varstvu okolja, razen standardov ali ciljev, določenih na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ali

(b) 

obveznost uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij, kot so opredeljene v Direktivi 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 22 ), in zagotavljanja, da ravni emisij ne presegajo ravni, ki bi bile dosežene pri uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij; kadar so ravni emisij, povezane z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, opredeljene v izvedbenih aktih, sprejetih na podlagi Direktive 2010/75/EU ali drugih direktiv, ki se uporabljajo, se bodo za namene te uredbe uporabljale te ravni; kadar so te ravni izražene kot razpon, se bo uporabljala mejna vrednost, ki se z najboljšo razpoložljivo tehnologijo najprej doseže za zadevno podjetje;

102a. 

„polnilna infrastruktura“ pomeni fiksno ali mobilno infrastrukturo, ki oskrbuje vozila, mobilno terminalsko opremo ali mobilno opremo za zemeljsko oskrbo z električno energijo;

102b. 

„oskrbovalna infrastruktura“ pomeni fiksno ali mobilno infrastrukturo, ki oskrbuje vozila, mobilno terminalsko opremo ali mobilno opremo za zemeljsko oskrbo z vodikom;

102c. 

„obnovljivi vodik“ pomeni vodik, proizveden iz energije iz obnovljivih virov v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, v Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ( 23 );

▼M6

102d. 

„električna energija iz obnovljivih virov“ pomeni električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, kot je opredeljena v členu 2, točka 1, Direktive (EU) 2018/2001;

102e. 

„pametno polnjenje“ pomeni polnjenje, pri katerem se intenzivnost električne energije, dobavljene akumulatorju, prilagodi v realnem času na podlagi informacij, prejetih prek elektronske komunikacije;

102f. 

„čisto vozilo“ pomeni:

(a) 

za lahka cestna vozila: čisto vozilo, kot je opredeljeno v členu 4, točka 4(a), Direktive 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 24 );

(b) 

za težka cestna vozila:

— 
do 31. decembra 2025: nizkoemisijsko težko vozilo, kot je opredeljeno v členu 3, točka 12, Uredbe (EU) 2019/1242 Evropskega parlamenta in Sveta ( 25 );
— 
do 31. decembra 2025: čisto vozilo, kot je opredeljeno v členu 4, točka 4(b), Direktive 2009/33/ES in ki ne spada v področje uporabe Uredbe (EU) 2019/1242;
(c) 

za plovila za celinsko plovbo:

— 
plovilo za potniški promet po celinskih vodah, ki ima hibridni motor ali motor na kombinirano gorivo in pri katerem najmanj 50 % energije za običajno delovanje izhaja iz goriva z ničelnimi neposrednimi (izpušnimi) emisijami CO2 ali električne energije iz električnega omrežja;
— 
plovilo za tovorni promet po celinskih vodah, katerega neposredne (izpušne) emisije CO2 na tonski kilometer (g CO2/tkm), izračunane (ali v primeru novih plovil ocenjene) z operativnim kazalnikom energijske učinkovitosti Mednarodne pomorske organizacije, so za 50 % nižje od povprečne referenčne vrednosti emisij CO2 za težka vozila (podskupina vozil 5-LH), objavljene v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/1242;
(d) 

za morska plovila:

— 
morsko in obalno plovilo za prevoz potnikov ali tovora, za pristaniške ali pomožne dejavnosti s hibridnim motorjem ali motorjem na kombinirano gorivo, ki (i) pridobi vsaj 25 % energije za običajno delovanje na morju in v pristaniščih iz goriv z ničelnimi neposrednimi (izpušnimi) emisijami CO2 ali električnega omrežja ali (ii) katerega dosežena vrednost projektnega indeksa energijske učinkovitosti Mednarodne pomorske organizacije je za 10 % nižja od zahtev glede navedenega indeksa, veljavnih 1. aprila 2022, plovilo pa lahko za pogon uporablja goriva z ničelnimi neposrednimi (izpušnimi) emisijami CO2 ali goriva iz obnovljivih virov,
— 
morsko in obalno plovilo za tovorni promet, ki se uporablja izključno za izvajanje storitev obalnega prevoza in pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, oblikovanih tako, da omogočajo prehod tovora, ki se trenutno prevaža po kopnem, na pomorski prevoz, ter katerega neposredne (izpušne) emisije CO2, izračunane s projektnim indeksom energijske učinkovitosti, so za 50 % nižje od povprečne referenčne vrednosti emisij CO2 za težka vozila (podskupina vozil 5-LH), objavljene v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/1242;
(e) 

za tirna vozila: tirna vozila, ki imajo ničelne neposredne izpušne emisije CO2 pri vožnji po tirih s potrebno infrastrukturo, kjer taka infrastruktura ni na voljo, pa uporabljajo konvencionalni motor (bimodalnost);

102g. 

„brezemisijsko vozilo“ pomeni:

(a) 

za dvo- in trikolesna vozila ter štirikolesnike: vozilo, ki spada v področje uporabe Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 26 ) ter ima ničelne izpušne emisije CO2, izračunane v skladu z zahtevami iz člena 24 navedene uredbe in Priloge V k njej;

(b) 

za lahka cestna vozila: vozilo kategorije M1, M2 ali N1, ki ima ničelne izpušne emisije CO2, kot je določeno v skladu z zahtevami iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 ( 27 );

(c) 

za težka cestna vozila: brezemisijsko težko vozilo, kot je opredeljeno v členu 4, točka 5, Direktive 2009/33/ES;

(d) 

za plovila za celinsko plovbo: plovilo za potniški ali tovorni promet po celinskih vodah, ki ima ničelne neposredne (izpušne) emisije CO2;

(e) 

za morska plovila: morsko in obalno plovilo za prevoz potnikov ali tovora ali za pristaniške ali pomožne dejavnosti, ki ima ničelne neposredne (izpušne) emisije CO2;

(f) 

za tirna vozila: tirna vozila, ki imajo ničelne neposredne (izpušne) emisije CO2;

102h. 

„vozilo“ pomeni kar koli od naslednjega:

(a) 

cestno vozilo kategorije M1, M2, N1, M3, N2, N3 ali L;

(b) 

plovilo za potniški in tovorni promet po celinskih vodah ali morju in obalnih vodah;

(c) 

tirna vozila;

(d) 

zrakoplov;

102i. 

„mobilna oprema za zemeljsko oskrbo“ pomeni mobilno opremo, ki se uporablja za spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem ali pomorskem prometu;

102j. 

„mobilna terminalska oprema“ pomeni mobilno opremo, ki se uporablja za natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje blaga in intermodalnih nakladalnih enot ter za prevoz tovora na območju terminalov;

▼M6

103. 

„energijska učinkovitost“ pomeni energijsko učinkovitost, kot je opredeljena v členu 2, točka 4, Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 28 );

103a. 

„primarna energija“ pomeni energijo iz obnovljivih in neobnovljivih virov, ki ni bila pretvorjena ali spremenjena;

▼M6 —————

▼M4

103c. 

„digitalizacija“ pomeni uvedbo tehnologij za elektronske naprave in/ali sisteme, ki omogočajo povečanje funkcionalnosti izdelkov, razvoj spletnih storitev, modernizacijo procesov ali prehod na poslovne modele, ki temeljijo na opuščanju posrednikov pri proizvodnji blaga in zagotavljanju storitev, ter imajo v končnem smislu transformativni učinek;

▼M6

103d. 

„pripravljenost na pametne sisteme“ pomeni sposobnost stavb (ali stavbnih enot), da svoje delovanje prilagodijo potrebam uporabnika, vključno z optimizacijo energijske in splošne učinkovitosti, in signalom iz omrežja;

103e. 

„malo podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomeni podjetje, razen MSP, z največ 499 zaposlenimi, izračunano v skladu s členi 3 do 6 Priloge I, katerega letni promet ne presega 100 milijonov EUR ali katerega letna bilanca stanja ne presega 86 milijonov EUR; več subjektov se šteje za eno podjetje, če je izpolnjen kateri koli od pogojev iz člena 3(3) Priloge I. Za namene uporabe člena 56e(10) in člena 56f malo podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo pomeni podjetje, ki ni MSP in zaposluje do 499 zaposlenih;

▼M6

103f. 

„prihranek energije“ pomeni prihranek energije, kot je opredeljen v členu 2, točka 5, Direktive 2012/27/EU;

▼B

104. 

„projekt energetske učinkovitosti“ pomeni naložbeni projekt, ki povečuje energetsko učinkovitost neke stavbe;

▼M6

105. 

„sklad za energijsko učinkovitost“ pomeni poseben naložbeni nosilec, vzpostavljen za naložbe v projekte energijske učinkovitosti, namenjene izboljšanju energijske učinkovitosti stavb. Sklade za energijsko učinkovitost upravljajo upravljavci sklada za energijsko učinkovitost;

▼B

106. 

„upravljavec sklada za energetsko učinkovitost“ pomeni pravno osebo v obliki podjetja za strokovno upravljanje, ki izbira naložbe in jih vlaga v upravičene projekte energetske učinkovitosti;

107. 

„soproizvodnja z visokim izkoristkom“ pomeni soproizvodnjo, ki ustreza opredelitvi pojma soproizvodnje z visokim izkoristkom iz člena 2(34) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES ( 29 );

▼M6

108. 

„soproizvodnja“ ali soproizvodnja toplotne in električne energije pomeni soproizvodnjo, kot je opredeljena v členu 2, točka 30, Direktive 2012/27/EU;

▼M6

108a. 

„soproizvodnja, ki temelji na obnovljivih virih energije“ pomeni soproizvodnjo, pri kateri je 100 % energije, ki se uporablja kot vložek za proizvodnjo toplote in električne energije, pridobljeno iz obnovljivih virov;

108b. 

„toplotna črpalka“ pomeni stroj, napravo ali sistem, ki prenaša toploto iz naravnega okolja (zrak, voda ali tla) v stavbo ali za uporabo v industriji s preusmeritvijo naravnega toka toplote, tako da potuje od nižje k višji temperaturi. Pri povratnih toplotnih črpalkah je možno tudi prehajanje toplote iz stavbe v naravno okolje;

▼M6

109. 

„energija iz obnovljivih virov“ pomeni energijo, ki jo obrati proizvedejo izključno iz obnovljivih virov, kot je opredeljena v členu 2, točka 1, Direktive (EU) 2018/2001, in delež v smislu kurilne vrednosti energije, ki ga iz obnovljivih virov energije proizvedejo mešani obrati, ki uporabljajo tudi klasične vire energije, ter vključuje električno energijo iz obnovljivih virov, ki se uporablja za polnjenje sistemov za skladiščenje, povezanih pri odjemalcih (nameščenih skupaj ali kot dodatek k napravi za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov), vendar ne vključuje električne energije, proizvedene kot rezultat sistemov za skladiščenje;

▼M6

109a. 

„skupnost na področju energije iz obnovljivih virov“ pomeni skupnost na področju energije iz obnovljivih virov, kot je opredeljena v členu 2, točka 16, Direktive (EU) 2018/2001;

▼M6 —————

▼M6

114. 

„inovativna tehnologija“ pomeni novo in nedavno validirano tehnologijo v primerjavi z najsodobnejšimi tehnologijami v tej industriji, ki predstavlja tveganje za tehnološki ali industrijski neuspeh in ne pomeni optimizacije ali razvijanja obstoječe tehnologije;

▼M6

114a. 

„predstavitveni projekt“ pomeni predstavitveni projekt, kot je opredeljen v členu 2, točka 24, Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta ( 30 );

114b. 

„pogodba na razliko“ pomeni instrument pomoči, v skladu s katerim ima upravičenec pravico do plačila, enakega razliki med fiksno „izvršilno“ ceno in referenčno ceno, kot je tržna cena, na enoto proizvodnje;

▼M6

115. 

„izravnava odstopanj“ za električno energijo pomeni izravnavo, kot je opredeljena v členu 2, točka 10, Uredbe (EU) 2019/943;

116. 

„standardne bilančne odgovornosti“ pomenijo nediskriminatorne bilančne odgovornosti ne glede na tehnologijo, pri katerih noben proizvajalec ni izvzet iz odgovornosti za izravnavo odstopanj, kot je določeno v členu 5 Uredbe (EU) 2019/943;

▼M6

116a. 

„bilančno odgovorni akter“ pomeni bilančno odgovornega akterja, kot je opredeljen v členu 2, točka 14, Uredbe (EU) 2019/943;

▼M6

117. 

„biomasa“ pomeni biološko razgradljive dele proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora, kot so opredeljeni v členu 2, točka 24, Direktive (EU) 2018/2001;

▼M6

117a. 

„pogonska biogoriva“ pomenijo pogonska biogoriva, kot so opredeljena v členu 2, točka 33, Direktive (EU) 2018/2001;

117b. 

„bioplin“ pomeni bioplin, kot je opredeljen v členu 2, točka 28, Direktive (EU) 2018/2001;

117c. 

„druga tekoča biogoriva“ pomeni druga tekoča biogoriva, kot so opredeljena v členu 2, točka 32, Direktive (EU) 2018/2001;

117d. 

„biomasna goriva“ pomenijo biomasna goriva, kot so opredeljena v členu 2, točka 27, Direktive (EU) 2018/2001;

▼M6

118. 

„vrzel v financiranju“ pomeni neto dodatne stroške, ki se določijo na podlagi razlike med gospodarskimi prihodki in stroški (vključno z naložbami in poslovanjem) projekta, za katerega se dodeli pomoč, ter prihodki in stroški alternativnega projekta, ki bi ga upravičenec do pomoči verjetno izvedel brez pomoči. Za določitev vrzeli v financiranju mora država članica za dejanski in verodostojen hipotetični scenarij količinsko opredeliti vse glavne stroške in prihodke, ocenjeno tehtano povprečje stroškov kapitala upravičencev zaradi diskontiranja prihodnjih denarnih tokov ter neto sedanjo vrednost v življenjski dobi projekta za dejanski in hipotetični scenarij. Običajne neto dodatne stroške je mogoče oceniti na podlagi razlike med neto sedanjo vrednostjo po dejanskem scenariju in neto sedanjo vrednostjo po hipotetičnem scenariju v življenjski dobi referenčnega projekta;

119. 

„okoljski davek ali davku podobna dajatev“ pomeni davek ali dajatev, ki se uporablja za posebno davčno osnovo, izdelke ali storitve, ki jasno negativno vplivajo na okolje, ali katere cilj je obremeniti določene dejavnosti, blago ali storitve, da bi bili v njihovo ceno vključeni okoljski stroški ali da bi se proizvajalci in potrošniki usmerili na okolju prijaznejše dejavnosti;

▼B

120. 

„najnižja davčna stopnja Unije“ pomeni najnižjo stopnjo davkov, ki je določena v zakonodaji Unije; za energente in električno energijo to pomeni najnižjo davčno stopnjo, določeno v Prilogi I k Direktivi Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije ( 31 );

▼M6 —————

▼M6

121a. 

„sanacija“ pomeni ukrepe okoljskega upravljanja, kot je odstranjevanje ali razstrupljanje onesnaževal ali odvečnih hranil iz tal in vode ali njihovo razstrupljanje, da se odstranijo viri degradacije;

121b. 

„rehabilitacija“ pomeni ukrepe okoljskega upravljanja za ponovno vzpostavitev določene ravni delovanja ekosistema na degradiranih območjih, katerih cilj je obnovitev in nadaljnje zagotavljanje ekosistemskih storitev, ne pa biotska raznovrstnost in celovitost določenega naravnega ali polnaravnega referenčnega ekosistema;

121c. 

„ekosistem“ pomeni ekosistem, kot je opredeljen v členu 2, točka 13, Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta ( 32 );

121d. 

„biotska raznovrstnost“ pomeni biotsko raznovrstnost, kot je opredeljena v členu 2, točka 15, Uredbe (EU) 2020/852;

▼B

122. 

„načelo ‚onesnaževalec plača‘“ pomeni, da mora stroške ukrepov za boj proti onesnaževanju nositi onesnaževalec, ki onesnaževanje povzroča.

123. 

„onesnaževanje“ pomeni škodo, ki jo povzroči onesnaževalec s tem, da neposredno ali posredno škoduje okolju ali ustvarja pogoje za takšno škodovanje fizičnemu okolju ali naravnim virom;

▼M6

123a. 

„onesnaževalo“ pomeni onesnaževalo, kot je opredeljeno v členu 2, točka 10, Uredbe (EU) 2020/852;

123b. 

„onesnaževanje“ pomeni onesnaževanje, kot je opredeljeno v členu 3, točka 2, Direktive 2010/75/EU;

123c. 

„sonaravna rešitev“ pomeni ukrep za zaščito, ohranjanje, obnovo, trajnostno rabo in upravljanje naravnih ali spremenjenih kopenskih, sladkovodnih, obalnih in morskih ekosistemov, ki učinkovito in prilagodljivo obravnava socialne, gospodarske in okoljske izzive, hkrati pa zagotavlja blaginjo ljudi, ekosistemske storitve, odpornost in koristi za biotsko raznovrstnost;

123d. 

„obnova“ pomeni postopek za podporo okrevanju ekosistema kot način ohranjanja biotske raznovrstnosti in povečanja odpornosti ekosistema, zlasti proti podnebnim spremembam. Obnova ekosistemov vključuje ukrepe, sprejete za izboljšanje stanja ekosistema in ponovno oblikovanje ali ponovno vzpostavitev ekosistema, kadar se je stanje poslabšalo, ter izboljšanje odpornosti ekosistema proti podnebnim spremembam in njegovega prilagajanja podnebnim spremembam;

▼M6

124. 

„energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje“ pomeni učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, kot je opredeljeno v členu 2, točka 41, Direktive 2012/27/EU;

▼M6

124a. 

„daljinsko ogrevanje“ in „daljinsko hlajenje“ pomeni daljinsko ogrevanje ali hlajenje, kot je opredeljeno v členu 2, točka 19, Direktive 2010/31/EU;

124b. 

„sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja“ pomenijo objekte za proizvodnjo toplote in/ali hlada, hranilnike toplote in distribucijsko omrežje, ki zajema primarno omrežje (za prenos) in sekundarno omrežje cevovodov za oskrbo potrošnikov s toploto ali hladom. Sklicevanje na daljinsko ogrevanje se razlaga kot sklicevanje na sisteme daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja, odvisno od tega, ali omrežja zagotavljajo toploto ali hlad skupaj ali ločeno;

▼B

125. 

„onesnaževalec“ pomeni nekoga, ki neposredno ali posredno škoduje okolju ali ki ustvarja pogoje za takšno onesnaževanje;

▼M6

126. 

„ponovna uporaba“ pomeni ponovno uporabo, kot je opredeljena v členu 3, točka 13, Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 33 );

127. 

„priprava za ponovno uporabo“ pomeni pripravo za ponovno uporabo, kot je opredeljena v členu 3, točka 16, Direktive 2008/98/ES;

128. 

„recikliranje“ pomeni recikliranje, kot je opredeljeno v členu 3, točka 17, Direktive 2008/98/ES;

▼M6

128a. 

„učinkovita raba virov“ pomeni zmanjšanje količine vložkov, potrebnih za proizvodnjo ene proizvodne enote, ali nadomestitev primarnih vložkov s sekundarnimi;

128b. 

„odpadek“ pomeni odpadek, kot je opredeljen v členu 3, točka 1, Direktive 2008/98/ES;

128c. 

„odvečna toplota“ pomeni odvečno toploto, kot je opredeljena v členu 2, točka 9, Direktive (EU) 2018/2001;

128d. 

„obdelava“ pomeni obdelavo, kot je opredeljena v členu 3, točka 14, Direktive 2008/98/ES, ter obdelavo drugih proizvodov, materialov ali snovi;

128e. 

„predelava“ pomeni predelavo, kot je opredeljena v členu 3, točka 15, Direktive 2008/98/ES, ter predelavo drugih proizvodov, materialov ali snovi;

128f. 

„odstranjevanje“ pomeni odstranjevanje, kot je opredeljeno v členu 3, točka 19, Direktive 2008/98/ES;

128g. 

„drugi proizvodi, materiali ali snovi“ pomenijo materiale, proizvode in snovi, ki niso odpadki, vključno s stranskimi proizvodi iz člena 5 Direktive 2008/98/ES, kmetijskimi in gozdarskimi ostanki, odpadno vodo, deževnico in odtekajočo vodo, minerali, hranili, odpadnimi plini iz proizvodnih procesov ter odvečnimi proizvodi, deli in materiali;

128h. 

„odvečni proizvodi, deli in materiali“ pomenijo proizvode, dele ali materiale, ki jih imetnik več ne potrebuje ali mu več ne koristijo, vendar so primerni za ponovno uporabo;

128i. 

„ločeno zbiranje“ pomeni ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v členu 3, točka 11, Direktive 2008/98/ES;

▼M6 —————

▼M6

130. 

„energetska infrastruktura“ pomeni vso fizično opremo ali obrat, ki je v Uniji ali povezuje Unijo z eno ali več tretjimi državami in ki sodi v naslednje kategorije:

(a) 

električna energija:

(i) 

sistemi prenosa in distribucije, pri čemer „prenos“ pomeni transport električne energije na kopno in na morje po najvišje napetostnem in visokonapetostnem povezanem sistemu z namenom dostave končnim odjemalcem ali distributerjem, vendar ne vključuje dobave, „distribucija“ pa pomeni transport električne energije na kopno in na morje po visoko-, srednje- in nizkonapetostnem distribucijskem sistemu z namenom dostave odjemalcem, vendar ne vključuje dobave;

(ii) 

kakršna koli oprema ali naprava, ki je bistvena za varno, zanesljivo in učinkovito delovanje sistemov iz točke (i), vključno s sistemi zaščite, spremljanja in nadzora na vseh ravneh napetosti in razdelilno-transformatorskih postajah;

(iii) 

popolnoma integrirani omrežni elementi, kot so opredeljeni v členu 2, točka 51, Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta ( 34 );

(iv) 

pametna električna omrežja, kar pomeni sisteme in komponente za vključevanje informacijske in komunikacijske tehnologije prek operativnih digitalnih platform, sisteme nadzora in tehnologije tipal na prenosni in distribucijski ravni, katerih cilji so varnejše, učinkovitejše in bolj inteligentno omrežje za prenos in distribucijo električne energije, večja zmogljivost za vključevanje novih oblik proizvodnje, shranjevanja in porabe ter omogočanje novih poslovnih modelov in tržnih struktur;

(v) 

električna omrežja na morju, kar pomeni vsako opremo ali napravo infrastrukture za prenos ali distribucijo električne energije, kot je opredeljena v točki (i), z dvojno funkcijo: povezovanje in prenos ali distribucija električne energije iz obnovljivih virov na morju s krajev proizvodnje na morju v dve ali več držav. To vključuje pametna omrežja ter vso bližnjo opremo ali naprave na morju, ki so bistvene za varno, zanesljivo in učinkovito delovanje, vključno s sistemi zaščite, spremljanja in nadzora ter potrebnimi transformatorskimi postajami, če zagotavljajo tudi tehnološko interoperabilnost, med drugim združljivost vmesnikov med različnimi tehnologijami;

(b) 

plin (zemeljski plin, bioplin, vključno z biometanom, in/ali obnovljivi plin nebiološkega izvora):

(i) 

prenosni in distribucijski plinovodi za transport plina, ki so del omrežja, razen visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo za distribucijo zemeljskega plina višje v prodajni verigi;

(ii) 

podzemna skladišča, povezana z visokotlačnimi cevovodi za zemeljski plin iz točke (i);

(iii) 

naprave za sprejem, shranjevanje in ponovno uplinjanje ali raztezanje utekočinjenega ali stisnjenega plina;

(iv) 

kakršna koli oprema ali naprava, ki je bistvena za varno, zanesljivo in učinkovito delovanje sistema ali za omogočanje dvosmerne zmogljivosti, vključno s kompresorskimi postajami;

(v) 

pametna plinska omrežja, kar pomeni kar koli od naslednje opreme ali naprav, katerih cilj je omogočiti in olajšati vključevanje obnovljivih in nizkoogljičnih plinov (tudi vodika ali plinov nebiološkega izvora) v omrežje: digitalni sistemi in komponente za vključevanje informacijske in komunikacijske tehnologije, sistemi nadzora in tehnologije tipal za omogočanje interaktivnega in inteligentnega spremljanja, merjenja, nadzora kakovosti in upravljanja proizvodnje, prenosa, distribucije in porabe plina v plinskem omrežju. Nadalje lahko pametna omrežja vključujejo tudi opremo, ki omogoča povratni tok z distribucijske na prenosno raven, in z njim povezane potrebne prilagoditve obstoječega omrežja;

(c) 

vodik:

(i) 

prenosni plinovodi za visokotlačni prenos vodika in distribucijski plinovodi za lokalno distribucijo vodika, ki omogočajo dostop več uporabnikom omrežja na pregleden in nediskriminatoren način;

(ii) 

skladišča, kar pomeni objekte, ki se uporabljajo za shranjevanje vodika z visoko stopnjo čistosti, vključno z delom terminala za vodik, ki se uporablja za shranjevanje, vendar brez dela, ki se uporablja za proizvodne dejavnosti, in vključno z objekti, namenjenimi izključno operaterjem vodikovih omrežij pri opravljanju njihovih nalog. Objekti za shranjevanje vodika vključujejo podzemna skladišča, povezana s plinovodi za visokotlačni prenos vodika iz točke (i);

(iii) 

naprave za odpremo, sprejem, shranjevanje in ponovno uplinjanje ali raztezanje vodika ali vodik, vsebovan v drugih kemičnih snoveh, z namenom vbrizgavanja vodika bodisi v omrežje za plin bodisi v omrežje za vodik;

(iv) 

terminali, kar pomeni naprave, ki se uporabljajo za pretvorbo tekočega vodika v plinasti vodik zaradi vbrizgavanja v vodikovo omrežje. Terminali vključujejo pomožno opremo in začasno shranjevanje, ki sta potrebna za postopek pretvorbe in naknadno vbrizgavanje v vodikovo omrežje, vendar ne vključujejo nobenega dela vodikovega terminala, ki se uporablja za shranjevanje;

(v) 

povezovalni plinovodi, kar pomeni vodikovo omrežje (ali njegov del), ki prečka ali povezuje mejo med državami članicami ali med državo članico in tretjo državo do ozemlja držav članic ali teritorialnega morja te države članice;

(vi) 

kakršna koli oprema ali naprava, ki je bistvena za varno, zanesljivo in učinkovito delovanje sistema vodika ali za omogočanje dvosmerne zmogljivosti, vključno s kompresorskimi postajami.

Vsa oprema in naprave iz točk (i) do (vi) so lahko na novo izdelane ali predelane iz opreme in naprav za zemeljski plin v opremo in naprave za vodik ali so kombinacija obojega. Oprema in naprave iz točk (i) do (vi), za katere veljajo pravila glede dostopa tretjih strani, se štejejo za energetsko infrastrukturo;

(d) 

ogljikov dioksid:

(i) 

plinovodi, razen pridobivalnega plinovodnega omrežja, za prenos ogljikovega dioksida iz več virov, tj. industrijski obrati (vključno z elektrarnami), ki proizvajajo ogljikov dioksid pri sežiganju ali drugih kemičnih reakcijah s fosilnimi ali nefosilnimi spojinami, ki vsebujejo ogljik, za namene trajnega geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida v skladu s členom 3 Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 35 ) ali za namene uporabe ogljikovega dioksida kot surovine ali za izboljšanje rezultatov bioloških procesov;

(ii) 

obrati za utekočinjanje in vmesno shranjevanje ogljikovega dioksida za njegov prenos ali shranjevanje. To ne vključuje infrastrukture v geološki formaciji, ki se uporablja za trajno geološko shranjevanje ogljikovega dioksida v skladu s členom 3 Direktive 2009/31/ES, ter s tem povezanih površinskih naprav in naprav za vbrizgavanje;

(iii) 

kakršna koli oprema ali naprava, ki je bistvena za pravilno, zanesljivo in učinkovito delovanje zadevnega sistema, vključno s sistemi zaščite, spremljanja in nadzora. To lahko vključuje namenska mobilna sredstva za prenos in shranjevanje ogljikovega dioksida, če taka mobilna sredstva ustrezajo opredelitvi čistega vozila.

Oprema in naprave iz točk (i), (ii) in (iii), za katere veljajo pravila glede dostopa tretjih strani, se štejejo za energetsko infrastrukturo;

(e) 

infrastruktura za prenos ali distribucijo toplotne energije v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin od več proizvajalcev ali uporabnikov na podlagi uporabe energije iz obnovljivih virov ali odvečne toplote iz industrijskih postopkov;

(f) 

projekti skupnega interesa, kot so opredeljeni v členu 2, točka 4, Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 36 ), in projekti skupnega interesa v smislu člena 171 Pogodbe;

(g) 

druge kategorije infrastrukture, ki omogočajo fizično ali brezžično povezavo med proizvajalci in uporabniki za energijo iz obnovljivih ali brezogljičnih virov iz več dostopovnih in izhodnih točk ter do katere lahko dostopajo tretje osebe, ki ne spadajo k podjetjem lastnika ali upravljavca infrastrukture.

Oprema in naprave iz točk (a) do (g), ki so vzpostavljene za enega ali majhno skupino predhodno opredeljenih uporabnikov in prilagojene njihovim potrebam („namenska infrastruktura“), se ne štejejo za energetsko infrastrukturo.

▼M6

130a. 

„operater distribucijskega sistema“ pomeni operaterja distribucijskega sistema, kot je opredeljen v členu 29, točka 2, Direktive (EU) 2019/944;

130b. 

„operater prenosnega sistema“ pomeni operaterja prenosnega sistema, kot je opredeljen v členu 2, točka 35, Direktive (EU) 2019/944;

130c. 

„shranjevanje električne energije“ pomeni odložitev končne uporabe električne energije na pozneje, kot je bila proizvedena, ali pretvorbo električne energije v obliko energije, ki jo je mogoče shranjevati, shranjevanje take energije in njeno poznejšo ponovno pretvorbo v električno energijo;

130d. 

„shranjevanje toplotne energije“ pomeni odložitev končne uporabe toplotne energije na pozneje, kot je bila proizvedena, ali pretvorbo električne ali toplotne energije v obliko energije, ki jo je mogoče shranjevati, shranjevanje take energije in po potrebi njeno poznejšo pretvorbo ali ponovno pretvorbo v toplotno energijo za končno uporabo (tj. ogrevanje ali hlajenje);

▼M6

131. 

„zakonodaja na področju notranjega energetskega trga“ pomeni Direktivo (EU) 2019/944, Direktivo 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 37 ), Uredbo (EU) 2019/943 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 38 );

▼M6

131a. 

„zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida“ pomeni sklop tehnologij, ki omogočajo zajemanje CO2, izpuščenega iz industrijskih obratov, vključno z emisijami, ki so neločljivo povezane s procesi, ali njegovo zajemanje neposredno iz zunanjega zraka, prevoz na kraj shranjevanja in vbrizganje v primerne podzemne geološke formacije za trajno shranjevanje;

131b. 

„zajemanje in uporaba ogljikovega dioksida“ pomeni sklop tehnologij, ki omogočajo zajemanje CO2, izpuščenega iz industrijskih obratov, vključno z emisijami, ki so neločljivo povezane s procesi, ali njegovo zajemanje neposredno iz zunanjega zraka in prevoz na kraj porabe ali uporabe CO2 za njegovo popolno uporabo;

▼B

Opredelitve pojmov na področju socialne pomoči za prevoz za prebivalce oddaljenih regij

132. 

„običajno prebivališče“ pomeni kraj, kjer oseba živi vsaj 185 dni na koledarsko leto zaradi osebnih ali poklicnih vezi; za osebo, katere poklicne in osebne vezi so v različnih krajih in ki živi v dveh ali več državah članicah, velja za kraj običajnega prebivališča kraj, kjer so njene osebne vezi, pod pogojem, da se tja redno vrača; za osebo, ki v določeni državi članici živi zato, da bi izvedla nalogo z omejenim trajanjem, velja za kraj prebivališča še vedno kraj, kjer so njene osebne vezi, ne glede na to, ali se v času opravljanja te naloge vrača tja; študij in šolanje v drugi državi članici ne pomenita prenosa običajnega prebivališča; „običajno prebivališče“ ima lahko tudi pomen, ki ga določajo nacionalne zakonodaje držav članic;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za širokopasovno infrastrukturo

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

135. 

„vodi“ pomeni podzemne cevi ali kabelske kanale za namestitev (optičnih, bakrenih ali koaksialnih) kablov širokopasovnih omrežij;

136. 

„fizična razvezava“ zagotavlja dostop do dostopovnega voda končnih uporabnikov in omogoča, da sistemi prenosa konkurentov prek njega neposredno prenašajo podatke;

▼M6

137. 

„širokopasovna infrastruktura“ pomeni širokopasovno omrežje brez aktivne komponente in zajema fizično infrastrukturo, vključno z vodi, stebri, drogovi, stolpi, temnimi optičnimi vlakni, omaricami in kabli (vključno s temnimi optičnimi vlakni in bakrenimi kabli);

▼M6

137a. 

„zaledno omrežje“ pomeni del širokopasovnega omrežja, ki povezuje dostopovno omrežje s hrbteničnim omrežjem in ne zagotavlja neposrednega dostopa končnim uporabnikom. Je del omrežja, kjer se združi promet končnih uporabnikov;

137b. 

„hrbtenično omrežje“ pomeni jedrno omrežje, ki povezuje zaledna omrežja z različnih območij ali regij;

137c. 

„dostopovno omrežje“ pomeni segment širokopasovnega omrežja, ki povezuje zaledno omrežje s prostori ali napravami končnih uporabnikov;

▼M4 —————

▼M6

139. 

„veleprodajni dostop“ pomeni dostop, ki operatorju omogoča uporabo zmogljivosti drugega operaterja. Veleprodajni dostop na podlagi tekočega tehnološkega razvoja vključuje vsaj naslednje dostopovne izdelke: (i) za omrežja FTTx: dostop do širokopasovne infrastrukture, razvezani dostop in dostop z bitnim tokom; (ii) za kabelska omrežja: dostop do širokopasovne infrastrukture in dostop do aktivnih storitev; (iii) za fiksna brezžična omrežja: dostop do širokopasovne infrastrukture in dostop do aktivnih storitev; (iv) za mobilna omrežja: dostop do širokopasovne infrastrukture in dostop do aktivnih storitev (vsaj gostovanja); (v) za satelitske platforme: dostop do aktivnih storitev; (vi) za zaledna omrežja: dostop do širokopasovne infrastrukture in dostop do aktivnih storitev;

139a. 

„prostori s priključkom“ pomenijo prostore končnih uporabnikov, v katerih lahko operater na zahtevo končnih uporabnikov v štirih tednih od datuma zahteve zagotavlja širokopasovne storitve (ne glede na to, ali so ti prostori že povezani z omrežjem ali ne). Cena, ki se zaračuna za zagotavljanje širokopasovnih storitev v prostorih končnih uporabnikov, v tem primeru ne sme presegati običajnih priključnin, kar pomeni, da ne sme vključevati nobenih dodatnih ali izrednih stroškov v primerjavi z običajno poslovno prakso, v nobenem primeru pa ne sme presegati običajne cene v zadevni državi članici. To ceno mora določiti pristojni nacionalni organ;

▼M4

139b. 

„spodbujevalci socialno-ekonomskega razvoja“ pomenijo subjekte, ki lahko zaradi svojega poslanstva, narave ali lokacije neposredno ali posredno ustvarjajo pomembne socialno-ekonomske koristi za državljane, podjetja in lokalne skupnosti na okoliškem ali vplivnem območju, vključno z javnimi organi, javnimi ali zasebnimi subjekti, pooblaščenimi za opravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 106(2) Pogodbe, ter digitalno intenzivnimi podjetji;

139c. 

„koridor 5G“ pomeni prometno pot, cesto, železnico ali celinsko plovno pot, ki je v celoti pokrita z infrastrukturo za digitalno povezljivost, zlasti sistemi 5G, ter omogoča nemoteno zagotavljanje sinergijskih digitalnih storitev, kot so opredeljene v Uredbi (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta ( 39 ), na primer povezana in avtomatizirana mobilnost, podobne storitve pametne mobilnosti za železnice ali digitalna povezljivost na celinskih plovnih poteh;

▼M6

139d. 

„čas največje obremenjenosti“ pomeni čas dneva, ki običajno traja eno uro in v katerem je obremenitev omrežja običajno največja;

139e. 

„razmere največje obremenjenosti“ pomenijo razmere, v katerih naj bi omrežje delovalo med največjo obremenjenostjo;

139f. 

„ustrezen časovni okvir“ pomeni časovni okvir, ki se uporablja za preverjanje načrtovanih zasebnih naložb in sovpada s časovnim okvirom, ki je po oceni države članice potreben za izgradnjo načrtovanega omrežja, financiranega z državnimi sredstvi, ki se začne z objavo javnega posvetovanja o načrtovanem državnem ukrepu in traja do začetka delovanja omrežja (tj. do začetka zagotavljanja veleprodajnih in/ali maloprodajnih storitev na omrežju, financiranem z državnimi sredstvi). Ustrezno časovno obdobje ne sme biti krajše od dveh let;

▼B

Opredelitve pojmov na področju pomoči za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine

140. 

„zahtevna avdiovizualna dela“ pomeni dela, ki jih kot taka opredeli država članica pri vzpostavitvi shem ali dodeljevanju pomoči, in sicer na podlagi vnaprej določenih meril, zajemajo pa lahko filme, katerih edina prvotna različica je v nacionalnem jeziku države članice z zelo omejenim ozemljem, prebivalstvom in jezikovnim področjem, kratke filme, režiserske prvence in druge filme režiserjev, dokumentarne filme ali nizkoproračunska ali drugače komercialno zahtevna dela;

141. 

„seznam Odbora za razvojno pomoč OECD“ pomeni vse države in ozemlja, ki so upravičeni do uradne razvojne pomoči in vključeni na seznam, ki ga sestavi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD);

142. 

„razumen dobiček“ se določi glede na običajni dobiček za zadevni sektor. V vsakem primeru se bo stopnja donosa kapitala, ki ne presega ustrezne menjalne obrestne mere in premije 100 baznih točk, štela za razumno;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo

143. 

„profesionalni šport“ pomeni ukvarjanje s športom v obliki redne zaposlitve ali plačane storitve ne glede na to, ali je bila med profesionalnim športnikom in zadevno športno organizacijo sklenjena formalna pogodba o zaposlitvi ali ne, kadar plačilo presega stroške sodelovanja ter predstavlja znatni delež športnikovih dohodkov. Potni stroški in stroški nastanitve pri sodelovanju na športnem dogodku se za namene te uredbe ne štejejo za plačilo.

▼M1

Opredelitve pojmov na področju pomoči za regionalna letališča

144. 

„letališka infrastruktura“ pomeni infrastrukturo in opremo, s katero letališče zagotavlja letališke storitve letalskim prevoznikom in različnim ponudnikom storitev, vključuje pa vzletno-pristajalne steze, terminale, letališke ploščadi, vozne steze, centralizirano infrastrukturo za zemeljsko oskrbo in vse druge objekte, naprave in sredstva, ki neposredno podpirajo letališke storitve, ne vključuje pa infrastrukture in opreme, ki je potrebna predvsem za opravljanje neletalskih dejavnosti;

145. 

„letalski prevoznik“ pomeni vsakega letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica ali država, ki je članica skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 40 );

146. 

„letališče“ pomeni subjekt ali skupino subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost zagotavljanja letaliških storitev letalskim prevoznikom;

147. 

„letališke storitve“ pomenijo storitve, ki jih letalskim prevoznikom zagotavlja letališče ali njegove podružnice, za zagotovitev upravljanja zrakoplovov od pristanka do vzleta ter potnikov in tovora, da se letalskim prevoznikom omogoči zagotavljanje storitev zračnega prevoza, vključno z zagotavljanjem storitev zemeljske oskrbe in zagotavljanjem centralizirane infrastrukture za zemeljsko oskrbo;

148. 

„povprečni letni potniški promet“ pomeni podatek, določen na podlagi prihodnega in odhodnega potniškega prometa v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dodeljena;

149. 

„centralizirana infrastruktura za zemeljsko oskrbo“ pomeni infrastrukturo, ki jo običajno upravlja upravljavec letališča in je na voljo različnim ponudnikom storitev zemeljske oskrbe, ki delujejo na letališču v zameno za plačilo, ne vključuje pa opreme, ki je v lasti ponudnikov storitev zemeljske oskrbe ali jo ti upravljajo;

150. 

„hitri vlak“ pomeni vlak, ki lahko doseže hitrost več kot 200 km/h;

151. 

„storitve zemeljske oskrbe“ pomenijo storitve, ki se opravljajo za uporabnike letališč na letališčih, kot je opisano v Prilogi k Direktivi Sveta 96/67/ES ( 41 );

152. 

„neletalske dejavnosti“ pomenijo komercialne storitve za letalske prevoznike ali druge uporabnike letališča, vključno s pomožnimi storitvami za potnike, špediterje ali druge ponudnike storitev, dajanjem v najem pisarniških in trgovskih prostorov, parkirišči za avtomobile in hoteli;

153. 

„regionalno letališče“ pomeni letališče, katerega povprečni letni potniški promet obsega do 3 milijone potnikov;

Opredelitve pojmov na področju pomoči za pristanišča

154. 

„pristanišče“ pomeni območje kopnega in vode, ki ga sestavljata takšna infrastruktura in oprema, ki omogočata sprejem vodnih polovil, njihovo natovarjanje in raztovarjanje, skladiščenje blaga, sprejem in dostavo tega blaga ter vkrcanje in izkrcanje potnikov, članov posadk in drugih oseb, ter katera koli druga infrastruktura, ki jo potrebujejo prevozniki v pristanišču;

155. 

„pomorsko pristanišče“ pomeni pristanišče, ki se uporablja predvsem za sprejem morskih plovil;

156. 

„pristanišče na celinskih vodah“ pomeni pristanišče, ki ni pomorsko pristanišče, namenjeno sprejemu plovil za celinsko plovbo;

▼M6

157. 

„pristaniška infrastruktura“ pomeni infrastrukturo in objekte, namenjene zagotavljanju pristaniških storitev, povezanih s prevozom, na primer priveze za privezovanje ladij, privezne zidove, pomole in plavajoče pontonske zapore na območjih plimovanja, notranje luke, zasipe in melioracijo zemljišč, infrastrukturo za zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter polnilno in oskrbovalno infrastrukturo v pristaniščih, ki oskrbuje vozila, mobilno terminalsko opremo in mobilno opremo za zemeljsko oskrbo z električno energijo, vodikom, amoniakom in metanolom;

▼M1

158. 

„pristaniška nadgradnja“ pomeni ureditev površin (na primer za skladiščenje), nepremično opremo (na primer skladišča in zgradbe terminala) ter premično opremo (na primer žerjave), ki se nahaja v pristanišču za zagotavljanje pristaniških storitev, povezanih s prevozom;

159. 

„dostopovna infrastruktura“ pomeni vse vrste infrastrukture, potrebne za zagotovitev dostopa do pristanišča in vstopa vanj uporabnikom s kopnega ali morja in rek, zlasti ceste, železniške tire, kanale in zapornice;

160. 

„izkop“ pomeni odstranjevanje usedlin z dna dostopovne plovne poti do pristanišča ali v pristanišču;

▼M6 —————

▼M1

162. 

„plovila“ pomenijo plavajoče konstrukcije z lastnim pogonom ali brez, z enim izpodrivnim trupom ali več;

163. 

„pomorska plovila“ pomenijo plovila, ki ne plujejo izključno ali predvsem po celinskih vodah ali vodah znotraj ali zelo blizu zaščitenih voda;

164. 

„plovila za celinsko plovbo“ pomenijo plovila, namenjena izključno ali predvsem za plovbo po celinskih plovnih poteh ali vodah znotraj ali zelo blizu zaščitenih voda;

165. 

„infrastruktura za zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov tovora“ pomeni kakršno koli pritrjeno, plavajočo ali premično pristaniško napravo, ki lahko sprejme ladijske odpadke ali ostanke tovora, kot je opredeljeno v Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 42 ).

▼M4

Opredelitev pojmov na področju pomoči v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU (pojmi, opredeljeni v drugih razdelkih tega člena, imajo enak pomen, kot je v njih določen, tudi za pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU)

166. 

„sklad InvestEU“, „jamstvo EU“, „finančni produkt“, „nacionalne spodbujevalne banke ali institucije“ in „izvajalski partner“ imajo pomen iz člena 2 Uredbe (EU) 2021/523;

167. 

„finančni posrednik“ za namene oddelka 16 pomeni finančnega posrednika v smislu točke 34, razen izvajalskih partnerjev;

168. 

„komercialni finančni posrednik“ pomeni finančnega posrednika, ki posluje na pridobitni osnovi in v celoti na lastno tveganje, brez javnega jamstva, razen nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij;

169. 

„urbano vozlišče TEN-T“ ima pomen iz člena 3(p) Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 43 );

170. 

„nov udeleženec na trgu“ pomeni prevoznika v železniškem prometu v smislu člena 3(1) Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 44 ), ki izpolnjuje naslednja pogoja:

(a) 

prejel je licenco na podlagi člena 17(3) Direktive 2012/34/EU za zadevni segment trga manj kot dvajset let pred dodelitvijo pomoči;

(b) 

ni povezan v smislu člena 3(3) Priloge I k tej uredbi s prevoznikom v železniškem prometu, ki je pridobil licenco v smislu člena 3(14) Direktive 2012/34/EU pred 1. januarjem 2010;

171. 

„mestni promet“ pomeni promet znotraj mesta ali aglomeracije in njenih območij dnevnih migracij;

172. 

„ekosistem“, „biotska raznovrstnost“ in „ekosistem v dobrem stanju“ imajo pomen iz člena 2 Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta ( 45 ).

▼B

Člen 3

Pogoji za izvzetje

Sheme pomoči, individualna pomoč, dodeljena v okviru shem pomoči, in ad hoc pomoč so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(2) ali (3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe pod pogojem, da taka pomoč izpolnjuje vse pogoje iz poglavja I te uredbe ter posebne pogoje za ustrezne vrste pomoči iz poglavja III te uredbe.

Člen 4

Pragovi za priglasitev

1.  

Ta uredba se ne uporablja za pomoč, ki presega naslednje pragove:

▼M6

(a) 

regionalna pomoč za naložbe: za naložbo, katere upravičeni stroški znašajo 110 milijonov EUR ali več, zneski pomoči na podjetje in na naložbeni projekt, kot so določeni spodaj:

— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 10 %: 8,25 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 15 %: 12,38 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 20 %: 16,5 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 25 %: 20,63 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 30 %: 24,75 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 35 %: 28,88 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 40 %: 33 milijonov EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 50 %: 41,25 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 60 %: 49,5 milijona EUR;
— 
v primerih največje intenzivnosti regionalne pomoči v višini 70 %: 57,75 milijona EUR;
(b) 

regionalna pomoč za razvoj mestnih območij: 22 milijonov EUR, kot je določeno v členu 16(3);

(c) 

pomoč za naložbe za MSP: 8,25 milijona EUR na podjetje in na naložbeni projekt;

(d) 

pomoč za svetovanje v korist MSP: 2,2 milijona EUR na podjetje in na projekt;

(e) 

pomoč za MSP za udeležbo na sejmih: 2,2 milijona EUR letno na podjetje;

▼M6

(ea) 

pomoč za mikropodjetja v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote iz člena 19c: 200 000  EUR na koledarsko leto na upravičenca. Za mikropodjetja, dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, ta omejitev znaša 25 000  EUR na koledarsko leto na upravičenca, za mikropodjetja, dejavna v sektorjih ribištva in akvakulture, pa 30 000  EUR na koledarsko leto na upravičenca;

(eb) 

pomoč za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, iz člena 19d za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini: 2 milijona EUR na koledarsko leto na upravičenca. Za MSP, dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, ta omejitev znaša 250 000  EUR na koledarsko leto na upravičenca, za MSP, dejavna v sektorjih ribištva in akvakulture, pa 300 000  EUR na koledarsko leto na upravičenca. Pomoč, dodeljena podjetjem, dejavnim v predelavi in trženju kmetijskih pridelkov, je pogojena s tem, da se delno ali v celoti ne prenese na primarne proizvajalce;

▼M6

(f) 

pomoč za podjetja, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja: pomoč na podlagi člena 20: 2,2 milijona EUR na podjetje in na projekt; pomoč na podlagi člena 20a: zneski iz člena 20a(2) na podjetje in na projekt;

(g) 

pomoč za financiranje tveganja: 16,5 milijona EUR na upravičeno podjetje, kot je določeno v členih 21(8) in 21a(2);

(h) 

pomoč za novoustanovljena podjetja: zneski na podjetje, določeni v členu 22(3), (4), (5) in (7);

(i) 

pomoč za raziskave in razvoj:

(i) 

če je projekt pretežno temeljna raziskava: 55 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, če več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav;

(ii) 

če je projekt pretežno industrijska raziskava: 35 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, če več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav ali skupaj v kategorijo industrijskih in kategorijo temeljnih raziskav;

(iii) 

če projekt pretežno zadeva eksperimentalni razvoj: 25 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, če več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo eksperimentalnega razvoja;

(iv) 

če gre za projekt EUREKA ali se izvaja v okviru skupnega podjetja, ustanovljenega na podlagi člena 185 ali člena 187 Pogodbe, ali je v skladu s pogoji iz člena 25(6), točka (d), se lahko zneski iz točk (i) do (iii) podvojijo;

(v) 

če je pomoč za raziskovalne in razvojne projekte dodeljena v obliki vračljivih predplačil, ki so v odsotnosti sprejete metodologije za izračun njihovega bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev izražena kot odstotek upravičenih stroškov in ukrep določa, da se bodo predplačila v primeru uspešnega izida projekta, kot je opredeljen na podlagi razumne in preudarne domneve, povrnila z obrestno mero, vsaj enako diskontni stopnji, ki velja v trenutku dodelitve pomoči, se lahko zneski iz točk (i) do (iv) povečajo za 50 %;

(vi) 

pomoč za študije izvedljivosti za pripravo na raziskovalne dejavnosti: 8,25 milijona EUR na študijo;

(vii) 

pomoč za MSP za raziskovalne in razvojne projekte, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“ in se izvajajo v skladu s členom 25a: znesek iz člena 25a;

(viii) 

pomoč za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in ukrepe v okviru potrditve koncepta ERC, ki se izvajajo v skladu s členom 25b: zneski iz člena 25b;

(ix) 

pomoč v okviru sofinanciranih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se izvajajo v skladu s členom 25c: zneski iz člena 25c;

(x) 

pomoč za ukrepe povezovanja: zneski iz člena 25d;

(xi) 

pomoč za sofinanciranje projektov, ki jih podpira Evropski obrambni sklad ali evropski program za razvoj obrambne industrije v skladu s členom 25e: 80 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(j) 

pomoč za naložbe v raziskovalne infrastrukture: 35 milijonov EUR na infrastrukturo;

(ja) 

pomoč za naložbe v preskusne in eksperimentalne infrastrukture: 25 milijonov EUR na infrastrukturo;

(k) 

pomoč za inovacijske grozde: 10 milijonov EUR na grozd;

(l) 

pomoč za inovacije za MSP: 10 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(m) 

pomoč za procesne in organizacijske inovacije: 12,5 milijona EUR na podjetje in na projekt;

(n) 

pomoč za usposabljanje: 3 milijone EUR na projekt usposabljanja;

(o) 

pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev: 5,5 milijona EUR letno na podjetje;

(p) 

pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač: 11 milijonov EUR letno na podjetje;

(q) 

pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev: 11 milijonov EUR letno na podjetje;

(r) 

pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce: 5,5 milijona EUR letno na podjetje;

(s) 

pomoč za naložbe v varstvo okolja, razen če ni določeno drugače: 30 milijonov EUR na podjetje in na naložbeni projekt;

(sa) 

pomoč za namensko infrastrukturo in skladiščenje iz člena 36(4): 25 milijonov EUR na projekt;

▼M6

(sb) 

pomoč za naložbe v polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo iz člena 36a(1) in (2): 30 milijonov EUR na podjetje in na projekt ter, v primeru shem, povprečni letni proračun v višini 300 milijonov EUR;

(sc) 

pomoč za naložbe v kombinirano izboljšanje energijske in okoljske uspešnosti stavb iz členov 38a(7) in 39(2a): 30 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(sd) 

pomoč za spodbujanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije iz člena 38b: 30 milijonov EUR nominalnega zneska skupnega neizplačanega financiranja na upravičenca;

(se) 

pomoč za naložbe v projekte energijske učinkovitosti v stavbah v obliki finančnih instrumentov: zneski iz člena 39(5);

(sf) 

pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov ali dajatev iz člena 44a: 50 milijonov EUR letno na shemo;

▼M6 —————

▼M6

(v) 

pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje električne energije iz obnovljivih virov iz člena 42 ter pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in obnovljivega vodika pri manjših projektih in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov iz člena 43: 30 milijonov EUR na podjetje in na projekt; vsota proračunov vseh shem iz člena 42 in vsota proračunov vseh shem iz člena 43 ne bi smela presegati 300 milijonov EUR na leto;

(w) 

pomoč za sisteme daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja iz člena 46: 50 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(x) 

pomoč za energetsko infrastrukturo iz člena 48: 70 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(y) 

pomoč za izgradnjo fiksnih širokopasovnih omrežij, dodeljena v obliki nepovratnih sredstev: 100 milijonov EUR skupnih stroškov na projekt; pri pomoči za fiksna širokopasovna omrežja, dodeljeni v obliki finančnega instrumenta, nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt, ne sme presegati 150 milijonov EUR;

▼M4

(ya) 

pomoč za izgradnjo mobilnih omrežij 4G ali 5G, dodeljena v obliki nepovratnih sredstev: 100 milijonov EUR skupnih stroškov na projekt; pomoč za mobilna omrežja 4G ali 5G, dodeljena v obliki finančnega instrumenta: nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt, ne sme presegati 150 milijonov EUR;

(yb) 

pomoč za nekatere projekte skupnega interesa na področju vseevropske infrastrukture za digitalno povezljivost, ki se financirajo na podlagi Uredbe (EU) 2021/1153 ali so na podlagi te uredbe prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“, dodeljena v obliki nepovratnih sredstev: 100 milijonov EUR skupnih stroškov na projekt; pomoč za nekatere projekte skupnega interesa na področju vseevropske infrastrukture za digitalno povezljivost, dodeljena v obliki finančnega instrumenta: nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt, ne sme presegati 150 milijonov EUR;

(yc) 

pomoč v obliki shem bonov za povezljivost: skupni proračun za državno pomoč v 24 mesecih za vse sheme bonov za povezljivost v državi članici ne sme presegati 50 milijonov EUR (skupni znesek, vključno z nacionalno in regionalnimi ali lokalnimi shemami bonov);

▼M6

(yd) 

pomoč za izgradnjo zalednih omrežij, dodeljena v obliki nepovratnih sredstev: 100 milijonov EUR skupnih stroškov na projekt; pri pomoči za izgradnjo zalednih omrežij, dodeljeni v obliki finančnega instrumenta, nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt, ne sme presegati 150 milijonov EUR;

▼M6

(z) 

pomoč za naložbe v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine: 165 milijonov EUR na projekt; pomoč za tekoče poslovanje za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine; 82,5 milijona EUR letno na podjetje;

(aa) 

sheme pomoči za avdiovizualna dela: 55 milijonov EUR letno na shemo;

(bb) 

pomoč za naložbe v šport in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo: 33 milijonov EUR ali skupni stroški, ki presegajo 110 milijonov EUR na projekt; pomoč za tekoče poslovanje za športno infrastrukturo: 2,2 milijona EUR letno na infrastrukturo;

(cc) 

pomoč za naložbe v lokalno infrastrukturo: 11 milijonov EUR ali skupni stroški, ki presegajo 22 milijonov EUR za isto infrastrukturo;

▼M1

(dd) 

pomoč za regionalna letališča: intenzivnosti in zneski pomoči iz člena 56a;

▼M6

(ee) 

pomoč za pomorska pristanišča: upravičeni stroški v višini 143 milijonov EUR na projekt (ali 165 milijonov EUR na projekt v pomorskem pristanišču, vključenem v delovni načrt koridorja jedrnega omrežja iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 46 )); kar zadeva izkop, je projekt opredeljen kot ves izkop, ki se opravi v enem koledarskem letu;

(ff) 

pomoč za pristanišča na celinskih vodah: upravičeni stroški v višini 44 milijonov EUR na projekt (ali 55 milijonov EUR na projekt v pristanišču na celinskih vodah, vključenem v delovni načrt koridorja jedrnega omrežja iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1315/2013); kar zadeva izkop, je projekt opredeljen kot ves izkop, ki se opravi v enem koledarskem letu;

▼M4

(gg) 

pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU: zneski iz oddelka 16 poglavja III; in

▼M6

(hh) 

pomoč za stroške MSP, ki nastanejo zaradi sodelovanja v projektih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: pomoč na podlagi člena 19a: 2 milijona EUR na podjetje in na projekt; pomoč na podlagi člena 19b: zneski iz člena 19b(2) na projekt.

▼B

2.  
Pragom, določenim ali navedenim v odstavku 1, se ni mogoče izogniti z namerno delitvijo shem ali projektov pomoči.

Člen 5

Preglednost pomoči

1.  
Ta uredba se uporablja le za pomoč, za katero je mogoče bruto ekvivalent nepovratnih sredstev natančno izračunati vnaprej in brez vsakršne potrebe po oceni tveganja („pregledna pomoč“).
2.  

Naslednje vrste pomoči se obravnavajo kot pregledne:

(a) 

pomoč v obliki nepovratnih sredstev in subvencioniranih obrestnih mer;

(b) 

pomoč v obliki posojil, kadar se bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračuna na podlagi referenčne mere, ki velja ob dodelitvi nepovratnih sredstev;

(c) 

pomoč v obliki jamstev:

(i) 

kadar je bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na podlagi premij varnega pristana, določenih v obvestilu Komisije; ali

(ii) 

kadar je bila pred izvajanjem ukrepa metodologija za izračun jamstvenega bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev sprejeta na podlagi Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev ( 47 ) ali katerega koli naslednjega obvestila, po priglasitvi te metodologije Komisiji, na podlagi katere koli uredbe, ki jo je sprejela Komisija na področju državnih pomoči, ki so takrat veljale, in odobrena metodologija izrecno obravnava vrsto jamstva in vrsto zadevne osnovne transakcije v smislu uporabe te uredbe;

(d) 

pomoč v obliki davčnih ugodnosti, kadar ukrep določa najvišjo vrednost, s katero se zagotovi, da veljavni prag ni presežen;

(e) 

pomoč za regionalni razvoj mestnih območij, če so izpolnjeni pogoji iz člena 16;

▼M4

(ea

pomoč podjetjem za njihovo sodelovanje v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja v skladu s členom 20a, kadar ta določa zgornjo mejo, ki zagotavlja, da ni presežen veljavni prag iz člena 20a;

▼M6

(f) 

pomoč v obliki ukrepov za financiranje tveganja, če so izpolnjeni pogoji iz členov 21 in 21a;

▼B

(g) 

pomoč za novoustanovljena podjetja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 22;

▼M6

(ga) 

pomoč za MSP v obliki znižanih pristojbin za dostop ali v obliki prostega dostopa do svetovalnih storitev za inovacije in podpornih storitev za inovacije, kot so opredeljene v členu 2, točka 94 oziroma 95, ki jih nudijo na primer organizacije za raziskave in širjenje znanja, raziskovalne infrastrukture, preskusne in eksperimentalne infrastrukture ali inovacijski grozdi na podlagi sheme pomoči, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

ugodnost znižanih pristojbin ali pridobljenega prostega dostopa je količinsko opredeljiva in dokazljiva;

(ii) 

popolni ali delni popusti na cene za storitve ter pravila, v skladu s katerimi lahko MSP zaprosijo za popuste, so izbrani ter se jim popusti odobrijo, se javno objavijo (prek spletišč ali na drug primeren način), preden ponudnik storitev začne ponujati popuste;

(iii) 

ponudnik storitev vodi evidenco o zneskih pomoči, dodeljenih vsakemu MSP v obliki popustov na cene, da zagotovi upoštevanje zgornjih mej iz člena 28(3) in (4). Ponudnik storitev take evidence hrani 10 let od dneva dodelitve zadnje pomoči;

▼B

(h) 

pomoč za projekte na področju energetske učinkovitosti, če so izpolnjeni pogoji iz člena 39;

(i) 

pomoč v obliki premij poleg tržne cene, če so izpolnjeni pogoji iz člena 42;

(j) 

pomoč v obliki vračljivih predujmov, če skupni nominalni znesek vračljivih predujmov ne presega pragov, ki se uporabljajo v skladu s to uredbo, ali če je bila pred izvajanjem ukrepa sprejeta metodologija za izračun bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev vračljivih predujmov po priglasitvi Komisiji;

▼M1

(k) 

pomoč v obliki prodaje ali zakupa opredmetenih sredstev po cenah, ki so nižje od tržnih, kadar se vrednost sredstev določi z neodvisno strokovno oceno pred transakcijo ali pa glede na javno dostopno, redno posodobljeno in splošno sprejemljivo referenčno merilo;

▼M6

(l) 

pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, če so izpolnjeni pogoji iz poglavja III, oddelek 16;

▼M6

(m) 

pomoč za mikropodjetja v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19c;

(n) 

pomoč za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19d;

▼B

Člen 6

Spodbujevalni učinek

1.  
Ta uredba se uporablja le za pomoč, ki ima spodbujevalni učinek.
2.  

Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravičenec zadevni državi članici predloži pisni zahtevek za pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Zahtevek za odobritev pomoči mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

(a) 

ime in velikost podjetja;

(b) 

opis projekta, vključno z datumi začetka in zaključka;

(c) 

lokacija projekta;

(d) 

seznam stroškov projekta;

(e) 

vrsta pomoči (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivo predplačilo, kapitalski vložek ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt.

3.  

Ad hoc pomoč za velika podjetja ima spodbujevalni učinek, če je država članica zagotovila, da je izpolnjen pogoj iz odstavka 2 in da je pred dodelitvijo zadevne pomoči preverila, da dokumentacija, ki jo je pripravil upravičenec, potrjuje, da bo pomoč dosegla enega ali več naslednjih rezultatov:

(a) 

v primeru pomoči za regionalne naložbe: izvede se projekt, ki ne bi bil izveden na zadevnem območju, ali ne bi bil dovolj donosen za upravičenca na ustreznem območju, če ne bi bilo pomoči;

(b) 

v vseh drugih primerih, da je:

— 
bistvena razširitev obsega projekta/dejavnosti zaradi pomoči; ali
— 
bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt/dejavnost zaradi pomoči; ali
— 
bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta/dejavnosti.
4.  

Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 se za ukrepe v obliki davčnih ugodnosti domneva, da imajo spodbujevalni učinek, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

ukrep uvaja pravico do pomoči v skladu z objektivnimi merili, ne da bi se država članica dodatno odločala po lastnem preudarku, in

(b) 

ukrep je bil sprejet in je v veljavi, preden se je projekt ali dejavnost začela izvajati, razen za sheme, ki so naslednice davčnih shem, kadar je dejavnost že zajeta v prejšnjih shemah v obliki davčnih ugodnosti.

5.  

Z odstopanjem od odstavkov 2, 3 in 4 se za naslednje vrste pomoči ne zahteva spodbujevalni učinek ali se zanje šteje, da imajo spodbujevalni učinek:

▼M1

(a) 

regionalna pomoč za tekoče poslovanje in regionalna pomoč za razvoj mestnih območij, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 15 in 16;

▼M6

(b) 

pomoč za dostop MSP do finančnih sredstev, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 21, 21a in 22;

▼B

(c) 

pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plač ali pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač, če so izpolnjeni pogoji iz členov 32 oziroma 33;

▼M1

(d) 

pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev in pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 34 in 35;

▼B

(e) 

pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov v skladu z Direktivo 2003/96/ES, če so izpolnjeni pogoji iz člena 44 te uredbe;

(f) 

pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče, če so izpolnjeni pogoji iz člena 50;

(g) 

socialna pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij, če so izpolnjeni pogoji iz člena 51;

(h) 

pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, če so izpolnjeni pogoji iz člena 53;

▼M4

(i) 

pomoč podjetjem, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz člena 20 ali 20a;

(j) 

pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“, ukrepi Marie Skłodowske-Curie in ukrepi v okviru potrditve koncepta ERC, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“, ter pomoč za sofinancirane projekte in ukrepe povezovanja, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz členov 25a, 25b, 25c ali 25d;

(k) 

pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, če so izpolnjeni pogoji iz oddelka 16 poglavja III;

▼M6

(l) 

pomoč za MSP, ki sodelujejo v projektih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ali imajo koristi od teh projektov, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz člena 19a ali 19b;

▼M6

(m) 

pomoč za sanacijo okoljske škode ter rehabilitacijo naravnih habitatov in ekosistemov, kadar stroški sanacije ali rehabilitacije presegajo povečanje vrednosti zemljišča ali premoženja in so izpolnjeni pogoji iz člena 45;

(n) 

pomoč za varstvo biotske raznovrstnosti in izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 45;

(o) 

pomoč za spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu s členi 41, 42 in 43, kadar se pomoč dodeli samodejno v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili, ne da bi se država članica dodatno odločala po lastnem preudarku, ter kadar je bil ukrep sprejet in je v veljavi, preden se je projekt ali dejavnost, ki prejme pomoč, začela izvajati;

(p) 

pomoč za mikropodjetja v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19c;

(q) 

pomoč za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini, če so izpolnjeni pogoji iz člena 19d.

▼B

Člen 7

Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški

▼M6

1.  
Za izračun intenzivnosti pomoči in upravičenih stroškov se uporabijo številčni podatki pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev. Vendar se davek na dodano vrednost, obračunan na upravičene stroške ali izdatke, ki se lahko povrne v skladu z veljavno nacionalno davčno zakonodajo, ne upošteva pri izračunu intenzivnosti pomoči in upravičenih stroškov. Za upravičene stroške se predložijo dokumentarna dokazila, ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena. Zneski upravičenih stroškov se lahko izračunajo v skladu z možnostmi poenostavljenega obračunavanja stroškov, če se dejavnost vsaj delno financira iz enega od skladov Unije, ki dovoljuje uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, in če je kategorija stroškov upravičena v skladu z ustrezno določbo o izvzetju. V takem primeru se uporabljajo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, določene v ustreznih pravilih, ki urejajo sklad Unije. Poleg tega se lahko zneski upravičenih stroškov izračunajo v skladu z možnostmi poenostavljenega obračunavanja stroškov tudi za projekte, ki se izvajajo v skladu z načrti za okrevanje in odpornost, kot jih je odobril Svet na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta ( 48 ), če se uporabijo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali Uredbe (EU) 2021/1060. Poleg tega se lahko za pomoč na podlagi členov 25a in 25b posredni stroški izračunajo v skladu s pravili iz ustreznega odstavka 3 členov 25a in 25b.

▼B

2.  
Če se pomoč ne dodeli v obliki nepovratnih sredstev, je znesek pomoči enak bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev.
3.  
►M1  Pomoč, za katero obveznost plačila nastane v prihodnosti, vključno s pomočjo, plačljivo v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob dodelitvi. ◄ Upravičeni stroški se diskontirajo na vrednost, ki so jo imeli ob dodelitvi. Obrestna mera, ki se uporablja za diskontiranje, je diskontna stopnja, ki velja ob dodelitvi pomoči.

▼M1 —————

▼B

5.  
Kadar je pomoč dodeljena v obliki vračljivih predplačil, ki so v odsotnosti sprejete metodologije za izračun bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev izražena kot odstotek upravičenih stroškov in ukrep določa, da se bodo predplačila v primeru uspešnega izida projekta, kot je opredeljen na podlagi razumne in preudarne domneve, povrnila z obrestno mero, ki je vsaj enaka diskontni stopnji, ki velja v trenutku dodelitve, se lahko največja intenzivnost pomoči iz poglavja III poveča za 10 odstotnih točk.
6.  
Kadar je regionalna pomoč dodeljena v obliki vračljivih predujmov, največje intenzivnosti pomoči, določene v karti regionalne pomoči in veljavne v trenutku dodelitve pomoči, ni mogoče povečati.

Člen 8

Kumulacija

1.  
Pri ugotavljanju, ali se spoštujejo pragovi za priglasitev, določeni v členu 4, in največje intenzivnosti pomoči, določene v poglavju III, se upošteva skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje, ki prejema pomoč.

▼M6

2.  
Kadar se finančna sredstva Unije, ki jih centralno upravljajo institucije, agencije, skupna podjetja ali drugi organi Unije, ki niso pod neposrednim ali posrednim nadzorom države članice, kombinirajo z državno pomočjo, je treba upoštevati le slednjo pri ugotavljanju, ali se upoštevajo pragovi za priglasitev in največje intenzivnosti pomoči ali najvišji zneski pomoči, če skupni znesek javnih finančnih sredstev, ki je bil dodeljen v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ne presega najugodnejše stopnje financiranja, kot je določena z veljavnimi predpisi prava Unije. Z odstopanjem od tega lahko skupna javna finančna sredstva za projekte, ki jih podpira Evropski obrambni sklad, dosežejo skupne upravičene stroške projekta ne glede na najvišjo stopnjo financiranja, ki se uporablja v okviru tega sklada, če se upoštevajo pragovi za priglasitev in največje intenzivnosti pomoči ali najvišji zneski pomoči v skladu s to uredbo.

▼B

3.  

Pomoč z opredeljivimi upravičenimi stroški, ki je izvzeta v skladu s to uredbo, se lahko kumulira:

(a) 

z vsako drugo državno pomočjo, če se ti ukrepi nanašajo na različne opredeljive upravičene stroške;

▼M4

(b) 

z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se po tej uredbi uporablja za to pomoč.

Financiranje, ki se zagotovi končnim upravičencem s podporo iz sklada InvestEU in je zajeto v oddelku 16 poglavja III, in stroški, ki jih krije to financiranje, se ne upoštevajo pri ugotavljanju skladnosti z določbami o kumulaciji iz prvega stavka te točke. Namesto tega se znesek, ki je relevanten za ugotavljanje skladnosti z določbami o kumulaciji iz prvega stavka te točke, izračuna na naslednji način. Najprej se nominalni znesek financiranja, ki ga podpira sklad InvestEU, odšteje od skupnih upravičenih stroškov projekta, s čimer dobimo skupne preostale upravičene stroške, nato pa se največja pomoč izračuna tako, da se ustrezna največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči izračuna samo na podlagi skupnih preostalih upravičenih stroškov.

Nominalni znesek financiranja, ki se zagotovi končnim upravičencem s podporo iz sklada InvestEU, se v primeru členov, v katerih je prag za priglasitev izražen kot najvišji znesek pomoči, prav tako ne upošteva pri ugotavljanju, ali se spoštujejo pragovi za priglasitev iz člena 4.

Namesto tega se lahko za prednostna posojila ali jamstva za prednostna posojila, ki jih podpira sklad InvestEU v skladu z oddelkom 16 poglavja III, bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomoči, ki jo vključujejo taka posojila ali jamstva končnim upravičencem, izračuna v skladu s točko (b) ali (c) člena 5(2), kakor je ustrezno. Z bruto ekvivalentom nepovratnih sredstev pomoči se lahko zagotovi, da se pri kumulaciji z drugo pomočjo za iste opredeljive upravičene stroške v skladu s prvim stavkom te točke ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se po tej uredbi uporablja za pomoč, ali ustrezen prag za priglasitev po tej uredbi.

▼M6

4.  
Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov, ki je izvzeta na podlagi člena 19b, 20a, 21, 21a, 22 ali 23, člena 56e(5), točka (a)(ii), (iii) ali (iv), člena 56e(10) in člena 56f, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo brez opredeljivih upravičenih stroškov, in sicer do najvišjega zadevnega praga skupnega financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izvzetjih ali s sklepom, ki ga sprejme Komisija. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov, izvzeta na podlagi te uredbe, se lahko kumulira z drugo pomočjo brez opredeljivih upravičenih stroškov, ki je dodeljena za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107(3), točka (b), Pogodbe in odobrena s sklepom Komisije. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov, ki je izvzeta na podlagi člena 56e(5), točka (a)(ii), (iii) ali (iv), člena 56e(10) in člena 56f, se lahko kumulira z drugo pomočjo brez opredeljivih upravičenih stroškov, izvzeto na podlagi istih členov.

▼B

5.  
Državna pomoč, izvzeta v skladu s to uredbo, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi taka kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega intenzivnost pomoči, določeno v poglavju III te uredbe.
6.  
Z odstopanjem od odstavka 3(b) se lahko pomoč za invalidne delavce, kakor je določena v členih 33 in 34, kumulira z drugo pomočjo, izvzeto v skladu s to uredbo, v zvezi z enakimi upravičenimi stroški nad najvišjim veljavnim pragom v skladu s to uredbo, če s tako kumulacijo intenzivnost pomoči ne preseže 100 % ustreznih stroškov za celotno obdobje, v katerem so zadevni delavci zaposleni.

▼M1

7.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 do 6 se pri ugotavljanju, ali se upoštevajo zgornje meje za regionalno pomoč za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, kakor so določene v členu 15(4), upoštevajo samo regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, ki so izvedene v skladu s to uredbo.

▼B

Člen 9

Objave in informacije

▼M6

1.  

Zadevna država članica zagotovi, da se na spletišču Komisije za preglednost dodeljevanja pomoči ( 49 ) ali na izčrpnem spletišču o državnih pomočeh na nacionalni ali regionalni ravni objavijo:

(a) 

povzetek informacij iz člena 11 v standardizirani obliki, določeni v Prilogi II, ali povezava, ki omogoča dostop do njega;

(b) 

celotno besedilo vsakega ukrepa pomoči, kot je navedeno v členu 11, ali povezava, ki zagotavlja dostop do celotnega besedila;

(c) 

informacije iz Priloge III o vsaki dodelitvi individualne pomoči, ki presega 100 000  EUR, ali, kar zadeva pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU v skladu z oddelkom 16, informacije o vsaki dodelitvi individualne pomoči, ki presega 500 000  EUR, ali, kar zadeva upravičence, dejavne v primarni kmetijski proizvodnji ali sektorju ribištva in akvakulture, razen tistih, za katere se uporablja oddelek 2a, informacije o vsaki dodelitvi individualne pomoči, ki presega 10 000  EUR.

Glede pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja iz člena 20, se informacije iz tega odstavka objavijo na spletišču države članice, v kateri se nahaja zadevni organ upravljanja, kakor je določeno v členu 21 Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 50 ) ali členu 45 Uredbe (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta ( 51 ), odvisno od tega, katera se uporablja. Druga možnost je, da se sodelujoče države članice odločijo, da vsaka zagotovi informacije v zvezi z ukrepi pomoči na svojem ozemlju na zadevnih spletiščih.

Obveznosti objave iz prvega pododstavka se ne uporabljajo za pomoč, dodeljeno za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja iz člena 20a ter za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 19b.

2.  

Za sheme v obliki davčnih ugodnosti in sheme, ki jih zajemajo členi 16, 21a in 22 ( 52 ), se šteje, da so pogoji iz odstavka 1, prvi pododstavek, točka (c), tega člena izpolnjeni, če države članice objavijo zahtevane informacije o zneskih individualne pomoči v naslednjih razponih (v milijonih EUR):

0,01–0,1 (samo za ribištvo, akvakulturo in primarno kmetijsko proizvodnjo);
0,1–0,5;
0,5–1;
1–2;
2–5;
5–10;
10–30 ter
30 in več.

▼B

3.  
Za sheme iz člena 51 te uredbe se obveznost objave, določena v tem členu, ne uporablja za končne potrošnike.

▼M4

3a.  
Če je finančni produkt izvedla država članica v okviru oddelka InvestEU za države članice ali nacionalna spodbujevalna banka v vlogi izvajalskega partnerja ali finančnega posrednika v okviru InvestEU, je država članica še vedno dolžna zagotoviti objavo informacij, kot je določeno v točki (c) prvega pododstavka odstavka 1. Vendar se šteje, da je ta obveznost izpolnjena, če izvajalski partner Komisiji predloži informacije iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1 najpozneje 30. junija v letu, ki sledi finančnemu letu, v katerem je bila dodeljena pomoč, in če je v sporazumu o jamstvu, ki sta ga podpisala Komisija in izvajalski partner, določena zahteva, da je treba Komisiji predložiti informacije iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1.;

▼M6

4.  
Informacije iz odstavka 1, točka (c), morajo biti organizirane in dostopne v standardizirani obliki, kot je opisano v Prilogi III, ter omogočati učinkoviti funkciji iskanja in prenosa. Objavijo se v šestih mesecih od datuma dodelitve pomoči, za pomoč v obliki davčnih ugodnosti pa v enem letu od roka za oddajo davčne napovedi, in so na voljo vsaj 10 let od datuma, ko je bila pomoč dodeljena. Če ni formalne zahteve za oddajo letne davčne napovedi, se za pomoč v obliki davčnih ugodnosti za namene tega odstavka kot datum dodelitve pomoči šteje 31. december leta, za katero je bila pomoč dodeljena.

▼B

5.  

Komisija objavi na svojem spletišču:

(a) 

povezave na spletišča državne pomoči iz odstavka 1 tega člena;

(b) 

povzetek informacij iz člena 11.

6.  
Država članica ravna v skladu z določbami tega člena najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe.POGLAVJE II

Spremljanje

Člen 10

Odvzem ugodnosti skupinskih izjem

Kadar država članica dodeli pomoč, ki je domnevno izvzeta iz obveznosti priglasitve v skladu s to uredbo, ne da bi izpolnila pogoje iz poglavij I do III, lahko Komisija, potem ko zadevni državi članici omogoči, da izrazi svoja stališča, sprejme sklep, da je treba vse ali nekatere prihodnje ukrepe pomoči, ki jih sprejme zadevna država članica in ki bi sicer izpolnjevali zahteve iz te uredbe, priglasiti Komisiji v skladu s členom 108(3) Pogodbe. Ukrepi, ki jih je treba priglasiti, se lahko omejijo na ukrepe, ki dodeljujejo določeno vrsto pomoči ali v korist določenih upravičencev, ali ukrepe pomoči, ki jih sprejmejo določeni organi zadevne države članice.

▼M2

Člen 11

Poročanje

▼M4

1.  

Države članice ali, v primeru pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja v skladu s členom 20, država članica, v kateri ima sedež organ upravljanja, kot je določeno v členu 21 Uredbe (EU) št. 1299/2013 ali členu 45 Uredbe (EU) 2021/1059, odvisno od tega, katera se uporablja, Komisiji posredujejo:

(a) 

prek elektronskega sistema obveščanja Komisije, povzetek informacij o vsakem ukrepu pomoči, izvzetem na podlagi te uredbe, v standardizirani obliki, določeni v Prilogi II, ter povezavo, ki zagotavlja dostop do celotnega besedila ukrepa pomoči, vključno z njegovimi spremembami, in sicer v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti ukrepa; in

(b) 

letno poročilo v elektronski obliki v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 794/2004 ( 53 ) o uporabi te uredbe, ki vsebuje informacije, navedene v navedeni uredbi, in sicer za vsako celotno leto ali vsak del leta, v katerem se ta uredba uporablja. Za finančne produkte, ki jih je izvedla država članica v okviru oddelka InvestEU za države članice ali nacionalna spodbujevalna banka v vlogi izvajalskega partnerja ali finančnega posrednika v okviru InvestEU, se šteje, da je ta obveznost države članice izpolnjena, če izvajalski partner Komisiji predloži letna poročila v skladu z ustreznimi zahtevami glede poročanja, določenimi v sporazumu o jamstvu, ki sta ga podpisala Komisija in izvajalski partner.

▼M6

Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, dodeljeno za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja iz člena 20a ter za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 19b.

▼M2

2.  
Če želi država članica zaradi podaljšanja obdobja uporabe te uredbe do 31. decembra 2023 z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 ( 54 ) podaljšati veljavnost ukrepov, v zvezi s katerimi je bil Komisiji predložen povzetek informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena, država članica posodobi navedeni povzetek informacij v zvezi s podaljšanjem veljavnosti navedenih ukrepov in posodobitev pošlje Komisiji v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti akta države članice o podaljšanju posameznega ukrepa.

▼M1

Člen 12

Spremljanje

▼M4

1.  
Da bi Komisija lahko spremljala pomoč, izvzeto iz priglasitve po tej uredbi, države članice ali, v primeru pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja v skladu s členom 20, država članica, v kateri ima sedež organ upravljanja, vodijo podrobno evidenco z informacijami in ustreznimi dokazili, ki so potrebni za ugotovitev, da so izpolnjeni vsi pogoji iz te uredbe. Take evidence se hranijo deset let od dneva dodelitve ad hoc pomoči ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme.

Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč, dodeljeno za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja iz člena 20a ter za projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti ter za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 19b.

▼M1

2.  
Če gre za sheme, po katerih se davčna pomoč dodeli samodejno, kot so tiste na podlagi davčne napovedi upravičencev, in pri katerih se za posameznega upravičenca ne opravi predhodno preverjanje glede izpolnjevanja vseh pogojev glede združljivosti, država članica redno preverja vsaj naknadno in na podlagi vzorcev, da so vsi pogoji glede združljivosti izpolnjeni in sprejme potrebne sklepe. Države članice podrobne evidence o preverjanjih hranijo vsaj 10 let od datuma, ko so bila ta opravljena.
3.  
Komisija lahko od vsake države članice zahteva vse informacije in dokazila, ki so po mnenju Komisije potrebne za spremljanje uporabe te uredbe, vključno z informacijami iz odstavkov 1 in 2. Zadevna država članica Komisiji predloži zahtevane informacije in dokazila v 20 delovnih dneh od prejema zahteve ali v daljšem obdobju, če je tako določeno v zahtevi.

▼BPOGLAVJE III

Posebne določbe za različne vrste pomočiOddelek 1

Regionalna pomočPododdelek A

Regionalna pomoč za naložbe in pomoč za tekoče poslovanje

▼M6

Člen 13

Področje uporabe regionalne pomoči

Ta oddelek se ne uporablja za:

(a) 

pomoč v sektorju jeklarstva, lignita in premogovništva;

(b) 

pomoč prometnemu sektorju in povezani infrastrukturi, pomoč za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo, razen regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, ter pomoč v sektorju širokopasovnih povezav, razen shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

(c) 

regionalno pomoč v obliki shem, ki so namenjene omejenemu številu posebnih sektorjev gospodarske dejavnosti; sheme, namenjene turističnim dejavnostim ali predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, se ne štejejo za sheme, namenjene posebnim sektorjem gospodarske dejavnosti;

(d) 

regionalno pomoč za tekoče poslovanje, dodeljeno podjetjem, katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo dejavnosti znotraj skupine, katerih glavne dejavnosti spadajo v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2.

▼B

Člen 14

Regionalna pomoč za naložbe

1.  
Ukrepi regionalne pomoči za naložbe so združljivi z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzeti iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč se dodeli na območjih, ki prejemajo pomoč.

▼M6

3.  
Na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe, se pomoč lahko odobri za vsako obliko začetne naložbe, ne glede na velikost upravičenca. Na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe, se lahko MSP pomoč dodeli za vsako obliko začetne naložbe, velikim podjetjem pa samo za začetno naložbo, ki ustvari novo gospodarsko dejavnost na zadevnem območju.
4.  

Upravičeni stroški so eno ali več od naslednjega:

(a) 

stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ali

(b) 

ocenjeni stroški plač za delovna mesta, ustvarjena zaradi začetne naložbe, izračunani za obdobje dveh let, ali

(c) 

kombinacija dela stroškov iz točk (a) in (b), ki pa ne presega najvišjega zneska, izračunanega na podlagi točke (a) ali (b).

5.  
Naložba ostane na zadevnem območju najmanj pet let ali za MSP najmanj tri leta po dokončani naložbi. To ne preprečuje nadomestitve obratov ali opreme, ki so zastareli ali se pokvarili v tem obdobju, če gospodarska dejavnost ostane na zadevnem območju za najkrajše obdobje.
6.  

Pridobljena sredstva so nova, razen za MSP in pri prevzemu poslovne enote.

Stroški, povezani z zakupom opredmetenih sredstev, se lahko upoštevajo pod naslednjima pogojema:

(a) 

pri zemljiščih in stavbah se mora za velika podjetja zakup nadaljevati vsaj pet let po pričakovanem datumu dokončanja naložbe, za MSP pa tri leta;

(b) 

pri obratih ali strojih mora biti zakup opravljen v obliki finančnega najema in vsebovati obveznost upravičenca do pomoči, da po izteku obdobja zakupa odkupi sredstvo.

V primeru začetne naložbe iz člena 2, točka 49(b) ali 51(b), se načeloma upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Če pa član družine prvotnega lastnika ali eden ali več od zaposlenih prevzame malo podjetje, ne velja pogoj, da se sredstva kupijo od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Transakcija poteka v skladu s tržnimi pogoji. Če pridobitev sredstev poslovne enote spremlja dodatna naložba, ki je upravičena do regionalne pomoči, se upravičeni stroški te dodatne naložbe prištejejo stroškom za pridobitev sredstev poslovne enote. Če je pomoč za pridobitev sredstev že bila odobrena pred njihovim nakupom, je treba nabavno vrednost teh sredstev odšteti od upravičenih stroškov, povezanih s prevzemom poslovne enote.

7.  
Pri pomoči, dodeljeni velikim podjetjem za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se modernizirala, v zadnjih treh poslovnih letih. Pri pomoči, dodeljeni velikim podjetjem ali MSP za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, upravičeni stroški za vsaj 200 % presegajo knjigovodsko vrednost ponovno uporabljenih sredstev, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred začetkom del.

▼B

8.  

Neopredmetena sredstva so upravičena za izračun stroškov naložbe, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

uporabljati jih je treba izključno v ustanovi, ki je prejemnica pomoči;

(b) 

biti morajo taka, da se lahko amortizirajo;

(c) 

odkupiti jih je treba pod tržnimi pogoji od tretje osebe, ki ni povezana s kupcem; in

▼M6

(d) 

vključiti jih je treba v sredstva podjetja, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj pet let, v primeru MSP pa najmanj tri leta.

Za velika podjetja so stroški neopredmetenih sredstev upravičeni le do 50 % celotnih upravičenih naložbenih stroškov za začetno naložbo. Za MSP je upravičenih 100 % stroškov neopredmetenih sredstev.

▼B

9.  

Kadar so upravičeni stroški izračunani glede na ocenjene stroške plač, kot je navedeno v odstavku 4(b), se morajo izpolniti naslednji pogoji:

▼M6

(a) 

zaradi naložbenega projekta pride do neto povečanja števila zaposlenih v zadevni poslovni enoti, izraženega v delovnih enotah na leto, v primerjavi s povprečjem v preteklih 12 mesecih, potem ko se od števila ustvarjenih delovnih mest odštejejo izgubljena delovna mesta v tem obdobju;

(b) 

vsa delovna mesta se zapolnijo v treh letih po dokončanju naložbe;

▼M4

(c) 

vsako delovno mesto, ustvarjeno z naložbo, se obdrži na zadevnem območju za obdobje najmanj pet let od datuma, ko je bilo prvič zasedeno, oziroma najmanj tri leta v primeru MSP, razen če se delovno mesto izgubi med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021.

▼M6 —————

▼B

12.  
►M6  Intenzivnost pomoči ne presega največje intenzivnosti pomoči, določene v karti regionalne pomoči in ki je v veljavi v času, ko se pomoč dodeli na zadevnem območju. ◄ Kadar se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi odstavka 4(c), največja intenzivnost pomoči ne presega najugodnejšega zneska, ki sledi iz uporabe navedene intenzivnosti na podlagi stroškov naložbe ali stroškov plač. Za velike naložbene projekte znesek pomoči ne presega prilagojenega zneska pomoči, izračunanega v skladu z mehanizmom iz člena 2(20).
13.  
►M6  Vsaka začetna naložba v zvezi z isto ali podobno dejavnostjo, ki jo je začel isti upravičenec (na ravni skupine) v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi naložbi, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni 3 standardne klasifikacije statističnih teritorialnih enot, se šteje za del enotnega naložbenega projekta. ◄ Če gre pri takem enotnem naložbenem projektu za velik naložbeni projekt, skupni znesek pomoči za enoten naložbeni projekt ne presega prilagojenega zneska pomoči za velike naložbene projekte.

▼M6

14.  
Upravičenec do pomoči zagotovi finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov z lastnimi sredstvi ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z javno pomočjo. Zahteva po lastnem prispevku v višini 25 % se ne uporablja za naložbeno pomoč, dodeljeno za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, če je potreben nižji prispevek, da se v celoti upošteva največja intenzivnost pomoči.
15.  
Za začetno naložbo, povezano s projekti evropskega teritorialnega sodelovanja, ki jih zajema Uredba (EU) št. 1299/2013 ali Uredba (EU) 2021/1059, se intenzivnost pomoči za območje, na katerem se izvaja začetna naložba, uporablja za vse upravičence, ki sodelujejo v projektu. Če se začetna naložba izvaja na dveh ali več območjih, ki prejemajo pomoč, je največja intenzivnost pomoči tista, ki se uporablja na tistem območju, ki prejema pomoč, na katerem nastane največ upravičenih stroškov. Na območjih, ki prejemajo pomoč in so upravičena do pomoči v skladu s členom 107(3), točka (c), Pogodbe, ta določba velja za velika podjetja samo, če se z začetno naložbo ustvari nova gospodarska dejavnost.

▼M1

16.  
Upravičenec potrdi, da ni izvedel premestitve v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna naložba, za katero se zaprosi pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in poda zavezo, da tega ne bo storil do dveh let po zaključku začetne naložbe, za katero se zaprosi pomoč. ►M2  Kar zadeva zaveze, podane pred 31. decembrom 2019, se izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP, do katerih pride med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021, ne štejejo kot prenos v smislu člena 2(61a) te uredbe. ◄
17.  
Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture se ne dodeli podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz člena 10(1)(a) do (d) in člena 10(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 55 ), in za operacije iz člena 11 navedene uredbe.

▼M1

Člen 15

Regionalna pomoč za tekoče poslovanje

1.  
Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah, na redko poseljenih območjih in na zelo redko poseljenih območjih so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje na redko poseljenih območjih so nadomestilo za dodatne stroške prevoza blaga, ki je bilo proizvedeno na območjih, upravičenih do pomoči za tekoče poslovanje, ter dodatne stroške prevoza blaga, dodatno predelanega na navedenih območjih, pod naslednjimi pogoji:

(a) 

pomoč je objektivno izmerljiva vnaprej na podlagi fiksnega zneska ali razmerja tona/kilometer ali druge ustrezne merske enote;

▼M6

(b) 

dodatni prevozni stroški se izračunajo na podlagi opravljene poti blaga znotraj državnih meja zadevne države članice z uporabo prevoznega sredstva, ki upravičencu povzroči najnižje stroške. Država članica lahko naloži okoljske standarde, ki jih mora izpolnjevati izbrani način prevoza; če se taki standardi naložijo upravičencu, lahko izračun dodatnih prevoznih stroškov temelji na najnižjih stroških za izpolnjevanje teh okoljskih standardov.

▼M1

Intenzivnost pomoči ne presega 100 % dodatnih prevoznih stroškov, kot so določeni v tem odstavku.

▼M6

3.  

Sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje na redko in zelo redko poseljenih območjih so namenjene preprečevanju ali zmanjševanju odseljevanja pod naslednjima pogojema:

▼M1

(a) 

upravičenci imajo gospodarsko dejavnost v zadevni regiji;

(b) 

letni znesek pomoči na upravičenca na podlagi vseh shem pomoči za tekoče poslovanje ne presega 20 % letnih stroškov dela, ki jih ima upravičenec na zadevnem območju.

4.  

►C2  Sheme pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah nadomestijo dodatne stroške poslovanja, ki nastanejo v navedenih regijah kot neposredna posledica ene ali več stalnih omejitev iz člena 349 Pogodbe, in sicer če upravičenci izvajajo svojo gospodarsko dejavnost v eni od najbolj oddaljenih regij, pod pogojem, da letni znesek pomoči na upravičenca na podlagi vseh shem pomoči za tekoče poslovanje, ki se izvajajo v okviru te uredbe, ne presega enega od naslednjih deležev: ◄

(a) 

35 % bruto dodane vrednosti, ki jo letno ustvari upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji;

(b) 

40 % letnih stroškov dela, ki jih je imel upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji;

(c) 

30 % letnega prometa, ki ga je ustvaril upravičenec v zadevni najbolj oddaljeni regiji.

▼BPododdelek B

Pomoč za razvoj mestnih območij

Člen 16

Regionalna pomoč za razvoj mestnih območij

1.  
Regionalna pomoč za razvoj mestnih območij je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Projekti za razvoj mestnih območij izpolnjujejo naslednja merila:

(a) 

izvajajo se prek skladov za razvoj mestnih območij na območjih, ki prejemajo pomoč;

(b) 

so sofinancirani s strani evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

(c) 

podpirajo izvajanje „celostne strategije trajnostnega razvoja mestnih območij“.

▼M6

3.  
Skupna naložba v projekt za razvoj mestnih območij v okviru katerega koli ukrepa pomoči za razvoj mestnih območij ne presega 22 milijonov EUR.

▼M4

4.  
Upravičeni stroški so skupni stroški projekta za razvoj mestnih območij, če so skladni s členoma 37 in 65 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali členoma 67 in 68 Uredbe (EU) 2021/1060, odvisno od tega, katera se uporablja.

▼B

5.  
Pomoč, ki jo dodeli sklad za razvoj mestnih območij upravičenim projektom za razvoj mestnih območij, je lahko v obliki lastniškega kapitala, navideznega lastniškega kapitala, posojil, jamstev ali kombinacije le-teh.

▼M6

6.  
Pomoč za razvoj mestnih območij spodbuja dodatne naložbe neodvisnih zasebnih vlagateljev, kot so opredeljeni v členu 2, točka (72), na ravni skladov ali projektov za razvoj mestnih območij, tako da se doseže skupni znesek najmanj 20 % skupnega financiranja, zagotovljenega projektu za razvoj mestnih območij.

▼B

7.  
Zasebni in javni vlagatelji lahko za izvajanje projekta za razvoj mestnih območij zagotovijo gotovino ali stvarni prispevek ali pa kombinacijo obeh. Stvarni prispevek se upošteva po njegovi tržni vrednosti, ki jo potrdi neodvisni kvalificirani strokovnjak ali ustrezno pooblaščeni uradni organ.
8.  

Ukrepi za razvoj mestnih območij izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

upravljavci skladov za razvoj mestnih območij se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Zlasti se ne razlikuje med upravljavci skladov za razvoj mestnih območij na podlagi kraja njihovega sedeža ali ustanovitve v kateri koli državi članici. Od upravljavcev skladov za razvoj mestnih območij se lahko zahteva, da izpolnjujejo vnaprej določena merila, ki so objektivno upravičena zaradi narave naložbe;

(b) 

finančni posredniki ter vlagatelji ali upravljavci skladov se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, katerega cilj je vzpostavitev ustreznih dogovorov o porazdelitvi tveganj in donosov, pri čemer ima asimetrična udeležba pri dobičku za vse naložbe razen jamstev prednost pred zaščito pred izgubami. Če se zasebni vlagatelji ne izberejo s takšnim razpisom, pravično stopnjo donosa za zasebne vlagatelje določi neodvisni strokovnjak, izbran na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa;

(c) 

v primeru asimetrične delitve izgube med javnimi in zasebnimi vlagatelji, se prva izguba, ki jo prevzame javni vlagatelj, omeji na 25 % celotne naložbe;

(d) 

v primeru jamstev za zasebne vlagatelje pri projektih za razvoj mestnih območij se jamstvo omeji na 80 %, skupne izgube, ki jih prevzame država članica, pa se omejijo na 25 % osnovnega zajamčenega portfelja;

(e) 

vlagatelji so lahko zastopani v upravnih organih sklada za razvoj mestnih območij, kot so nadzorni odbor ali svetovalni odbor;

(f) 

sklad za razvoj mestnih območij se vzpostavi v skladu z veljavno zakonodajo. Država članica zagotovi postopek skrbnega pregleda, da se zagotovi tržno utemeljena naložbena strategija za izvajanje ukrepa pomoči za razvoj mestnih območij.

9.  

Skladi za razvoj mestnih območij se upravljajo na komercialni podlagi in zagotavljajo v dobiček usmerjeno finančno odločanje. To velja, če upravljavci sklada za razvoj mestnih območij izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

upravljavci skladov za razvoj mestnih območij so zavezani z zakonom ali pogodbo, da delujejo kot skrbni poklicni upravljavci v dobri veri in se izogibajo nasprotij interesov; uporabljajo se najboljše prakse in regulativni nadzor;

(b) 

prejemki upravljavcev skladov za razvoj mestnih območij so v skladu s tržno prakso. Ta zahteva velja za izpolnjeno, kadar je upravljavec izbran na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa, ki temelji na objektivnih merilih, povezanih s izkušnjami, strokovnim znanjem ter poslovnimi in finančnimi zmogljivostmi;

(c) 

upravljavci skladov za razvoj mestnih območij prejmejo plačilo vezano na uspešnost, ali pa prevzamejo del naložbenih tveganj v obliki skupne naložbe lastnih sredstev, da se zagotovi stalna usklajenost njihovih interesov z interesi javnih vlagateljev;

(d) 

upravljavci skladov za razvoj mestnih območij opredelijo naložbeno strategijo, merila in predlagani časovni razpored naložb v projekte za razvoj mestnih območij ter s tem opredelijo predhodno finančno izvedljivost in pričakovan učinek na razvoj mestnih območij;

(e) 

za vsako naložbo lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala obstaja jasna in realistična strategija izstopa.

10.  

Kadar sklad za razvoj mestnih območij zagotavlja posojila ali jamstva za projekte za razvoj mestnih območij, je treba izpolniti naslednje pogoje:

(a) 

v primeru posojil se pri izračunu največjega zneska naložbe za namene odstavka 3 tega člena upošteva nominalni znesek posojila;

(b) 

v primeru jamstev se pri izračunu največjega zneska naložbe za namene odstavka 3 tega člena upošteva nominalni znesek osnovnega posojila.

11.  
Država članica lahko pooblaščenemu subjektu poveri izvajanje ukrepa pomoči za razvoj mestnih območij.Oddelek 2

Pomoč za MSP

Člen 17

Pomoč za naložbe za MSP

1.  
Naložbena pomoč za MSP, ki delujejo na ozemlju Unije ali izven njega, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in iz poglavja I.

▼M6

2.  

Upravičeni stroški so eno ali več od naslednjega:

(a) 

stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, vključno z enkratnimi stroški, ki jih ni mogoče amortizirati ter so neposredno povezani z naložbo in njeno začetno vzpostavitvijo;

(b) 

ocenjeni stroški plač za delovna mesta, ustvarjena neposredno z naložbenim projektom, izračunani za dve leti;

(c) 

kombinacija dela stroškov iz točk (a) in (b), ki pa ne presega najvišjega zneska, izračunanega na podlagi točke (a) ali (b).

3.  

Kot upravičeni stroški iz tega člena se štejejo naslednje naložbe:

(a) 

naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, širitvijo obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote s proizvodi ali storitvami, ki jih poslovna enota predhodno ni proizvajala ali zagotavljala, ali bistveno spremembo v celotnem procesu proizvajanja proizvodov ali zagotavljanja zadevnih storitev, na katere se nanaša naložba, v poslovni enoti al

(b) 

pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena. Sama pridobitev delnic podjetja ne pomeni naložbe. Transakcija poteka v skladu s tržnimi pogoji. Načeloma se upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Če pa član družine prvotnega lastnika ali eden ali več od zaposlenih prevzame malo podjetje, ne velja pogoj, da se sredstva kupijo od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.

Nadomestna naložba torej ne pomeni naložbe v smislu tega odstavka.

▼M6

3a.  

Stroški, povezani z zakupom opredmetenih sredstev, se lahko upoštevajo pod naslednjima pogojema:

(a) 

pri zemljiščih in stavbah se mora zakup nadaljevati vsaj tri leta po pričakovanem datumu dokončanja naložbe;

(b) 

pri obratih ali strojih mora biti zakup opravljen v obliki finančnega najema in vsebovati obveznost upravičenca do pomoči, da po izteku obdobja zakupa odkupi sredstvo.

▼B

4.  

Neopredmetena sredstva izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a) 

uporabijo se izključno v poslovni enoti, ki je prejemnica pomoči;

▼M6

(b) 

so taka, da se lahko amortizirajo;

▼B

(c) 

odkupijo se po tržnih pogojih od tretje osebe, ki ni povezana s kupcem;

▼M6

(d) 

v sredstva podjetja, ki prejema pomoč, so vključena vsaj tri leta.

▼B

5.  

Delovna mesta, ustvarjena neposredno z naložbenim projektom, izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

delovna mesta se ustvarijo v treh letih po dokončani naložbi;

(b) 

neto povečanje števila zaposlenih v zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem iz prejšnjih 12 mesecev;

(c) 

ohranijo se najmanj tri leta od datuma, ko so bila prvič zasedena.

6.  

Intenzivnost pomoči ne presega:

(a) 

20 % upravičenih stroškov v primeru malih podjetij;

(b) 

10 % upravičenih stroškov v primeru srednjih podjetij.

Člen 18

Pomoč za svetovanje v korist MSP

1.  
Pomoč za svetovanje v korist MSP je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.
3.  
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.
4.  
Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Člen 19

Pomoč za MSP za udeležbo na sejmih

1.  
Pomoč za MSP za udeležbo na sejmih je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo zaradi najema, postavljanja in upravljanja razstavnega prostora, ko se podjetje udeleži katerega koli sejma ali razstave.
3.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

▼M6

Člen 19a

Pomoč za stroške MSP, ki sodelujejo v projektih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

1.  
Pomoč za stroške MSP, ki sodelujejo v projektih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali Uredbe (EU) 2021/1060, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Za projekte lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni naslednji stroški iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali člena 34(1) Uredbe (EU) 2021/1060, odvisno od tega, katera se uporablja:

(a) 

stroški pripravljalne podpore, krepitve zmogljivosti, usposabljanja in mreženja z namenom priprave in izvajanja strategije za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;

(b) 

izvajanje odobrenih dejavnosti;

(c) 

priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja;

(d) 

tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost;

(e) 

ozaveščanje o strategiji lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za lažjo izmenjavo med deležniki z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja strategije in projektov ter za podporo morebitnim upravičencem z namenom oblikovanja dejavnosti in priprave vlog.

3.  
Intenzivnost pomoči ne presega najvišjih stopenj podpore, določenih v uredbah za posamezne sklade, ki podpirajo lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.

Člen 19b

Omejeni zneski pomoči za MSP, ki imajo koristi od projektov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

1.  
Pomoč podjetjem, ki sodelujejo v projektih lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 19a(1) ali imajo koristi od teh projektov, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Skupni znesek pomoči, ki se dodeli na projekt na podlagi tega člena, ne presega 200 000  EUR.

▼M6

Člen 19c

Pomoč mikropodjetjem v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote

1.  

Pomoč mikropodjetjem v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I. Ta člen se uporablja za:

(a) 

javne ukrepe določanja cen, ki znižujejo cene, ki jih dobavitelji zaračunajo mikropodjetjem na enoto električne energije, plina ali toplote;

(b) 

plačila mikropodjetjem, bodisi neposredno bodisi prek dobaviteljev, na enoto porabljene električne energije, plina ali toplote kot nadomestilo za del stroškov te porabe.

2.  

Ukrepi v skladu z odstavkom 1:

(a) 

ne diskriminirajo med dobavitelji ali mikropodjetji;

(b) 

določajo, da lahko vsi dobavitelji mikropodjetjem zagotavljajo ponudbe za dobavo električne energije, plina ali toplote na isti podlagi;

(c) 

zagotavljajo mehanizem, ki v primeru, da se pomoč dodeli prek dobavitelja, omogoča, da se pomoč v največji možni meri prenese na končnega upravičenca, ter

(d) 

omogočijo ceno, ki je višja od stroškov, na ravni, ki zagotavlja učinkovito cenovno konkurenco.

3.  
Znesek pomoči je enak odobrenemu plačilu oziroma v primeru javnih ukrepov določanja cen ne presega razlike med tržno ceno, ki bi jo bilo treba plačati za celotno električno energijo, plin in/ali toploto, ki jo je porabil upravičenec, ter ceno, ki jo je treba plačati za to porabo po javnem ukrepu.

Člen 19d

Pomoč za MSP v obliki začasnih javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, za ublažitev posledic zvišanja cen po ruski vojni agresiji proti Ukrajini

1.  

Pomoč za MSP v obliki javnih ukrepov v zvezi z dobavo električne energije, plina ali toplote, če je proizvedena iz zemeljskega plina ali električne energije, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I. Ta člen se uporablja za:

(a) 

javne ukrepe določanja cen, ki znižujejo cene, ki jih dobavitelji zaračunajo MSP na enoto električne energije, plina ali toplote;

(b) 

plačila, odobrena MSP, bodisi neposredno bodisi prek dobaviteljev, na enoto porabljene električne energije, plina ali toplote kot nadomestilo za del stroškov te porabe.

2.  

Ukrepi v skladu z odstavkom 1:

(a) 

so omejeni na največ 70 % porabe električne energije, plina ali toplote, proizvedene iz zemeljskega plina ali električne energije, s strani upravičenca v obdobju, ki ga zajema ukrep pomoči;

(b) 

ne diskriminirajo med dobavitelji ali MSP;

(c) 

zagotavljajo nadomestilo dobaviteljem, če javni ukrep od njih zahteva dobavo po ceni, ki je nižja od stroškov;

(d) 

določajo, da lahko vsi dobavitelji na isti podlagi zagotavljajo ponudbe za dobavo električne energije, plina ali toplote;

(e) 

zagotavljajo mehanizem, ki v primeru, da se pomoč dodeli prek dobavitelja, omogoča, da se pomoč v največji možni meri prenese na končnega upravičenca, ter

(f) 

omogočijo, da je povprečna cena dobave na enoto vsaj enaka povprečni ceni na enoto električne energije, plina ali toplote, zaračunani končnim odjemalcem v zadevni državi članici v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021.

3.  

Plačila dobaviteljem za dobavo MSP, ki jo dobavitelj na podlagi javnega ukrepa določanja cen opravi po ceni, nižji od njegovih stroškov, so združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz zahteve po priglasitvi iz člena 108(3) Pogodbe, če:

(a) 

javni ukrep določanja cen izpolnjuje zahteve iz odstavka 2 ter

(b) 

plačilo nadomestila ne presega razlike med ceno, ki bi jo dobavitelj lahko dosegel pri uporabi tržnih dobavnih cen brez ukrepa, in ceno, ki je bila določena z javnim ukrepom in je nižja od stroškov.

4.  
Ta člen se uporablja za pomoč, dodeljeno za stroške električne energije, plina ali toplote, ki se porabi v obdobju, ko so javni ukrepi določanja cen v korist MSP, ki se jim dobavlja plin, električna energija ali toplota, izrecno dovoljeni v skladu s sekundarno zakonodajo na podlagi člena 122 Pogodbe. Pomoč se dodeli najpozneje 12 mesecev po koncu tega obdobja.
5.  
Znesek pomoči je enak plačilu, odobrenemu MSP ali dobavitelju, oziroma v primeru javnih ukrepov določanja cen ne presega razlike med tržno ceno, ki bi jo bilo treba plačati za celotno energijo, ki jo je porabil upravičenec, ter ceno, ki jo je treba plačati za to porabo po javnem ukrepu.▼M4

ODDELEK 2A

Pomoč za evropsko teritorialno sodelovanje

▼M4

Člen 20

Pomoč za stroške podjetij, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja

1.  
Pomoč za stroške, ki jih imajo podjetja zaradi sodelovanja v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja iz Uredbe (EU) št. 1299/2013 ali Uredbe (EU) 2021/1059, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Če so povezani s projektom sodelovanja, se naslednji stroški, ki imajo pomen iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 481/2014 ( 56 ) ali členov 38 do 44 Uredbe (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta, odvisno od tega, katera se uporablja, štejejo za upravičene stroške:

(a) 

stroški osebja;

(b) 

pisarniški in administrativni stroški;

(c) 

potni in namestitveni stroški;

(d) 

stroški zunanjega strokovnega svetovanja in storitev;

(e) 

stroški opreme ter

(f) 

stroški za infrastrukturo in gradnje.

3.  
Intenzivnost pomoči ne sme presegati najvišje stopnje sofinanciranja iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali Uredbe (EU) 2021/1060 in/ali Uredbe (EU) 2021/1059, odvisno od tega, katera se uporablja.

▼M4

Člen 20a

Omejeni zneski pomoči podjetjem za sodelovanje v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja

1.  
Pomoč podjetjem zaradi njihovega sodelovanja v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja iz Uredbe (EU) št. 1299/2013 ali Uredbe (EU) 2021/1059, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

2.  
Skupni znesek pomoči, ki se dodeli podjetju na podlagi tega člena na projekt, ne presega 22 000  EUR.

▼BOddelek 3

Pomoč za dostop do finančnih sredstev za MSP

▼M6

Člen 21

Pomoč za financiranje tveganja

1.  
Sheme pomoči za MSP za financiranje tveganja so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Države članice neposredno ali prek pooblaščenega subjekta izvajajo ukrep za financiranje tveganja prek enega ali več finančnih posrednikov. Države članice ali pooblaščeni subjekti zagotovijo javni vložek finančnim posrednikom v skladu z odstavki 9 do 13, finančni posredniki pa v skladu z odstavki 14 do 17 izvajajo naložbe za financiranje tveganja v skladu z odstavki 4 do 8 v upravičena podjetja, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 3. Niti države članice niti pooblaščeni subjekti ne vlagajo neposredno v upravičena podjetja brez sodelovanja finančnega posrednika.
3.  

Upravičena podjetja so MSP, ki ne kotirajo na borzi in v času začetne naložbe za financiranje tveganja izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a) 

niso poslovala na nobenem trgu;

(b) 

poslujejo na katerem koli trgu:

(i) 

manj kot 10 let po registraciji ali

(ii) 

manj kot sedem let po prvi komercialni prodaji.

Če je bilo za določeno podjetje uporabljeno eno od obdobij upravičenosti iz točk (i) in (ii), se lahko za isto podjetje tudi za katero koli nadaljnjo pomoč za financiranje tveganja uporabi samo to obdobje. Za podjetja, ki so prevzela drugo podjetje ali so bila ustanovljena z združitvijo, obdobje upravičenosti, ki se uporablja, zajema tudi dejavnosti prevzetega podjetja oziroma združenih podjetij, razen za taka prevzeta ali združena podjetja, katerih promet predstavlja manj kot 10 % prometa prevzemnega podjetja v poslovnem letu pred prevzemom ali, v primeru podjetij, ustanovljenih z združitvijo, manj kot 10 % skupnega prometa, ki so ga podjetja, ki so se združila, dosegla v poslovnem letu pred združitvijo. Za podjetja, za katera ne velja obveznost registracije, se obdobje upravičenosti iz točke (i), kolikor se uporabi, začne takrat, ko podjetje začne opravljati svojo gospodarsko dejavnost ali ko postane zavezano plačilu davka zaradi svoje gospodarske dejavnosti, pri čemer se upošteva zgodnejši datum;

(c) 

potrebujejo začetno naložbo, ki je višja od 50 % njihovega povprečnega letnega prometa v zadnjih petih letih in temelji na poslovnem načrtu, ki je bil pripravljen z namenom nove gospodarske dejavnosti. Z odstopanjem od prvega stavka se ta prag omeji na 30 % za naslednje naložbe, ki se štejejo za začetne naložbe v novo gospodarsko dejavnost:

(i) 

naložbe, ki znatno izboljšujejo okoljsko uspešnost dejavnosti v skladu s členom 36(2);

(ii) 

druge okoljsko trajnostne naložbe, kot so opredeljene v členu 2(1) Uredbe (EU) 2020/852;

(iii) 

naložbe, namenjene povečanju zmogljivosti za pridobivanje, ločevanje, rafiniranje, predelavo ali recikliranje kritične surovine iz Priloge IV.

4.  

Naložba za financiranje tveganja lahko zajema tudi nadaljnje naložbe v upravičena podjetja, tudi po obdobju upravičenosti iz odstavka 3, točka (b), če so izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

(a) 

skupni znesek financiranja tveganja iz odstavka 8 ni presežen;

(b) 

možnost nadaljnjih naložb je bila določena v prvotnem poslovnem načrtu;

(c) 

podjetje, ki prejema nadaljnje naložbe, ni postalo povezano podjetje v smislu člena 3(3) Priloge I z drugim podjetjem, razen s finančnim posrednikom ali neodvisnim zasebnim vlagateljem, ki v okviru ukrepa zagotavlja financiranje tveganja, razen če je nov subjekt MSP.

5.  
Naložba za financiranje tveganja v upravičena podjetja je lahko v obliki naložb v kapital, naložb v navidezni lastniški kapital, posojil, jamstev ali njihove kombinacije.
6.  
Kadar se zagotovijo jamstva, ta ne presegajo 80 % osnovnega posojila upravičenemu podjetju.
7.  
Pri naložbah za financiranje tveganja v obliki naložb v kapital in navidezni lastniški kapital v upravičenih podjetjih lahko ukrep za financiranje tveganja krije nadomestni kapital le v kombinaciji z novim kapitalom, ki predstavlja vsaj 50 % vsakega kroga naložb v upravičena podjetja.
8.  

Skupni neizplačani znesek naložbe za financiranje tveganja iz odstavka 5 pri nobenem ukrepu za financiranje tveganja ne presega 16,5 milijona EUR na upravičeno podjetje. Za izračun tega najvišjega zneska naložbe za financiranje tveganja se upošteva naslednje:

(a) 

v primeru posojil in naložb v navidezni lastniški kapital, strukturiranih kot dolg: nominalni neizplačani znesek instrumenta;

(b) 

v primeru jamstev: nominalni neizplačani znesek osnovnega posojila.

9.  

Javni vložek, ki se zagotovi finančnim posrednikom, je lahko v eni od naslednjih oblik:

(a) 

kapital ali navidezni lastniški kapital ali finančna sredstva za neposredno ali posredno zagotovitev naložbe za financiranje tveganja upravičenim podjetjem;

(b) 

posojila za neposredno ali posredno zagotovitev naložbe za financiranje tveganja upravičenim podjetjem;

(c) 

neposredna ali posredna jamstva za upravičena podjetja za pokritje izgub zaradi naložbe za financiranje tveganja.

10.  

Dogovori o porazdelitvi tveganj in donosov med državo članico (ali njenim pooblaščenim subjektom) na eni strani in zasebnimi vlagatelji, finančnimi posredniki ali upravljavci skladov na drugi so ustrezni in izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

pri pomoči za financiranje tveganja v oblikah, ki niso jamstva, imajo prednostni donosi iz dobička (asimetrična udeležba pri dobičku ali ugodne spodbude) prednost pred zaščito pred morebitnimi izgubami (zaščita pred izgubo);

(b) 

v primeru asimetrične delitve izgube med javnimi in zasebnimi vlagatelji se prva izguba, ki jo krije javni vlagatelj, omeji na 25 % naložbe za financiranje tveganja;

(c) 

pri pomoči za financiranje tveganja v obliki jamstev se stopnja jamstva omeji na 80 %, skupne izgube, ki jih prevzame država članica, pa se omejijo na največ 25 % osnovnega zajamčenega portfelja. Samo jamstva za kritje pričakovanih izgub osnovnega zajamčenega portfelja se lahko zagotovijo brezplačno. Če jamstvo obsega tudi kritje nepričakovanih izgub, finančni posrednik plača jamstveno premijo v skladu s tržnimi pravili, in sicer za tisti del jamstva, ki krije nepričakovane izgube.

11.  
Kadar ima javni vložek, ki se zagotovi finančnemu posredniku, obliko kapitala ali navideznega lastniškega kapitala iz odstavka 9, točka (a), se lahko za namene upravljanja likvidnosti uporabi največ 30 % skupnega kapitalskega vložka finančnega posrednika in nevpoklicanega zavezanega kapitala.
12.  

Pri ukrepih za financiranje tveganja, s katerimi se zagotavljajo naložbe za financiranje tveganja v obliki kapitala, navideznega lastniškega kapitala ali posojil upravičenim podjetjem, javni vložek, ki se zagotovi finančnemu posredniku, spodbudi dodatno financiranje neodvisnih zasebnih vlagateljev na ravni finančnih posrednikov ali upravičenih podjetij, da se doseže stopnja skupne zasebne udeležbe z naslednjimi minimalnimi pragovi:

(a) 

10 % naložbe za financiranje tveganja, zagotovljene upravičenim podjetjem iz odstavka 3, točka (a);

(b) 

40 % naložbe za financiranje tveganja, zagotovljene upravičenim podjetjem iz odstavka 3, točka (b);

(c) 

60 % naložbe za financiranje tveganja, zagotovljene upravičenim podjetjem iz odstavka 3, točka (c), in za nadaljnje naložbe za financiranje tveganja, zagotovljene upravičenim podjetjem po obdobju upravičenosti iz odstavka 3, točka (b).

Financiranje, ki ga zagotovijo neodvisni zasebni vlagatelji, ki prejemajo pomoč za financiranje tveganja v obliki davčnih spodbud v skladu s členom 21a, se ne upošteva pri doseganju stopenj skupne zasebne udeležbe iz prvega pododstavka tega odstavka.

Stopnji zasebne udeležbe iz prvega pododstavka, točki (b) in (c), se znižata na 20 % za točko (b) in 30 % za točko (c) pri naložbah na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve naložbe za financiranje tveganja v skladu s členom 107(3), točka (a), Pogodbe, ali prejemajo podporo na podlagi načrta države članice za okrevanje in odpornost, kot ga je odobril Svet, ali prejemajo podporo iz Evropskega obrambnega sklada v skladu z Uredbo (EU) 2021/697 ali v okviru vesoljskega programa Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta ( 57 ) ali iz skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) 2021/1060 ali Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta ( 58 ).

13.  
Kadar se ukrep za financiranje tveganja izvede prek finančnega posrednika in je namenjen upravičenim podjetjem na različnih razvojnih stopnjah, kot je navedeno v odstavkih 3 in 4, finančni posrednik doseže stopnjo zasebne udeležbe, ki predstavlja vsaj tehtano povprečje, izračunano na podlagi obsega posameznih naložb v osnovni portfelj in uporabe najnižjih stopenj udeležbe v takšnih naložbah, kakor je navedeno v odstavku 12, razen če se zahtevana udeležba neodvisnih zasebnih vlagateljev doseže na ravni upravičenih podjetij.
14.  

Finančni posredniki in upravljavci skladov se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega postopka v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Države članice lahko zahtevajo, da upravičeni finančni posredniki in upravljavci skladov izpolnjujejo vnaprej določena merila, objektivno upravičena zaradi narave naložbe. Postopek temelji na objektivnih merilih, povezanih z izkušnjami, strokovnim znanjem ter poslovno in finančno sposobnostjo, in izpolnjuje naslednje kumulativne pogoje:

(a) 

zagotovi se, da so upravičeni finančni posredniki in upravljavci skladov ustanovljeni v skladu z veljavno zakonodajo;

(b) 

ne razlikuje se med finančnimi posredniki in upravljavci skladov na podlagi kraja njihovega sedeža ali ustanovitve v kateri koli državi članici;

(c) 

njegov cilj je sprejetje ustreznih dogovorov o porazdelitvi tveganj in donosov iz odstavka 10 ter dobičkonosno naravnanih odločitev iz odstavka 15.

15.  

Ukrepi za financiranje tveganja zagotavljajo, da finančni posredniki, ki prejmejo javni vložek, pri zagotavljanju naložb za financiranje tveganja upravičenim podjetjem sprejemajo dobičkonosno naravnane odločitve. Ta obveznost je izpolnjena, kadar so izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

(a) 

država članica ali subjekt, ki mu je poverjeno izvajanje ukrepa, zagotovi postopek skrbnega pregleda, da se zagotovi tržno razumna naložbena strategija za izvajanje ukrepa za financiranje tveganja, vključno z ustrezno politiko razpršitve tveganja, katere cilj je doseči ekonomsko sposobnost preživetja in učinkovit obseg v smislu velikosti in geografske porazdelitve zadevnega portfelja naložb;

(b) 

naložbe za financiranje tveganja, zagotovljene upravičenim podjetjem, temeljijo na izvedljivem poslovnem načrtu, ki vsebuje podrobnosti o proizvodu, prodaji in izboljšanju donosnosti ter predhodno določa finančno izvedljivost;

(c) 

za vsako naložbo v kapital in navidezni lastniški kapital obstaja jasna in realistična strategija izstopa.

16.  

Finančni posredniki se upravljajo na komercialni podlagi. Ta zahteva je izpolnjena, kadar finančni posrednik in upravljavec sklada, odvisno od vrste ukrepa za financiranje tveganja, izpolnjujeta naslednje kumulativne pogoje:

(a) 

zavezana sta z zakonom ali pogodbo, da ravnata v skladu z dobrimi praksami, delujeta kot skrbna poklicna upravljavca v dobri veri in se izogibata nasprotjem interesov; po potrebi se uporablja regulativni nadzor;

(b) 

njuno plačilo je v skladu s tržnimi praksami. Ta zahteva se šteje za izpolnjeno, kadar sta izbrana na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega izbirnega postopka v skladu z odstavkom 14;

(c) 

del naložbenih tveganj si delita s sovlaganjem lastnih sredstev ali prejemanjem nadomestila, povezanega z uspešnostjo, da se zagotovi stalna usklajenost njunih interesov z interesi države članice ali njenega pooblaščenega subjekta;

(d) 

oblikujeta naložbeno strategijo, merila in predlagani časovni razpored naložb;

(e) 

vlagatelji so lahko zastopani v upravnih organih naložbenega sklada, kot je nadzorni odbor ali svetovalni odbor, če ti obstajajo.

17.  
Pri ukrepu za financiranje tveganja, pri katerem se naložba za financiranje tveganja upravičenim podjetjem zagotovi v obliki jamstev, posojil ali naložb v navidezni lastniški kapital, strukturiranih kot dolg, finančni posrednik opravi naložbe za financiranje tveganja v upravičena podjetja, ki ne bi bile izvedene ali pa bi bile izvedene na omejen ali drugačen način, če ne bi bilo pomoči. Finančni posrednik je sposoben dokazati, da upravlja mehanizem, ki zagotavlja čim boljši prenos vseh prednosti na upravičena podjetja, in sicer v obliki večjega obsega financiranja, portfeljev s povečanim tveganjem, nižjih zahtev glede zavarovanja s premoženjem, nižjih jamstvenih premij ali nižjih obrestnih mer.
18.  

Ukrepi za financiranje tveganja, ki zagotavljajo naložbe za financiranje tveganja za MSP, ki ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 3, so združljivi z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeti iz zahteve po priglasitvi iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni vsi naslednji kumulativni pogoji:

(a) 

pomoč na ravni MSP izpolnjuje pogoje iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ( 59 ), Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ( 60 ) ali Uredbe (EU) št. 717/2014, odvisno od tega, katera se uporablja;

(b) 

izpolnjeni so vsi pogoji iz tega člena, razen pogojev iz odstavkov 3, 4, 8, 12 in/ali 13;

(c) 

ukrepi za financiranje tveganja, ki zagotavljajo naložbe za financiranje tveganja upravičenim podjetjem v obliki kapitala, navideznega lastniškega kapitala ali posojil, spodbujajo dodatno financiranje neodvisnih zasebnih vlagateljev na ravni finančnih posrednikov ali MSP, da se doseže stopnja skupne zasebne udeležbe vsaj 60 % financiranja tveganja, zagotovljenega MSP.

Stopnja zasebne udeležbe iz prvega pododstavka, točka (c), se zniža na 30 % pri naložbah na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve naložbe za financiranje tveganja v skladu s členom 107(3), točka (a), Pogodbe, ali prejemajo podporo na podlagi načrta države članice za okrevanje in odpornost, kot ga je odobril Svet, ali prejemajo podporo iz Evropskega obrambnega sklada v skladu z Uredbo (EU) 2021/697 ali v okviru vesoljskega programa Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/696 ali iz skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) 2021/1060 ali Uredbe (EU) 2021/2115.

▼M6

Člen 21a

Pomoč za financiranje tveganja za MSP v obliki davčnih spodbud za zasebne vlagatelje, ki so fizične osebe

1.  
Sheme pomoči za financiranje tveganja za MSP v obliki davčnih spodbud za neodvisne zasebne vlagatelje, ki so fizične osebe, ki posredno ali neposredno zagotavljajo financiranje tveganja upravičenim podjetjem, so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičena podjetja so tista, ki izpolnjujejo merila iz člena 21(3). Skupna naložba za financiranje tveganja, ki se zagotovi v skladu s členom 21 in tem členom, za vsako upravičeno podjetje ne presega najvišjega zneska iz člena 21(8).
3.  
Kadar neodvisni zasebni vlagatelj zagotovi financiranje tveganja posredno prek finančnega posrednika, se upravičena naložba izvede v obliki pridobitve delnic ali deležev v finančnem posredniku, ki nato upravičenim podjetjem zagotovi naložbe za financiranje tveganja v skladu s členom 21(5) do (8). Za storitve, ki jih opravljajo finančni posredniki ali njihovi upravljavci, se ne sme odobriti nobena davčna spodbuda.
4.  
Kadar neodvisni zasebni vlagatelj zagotovi financiranje tveganja neposredno upravičenemu podjetju, se kot upravičena naložba šteje samo pridobitev novo izdanih navadnih delnic visokega tveganja, ki jih izda upravičeno podjetje. Te delnice se ohranijo najmanj tri leta. Nadomestni kapital se krije samo pod pogoji iz člena 21(7). Kar zadeva možne oblike davčnih spodbud, se lahko izgube zaradi odprodaje delnic upoštevajo pri izračunu dohodnine. V zvezi z davčnimi olajšavami za dividende se lahko vse dividende, prejete na upravičene delnice, (v celoti ali delno) izvzamejo iz dohodnine. Ves dobiček od prodaje upravičenih delnic je lahko (v celoti ali delno) oproščen davka na kapitalski dobiček ali pa se lahko davčna obveznost v zvezi s takim dobičkom odloži, če se v enem letu ponovno vloži v nove upravičene delnice.
5.  

Kadar neodvisni zasebni vlagatelj zagotovi financiranje tveganja neposredno upravičenemu podjetju, davčna olajšava, ki se šteje kot kumulativna najvišja davčna olajšava iz vseh davčnih spodbud skupaj, za zagotovitev ustrezne udeležbe neodvisnega zasebnega vlagatelja v skladu s členom 21(12) ne presega naslednjih najvišjih pragov:

(a) 

50 % upravičene naložbe, ki jo izvede neodvisni zasebni vlagatelj v upravičena podjetja iz člena 21(3), točka (a);

(b) 

35 % upravičene naložbe, ki jo izvede neodvisni zasebni vlagatelj v upravičena podjetja iz člena 21(3), točka (b);

(c) 

20 % upravičene naložbe, ki jo izvede neodvisni zasebni vlagatelj v upravičena podjetja iz člena 21(3), točka (c), ali nadaljnje upravičene naložbe v upravičeno podjetje po obdobju upravičenosti iz člena 21(3), točka (b).

Pragovi za davčno olajšavo za neposredne naložbe iz prvega pododstavka se lahko povišajo do 65 % za točko (a), do 50 % za točko (b) in do 35 % za točko (c) pri naložbah na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve naložbe za financiranje tveganja v skladu s členom 107(3), točka (a), Pogodbe, ali prejemajo podporo na podlagi načrta države članice za okrevanje in odpornost, kot ga je odobril Svet, ali prejemajo podporo iz Evropskega obrambnega sklada v skladu z Uredbo (EU) 2021/697 ali v okviru vesoljskega programa Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/696 ali iz skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) 2021/1060 ali Uredbe (EU) 2021/2115.

6.  
Kadar neodvisni zasebni vlagatelj zagotovi financiranje tveganja posredno prek finančnega posrednika in v skladu s členom 21(12), davčna olajšava, ki se šteje kot kumulativna najvišja davčna olajšava iz vseh davčnih spodbud skupaj, ne presega 30 % upravičene naložbe, ki jo izvede neodvisni zasebni vlagatelj v upravičeno podjetje iz člena 21(3). Ta prag za davčno olajšavo se lahko poviša na 50 % pri naložbah na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve naložbe za financiranje tveganja v skladu s členom 107(3), točka (a), Pogodbe, ali prejemajo podporo na podlagi načrta države članice za okrevanje in odpornost, kot ga je odobril Svet, ali prejemajo podporo iz Evropskega obrambnega sklada v skladu z Uredbo (EU) 2021/697 ali v okviru vesoljskega programa Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/696 ali iz skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) 2021/1060 ali Uredbe (EU) 2021/2115.

▼B

Člen 22

Pomoč za novoustanovljena podjetja

1.  
Sheme pomoči za novoustanovljena podjetja so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

2.  

Upravičena podjetja so vsa mala podjetja, ki ne kotirajo na borzi in so registrirana največ pet let ter izpolnjujejo naslednje kumulativne pogoje:

(a) 

niso prevzela dejavnosti drugega podjetja, razen če promet, ustvarjen s prevzeto dejavnostjo, predstavlja manj kot 10 % prometa upravičenega podjetja v poslovnem letu pred prevzemom;

(b) 

še niso delila dobička;

(c) 

niso prevzela drugega podjetja ali niso bila ustanovljena z združitvijo, razen če promet prevzetega podjetja predstavlja manj kot 10 % prometa upravičenega podjetja v poslovnem letu pred prevzemom ali če je promet podjetja, ustanovljenega z združitvijo, manj kot 10 % večji od skupnega prometa, ki so ga podjetja, ki so se združila, ustvarila v poslovnem letu pred združitvijo.

Za upravičena podjetja, za katera ne velja obveznost registracije, se petletno obdobje upravičenosti začne takrat, ko podjetje začne svojo gospodarsko dejavnost ali postane zavezano plačilu davka zaradi svoje gospodarske dejavnosti, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Z odstopanjem od prvega pododstavka, točka (c), se podjetja, nastala z združitvijo podjetij, ki so upravičena do pomoči na podlagi tega člena, prav tako štejejo za upravičena podjetja, in sicer do pet let po datumu registracije najstarejšega od podjetij, ki se združujejo.

3.  

Pomoč za novoustanovljena podjetja je v obliki:

(a) 

posojil z obrestnimi merami, ki niso skladne s tržnimi pogoji, za obdobje 10 let in z nominalnim zneskom v višini največ 1,1 milijona EUR ali 1,65 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe, ali 2,2 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe. Za posojila, najeta za pet do deset let, se lahko najvišji zneski prilagodijo tako, da se zgornji zneski pomnožijo s količnikom, ki ustreza razmerju med obdobjem 10 let in dejanskim obdobjem posojila. Za posojila, najeta za manj kot pet let, je najvišji znesek enak znesku posojila za obdobje petih let;

(b) 

jamstev s premijami, ki niso skladne s tržnimi pogoji, za obdobje 10 let in z zajamčenim zneskom v višini največ 1,65 milijona EUR ali 2,48 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe, ali 3,3 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe. Pri jamstvih za pet do deset let se lahko najvišji zajamčeni zneski prilagodijo tako, da se zgornji zneski pomnožijo s količnikom, ki ustreza razmerju med obdobjem 10 let in dejanskim obdobjem jamstva. Pri jamstvih za manj kot pet let je najvišji zajamčeni znesek enak kot pri jamstvih za obdobje petih let. Jamstvo ne presega 80 % posojila, kateremu je namenjeno;

(c) 

nepovratnih sredstev, vključno z naložbami v kapital in navidezni lastniški kapital, zmanjšanja obrestnih mer in jamstvenih premij v višini do 0,5 milijona EUR bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev ali 0,75 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe, ali v višini do 1 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe;

(d) 

davčnih spodbud za upravičena podjetja v višini do 0,5 milijona EUR bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev ali 0,75 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe, ali v višini do 1 milijona EUR za podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe.

▼B

4.  
Upravičenec lahko prejme podporo v obliki kombinacije instrumentov pomoči iz odstavka 3 tega člena, če se delež zneska, dodeljenega z enim instrumentom pomoči in izračunanega na podlagi najvišjega dovoljenega zneska pomoči tega instrumenta, upošteva za določitev preostalega deleža najvišjega zneska pomoči, ki je dovoljen za druge instrumente v takšni kombinaciji instrumentov.
5.  
Za mala in inovativna podjetja se najvišji zneski iz odstavka 3 lahko podvojijo.

▼M6

6.  
Kadar se shema pomoči za novoustanovljena podjetja izvaja prek enega ali več finančnih posrednikov, se uporabljajo pogoji za finančne posrednike, določeni v členu 21(10), (14), (15), (16) in (17).
7.  

Poleg zneskov iz odstavkov 3, 4 in 5 so lahko sheme pomoči za novoustanovljena podjetja v obliki prenosa intelektualne lastnine ali dodelitve s tem povezanih pravic dostopa, in sicer brezplačno ali pod tržno vrednostjo. Prenos ali dodelitev upravičenemu podjetju v smislu odstavka 2 izvede organizacija za raziskave in širjenje znanja v smislu člena 2(83), ki je razvila temeljno intelektualno lastnino v okviru svoje neodvisne ali skupne raziskovalne in razvojne dejavnosti. Prenos ali dodelitev izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

namen prenosa intelektualne lastnine ali dodelitve povezanih pravic dostopa je dati na trg nov proizvod ali storitev ter

(b) 

vrednost intelektualne lastnine je določena po tržni ceni, kar velja, če je bila določena v skladu z eno od naslednjih metod:

(i) 

znesek je bil določen na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega postopka;

(ii) 

neodvisna strokovna ocena potrjuje, da znesek ustreza vsaj tržni ceni;

(iii) 

kadar ima upravičeno podjetje predkupno pravico v zvezi z intelektualno lastnino, ustvarjeno v sodelovanju z organizacijo za raziskave in širjenje znanja: organizacija za raziskave in širjenje znanja uveljavlja vzajemno pravico, da od tretjih oseb pridobi ekonomsko ugodnejše ponudbe, tako da mora udeleženo upravičeno podjetje ustrezno prilagoditi svojo ponudbo.

Vrednost kakršnega koli finančnega in nefinančnega prispevka upravičenega podjetja k stroškom dejavnosti organizacije za raziskave in širjenje znanja, ki so privedle do zadevne intelektualne lastnine, se lahko odšteje od vrednosti intelektualne lastnine iz te točke;

(c) 

znesek pomoči za prenos intelektualne lastnine ali dodelitev s tem povezanih pravic dostopa v skladu s tem odstavkom ne presega 1 milijona EUR. Znesek pomoči ustreza vrednosti intelektualne lastnine iz točke (b) brez navedenega odbitka iz zadnjega stavka točke (b) in brez morebitnega plačila, ki ga mora upravičenec opraviti za navedeno intelektualno lastnino. Vrednost intelektualne lastnine iz točke (b) lahko preseže 1 milijon EUR, pri čemer lahko v tem primeru upravičeno podjetje ta dodatni znesek krije z lastnimi sredstvi ali na drugačen način.

▼B

Člen 23

Pomoč za alternativne platforme za trgovanje, specializirane za MSP

1.  
Pomoč za alternativne platforme za trgovanje, specializirane za MSP, so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Kadar je upravljavec malo podjetje, je ukrep pomoči lahko v obliki pomoči za novoustanovljena podjetja za upravljavca platforme, pri čemer se uporabljajo pogoji iz člena 22.

▼M6

Ukrep pomoči je lahko v obliki davčnih spodbud za neodvisne zasebne vlagatelje, ki so fizične osebe v zvezi s svojimi naložbami za financiranje tveganja, zagotovljenimi podjetjem, upravičenim v skladu s pogoji iz člena 21a(2) in (5), prek alternativne platforme za trgovanje.

▼B

Člen 24

Pomoč za stroške poizvedb

1.  
Pomoč za stroške poizvedb je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

2.  

Upravičeni stroški so:

(a) 

stroški za začetni pregled in uradni skrbni pregled, ki ju opravijo upravljavci finančnih posrednikov ali vlagatelji, da odkrijejo upravičena podjetja v skladu s členi 21, 21a in 22;

(b) 

stroški za investicijske raziskave, kot so opredeljene v členu 36(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 ( 61 ), v posameznem upravičenem podjetju v skladu s členi 21, 21a in 22 pod pogojem, da se te raziskave javno razširjajo, če pa je bila raziskava strankam ponudnika investicijskih raziskav razširjena pred javnim razširjanjem, se javno razširja v isti obliki in najpozneje tri mesece po prvem razširjanju informacij strankam.

3.  
Investicijske raziskave iz odstavka 2, točka (b), tega člena izpolnjujejo zahteve iz členov 36 in 37 Delegirane uredbe (EU) 2017/565.

▼M6

4.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

▼BOddelek 4

Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

Člen 25

Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte

▼M4

1.  
Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, vključno s projekti, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“ v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, ter sofinanciranimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti, ter, kjer je to ustrezno, pomoč za sofinancirane projekte povezovanja je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼B

2.  

Del raziskovalnega in razvojnega projekta, ki prejema pomoč, spada v celoti v eno ali več naslednjih kategorij:

(a) 

temeljne raziskave;

(b) 

industrijske raziskave;

(c) 

eksperimentalni razvoj;

(d) 

študije izvedljivosti.

3.  

Upravičeni stroški za raziskovalne in razvojne projekte se dodelijo posebni kategoriji raziskav in razvoja ter so naslednji:

(a) 

stroški osebja: raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje v obsegu zaposlitve na raziskovalnem projektu;

(b) 

stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v projektu. Kadar se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo samo za projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju projekta;

(c) 

stroški stavb in zemljišča v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za projekt. Glede stavb se štejejo za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju projekta. Za zemljišče se štejejo za upravičene stroški komercialnega prenosa ali dejanski stroški kapitala;

(d) 

stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt;

▼M6

(e) 

dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica projekta; brez poseganja v člen 7(1), tretji stavek, se lahko taki stroški raziskovalnih in razvojnih projektov izračunajo tudi na podlagi poenostavljenega obračunavanja stroškov v obliki pavšalne stopnje do 20 %, uporabljene za skupne upravičene stroške raziskovalnih in razvojnih projektov iz točk (a) do (d). V tem primeru se stroški raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se uporabijo za izračun posrednih stroškov, določijo na podlagi običajnih računovodskih praks in vključujejo le upravičene stroške raziskovalnih in razvojnih projektov iz točk (a) do (d).

▼B

4.  
Upravičeni stroški za študije izvedljivosti so stroški študij.
5.  

Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne presega:

(a) 

100 % upravičenih stroškov za temeljne raziskave;

(b) 

50 % upravičenih stroškov za industrijske raziskave;

(c) 

25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni razvoj;

(d) 

50 % upravičenih stroškov za študije izvedljivosti.

▼M6

6.  

Intenzivnosti pomoči za industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj se lahko povečajo do največ 80 % upravičenih stroškov v skladu s točkami (a) do (d), pri čemer se točke (b), (c) in (d) ne smejo kombinirati:

(a) 

za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja;

(b) 

za 15 odstotnih točk, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i) 

projekt vključuje učinkovito sodelovanje:

— 
med podjetji, od katerih je vsaj eno MSP, ali pa se projekt izvaja v vsaj dveh državah članicah ali v eni državi članici in eni pogodbenici Sporazuma EGP, nobeno posamezno podjetje pa ne krije več kot 70 % upravičenih stroškov, ali
— 
med podjetjem in eno ali več organizacij za raziskave in širjenje znanja, kadar slednje krijejo vsaj 10 % upravičenih stroškov in imajo pravico objaviti svoje rezultate raziskav;
(ii) 

rezultati projekta se splošno razširjajo prek konferenc, objav, prosto dostopnih zbirk podatkov ali brezplačne in odprtokodne programske opreme;

(iii) 

upravičenec se zaveže, da bo za rezultate raziskav, izhajajoče iz raziskovalnih in razvojnih projektov, ki prejemajo pomoč, in zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, pravočasno ter na neizključni in nediskriminatorni podlagi dal na voljo licence po tržni ceni, ki jih bodo lahko uporabljale zainteresirane strani v EGP;

(iv) 

raziskovalni in razvojni projekt se izvaja na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe;

(c) 

za 5 odstotnih točk, če se raziskovalni in razvojni projekt izvaja na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe;

(d) 

za 25 odstotnih točk, če raziskovalni in razvojni projekt:

(i) 

država članica izbere na podlagi javnega razpisa za sodelovanje v projektu, ki so ga skupaj oblikovale vsaj tri države članice ali pogodbenice Sporazuma EGP;

(ii) 

vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji v vsaj dveh državah članicah ali pogodbenicah Sporazuma EGP, kadar je upravičenec MSP, ali v vsaj treh državah članicah ali pogodbenicah Sporazuma EGP, kadar je upravičenec veliko podjetje, ter

(iii) 

če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih dveh pogojev:

— 
rezultati raziskovalnega in razvojnega projekta se splošno razširjajo v vsaj treh državah članicah ali pogodbenicah Sporazuma EGP prek konferenc, objav, prosto dostopnih zbirk podatkov ali brezplačne ali odprtokodne programske opreme ali
— 
upravičenec se zaveže, da bo za rezultate raziskav, izhajajoče iz raziskovalnih in razvojnih projektov, ki prejemajo pomoč, in zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, pravočasno ter na neizključni in nediskriminatorni podlagi dal na voljo licence po tržni ceni, ki jih bodo lahko uporabljale zainteresirane strani v EGP.

▼B

7.  
Intenzivnosti pomoči za študije izvedljivosti se lahko povečajo za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in za 20 odstotnih točk za mala podjetja.

▼M4

Člen 25a

Pomoč za projekte, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“

1.  
Pomoč za MSP za raziskovalne in razvojne projekte ter študije izvedljivosti, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“ v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičene dejavnosti raziskovalnega in razvojnega projekta ali študije izvedljivosti, ki prejema pomoč, so dejavnosti, ki so opredeljene kot upravičene v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, razen dejavnosti, ki presegajo dejavnosti eksperimentalnega razvoja.
3.  
Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov raziskovalnega in razvojnega projekta ali študije izvedljivosti, ki prejema pomoč, so tisti, ki so opredeljeni kot upravičeni v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.
4.  
Najvišji znesek pomoči ne sme presegati 2,5 milijona EUR na MSP na raziskovalni in razvojni projekt ali študijo izvedljivosti.
5.  
Skupno javno financiranje, zagotovljeno za vsak raziskovalni in razvojni projekt ali študijo izvedljivosti, ne sme presegati stopnje financiranja, določene za zadevni raziskovalni in razvojni projekt ali študijo izvedljivosti v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.

Člen 25b

Pomoč za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in ukrepe v okviru potrditve koncepta ERC

1.  
Pomoč za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in ukrepe v okviru potrditve koncepta ERC, ki so prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“ v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičene dejavnosti ukrepa, ki prejema pomoč, so dejavnosti, ki so opredeljene kot upravičene v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.
3.  
Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov ukrepa, ki prejema pomoč, so tisti, ki so opredeljeni kot upravičeni v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.
4.  
Skupno javno financiranje, zagotovljeno za vsak ukrep, ki prejema pomoč, ne sme presegati najvišje ravni podpore iz programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.

Člen 25c

Pomoč v okviru sofinanciranih raziskovalnih in razvojnih projektov

1.  
Pomoč, dodeljena sofinanciranemu raziskovalnemu in razvojnemu projektu ali študiji izvedljivosti (vključno z raziskovalnimi in razvojnimi projekti, ki se izvajajo v okviru institucionaliziranega evropskega partnerstva na podlagi člena 185 ali člena 187 Pogodbe ali v okviru ukrepa sofinanciranja programa, kot je opredeljen v pravilih programa Obzorje Evropa), ki ga oziroma jo izvajajo najmanj tri države članice ali dve državi članici in najmanj ena pridružena država ter se izbere na podlagi ocene in razvrstitve, ki so ju pripravili neodvisni strokovnjaki po nadnacionalnih razpisih v skladu s pravili programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičene dejavnosti raziskovalnega in razvojnega projekta ali študije izvedljivosti, ki prejema pomoč, so dejavnosti, ki so opredeljene kot upravičene v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, razen dejavnosti, ki presegajo dejavnosti eksperimentalnega razvoja.
3.  
Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov so tisti, ki so opredeljeni kot upravičeni v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.
4.  
Zagotovljeno skupno javno financiranje ne sme presegati stopnje financiranja, določene za raziskovalni in razvojni projekt ali študijo izvedljivosti po izboru, razvrstitvi in oceni v skladu s pravili programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.
5.  
Financiranje, ki se zagotovi v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, krije najmanj 30 % skupnih upravičenih stroškov ukrepa na področju raziskav in inovacij ali ukrepa na področju inovacij, kot je določeno v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa.

Člen 25d

Pomoč za ukrepe povezovanja

1.  
Pomoč, dodeljena sofinanciranim ukrepom povezovanja, pri katerih sodelujeta najmanj dve državi članici ter se izberejo na podlagi ocene in razvrstitve, ki so ju pripravili neodvisni strokovnjaki po nadnacionalnih razpisih v skladu s pravili programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičene dejavnosti sofinanciranega ukrepa povezovanja so dejavnosti, ki so opredeljene kot upravičene v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa. Dejavnosti, ki presegajo dejavnosti eksperimentalnega razvoja, so izključene.
3.  
Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov so tisti, ki so opredeljeni kot upravičeni v pravilih programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa. Poleg tega so upravičeni tudi stroški naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezana s projekti.
4.  
Zagotovljeno skupno javno financiranje ne sme presegati stopnje financiranja, določene za ukrep povezovanja po izboru, razvrstitvi in oceni v skladu s pravili programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa. Poleg tega pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezana s projekti, ne sme presegati 70 % stroškov naložb.
5.  

Za pomoč naložbam v infrastrukturo v okviru ukrepa povezovanja veljajo naslednji dodatni pogoji:

(a) 

kadar je infrastruktura namenjena opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, je treba financiranje, stroške in prihodke vsake vrste dejavnosti knjižiti ločeno na podlagi dosledno uporabljenih in objektivno utemeljenih načel stroškovnega računovodstva;

(b) 

cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo infrastrukture, mora ustrezati tržni ceni;

(c) 

dostop do infrastrukture je treba odobriti več uporabnikom, in sicer na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko odobri prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, mora biti takšen dostop sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške naložb, ti pogoji pa so javno dostopni;

(d) 

kadar se za infrastrukturo dodeli javno financiranje za gospodarske in negospodarske dejavnosti, države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, da se prepreči preseganje veljavne intenzivnosti pomoči zaradi povečanja deleža gospodarskih dejavnosti v primerjavi s predvidenim stanjem v času dodelitve pomoči.

▼M6

Člen 25e

Pomoč za sofinanciranje projektov, ki jih podpira Evropski obrambni sklad ali evropski program za razvoj obrambne industrije

1.  
Pomoč, ki se zagotovi za sofinanciranje raziskovalnega in razvojnega projekta, financiranega iz Evropskega obrambnega sklada ali evropskega programa za razvoj obrambne industrije ter ocenjenega, razvrščenega in izbranega v skladu s pravili Evropskega obrambnega sklada ali evropskega programa za razvoj obrambne industrije, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški projekta, ki prejema pomoč, so tisti, ki so opredeljeni kot upravičeni v pravilih Evropskega obrambnega sklada ali evropskega programa za razvoj obrambne industrije.
3.  
Skupno zagotovljeno javno financiranje lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta, kar pomeni, da se lahko stroški projekta, ki jih ne krije financiranje Unije, krijejo z državno pomočjo.
4.  
Če intenzivnost pomoči, ki jo je prejel upravičenec, presega največjo intenzivnost pomoči, ki bi jo upravičenec lahko prejel v skladu s členom 25(5), (6) in (7), mora upravičenec organu, ki dodeli pomoč, plačati tržno ceno za uporabo pravic intelektualne lastnine ali prototipov, ki izhajajo iz projekta, za neobrambne namene. V vsakem primeru najvišji znesek, ki se plača organu, ki dodeli pomoč, za to uporabo, ne presega razlike med pomočjo, ki jo je prejel upravičenec, in najvišjim zneskom pomoči, ki bi ga upravičenec lahko prejel, če bi se uporabila največja intenzivnost pomoči, dovoljena za navedenega upravičenca v skladu s členom 25(5), (6) in (7).

▼B

Člen 26

Pomoč za naložbe v raziskovalne infrastrukture

1.  
Pomoč za gradnjo ali posodobitev raziskovalnih infrastruktur, ki izvajajo gospodarske dejavnosti, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in iz poglavja I.
2.  
Kadar raziskovalna infrastruktura opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, je treba financiranje, stroške in prihodke vsake vrste dejavnosti knjižiti ločeno na podlagi dosledno uporabljenih in objektivno utemeljenih načel stroškovnega računovodstva.
3.  
Cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo infrastrukture, ustreza tržni ceni.
4.  
Dostop do infrastrukture ima več uporabnikov in je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, je takšen dostop sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške naložb, ti pogoji pa so javno dostopni.
5.  
Upravičeni stroški so stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva.

▼M6

6.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 60 %, če vsaj dve državi članici zagotovita javno financiranje, ali za raziskovalno infrastrukturo, ki se oceni in izbere na ravni Unije.

▼B

7.  
Kadar raziskovalna infrastruktura prejme javno financiranje za gospodarske in negospodarske dejavnosti, države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, da se prepreči preseganje veljavne intenzivnosti pomoči zaradi povečanja deleža gospodarskih dejavnosti v primerjavi s predvidenim stanjem v času dodelitve pomoči.

▼M6

Člen 26a

Pomoč za naložbe za preskusne in eksperimentalne infrastrukture

1.  
Pomoč za izgradnjo ali nadgradnjo preskusne in eksperimentalne infrastrukture je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Cena, ki se zaračuna za obratovanje ali uporabo infrastrukture, ustreza tržni ceni ali odraža stroške zanjo, povečane za razumno maržo, če tržna cena ni na voljo.
3.  
Dostop do infrastrukture se pregledno in nediskriminatorno ter po tržnih pogojih odobri več uporabnikom. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, je takšen dostop sorazmeren s prispevkom podjetja k stroškom naložb, ti pogoji pa so javno dostopni.
4.  
Upravičeni stroški so stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva.
5.  
Intenzivnost pomoči ne presega 25 % upravičenih stroškov.
6.  

Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 40 %, 50 % oziroma 60 % upravičenih stroškov naložb velikih, srednjih in malih podjetij, in sicer:

(a) 

za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja;

(b) 

za dodatnih 10 odstotnih točk za čezmejne preskusne in eksperimentalne infrastrukture, za katere zagotavljata javno financiranje vsaj dve državi članici, ali za preskusne in eksperimentalne infrastrukture, ocenjene in izbrane na ravni Unije;

(c) 

za dodatnih 5 odstotnih točk za preskusne in eksperimentalne infrastrukture, od katerih je najmanj 80 % letne zmogljivosti dodeljenih MSP.

▼B

Člen 27

Pomoč za inovacijske grozde

1.  
Pomoč za inovacijske grozde je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

2.  
Pomoč za naložbe se lahko dodeli lastniku inovacijskega grozda. Pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli upravljavcu inovacijskega grozda. Če upravljavec ni lastnik, je lahko pravna oseba ali konzorcij podjetij brez ločene pravne osebe. V vseh primerih mora vsako podjetje v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi voditi ločeno računovodstvo za stroške in prihodke posamezne dejavnosti (lastništvo, delovanje in uporaba grozda).

▼B

3.  
Dostop do prostorov, zmogljivosti in dejavnosti grozda je odprt za več uporabnikov, dodeli pa se na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % stroškov naložbe v inovacijski grozd, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, je takšen dostop sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške naložb, ti pogoji pa so javno dostopni.

▼M6

4.  
Pristojbine za uporabo zmogljivosti grozda in za sodelovanje pri njegovih dejavnostih ustrezajo tržni ceni ali odražajo njihove stroške, vključno z razumno maržo.

▼B

5.  
Pomoč za naložbe se lahko dodeli za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskih grozdov. Upravičeni stroški so stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva.
6.  
Intenzivnost pomoči za naložbe v inovacijske grozde ne presega 50 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za inovacijske grozde na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za inovacijske grozde na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.
7.  
Za poslovanje inovacijskih grozdov se lahko dodeli pomoč za tekoče poslovanje. Ta pomoč ne presega desetih let.
8.  

Upravičeni stroški pomoči za tekoče poslovanje za inovacijske grozde so stroški osebja in upravni stroški (vključno z režijskimi stroški), ki so povezani z naslednjimi dejavnostmi:

(a) 

spodbujanje grozdov, da se olajšajo sodelovanje, izmenjava informacij ter zagotavljanje ali usmerjanje specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za podjetja;

(b) 

trženje grozda, da se razširi sodelovanje novih podjetij ali organizacij ter poveča prepoznavnost grozda;

(c) 

upravljanje zmogljivosti grozda; organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc v podporo izmenjavi znanja, mreženju in mednarodnemu sodelovanju.

9.  
Intenzivnost pomoči za tekoče poslovanje ne presega 50 % skupnih upravičenih stroškov v obdobju, v katerem je pomoč dodeljena.

Člen 28

Pomoč za inovacije za MSP

1.  
Pomoč za inovacije za MSP je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

stroški za pridobivanje, potrjevanje in obrambe patentov ter druga neopredmetena sredstva;

(b) 

stroški za napotitev visokokvalificiranega osebja iz raziskovalne organizacije za širjenje znanja ali velikega podjetja, ki dela na področju raziskav, razvoja in inovacij na novo ustanovljenem delovnem mestu pri upravičencu in ne nadomešča drugega osebja;

▼M6

(c) 

stroški svetovalnih in podpornih storitev za inovacije, vključno s storitvami, ki jih zagotavljajo organizacije za raziskave in širjenje znanja, raziskovalne infrastrukture, preskusne in eksperimentalne infrastrukture ali inovacijski grozdi.

▼B

3.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

▼M6

4.  
V posebnem primeru pomoči za svetovalne in podporne storitve za inovacije se lahko intenzivnost pomoči poveča do 100 % upravičenih stroškov, če celotni znesek pomoči za svetovalne in podporne storitve za inovacije ne presega 220 000  EUR na podjetje v katerem koli triletnem obdobju.

▼B

Člen 29

Pomoč za procesne in organizacijske inovacije

1.  
Pomoč za procesne in organizacijske inovacije je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč za velika podjetja je združljiva le, če dejansko sodelujejo z MSP v dejavnosti, ki prejema pomoč, in če sodelujoča MSP povzročijo vsaj 30 % skupnih upravičenih stroškov.
3.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

stroški osebja;

(b) 

stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v projektu;

(c) 

stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi pogojev strogo poslovnega odnosa;

(d) 

dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica projekta.

4.  
Intenzivnost pomoči ne presega 15 % upravičenih stroškov za velika podjetja in 50 % upravičenih stroškov za MSP.

Člen 30

Pomoč za raziskave in razvoj v sektorju ribištva in akvakulture

1.  
Pomoč za raziskave in razvoj v sektorju ribištva in akvakulture je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I te uredbe.
2.  
Projekt, ki prejema pomoč, je v interesu vseh podjetij v določenem zadevnem sektorju ali podsektorju.
3.  

Pred datumom začetka projekta, ki prejema pomoč, se na spletu objavijo naslednje informacije:

(a) 

da se bo projekt, ki prejema pomoč, izvedel;

(b) 

namen projekta, ki prejema pomoč;

(c) 

približen datum objave rezultatov, ki se pričakujejo od projekta, ki prejema pomoč, in mesto objave na spletu;

(d) 

navedba, da bodo rezultati projekta, ki prejema pomoč, brezplačno na voljo vsem podjetjem, dejavnim v določenem zadevnem sektorju ali podsektorju.

4.  
Rezultati projekta, ki prejema pomoč, so na voljo na spletu od datuma zaključka projekta, ki prejema pomoč, ali pa od datuma, ko so katere koli informacije o navedenih rezultatih posredovane članom katere koli organizacije, če slednji datum nastopi prej. Rezultati ostanejo na voljo na internetu za obdobje najmanj 5 let od konca projekta, ki prejema pomoč.
5.  
Pomoč se dodeli neposredno organizaciji za širjenje raziskav in znanja in ne vključuje neposrednega dodeljevanja pomoči, ki ni povezana z raziskavami in je namenjena podjetju, ki proizvaja, predeluje ali trži ribiške proizvode ali proizvode iz akvakulture.
6.  
Upravičeni stroški so stroški, določeni v členu 25(3).
7.  
Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.Oddelek 5

Pomoč za usposabljanje

Člen 31

Pomoč za usposabljanje

1.  
Pomoč za usposabljanje je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč se ne dodeli za usposabljanje, ki ga podjetja zagotavljajo zaradi usklajenosti z obveznimi nacionalnimi standardi za usposabljanje.
3.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

stroški osebja za inštruktorje za ure, ko inštruktorji sodelujejo pri usposabljanju;

▼M1

(b) 

stroški poslovanja v zvezi z inštruktorji in udeleženci usposabljanja, ki so neposredno povezani s projektom usposabljanja, na primer potni stroški, stroški nastanitve, material in zaloge, ki so neposredno povezani s projektom, amortizacija orodja in opreme, če se uporabljajo izključno za projekt usposabljanja;

▼B

(c) 

stroški svetovalnih storitev, povezanih s projektom usposabljanja;

(d) 

stroški osebja v zvezi z udeleženci usposabljanja in splošni posredni stroški (upravni stroški, najemnine, režijski stroški) za ure, ko udeleženci usposabljanja sodelujejo pri usposabljanju.

4.  

Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov. Lahko se poveča, in sicer do največje intenzivnosti pomoči v višini 70 % upravičenih stroškov, v naslednjih primerih:

(a) 

za 10 odstotnih točk, če je usposabljanje namenjeno invalidnim delavcem ali prikrajšanim delavcem;

(b) 

za 10 odstotnih točk, če je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20 odstotnih točk, če je pomoč dodeljena malemu podjetju.

5.  

Kadar se pomoč dodeli v sektorju pomorskega prevoza, se intenzivnost pomoči lahko poveča na 100 % upravičenih stroškov, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a) 

udeleženci usposabljanja niso aktivni, temveč so pomožni člani posadke; in

(b) 

usposabljanje se izvaja na krovih ladij, ki so registrirane v Uniji.Oddelek 6

Pomoč za prikrajšane in invalidne delavce

Člen 32

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plač

1.  
Sheme pomoči za zaposlovanje prikrajšanih delavcev so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so stroški plač za največ 12 mesecev po zaposlitvi prikrajšanega delavca. Upravičeni stroški so stroški plač za največ 24 mesecev po zaposlitvi, če je zadevni delavec resno prikrajšan delavec.
3.  
Kadar zaposlovanje ne pomeni neto povečanja števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem v preteklih dvanajstih mesecih, postanejo delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile.
4.  
Razen v primeru zakonite odpovedi zaradi kršitve obveznosti, imajo prikrajšani delavci pravico do neprekinjene zaposlitve najmanj za obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo ali katero koli kolektivno pogodbo, ki ureja pogodbe o zaposlitvah.
5.  
Če je trajanje zaposlitve krajše od 12 mesecev, ali 24 mesecev v primeru resno prikrajšanih delavcev, se pomoč ustrezno sorazmerno zmanjša.
6.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

Člen 33

Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač

1.  
Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so stroški plač za celotno obdobje, v katerem je invalidni delavec zaposlen.
3.  
Kadar zaposlovanje ne pomeni neto povečanja števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem v preteklih dvanajstih mesecih, postanejo delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, invalidnosti, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile.
4.  
Razen v primeru zakonite odpovedi zaradi nediscipline, imajo invalidni delavci pravico do neprekinjene zaposlitve najmanj za obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo ali katero koli kolektivno pogodbo, ki je pravno zavezujoča za podjetje in ureja pogodbe o zaposlitvah.
5.  
Intenzivnost pomoči ne presega 75 % upravičenih stroškov.

Člen 34

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev

1.  
Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

stroški prilagoditve prostorov;

(b) 

stroški zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo samo za pomoč invalidnim delavcem, in za usposabljanje tega osebja za pomoč invalidnim delavcem;

(c) 

stroški prilagoditve ali nakupa opreme oziroma pridobitve in validiranja programske opreme, zato da jo bodo lahko uporabljali invalidni delavci, vključno s prilagojeno in pomožno tehnološko opremo, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi jih imel upravičenec, če bi zaposloval delavce, ki niso invalidni delavci;

(d) 

stroški, neposredno povezani s prevozom invalidnih delavcev na delovno mesto in z dejavnostmi, povezanimi z delom;

(e) 

stroški plač za ure, ki so jih invalidni delavci porabili za rehabilitacijo;

(f) 

stroški gradnje, namestitve ali posodobitve proizvodnih enot zadevnega podjetja ter vsi stroški upravljanja in prevoza, če izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidnih delavcev, kadar upravičeno podjetje zagotavlja zaščiteno zaposlitev.

3.  
Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.

Člen 35

Pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce

1.  
Pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Upravičeni stroški so stroški:

(a) 

zaposlitve osebja samo za čas, ki ga porabijo za pomoč prikrajšanim delavcem v obdobju največ 12 mesecev po zaposlitvi prikrajšanega delavca ali v obdobju največ 24 mesecev po zaposlitvi resno prikrajšanega delavca;

(b) 

usposabljanja takega osebja za pomoč prikrajšanim delavcem.

3.  
Zagotovljena pomoč obsega ukrepe za podporo prikrajšanih delavcev pri njihovem razvoju samostojnosti in prilagajanju na delovno okolje, pri čemer se delavca spremlja v socialnih in upravnih postopkih, pomaga pri komunikaciji s podjetnikom in pri obvladovanju nasprotij.
4.  
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.Oddelek 7

Pomoč za varstvo okolja

▼M6

Člen 36

Pomoč za naložbe v varstvo okolja, vključno z razogljičenjem

1.  
Pomoč za naložbe v varstvo okolja, vključno s pomočjo za zmanjšanje in odpravo emisij toplogrednih plinov, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

1a.  
Ta člen se ne uporablja za ukrepe, za katere so določena podrobnejša pravila v členih 36a, 36b in 38 do 48. Ta člen se prav tako ne uporablja za naložbe v opremo, stroje in industrijske proizvodne obrate, ki uporabljajo fosilna goriva, vključno s tistimi, ki uporabljajo zemeljski plin. To ne posega v možnost dodelitve pomoči za namestitev dodatnih elementov za izboljšanje okoljevarstvene ravni obstoječe opreme, strojev in industrijskih proizvodnih obratov, pri čemer v tem primeru naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti ali višje porabe fosilnih goriv.
1b.  
Ta člen se uporablja tudi za naložbe v opremo in stroje, ki uporabljajo vodik, ter infrastrukturo, ki prenaša vodik, če je uporabljeni ali preneseni vodik obnovljivi vodik. Uporablja se tudi za naložbe v opremo in stroje, ki uporabljajo goriva, pridobljena iz vodika, katerih energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov, ki niso biomasa, in ki so bili proizvedeni v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, v Direktivi (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktih.

Ta člen se uporablja tudi za pomoč za naložbe v naprave, opremo in stroje, ki proizvajajo ali uporabljajo elektrolizni vodik, ki ni obnovljivi vodik, ter namensko infrastrukturo iz člena 2, točka 130, zadnji stavek, ki prenaša elektrolizni vodik, ki ni obnovljivi vodik, če je mogoče dokazati, da proizvedeni, uporabljeni ali preneseni elektrolizni vodik doseže prihranek emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu v višini vsaj 70 % glede na primerjalno vrednost za fosilna goriva v višini 94 g CO2eq/MJ. Za določitev prihrankov emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu v skladu s tem pododstavkom se emisije toplogrednih plinov, povezane s proizvodnjo električne energije, ki se uporablja za proizvodnjo vodika, določijo na podlagi mejne proizvodne enote na trgovalnem območju, na katerem se nahaja elektrolizator, v času bilančnega obračunskega intervala, ko elektrolizator porablja električno energijo iz omrežja.

V primerih iz prvega in drugega pododstavka se v celotni življenjski dobi naložbe uporablja, prenaša ali, kjer je to ustrezno, proizvaja le vodik, ki izpolnjuje pogoje iz navedenih pododstavkov. Država članica prevzame obveznost v ta namen.

▼B

2.  

Naložba izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

▼M6

(a) 

omogoča izvajanje projekta, ki pri dejavnostih upravičenca privede do izboljšanja varstva okolja nad veljavnimi standardi Unije, ne glede na obstoj obveznih nacionalnih standardov, ki so strožji od standardov Unije; pri projektih, ki vključujejo ali so povezani z namensko infrastrukturo iz člena 2, točka (130), zadnji stavek, za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2 ali ki vključujejo povezavo z energetsko infrastrukturo za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2, lahko izboljšanje varstva okolja povzročijo tudi dejavnosti drugega subjekta, vključenega v infrastrukturno verigo, ali

(b) 

omogoča izvajanje projekta, ki privede do izboljšanja varstva okolja pri dejavnostih upravičenca v odsotnosti standardov Unije; pri projektih, ki vključujejo ali so povezani z namensko infrastrukturo iz člena 2, točka (130), zadnji stavek, za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2 ali ki vključujejo povezavo z energetsko infrastrukturo za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2, lahko izboljšanje varstva okolja povzročijo tudi dejavnosti drugega subjekta, vključenega v infrastrukturno verigo, ali

▼M6

(c) 

omogoča izvajanje projekta, ki privede do izboljšanja varstva okolja pri dejavnostih upravičenca zaradi upoštevanja standardov Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo; pri projektih, ki vključujejo ali so povezani z namensko infrastrukturo iz člena 2, točka (130), zadnji stavek, za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2 ali ki vključujejo povezavo z energetsko infrastrukturo za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2, lahko izboljšanje varstva okolja povzročijo tudi dejavnosti drugega subjekta, vključenega v infrastrukturno verigo.

2a.  

Naložbe v zajemanje transport CO2 izpolnjujejo naslednje kumulativne pogoje:

(a) 

zajemanje in/ali transport CO2, vključno s posameznimi elementi verige zajemanja in shranjevanja ali zajemanja in uporabe ogljikovega dioksida, se vključita v celotno verigo zajemanja in shranjevanja in/ali zajemanja in uporabe ogljikovega dioksida;

(b) 

neto sedanja vrednost naložbenega projekta v njegovi življenjski dobi je negativna. Pri izračunu neto sedanje vrednosti projekta se upoštevajo stroški emisij CO2, ki se jim je bilo mogoče izogniti;

(c) 

upravičeni stroški so izključno dodatni stroški naložbe, ki izhajajo iz zajemanja CO2 iz naprave (industrijskega obrata ali elektrarne), ki oddaja CO2, ali neposredno iz zunanjega zraka in iz vmesnega hranilnika ter iz transporta zajetih emisij CO2.

2b.  
Kadar je pomoč namenjena zmanjšanju neposrednih emisij ali njihovemu izogibanju, ne sme povzročiti zgolj prenosa zadevnih emisij iz enega sektorja v drugega, temveč mora omogočiti splošno zmanjšanje ciljnih emisij; zlasti kadar je pomoč namenjena zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ne sme povzročiti zgolj prenosa teh emisij iz enega sektorja v drugega, temveč mora omogočiti njihovo splošno zmanjšanje.

▼M6

3.  
Pomoč se ne dodeli, kadar naj bi naložbe zagotovile, da podjetja zgolj izpolnjujejo veljavne standarde Unije. Pomoč, ki podjetjem omogoča izpolnjevanje standardov Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo, se lahko dodeli v skladu s tem členom, če se naložba, za katero se dodeli pomoč, izvede in zaključi vsaj 18 mesecev pred datumom začetka veljavnosti zadevnega standarda.
4.  

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložb, ki se določijo na podlagi primerjave stroškov naložbe s stroški hipotetičnega scenarija, ki bi se zgodil brez dodelitve pomoči, kot sledi:

(a) 

če hipotetični scenarij vključuje izvedbo okolju manj prijazne naložbe, ki ustreza običajni poslovni praksi v sektorju ali za zadevno dejavnost, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in stroški okolju manj prijazne naložbe;

(b) 

če hipotetični scenarij vključuje poznejšo izvedbo iste naložbe, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in neto sedanjo vrednostjo stroškov poznejše naložbe, diskontirano na čas, ko bi se izvedla naložba, ki prejme pomoč;

(c) 

če hipotetični scenarij vključuje nadaljnjo uporabo obstoječih naprav in opreme, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in neto sedanjo vrednostjo naložb v vzdrževanje, popravila in posodobitev obstoječih naprav in opreme, diskontirano na čas, ko bi se izvedla naložba, ki prejme pomoč;

(d) 

v primeru opreme, za katero veljajo pogodbe o zakupu, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike v neto sedanji vrednosti med zakupom opreme, za katero se dodeli državna pomoč, in zakupom okolju manj prijazne opreme, ki bi se zakupila brez dodelitve pomoči; stroški zakupa ne vključujejo stroškov, povezanih z delovanjem opreme ali naprav (stroški goriva, zavarovanje, vzdrževanje, drug potrošni material), ne glede na to, ali so del zakupne pogodbe.

V vseh situacijah iz prvega pododstavka hipotetični scenarij ustreza naložbi s primerljivo proizvodno zmogljivostjo in življenjsko dobo, ki izpolnjuje že veljavne standarde Unije. Hipotetični scenarij je verjeten glede na pravne zahteve, tržne pogoje in spodbude, ki jih ustvarja sistem EU ETS.

Kadar naložba, za katero se dodeli državna pomoč, vključuje namestitev dodatnega elementa v že obstoječem obratu, za katerega ne obstaja okolju manj prijazna hipotetična naložba, so upravičeni stroški skupni stroški naložbe.

Kadar naložba, za katero se dodeli državna pomoč, vključuje izgradnjo namenske infrastrukture iz člena 2, točka 130, zadnji stavek, za vodik v smislu odstavka 1b, odpadno toploto ali CO2, ki je potrebna za izboljšanje ravni varstva okolja, kot je navedeno v odstavkih 2 in 2a, so upravičeni stroški skupni stroški naložbe. Stroški izgradnje ali nadgradnje skladišč, razen skladišč za obnovljivi vodik in vodik iz odstavka 1b, drugi pododstavek, niso upravičeni.

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

5.  
Intenzivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov. Kadar naložba, razen naložb, ki so odvisne od uporabe biomase, privede do 100-odstotnega znižanja neposrednih emisij toplogrednih plinov, lahko intenzivnost pomoči doseže 50 %.
6.  
V primeru naložb, povezanih z zajemanjem in uporabo in/ali zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega dioksida, intenzivnost pomoči ne presega 30 % upravičenih stroškov.

▼B

7.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem.
8.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

▼M6

9.  

Intenzivnost pomoči lahko doseže 100 % stroškov naložbe, če je pomoč dodeljena v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so naknadna pogajanja o rezultatih ponudb) so izključene;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči glede na prispevek projekta k okoljskim ciljem ukrepa, na primer zaprošene pomoči na enoto varstva okolja, ki jo je treba zagotoviti.

10.  
Namesto odstavkov 4 do 9 znesek pomoči ne presega razlike med stroški naložbe, ki so neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi in naknadno preveri prek mehanizma za vračilo sredstev.
11.  
Z odstopanjem od odstavka 4, prvi pododstavek, točke (a) do (d), ter odstavkov 9 in 10 se lahko upravičeni stroški določijo brez opredelitve hipotetičnega scenarija in brez konkurenčnega postopka zbiranja ponudb. V tem primeru so upravičeni stroški stroški naložbe, ki so neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, veljavne intenzivnosti pomoči in bonusi iz odstavkov 5 do 8 pa se zmanjšajo za 50 %.

▼M6

Člen 36a

Pomoč za naložbe v polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo

1.  
Pomoč za naložbe v polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Ta člen zajema samo pomoč, dodeljeno za polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo, ki oskrbuje vozila, mobilno terminalsko opremo ali mobilno opremo za zemeljsko oskrbo z električno energijo ali vodikom. Za oskrbovalno infrastrukturo, ki prejema pomoč, za oskrbo z vodikom država članica od upravičenca pridobi zavezo, da bo oskrbovalna infrastruktura najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala izključno obnovljivi vodik. Ta člen se ne uporablja za pomoč za naložbe v zvezi s polnilno in oskrbovalno infrastrukturo v pristaniščih.
3.  
Upravičeni stroški so stroški izgradnje, namestitve, nadgradnje ali razširitve polnilne ali oskrbovalne infrastrukture. Ti stroški lahko vključujejo stroške same polnilne ali oskrbovalne infrastrukture in z njo povezane tehnične opreme, stroške namestitve ali nadgradnje električnih ali drugih komponent, vključno z električnimi kabli in močnostnimi transformatorji, ki so potrebni za priključitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture na omrežje ali lokalno enoto za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali vodika, ter stroške gradbenih del, prilagoditve zemljišč ali cest, stroške namestitve in stroške pridobitve zadevnih dovoljenj.

Upravičeni stroški lahko krijejo tudi stroške naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ter stroške naložb v enote za shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika. Nominalna proizvodna zmogljivost naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ne presega največje nazivne moči ali oskrbovalne zmogljivosti polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, s katero je naprava povezana.

4.  

Pomoč na podlagi tega člena se dodeli v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so naknadna pogajanja o rezultatih ponudb) so izključene;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči glede na prispevek projekta k okoljskim ciljem ukrepa, na primer pomoči na polnilno ali oskrbovalno mesto.

5.  
Kadar je pomoč dodeljena v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 4, lahko intenzivnost pomoči doseže 100 % upravičenih stroškov.
6.  
Z odstopanjem od odstavka 4 se lahko pomoč dodeli brez konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, kadar se dodeli na podlagi sheme pomoči. V tem primeru intenzivnost pomoči ne presega 20 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za srednja podjetja in za 30 odstotnih točk za mala podjetja. Intenzivnost pomoči se lahko poveča tudi za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve pomoči v skladu s členom 107(3), točka (a), Pogodbe, ali za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in so določena v odobreni karti regionalne pomoči, veljavni v času zagotovitve pomoči v skladu s členom 107(3), točka (c), Pogodbe.
7.  
Pomoč, dodeljena posameznemu podjetju, ne presega 40 % skupnega proračuna zadevne sheme.
8.  
Kadar je polnilna ali oskrbovalna infrastruktura na voljo uporabnikom, ki niso upravičenec ali upravičenci do pomoči, se pomoč dodeli le za izgradnjo, namestitev, nadgradnjo ali razširitev javno dostopne polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, ki uporabnikom zagotavlja nediskriminatoren dostop, vključno v zvezi s tarifami, avtentikacijo in načini plačila ter drugimi pogoji uporabe. Pristojbine, ki se zaračunajo uporabnikom, ki niso upravičenec ali upravičenci do pomoči, za uporabo polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, ustrezajo tržnim cenam.
9.  
Upravljavci polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, ki ponujajo ali dovoljujejo pogodbena plačila na svoji infrastrukturi, ne diskriminirajo med ponudniki mobilnostnih storitev, na primer z uporabo preferenčnih pogojev dostopa ali cenovnimi razlikami brez objektivne utemeljitve.
10.  
Potreba po pomoči za naložbe v polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo iste kategorije, kot je tista, ki naj bi prejela pomoč (pri polnilni infrastrukturi na primer polnilna infrastruktura normalne ali visoke moči), se določi s predhodnim odprtim javnim posvetovanjem ali neodvisno tržno študijo, ki ob začetku veljavnosti ukrepa pomoči ni starejša od enega leta. Zlasti se opredeli, da v treh letih od začetka veljavnosti ukrepa pomoči taka naložba najverjetneje ne bo izvedena pod komercialnimi pogoji.

Obveznost izvedbe predhodnega odprtega javnega posvetovanja ali neodvisne študije trga iz prvega pododstavka se ne uporablja za pomoč za izgradnjo, namestitev, nadgradnjo ali razširitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, ki ni dostopna javnosti.

11.  
Z odstopanjem od odstavka 10 se lahko domneva, da je potrebna pomoč za polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo za cestna vozila, kadar vozila z izključno električnim pogonom (za polnilno infrastrukturo) ali vozila z vsaj delnim pogonom na vodik (za oskrbovalno infrastrukturo) predstavljajo manj kot 3 % skupnega števila vozil iste kategorije, registriranih v zadevni državi članici. Za namene tega odstavka se osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila štejejo za del iste kategorije vozil.
12.  
Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za upravljanje polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, ki je prejela pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih pravil o javnem naročanju.
13.  
Kadar je pomoč dodeljena za izgradnjo nove polnilne infrastrukture, ki omogoča prenos električne energije z izhodno močjo največ 22 kW, mora biti infrastruktura zmožna podpirati funkcije pametnega polnjenja.

▼M6

Člen 36b

Pomoč za naložbe v nakup čistih ali brezemisijskih vozil ter za naknadno opremljanje vozil

1.  
Pomoč za naložbe v nakup čistih ali brezemisijskih vozil za cestni in železniški prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh in pomorski prevoz ter za naknadno opremljanje vozil, razen zrakoplovov, da bi se lahko štela za čista ali brezemisijska vozila, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč se dodeli za nakup ali vsaj 12-mesečni zakup čistih vozil z vsaj delnim električnim pogonom ali pogonom na vodik ali brezemisijskih vozil ter za naknadno opremljanje vozil, da bi se lahko štela za čista ali brezemisijska vozila.
3.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

za naložbe, ki vključujejo nakup čistih ali brezemisijskih vozil, dodatni stroški naložbe v nakup čistega ali brezemisijskega vozila. Ti stroški se izračunajo kot razlika med stroški naložbe v nakup čistega ali brezemisijskega vozila in stroški naložbe v nakup vozila iste kategorije, ki je v skladu s standardi Unije, ki se uporabljajo in so že veljavni, in bi bilo kupljeno brez pomoči;

(b) 

za naložbe, ki vključujejo zakup čistih ali brezemisijskih vozil, dodatni stroški naložbe v zakup čistega ali brezemisijskega vozila. Navedeni stroški se izračunajo kot razlika med neto sedanjo vrednostjo zakupa čistega ali brezemisijskega vozila in neto sedanjo vrednostjo zakupa vozila iste kategorije, ki izpolnjuje že veljavne standarde Unije in bi bilo zakupljeno brez pomoči. Pri določanju upravičenih stroškov se stroški poslovanja, povezani z delovanjem vozila, vključno s stroški energije, zavarovanja in vzdrževanja, ne upoštevajo ne glede na to, ali so vključeni v zakupno pogodbo;

(c) 

za naložbe, ki vključujejo naknadno opremljanje vozil, da bi se lahko štela za čista ali brezemisijska vozila, stroški naložbe v naknadno opremljanje.

4.  

Pomoč na podlagi tega člena se dodeli v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so naknadna pogajanja o rezultatih ponudb) so izključene;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči glede na prispevek projekta k okoljskim ciljem ukrepa, na primer pomoči na čisto ali brezemisijsko vozilo.

5.  

Kadar je pomoč dodeljena v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 4, intenzivnost pomoči ne presega:

(a) 

100 % upravičenih stroškov za nakup ali zakup brezemisijskih vozil ali za naknadno opremljanje vozil, da bi se lahko štela za brezemisijska vozila;

(b) 

80 % upravičenih stroškov za nakup ali zakup čistih vozil ali za naknadno opremljanje vozil, da bi se lahko štela za čista vozila.

6.  
Z odstopanjem od odstavka 4 se lahko pomoč dodeli brez konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, kadar se dodeli na podlagi sheme pomoči.

V teh primerih intenzivnost pomoči ne presega 20 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za brezemisijska vozila, za 20 odstotnih točk za srednja podjetja ali za 30 odstotnih točk za mala podjetja.

7.  
Z odstopanjem od odstavka 4 se lahko pomoč dodeli tudi brez konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, kadar se dodeli podjetjem, ki jim je bila na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega javnega razpisa dodeljena pogodba o izvajanju javne službe za opravljanje storitev kopenskega, železniškega ali pomorskega potniškega prevoza, in se nanaša izključno na nakup čistih ali brezemisijskih vozil, ki se uporabljajo za opravljanje storitev potniškega prometa, za katere velja pogodba o izvajanju javne službe.

V tem primeru intenzivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za brezemisijska vozila.

▼M6

Člen 38

Pomoč za naložbe v ukrepe za energijsko učinkovitost zunaj stavb

1.  
Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogočajo, da izboljšajo energijsko učinkovitost zunaj stavb, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti in veljajo. Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za naložbe, izvedene zaradi zagotovitve skladnosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo, pod pogojem, da se naložba izvede in zaključi vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda.

▼M6

2a.  
Ta člen se ne uporablja za pomoč za soproizvodnjo in pomoč za daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje.
2b.  
Pomoč za namestitev energetske opreme na fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom, se na podlagi tega člena ne izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.

▼M6

3.  

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, potrebni za doseganje višje ravni energijske učinkovitosti. Določijo se na podlagi primerjave stroškov naložbe s stroški hipotetičnega scenarija, ki bi se zgodil brez dodelitve pomoči, kot sledi:

(a) 

če hipotetični scenarij vključuje izvedbo manj energijsko učinkovite naložbe, ki ustreza običajni poslovni praksi v sektorju ali za zadevno dejavnost, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in stroški manj energijsko učinkovite naložbe;

(b) 

če hipotetični scenarij vključuje poznejšo izvedbo iste naložbe, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in neto sedanjo vrednostjo stroškov poznejše naložbe, diskontirano na čas, ko bi se izvedla naložba, ki prejme pomoč;

(c) 

če hipotetični scenarij vključuje nadaljnjo uporabo obstoječih naprav in opreme, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike med stroški naložbe, za katero se dodeli državna pomoč, in neto sedanjo vrednostjo naložbe v vzdrževanje, popravila in posodobitev obstoječih naprav in opreme, diskontirano na čas, ko bi se izvedla naložba, ki prejme pomoč;

(d) 

v primeru opreme, za katero veljajo pogodbe o zakupu, so upravičeni stroški sestavljeni iz razlike v neto sedanji vrednosti med zakupom opreme, za katero se dodeli državna pomoč, in zakupom manj energijsko učinkovite opreme, ki bi se zakupila brez dodelitve pomoči; stroški zakupa ne vključujejo stroškov, povezanih z delovanjem opreme ali naprav (stroški goriva, zavarovanje, vzdrževanje, drug potrošni material), ne glede na to, ali so del zakupne pogodbe.

V vseh situacijah iz prvega pododstavka hipotetični scenarij ustreza naložbi s primerljivo proizvodno zmogljivostjo in življenjsko dobo, ki izpolnjuje že veljavne standarde Unije. Hipotetični scenarij je verodostojen glede na pravne zahteve, tržne pogoje in spodbude, ki jih ustvarja sistem EU ETS.

Kadar je naložba sestavljena iz jasno določljive naložbe, ki je namenjena izključno izboljšanju energijske učinkovitosti in za katero ni manj energijsko učinkovite hipotetične naložbe, so upravičeni stroški skupni stroški naložbe.

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni energijske učinkovitosti, niso upravičeni.

▼M6 —————

▼B

4.  
Intenzivnost pomoči ne presega 30 % upravičenih stroškov.
5.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.
6.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

▼M6

7.  

Intenzivnost pomoči lahko doseže 100 % skupnih stroškov naložbe, če je pomoč dodeljena v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so naknadna pogajanja o rezultatih ponudb) so izključene;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči glede na prispevek projekta k okoljskim ciljem ukrepa, na primer zaprošene pomoči na enoto prihranjene energije ali enoto pridobljene energijske učinkovitosti. Navedena merila ne predstavljajo manj kot 70 % ponderiranja vseh izbirnih meril.

▼M6

8.  
Z odstopanjem od odstavka 3, točke (a) do (d), in odstavka 7 se lahko upravičeni stroški določijo brez opredelitve hipotetičnega scenarija in brez konkurenčnega postopka zbiranja ponudb. V tem primeru so upravičeni stroški skupni stroški naložbe, ki so neposredno povezani z doseganjem višje ravni energijske učinkovitosti, veljavne intenzivnosti pomoči in bonusi iz odstavkov 4, 5 in 6 pa se zmanjšajo za 50 %.

Člen 38a

Pomoč za naložbe v ukrepe za energijsko učinkovitost v stavbah

1.  
Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogočajo, da dosežejo energijsko učinkovitost v stavbah, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti in veljajo.
3.  
Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo. Kadar so ustrezni standardi Unije minimalni standardi energijske učinkovitosti, je treba pomoč dodeliti, preden standardi postanejo obvezni za zadevno podjetje. V tem primeru mora država članica zagotoviti, da upravičenci predložijo natančen načrt in časovni okvir prenove, ki dokazuje, da prenova, za katero se dodeli pomoč, zadostuje vsaj za zagotovitev skladnosti z minimalnimi standardi energijske učinkovitosti. Kadar se ustrezni standardi Unije razlikujejo od minimalnih standardov energijske učinkovitosti, je treba naložbo izvesti in zaključiti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda Unije.
4.  
Ta člen se ne uporablja za pomoč za soproizvodnjo in pomoč za daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje.
5.  
Upravičeni stroški so skupni stroški naložbe. Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni energijske učinkovitosti v stavbi, niso upravičeni.
6.  
Pomoč spodbuja izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, merjene s primarno energijo, za vsaj: (i) 20 % v primerjavi s stanjem pred naložbo v primeru prenove obstoječih stavb ali (ii) 10 % v primerjavi s stanjem pred naložbo v primeru ukrepov prenove v zvezi z namestitvijo ali zamenjavo samo ene vrste elementov stavbe, kot so opredeljeni v členu 2(9) Direktive 2010/31/EU, in če taki ciljno usmerjeni ukrepi prenove ne predstavljajo več kot 30 % dela proračuna sheme, ki je namenjen ukrepom za energijsko učinkovitost, ali (iii) 10 % v primerjavi s pragom, določenim za zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije v nacionalnih ukrepih za prenos Direktive 2010/31/EU, v primeru novih stavb. Začetna potreba po primarni energiji in ocenjeno izboljšanje se določita s sklicevanjem na energetsko izkaznico, kot je opredeljena v členu 2(12) Direktive 2010/31/EU.
7.  

Pomoč, dodeljena za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, se lahko kombinira s pomočjo za katere koli ali vse od naslednjih ukrepov:

(a) 

namestitev integrirane naprave, ki proizvaja električno energijo, toploto ali hlad iz obnovljivih virov energije, na kraju samem, med drugim fotonapetostnih panelov in toplotnih črpalk;

(b) 

namestitev opreme za shranjevanje energije, proizvedene z napravami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na kraju samem. Oprema za shranjevanje letno absorbira vsaj 75 % energije iz neposredno povezanega obrata za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

(c) 

priključitev na energijsko učinkovit sistem daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja ter s tem povezana oprema;

(d) 

izgradnja in namestitev polnilne infrastrukture, namenjene uporabi uporabnikov stavbe, in z njo povezane infrastrukture, kot je napeljava vodov, če so parkirišča v stavbi ali neposredno ob njej;

(e) 

namestitev opreme za digitalizacijo stavbe, zlasti za povečanje njene pripravljenosti na pametne sisteme, vključno s pasivnim hišnim ožičenjem ali strukturiranim polaganjem kablov za podatkovna omrežja in pomožnim delom širokopasovne infrastrukture na zemljišču, ki mu stavba pripada, vendar brez ožičenja ali polaganja kablov za podatkovna omrežja zunaj zemljišča;

(f) 

naložbe v zelene strehe in opremo za hrambo in uporabo deževnice.

V primeru takih kombiniranih del, navedenih v točkah (a) do (f), so upravičeni stroški skupni naložbeni stroški različnih naprav in opreme. Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni energijske ali okoljske uspešnosti, niso upravičeni.

8.  
Pomoč se lahko dodeli lastniku(-om) ali najemniku(-om) stavbe, odvisno od tega, kdo je naročnik ukrepa za izboljšanje energijske učinkovitosti.
9.  
Pomoč se lahko dodeli tudi za izboljšanje energijske učinkovitosti opreme za ogrevanje ali hlajenje v stavbi.
10.  
Pomoč za namestitev energetske opreme na fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom, se na podlagi tega člena ne izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.
11.  
Intenzivnost pomoči ne presega 30 % upravičenih stroškov.
12.  
Kadar z odstopanjem od odstavka 11 naložba vključuje namestitev ali zamenjavo samo ene vrste elementov stavbe, kot so opredeljeni v členu 2(9) Direktive 2010/31/EU, intenzivnost pomoči ne presega 25 %.
13.  
Kadar se z odstopanjem od odstavkov 11 in 12 pomoč za naložbe v stavbe, ki se izvedejo zaradi skladnosti z minimalnimi standardi energijske učinkovitosti, ki se štejejo kot standardi Unije, dodeli manj kot 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standardov Unije, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15 % upravičenih stroškov, če naložba vključuje namestitev ali zamenjavo samo ene vrste elementov stavbe, kot so opredeljeni v členu 2(9) Direktive 2010/31/EU, in 20 % v vseh drugih primerih.
14.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.
15.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (a), Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3), točka (c), Pogodbe.
16.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno za izboljšanje energijske učinkovitosti obstoječih stavb, kadar se s pomočjo izboljša energijska učinkovitost, merjena s primarno energijo, za vsaj 40 % v primerjavi s situacijo pred naložbo. To povečanje intenzivnosti pomoči se ne uporablja, kadar naložba ne izboljša energijske učinkovitosti stavbe nad raven, ki jo določajo minimalni standardi energijske učinkovitosti, ki se štejejo za standarde Unije in začnejo veljati manj kot 18 mesecev od izvedbe in zaključka naložbe.

Člen 38b

Pomoč za spodbujanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije

1.  
Pomoč za spodbujanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za spodbujanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v smislu člena 2, točka 27, Direktive 2012/27/EU.
3.  
Do pomoči na podlagi tega člena so upravičena MSP in mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki so ponudniki ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti in končni upravičenci do pomoči.
4.  
Pomoč je v obliki prednostnega posojila ali jamstva ponudniku ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti v okviru pogodbe o energijski učinkovitosti ali je sestavljena iz finančnega produkta, namenjenega financiranju ponudnika (npr. faktoring ali forfetiranje).
5.  
Trajanje posojila ali jamstva za ponudnika ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti ne presega 10 let.
6.  
Kadar je pomoč v obliki prednostnega posojila, sovlaganje komercialnih ponudnikov dolžniškega financiranja ni nižje od 30 % vrednosti osnovnega portfelja pogodb o energijski učinkovitosti, vračilo s strani ponudnika ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti pa je vsaj enako nominalnemu znesku posojila.
7.  
Kadar je pomoč v obliki jamstva, slednje ne presega 80 % glavnice osnovnega posojila, kreditna institucija in država pa trpita izgube sorazmerno in pod enakimi pogoji. Zajamčeni znesek se zmanjšuje sorazmerno, in sicer tako, da jamstvo nikoli ne krije več kot 80 % neodplačanega posojila.
8.  
Nominalni znesek skupnega neizplačanega financiranja, zagotovljenega na upravičenca, ne presega 30 milijonov EUR.

▼M4

Člen 39

Pomoč za naložbe v projekte energetske učinkovitosti v stavbah v obliki finančnih instrumentov

▼B

1.  
Pomoč za naložbe v projekte energetske učinkovitosti v stavbah je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

2.  
Naložbe, ki izboljšujejo energijsko učinkovitost stavb, so upravičene do pomoči iz tega člena.
2a.  

Pomoč, dodeljena za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, se lahko kombinira s pomočjo za katere koli ali vse od naslednjih ukrepov:

(a) 

namestitev integrirane naprave, ki proizvaja električno energijo, toploto ali hlad iz obnovljivih virov energije, na kraju samem, med drugim fotonapetostnih panelov in toplotnih črpalk;

(b) 

namestitev opreme za shranjevanje energije, proizvedene z napravami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na kraju samem; Oprema za shranjevanje letno absorbira vsaj 75 % energije iz neposredno povezanega obrata za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

(c) 

naložbe v zvezi z energijsko učinkovitim sistemom daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja ter s tem povezano opremo;

(d) 

izgradnja in namestitev polnilne infrastrukture, namenjene uporabi uporabnikov stavbe, in z njo povezane infrastrukture, kot je napeljava vodov, če je parkirišče v stavbi ali neposredno ob njej;

(e) 

namestitev opreme za digitalizacijo stavbe, zlasti za povečanje njene pripravljenosti na pametne sisteme. Upravičene naložbe lahko vključujejo ukrepe, omejene na pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja in pomožni del širokopasovne infrastrukture na zemljišču, ki mu stavba pripada, vendar brez ožičenja ali polaganja kablov za podatkovna omrežja zunaj zemljišča;

(f) 

naložbe v zelene strehe in opremo za hrambo in uporabo deževnice.

3.  
Upravičeni stroški so skupni stroški projekta energijske učinkovitosti, razen za stavbe iz odstavka 2a, pri katerih so upravičeni stroški skupni stroški projekta energijske učinkovitosti in naložbeni stroški različnih delov opreme iz odstavka 2a.

▼M4

4.  
Pomoč v obliki finančnih sredstev, lastniškega kapitala, jamstva ali posojila se dodeli skladu za energetsko učinkovitost ali drugemu finančnemu posredniku, ki jo v največji možni meri prenese na končne upravičence, tj. lastnike ali najemnike stavbe, in sicer v obliki večjega obsega financiranja, nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih jamstvenih premij ali nižjih obrestnih mer.
5.  
►M6  Sklad za energijsko učinkovitost ali drug finančni posrednik odobri posojila ali jamstva za upravičene projekte energijske učinkovitosti. Nominalna vrednost posojila ali zajamčeni znesek ne presega 25 milijonov EUR na končnega upravičenca in na projekt, razen v primeru kombiniranih naložb iz odstavka 2a, pri katerih ne presega 30 milijonov EUR. ◄ Jamstvo ne sme presegati 80 % osnovnega posojila.

▼B

6.  
Odplačilo lastnikov zgradb skladu za energetsko učinkovitost ali drugemu finančnemu posredniku ni manjše od nominalne vrednosti posojila.

▼M6

7.  
Pomoč za energijsko učinkovitost spodbudi dodatne naložbe neodvisnih zasebnih vlagateljev, kot so opredeljeni v členu 2, točka 72, ki znašajo najmanj 30 % skupnega financiranja, zagotovljenega projektu energijske učinkovitosti. Kadar pomoč zagotavlja sklad za izboljšanje energijske učinkovitosti, se lahko take zasebne naložbe spodbujajo na ravni sklada za energijsko učinkovitost in/ali na ravni projektov energijske učinkovitosti, da se skupaj doseže najmanj 30 % skupnega financiranja, zagotovljenega projektu energijske učinkovitosti.

▼B

8.  

Države članice lahko vzpostavijo sklade za energetsko učinkovitost in/ali uporabijo finančne posrednike pri zagotavljanju pomoči za energetsko učinkovitost. Za to morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

upravljavci finančnih posrednikov ter upravljavci skladov za energetsko učinkovitost se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Zlasti se med njimi ne razlikuje na podlagi kraja njihovega sedeža ali ustanovitve v kateri koli državi članici. Od finančnih posrednikov in upravljavcev skladov se lahko zahteva, da izpolnjujejo vnaprej določena merila, ki so objektivno upravičena zaradi narave naložbe;

(b) 

finančni posredniki ter vlagatelji ali upravljavci skladov se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, katerega cilj je vzpostavitev ustreznih dogovorov o porazdelitvi tveganj in donosov, pri čemer ima asimetrična udeležba pri dobičku za vse naložbe razen jamstev prednost pred zaščito pred izgubami. Če se zasebni vlagatelji ne izberejo s takšnim razpisom, pravično stopnjo donosa za zasebne vlagatelje določi neodvisni strokovnjak, izbran na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa;

(c) 

v primeru asimetrične delitve izgube med javnimi in zasebnimi vlagatelji, se prva izguba, ki jo prevzame javni vlagatelj, omeji na 25 % celotne naložbe;

(d) 

v primeru jamstev se stopnja jamstva omeji na 80 %, skupne izgube, ki jih prevzame država članica, pa se omejijo na največ 25 % osnovnega zajamčenega portfelja. Samo jamstva za kritje pričakovanih izgub osnovnega zajamčenega portfelja se lahko zagotovijo brezplačno. Če jamstvo obsega tudi kritje nepričakovanih izgub, finančni posrednik plača jamstveno premijo v skladu s tržnimi pravili, in sicer za tisti del jamstva, ki krije nepričakovane izgube;

(e) 

vlagatelji imajo možnost zastopanja v upravnih organih sklada za energetsko učinkovitost ali finančnega posrednika, kot je nadzorni odbor ali svetovalni odbor;

▼M6

(f) 

sklad za energijsko učinkovitost ali finančni posrednik se ustanovi v skladu z veljavno zakonodajo in država članica zagotovi postopek skrbnega pregleda, da se preveri, da bo za izvajanje ukrepa pomoči za energijsko učinkovitost uporabljena tržno razumna naložbena strategija.

▼B

9.  

Finančni posredniki, vključno s skladi za energetsko učinkovitost, se upravljajo na komercialni podlagi in zagotavljajo pridobitno naravnane naložbene odločitve. To velja, če finančni posrednik ali upravljavci sklada za energetsko učinkovitost izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

zavezani so z zakonom ali pogodbo, da delujejo kot skrbni poklicni upravljavci v dobri veri in se izogibajo nasprotij interesov; uporabljajo se najboljše prakse in regulativni nadzor;

(b) 

njihovo plačilo je v skladu s tržno prakso. Ta zahteva velja za izpolnjeno, kadar je upravljavec izbran na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega razpisa, ki temelji na objektivnih merilih, povezanih z izkušnjami, s strokovnim znanjem ter poslovno in finančno sposobnostjo;

(c) 

prejemajo plačilo, vezano na uspešnost, ali pa prevzamejo del naložbenih tveganj v obliki skupne naložbe lastnih sredstev, da se zagotovi stalna usklajenost njihovih interesov z interesi javnega vlagatelja;

(d) 

opredelijo naložbeno strategijo, merila in predlagani časovni razpored naložb v projekte na področju energetske učinkovitosti ter s tem opredelijo predhodno finančno izvedljivost in pričakovan učinek na energetsko učinkovitost;

(e) 

za javna sredstva, vložena v sklad za energetsko učinkovitost ali dodeljena finančnemu posredniku, obstaja jasna in realistična strategija izstopa, da se omogoči financiranje projektov na področju energetske učinkovitosti na tržni osnovi.

▼M6

10.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti in veljajo.

▼M6

11.  
Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo. Kadar so ustrezni standardi Unije minimalni standardi energijske učinkovitosti, je treba pomoč dodeliti, preden standardi postanejo obvezni za zadevno podjetje. V tem primeru mora država članica zagotoviti, da upravičenci predložijo natančen načrt in časovni okvir prenove, ki dokazuje, da prenova, za katero se dodeli pomoč, zadostuje vsaj za zagotovitev skladnosti z minimalnimi standardi energijske učinkovitosti. Kadar se ustrezni standardi Unije razlikujejo od minimalnih standardov energijske učinkovitosti, je treba naložbo izvesti in zaključiti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda.
12.  
Pomoč se lahko dodeli tudi za izboljšanje energijske učinkovitosti opreme za ogrevanje ali hlajenje v stavbi.
13.  
Pomoč za namestitev energetske opreme na fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom, se na podlagi tega člena ne izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.
14.  
Država članica lahko pooblaščenemu subjektu poveri izvajanje ukrepa pomoči.

▼M6

Člen 41

Pomoč za naložbe v spodbujanje energije iz obnovljivih virov, obnovljivega vodika in soproizvodnje z visokim izkoristkom

1.  
Pomoč za naložbe v spodbujanje energije iz obnovljivih virov, obnovljivega vodika in soproizvodnje z visokim izkoristkom, razen električne energije iz obnovljivega vodika, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

1a.  
Pomoč za naložbe v projekte shranjevanja električne energije na podlagi tega člena je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če je dodeljena kombiniranim projektom za pridobivanje in shranjevanje energije iz obnovljivih virov (za števcem), pri katerih sta oba elementa del ene same naložbe ali pri katerih je shranjevanje povezano z obstoječim obratom za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Element za shranjevanje letno absorbira vsaj 75 % energije iz neposredno povezanega obrata za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Oba elementa naložbe (proizvodnja in shranjevanje) se za preverjanje skladnosti s pragovi iz člena 4 štejeta za enoten integriran projekt. Ista pravila se uporabljajo za shranjevanje toplote, ki je neposredno povezano z obratom za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

▼M6

2.  
Pomoč za naložbe v proizvodnjo pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv, bioplina (vključno z biometanom) in biomasnih goriv je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če so goriva, za katera se nameni pomoč, skladna s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov iz Direktive (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktov ter so proizvedena iz surovin iz Priloge IX k navedeni direktivi. Element za shranjevanje letno pridobi vsaj 75 % vsebnosti goriva iz neposredno povezanih obratov za proizvodnjo pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv, bioplina (vključno z biometanom) in biomasnih goriv. Oba elementa naložbe (proizvodnja in shranjevanje) se za preverjanje skladnosti s pragovi iz člena 4 te uredbe štejeta za enoten integriran projekt.
3.  
Pomoč za naložbe v proizvodnjo vodika je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe samo za naprave, ki proizvajajo izključno obnovljivi vodik. Pri projektih na področju obnovljivega vodika, ki jih sestavljajo elektrolizator in ena ali več enot za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za eno samo točko povezave na omrežje, zmogljivost elektrolizatorja ne presega skupne zmogljivosti enot za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Pomoč za naložbe lahko zajema namensko infrastrukturo za prenos ali distribucijo obnovljivega vodika ter skladišča za obnovljivi vodik.
4.  
Pomoč za naložbe v enote za soproizvodnjo z visokim izkoristkom je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če te enote zagotavljajo skupne prihranke primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo toplote in električne energije, kot je določeno v Direktivi 2012/27/EU ali kateri koli naknadni zakonodaji, ki ta akt v celoti ali delno nadomešča. Pomoč za naložbe v projekte shranjevanja električne energije in toplote, ki so neposredno povezani s soproizvodnjo z visokim izkoristkom iz obnovljivih virov energije, je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe pod pogoji iz odstavka 1a tega člena.

▼M6

4a.  
Pomoč za naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če ni namenjena napravam za soproizvodnjo na fosilna goriva, razen če gre za naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, pri katerih je zagotovljena skladnost s podnebnimi cilji za leti 2030 in 2050 v skladu z oddelkom 4.30 Priloge 1 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/2139 ( 62 ).

▼M6

5.  
Pomoč za naložbe se dodeli za novo nameščene ali prenovljene zmogljivosti. Znesek pomoči je neodvisen od proizvodnje.
6.  
Upravičeni stroški so skupni stroški naložbe.
7.  

Intenzivnost pomoči ne presega:

(a) 

45 % upravičenih stroškov za naložbe v proizvodnjo obnovljivih virov energije, vključno s toplotnimi črpalkami v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2018/2001, obnovljivim vodikom in soproizvodnjo z visokim izkoristkom na podlagi obnovljivih virov energije;

(b) 

30 % upravičenih stroškov za katero koli drugo naložbo iz tega člena.

▼B

8.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

▼M6 —————

▼M6

10.  

Intenzivnost pomoči lahko doseže 100 % upravičenih stroškov, če je pomoč dodeljena v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so nadaljnja pogajanja o rezultatih ponudb ali racioniranje) se izključijo;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči na enoto zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ali visoko učinkovite soproizvodnje.

▼B

Člen 42

Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje električne energije iz obnovljivih virov

▼M6

1.  
Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje električne energije iz obnovljivih virov, razen električne energije iz obnovljivega vodika, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Pomoč se dodeli v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, ki poleg pogojev iz člena 2, točka 38, izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) 

dodelitev pomoči temelji na objektivnih, jasnih, preglednih in nediskriminatornih merilih za upravičenost in izbor, ki so predhodno opredeljena in objavljena vsaj šest tednov pred rokom za predložitev vlog, da se omogoči učinkovita konkurenca;

(b) 

med izvajanjem sheme se v primeru postopka zbiranja ponudb, pri katerem vsi ponudniki prejmejo pomoč, zasnova navedenega postopka popravi, da se ponovno vzpostavi učinkovita konkurenca v naslednjih postopkih zbiranja ponudb, na primer z zmanjšanjem proračuna ali obsega;

(c) 

naknadne prilagoditve izida postopka zbiranja ponudb (kot so nadaljnja pogajanja o rezultatih ponudb ali racioniranje) se izključijo;

(d) 

vsaj 70 % vseh izbirnih meril, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudb in za dodelitev pomoči v konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, se opredeli v smislu pomoči na enoto proizvedene električne energije ali zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Postopek zbiranja ponudb je na nediskriminatoren način odprt za vse proizvajalce, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov.

3.  

Postopek zbiranja ponudb je lahko omejen na posamezne tehnologije, pri čemer:

(a) 

je ukrep posebej namenjen podpori predstavitvenim projektom;

(b) 

ukrep ni namenjen samo obravnavi razogljičenja, ampak tudi kakovosti zraka ali druge vrste onesnaževanja;

(c) 

država članica opredeli razloge, na podlagi katerih se lahko pričakuje, da bodo upravičeni sektorji ali inovativne tehnologije dolgoročno pomembno in stroškovno učinkovito prispevali k varstvu okolja in temeljitemu razogljičenju;

(d) 

je ukrep potreben za zagotovitev diverzifikacije, potrebne za preprečitev zaostritve težav, povezanih s stabilnostjo omrežja;

(e) 

je mogoče predvideti, da bodo z bolj selektivnim pristopom doseženi nižji stroški zagotavljanja varstva okolja (npr. z nižjimi stroški integracije v sistem zaradi diverzifikacije, tudi med obnovljivimi viri, kar bi lahko vključevalo tudi prilagajanje odjema in/ali shranjevanje) in/ali manjša izkrivljanja konkurence.

Države članice izvedejo podrobno oceno uporabnosti takih pogojev in o tem poročajo Komisiji v skladu z navodili iz člena 11(1), točka (a).

4.  
Kadar je postopek zbiranja ponudb omejen na eno ali več inovativnih tehnologij, pomoč, dodeljena tem tehnologijam, skupaj ne presega 5 % načrtovane nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na leto.
5.  
Pomoč se dodeli v obliki premije poleg tržne cene ali v obliki pogodbe na razliko, po kateri proizvajalci prodajajo električno energijo neposredno na trg.
6.  
Upravičenci do pomoči prodajajo svojo električno energijo neposredno na trgu in zanje veljajo standardne bilančne odgovornosti. Upravičenci lahko bilančne odgovornosti prenesejo na druga podjetja, kot so povezovalci, ki delujejo v njihovem imenu. Poleg tega se pomoč ne izplača za obdobja, v katerih so cene negativne. V izogib dvomom to velja od trenutka, ko cene postanejo negativne.
7.  
Manjši obrati za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov lahko pridobijo pomoč v obliki neposredne zaščite cen, ki krije vse stroške obratovanja, in so izvzeti iz obveznosti prodaje električne energije na trgu v skladu s členom 4(3) Direktive (EU) 2018/2001. Za namene tega odstavka se obrati štejejo za manjše obrate, če je njihova zmogljivost pod veljavnim pragom iz člena 5(2), točka (b), ali člena 5(4) Uredbe (EU) 2019/943.

▼M6 —————

▼M6

11.  
Pomoč se dodeli le v življenjski dobi projekta.

Člen 43

Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in obnovljivega vodika pri manjših projektih in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov

1.  
Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in obnovljivega vodika pri manjših projektih in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov, razen električne energije iz obnovljivega vodika, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

V tem členu so manjši projekti opredeljeni, kot sledi:

(i) 

za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije: projekti z inštalirano močjo največ 1 MW;

(ii) 

za porabo električne energije: projekti z najvišjim odjemom največ 1 MW;

(iii) 

za tehnologije za proizvodnjo toplote in plina: projekti z inštalirano močjo največ 1 MW ali enakovredno močjo;

(iv) 

za proizvodnjo obnovljivega vodika: projekti z inštalirano močjo največ 3 MW ali enakovredno močjo;

(v) 

za proizvodnjo pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv, bioplina (vključno z biometanom) in biomasnih goriv: projekti z inštalirano močjo največ 50 000 ton na leto;

(vi) 

za projekte in predstavitvene projekte v stoodstotni lasti MSP: projekti z inštalirano močjo ali najvišjim odjemom največ 6 MW;

(vii) 

za projekte v stoodstotni lasti mikro- ali malih podjetij samo za proizvodnjo vetrne energije: projekti z inštalirano močjo največ 18 MW.

▼M6

2a.  
Pomoč skupnostim na področju energije iz obnovljivih virov je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe samo za projekte z inštalirano močjo ali najvišjim odjemom največ 6 MW iz vseh obnovljivih virov, razen projektov, namenjenih izključno proizvodnji vetrne energije, za katere se pomoč dodeli obratom z inštalirano močjo največ 18 MW.
2b.  
Pomoč za tekoče poslovanje za proizvodnjo vodika je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe samo za naprave, ki proizvajajo izključno obnovljivi vodik.

▼M6

3.  
Pomoč za tekoče poslovanje za proizvodnjo pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv, bioplina (vključno z biometanom) in biomasnih goriv je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če so goriva, za katera se nameni pomoč, skladna s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov iz Direktive (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktov ter so proizvedena iz surovin iz Priloge IX k navedeni direktivi.

▼M6 —————

▼M6

5.  
Pomoč je omejena na najmanjšo potrebno za izvajanje projekta ali dejavnosti, ki prejme pomoč. Ta pogoj je izpolnjen, če pomoč ustreza neto dodatnim stroškom (vrzel v financiranju), potrebnim za doseganje cilja ukrepa pomoči, v primerjavi s hipotetičnim scenarijem brez pomoči. Podrobna ocena neto dodatnih stroškov ni potrebna, če se zneski pomoči določijo na podlagi konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, saj slednji zagotavlja zanesljivo oceno najmanjše pomoči, ki jo potrebujejo potencialni upravičenci.
6.  
Pomoč se dodeli le v življenjski dobi projekta.
7.  
Pomoč se dodeli v obliki premije poleg tržne cene ali v obliki pogodbe na razliko, po kateri proizvajalci prodajajo električno energijo neposredno na trg.

▼M6

8.  
Za upravičence do pomoči veljajo standardne bilančne odgovornosti. Upravičenci lahko bilančne odgovornosti prenesejo na druga podjetja, kot so povezovalci, ki delujejo v njihovem imenu. Poleg tega se pomoč ne izplača za obdobja, v katerih so cene negativne. V izogib dvomom to velja od trenutka, ko cene postanejo negativne.
9.  
Manjšim obratom za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in predstavitvenim projektom se lahko odobrita pomoč v obliki neposredne zaščite cen, ki krije vse stroške obratovanja, in izvzetje iz obveznosti prodaje električne energije na trgu v skladu s členom 4(3) Direktive (EU) 2018/2001. Za namene tega odstavka se obrati štejejo za manjše obrate, če je njihova zmogljivost pod veljavnim pragom iz člena 5(2), točka (b), ali člena 5(4) Uredbe (EU) 2019/943.

▼M6

Člen 44

Pomoč v obliki znižanja davkov v skladu z Direktivo 2003/96/ES

1.  
Sheme pomoči v obliki znižanja davkov, ki izpolnjujejo pogoje iz Direktive 2003/96/ES, so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičenci do znižanja davkov se izberejo na podlagi preglednih in objektivnih meril.
3.  

Za upravičence do znižanja davkov velja vsaj najnižja raven obdavčitve, določena v Prilogi I k Direktivi 2003/96/ES, razen za znižanja:

(a) 

odobrena na podlagi člena 15(1), točka (a), Direktive 2003/96/ES za obdavčljive izdelke, ki se uporabljajo pod davčnim nadzorom na področju pilotskih projektov tehnološkega razvoja okolju prijaznejših izdelkov ali v zvezi z gorivi iz obnovljivih virov;

(b) 

odobrena na podlagi člena 15(1), točka (b), prva, druga, četrta in peta alinea, Direktive 2003/96/ES za električno energijo, (i) pridobljeno od sonca, vetra, plimovanja ali geotermalnih virov, (ii) pridobljeno v hidroelektrarnah, (iii) pridobljeno iz metana iz zapuščenih premogovnikov in (iv) pridobljeno iz gorivnih celic;

(c) 

odobrena na podlagi tretje alinee člena 15(1), točka (b), tretja alinea, Direktive 2003/96/ES za električno energijo, pridobljeno iz biomase ali iz izdelkov, proizvedenih iz biomase, če je biomasa skladna s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov iz Direktive (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktov;

(d) 

odobrena na podlagi člena 15(1), točka (d), Direktive 2003/96/ES za električno energijo, pridobljeno iz soproizvodnje toplote in električne energije, pod pogojem, da je soproizvodnja s kombiniranimi generatorji soproizvodnja z visokim izkoristkom, kot je opredeljena v členu 2(34) Direktive 2012/27/EU;

(e) 

odobrena na podlagi člena 15(1), točka (l), Direktive 2003/96/ES za izdelke iz oznake KN 2705 , ki se uporabljajo za namene ogrevanja;

(f) 

odobrena na podlagi člena 16(1) Direktive 2003/96/ES.

4.  
Sheme pomoči v obliki znižanja davkov lahko temeljijo na znižanju veljavne davčne stopnje ali na plačilu fiksnega zneska nadomestila ali na kombinaciji obeh mehanizmov.
5.  
Znižanje davkov, odobreno na podlagi člena 16(1) Direktive 2003/96/ES, je izvzeto iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če so goriva, za katera se nameni pomoč, skladna s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov iz Direktive (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktov ter so proizvedena iz surovin iz Priloge IX k navedeni direktivi.

▼M6

Člen 44a

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov ali davkom podobnih dajatev

1.  
Sheme pomoči v obliki znižanja okoljskih davkov ali davkom podobnih dajatev so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe ter so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I. Ta člen se ne uporablja za znižanja davkov ali dajatev na energente in električno energijo, opredeljene v členu 2 Direktive 2003/96/ES.
2.  
Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov ali davkom podobnih dajatev je združljiva le, če znižanje omogoča višjo raven varstva okolja z vključitvijo podjetij, ki brez znižanja ne bi mogla opravljati svojih gospodarskih dejavnosti, v področje uporabe okoljskega davka ali dajatve.
3.  
Do pomoči so upravičena samo podjetja, ki brez znižanja ne bi mogla opravljati svojih gospodarskih dejavnosti. Za namene tega člena so to podjetja, katerih proizvodni stroški bi se zaradi okoljskega davka ali davku podobne dajatve brez znižanja znatno zvišali in ki tega zvišanja ne bi mogli prenesti na kupce. Zvišanje proizvodnih stroškov se izračuna kot delež bruto dodane vrednosti za vsak sektor ali kategorijo upravičencev.
4.  
Upravičenci se izberejo na podlagi preglednih, nediskriminatornih in objektivnih meril. Pomoč se dodeli na enak način vsem upravičenim podjetjem, ki so dejavna v istem sektorju gospodarske dejavnosti in so glede na cilje ukrepa pomoči v istem ali podobnem dejanskem položaju.
5.  
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomoči ne presega 80 % nominalne davčne stopnje ali stopnje dajatve.
6.  
Sheme pomoči v obliki znižanja okoljskih davkov ali davkom podobnih dajatev lahko temeljijo na znižanju veljavne davčne stopnje ali na plačilu fiksnega zneska nadomestila ali na kombinaciji obeh mehanizmov.

▼M6

Člen 45

Pomoč za naložbe v sanacijo okoljske škode, rehabilitacijo naravnih habitatov in ekosistemov, varstvo ali obnovo biotske raznovrstnosti in izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev

1.  
Pomoč za naložbe v sanacijo okoljske škode, rehabilitacijo naravnih habitatov in ekosistemov, varstvo ali obnovo biotske raznovrstnosti in izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Pomoč na podlagi tega člena se dodeli za naslednje dejavnosti:

(a) 

sanacija okoljske škode, kar zajema tudi poslabšanje kakovosti tal, površinske ali podzemne vode ali morskega okolja;

(b) 

rehabilitacija degradiranih naravnih habitatov in ekosistemov;

(c) 

varstvo ali obnova biotske raznovrstnosti ali ekosistemov za podporo doseganju dobrega stanja ekosistemov ali varovanju ekosistemov, ki so že v dobrem stanju;

(d) 

izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev.

3.  
Ta člen se ne uporablja za pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne nesreče, kot so potresi, snežni in zemeljski plazovi, poplave, tornadi, orkani, vulkanski izbruhi in naravni požari naravnega izvora.
4.  
Ta člen se prav tako ne uporablja za pomoč za sanacijo ali rehabilitacijo po zaprtju elektrarn in ukinitvi rudarskih ali ekstrakcijskih dejavnosti.
5.  
Kadar se brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 63 ) ali druga ustrezna pravila Unije o odgovornosti za okoljsko škodo identificira subjekt ali podjetje, odgovorno za okoljsko škodo v skladu z veljavno zakonodajo v posamezni državi članici, navedeni subjekt ali podjetje financira dela, potrebna za preprečevanje in odpravo degradacije okolja in kontaminacije v skladu z načelom „onesnaževalec plača“, za dela, za katera bi bilo podjetje zakonsko zavezano, da jih izvede, pa se ne dodeli nobena pomoč. Država članica sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s sodnimi postopki, da identificira odgovorni subjekt ali podjetje, odgovorno za okoljsko škodo, in mu naloži plačilo ustreznih stroškov. Kadar subjekta ali podjetja, odgovornega v skladu z veljavno zakonodajo, ni mogoče identificirati ali mu naložiti stroškov sanacije povzročene okoljske škode, zlasti ker je odgovorno podjetje prenehalo pravno obstajati in se nobeno drugo podjetje ne more šteti za njegovega pravnega ali gospodarskega naslednika, ali če ni zadostnega finančnega jamstva za kritje stroškov sanacije, se lahko dodeli pomoč za podporo sanacijskim ali rehabilitacijskim delom. Pomoč se ne dodeli za izvajanje izravnalnih ukrepov iz člena 6(4) Direktive Sveta 92/43/EGS ( 64 ). Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za kritje dodatnih stroškov, potrebnih za povečanje obsega ali ambicij navedenih ukrepov, ki presegajo pravne obveznosti iz člena 6(4) Direktive 92/43/EGS.
6.  
Upravičeni stroški za naložbe v sanacijo okoljske škode ali rehabilitacijo naravnih habitatov in ekosistemov so stroški, nastali zaradi sanacijskih ali rehabilitacijskih del, od katerih se odšteje znesek povečanja vrednosti zemljišča ali premoženja.
7.  
Oceno povečanja vrednosti zemljišča ali premoženja, ki je posledica sanacije ali rehabilitacije, opravi neodvisni kvalificirani strokovnjak.
8.  
Upravičeni stroški za naložbe v varstvo ali obnovo biotske raznovrstnosti ter izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev so skupni stroški del, katerih rezultat je prispevek k varstvu ali obnovi biotske raznovrstnosti ali izvajanju sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev.
9.  

Intenzivnost pomoči ne presega:

(a) 

100 % upravičenih stroškov za naložbe v sanacijo okoljske škode ali rehabilitacijo naravnih habitatov in ekosistemov;

(b) 

70 % upravičenih stroškov za naložbe v varstvo ali obnovo biotske raznovrstnosti ter v sonaravne rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev.

10.  
Intenzivnost pomoči za naložbe v varstvo ali obnovo biotske raznovrstnosti ter izvajanje sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

Člen 46

Pomoč za naložbe v energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje

1.  
Pomoč za naložbe v izgradnjo, razširitev ali nadgradnjo energijsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja, ki vključuje izgradnjo, razširitev ali nadgradnjo naprav za proizvodnjo toplote ali hlada in/ali rešitev za shranjevanje toplote in/ali distribucijskega omrežja, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč se dodeli le za izgradnjo, razširitev ali nadgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja, ki so ali bodo postali energijsko učinkoviti, kot je opredeljeno v členu 2, točka 41, Direktive 2012/27/EU. Če sistem zaradi del na distribucijskem omrežju, za katera se nameni pomoč, še ne postane popolnoma energijsko učinkovit, se nadaljnje nadgradnje, potrebne za izpolnjevanje pogojev, da bi sistem ustrezal opredelitvi energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja, za objekte za proizvodnjo toplote in/ali hlada, za katere se uporablja pomoč, začnejo v treh letih od začetka del na distribucijskem omrežju, za katera se nameni pomoč.
3.  
Pomoč se lahko dodeli za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno s toplotnimi črpalkami v skladu s Prilogo VII k Direktivi (EU) 2018/2001, odpadno toploto ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter rešitvami za shranjevanje toplote. Pomoč za proizvodnjo energije iz odpadkov se lahko dodeli, če odpadki ustrezajo opredelitvi obnovljivih virov energije ali se uporabljajo za obratovanje naprav, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje z visokim izkoristkom. Odpadki, ki se uporabljajo kot vhodno gorivo, ne smejo zaobiti načela hierarhije ravnanja z odpadki, kot je opredeljeno v členu 4(1) Direktive 2008/98/ES.
4.  
Pomoč se ne dodeli za izgradnjo ali nadgradnjo obratov za proizvodnjo energije na osnovi fosilnih goriv, razen pri zemeljskem plinu. Pomoč za izgradnjo ali nadgradnjo obratov za proizvodnjo energije na osnovi zemeljskega plina se lahko dodeli le, če je zagotovljena skladnost s podnebnimi cilji za leti 2030 in 2050 v skladu s Prilogo 1, oddelek 4.30, k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139.
5.  

Pomoč za nadgradnjo skladišč in distribucijskih omrežij za prenos toplote in hlada, proizvedenega iz fosilnih goriv, se lahko dodeli le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) 

distribucijsko omrežje je ali postane primerno za prenos toplote ali hlada, proizvedenega iz obnovljivih virov energije in/ali odpadne toplote;

(b) 

nadgradnja ne povzroči povečane proizvodnje energije iz fosilnih goriv, razen pri zemeljskem plinu. Če se zaradi nadgradnje skladišč ali distribucijskega omrežja za prenos toplote in hlada, proizvedenega iz zemeljskega plina, poveča proizvodnja energije iz zemeljskega plina, morajo biti ti obrati za proizvodnjo energije v skladu s podnebnimi cilji za leti 2030 in 2050 v skladu s Prilogo 1, oddelek 4.31, k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139.

6.  
Upravičeni stroški so stroški naložb, povezani z izgradnjo ali nadgradnjo energijsko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja.
7.  
Intenzivnost pomoči ne presega 30 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.
8.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe, pri katerih se uporabljajo samo obnovljivi viri energije, odpadna toplota ali kombinacijo obeh, vključno s soproizvodnjo iz obnovljivih virov.
9.  
Kot alternativa odstavku 7 lahko intenzivnost pomoči doseže do 100 % vrzeli v financiranju. Pomoč je omejena na najmanjšo potrebno za izvajanje projekta ali dejavnosti, ki prejme pomoč. Ta pogoj je izpolnjen, če pomoč ustreza vrzeli v financiranju, kot je opredeljena v členu 2, točka 118. Podrobna ocena neto dodatnih stroškov ni potrebna, če se zneski pomoči določijo na podlagi konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, saj slednji zagotavlja zanesljivo oceno najmanjše pomoči, ki jo potrebujejo potencialni upravičenci.

Člen 47

Pomoč za naložbe v učinkovito rabo virov in podporo prehodu na krožno gospodarstvo

1.  
Pomoč za naložbe v učinkovito rabo virov in krožnost je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Pomoč se dodeli za naslednje vrste naložb:

(a) 

naložbe v izboljšanje učinkovite rabe virov na podlagi vsaj ene od naslednjih možnosti:

(i) 

neto zmanjšanje virov, porabljenih za proizvodnjo določene količine proizvoda v primerjavi s predhodno obstoječim proizvodnim procesom, ki ga uporablja upravičenec, ali alternativnimi projekti ali dejavnostmi iz odstavka 7. Porabljeni viri vključujejo vse porabljene materialne vire, razen energije, njihovo zmanjšanje pa se določi z merjenjem ali oceno porabe pred izvajanjem ukrepa pomoči in po njem, pri čemer se upoštevajo vse prilagoditve zaradi zunanjih pogojev, ki bi lahko vplivali na porabo virov,

(ii) 

nadomestitev primarnih surovin ali vložkov s sekundarnimi (ponovno uporabljenimi ali predelanimi, vključno z recikliranimi);

(b) 

naložbe v preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov, pripravo za ponovno uporabo, dekontaminacijo in recikliranje odpadkov, ki jih ustvari upravičenec, ali naložbe v pripravo za ponovno uporabo, dekontaminacijo in recikliranje odpadkov, ki jih ustvarijo tretje osebe in se sicer ne bi uporabili oziroma bi se odstranili ali obdelali na podlagi postopka obdelave, ki je nižje v prednostnem vrstnem redu hierarhije ravnanja z odpadki iz člena 4(1) Direktive 2008/98/ES, ali na način, ki je manj gospodaren z viri ali bi privedel do nižje kakovosti recikliranja;

(c) 

naložbe v zbiranje, sortiranje, dekontaminacijo, predhodno obdelavo in obdelavo drugih proizvodov, materialov ali snovi, ki jih ustvarijo upravičenec ali tretje osebe in se sicer ne bi uporabili ali bi se uporabili na način, ki je manj gospodaren z viri;

(d) 

naložbe v ločeno zbiranje in sortiranje odpadkov z namenom priprave za ponovno uporabo ali recikliranje.

3.  
Pomoč za postopke odstranjevanja in predelave odpadkov, namenjene proizvodnji energije, se na podlagi tega člena ne izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.
4.  
Pomoč podjetij, ki ustvarjajo odpadke, ne razbremenjuje nobenih stroškov ali obveznosti v zvezi z obdelavo odpadkov, ki jih morajo plačati oziroma izpolniti v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, tudi v okviru shem razširjene odgovornosti proizvajalca, ali stroškov, ki se štejejo za običajne stroške podjetja.
5.  
Pomoč ne sme spodbujati nastajanja odpadkov ali večje uporabe virov.
6.  
Naložbe, povezane s tehnologijami, ki predstavljajo že dobičkonosno uveljavljeno poslovno prakso po vsej Uniji, v skladu s tem členom niso izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.
7.  

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, določeni s primerjavo skupnih naložbenih stroškov projekta in stroškov okolju manj prijaznega projekta ali dejavnosti, ki je lahko:

(a) 

hipotetični scenarij, ki vključuje primerljivo naložbo v nov ali že obstoječ proizvodni proces, ki bi se realno izvedla brez pomoči in ki ne dosega enake ravni učinkovite rabe virov;

(b) 

hipotetični scenarij, ki vključuje obdelavo odpadkov na podlagi postopka obdelave, ki je nižje v prednostnem vrstnem redu hierarhije ravnanja z odpadki iz člena 4(1) Direktive 2008/98/ES, ali vključuje obdelavo odpadkov, drugih proizvodov, materialov ali snovi na način, ki je manj gospodaren z viri;

(c) 

hipotetični scenarij, ki vključuje primerljivo naložbo v klasični proizvodni proces z uporabo primarne surovine ali vložka, če je pridobljeni sekundarni (ponovno uporabljeni ali predelani) izdelek tehnično in ekonomsko nadomestljiv s primarnim izdelkom.

V vseh situacijah iz prvega pododstavka, točki (a) in (c), hipotetični scenarij ustreza naložbi s primerljivo proizvodno zmogljivostjo in življenjsko dobo, ki izpolnjuje že veljavne standarde Unije. Hipotetični scenarij je verodostojen glede na pravne zahteve, tržne pogoje in spodbude.

Kadar naložba vključuje namestitev dodatnega elementa v že obstoječem objektu, za katerega ne obstaja okolju manj prijazen ekvivalent, ali kadar lahko prosilec za pomoč dokaže, da brez pomoči ne bi bila izvedena nobena naložba, so upravičeni stroški skupni stroški naložbe.

8.  
Intenzivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

▼B

9.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

▼M6

10.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo za zagotovitev usklajenosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti in veljajo. Pomoč na podlagi tega člena se lahko dodeli za naložbe, izvedene zaradi zagotovitve skladnosti s standardi Unije, ki so bili sprejeti, vendar še ne veljajo, pod pogojem, da se naložba izvede in zaključi vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda.

Člen 48

Pomoč za naložbe v energetsko infrastrukturo

1.  
Pomoč za naložbe v izgradnjo ali nadgradnjo energetske infrastrukture je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč za energetsko infrastrukturo, ki je v skladu z zakonodajo na področju notranjega energetskega trga delno ali v celoti izvzeta iz pravil o dostopu tretjih oseb ali reguliranih tarifah, se na podlagi tega člena ne izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe.
3.  
Pomoč za naložbe v projekte shranjevanja električne energije in plina ni izvzeta na podlagi tega člena.
4.  
Pomoč za plinsko infrastrukturo se izvzame iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe le, če je zadevna infrastruktura namenjena uporabi vodika in/ali obnovljivih plinov ali se uporablja za prenos več kot 50 % vodika in obnovljivih plinov.
5.  
Upravičeni stroški so skupni stroški naložbe.
6.  
Intenzivnost pomoči lahko doseže do 100 % vrzeli v financiranju. Pomoč je omejena na najmanjšo potrebno za izvajanje projekta ali dejavnosti, ki prejme pomoč. Ta pogoj je izpolnjen, če pomoč ustreza vrzeli v financiranju, kot je opredeljena v členu 2, točka 118. Podrobna ocena neto dodatnih stroškov ni potrebna, če se zneski pomoči določijo na podlagi konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, saj slednji zagotavlja zanesljivo oceno najmanjše pomoči, ki jo potrebujejo potencialni upravičenci.

Člen 49

Pomoč za študije in svetovalne storitve na področju varstva okolja in energije

1.  
Pomoč za študije ali svetovalne storitve, vključno z energetskimi pregledi, ki so neposredno povezane z naložbami, upravičenimi do pomoči v okviru tega oddelka, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Kadar se celotna študija ali svetovalna storitev nanaša na naložbe, upravičene do pomoči v okviru tega oddelka, so upravičeni stroški stroški študije ali svetovalne storitve. Kadar se le del študije ali svetovalne storitve nanaša na naložbe, upravičene do pomoči v okviru tega oddelka, so upravičeni stroški stroški tistega dela študije ali svetovalne storitve, ki se nanaša na te naložbe.
2a.  
Pomoč se dodeli ne glede na to, ali ugotovitvam študije ali svetovalne storitve sledi naložba, ki je upravičena do pomoči v okviru tega oddelka.
3.  
Intenzivnost pomoči ne presega 60 % upravičenih stroškov.
4.  
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za študije ali svetovalne storitve, ki se opravljajo za mala podjetja, in za 10 odstotnih točk za študije ali svetovalne storitve, ki se opravljajo za srednja podjetja.
5.  
Pomoč se ne dodeli za energetske preglede, ki se izvajajo zaradi zahtev iz Direktive 2012/27/EU, razen če je energetski pregled izveden poleg obveznega energetskega pregleda v skladu z navedeno direktivo.

▼BOddelek 8

Pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče

Člen 50

Sheme pomoči za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče

1.  
Sheme pomoči za odpravo škode, ki jo povzročijo potresi, snežni in zemeljski plazovi, poplave, tornadi, orkani, vulkanski izbruhi in naravni požari naravnega izvora, so združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(2)(b) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in iz poglavja I.
2.  

Za dodelitev pomoči veljata naslednja pogoja:

(a) 

pristojni javni organi države članice so uradno priznali značaj dogodka kot naravna nesreča; in

(b) 

obstaja neposredna vzročna zveza med naravno nesrečo in škodo, ki jo je utrpelo zadevno podjetje.

3.  
Sheme pomoči, povezane z določeno naravno nesrečo, je treba sprejeti v treh letih od pojava nesreče. Pomoč na podlagi takih shem se odobri v štirih letih od pojava nesreče.
4.  
Stroški, ki nastanejo zaradi škode, ki je neposredna posledica naravne nesreče, ocenjene s strani neodvisnega izvedenca, ki ga priznava pristojni nacionalni organ ali zavarovalnica, so upravičeni stroški. Taka škoda lahko vključuje materialno škodo na premoženju, na primer stavbah, opremi, strojih ali zalogah, ter škodo zaradi izpada dohodka zaradi popolnega ali delnega prenehanja dejavnosti za obdobje največ šestih mesecev po pojavu nesreče. Izračun materialne škode temelji na stroških popravila ali ekonomski vrednosti, ki jo je zadevno sredstvo imelo pred nesrečo. Ne presega stroškov popravila ali zmanjšanja poštene tržne vrednosti, ki jo je povzročila nesreča, tj. razlika med vrednostjo premoženja tik pred pojavom nesreče in takoj po njej. Izguba prihodka se izračuna na podlagi finančnih podatkov prizadetega podjetja (dobiček pred obrestmi in davki (EBIT), amortizacija in stroški dela, ki se nanašajo samo na poslovno enoto, ki jo je prizadela naravna nesreča), tako da se primerjajo finančni podatki za šest mesecev po nesreči s povprečjem treh let, izbranih izmed petih let pred nesrečo (pri tem se ne upošteva najboljši in najslabši finančni rezultat), in izračunajo za obdobje istih šestih mesecev v letu. Škoda se izračuna za vsakega upravičenca posebej.
5.  
Pomoč in vsa druga plačila, prejeta kot nadomestilo za škodo, vključno s plačili iz zavarovalnih polic, ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov.Oddelek 9

Socialna pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij

Člen 51

Socialna pomoč za prevoz za prebivalce oddaljenih regij

1.  
Pomoč za zračni in pomorski potniški promet je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(2)(a) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Celotna pomoč je namenjena končnim potrošnikom, ki prebivajo v oddaljenih regijah.
3.  
Pomoč se dodeli za potniški promet na poteh, ki povezujejo letališča in pristanišča v oddaljenih regijah z letališči ali pristanišči v Evropskem gospodarskem prostoru.
4.  
Pomoč se dodeli brez diskriminacije glede na identiteto prevoznika ali vrsto storitve ter brez omejitev v zvezi s točno potjo v oddaljeno regijo ali iz nje.
5.  
Med upravičene stroške spada cena povratne vozovnice iz oddaljene regije ali vanjo, vključno z vsemi taksami in stroški, ki jih prevoznik zaračuna potrošniku.
6.  
Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.Oddelek 10

Pomoč za širokopasovno infrastrukturo

▼M6

Člen 52

Pomoč za fiksna širokopasovna omrežja

1.  
Pomoč za izgradnjo fiksnih širokopasovnih omrežij je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so vsi stroški izgradnje, upravljanja in obratovanja fiksnega širokopasovnega omrežja. Najvišji znesek pomoči za projekt se določi na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka, kot je določeno v odstavku 6, točka (a). Če se naložba izvede v skladu z odstavkom 6, točka (b), brez konkurenčnega izbirnega postopka, znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in običajnim poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi in naknadno preveri prek mehanizma za vračilo sredstev. Za realno napoved poslovnega dobička je treba upoštevati vse stroške in vse prihodke, za katere se pričakuje, da bodo nastali v ekonomski življenjski dobi naložbe.
3.  

Upravičene so naslednje alternativne vrste naložb:

(a) 

izgradnja fiksnega širokopasovnega omrežja za povezavo gospodinjstev in spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja na območjih, na katerih ne obstaja omrežje, ki bi zagotavljalo hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti (mejna hitrost), ali na katerih izgradnja takega omrežja ni realno načrtovana v ustreznem časovnem obdobju. To se preveri s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 4;

(b) 

izgradnja fiksnega širokopasovnega omrežja za povezavo spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja na območjih, na katerih obstaja samo eno omrežje, ki zagotavlja hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti, vendar manj kot 300 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti (mejna hitrost), ali na katerih se realno načrtuje izgradnja samo enega takega omrežja v ustreznem časovnem obdobju. To se preveri s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 5.

4.  
Območja, na katerih je vsaj eno omrežje, ki ga je mogoče nadgraditi, da se zagotovi hitrost prenosa vsaj 1 Gb/s v razmerah največje obremenjenosti, niso upravičena do ukrepov iz točk (a) in (b) odstavka 3. Omrežje se šteje za nadgradljivo za zagotavljanje hitrosti prenosa vsaj 1 Gb/s v razmerah največje obremenjenosti, če lahko to hitrost zagotovi na podlagi omejene naložbe, kot je nadgradnja aktivne opreme, in brez znatnih naložb v širokopasovno infrastrukturo.
5.  

Pri kartiranju in javnem posvetovanju za namene odstavka 3 je treba izpolniti naslednji kumulativni zahtevi:

(a) 

pri kartiranju se opredelijo geografska ciljna območja, ki naj bi bila zajeta z državnim ukrepom, in upoštevajo vsa obstoječa fiksna širokopasovna omrežja. Kartiranje se izvede:

(i) 

za fiksna omrežja na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom;

(ii) 

za fiksna brezžična dostopovna omrežja na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom ali na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov.

Kadar izgradnja omrežja obenem vključuje izgradnjo dostopovnega omrežja in omejeno izgradnjo pomožnega zalednega omrežja, potrebnega za delovanje dostopovnega omrežja, kartiranje zalednih omrežij ni potrebno.

Vsi elementi metodologije in osnovna tehnična merila, ki se uporabljajo za kartiranje ciljnih območij, morajo biti javno dostopni. Kartiranje se vedno preveri z javnim posvetovanjem;

(b) 

javno posvetovanje izvede pristojni javni organ z objavo glavnih značilnosti načrtovanega državnega ukrepa in seznama geografskih ciljnih območij, opredeljenih pri kartiranju v skladu s točko (a). Te informacije morajo biti na voljo na javno dostopnem spletnem mestu na regionalni in nacionalni ravni. Pri javnem posvetovanju so zainteresirane strani pozvane, naj predložijo pripombe k načrtovanemu državnemu ukrepu in utemeljene informacije v skladu s točko (a) v zvezi z njihovimi omrežji, ki obstajajo na ciljnem območju ali katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju in ki zagotavljajo mejne hitrosti iz odstavka 3. Javno posvetovanje traja vsaj 30 dni.

6.  

Ukrep prinaša znatno izboljšanje (veliko spremembo) v primerjavi z obstoječimi omrežji ali omrežji, katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju, kot so bila opredeljena s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 5. Realno načrtovana omrežja se upoštevajo pri oceni velike spremembe le, če bi na ciljnih območjih v ustreznem časovnem obdobju sama zagotavljala podobno zmogljivost kot načrtovano državno financirano omrežje. Velika sprememba se zgodi, če se na podlagi subvencioniranega ukrepa izvede znatna nova naložba v širokopasovno omrežje ter če subvencionirano omrežje omogoči znatne nove zmogljivosti na trgu v smislu razpoložljivosti, kapacitet, hitrosti in konkurenčnosti širokopasovnih storitev v primerjavi z obstoječimi omrežji ali omrežji, realno načrtovanimi v ustreznem časovnem obdobju. Ukrep vključuje več kot 70 % naložb v širokopasovno infrastrukturo. V vsakem primeru morajo vsi upravičeni ukrepi iz odstavka 3 omogočiti vsaj naslednje izboljšave:

(a) 

za ukrepe iz odstavka 3, točka (a), državno financirano omrežje zagotavlja vsaj trikrat večjo hitrost prenosa v primerjavi z obstoječimi omrežji (ciljna hitrost);

(b) 

za ukrepe iz odstavka 3, točka (b), državno financirano omrežje zagotavlja vsaj trikrat večjo hitrost prenosa v primerjavi z obstoječimi omrežji, in zagotavlja hitrost prenosa vsaj 1 Gb/s v razmerah največje obremenjenosti (ciljna hitrost).

7.  

Pomoč se dodeli, kot sledi:

(a) 

pomoč se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe;

(b) 

kadar se pomoč brez konkurenčnega izbirnega postopka dodeli javnemu organu za izgradnjo in upravljanje (neposredno ali prek notranjega subjekta) fiksnega širokopasovnega omrežja, javni organ oziroma notranji subjekt z uporabo subvencioniranega omrežja zagotavlja le veleprodajne storitve. Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo ali upravljanje omrežja se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

8.  
Subvencionirano omrežje omogoča veleprodajni dostop, opredeljen v členu 2, točka 139, pod poštenimi in nediskriminatornimi pogoji. Z odstopanjem od tega lahko ukrepi, ki so upravičeni na podlagi odstavka 3, točka (a), namesto fizične razvezave nudijo virtualno razvezavo, če določen izdelek za virtualni razvezani dostop odobri nacionalni regulativni organ ali drug pristojni organ. Aktivni veleprodajni dostop se odobri za najmanj deset let od začetka obratovanja omrežja, veleprodajni dostop do širokopasovne infrastrukture pa se odobri za življenjsko dobo zadevnih elementov. Dostop, ki temelji na virtualni razvezavi, je treba odobriti za obdobje, ki je enako življenjski dobi infrastrukture, za katero je virtualna razvezava nadomestek. Enaki pogoji dostopa veljajo za celotno omrežje, tudi za dele omrežja, na katerih se uporabljajo obstoječe infrastrukture. Obveznosti dostopa se izvršujejo ne glede na morebitno spremembo lastništva, vodenja ali obratovanja omrežja. Omrežje zagotavlja dostop vsaj trem prosilcem za dostop in jim zagotovi vsaj 50 % zmogljivosti. Da bi bil veleprodajni dostop učinkovit in bi prosilcem za dostop omogočili opravljanje storitev, se veleprodajni dostop odobri tudi za dele omrežja, ki jih ni financirala država ali ki jih upravičenec do pomoči morda ni vzpostavil, na primer z odobritvijo dostopa do aktivne opreme, tudi če se financira samo širokopasovna infrastruktura.
9.  

Cena veleprodajnega dostopa temelji na enem od naslednjih referenčnih meril in načel oblikovanja cen:

(a) 

objavljenih povprečnih veleprodajnih cenah, ki prevladujejo na drugih primerljivih in bolj konkurenčnih območjih v državi članici;

(b) 

reguliranih cenah, ki jih je nacionalni regulativni organ že določil ali odobril za zadevne trge in storitve;

(c) 

stroškovni naravnanosti ali metodologiji, določeni v skladu s sektorskim regulativnim okvirom.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnega regulativnega organa na podlagi regulativnega okvira se z nacionalnim regulativnim organom opravi posvetovanje o veleprodajnih dostopovnih izdelkih, pogojih dostopa, vključno s cenami, in sporih v zvezi z uporabo tega člena.

10.  
Države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, če znesek dodeljene pomoči za projekt presega 10 milijonov EUR.
11.  
Da bi pomoč ostala sorazmerna in ne bi povzročila prekomerne kompenzacije ali navzkrižnega subvencioniranja dejavnosti, ki ne prejemajo pomoči, upravičenec do pomoči zagotovi ločeno računovodstvo za sredstva, ki se uporabljajo za izgradnjo in obratovanje državno financiranega omrežja, in za druga sredstva, ki jih ima na voljo.

Člen 52a

Pomoč za mobilna omrežja 4G in 5G

1.  
Pomoč za izgradnjo mobilnih omrežij 4G in 5G je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so vsi stroški izgradnje, upravljanja in obratovanja pasivnih in aktivnih elementov mobilnega omrežja. Najvišji znesek pomoči za projekt se določi na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka, kot je določeno v odstavku 7, točka (a). Če se naložba izvede v skladu z odstavkom 7, točka (b), brez konkurenčnega izbirnega postopka, znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in običajnim poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi in naknadno preveri prek mehanizma za vračilo sredstev. Za realno napoved poslovnega dobička je treba upoštevati vse stroške in vse prihodke, za katere se pričakuje, da bodo nastali v ekonomski življenjski dobi naložbe.
3.  
Omrežja 5G se gradijo na območjih, na katerih mobilna omrežja 4G in 5G ne obstajajo ali na katerih se izgradnja takih omrežij realno ne načrtuje v ustreznem časovnem obdobju. Omrežja 4G se gradijo na območjih, na katerih mobilna omrežja 3G, 4G ali 5G ne obstajajo ali na katerih se izgradnja takih omrežij realno ne načrtuje v ustreznem časovnem obdobju. Ti zahtevi se preverita s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 4.
4.  

Pri kartiranju in javnem posvetovanju za namene odstavka 3 je treba izpolniti naslednji kumulativni zahtevi:

(a) 

pri kartiranju se jasno opredelijo geografska ciljna območja, ki naj bi bila zajeta z državnim ukrepom, in upoštevajo vsa obstoječa mobilna omrežja. Kartiranje se izvede na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov. Vsi elementi metodologije in osnovna tehnična merila, ki se uporabljajo za kartiranje ciljnih območij, morajo biti javno dostopni. Kartiranje se vedno preveri z javnim posvetovanjem.

Kadar izgradnja omrežja obenem vključuje izgradnjo dostopovnega omrežja in omejeno izgradnjo pomožnega zalednega omrežja, potrebnega za delovanje dostopovnega omrežja, ločeno kartiranje zalednih omrežij ni potrebno;

(b) 

javno posvetovanje izvede pristojni javni organ z objavo glavnih značilnosti načrtovanega državnega ukrepa in seznama geografskih ciljnih območij, opredeljenih pri kartiranju v skladu s točko (a). Te informacije morajo biti na voljo na javno dostopnem spletnem mestu na regionalni in nacionalni ravni. Pri javnem posvetovanju so zainteresirane strani pozvane, naj predložijo pripombe k načrtovanemu državnemu ukrepu in utemeljene informacije v skladu s točko (a) v zvezi z njihovimi mobilnimi omrežji z značilnostmi iz odstavka 3, ki obstajajo na ciljnem območju ali katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju. Javno posvetovanje traja vsaj 30 dni.

5.  
Infrastruktura, ki prejema pomoč, se ne upošteva pri dokazovanju izpolnjevanja obveznosti operaterjev mobilnih omrežij glede pokritosti, ki izhajajo iz pogojev, povezanih s pravicami do uporabe spektrov 4G in 5G.
6.  
Ukrep prinaša znatno izboljšanje (veliko spremembo) v primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji ali mobilnimi omrežji, katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju, kot so bila opredeljena s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 4. Realno načrtovana omrežja se upoštevajo pri oceni velike spremembe le, če bi na ciljnih območjih v ustreznem časovnem obdobju sama zagotavljala podobno zmogljivost kot načrtovano državno financirano omrežje. Velika sprememba se zgodi, če se na podlagi subvencioniranega ukrepa izvede znatna nova naložba v mobilno omrežje ter če subvencionirano omrežje omogoči znatne nove zmogljivosti na trgu v smislu razpoložljivosti, kapacitet, hitrosti in konkurenčnosti mobilnih storitev v primerjavi z obstoječimi omrežji ali omrežji, realno načrtovanimi v ustreznem časovnem obdobju. Ukrep vključuje več kot 50 % naložb v širokopasovno infrastrukturo.
7.  

Pomoč se dodeli, kot sledi:

(a) 

pomoč se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe;

(b) 

kadar se pomoč brez konkurenčnega izbirnega postopka dodeli javnemu organu za izgradnjo in upravljanje (neposredno ali prek notranjega subjekta) mobilnega omrežja, javni organ oziroma notranji subjekt z uporabo subvencioniranega omrežja zagotavlja le veleprodajne storitve. Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo ali upravljanje omrežja se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

8.  
Obratovanje subvencioniranega omrežja omogoča veleprodajni dostop, opredeljen v členu 2, točka 139, pod poštenimi in nediskriminatornimi pogoji. Aktivni veleprodajni dostop se odobri za najmanj deset let od začetka obratovanja omrežja, veleprodajni dostop do širokopasovne infrastrukture pa se odobri za življenjsko dobo zadevnih elementov. Enaki pogoji dostopa veljajo za celotno omrežje, tudi za dele omrežja, na katerih se uporabljajo obstoječe infrastrukture. Obveznosti dostopa se izvršujejo ne glede na morebitno spremembo lastništva, vodenja ali obratovanja omrežja. Da bi bil veleprodajni dostop učinkovit in bi prosilcem za dostop omogočili opravljanje storitev, se veleprodajni dostop odobri tudi za dele omrežja, ki jih ni financirala država ali ki jih upravičenec do pomoči morda ni vzpostavil, na primer z odobritvijo dostopa do aktivne opreme, tudi če se financira samo širokopasovna infrastruktura.
9.  

Cena veleprodajnega dostopa temelji na enem od naslednjih referenčnih meril in načel oblikovanja cen:

(a) 

objavljenih povprečnih veleprodajnih cenah, ki prevladujejo na drugih primerljivih in bolj konkurenčnih območjih v državi članici;

(b) 

reguliranih cenah, ki jih je nacionalni regulativni organ že določil ali odobril za zadevne trge in storitve;

(c) 

stroškovni naravnanosti ali metodologiji, določeni v skladu s sektorskim regulativnim okvirom.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnega regulativnega organa na podlagi regulativnega okvira se z nacionalnim regulativnim organom opravi posvetovanje o veleprodajnih dostopovnih izdelkih, pogojih dostopa, vključno s cenami, in sporih v zvezi z uporabo tega člena.

10.  
Države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, če znesek dodeljene pomoči za projekt presega 10 milijonov EUR.
11.  

Uporaba državno financiranega mobilnega omrežja 4G ali 5G za zagotavljanje storitev fiksnega brezžičnega dostopa je dovoljena le na območjih, na katerih ni omrežja, ki bi zagotavljalo hitrosti prenosa vsaj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti, ali na katerih se izgradnja takega omrežja realno ne pričakuje v ustreznem časovnem obdobju, če sta izpolnjena naslednja kumulativna pogoja:

(a) 

pri kartiranju in javnem posvetovanju se upoštevajo tudi obstoječa ali realno načrtovana fiksna širokopasovna omrežja, ugotovljena v skladu s členom 52(5);

(b) 

fiksno brezžično dostopovno omrežje 4G ali 5G, za katero se nameni pomoč, zagotavlja vsaj trikrat večjo hitrost prenosa v primerjavi z obstoječimi ali realno načrtovanimi omrežji (ciljna hitrost) v skladu s členom 52(5).

12.  
Da bi pomoč ostala sorazmerna in ne bi povzročila prekomerne kompenzacije ali navzkrižnega subvencioniranja dejavnosti, ki ne prejemajo pomoči, upravičenec do pomoči zagotovi ločeno računovodstvo za sredstva, ki se uporabljajo za izgradnjo in obratovanje državno financiranega omrežja, in za druga sredstva, ki jih ima na voljo.

▼M4

Člen 52b

Pomoč za projekte skupnega interesa na področju vseevropske infrastrukture za digitalno povezljivost

1.  
Pomoč za projekte skupnega interesa na področju vseevropske infrastrukture za digitalno povezljivost, ki se financirajo na podlagi Uredbe (EU) 2021/1153 ali so na podlagi te uredbe prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Projekti morajo izpolnjevati kumulativne splošne pogoje glede združljivosti iz odstavka 3. Poleg tega morajo spadati v eno od kategorij upravičenih projektov iz odstavka 4 in izpolnjevati vse posebne pogoje glede združljivosti za ustrezno kategorijo iz navedenega odstavka. Na področje uporabe izjeme iz odstavka 1 spadajo samo projekti, ki se nanašajo izključno na elemente in subjekte, določene v vsaki ustrezni kategoriji iz odstavka 4.
3.  

Splošni kumulativni pogoji glede združljivosti so naslednji:

(a) 

upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov, in sicer bodisi z lastnimi sredstvi ali z zunanjim financiranjem, ki ne vsebuje nobene javne finančne podpore. Kadar se 25-odstotni prispevek upravičenca zagotovi z zunanjim financiranjem prek naložbene platforme, ki združuje različne vire financiranja, se pogoj, da zunanje financiranje ne sme vsebovati nobene javne finančne podpore iz prejšnjega stavka, nadomesti z zahtevo, da platformo sestavlja vsaj 30 % zasebnih naložb;

(b) 

do pomoči so upravičeni samo stroški, ki so upravičeni stroški naložb na podlagi Uredbe (EU) 2021/1153 za izgradnjo infrastrukture;

(c) 

projekt mora v skladu z Uredbo (EU) 2021/1153 izbrati:

(i) 

neodvisni finančni posrednik, ki ga imenuje Komisija na podlagi skupno dogovorjenih naložbenih smernic;

(ii) 

Komisija s konkurenčnim postopkom zbiranja ponudb na podlagi jasnih, preglednih in nediskriminatornih meril;

(iii) 

neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija;

(d) 

projekt mora omogočati povezljivost, ki po zmogljivosti presega zahteve v okviru veljavnih pravnih obveznosti, na primer zahteve, povezane s pravico do uporabe frekvenčnega pasu;

(e) 

projekt mora tretjim osebam zagotavljati odprt veleprodajni dostop, vključno z razvezavo, pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji v skladu s členom 52(7) in (8) oziroma členom 52a(8) in (9), kakor je ustrezno.

4.  

Kategorije upravičenih projektov in posebni kumulativni pogoji glede združljivosti, ki se uporabljajo zanje, so naslednji:

(a) 

naložbe v izgradnjo čezmejnega odseka koridorja 5G vzdolž prometnega koridorja, opredeljenega v smernicah za vseevropsko prometno omrežje, kot so določene v Uredbi (EU) št. 1315/2013 (koridorji TEN-T), ki izpolnjujejo naslednje posebne kumulativne pogoje:

(i) 

projekt zajema čezmejni odsek koridorja 5G, ki prečka mejo med najmanj dvema državama članicama ali med najmanj eno državo članico in najmanj eno državo Evropskega gospodarskega prostora;

(ii) 

skupni čezmejni odseki koridorjev 5G, ki se nahajajo v državi članici, ne predstavljajo več kot 15 % skupne dolžine koridorjev 5G vzdolž vseevropskega jedrnega prometnega omrežja v tej državi članici, za katere ne veljajo nobene obstoječe pravne obveznosti, kot so tiste, povezane s pravico do uporabe frekvenčnega pasu. Izjemoma, če država članica podpira izgradnjo čezmejnih koridorjev 5G vzdolž svojega celovitega vseevropskega prometnega omrežja, skupni čezmejni odseki koridorjev 5G, ki se nahajajo v tej državi članici, ne predstavljajo več kot 15 % skupne dolžine koridorjev 5G vzdolž celovitega vseevropskega prometnega omrežja v tej državi članici, za katere ne veljajo nobene obstoječe pravne obveznosti, kot so tiste, povezane s pravico do uporabe frekvenčnega pasu;

(iii) 

projekt zagotavlja znatno novo naložbo v mobilno omrežje 5G, primerno za povezane in avtomatizirane storitve na področju mobilnosti, ki presega manjše naložbe, povezane zgolj z nadgradnjo aktivnih elementov omrežja;

(iv) 

projekt podpira izgradnjo nove pasivne infrastrukture le, če obstoječe pasivne infrastrukture ni mogoče ponovno uporabiti;

(b) 

naložbe v izgradnjo čezmejnega odseka vseevropskega terabitnega hrbteničnega omrežja, ki podpira cilje Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo s povezovanjem nekaterih računalniških in superračunalniških centrov ter podatkovnih infrastruktur, ki izpolnjujejo naslednje posebne kumulativne pogoje:

(i) 

projekt je namenjen izgradnji ali pridobitvi sredstev za povezljivost, vključno z neodtujljivimi pravicami do uporabe, temnimi optičnimi vlakni ali opremo, za izgradnjo čezmejnega odseka vseevropskega hrbteničnega omrežja, ki podpira povezavo – z neomejeno povezljivostjo med končnimi točkami s hitrostjo prenosa najmanj 1Tb/s – najmanj dveh računalniških ali superračunalniških centrov ali podatkovnih infrastruktur, ki: (1) so gostiteljski subjekti Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, ustanovljenega v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2018/1488 ( 65 ), ali so raziskovalne infrastrukture in druge računalniške in podatkovne infrastrukture, ki podpirajo vodilne raziskave in misije iz Uredbe (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta ( 66 ) in Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009, ki prispevajo k ciljem Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, ter (2) se nahajajo v najmanj dveh državah članicah ali najmanj eni državi članici in najmanj eni državi Evropskega raziskovalnega prostora;

(ii) 

projekt zagotavlja znatno novo naložbo v hrbtenično omrežje, ki presega manjše naložbe, kot so naložbe, povezane le z nadgradnjo programske opreme ali licenciranjem;

(iii) 

pridobitev sredstev za povezljivost se izvede z javnim naročanjem;

(iv) 

projekt podpira izgradnjo nove pasivne infrastrukture le, če obstoječe pasivne infrastrukture ni mogoče ponovno uporabiti;

(c) 

naložbe v izgradnjo čezmejnega odseka hrbteničnega omrežja, ki povezuje oblačne infrastrukture določenih spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja, ki izpolnjujejo naslednje posebne kumulativne pogoje:

(i) 

projekt povezuje oblačno infrastrukturo spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja, ki so javne uprave ali javni ali zasebni subjekti, pooblaščeni za opravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 106(2) Pogodbe;

(ii) 

projekt zajema čezmejni odsek izgradnje novih čezmejnih hrbteničnih omrežij ali znatno nadgradnjo obstoječih omrežij, ki (1) prečka mejo med najmanj dvema država članicama ali (2) med najmanj eno državo članico in najmanj eno državo Evropskega gospodarskega prostora;

(iii) 

projekt zajema vsaj dva upravičena spodbujevalca socialno-ekonomskega razvoja iz točke (i), od katerih vsak deluje v drugi državi članici ali v eni državi članici in eni državi Evropskega gospodarskega prostora;

(iv) 

projekt zagotavlja znatno novo naložbo v hrbtenično omrežje, ki presega manjše naložbe, kot so naložbe, povezane le z nadgradnjo programske opreme ali licenciranjem. Projekt lahko zanesljivo zagotavlja simetrične hitrosti prenosa in nalaganja najmanj v večkratniku 10 Gb/s;

(v) 

projekt podpira izgradnjo nove pasivne infrastrukture le, če obstoječe pasivne infrastrukture ni mogoče ponovno uporabiti;

(d) 

naložbe v izgradnjo podmorskega kabelskega omrežja, ki izpolnjujejo naslednje posebne kumulativne pogoje:

(i) 

projekt zajema čezmejni odsek podmorskega kabelskega omrežja, ki (1) prečka mejo med najmanj dvema državama članicama ali (2) med najmanj eno državo članico in najmanj eno državo Evropskega gospodarskega prostora. Druga možnost je, da subjekt, ki prejme pomoč, omogoči le zagotavljanje veleprodajnih storitev, podprta infrastruktura pa izboljša povezljivost najbolj oddaljenih evropskih regij, čezmorskih ozemelj ali otoških regij, tudi znotraj ene države članice;

(ii) 

projekt se ne sme nanašati na relacije, ki jih že pokrivata najmanj dve obstoječi ali realno načrtovani hrbtenični infrastrukturi;

(iii) 

projekt zagotavlja znatno novo naložbo v podmorsko kabelsko omrežje, pri kateri gre za položitev novega podmorskega kabla ali priključitev na obstoječi podmorski kabel, s čimer se odpravlja redundantnost in presežejo zgolj manjše naložbe. Projekt lahko zanesljivo zagotavlja simetrične hitrosti prenosa in nalaganja najmanj 1 Gb/s;

(iv) 

projekt podpira izgradnjo nove pasivne infrastrukture le, če obstoječe pasivne infrastrukture ni mogoče ponovno uporabiti.

▼M6

Člen 52c

Boni za povezljivost

1.  
Pomoč v obliki shem bonov za povezljivost za potrošnike, da se olajšajo delo na daljavo ter storitve spletnega izobraževanja ali usposabljanja, ali za MSP je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Shema bonov traja največ tri leta. Boni za končne uporabnike ne smejo biti veljavni več kot dve leti.
3.  

Upravičeni sta naslednji kategoriji bonov:

(a) 

boni, ki so na voljo potrošnikom in MSP, da se naročijo na novo širokopasovno storitev ali nadgradijo sedanjo naročnino na storitev, ki zagotavlja hitrost prenosa vsaj 30 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti, če so v okviru sheme bonov upravičeni vsi ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, ki zagotavljajo hitrost prenosa vsaj 30 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti. Boni se ne dodelijo za zamenjavo ponudnikov, ki zagotavljajo enake hitrosti, kot so že na voljo v okviru obstoječe naročnine, ali za nadgradnjo obstoječe naročnine s hitrostjo prenosa najmanj 30 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti;

(b) 

boni, ki so na voljo MSP, da se naročijo na novo širokopasovno storitev ali nadgradijo sedanjo naročnino na storitev, ki zagotavlja hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti, če so v okviru sheme upravičeni vsi ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, ki zagotavljajo hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti. Boni se ne dodelijo za zamenjavo ponudnikov, ki zagotavljajo enake hitrosti, kot so že na voljo v okviru obstoječe naročnine, ali za nadgradnjo obstoječe naročnine s hitrostjo prenosa najmanj 100 Mb/s v razmerah največje obremenjenosti.

4.  
Boni krijejo do 50 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so mesečna pristojbina, stroški standardne vzpostavitve in potrebna terminalska oprema, ki jo končni uporabniki potrebujejo za uporabo širokopasovnih storitev s hitrostmi, določenimi v odstavku 3. Upravičeni so lahko tudi stroški hišne napeljave in omejene izgradnje na zasebnih zemljiščih končnih uporabnikov ali na javnem zemljišču v neposredni bližini zasebnih zemljišč končnih uporabnikov, če so nujni in prispevajo k zagotavljanju storitve. Javni organi izplačajo bon neposredno končnim uporabnikom ali neposredno ponudniku storitev, ki ga izberejo končni uporabniki.
5.  
Boni se ne zagotovijo za območja, na katerih ni omrežja, ki bi zagotavljalo upravičene storitve iz odstavka 3. Države članice morajo izvesti javno posvetovanje z objavo glavnih značilnosti sheme in seznama geografskih ciljnih območij na javno dostopnem spletnem mestu na regionalni in nacionalni ravni. Pri javnem posvetovanju so zainteresirane strani pozvane, naj predložijo pripombe k osnutku ukrepa in utemeljene informacije o njihovih obstoječih omrežjih, ki lahko zanesljivo zagotavljajo hitrosti iz odstavka 3. Javno posvetovanje traja vsaj 30 dni.
6.  
Boni so tehnološko nevtralni. Sheme zagotavljajo enako obravnavo vseh možnih ponudnikov storitev in končnim uporabnikom ponujajo najširšo možno izbiro ponudnikov ne glede na uporabljene tehnologije. Država članica v ta namen vzpostavi spletni register vseh upravičenih ponudnikov storitev ali uporabi drugo enakovredno metodo za zagotovitev odprtosti, preglednosti in nediskriminatornosti državnega ukrepa. Končni uporabniki imajo možnost dostopa do teh informacij o vseh podjetjih, ki lahko zagotavljajo upravičene storitve. Vsa podjetja, ki lahko zagotavljajo upravičene storitve, imajo pravico zahtevati, da se vključijo v spletni register ali na kateri koli drug seznam, ki ga izbere država članica.
7.  
Da bi države članice čim bolj zmanjšale izkrivljanje trga, izvedejo oceno trga, v kateri opredelijo upravičene ponudnike, prisotne na območju, in zberejo informacije za izračun njihovega tržnega deleža, uporabe upravičenih storitev in njihovih cen. Pomoč se dodeli le, če se na podlagi ocene trga ugotovi, da je shema zasnovana dovolj široko, da ne bi neupravičeno koristila omejenemu številu ponudnikov, in da ne povzroča krepitve (lokalne) tržne moči nekaterih ponudnikov.
8.  
Da bi bil ponudnik širokopasovnih storitev, ki je vertikalno integriran in ima maloprodajni tržni delež nad 25 %, upravičen do pomoči, mora na ustreznem trgu veleprodajnega dostopa ponujati veleprodajne dostopovne izdelke, na podlagi katerih bo lahko vsak prosilec za dostop zagotavljal upravičene storitve s hitrostmi, določenimi v odstavku 3, pod odprtimi, preglednimi in nediskriminatornimi pogoji.

Cena veleprodajnega dostopa temelji na enem od naslednjih referenčnih meril in načel oblikovanja cen:

(a) 

objavljenih povprečnih veleprodajnih cenah, ki prevladujejo na drugih primerljivih in bolj konkurenčnih območjih v državi članici;

(b) 

reguliranih cenah, ki jih je nacionalni regulativni organ že določil ali odobril za zadevne trge in storitve;

(c) 

stroškovni naravnanosti ali metodologiji, določeni v skladu s sektorskim regulativnim okvirom.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnega regulativnega organa na podlagi regulativnega okvira se z nacionalnim regulativnim organom opravi posvetovanje o veleprodajnih dostopovnih izdelkih, pogojih dostopa, vključno s cenami, in sporih v zvezi z uporabo tega člena.

▼M6

Člen 52d

Pomoč za zaledna omrežja

1.  
Pomoč za izgradnjo zalednega omrežja je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Upravičeni stroški so vsi stroški izgradnje, upravljanja in obratovanja zalednega omrežja. Najvišji znesek pomoči za projekt se določi na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka, kot je določeno v odstavku 6, točka (a). Če se naložba izvede v skladu z odstavkom 6, točka (b), brez konkurenčnega izbirnega postopka, znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in običajnim poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi in naknadno preveri prek mehanizma za vračilo sredstev. Za realno napoved poslovnega dobička je treba upoštevati vse stroške in vse prihodke, za katere se pričakuje, da bodo nastali v ekonomski življenjski dobi naložbe.
3.  
Zaledno omrežje se zgradi na območjih, na katerih ne obstaja zaledno omrežje na podlagi tehnologije optičnih vlaken ali drugih tehnologij, ki bi lahko zagotavljale enako raven učinkovitosti in zanesljivosti kot optična vlakna, ali na katerih izgradnja takega omrežja ni realno načrtovana v ustreznem časovnem obdobju. To se preveri s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 4.
4.  

Pri kartiranju in javnem posvetovanju za namene odstavka 3 je treba izpolniti naslednji kumulativni zahtevi:

(a) 

pri kartiranju se opredelijo ciljna območja, ki naj bi bila zajeta z državnim ukrepom za izgradnjo zalednega omrežja, in upoštevajo vsa obstoječa zaledna omrežja. Vsi elementi metodologije in osnovna tehnična merila, ki se uporabljajo za kartiranje ciljnih območij, morajo biti javno dostopni. Kartiranje se vedno preveri z javnim posvetovanjem;

(b) 

javno posvetovanje izvede pristojni javni organ z objavo glavnih značilnosti načrtovanega državnega ukrepa in seznama območij, opredeljenih pri kartiranju v skladu s točko (a). Te informacije morajo biti na voljo na javno dostopnem spletnem mestu na regionalni in nacionalni ravni. Pri javnem posvetovanju so zainteresirane strani pozvane, naj predložijo pripombe k načrtovanemu državnemu ukrepu in utemeljene informacije v skladu s točko (a) v zvezi z obstoječimi zalednimi omrežji ali zalednimi omrežji, katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju. Javno posvetovanje traja vsaj 30 dni.

5.  
Ukrep prinaša znatno izboljšanje (veliko spremembo) v primerjavi z obstoječimi zalednimi omrežji ali zalednimi omrežji, katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju, kot so bila opredeljena s kartiranjem in javnim posvetovanjem v skladu z odstavkom 4. Realno načrtovana omrežja se upoštevajo pri oceni velike spremembe le, če bi na ciljnih območjih v ustreznem časovnem obdobju sama zagotavljala podobno zmogljivost kot načrtovano državno financirano omrežje. Velika sprememba se zgodi, če se na podlagi subvencioniranega ukrepa izvede znatna nova naložba v zaledno omrežje ter če subvencionirano zaledno omrežje temelji na tehnologiji optičnih vlaken ali na drugih tehnologijah, ki lahko zagotavljajo enako raven učinkovitosti kot optična vlakna, v nasprotju z obstoječimi omrežji ali omrežji, realno načrtovanimi v ustreznem časovnem obdobju. Ukrep mora vključevati več kot 70 % naložb v širokopasovno infrastrukturo.
6.  

Pomoč se dodeli, kot sledi:

(a) 

pomoč se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe;

(b) 

kadar se pomoč brez konkurenčnega izbirnega postopka dodeli javnemu organu za izgradnjo in upravljanje (neposredno ali prek notranjega subjekta) zalednega omrežja, javni organ oziroma notranji subjekt z uporabo subvencioniranega omrežja zagotavlja le veleprodajne storitve. Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo ali upravljanje omrežja se dodeli na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka v skladu z načeli pravil o javnem naročanju in ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

7.  
Obratovanje subvencioniranega omrežja omogoča veleprodajni dostop, opredeljen v členu 2, točka 139, pod poštenimi in nediskriminatornimi pogoji fiksnim in mobilnim omrežjem. Aktivni veleprodajni dostop se odobri za najmanj deset let od začetka obratovanja omrežja, veleprodajni dostop do širokopasovne infrastrukture pa se odobri za življenjsko dobo zadevnih elementov. Enaki pogoji dostopa veljajo za celotno omrežje, tudi za dele omrežja, na katerih se uporabljajo obstoječe infrastrukture. Obveznosti dostopa se izvršujejo ne glede na morebitno spremembo lastništva, vodenja ali obratovanja omrežja. Državno financirano omrežje zajema vsa fiksna in mobilna omrežja na ciljnih območjih, zajetih z ukrepom za izgradnjo zalednega omrežja, in prosilcem za dostop zagotavlja vsaj 50 % zmogljivosti. Da bi bil veleprodajni dostop učinkovit in bi prosilcem za dostop omogočili opravljanje storitev, se veleprodajni dostop odobri tudi za dele omrežja, ki jih ni financirala država ali ki jih upravičenec do pomoči morda ni vzpostavil, na primer z odobritvijo dostopa do aktivne opreme, tudi če se financira samo širokopasovna infrastruktura.
8.  

Cena veleprodajnega dostopa temelji na enem od naslednjih referenčnih meril in načel oblikovanja cen:

(a) 

objavljenih povprečnih veleprodajnih cenah, ki prevladujejo na drugih primerljivih in bolj konkurenčnih območjih v državi članici;

(b) 

reguliranih cenah, ki jih je nacionalni regulativni organ že določil ali odobril za zadevne trge in storitve;

(c) 

stroškovni naravnanosti ali metodologiji, določeni v skladu s sektorskim regulativnim okvirom.

Brez poseganja v pristojnosti nacionalnega regulativnega organa na podlagi regulativnega okvira se z nacionalnim regulativnim organom opravi posvetovanje o veleprodajnih dostopovnih izdelkih, pogojih dostopa, vključno s cenami, in sporih v zvezi z uporabo tega člena.

9.  
Države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, če znesek dodeljene pomoči za projekt presega 10 milijonov EUR.
10.  
Da bi pomoč ostala sorazmerna in ne bi povzročila prekomerne kompenzacije ali navzkrižnega subvencioniranja dejavnosti, ki ne prejemajo pomoči, upravičenec do pomoči zagotovi ločeno računovodstvo za sredstva, ki se uporabljajo za izgradnjo in obratovanje državno financiranega omrežja, in za druga sredstva, ki jih ima na voljo.

▼BOddelek 11

Pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine

Člen 53

Pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine

1.  
Pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  

Pomoč se dodeli za naslednje kulturne namene in dejavnosti:

▼M1

(a) 

muzeji, arhivi, knjižnice, umetniški in kulturni centri ali prostori, gledališča, kinematografi, opere, koncertne dvorane, druge ustanove, ki prirejajo nastope v živo, institucije filmske dediščine ter druge podobne umetniške in kulturne infrastrukture, organizacije in ustanove;

▼B

(b) 

materialna dediščina, vključno z vsemi oblikami premične in nepremične kulturne dediščine, arheološkimi najdišči, spomeniki, zgodovinskimi znamenitostmi in zgradbami; naravna dediščina, povezana s kulturno dediščino ali formalno priznana kot kulturna ali naravna dediščina s strani pristojnih javnih organov države članice;

(c) 

vse vrste nematerialne dediščine, vključno z ljudskimi običaji in obrtmi;

(d) 

umetnost ali kulturni dogodki in prireditve, festivali, razstave in druge podobne kulturne dejavnosti;

(e) 

dejavnosti kulturne in umetnostne vzgoje ter spodbujanje razumevanja pomena varovanja in spodbujanja raznolikosti kulturnih izrazov z izobraževalnimi programi in s programi za povečevanje ozaveščenosti širše javnosti, vključno z uporabo novih tehnologij;

(f) 

pisanje, urejanje, proizvodnja, distribucija, digitalizacija ter objavljanje glasbe in literature, vključno s prevodi.

3.  

Pomoč je lahko v obliki:

(a) 

pomoči za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo kulturne infrastrukture;

(b) 

pomoči za tekoče poslovanje.

4.  

Upravičeni stroški za pomoč za naložbe so stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva, vključno s:

(a) 

stroški za gradnjo, posodobitev, pridobitev, ohranjanje ali izboljšanje infrastrukture, če se na leto vsaj 80 % časa ali prostorske zmogljivosti uporablja za kulturne namene;

(b) 

stroški za nakup, vključno z zakupom, prenosom lastnine ali fizično premestitvijo kulturne dediščine;

(c) 

stroški zaščite, varstva, restavracije in rehabilitacije materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dodatnimi stroški za shranjevanje v ustreznih pogojih, posebnimi orodji, materiali ter stroški dokumentacije, raziskav, digitalizacije in objave;

(d) 

stroški za izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine javnosti, vključno s stroški digitalizacije in drugih novih tehnologij za izboljšanje dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami (zlasti rampe in dvigala za invalidne osebe, napisi v braillovi pisavi in muzejski eksponati, ki se jih je mogoče dotakniti) ter za spodbujanje kulturne raznolikosti, kar zadeva predstavitve, programe in obiskovalce;

(e) 

stroški kulturnih projektov in dejavnosti, programov za sodelovanje in izmenjavo ter nepovratnimi sredstvi, vključno s stroški izbirnih postopkov in promocije ter stroški, nastalimi neposredno kot posledica projekta.

5.  

Upravičeni stroški za pomoč za tekoče poslovanje so zlasti naslednji:

(a) 

stroški kulturnih institucij in območij svetovne dediščine, povezani s stalnimi ali periodičnimi dejavnostmi, vključno z razstavami, predstavami in dogodki ter podobnimi kulturnimi dejavnostmi, ki nastanejo med običajnim poslovanjem;

(b) 

stroški dejavnosti kulturne in umetnostne vzgoje ter spodbujanja razumevanja pomena varovanja in spodbujanja raznolikosti kulturnih izrazov z izobraževalnimi programi in s programi za povečevanje ozaveščenosti širše javnosti, vključno z uporabo novih tehnologij;

(c) 

stroški izboljšanja dostopa javnosti do kulturnih institucij ali do območij dediščine in dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, vključno s stroški digitalizacije in uporabe novih tehnologij, kot tudi stroški za izboljšanje dostopnosti za invalide;

(d) 

stroški poslovanja, neposredno povezani s kulturnim projektom ali dejavnostjo, na primer najem ali zakup nepremičnin in kulturnih prizorišč, potni stroški, material in zaloge, neposredno povezani s kulturnim projektom ali dejavnostjo, arhitekturne strukture za razstave in kulise, posojilo, zakup in amortizacija orodja, programskega orodja in opreme, stroški za pravice dostopa do del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, in drugih vsebin, zaščitenih s pravicami intelektualne lastnine, stroški promocije in stroški, nastali neposredno kot posledica projekta ali dejavnosti; amortizacijski stroški in stroški financiranja so upravičeni samo, če niso že zajeti v pomoči za naložbe;

(e) 

stroški za osebje, ki dela za kulturno ustanovo ali na območju dediščine, ali za projekt;

(f) 

stroški svetovalnih in podpornih storitev, ki jih izvajajo zunanji svetovalci in ponudniki storitev, nastali neposredno kot posledica projekta.

6.  
Znesek pomoči za naložbe ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev. Operater infrastrukture lahko obdrži razumen dobiček v zadevnem obdobju.
7.  
Znesek pomoči za tekoče poslovanje ne presega zneska, nujnega za kritje poslovnih izgub, in razumnega dobička v zadevnem obdobju. To se zagotovi predhodno na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

▼M6

8.  
Za pomoč, ki ne presega 2,2 milijona EUR, se lahko namesto z uporabo metode iz odstavkov 6 in 7 najvišji znesek pomoči določi v višini 80 % upravičenih stroškov.

▼B

9.  
►M1  Za dejavnosti, opredeljene v odstavku 2(f), najvišji znesek pomoči ne presega niti razlike med upravičenimi stroški in diskontiranimi prihodki projekta niti 70 % upravičenih stroškov. ◄ Prihodke se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek mehanizma za vračilo sredstev. Upravičeni stroški so stroški za objavo glasbe in literature, vključno z avtorskimi honorarji (stroški avtorskih pravic), honorarji za prevajalce in založnike, drugi redakcijski stroški (lektoriranje, popravljanje, pregled), stroški oblikovanja in priprave za tisk ali stroški elektronske objave.
10.  
Pomoč za tisk in revije, objavljene v tiskani ali elektronski obliki, ni upravičena na podlagi tega člena.

Člen 54

Sheme pomoči za avdiovizualna dela

1.  
Sheme pomoči v podporo scenaristike ter razvoja, produkcije, distribucije in promocije avdiovizualnih del so združljive z notranjim trgom na podlagi člena 107(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč podpira kulturni izdelek. V izogib očitnim napakam pri opredeljevanju izdelka kot kulturnega vsaka država članica vzpostavi učinkovite postopke, kot je izbira predlogov, ki ga opravi ena ali več oseb, kateri je poverjeno izbiranje ali preverjanje glede na vnaprej določen seznam kulturnih meril.
3.  

Pomoč je lahko v obliki:

(a) 

pomoči za produkcijo avdiovizualnih del;

(b) 

pomoči za predprodukcijo; in

(c) 

pomoči za distribucijo.

4.  

Kadar država članica zahteva, da je pomoč predmet obveznosti teritorializacije porabe, se za sheme pomoči za produkcijo avdiovizualnih del lahko:

(a) 

zahteva, da se do 160 % dodeljene pomoči za produkcijo določenega avdiovizualnega dela porabi na ozemlju države članice, ki odobri pomoč; ali

(b) 

izračuna pomoč, dodeljena za produkcijo avdiovizualnega dela, kot odstotek izdatkov za produkcijske dejavnosti v državi članici, ki dodeli pomoč, ki je v primeru shem podpore največkrat v obliki davčnih spodbud.

▼M1

V obeh primerih najvišji izdatki, za katere velja obveznost teritorializacije porabe, v nobenem primeru ne presegajo 80 % celotnega proračuna produkcije.

Država članica lahko zahteva tudi minimalno raven produkcijske dejavnosti na zadevnem ozemlju za projekte, da bi bili upravičeni do pomoči, vendar ta raven ne presega 50 % celotnega proračuna produkcije.

▼B

5.  

Upravičeni stroški so naslednji:

(a) 

za pomoč za produkcijo: skupni stroški produkcije avdiovizualnih del, vključno s stroški za izboljšanje dostopnosti za invalide;

(b) 

za pomoč za predprodukcijo: stroški scenaristike in razvoj avdiovizualnih del;

(c) 

za pomoč za distribucijo: stroški distribucije in promocije avdiovizualnih del.

6.  
Intenzivnost pomoči za produkcijo avdiovizualnih del ne presega 50 % upravičenih stroškov.
7.  

Intenzivnost pomoči se lahko poveča:

(a) 

do 60 % upravičenih stroškov za čezmejne produkcije, ki jih financira več kot ena država članica in v katerih sodelujejo producenti iz več kot ene države članice;

(b) 

do 100 % upravičenih stroškov za zahtevna avdiovizualna dela in koprodukcije, ki vključujejo države s seznama Odbora za razvojno pomoč OECD.

8.  
Intenzivnost pomoči za predprodukcijo ne presega 100 % upravičenih stroškov. Če se nastali scenarij ali projekt preoblikuje v avdiovizualno delo, kot je film, se stroški predprodukcije vključijo v skupni proračun in upoštevajo pri izračunu intenzivnosti pomoči. Intenzivnost pomoči za distribucijo je enaka kot za produkcijo.
9.  
Pomoč ni omejena na nekatere dejavnosti produkcije ali posamezne dele vrednostne verige produkcije. Pomoč za infrastrukturo filmskega studia ni upravičena na podlagi tega člena.
10.  
Pomoč ni omejena izključno na državljane in upravičencem ni treba imeti statusa podjetja, ustanovljenega po nacionalnem trgovinskem pravu.Oddelek 12

Pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo

Člen 55

Pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo

1.  
Pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Športne infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik. Uporaba športne infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti. Če infrastrukturo uporablja več uporabnikov hkrati, se izračunajo ustrezni deleži uporabe časovne razpoložljivosti.
3.  
Večnamenska rekreacijska infrastruktura obsega objekte za rekreacijo večnamenske narave, ki nudijo zlasti kulturne in rekreativne dejavnosti, razen zabaviščnih parkov in hotelskih objektov.
4.  
Dostop do športnih in večnamenskih rekreacijskih infrastruktur ima več uporabnikov in je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če se navedeni pogoji javno dostopni.
5.  
Če športno infrastrukturo uporabljajo poklicni športni klubi, države članice zagotovijo, da so cenovni pogoji za njeno uporabo na voljo javnosti.
6.  
Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje športne ali večnamenske rekreacijske infrastrukture se dodeli na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih pravil o javnem naročanju.
7.  

Pomoč je lahko v obliki:

(a) 

pomoči za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture;

(b) 

pomoč za tekoče poslovanje športne infrastrukture.

8.  
Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva.
9.  
Upravičeni stroški za pomoč za tekoče poslovanje športne infrastrukture so stroški poslovanja pri zagotavljanju storitev s strani zadevne infrastrukture; navedeni stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za osebje, materiale, pogodbene storitve, komunikacijo, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo itd., izključujejo pa amortizacijske stroške in stroške financiranja, če so ti že zajeti v pomoči za naložbe.
10.  
Znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
11.  
Znesek pomoči za tekoče poslovanje športne infrastrukture ne preseže poslovnih izgub v zadevnem obdobju. To se zagotovi predhodno na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

▼M6

12.  
Za pomoč, ki ne presega 2,2 milijona EUR, se lahko namesto z uporabo metode iz odstavkov 10 in 11 najvišji znesek pomoči določi v višini 80 % upravičenih stroškov.

▼BOddelek 13

Pomoč za lokalno infrastrukturo

Člen 56

Pomoč za naložbe v lokalno infrastrukturo

1.  
Financiranje za izgradnjo ali nadgradnjo lokalne infrastrukture, tj. infrastrukture, ki na lokalni ravni prispeva k izboljšanju poslovnega in potrošniškega okolja ter posodabljanju in razvoju industrijske osnove, je združljivo z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeto iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.
2.  
Ta člen se ne uporablja za pomoč za infrastrukturo, ki je zajeta z drugimi oddelki poglavja III te uredbe, razen oddelka 1 – Regionalna pomoč. Ta člen se ne uporablja za letališko in pristaniško infrastrukturo.
3.  
Infrastruktura se daje na voljo zainteresiranim uporabnikom na odprt, pregleden in nediskriminatoren način. Cena, ki se zaračuna za uporabo ali prodajo infrastrukture, ustreza tržni ceni.
4.  
Kakršna koli koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za upravljanje infrastrukture se dodeli na pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih pravil o javnem naročanju.
5.  
Stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva so upravičeni stroški.
6.  
Znesek ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
7.  
Namenska infrastruktura ni izvzeta na podlagi tega člena.

▼M1Oddelek 14

Pomoč za regionalna letališča

Člen 56a

Pomoč za regionalna letališča

1.  
Pomoč za naložbe v letališče je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3 do 14 tega člena in poglavja I.
2.  
Pomoč za tekoče poslovanje za letališče je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3, 4, 10 in 15 do 18 tega člena in poglavja I.
3.  
Letališče je odprto za vse morebitne uporabnike. V primeru fizične omejitve zmogljivosti se pomoč dodeli na podlagi ustreznih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril.
4.  
Pomoč se ne dodeli za premestitev obstoječih letališč ali vzpostavitev novega potniškega letališča, vključno s pretvorbo obstoječega letališča v potniško letališče.
5.  
Zadevne naložbe ne presegajo tistega, kar je potrebno za prilagoditev srednjeročno pričakovanemu prometu na podlagi razumnih napovedi prometa.
6.  
Pomoč za naložbe se ne dodeli letališču, ki je oddaljeno do 100 kilometrov ali 60 minut vožnje z avtomobilom, avtobusom, vlakom ali hitrim vlakom od obstoječega letališča, iz katerega se opravljajo redni zračni prevozi v smislu člena 2(16) Uredbe (ES) št. 1008/2008.
7.  
Odstavka 5 in 6 se ne uporabljata za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do 200 000  potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena, če se ne pričakuje, da bo letališče z uporabo pomoči za naložbe povečalo svoj povprečni letni potniški promet nad 200 000  potnikov v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči. Pomoč za naložbe, dodeljena takim letališčem, mora biti v skladu z odstavkom 11 ali odstavkoma 13 in 14.
8.  
Odstavek 6 se ne uporablja, če se pomoč za naložbe dodeli letališču, ki je oddaljeno do 100 kilometrov od obstoječega letališča, iz katerega se opravljajo redni zračni prevozi v smislu člena 2(16) Uredbe (ES) št. 1008/2008, če ruta med vsakim od teh drugih obstoječih letališč in letališčem, ki prejme pomoč, nujno vključuje bodisi skupen čas potovanja s pomorskim prevozom vsaj 90 minut bodisi zračen prevoz.
9.  
Pomoč za naložbe se ne dodeli letališču s povprečnim letnim potniškim prometom več kot tri milijone potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena. Ne pričakuje se, da bo letališče z uporabo pomoči za naložbe povečalo svoj povprečni letni promet nad tri milijone potnikov v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči.
10.  
Pomoč se ne dodeli letališču s povprečnim letnim tovornim prometom več kot 200 000 ton v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena. Ne pričakuje se, da bo letališče z uporabo pomoči povečalo svoj povprečni letni tovorni promet nad 200 000 ton v dveh finančnih letih po dodelitvi pomoči.
11.  
Znesek pomoči za naložbe ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
12.  
Upravičeni stroški so stroški, povezani z naložbami v letališko infrastrukturo, vključno s stroški načrtovanja.
13.  

Znesek pomoči za naložbe ne presega:

(a) 

50 % upravičenih stroškov za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom od enega do tri milijone potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena;

(b) 

75 % upravičenih stroškov za letališča s povprečnim letnim potniškim prometom do enega milijona potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.

14.  
Največje intenzivnosti pomoči, določene v odstavku 13, se lahko povečajo za 20 odstotnih točk za letališča v oddaljenih regijah.
15.  
Pomoč za tekoče poslovanje se ne dodeli letališču s povprečnim letnim potniškim prometom več kot 200 000 potnikov v dveh finančnih letih pred letom, v katerem je pomoč dejansko dodeljena.
16.  
Znesek pomoči za tekoče poslovanje ne presega zneska, nujnega za kritje poslovnih izgub, in razumnega dobička v zadevnem obdobju. Pomoč se dodeli bodisi v obliki vnaprej določenih periodičnih obrokov, ki se v obdobju, za katerega je pomoč dodeljena, ne povečajo, bodisi v obliki zneskov, ki so določeni naknadno na podlagi ugotovljene poslovne izgube.
17.  
Pomoč za tekoče poslovanje se ne izplača za katero koli koledarsko leto, v katerem letni potniški promet letališča preseže 200 000 potnikov.
18.  
Dodelitev pomoči za tekoče poslovanje ni pogojena s sklenitvijo dogovora s posameznimi letalskimi prevozniki o letaliških pristojbinah, plačilih za trženje ali drugih finančnih vidikih delovanja letalskih prevoznikov na zadevnem letališču.Oddelek 15

Pomoč za pristanišča

Člen 56b

Pomoč za pomorska pristanišča

1.  
Pomoč za pomorska pristanišča je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

1a.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo oskrbovalne infrastrukture, ki oskrbuje plovila s fosilnimi gorivi, kot so dizelsko gorivo, zemeljski plin v plinasti (stisnjeni zemeljski plin (SZP)) in utekočinjeni obliki (utekočinjeni zemeljski plin (UZP)) ter utekočinjeni naftni plin (UNP).

▼M1

2.  

Upravičeni stroški vključujejo stroške načrtovanja in so stroški:

(a) 

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo pristaniške infrastrukture;

(b) 

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo dostopovne infrastrukture;

(c) 

izkopa.

▼M6

2a.  
Pri pomoči za polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za oskrbo z električno energijo, vodikom, amoniakom in metanolom so upravičeni stroški stroški gradnje, namestitve, nadgradnje ali razširitve polnilne ali oskrbovalne infrastrukture. Ti stroški lahko vključujejo stroške same polnilne ali oskrbovalne infrastrukture in z njo povezane tehnične opreme, vključno s pritrjenimi, premičnimi in plavajočimi napravami, stroške namestitve ali nadgradnje električnih ali drugih komponent, vključno z električnimi kabli in močnostnimi transformatorji, ki so potrebni za priključitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture na omrežje ali lokalno enoto za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali vodika, ter stroške gradbenih del, prilagoditve zemljišč ali cest, stroške namestitve in stroške pridobitve zadevnih dovoljenj.

Upravičeni stroški lahko krijejo tudi stroške naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ter stroške naložb v enote za shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika. Nominalna proizvodna zmogljivost naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ne presega največje nazivne moči ali oskrbovalne zmogljivosti polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, s katero je naprava povezana.

▼M1

3.  
Stroški v zvezi z dejavnostmi, ki niso povezane s prevozom, vključno z obrati industrijske proizvodnje, dejavnimi v pristanišču, pisarnami ali trgovinami, ter v zvezi s pristaniškimi nadgradnjami niso upravičeni.
4.  
Znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe ali izkopa. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

▼M6

5.  

Intenzivnost pomoči na naložbo iz odstavka 2, točka (a), ne presega:

(a) 

100 % upravičenih stroškov, če skupni upravičeni stroški projekta znašajo do 22 milijonov EUR;

(b) 

80 % upravičenih stroškov, če so skupni upravičeni stroški projekta višji od 22 milijonov EUR, vendar ne presegajo 55 milijonov EUR;

(c) 

60 % upravičenih stroškov, če so skupni upravičeni stroški projekta višji od 55 milijonov EUR, vendar ne presegajo zneska, določenega v členu 4(1), točka (ee).

Intenzivnost pomoči ni višja od 100 % upravičenih stroškov, določenih v odstavku 2, točki (b) in (c), in ne presega zneska, navedenega v členu 4(1), točka (ee).

▼M1

6.  
Intenzivnosti pomoči iz točk (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 5 se lahko povečajo za 10 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.
7.  
Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden, nediskriminatoren način in brez pogojevanja.
8.  
Pristaniška infrastruktura, ki prejema pomoč, se daje na voljo zainteresiranim uporabnikom na enakopraven in nediskriminatoren način pod tržnimi pogoji.

▼M6

8a.  
Kadar se pomoč dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo oskrbovalne infrastrukture za oskrbo z vodikom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura, ki prejema pomoč, najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala izključno obnovljivi vodik. Kadar se pomoč dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo infrastrukture za oskrbo z amoniakom ali metanolom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura, ki prejema pomoč, najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala le amoniak ali metanol, katerega energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov, ki niso biomasa, in ki je bil proizveden v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, v Direktivi (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktih.

▼M6

9.  
Za pomoč, ki ne presega 5,5 milijona EUR, se lahko namesto z uporabo metode iz odstavkov 4, 5 in 6 najvišji znesek pomoči določi v višini 80 % upravičenih stroškov.

▼M1

Člen 56c

Pomoč za pristanišča na celinskih vodah

1.  
Pomoč za pristanišča na celinskih vodah je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

▼M6

1a.  
Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo oskrbovalne infrastrukture, ki oskrbuje plovila s fosilnimi gorivi, kot so dizelsko gorivo, zemeljski plin v plinasti (stisnjeni zemeljski plin (SZP)) in utekočinjeni obliki (utekočinjeni zemeljski plin (UZP)) ter utekočinjeni naftni plin (UNP).

▼M1

2.  

Upravičeni stroški vključujejo stroške načrtovanja in so stroški:

(a) 

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo pristaniške infrastrukture;

(b) 

naložb za gradnjo, zamenjavo ali nadgradnjo dostopovne infrastrukture;

(c) 

izkopa.

▼M6

2a.  
Pri pomoči za polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za oskrbo z električno energijo, vodikom, amoniakom in metanolom so upravičeni stroški stroški gradnje, namestitve, nadgradnje ali razširitve polnilne ali oskrbovalne infrastrukture. Ti stroški lahko vključujejo stroške same polnilne ali oskrbovalne infrastrukture in z njo povezane tehnične opreme, vključno s pritrjenimi, premičnimi in plavajočimi napravami, stroške namestitve ali nadgradnje električnih ali drugih komponent, vključno z električnimi kabli in močnostnimi transformatorji, ki so potrebni za priključitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture na omrežje ali lokalno enoto za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali vodika, ter stroške gradbenih del, prilagoditve zemljišč ali cest, stroške namestitve in stroške pridobitve zadevnih dovoljenj.

Upravičeni stroški lahko krijejo tudi stroške naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ter stroške naložb v enote za shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika. Nominalna proizvodna zmogljivost naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali obnovljivega vodika na kraju samem ne presega največje nazivne moči ali oskrbovalne zmogljivosti polnilne ali oskrbovalne infrastrukture, s katero je naprava povezana.

▼M1

3.  
Stroški v zvezi z dejavnostmi, ki niso povezane s prevozom, vključno z obrati industrijske proizvodnje, dejavnimi v pristanišču, pisarnami ali trgovinami, ter v zvezi s pristaniškimi nadgradnjami niso upravičeni.
4.  
Znesek pomoči ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe ali izkopa. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
5.  
Največja intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov in ne presega zneska, navedenega v točki (ff) člena 4(1).
6.  
Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden, nediskriminatoren način in brez pogojevanja.
7.  
Pristaniška infrastruktura, ki prejema pomoč, se daje na voljo zainteresiranim uporabnikom na enakopraven in nediskriminatoren način pod tržnimi pogoji.

▼M6

7a.  
Kadar se pomoč dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo oskrbovalne infrastrukture za oskrbo z vodikom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura, ki prejema pomoč, najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala izključno obnovljivi vodik. Kadar se pomoč dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo infrastrukture za oskrbo z amoniakom ali metanolom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura, ki prejema pomoč, najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala le amoniak ali metanol, katerega energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov, ki niso biomasa, in ki je bil proizveden v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, v Direktivi (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktih.

▼M6

8.  
Za pomoč, ki ne presega 2,2 milijona EUR, se lahko namesto z uporabo metode iz odstavkov 4 in 5 najvišji znesek pomoči določi v višini 80 % upravičenih stroškov.

▼M4ODDELEK 16

Pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

Člen 56d

Področje uporabe in skupni pogoji

1.  
Ta oddelek se uporablja za pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU in s katerimi se zagotovi pomoč izvajalskim partnerjem, finančnim posrednikom ali končnim upravičencem.
2.  
Pomoč je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz poglavja I, tega člena in člena 56e ali člena 56f.
3.  
Pomoč izpolnjuje vse veljavne pogoje, določene v Uredbi (EU) 2021/523 in naložbenih smernicah za sklad InvestEU iz Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1078 ( 67 ).

▼M6

4.  

Najvišji pragovi iz členov 56e in 56f se uporabljajo za skupno neizplačano financiranje, če to financiranje, dodeljeno v okviru katerega koli finančnega produkta, ki ga podpira sklad InvestEU, vključuje pomoč. Najvišji pragovi se uporabljajo:

(a) 

na projekt v primeru pomoči z opredeljivimi upravičenimi stroški iz člena 56e(2), (3) in (4), člena 56e(5), točka (a)(i), ter člena 56e(6), (7), (8) in (9);

(b) 

na končnega upravičenca v primeru pomoči brez opredeljivih upravičenih stroškov iz člena 56e(5), točke (a)(ii), (iii) in (iv), člena 56e(10) in člena 56f.

▼M4

5.  
Pomoč se ne dodeli v obliki refinanciranja obstoječih portfeljev finančnih posrednikov ali jamstev zanje.

Člen 56e

Pogoji za pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

1.  

Pomoč, ki se končnemu upravičencu dodeli v okviru finančnega produkta, ki ga podpira sklad InvestEU:

(a) 

izpolnjuje pogoje iz enega od odstavkov 2 do 9 in

(b) 

če je financiranje zagotovljeno v obliki posojil končnemu upravičencu, ima obrestno mero, ki ustreza vsaj osnovni stopnji referenčne obrestne mere, veljavne v času odobritve posojila.

2.  
Pomoč za projekte skupnega interesa na področju vseevropske infrastrukture za digitalno povezljivost, ki se financirajo na podlagi Uredbe (EU) 2021/1153 ali so na podlagi te uredbe prejeli oznako kakovosti „pečat odličnosti“, se dodeli le projektom, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje glede združljivosti iz člena 52b. Nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne sme presegati 150 milijonov EUR.

▼M6

3.  

Pomoč za izgradnjo fiksnega širokopasovnega omrežja in pomoč za izgradnjo mobilnih omrežij 4G in 5G za povezavo določenih upravičenih spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja izpolnjujeta naslednje pogoje:

(a) 

pomoč se dodeli samo projektom, ki izpolnjujejo vse pogoje glede združljivosti iz člena 52 oziroma člena 52a, razen če je v točkah (c) in (d) tega odstavka navedeno drugače;

(b) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega 150 milijonov EUR;

(c) 

projekt povezuje spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, ki so javne uprave ali javni ali zasebni subjekti, pooblaščeni za opravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 106(2) Pogodbe. Projekti, ki vključujejo elemente ali subjekte, ki niso navedeni v tej točki, so izključeni;

(d) 

z odstopanjem od člena 52(4) mora biti ugotovljeno nedelovanje trga preverjeno z razpoložljivim ustreznim kartiranjem, ali, če tako kartiranje ni na voljo, z javnim posvetovanjem, kot je navedeno v nadaljevanju:

(i) 

kartiranje se lahko šteje za ustrezno, če ni starejše od 18 mesecev. Kartiranje jasno opredeli spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, ki naj bi bili zajeti z javnim ukrepom, in vključuje vsa omrežja, ki v razmerah največje obremenjenosti zagotavljajo hitrosti prenosa vsaj 100 Mb/s, vendar manj kot 300 Mb/s (mejne hitrosti), ki obstajajo ali katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju in na katera so priključeni prostori upravičenega spodbujevalca socialno-ekonomskega razvoja, navedenega v točki (c). Kartiranje izvede pristojni javni organ. Kartiranje se izvede (1) pri izključno fiksnih omrežjih na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom, (2) pri fiksnih brezžičnih dostopovnih omrežjih na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom ali na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov, (3) pri mobilnih omrežjih na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov. Vsi elementi metodologije in osnovna tehnična merila, ki se uporabljajo za kartiranje ciljnih območij, morajo biti javno dostopni. Za spodbujanje sinergij in poenostavitev za javno upravo se lahko geografski pregled, opravljen na podlagi člena 22 Direktive (EU) 2018/1972, šteje za ustrezno kartiranje v smislu te točke, če so izpolnjeni pogoji iz te točke;

(ii) 

javno posvetovanje izvede pristojni javni organ z objavo glavnih značilnosti načrtovanega državnega ukrepa na javno dostopnem spletnem mestu na regionalni in nacionalni ravni. Pri javnem posvetovanju so zainteresirane strani pozvane, naj predložijo pripombe k načrtovanemu državnemu ukrepu in utemeljene informacije v zvezi z omrežji, ki v razmerah največje obremenjenosti zagotavljajo hitrosti prenosa vsaj 100 Mb/s, vendar manj kot 300 Mb/s (mejne hitrosti), ki obstajajo ali katerih izgradnja se realno načrtuje v ustreznem časovnem obdobju in na katera so priključeni prostori upravičenega spodbujevalca socialno-ekonomskega razvoja, naedenega v točki (c) in določenega v skladu s točko (i) na podlagi naslednjih informacij: (1) za izključno fiksna omrežja na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom, (2) za fiksna brezžična dostopovna omrežja na ravni naslova na podlagi prostorov s priključkom ali na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov, (3) za mobilna omrežja na podlagi odsekov velikosti največ 100 × 100 metrov. Javno posvetovanje traja vsaj 30 dni.

▼M4

4.  

Pomoč za proizvodnjo energije in energetsko infrastrukturo izpolnjuje naslednje pogoje:

▼M6

(a) 

pomoč se dodeli le za naložbe v energetsko infrastrukturo, ki niso izvzete iz pravil o dostopu tretjih oseb, reguliranih tarifah in razvezavi na podlagi zakonodaje na področju notranjega energetskega trga, za naslednje kategorije projektov:

(i) 

kar zadeva infrastrukturo za plin, za projekte z obstoječega seznama projektov skupnega interesa Unije iz Priloge VII k Uredbi (EU) št. 347/2013 ter

(ii) 

za vse projekte v zvezi z električno infrastrukturo, infrastrukturo za vodik in infrastrukturo za ogljikov dioksid;

(b) 

pomoč za naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov izpolnjuje naslednje zahteve:

(i) 

pomoč se dodeli le za nove naprave, izbrane na podlagi konkurenčnih, preglednih, objektivnih in nediskriminatornih meril v skladu s členom 41(10);

(ii) 

pomoč se lahko dodeli za projekte kombiniranega shranjevanja energije iz obnovljivih virov in električne energije ali toplote, če so izpolnjene zahteve iz člena 41(1a);

(iii) 

pomoč se lahko dodeli za projekte kombiniranega shranjevanja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv, bioplina (vključno z biometanom) in biomasnih goriv, če so izpolnjene zahteve iz člena 41(2);

(iv) 

pri napravah, ki proizvajajo obnovljivi vodik, se pomoč dodeli samo za naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 41(3);

(v) 

pri napravah, ki proizvajajo pogonska biogoriva, se pomoč dodeli samo za naprave, ki proizvajajo pogonska biogoriva, skladna s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov iz člena 29 Direktive (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktov ter so proizvedena iz surovin iz Priloge IX k navedeni direktivi.

▼M4

(c) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt iz točke (a) v okviru podpore sklada InvestEU, ne sme presegati 150 milijonov EUR. Nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt iz točke (b) v okviru podpore sklada InvestEU, ne sme presegati 75 milijonov EUR.

5.  

Pomoč za infrastrukturo in dejavnosti na področju socialnih storitev, izobraževanja, kulture in naravne dediščine izpolnjuje naslednje pogoje:

▼M6

(a) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega:

(i) 

110 milijonov EUR na projekt za naložbe v infrastrukturo, ki se uporablja za zagotavljanje socialnih storitev in za izobraževanje; 165 milijonov EUR na projekt za namene in dejavnosti na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine iz člena 53(2), vključno z naravno dediščino;

(ii) 

33 milijonov EUR za dejavnosti, povezane s socialnimi storitvami;

(iii) 

82,5 milijona EUR za dejavnosti, povezane s kulturo in ohranjanjem kulturne dediščine, ter

(iv) 

5,5 milijona EUR za izobraževanje in usposabljanje.

▼M4

(b) 

pomoč se ne dodeli za usposabljanje, namenjeno izpolnjevanju obveznih nacionalnih zahtev v zvezi z usposabljanjem.

6.  

Pomoč za promet in prometno infrastrukturo izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) 

pomoč za infrastrukturo, razen pristanišč, se dodeli samo za naslednje projekte:

(i) 

projekte skupnega interesa, kot so opredeljeni v členu 3(a) Uredbe (EU) št. 1315/2013, razen projektov, ki zadevajo pristaniško ali letališko infrastrukturo;

(ii) 

povezave z urbanimi vozlišči vseevropskega prometnega omrežja;

(iii) 

tirna vozila, ki se uporabljajo le za zagotavljanje storitev v železniškem prometu, ki jih ne zajema pogodba o izvajanju javne službe v smislu Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta ( 68 ), če je upravičenec nov udeleženec na trgu;

(iv) 

mestni promet;

▼M6

(v) 

polnilno ali oskrbovalno infrastrukturo, ki oskrbuje vozila z električno energijo ali vodikom. Pri oskrbovalni infrastrukturi, ki prejema pomoč, za oskrbo z vodikom se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala izključno obnovljivi vodik. Ta odstavek se ne uporablja za pomoč za naložbe v polnilno in oskrbovalno infrastrukturo v pristaniščih.

▼M4

(b) 

pomoč za projekte pristaniške infrastrukture izpolnjuje naslednje zahteve:

(i) 

pomoč se sme zagotoviti le za naložbe v dostopovno infrastrukturo in pristaniško infrastrukturo, ki se da na voljo zainteresiranim uporabnikom pod enakimi in nediskriminatornimi tržnimi pogoji;

(ii) 

vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden in nediskriminatoren način ter brez pogojevanja;

(iii) 

pomoč se ne dodeli za naložbe v pristaniške nadgradnje;

▼M6

(iv) 

kadar se pomoč dodeli za oskrbovalno infrastrukturo za oskrbo z vodikom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala izključno obnovljivi vodik. Kadar se pomoč dodeli za gradnjo, namestitev ali nadgradnjo infrastrukture za oskrbo z amoniakom ali metanolom, se upravičenec zaveže, da bo oskrbovalna infrastruktura, ki prejema pomoč, najpozneje do 31. decembra 2035 zagotavljala le amoniak ali metanol, katerega energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov, ki niso biomasa, in ki je bil proizveden v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, v Direktivi (EU) 2018/2001 in njenih izvedbenih ali delegiranih aktih.

▼M6

(c) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se v skladu s točko (a) ali (b) zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega 165 milijonov EUR.

▼M4

7.  

Pomoč za drugo infrastrukturo izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) 

pomoč se dodeli samo za naslednje projekte:

(i) 

naložbe v infrastrukturo za oskrbo z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami, namenjeno širši javnosti;

▼M6

(ii) 

naložbe v učinkovito rabo virov in krožnost v skladu s členom 47(1) do (6) in (10);

▼M4

(iii) 

naložbe v raziskovalno infrastrukturo;

(iv) 

naložbe v izgradnjo ali nadgradnjo zmogljivosti inovacijskih grozdov;

▼M6

(v) 

naložbe v preskusne in eksperimentalne infrastrukture;

▼M6

(b) 

Nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega 110 milijonov EUR.

▼M4

8.  

Pomoč za varstvo okolja, vključno z varstvom podnebja, izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) 

pomoč se dodeli samo za naslednje projekte:

▼M6

(i) 

naložbe, ki podjetjem omogočajo odpravljanje ali preprečevanje škode, ki nastane v fizičnem okolju (vključno s podnebnimi spremembami) ali v naravnih virih zaradi dejavnosti upravičenca ali dejavnosti drugega subjekta, ki sodeluje pri istem projektu, če (i) naložbe ne zadevajo opreme, strojev ali industrijskih proizvodnih obratov, ki uporabljajo fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom, brez poseganja v možnost dodelitve pomoči za namestitev dodatnih elementov, ki izboljšujejo okoljevarstveno raven obstoječe opreme, strojev in industrijskih proizvodnih obratov, pri čemer se v tem primeru stroški naložbe ne nanašajo na naprave, ki oddajajo CO2, (ii) v primeru naložb v opremo, stroje in industrijske proizvodne obrate, ki uporabljajo vodik, pa se upravičenec zaveže, da bo v celotni življenjski dobi naložbe uporabljal izključno obnovljivi vodik. Pomoč na podlagi te točke se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo zaradi skladnosti s sprejetimi standardi Unije, razen če se naložba izvede in zaključi vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda;

(ii) 

ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe ali podjetja, če naložbe ne zadevajo opreme, strojev ali industrijskih proizvodnih obratov, ki uporabljajo fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom. Pomoč na podlagi tega člena se ne dodeli za naložbe, ki se izvedejo zaradi skladnosti s sprejetimi standardi Unije, razen če se naložba izvede in zaključi vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti standarda. Z odstopanjem od tega se lahko pomoč na podlagi te točke dodeli za naložbe v stavbe, ki se izvedejo zaradi skladnosti z minimalnimi standardi energijske učinkovitosti, ki se štejejo za standarde Unije, če se pomoč dodeli, preden standardi postanejo obvezni za zadevno podjetje;

▼M4

(iii) 

sanacijo onesnaženih območij, ko pravne ali fizične osebe, ki je v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ iz člena 45(3) po veljavni zakonodaji odgovorna za onesnaženje, ni mogoče določiti;

(iv) 

okoljske študije;

(v) 

izboljšanje in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov, če ta dejavnost prispeva k varovanju, ohranjanju ali obnavljanju biotske raznovrstnosti in doseganju dobrega stanja ekosistemov ali varovanju ekosistemov, ki so že v dobrem stanju;

▼M6

(vi) 

naložbe v nakup čistih vozil z vsaj delnim električnim pogonom ali pogonom na vodik ali brezemisijskih vozil za cestni in železniški prevoz ter prevoz po celinskih plovnih poteh in pomorski prevoz ter za naknadno opremljanje vozil, da bi se štela za čista ali brezemisijska vozila;

▼M6

(b) 

Brez poseganja v točko (a) se lahko pomoč, dodeljena za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, kombinira s pomočjo za katere koli ali vse od naslednjih ukrepov:

(i) 

namestitev integrirane naprave, ki proizvaja električno energijo, toploto ali hlad iz obnovljivih virov energije, na kraju samem, med drugim fotonapetostnih panelov in toplotnih črpalk;

(ii) 

namestitev opreme za shranjevanje energije, proizvedene z napravami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na kraju samem;

(iii) 

priključitev na energijsko učinkovit sistem daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja ter s tem povezana oprema;

(iv) 

izgradnja in namestitev polnilne infrastrukture, namenjene uporabi uporabnikov stavbe, in z njo povezane infrastrukture, kot je napeljava vodov, če so parkirišča za avtomobile v stavbi ali neposredno ob njej;

(v) 

namestitev opreme za digitalizacijo stavbe, zlasti za povečanje njene pripravljenosti na pametne sisteme, vključno s pasivnim hišnim ožičenjem ali strukturiranim polaganjem kablov za podatkovna omrežja in pomožnim delom širokopasovne infrastrukture na zemljišču, ki mu stavba pripada, vendar brez ožičenja ali polaganja kablov za podatkovna omrežja zunaj zemljišča;

(vi) 

naložbe v zelene strehe in opremo za hrambo in uporabo deževnice.

Ukrep pomoči ne podpira namestitve opreme za pridobivanje energije, ki uporablja fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom.

Pomoč se lahko dodeli lastniku(-om) ali najemniku(-om) stavbe, odvisno od tega, kdo prejme finančna sredstva za projekt.

▼M4

(c) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt iz točke (a) v okviru podpore sklada InvestEU, ne sme presegati 50 milijonov EUR;

(d) 

nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi na projekt iz točke (b) v okviru podpore sklada InvestEU, ne sme presegati 50 milijonov EUR na končnega upravičenca in stavbo;

▼M6

(e) 

pomoč za izboljšanje energijske učinkovitost stavb je pod naslednjimi kumulativnimi pogoji lahko namenjena tudi spodbujanju pogodbenega zagotavljanja prihranka energije:

(i) 

pomoč se zagotovi MSP ali malim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki so ponudniki ukrepov za izboljšanje energ