EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0609-20161001

Consolidated text: Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/2016-10-01

2014R0609 — SL — 01.10.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU, Euratom) št. 609/2014

z dne 26. maja 2014

o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev

(prenovitev)

(UL L 168 7.6.2014, str. 39)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU, Euratom) 2016/804 z dne 17. maja 2016

  L 132

85

21.5.2016
▼B

UREDBA SVETA (EU, Euratom) št. 609/2014

z dne 26. maja 2014

o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev

(prenovitev)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena pravila, po katerih se dajo Komisiji na razpolago lastna sredstva Unije iz člena 2(1)(a), (b) in (c) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Člen 2

Datum določitve tradicionalnih lastnih sredstev

1.  Za uporabo te uredbe se upravičenost Unije do tradicionalnih lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) Sklepa 2014/335/EU, Euratom določi takoj, ko so izpolnjeni pogoji za knjiženje upravičenega zneska na račune in za obvestitev dolžnika, določeni v carinskih predpisih.

2.  Datum določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 je datum knjiženja v računovodske knjige, ki so določene v carinskih predpisih.

Za prelevmane in druge dajatve v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor je datum določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 datum obvestila po predpisih za sektor sladkorja.

Kadar to obvestilo ni izrecno predpisano, je ta datum tisti, ko države članice določijo zneske, ki jim jih dolgujejo dolžniki, po potrebi kot predplačilo ali plačilo razlike.

3.  V spornih primerih se šteje, da za namene določitve upravičenega zneska iz odstavka 1 lahko upravičeni znesek izračunajo pristojni upravni organi najpozneje do sprejetja prve upravne odločbe, s katero se obvesti dolžnika o dolgu, ali ob začetku sodnega postopka, če je to prej.

Datum določitve iz odstavka 1 je datum odločbe ali izračuna, ki sledi začetku tega sodnega postopka.

4.  Kadar je treba obvestilo popraviti, se uporablja odstavek 1.

Člen 3

Shranjevanje dokazil

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se dokazila o določitvi upravičenega zneska in dajanju lastnih sredstev na razpolago hranijo najmanj tri koledarska leta, šteto od konca leta, na katero se dokazila nanašajo.

▼M1

Države članice dokazila v zvezi s statističnimi postopki in osnovami iz člena 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 hranijo do 30. novembra četrtega leta po zadevnem proračunskem letu. Dokazila v zvezi z osnovo za lastna sredstva iz naslova DDV se hranijo enako dolgo.

▼B

Če se pri potrjevanju dokazil iz prvega in drugega odstavka v skladu s členom 2(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014 ali členom 11 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 ( 1 ) izkaže, da je potreben popravek, se dokazila hranijo še dovolj dolgo po roku iz prvega odstavka, da se lahko popravek izvede in nadzoruje.

Kadar se spor med državo članico in Komisijo v zvezi z obveznostjo dajanja določenega zneska lastnih sredstev na razpolago reši, in sicer sporazumno ali z odločbo Sodišča Evropske unije, pošlje država članica Komisiji dokazila, potrebna za sprejetje ustreznih nadaljnjih finančnih ukrepov, v dveh mesecih po rešitvi spora.

Člen 4

Upravno sodelovanje

1.  Vse države članice sporočijo Komisiji:

(a) imena služb ali agencij, ki so odgovorne za določanje, zbiranje, dajanje na razpolago in nadziranje lastnih sredstev, ter temeljne določbe v zvezi z vlogo in delovanjem teh služb in agencij;

(b) splošne določbe zakonov in drugih predpisov ter določbe v zvezi z računovodskim postopkom za določanje, zbiranje, dajanje lastnih sredstev na razpolago ter za nadzor s strani Komisije;

(c) natančen naziv vseh upravnih in računovodskih evidenc, v katere se vnesejo določeni upravičeni zneski iz člena 2, zlasti računov, ki se uporabljajo za pripravo poročil iz člena 6.

Komisijo je treba takoj obvestiti o vsaki spremembi teh nazivov ali določb.

2.  Komisija pošlje na zahtevo ene države članice podatke iz odstavka 1 vsem državam članicam.

Člen 5

Veljavne stopnje

Enotna stopnja iz člena 2(1)(c) Sklepa 2014/335/EU, Euratom se določi v okviru proračunskega postopka in izračuna kot odstotek vsote napovedi bruto nacionalnega dohodka (BND) držav članic, in sicer tako, da v celoti krije tisti del proračuna, ki se ne financira iz prihodkov iz člena 2(1)(a) in (b) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, iz finančnih prispevkov za dodatne programe na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter drugih prihodkov.

Ta stopnja je v proračunu izražena s številko, ki ima toliko decimalnih mest, kolikor je potrebno, da se lastna sredstva iz naslova BND v celoti razdelijo po državah članicah.POGLAVJE II

RAČUNI LASTNIH SREDSTEV

Člen 6

Knjiženje na račune in poročanje

▼M1

1.  Račune lastnih sredstev vodi ministrstvo za finance posamezne države članice oziroma javni subjekt, ki opravlja podobne naloge (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za finance), ali nacionalna centralna banka posamezne države članice. Ti računi so razčlenjeni po vrstah sredstev.

▼B

2.  Za namene računovodstva lastnih sredstev se mesec ne konča pred 13. uro zadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem je bil določen upravičeni znesek.

3.  Upravičeni zneski, določeni v skladu s členom 2, se ob upoštevanju drugega pododstavka tega odstavka knjižijo na račune najpozneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil upravičeni znesek določen.

Določeni upravičeni zneski, ki niso knjiženi na računih iz prvega pododstavka, ker še niso izterjani in zanje ni bilo predloženo jamstvo, se v obdobju iz prvega pododstavka prikazujejo na posebnih računih. Države članice lahko uporabijo isti postopek, kadar se višina določenih upravičenih zneskov, za katere je bilo predloženo jamstvo, izpodbija in bi se po rešitvi nastalega spora lahko spremenila.

Lastna sredstva iz naslovov DDV in BND pa se ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravki proračunskih neravnovesij, odobreni Združenemu kraljestvu, in bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, knjižijo na račune iz prvega pododstavka na naslednji način:

 dvanajstine iz ►M1  člena 10a(1) ◄ se knjižijo prvi delovni dan vsakega meseca,

▼M1

 rezultat izračuna iz prvega pododstavka člena 10b(5) se knjiži letno, razen posebnih popravkov iz člena 10b(2)(b), ki se knjižijo na račune prvi delovni dan v mesecu, ki sledi dogovoru med zadevno državo članico in Komisijo.

▼B

Določeni upravičeni zneski iz naslova dajatev in drugih stroškov v zvezi s skupno tržno ureditvijo v sektorju sladkorja se knjižijo na račune iz prvega pododstavka. Če ti upravičeni zneski niso izterjani v rokih, ki so določeni, lahko države članice popravijo vknjižbo in izjemoma knjižijo upravičene zneske na posebne račune.

4.  Vse države članice v rokih, določenih v odstavku 3, pošljejo Komisiji:

(a) mesečno poročilo o računih za upravičene zneske iz prvega pododstavka odstavka 3;

(b) četrtletno poročilo o posebnih računih iz drugega pododstavka odstavka 3.

Države članice skupaj s temi mesečnimi poročili pošljejo podatke ali poročila o odbitkih od lastnih sredstev na podlagi določb o območjih s posebnim statusom.

Skupaj s končnimi četrtletnimi poročili za zadevno leto posredujejo države članice oceno skupnih upravičenih zneskov na posebnem računu na dan 31. decembra leta, za katero sredstev verjetno ne bo mogoče izterjati.

Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila za mesečna in četrtletna poročila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 16(2).

Člen 7

Računovodski popravki

Po 31. decembru tretjega leta, ki sledi zadevnemu letu, popravki vsote mesečnih poročil, ki jih države članice pošiljajo na podlagi prvega pododstavka člena 6(4) za zadevno leto, niso več mogoči, razen v točkah, za katere je pred tem datumom Komisija ali zadevna država članica poslala obvestilo.

Člen 8

Popravki določitve upravičenih zneskov

Popravki iz člena 2(4) se prištejejo ali odštejejo od skupnih določenih upravičenih zneskov. Popravki se knjižijo na račune iz prvega in drugega pododstavka člena 6(3) ter v poročila iz člena 6(4) v skladu z datumom teh popravkov.POGLAVJE III

DAJANJE LASTNIH SREDSTEV NA RAZPOLAGO

Člen 9

Ureditev z ministrstvi za finance in ureditev knjiženja

▼M1

1.  Po postopku iz členov 10, 10a in 10b vsaka država članica lastna sredstva knjiži v dobro računa, ki je v imenu Komisije odprt pri njenem ministrstvu za finance ali nacionalni centralni banki. Ob upoštevanju obračuna negativnih obresti iz tretjega pododstavka se zadevni račun lahko bremeni samo po navodilu Komisije.

Ta račun se vodi v nacionalni valuti, in sicer brezplačno in brez obresti.

▼M1

Kadar se za ta račun obračunajo negativne obresti, vse zadevne države članice v dobro računa knjižijo znesek, ki ustreza znesku takih negativnih obresti, ki se obračunajo za ta račun, in sicer najpozneje na prvi delovni dan drugega meseca po obračunu teh negativnih obresti.

▼M1

2.  Države članice ali njihove nacionalne centralne banke pošljejo Komisiji v elektronski obliki:

(a) na delovni dan, na katerega so lastna sredstva knjižena na račun Komisije, izpisek stanja na računu ali potrdilo o vknjižbi sredstev, iz katerega je razvidno knjiženje lastnih sredstev;

(b) brez poseganja v točko (a), najpozneje drugi delovni dan po knjiženju lastnih sredstev na račun izpisek stanja na računu, iz katerega je razvidno knjiženje lastnih sredstev.

▼B

3.  Zneski v dobro se preračunajo v eure v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta ( 2 ) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 ( 3 ).

▼M1

Člen 10

Dajanje na razpolago tradicionalnih lastnih sredstev

1.  Ko se odštejejo stroški zbiranja v skladu s členoma 2(3) in 10(3) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, se tradicionalna lastna sredstva iz člena 2(1)(a) navedenega sklepa vknjižijo najpozneje prvi delovni dan po devetnajstem dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil določen upravičeni znesek v skladu s členom 2 te uredbe.

Upravičeni zneski, ki se prikazujejo na posebnih računih na podlagi drugega pododstavka člena 6(3), pa se vknjižijo najpozneje prvi delovni dan po devetnajstem dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili upravičeni zneski izterjani.

2.  Po potrebi lahko Komisija pozove države članice, da sredstva, razen lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND, vknjižijo en mesec prej, in sicer na podlagi podatkov, ki jih imajo 15. dan istega meseca.

Vsaka taka vnaprejšnja vknjižba se uskladi naslednji mesec pri knjiženju zneskov iz odstavka 1. Ta uskladitev pomeni knjiženje negativnega zneska v višini zneska, ki je bil knjižen en mesec prej.

Člen 10a

Dajanje na razpolago lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND

1.  Lastna sredstva iz naslovov DDV in BND se ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, knjižijo v dobro prvi delovni dan vsakega meseca v višini, ki pomeni eno dvanajstino ustreznih skupnih zneskov v proračunu, preračunanih v nacionalne valute po zadnjem veljavnem menjalnem tečaju v koledarskem letu pred zadevnim proračunskim letom, objavljenem v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

2.  Komisija lahko za posebne potrebe plačevanja odhodkov EKJS v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ) in odvisno od stanja kratkoročnih likvidnostnih sredstev Unije povabi države članice, da v prvem četrtletju proračunskega leta do dva meseca prej knjižijo dvanajstino ali del dvanajstine zneskov v proračunu za lastna sredstva iz naslovov DDV in BND, in sicer ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski.

Komisija lahko ob upoštevanju tretjega pododstavka za posebne potrebe plačevanja odhodkov evropskih strukturnih in investicijskih skladov v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) ter odvisno od stanja kratkoročnih likvidnostnih sredstev Unije pozove države članice, da v prvih šestih mesecih proračunskega leta največ dodatno polovico ene dvanajstine zneskov v proračunu za lastna sredstva iz naslovov DDV in BND knjižijo prej, in sicer ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski.

Skupni znesek, ki ga lahko države članice v skladu s prvim in drugim pododstavkom na poziv Komisije vknjižijo prej v istem mesecu, v nobenem primeru ne presega zneska, ki ustreza dodatnima dvema dvanajstinama.

Po prvih šestih mesecih zahtevane mesečne vknjižbe ne smejo presegati ene dvanajstine lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND, hkrati pa morajo ostati v mejah zneskov, ki so v ta namen predvideni v proračunu.

Komisija o tem obvesti države članice vnaprej, in sicer najpozneje dva tedna pred zahtevanim knjiženjem v skladu s prvim in drugim pododstavkom.

Komisija dovolj zgodaj, in sicer najpozneje šest tednov pred zahtevanim knjiženjem v skladu z drugim pododstavkom obvesti države članice, da namerava zahtevati vknjižbo.

Za te vnaprejšnje vknjižbe se uporablja odstavek 4, ki se nanaša na znesek, ki se knjiži vsako leto januarja, oziroma odstavek 5, če proračun pred začetkom proračunskega leta še ni dokončno sprejet.

3.  Za vsako spremembo enotne stopnje lastnih sredstev iz naslova DDV, stopnje lastnih sredstev iz naslova BND ter popravka proračunskih neravnovesij, odobrenega Združenemu kraljestvu, in financiranja tega popravka iz členov 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom, ter financiranja bruto znižanj, odobrenih Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, je potrebno dokončno sprejetje spremembe proračuna in zaradi vsake take spremembe se popravijo dvanajstine, knjižene od začetka proračunskega leta.

Ti popravki se izvedejo pri prvem knjiženju po dokončnem sprejetju spremembe proračuna, če je ta sprejeta pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se izvedejo pri drugem knjiženju po dokončnem sprejetju spremembe proračuna. Z odstopanjem od člena 11 finančne uredbe se ti popravki knjižijo na računih za proračunsko leto, na katero se nanaša zadevna sprememba proračuna.

4.  Izračun dvanajstin za januar vsakega proračunskega leta temelji na zneskih iz predloga proračuna iz člena 314(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), preračunanih v nacionalne valute po prvem veljavnem menjalnem tečaju po 15. decembru koledarskega leta pred zadevnim proračunskim letom; popravek se izvede z vknjižbo za naslednji mesec.

5.  Če najpozneje dva tedna pred vknjižbo za januar naslednjega proračunskega leta proračun še ni dokončno sprejet, države članice prvi delovni dan vsakega meseca, vključno z januarjem, knjižijo eno dvanajstino zneska lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo nanje popravek proračunskih neravnovesij, odobren Združenemu kraljestvu, ter bruto znižanja, odobrena Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, iz zadnjega dokončno sprejetega proračuna; popravek se izvede na prvi datum knjiženja po dokončnem sprejetju proračuna, če je ta sprejet pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se popravek izvede na drugi datum knjiženja po dokončnem sprejetju proračuna.

6.  V primeru sprememb podatkov o BND v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 se financiranje bruto znižanja, odobrenega Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, naknadno ne spremeni.

Člen 10b

Popravki lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND iz preteklih proračunskih let

1.  Vsem državam članicam se na podlagi letnega poročila o osnovi za lastna sredstva iz naslova DDV iz člena 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo to poročilo predloženo, knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi podatkov iz navedenega poročila z upoštevanjem enotne stopnje, sprejete za proračunsko leto, na katero se nanaša poročilo, v dobro pa 12 plačil, izvršenih v navedenem proračunskem letu. Vendar pa osnova za lastna sredstva iz naslova DDV posamezne države članice, pri kateri se upošteva navedena stopnja, ne sme presegati odstotka njenega BND, določenega v členu 2(1)(b) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, pri čemer se uporablja opredelitev BND iz prvega pododstavka člena 2(7) tega sklepa.

2.  Ob vsakem popravku osnove za lastna sredstva iz naslova DDV iz člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 se za vsako zadevno državo članico, katere osnova ob upoštevanju teh popravkov ne presega odstotkov iz člena 2(1)(b) in člena 10(2) Sklepa 2014/335/EU, Euratom, opravijo naslednje prilagoditve, določene v skladu z odstavkom 1 tega člena:

(a) popravki po prvem pododstavku člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, izvedeni do 31. julija, so podlaga za splošni popravek v naslednjem letu;

(b) poseben popravek se lahko knjiži kadar koli, če se tako dogovorita zadevna država članica in Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89;

(c) kadar je zaradi ukrepov za popravek osnove, ki jih sprejme Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, potreben poseben popravek vknjižb na računu iz člena 9(1) te uredbe, se popravek knjiži na datum, ki ga določi Komisija v skladu z navedenimi ukrepi.

Prav tako se razlika popravi zaradi sprememb BND iz odstavka 4 tega člena, in sicer za vsako državo članico, katere osnova za lastna sredstva iz naslova DDV je ob upoštevanju popravkov iz prvega pododstavka tega odstavka omejena navzgor z odstotki, določenimi v členu 2(1)(b) in členu 10(2) Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

3.  Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici v letu, ki sledi letu, v katerem so bili podatki predloženi, knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi njenega BND z upoštevanjem stopnje, sprejete za leto pred letom predložitve podatkov, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem letu.

4.  Ob vsaki spremembi BND iz preteklih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju člena 5 navedene uredbe se za vsako zadevno državo članico popravi razlika, določena v skladu z odstavkom 3 tega člena. Po 30. novembru četrtega leta po danem proračunskem letu sprememb BND ni več mogoče upoštevati, razen v točkah, za katere je v tem roku Komisija ali država članica poslala obvestilo.

5.  Komisija za vsako državo članico izračuna razliko med zneski, ki so rezultat popravkov iz odstavkov 1 do 4, razen posebnih popravkov v skladu z odstavkoma 2(b) in (c), in rezultatom zmnožka skupnih zneskov popravkov z deležem BND te države članice v BND vseh držav članic, kakor se uporablja 15. januarja za veljavni proračun za leto, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke (v nadaljnjem besedilu: neto znesek).

Za namene tega izračuna se zneski preračunavajo med nacionalno valuto in eurom po zadnjih veljavnih menjalnih tečajih v koledarskem letu pred letom vknjižbe, kakor so objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Komisija obvesti države članice o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke. Vsaka država članica vknjiži neto znesek na račun iz člena 9(1) na prvi delovni dan meseca junija tega istega leta.

6.  Postopki iz odstavkov 1 do 5 tega člena pomenijo prihodke za proračunsko leto, v katerem se vknjižijo na račun iz člena 9(1).

▼B

Člen 11

Popravek zaradi nesodelovanja

1.  Če država članica v skladu s PDEU in njenima Protokoloma št. 21 in 22 ne sodeluje pri financiranju določenega ukrepa ali politike Unije, ima pravico do popravka, izračunanega v skladu z odstavkom 2 tega člena, pri znesku, ki ga je plačala v lastna sredstva, za vsako leto, v katerem ni sodelovala.

▼M1

2.  Komisija izračuna popravek v letu, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu.

Izračun se opravi na podlagi naslednjih podatkov v zvezi z zadevnim proračunskim letom:

(a) skupnega BND po tržnih cenah in sestavnih delov BND, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003;

(b) proračunske realizacije odhodkov iz poslovanja zadevnega ukrepa ali politike.

Popravek je enak zmnožku celotnega zneska zadevnih odhodkov, razen odhodkov, ki jih financirajo sodelujoče tretje države, z deležem BND države članice, ki ima pravico do popravka, v BND vseh držav članic. Popravek financirajo sodelujoče države članice glede na lestvico, določeno z deležem njihovega BND v skupnem znesku BND vseh sodelujočih držav članic. Za izračun popravka se zneski preračunavajo med nacionalno valuto in eurom po zadnjem veljavnem menjalnem tečaju v koledarskem letu pred zadevnim proračunskim letom, objavljenem v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Popravek za vsako zadevno leto se izvede samo enkrat in je v primeru naknadne spremembe BND dokončen.

▼B

3.  Komisija države članice pravočasno obvesti o zneskih teh popravkov, da jih lahko knjižijo v dobro računa iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra.

▼M1

Člen 12

Obresti na zneske, dane na razpolago z zamudo

1.  Za vsako zamudo pri knjiženju na račun iz člena 9(1) zadevna država članica plača obresti.

2.  Za lastna sredstva iz naslovov DDV in BND se obresti plačajo samo v zvezi z zamudami pri knjiženju zneskov:

(a) iz člena 10a;

(b) ki so rezultat izračuna iz prvega pododstavka člena 10b(5) v trenutku, določenem v tretjem pododstavku navedenega člena;

(c) ki so rezultat posebnih popravkov lastnih sredstev iz naslova DDV iz člena 10b(2)(c) te uredbe na datum, ki ga določi Komisija v skladu z ukrepi, ki jih sprejme na podlagi drugega pododstavka člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89;

(d) ki nastanejo zato, ker država članica ni posredovala podatkov o popravkih BND, potrebnih za obravnavo točk, za katere je Komisija ali država članica poslala obvestilo, kakor je določeno v členu 10b(4), in sicer v roku, ki ga izrecno določi Komisija. Obresti na prilagoditve, ki so rezultat takih popravkov, se računajo od prvega delovnega dne meseca junija v letu, ki sledi letu, v katerem se je iztekel rok, ki ga je izrecno določila Komisija.

3.  Zneski obresti, nižji od 500 EUR, se ne izterjajo.

4.  Če je država članica v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, oziroma 0 odstotkov, pri čemer se upošteva višja mera, povečana za 2,5 odstotne točke.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude.

Skupno povečanje na podlagi prvega in drugega pododstavka ne presega 16 odstotnih točk. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

5.  Če država članica ni v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi dan zadevnega meseca, oziroma 0 odstotkov, pri čemer se upošteva višja mera, povečana za 2,5 odstotne točke. Za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, je uporabljena obrestna mera enaka najbolj enakovredni meri, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, oziroma 0 odstotkov, pri čemer se upošteva višja mera, povečana za 2,5 odstotne točke.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude.

Skupno povečanje na podlagi prvega in drugega pododstavka ne presega 16 odstotnih točk. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

6.  Za plačilo obresti iz odstavkov 1 in 2 tega člena se smiselno uporablja člen 9(2) in (3).

▼B

Člen 13

Neizterljivi zneski

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so v skladu s to uredbo Komisiji na razpolago zneski v višini upravičenih zneskov, določenih v členu 2.

2.  Državam članicam ni treba dati Komisiji na razpolago zneskov v višini upravičenih zneskov, določenih v členu 2, ki jih ni mogoče izterjati iz enega od naslednjih razlogov:

(a) zaradi višje sile;

(b) zaradi drugih razlogov, na katere nimajo vpliva.

▼M1

Države članice se lahko oprostijo obveznosti dajanja na razpolago Komisiji zneskov v višini upravičenih zneskov, določenih v členu 2, če zadevnih zneskov ni mogoče izterjati, ker so bile vknjižbe na račune ali obvestilo o carinskih dolgih odloženi zato, da se ne ogrozi kazenska preiskava, ki vpliva na finančne interese Unije.

▼B

Določeni upravičeni zneski se razglasijo za neizterljive z odločbo pristojnega upravnega organa, ki ugotovi, da jih ni mogoče izterjati.

Za določene upravičene zneske se šteje, da so neizterljivi, najpozneje po petih letih od datuma, ko so bili določeni v skladu s členom 2, ali ko je v primeru upravne ali sodne pritožbe izdana, uradno sporočena ali objavljena dokončna ali pravnomočna odločba.

Če je bil znesek delno plačan, se zgoraj navedeno obdobje največ petih let začne od datuma zadnjega plačila, če dolg s tem ni poravnan.

Zneski, za katere se razglasi ali šteje, da so neizterljivi, se dokončno odstranijo iz posebnih računov iz drugega pododstavka člena 6(3). Prikažejo se v prilogi k četrtletnemu poročilu iz prvega pododstavka člena 6(4) in po potrebi v četrtletnih poročilih iz člena 5 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014.

▼M1

3.  V treh mesecih po upravni odločbi iz odstavka 2 ali v skladu z roki iz navedenega odstavka države članice predložijo Komisiji poročilo s podatki o primerih, ko se je uporabil odstavek 2, če zadevni določeni upravičeni zneski presegajo 100 000 EUR.

▼B

To poročilo vključuje vse potrebna dejstva za popolno preiskavo vzrokov iz členov 2(a) in (b) tega člena, ki so zadevni državi članici preprečili dajanje zadevnih sredstev na razpolago, in ukrepov izterjave, ki jih je država članica uvedla v zadevnem primeru ali primerih.

To poročilo se sestavi po obrazcu, ki ga pripravi Komisija. V ta namen Komisija sprejme ustrezne izvedbe akte. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 16(2).

4.  Komisija v šestih mesecih od prejema poročila iz odstavka 3 zadevni državi članici sporoči svoje pripombe.

Če Komisija zahteva dodatne podatke, začne teči zgoraj navedeni šestmesečni rok od datuma prejema zahtevanih dodatnih podatkov.POGLAVJE IV

UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

Člen 14

Zahteve pri upravljanju denarnih sredstev

1.  Komisija črpa zneske, knjižene v dobro računa iz člena 9(1), v potrebni višini za zadovoljevanje potreb po denarnih sredstvih, ki nastanejo pri izvrševanju proračuna.

2.  Če so potrebe po denarnih sredstvih večje od sredstev na računih, lahko Komisija črpa več, kakor znašajo ta sredstva skupaj, če so na voljo odobritve v proračunu in do višine lastnih sredstev, predvidenih v proračunu. V takem primeru Komisija vnaprej obvesti države članice o vseh predvidljivih izrednih potrebah.

▼M1

3.  Samo v primeru zamude pri vračanju posojil, ki so sklenjena ali za katera je dano jamstvo v skladu z uredbami in sklepi, ki jih sprejme Svet ali Evropski parlament in Svet, v okoliščinah, ko Komisija ne more pravočasno sprožiti drugih ukrepov, predvidenih s finančnimi aranžmaji za ta posojila, da bi lahko zagotovila izpolnitev pravnih obveznosti Unije do posojilodajalcev, se lahko za servisiranje dolgov Unije začasno uporabljajo določbe odstavkov 2 in 4, ne glede na pogoje iz odstavka 2.

4.  Razlika med skupnimi sredstvi in potrebami po denarnih sredstvih se ob upoštevanju drugega pododstavka razdeli med države članice, pri čemer se čim bolj upoštevajo njihovi deleži v predvidenih proračunskih prihodkih.

Komisija si pri zagotavljanju denarnih sredstev prizadeva za zmanjšanje posledic obveznosti držav članic, da morajo knjižiti zneske negativnih obresti v skladu s tretjim pododstavkom člena 9(1), in sicer tako, da prednostno črpa iz zneskov, knjiženih na zadevne račune.

Člen 15

Izvrševanje plačilnih nalogov

1.  Države članice ali njihove nacionalne centralne banke izvršijo plačilne naloge Komisije po navodilih Komisije najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu. V primeru gotovinskih transakcij države članice ali njihove nacionalne centralne banke izvršijo plačilne naloge v roku, ki ga zahteva Komisija, ta pa jih – razen v izjemnih primerih – obvesti najmanj en dan pred tem, ko je treba izvršiti plačilni nalog.

2.  Države članice ali njihove nacionalne centralne banke pošljejo Komisiji v elektronski obliki najpozneje drugi delovni dan po zaključku posamezne transakcije izpisek stanja na računu, iz katerega je razviden s transakcijo povezan pretok.

▼BPOGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Svetovalni odbor za lastna sredstva iz člena 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 608/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 17

Prehodna določba o obrestni meri

Obrestna mera iz člena 11 različice Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, preden je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 ( 6 ), se še naprej uporablja za izračun zamudnih obresti za plačila, ki so zapadla pred 1. decembrom 2004.

▼M1

Člen 18

Razveljavitev

1.  Ob upoštevanju odstavka 2 se Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 razveljavi z učinkom od 1. januarja 2014.

2.  Člen 10(7a) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 se razveljavi z učinkom od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

3.  Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

▼B

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sklepa 2014/335/EU, Euratom.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

RAZVELJAVLJENA UREDBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMBUredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000

(UL L 130, 31.5.2000, str. 1)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004

(UL L 352, 27.11.2004, str. 1)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 105/2009

(UL L 36, 5.2.2009, str. 1)
PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELAUredba (ES, Euratom) št. 1150/2000

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 3, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 3, četrti odstavek

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6(1) in (2)

Člen 6(1) in (2)

Člen 6(3)(a)

Člen 6(3), prvi pododstavek

Člen 6(3)(b)

Člen 6(3), drugi pododstavek

Člen 6(3)(c)

Člen 6(3), tretji pododstavek

Člen 6(3)(d)

Člen 6(3), četrti pododstavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a), prvi stavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a), drugi stavek

Člen 6(4), drugi pododstavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b), prvi stavek

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b), drugi stavek

Člen 6(4), tretji pododstavek

Člen 6(4), drugi pododstavek

Člen 6(4), četrti pododstavek

Člen 6(5)

Člen 7

Člen 7

Člen 8, prvi odstavek

Člen 8

Člen 8, drugi odstavek

Člen 9(1)

Člen 9(1)

Člen 9(1a)

Člen 9(2)

Člen 9(2)

Člen 9(3)

Člen 10(1), (2), (3), (4), (5), (6) in (7)

Člen 10(1), (2), (3), (4), (5), (6) in (7)

Člen 10(8)

Člen 10(8), prvi pododstavek

Člen 10(9)

Člen 10(9)

Člen 10(10)

Člen 10a

Člen 11

Člen 11(1)

Člen 12(1), prvi pododstavek

Člen 12(1), drugi pododstavek

Člen 11(2), (3) in (4)

Člen 12(2), (3) in (4)

Člen 12(1), (2), (3) in (4)

Člen 14

Člen 12(5), prvi pododstavek

Člen 15(1)

Člen 12(5), drugi pododstavek

Člen 15(2)

Člen 15

Člen 16, prvi in drugi odstavek

Člen 16, tretji odstavek

Člen 10(8), drugi pododstavek

Člen 17(1) in (2)

Člen 13(1) in (2)

Člen 17(3), prvi pododstavek

Člen 13(3), prvi pododstavek

Člen 17(3), drugi pododstavek

Člen 17(3), tretji pododstavek

Člen 13(3), drugi pododstavek

Člen 13(3), tretji pododstavek

Člen 17(4)

Člen 13(4)

Člen 17(5)

Člen 18

Člen 19

Člen 20

Člen 21

Člen 16

Člen 21a

Člen 17

Člen 22

Člen 23

Člen 18

Člen 19

Priloga

 

 

Priloga I

Priloga II( 1 ) Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

( 2 ) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

( 3 ) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

( 4 ) Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

( 5 ) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

( 6 ) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 352, 27.11.2004, str. 1).

Top