EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0605-20150325

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/2015-03-25

2014R0605 — SL — 25.03.2015 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2014

z dne 5. junija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 167, 6.6.2014, p.36)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/491 z dne 23. marca 2015

  L 78

12

24.3.2015
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2014

z dne 5. junija 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 ) in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 ( 2 ), in zlasti člena 37(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 487/2013 ( 3 ) spreminja nekatere jezikovne tabele za stavke o nevarnosti, vključene v Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in nekatere jezikovne tabele za previdnostne stavke, vključene v Prilogo IV k navedeni uredbi. S pristopom Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013 morajo biti vsi stavki o nevarnosti in previdnostni stavki iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 487/2013, na voljo tudi v hrvaškem jeziku. Ta uredba uvaja potrebne prilagoditve jezikovnih tabel.

(2)

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje seznama usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi. V tabeli 3.1 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz delov 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008. V tabeli 3.2 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS ( 4 ).

(3)

Predlogi za nove ali posodobljene usklajene razvrstitve in označitve nekaterih snovi so bili v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1272/2008 poslani Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Na podlagi mnenj o navedenih predlogih, ki jih je izdal Odbor za oceno tveganja pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), ter na podlagi pripomb zainteresiranih strani je primerno uvesti, odstraniti ali posodobiti usklajeno razvrščanje in označevanje nekaterih snovi s spremembo Priloge VI k navedeni uredbi.

(4)

Skladnost z novimi usklajenimi razvrstitvami se ne bi smela zahtevati takoj, ker bo potrebno določeno obdobje, v katerem bodo lahko dobavitelji prilagodili označevanje in pakiranje snovi in zmesi novim razvrstitvam ter prodali obstoječe zaloge. Poleg tega bodo dobavitelji potrebovali določeno obdobje, da bodo začeli izpolnjevati obveznosti registracije, ki izhajajo iz novih usklajenih razvrstitev za snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, kategorij 1A in 1B (tabela 3.1) in kategorij 1 in 2 (tabela 3.2), ali kot zelo strupene za vodne organizme, ki lahko dolgoročno vplivajo na vodno okolje, zlasti tiste, ki so navedene v členu 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta ( 5 ).

(5)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki omogočajo zgodnejšo prostovoljno uporabo novih določb, bi moralo biti dobaviteljem omogočeno, da pred rokom za uskladitev uporabijo nove usklajene razvrstitve ter prostovoljno ustrezno prilagodijo označevanje in pakiranje.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Uredba (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1. Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2. Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

3. Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

1.  Z odstopanjem od člena 3(2) se lahko snovi in zmesi pred 1. decembrom 2014 oziroma 1. junijem 2015 razvrščajo in pakirajo v skladu s to uredbo.

2.  Z odstopanjem od člena 3(2) snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter dane v promet pred 1. decembrom 2014, do 1. decembra 2016 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

3.  Z odstopanjem od člena 3(2) zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo št. 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ) ali Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter dane v promet pred 1. junijem 2015, do 1. junija 2017 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

4.  Z odstopanjem od člena 3(3) se lahko usklajene razvrstitve iz Priloge III k tej uredbi uporabljajo pred datumom iz člena 3(3).

Člen 3

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Člen 1(1) in (2) se za snovi uporablja od 1. decembra 2014, za zmesi pa od 1. junija 2015.

▼M1

3.  Člen 1(3) se uporablja od 1. januarja 2016.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

V delu 1 Priloge III se tabela 1.1 spremeni:

1. pri oznaki H229 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Spremnik pod tlakom:može se rasprsnuti ako se grije.“

2. pri oznaki H230 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.“

3. pri oznaki H231 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.“
PRILOGA II

Del 2 Priloge IV se spremeni:

1. tabela 1.2 se spremeni:

(a) pri oznaki P210 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.“

(b) pri oznaki P223: za vnosom za GA se vstavi naslednje: 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.“

(c) pri oznaki P244 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.“

(d) pri oznaki P251 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

(e) pri oznaki P284 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

2. tabela 1.3 se spremeni:

(a) pri oznaki P310 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(b) pri oznaki P311 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(c) pri oznaki P312: za vnosom za GA se vstavi naslednje: 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(d) pri oznaki P340 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

(e) pri oznaki P352 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…“

(f) pri oznaki P361 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.“

(g) pri oznaki P362 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.“

(h) pri oznaki P364 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.“

(i) pri oznaki P378 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Za gašenje rabiti …“

(j) pri združenih oznakah P301 + P310 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(k) pri združenih oznakah P301 + P312 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

AKO SE PROGUTA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(l) pri združenih oznakah P302 + P352 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…“

(m) pri združenih oznakah P303 + P361 + P353 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

(n) pri združenih oznakah P304 + P340 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

(o) pri združenih oznakah P308 + P311 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(p) pri združenih oznakah P342 + P311 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

(q) pri združenih oznakah P361 + P364 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

(r) pri združenih oznakah P362 + P364 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

(s) pri združenih oznakah P370 + P378 se za vnosom za GA vstavi naslednje: 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“
PRILOGA III

Del 3 Priloge VI se spremeni:

1. tabela 3.1 se spremeni:

(a) Vnos pri indeksni številki 015-188-00-X se črta.

(b) Vnosi pri indeksnih številkah 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 in 616-035-00-5 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 
 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 
 
 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (slušni organi)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (slušni organi)

H304

 
 
 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (slušni organi)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (slušni organi)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 
 
 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (kri, timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (kri, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

(c) Naslednji vnosi se vstavijo v skladu z zaporedjem vnosov iz tabele 3.1:„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (živčni sistem, imunski sistem)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (živčni sistem, imunski sistem)

H317

 
 
 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčni sistem, imunski sistem)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčni sistem, imunski sistem)

H314

EUH071

 
 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 
 
 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 
 
 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 
 
 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 
 
 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 
 
 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (pljuča) (inhalacija)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pljuča) (inhalacija)

H315

H318

 
 
 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 
 
 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 
 
 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (larynx)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (larynx)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1“

 

2. Tabela 3.2 se spremeni:

(a) Vnos pri indeksni številki 015-188-00-X se črta.

(b) Vnosi pri indeksnih številkah 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 in 616-035-00-5 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 
 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 
 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %“

 

(c) Naslednji vnosi se vstavijo v skladu z zaporedjem vnosov iz tabele 3.2:„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 
 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 
 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 
 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 
 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 
 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 
 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 
 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 
 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 
 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 
 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %“

 ( 1 ) UL L 112, 24.4.2012, str. 21.

( 2 ) UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

( 3 ) Uredba Komisije (EU) št. 487/2013 z dne 8. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 149, 1.6.2013, str. 1).

( 4 ) Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16.8.1967, str. 1).

( 5 ) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta št. 76/769/EGS in direktiv Komisije št. 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

( 6 ) Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

Top