EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0461-20140101

Consolidated text: Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. julija 2014 o začasnem odstopanju od Sklepa Sveta 2013/755/EU glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije (2014/461/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/461/2014-01-01

2014D0461 — SL — 01.01.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2014

o začasnem odstopanju od Sklepa Sveta 2013/755/EU glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije

(2014/461/EU)

(UL L 207, 15.7.2014, p.20)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 22. oktobra 2014

  L 304

102

23.10.2014
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2014

o začasnem odstopanju od Sklepa Sveta 2013/755/EU glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije

(2014/461/EU)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) ( 1 ) ter zlasti člena 16 Priloge VI k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 16. oktobra 2009 sprejela Odločbo 2009/776/ES ( 2 ) o odstopanju od opredelitve pojma „izdelki s poreklom“, da bi upoštevala poseben položaj Grenlandije glede kozic vrste Pandalus borealis. To odstopanje je prenehalo veljati 31. decembra 2013.

(2)

Grenlandija je 1. aprila 2014 z dopisom zahtevala novo odstopanje od pravil o poreklu iz člena 16 Priloge VI k Sklepu 2013/755/EU v zvezi z letno količino 2 500 ton pripravljenih in konzerviranih kozic vrst Pandalus borealis ter Pandalus Montagui za izvoz iz Grenlandije za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

(3)

Grenlandija utemeljuje svojo zahtevo z dejstvom, da se je celotni dovoljeni ulov (TAC) Grenlandije v zadnjih letih zmanjšal in se bo leta 2015 še dodatno zmanjšal, kar povzroča primanjkljaj oskrbe s kozicami s poreklom. Grenlandija nujno potrebuje kozice iz sosednjih držav za ohranitev najnižje možne ravni proizvodnje in da bi zagotovila zaposlovanje.

(4)

Člen 16(1)(c) Priloge VI k Sklepu 2013/755/EU določa, da se lahko sprejmejo izjeme od pravil o poreklu, če jih upravičuje razvoj obstoječih ali ustvarjanje novih industrij v državi ali na območju.

(5)

Ribištvo je glavna panoga na Grenlandiji, pri čemer so najpomembnejši ribiški sektor kozice. Za nadaljnji razvoj grenlandske industrije na kopnem in za ohranitev konkurenčnosti grenlandske industrije na svetovnem trgu je zelo pomembno, da ostane uporaba kozic iz tretjih držav, zlasti iz Kanade, v prihodnje še naprej mogoča.

(6)

Grenlandija je geografsko izolirano ozemlje z omejeno infrastrukturo in rastočo brezposelnostjo. Pomanjkanje oskrbe povzroči zaprtje tovarn in brezposelnost za daljše obdobje. Socialno-ekonomski vpliv takega zaprtja je na majhno skupnost, ki temelji na gospodarski dejavnosti teh tovarn, znaten. Obdelava 2 500 ton kozic zagotavlja delo za približno 10 delavcev. Grenlandija je v svoji zahtevi navedla, da je odstopanje bistvenega pomena za preživetje ene od njenih tovarn.

(7)

Zahtevano odstopanje je upravičeno po členu 16(1)(c) Priloge VI k Sklepu 2013/755/EU glede nadaljnjega razvoja obstoječe gospodarske panoge v Grenlandiji. Poleg tega bo odstopanje zagotovilo zaposlitev v ranljivih skupnostih in je bistveno za preživetje ene od tovarn na Grenlandiji.

(8)

Ker je bila uporaba odstopanja, odobrenega leta 2001, zelo nizka, se to odstopanje odobri samo za 500 ton, kar ustreza najvišji stopnji izkoriščenosti leta 2002 s povečanjem za 25 %.

(9)

Ob upoštevanju skladnosti z nekaterimi pogoji glede količin, nadzora in trajanja, odstopanje ne bi povzročalo večje škode gospodarskemu sektorju ali uveljavljeni gospodarski panogi Unije ali eni ali več držav članic.

(10)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 3 ) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Omenjena pravila je treba uporabljati pri upravljanju količine, za katero se odobri odstopanje s tem sklepom.

(11)

Odstopanje se zahteva za obdobje, ki se začne 1. januarja 2014 in konča 31. decembra 2020. Ker je nujno zagotoviti neprekinjen izvoz iz Grenlandije v Unijo in predvidljivost za gospodarske subjekte, je treba odstopanje odobriti retroaktivno.

(12)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:Člen 1

Z odstopanjem od Priloge VI k Sklepu 2013/755/EU se pripravljene in konzervirane kozice vrst Pandalus borealis ter Pandalus Montagui pod oznakama KN ex 1605 21 in ex 1605 29 , predelane na Grenlandiji iz kozic brez porekla pod oznako KN 0306 16 99 , obravnavajo kot kozice s poreklom iz Grenlandije v skladu s pogoji iz členov 2 do 5 tega sklepa.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za količine iz Priloge, ki se uvozijo v Unijo iz Grenlandije od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Člen 3

Količine iz Priloge k temu sklepu se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Grenlandije sprejmejo vse potrebne ukrepe za opravljanje količinskih pregledov nad izvozom proizvodov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene proizvode, vsebujejo sklic na ta sklep.

Pristojni organi Grenlandije Komisiji do konca meseca, ki sledi vsakemu četrtletju, pošljejo četrtletno izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s tem sklepom izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

V polju 7 potrdil o gibanju blaga EUR.1, ki so izdana v skladu s tem sklepom, je napisana ena izmed naslednjih navedb:

 „Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU“,

 „Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission“.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan objave.

Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.
PRILOGAZaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobja

Količine

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Pripravljene in konzervirane kozice vrst Pandalus borealis ter Pandalus Montagui

1.1.2014 do 31.12.2014

1.1.2015 do 31.12.2015

1.1.2016 do 31.12.2016

1.1.2017 do 31.12.2017

1.1.2018 do 31.12.2018

1.1.2019 do 31.12.2019

1.1.2020 do 31.12.2020

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton( 1 ) UL L 344, 19.12.2013, str. 1.

( 2 ) Odločba Komisije 2009/776/ES z dne 16. oktobra 2009 o odstopanju od Sklepa Sveta 2001/822/ES glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije (UL L 278, 23.10.2009, str. 51).

( 3 ) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

Top