EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0450-20230404

Consolidated text: Sklep Sveta 2014/450/SZVP z dne 10. julija 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2011/423/SZVP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/2023-04-04

02014D0450 — SL — 04.04.2023 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2014/450/SZVP

z dne 10. julija 2014

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2011/423/SZVP

(UL L 203 11.7.2014, str. 106)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2017/413 z dne 7. marca 2017

  L 63

105

9.3.2017

 M2

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1948 z dne 25. oktobra 2017

  L 276

60

26.10.2017

►M3

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2018/516 z dne 27. marca 2018

  L 84

22

28.3.2018

►M4

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2021/815 z dne 20. maja 2021

  L 180

152

21.5.2021

►M5

SKLEP SVETA (SZVP) 2023/726 z dne 31. marca 2023

  L 94

48

3.4.2023
▼B

SKLEP SVETA 2014/450/SZVP

z dne 10. julija 2014

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2011/423/SZVPČlen 1

1.  
Državljani držav članic ne smejo s svojih ozemelj ali z uporabo plovil ali letal pod svojo zastavo prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati orožja in z orožjem povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za našteto v Sudan, ne glede na to, ali navedeno izvira z ozemelj držav članic ali ne.
2.  

Prepovedano je:

a) 

posredno ali neposredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Sudanu v zvezi s predmeti iz odstavka 1, ali z njihovim dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo v tej državi;

b) 

posredno ali neposredno zagotavljanje finančne podpore ali financiranja, zlasti in vključno s subvencijami, posojili in zavarovanji izvoznih kreditov, kakor tudi zavarovanji in pozavarovanji za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz predmetov iz odstavka 1 ali za zagotavljanje sorodne tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Sudanu v zvezi s temi predmeti ali za njihovo uporabo v tej državi;

c) 

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom, navedenim v točkah (a) ali (b).

Člen 2

1.  

Člen 1 se ne uporablja za:

a) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz vojaške opreme, ki ni smrtonosna in je namenjena humanitarnim potrebam, nadzoru na področju človekovih pravic ali zaščitni uporabi ali za programe ZN, Afriške unije (AU) in Evropske unije za vzpostavitev institucij, ali za material, ki je namenjen operacijam Evropske unije, ZN in AU na področju kriznega upravljanja;

b) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije in njenih držav članic ali osebja ZN ali AU v Sudanu;

c) 

zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških in drugih storitev v zvezi z opremo ali programi in operacijami iz točke (a);

d) 

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi z opremo ali programi in operacijami iz točke (a);

e) 

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme za odstranjevanje min in materiala, ki se uporablja pri operacijah odstranjevanja min;

pod pogojem, da so pristojni organi zadevnih držav članic vnaprej odobrili te dobave.

2.  
Člen 1 se prav tako ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih izključno za lastno uporabo v Sudan začasno izvozili osebje ZN, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev,delavci v humanitarnih in razvojnih organizacijah ter njihovo spremno osebje.
3.  
Države članice presojajo pošiljke po tem členu od primera do primera, pri čemer v celoti upoštevajo merila, opredeljena v Skupnem stališču Sveta 2008/944/ ( 1 ). Države članice zahtevajo ustrezna jamstva, da se preprečijo zlorabe dovoljenj, izdanih na podlagi tega člena, in če je potrebno, zagotovijo vrnitev opreme.

Člen 3

V skladu z RVSZN 1591(2005) se uvedejo omejevalni ukrepi iz člena 4(1) in 5(1) tega sklepa proti tistim posameznikom, ki jih določi odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 3 RVSZN 1591(2005) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), in ki ovirajo mirovni proces, predstavljajo nevarnost za stabilnost v Darfurju in v regiji, grobo kršijo mednarodno humanitarno pravo ali pravo človekovih pravic ali izvršujejo druge strahote, kršijo embargo na orožje in/ali so odgovorni za ofenzivne vojaške prelete v regiji Darfurja ali čeznjo.

Zadevne osebe so navedene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 4

1.  
Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za preprečitev vstopa na njihova ozemlja ali tranzita čeznje osebam iz člena 3.
2.  
Določba odstavka 1 ne zavezuje nobene države članice k prepovedi vstopa na svoje ozemlje lastnim državljanom.
3.  
Določba odstavka 1 se ne uporablja, če Odbor za sankcije ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz humanitarnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali če ugotovi, da bi izjema prispevala k doseganju ciljev iz ustreznih resolucij VSZN za vzpostavitev miru in stabilnosti v Sudanu in v regiji.
4.  
Kadar država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit čezenj osebam, ki jih je določil Odbor za sankcije, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.  
Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom oseb iz člena 3 ali z njimi razpolagajo subjekti, ki so neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom takšne osebe ali katere koli osebe, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, kakor so določene v Prilogi.
2.  
Sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri niso niti neposredno niti posredno na voljo takšnim osebam ali subjektom niti jim niso v korist.
3.  

Izjeme so dopustne za sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarske vire, ki so:

a) 

potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačili živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov;

potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da bo po potrebi odobrila dostop do teh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, in če ta odbor v dveh dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve;

d) 

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica o tem uradno obvesti Odbor za sankcije in po odobritvi s strani tega odbora;

e) 

v teh primerih se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev navedenih odločb ali sodne odločbe, če so nastale pred datumom RVSZN 1591(2005), niso v korist osebi ali subjektu iz tega člena in je država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

4.  

Določba odstavka 2 se ne uporablja za pripise k zamrznjenim računom iz naslova:

a) 

obresti ali drugih donosov teh računov; ali

b) 

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejitveni ukrepi,

pod pogojem, da se za vse take obresti, druge dohodke in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

▼M5

5.  

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje, obdelavo ali izplačevanje sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov ter dobavo blaga in storitev, potrebnih za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali za podporo drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) 

Združeni narodi, vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi ter njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) 

mednarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini Združenih narodov, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) 

dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih Združenih narodov za humanitarni odziv, načrtih za pomoč beguncem, drugih pozivih Združenih narodov ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA);

(e) 

zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, odvisna podjetja ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (d), ko in kolikor delujejo v tej vlogi, ali

(f) 

ustrezni drugi akterji, kot jih določi Odbor za sankcije.

▼B

Člen 6

Svet pripravi seznam iz Priloge in ga spreminja na podlagi odločitev Odbora za sankcije.

Člen 7

1.  
Če Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo. Svet o svoji odločitvi skupaj z razlogi za uvrstitev zadevno osebo ali subjekt obvesti bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer tej osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.
2.  
Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 8

1.  
V Prilogi se navedejo razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam, ki jih je predložil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.
2.  
Kadar je to mogoče, se v Prilogo vključijo tudi podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije in so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah so lahko ti podatki imena, vključno s privzetimi imeni, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja. V Prilogo se vključi tudi datum določitve Varnostnega sveta ZN ali Odbora za sankcije.

Člen 9

Ukrepi iz člena 1 se pregledujejo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih dvanajst mesecev. Ukrepi se razveljavijo, če Svet ugotovi, da so bili njihovi cilji uresničeni.

Člen 10

Sklep 2011/423/SZVP se razveljavi.

Člen 11

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENOV 4 IN 5

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Tudi: Gaffar Mohmed Elhassan

Funkcija: generalmajor in poveljnik zahodne vojaške regije sudanskih oboroženih sil (SAF).

Nacionalna identifikacijska številka: Št. nekdanje vojaške izkaznice: 4302

Datum rojstva: 24. junij 1952.

Naslov: El Waha, Omdurman, Sudan.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 25. april 2006.

Drugi podatki: zapustil sudanske oborožene sile in se upokojil. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Strokovna skupina poroča, da jim je generalmajor Gaffar Mohammed Elhassan povedal, da je bil kot poveljnik zahodne vojaške regije odgovoren za neposredno operativno poveljevanje (zlasti na taktični ravni) vsem sudanskim oboroženim silam v Darfurju. Poveljnik zahodne vojaške regije je bil od (približno) novembra 2004 do začetka leta 2006. Po podatkih navedene skupine je odgovoren za kršitve odstavka 7 Resolucije VS 1591, saj je na tem položaju zahteval (od Kartuma) in (po 29. marcu 2005 večkrat) odobril premestitev vojaške opreme v Darfur brez predhodne odobritve odbora, ustanovljenega na podlagi Resolucije 1591. Elhassan je strokovni skupini sam priznal, da so bili med 29. marcem 2005 in decembrom 2005 v Darfur premeščeni letala, letalski motorji in druga vojaška oprema iz drugih delov Sudana. Skupino je na primer obvestil, da sta bila med 18. in 21. septembrom 2005 v Darfur brez dovoljenja pripeljana dva jurišna helikopterja Mi-24. Obstajajo tudi utemeljeni razlogi za domnevo, da je bil Elhassan kot poveljnik zahodne vojaške regije neposredno odgovoren za odobritev napadalnih vojaških preletov na območju okoli Abu Hamre 23. in 24. julija 2005 ter na območju Jebel Moon v zahodnem Darfurju 19. novembra 2005. Jurišna helikopterja Mi-24 sta bila uporabljena v obeh operacijah, v obeh primerih pa so iz njiju tudi obstreljevali. Elhassan je strokovni skupini povedal, da je kot poveljnik zahodne vojaške regije sam odobraval zahteve za zračno podporo in druge zračne operacije. (Glej poročilo strokovne skupine S/2006/65, odstavki 266–269.) Generalmajor Gaffar Mohammed Elhassan je s temi dejanji kršil določbe Resolucije VS 1591 in zato izpolnjuje merila Odbora za uvrstitev na seznam posameznikov, za katere veljajo sankcije.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Tudi: (a) Sheikh Musa Hilal; (b) Abd Allah; (c) Abdallah; (d) AlNasim; (e) Al Nasim; (f) AlNaseem; (g) Al Naseem; (h) AlNasseem; (i) Al Nasseem.

Funkcija: (a) nekdanji član nacionalne skupščine Sudana iz okrožja Al-Waha, (b) nekdanji posebni svetovalec na ministrstvu za zvezne zadeve, (c) vrhovni poglavar plemena Mahamid v severnem Darfurju.

Datum rojstva: (a) 1. januar 1964; (b) 1959.

Kraj rojstva: Kutum.

Naslov: (a) Kabkabiya, Sudan; (b) Kutum, Sudan (prebiva v kraju Kabkabiya in mestu Kutum v severnem Darfurju; prebival je tudi v Kartumu).

Državljanstvo: Sudan.

Potni list: (a) diplomatski potni list št. D014433, izdan 21. februarja 2013 (veljaven do 21. februarja 2015);

(b) diplomatski potni list št. D009889, izdan 17. februarja 2011 (veljaven do 17. februarja 2013).

Nacionalna identifikacijska številka: potrdilo o državljanstvu št. A0680623.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 25. april 2006.

Drugi podatki: Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta Združenih narodov. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Organizacija Human Rights Watch v svojem poročilu navaja, da ima okrožnico lokalnega vladnega urada iz severnega Darfurja z dne 13. februarja 2004, v kateri slednji „lokalnim varnostnim enotam“ naroča, naj „dovolijo nadaljnje dejavnosti mudžahidov in prostovoljcev pod poveljstvom šejka Muse Hilala na območju [severnega Darfurja] in poskrbijo za njihove osnovne potrebe“. 400 pripadnikov Arabske milice je 28. septembra 2005 napadlo vasi Aro Sharrow (vključno s tamkajšnjim taboriščem za notranje razseljene osebe), Acho in Gozmena v zahodnem Darfurju. Prepričani smo tudi, da se je Musa Hilal udeležil napada na taborišče za notranje razseljene osebe v kraju Aro Sharrow; njegov sin je bil ubit med napadom Sudanske osvobodilne armade (SLA) na območju Shareia, zato je zdaj vpleten v osebno krvno maščevanje. Obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je kot vrhovni poglavar neposredno odgovoren za ta dejanja ter za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ter druga grozodejstva.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Tudi: (a) general Gibril Abdul Kareem Barey; (b) „Tek“; (c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Funkcija: poveljnik na terenu Nacionalnega gibanja za reforme in razvoj (NMRD).

Datum rojstva: 1. januar 1967.

Kraj rojstva: El-Fasher, Severni Darfur.

Državljanstvo: po rojstvu Sudanec.

Naslov: Tine, Sudan (prebiva na sudanski strani meje s Čadom).

Nacionalna identifikacijska številka: (a) 192-3238459- 9; (b) potrdilo o državljanstvu, pridobljeno na podlagi rojstva: 302581.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 25. april 2006.

Drugi podatki: Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta Združenih narodov. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mayu je odgovoren za ugrabitev članov osebja misije Afriške unije v Sudanu (AMIS) oktobra 2005. Mayu si odkrito prizadeva, da bi z ustrahovanjem ogrozil misijo AMIS; novembra 2005 je na primer grozil, da bo sestrelil dva helikopterja Afriške unije na območju Jebel Moon. Ta njegova dejanja pomenijo očitno kršitev Resolucije VS 1591 (2005); Mayu ogroža stabilnost v Darfurju in zato izpolnjuje merila Odbora za uvrstitev na seznam posameznikov, za katere veljajo sankcije.( 1 ) Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).

Top