EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1352-20180515

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1352/2013 z dne 4. decembra 2013 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/2018-05-15

02013R1352 — SL — 15.05.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1352/2013

z dne 4. decembra 2013

o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

(UL L 341 18.12.2013, str. 10)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/582 z dne 12. aprila 2018

  L 98

4

18.4.2018
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1352/2013

z dne 4. decembra 2013

o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organovČlen 1

1.  Zahteva, da naj carinski organi ukrepajo v zvezi z blagom, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine (zahteva) iz člena 6 Uredbe (EU) št. 608/2013, se vloži na obrazcu iz Priloge I te uredbe.

2.  Zahteva za podaljšanje obdobja, v katerem morajo carinski organi ukrepati (zahteva za podaljšanje), iz člena 12 Uredbe (EU) št. 608/2013, se vloži na obrazcu iz Priloge II te uredbe.

3.  Obrazci iz Prilog I in II se izpolnijo v skladu z navodili za izpolnjevanje, ki so v Prilogi III te uredbe.

Člen 2

Ne glede na člen 5(6) Uredbe (EU) št. 608/2013 se obrazci iz Prilog I in II k tej uredbi lahko izpolnijo v čitljivem rokopisu.

Obrazci ne smejo vsebovati nobenih izbrisov, prekrivajočih se besed ali drugih popravkov in se vložijo v dveh izvodih.

Če so obrazci izpolnjeni v rokopisu, se uporabi črnilo in velike tiskane črke.

Člen 3

Uredba Komisije (ES) št. 1891/2004 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA I

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B
PRILOGA II

image

image

image

image
PRILOGA III

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

I.   OPIS POLJ V OBRAZCU ZA ZAHTEVO ZA UKREPANJE IZ PRILOGE I, KI JIH IZPOLNI VLOŽNIK

Polja v obrazcu, označena z zvezdico (*) so obvezna in morajo biti izpolnjena.

Če je v sklopu eno ali več polj označenih z znakom plus (+), se izpolni vsaj eno od teh polj.

Polja, označena z „le za uradno rabo,“ se pustijo prazna.

Polje 1:   Vložnik

▼M1

Podatki o vložniku se vpišejo v to polje. Polje tako vsebuje informacije o imenu in polnem naslovu vložnika, njegovi davčni identifikacijski številki, kateri koli drugi nacionalni registracijski številki ali njegovi registracijski in identifikacijski številki gospodarskega subjekta (številki EORI), tj. enotni številki za celotno Unijo, ki jo carinski organ v državi članici dodeli gospodarskim subjektom, ki so vključeni v carinske dejavnosti, njegovo telefonsko številko, številko mobilnega telefona ali številko telefaksa in njegov elektronski naslov. Vložnik lahko po potrebi vnese tudi naslov svojega spletišča.

▼B

Polje 2:   Zahteva na ravni Unije/nacionalni ravni

Označi se ustrezno polje, ki označuje, da je zahteva vložena na ravni Unije ali na nacionalni ravni, kot je navedeno v členu 2(10) in (11) Uredbe (EU) št. 608/2013.

▼M1

Če se zahteva predloži, potem ko je bila prepustitev blaga prekinjena ali blago zadržano v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 608/2013, se označi polje „Zahteva na nacionalni ravni (primerjaj člen 5(3))“.

▼B

Polje 3:   Status vložnika

Označi se ustrezno polje, ki označuje položaj vložnika v smislu člena 3 Uredbe (EU) št. 608/2013. Zahtevi je treba priložiti dokumente, ki dokazujejo pristojnemu carinskemu oddelku, da je vložnik upravičen vložiti zahtevo.

Polje 4:   Zastopnik, ki vloži zahtevo v imenu vložnika

Vpišejo se podatki o zastopniku, kadar je zahteva vložena preko svojega zastopnika. Zahtevi mora biti priloženo dokazilo, da je zastopnik pooblaščen v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je bila vložena zahteva, kar se ustrezno označi v tem polju.

Polje 5:   Vrsta pravice, na katero se nanaša zahteva

Vrsta pravice intelektualne lastnine (IPR), ki jo je treba uveljaviti, se ustrezno označi.

Polje 6:   Država članica, oziroma več držav članic, v primeru zahteve na ravni Unije, v katerih se zahteva ukrepanje carinskih organov

Država članica oziroma več držav članic, v primeru zahteve na ravni Unije, v katerih se zahteva ukrepanje carinskih organov, se ustrezno označijo.

Polje 7:   Zastopnik za pravne zadeve

Navedejo se podatki zastopnika, ki ga imenuje vložnik, da poskrbi za pravne zadeve.

Polje 8:   Zastopnik za tehnične zadeve

Če zastopnik za tehnične zadeve ni ista oseba kot tista, navedena v polju 7, se podatki o zastopniku za tehnične zadeve navedejo v tem polju.

Polje 9:   Podatki o imenovanih zastopnikih za pravne in tehnične zadeve v primeru zahteve na ravni Unije

V primeru zahteve na ravni Unije se podatki zastopnika ali zastopnikov, ki jih imenuje vložnik za tehnične in pravne zadeve v državah članicah, navedenih v polju 6, priložijo v ločeni prilogi, ki vsebuje podatke, zahtevane v poljih 7 in 8. Če je bil zastopnik imenovan za več kot eno državo članico, je treba jasno navesti, za katere države članice je bil imenovan.

Polje 10:   Postopek za manjše pošiljke

▼M1

Če vložnik zaprosi za uporabo postopka za uničenje blaga v manjših pošiljkah iz člena 26 Uredbe (EU) št. 608/2013, označi polje ustrezne države članice ali – v primeru zahteve na ravni Unije – držav članic, v katerih naj se ta postopek uporabi.

▼B

Polje 11:   Seznam pravic, na katere se nanaša zahteva

Vpišejo se informacije o pravici ali pravicah, ki jih je treba uveljaviti.

V stolpec „Št.“ se vpišejo zaporedne številke za vsako pravico intelektualne lastnine, na katero se sklicuje zahteva.

V stolpcu „Vrsta pravice“ se navede vrsta pravice intelektualne lastnine z uporabo ustreznih okrajšav, ki so navedene v oklepajih v polju 5.

V stolpcu „Seznam blaga, na katerega se nanaša pravica“ se vpiše vrsta blaga, ki ga zajema ustrezna pravica intelektualne lastnine in v zvezi s katerim vložnik zahteva uveljavljanje teh pravic s strani carinskih organov.

Podpolje „Omejena obravnava“ v poljih 12–28

Če vložnik želi, da se informacije, ki jih je navedel v poljih 12–28, obravnavajo omejeno v smislu člena 31(5) Uredbe (EU) št. 608/2013, je treba to označiti v tem podpolju.

Stran 2:    Informacije o pristnem blagu v poljih 12–19

Vložnik v ustreznih poljih 12–19 vpiše podrobne tehnične podatke o pristnem blagu, informacije, ki so potrebne, da lahko carinski organi brez težav prepoznajo blago, glede katerega obstaja sum, da krši pravice intelektualne lastnine, ter informacije, pomembne za analizo in oceno tveganja kršitve zadevnih pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov.

Polje 12:   Podatki o blagu

Polje 12 vsebuje opis pristnega blaga, vključno z opremo in grafičnimi znaki, oznako kombinirane nomenklature ter njegovo vrednostjo na notranjem trgu EU. Vložnik lahko priloži slike tega blaga. Informacije se razporedi glede na različne vrste blaga ali različne izbore blaga.

Polje 13:   Posebnosti blaga

Vpišejo se informacije o tipičnih lastnosti pristnega blaga, kot so oznake, nalepke, varnostne nitke, hologrami, gumbi, obesne etikete in palične kode ter navaja natančno mesto teh elementov na blagu in njihov videz.

Polje 14:   Kraj proizvodnje

Vpišejo se informacije o kraju proizvodnje pristnega blaga.

Polje 15:   Z blagom povezane družbe

Vpišejo se informacije o odobrenih uvoznikih, dobaviteljih, proizvajalcih, prevoznikih, pooblaščenih prejemnikih ali izvoznikih. Informacije morajo biti razvrščene glede na različne vrste blaga.

Polje 16:   Trgovci

Vpišejo se informacije o osebah ali subjektih, pooblaščenih za trgovanje z izdelki, ki vključujejo uporabo pravic intelektualne lastnine, za katere se zahteva uveljavljanje. Te informacije morajo vsebovati ime, naslov in registracijsko številko (na primer številko EORI) teh oseb ali subjektov. Informacije morajo prav tako vsebovati podatke o tem, kako lahko pridobitelji licenc dokažejo, da imajo odobreno uporabo zadevnih pravic intelektualne lastnine.

Polje 17:   Podatki o carinjenju in distribuciji blaga

Vpišejo se informacije o distribucijskih kanalih pristnega blaga, kot so informacije o centralnih skladiščih, odpremnih oddelkih, prevoznih sredstvih, prometnih poteh in dostavi ter o carinskih postopkih in uradih, kjer se pristno blago carini.

Polje 18:   Paketi

V to polje se vpišejo informacije o embalaži pristnega blaga, kot so:

(a) vrsta paketov, navedena z ustreznimi kraticami iz Priloge 38 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 1 );

(b) tipične lastnosti paketov (npr. oznake, nalepke, varnostne nitke, hologrami, gumbi, obesne etikete in palične kode), vključno z natančnim mestom teh elementov na paketu;

(c) posebno oblikovanje paketov (barva, oblika);

(d) po potrebi slike pakiranja.

Polje 19:   Priložena dokumentacija

V polje 19 se vpišejo informacije o dokumentih, ki so priloženi pristnemu blagu, kot so brošure, navodilo za uporabo, garancijski dokumenti ali druga podobna oprema.

Stran 3:    Informacije o ponarejenem blagu v poljih 20–27

Vpišejo se informacije, pomembne za analizo in oceno tveganja kršitve zadevnih pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov.

Polje 20:   Podrobnosti blaga

Opiše se blago, ki domnevno krši pravice intelektualne lastnine (ponarejeno blago), vključno z opremo in grafičnimi znaki. Vložnik lahko priloži slike zadevnega blaga. Informacije se razporedi glede na različne vrste blaga ali različne izbore blaga.

Polje 21:   Posebnosti blaga

Vpišejo se informacije o tipičnih lastnostih domnevno ponarejenega blaga, kot so oznake, nalepke, varnostne nitke, hologrami, gumbi, obesne etikete in palične kode, ter navede natančno mesto teh elementov na blagu in njihov videz.

Polje 22:   Kraj proizvodnje

Vpišejo se informacije o znanem ali domnevnem kraju izvora, porekla in dostave ponarejenega blaga.

Polje 23:   Povezana podjetja

Vpišejo se informacije o uvoznikih, dobaviteljih, proizvajalcih, prevoznikih, prejemnikih ali izvoznikih, za katere se sumi, da so vpleteni v kršitev zadevne pravice intelektualne lastnine.

Polje 24:   Trgovci

Vpišejo se informacije o osebah ali subjektih, ki niso pooblaščeni za trgovanje z izdelki, ki vključujejo uporabo pravic intelektualne lastnine in za katere se zahteva uveljavljanje teh pravic, in ki so že v preteklosti trgovali z zadevnimi proizvodi v Uniji.

Polje 25:   Informacije o distribuciji blaga

Vpišejo se informacije o distribucijskih kanalih ponarejenega blaga, kot so informacije o skladiščih, odpremnih oddelkih, prevoznih sredstvih, prometnih poteh in krajih dostave ter o carinskih postopkih in uradih, kjer se ponarejeno blago carini.

Polje 26:   Paketi

V to polje se vpišejo informacije o embalaži domnevnega ponarejenega blaga, kot so:

(a) vrsta paketov, navedena z ustreznimi kraticami iz Priloge 38 k Uredbi (EGS) št. 2454/93;

(b) tipične lastnosti paketov (npr. oznake, nalepke, hologrami, gumbi, obesne etikete in črtne kode), vključno z natančnim mestom teh elementov na paketu;

(c) posebno oblikovanje paketov (barva, oblika);

(d) po potrebi slike pakiranja.

Polje 27:   Priložena dokumentacija

Vpišejo se informacije o dokumentih, ki so priloženi ponarejenemu blagu, kot so brošure, navodilo za uporabo, garancijski dokumenti ali druga podobna oprema.

Polje 28:   Dodatne informacije

Vpišejo se dodatne informacije, pomembne za analizo in oceno tveganja kršitve zadevnih pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov, kot so konkretne informacije o načrtovanih dobavah domnevno ponarejenega blaga, vključno s konkretnimi in natančnimi informacijami o prometnem sredstvu, zabojniki in vpletenih osebah.

Polje 29:   Zaveze

To polje pustite prazno in v njem ne spreminjajte besedila.

Polje 30:   Podpis

Vložnik ali zastopnik vložnika, naveden v polju 4, v polje 30 vpiše kraj in datum vložitve zahtevka ter se podpiše. Ime podpisnika se zapiše z velikimi tiskanimi črkami.

II.   OPIS POLJ V OBRAZCU ZA ZAHTEVO ZA PODALJŠANJE IZ PRILOGE II, KI JIH IZPOLNI IMETNIK ODLOČBE.

Polja v obrazcu, označena z zvezdico (*) so obvezna in morajo biti izpolnjena.

Če so v okviru polja označena z znakom plus (+), se izpolni vsaj eno od teh polj.

Polja, označena z „le za uradno rabo,“ se pustijo prazna.

Polje 1:   Podatki o imetniku odločbe

Vpišejo se podatki o imetniku odločbe.

Polje 2:   Zahteva za podaljšanje

Vpišejo se številka vpisa zahteve, vključno z začetno dvomestno šifro ISO alfa-2 države članice izdajateljice odločbe. Imetnik odločbe navede, če so se spremenile informacije, vsebovane v zahtevi tako, da se označi ustrezno polje.

Polje 3:   Podpis

Imetnik odločbe ali njegov zastopnik v polju 3 navede kraj in datum odobritve zahteve in se podpiše. Ime podpisnika se zapiše z velikimi tiskanimi črkami.( 1 ) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

Top